Skilda världar

politik

Är klimatvetenskapen politiserad vetenskap eller är det politik i vetenskaplig förklädnad? Ja, man undrar vilket som är den riktigaste beteckningen efter att ha läst en artikel av Barun Mitra.

Det är uppenbart att delar av vetenskapen och miljöpolitik idag är så djupt sammanvuxna att det är svårt att se skillnad. Universiteten vill ha forskningspengar för att kunna behålla forskare och för att anställa nya doktorander och post-doktorer. Politikerna vill ha mer makt och mobiliserar vetenskapen för att ge dem legitimitet för sin statliga expansion.

Riktig grundforskning kan aldrig leverera det som politikerna vill ha. Uttryck som ”konsensus” och ”science is settled” hör inte hemma i den vetenskapliga världen. Däremot är konsensus och säkerhet något som är önskvärt i politiska sammanhang. De bägge världarna hör egentligen inte alls ihop. Men en del vetenskapsmän verkar vara villiga att kompromettera vetenskapen genom att leverera det politikerna vill höra; konsensus och säkra besked.

En del vetenskapssociologer är så begeistrade över det politiska och sociala spelet i och kring vetenskapen att man ser vetenskapliga teorier som resultatet av förhandlingar, kompromisser och sociala konstruktioner. Precis som politiska beslut. Konsekvensen blir en kunskapsrelativism där sanning är något som beror på kommunikation (dvs, retorik), som i sin tur resulterar i sociala överenskommelser. Vetenskapens uppgift är inte att beskriva världen, säger man, utan att påverka den.

Som jag tidigare framhållit så är absolut säkerhet en illusion. Vetenskapen kan inte leverera en lösning på detta önskemål från politikerna, och som goda skeptiker får vi helt enkelt lära oss att leva med att vår kunskap är begränsad. Vi får nöja oss med att vetenskapen är den bästa metod som människan känner till för att åstadkomma bättre och bättre teorier om verkligheten. Vi kan alltså fråga vetenskapsmännen efter deras för tillfället bästa teori(er), men vi kan aldrig nå absolut visshet.

Behövs det då visshet för att handla praktiskt, kan man fråga? Nej, varje beslut vi fattar är ett vågspel. Det är dock rimligt att se vetenskapens bästa teori som vårt främsta handlingsalternativ. Men eftersom vi vet att även det bästa alternativet kan vara fel – och detta är viktigt att ha i åtanke – så är det klokt att också ha en plan B och fundera på vad som händer om vi tar miste.

I klimatfrågan tycks politikerna emellertid blint lita på den framförhandlade ”sanningen” som IPCC åstadkommit, trots att det inte finns någon empiriskt hållbar prövning av de klimatmodeller som konstruerats. Man gör heller inga vettiga kalkyler över kostnader för sin handlingsstrategi att drastiskt minska CO2-produktionen. Man gör allt för att undvika en kritisk granskning av IPCC:s arbete. Och man har ingen plan B för den händelse att man tar totalt miste. Man satsar allt på ett och samma kort. Det är ett högt och dumdristigt spel med vår framtid.

Om felet beror på att den politiska inramningen gjort att många vetenskapsmän lockats att leverera illusionen av ”konsensus” och ”90% säkra” resultat, eller om det beror på att vissa politiska ideologer skaffat sig akademiska titlar för att kamouflera sitt budskap som vetenskap kan vi tvista om. Men en sak är säker (!); resultatet av denna sammansmältning blir vare sig en förnuftig politik eller en god vetenskap.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Den svåra frågan är:
  Hur ska vi ändra systemet så politiska beslut fattas på objektiva vetenskapliga grunder, de gånger besluten säger sig stödjas av vetenskapen?
  Först måste forskning skiljas från politik.
  Enklast genom att finansieringen aldrig beviljas direkt av politiker.
  Vi kunde göra som jag vill att överföringen till NGO:s och kultur sker.
  Privata avdragsgilla bidrag, men så höga avdragsnivåer att långsiktiga bidrag blev på minst samma nivå som idag.
  Så hur ska vi få politiker som kämpat hela sitt liv för makt över andras medel att backa?

 2. Helge

  Grundforskning och vetenskap borde skyddas av lagar och regler i grundlagen. Kan riksbanken få ett uppdrag rörande inflationsmål, borde forskningen också stå över den dagsaktuella politiken. Kanske en uppdelning av anslagen är en väg att gå? Oavsett vem som sitter vid den politiska makten ska en viss % av alla anslag gå till grundforskning som styrs av NGOs utifrån generella direktiv. Avgränsning av vad som ska betraktas som grundforskning borde gå att lösa.
  Men det handlar inte bara om ekonomi, det handlar också om att skapa en bra kultur kring forskningen och vetenskap som inger respekt och förtroende. Det finns en klar risk att IPCC och AGWarnas ensidiga slutsatser kommer att leda till att allmänheten tappar förtroendet för all vetenskap och forskning.

 3. Ingemar!
  Jag tänkte jag skulle kommentera budskapet i följande textstycke från ditt inlägg:
  ”En del vetenskapssociologer är så begeistrade över det politiska och sociala spelet i och kring vetenskapen att man ser vetenskapliga teorier som resultatet av förhandlingar, kompromisser och sociala konstruktioner. Precis som politiska beslut. Konsekvensen blir en kunskapsrelativism där sanning är något som beror på kommunikation (dvs, retorik), som i sin tur resulterar i sociala överenskommelser. Vetenskapens uppgift är inte att beskriva världen, säger man, utan att påverka den.”
  Speciellt din slutkläm om vetenskapens uppgift.
  Efter att ha läst Barun Mitras artikel om IPCC´s ursprung och dina slutsatser, påminner jag mig stämningsläget i det tidiga 70-talet. Läs även vad Gösta Walin skrivit om detta i andra sammanhang.
  Själv studerade jag under slutet av 60-talet sociologi i Uppsala (som många andra vid den tiden). Vi vet alla vilka tider det var. Vänstervågen var i full schwung vid alla universitet. Maoister och marxister härjade friskt vid universiteten, speciellt vid de samhällsvetenskapliga fakulteten. Och det var speciellt ett budskap som utvecklades och drevs under den här tiden. Det var synen på vetenskapens uppgift i samhället. Uppgiften var alltså att påverka världen, och inte enbart beskriva. Påverkan skulle naturligtvis ske i socialistisk riktning. Vetenskapen skulle ställas i världskommunismens tjänst. Så var ju vetenskapens roll i de gamla kommunistländerna, Sovjet, hela östblocket osv. Denna syn kom efter ett tag att accepteras som helt riktig även i Sverige. Speciellt om du rör dig i vänsterradikala kretsar. Och dit räknar jag även miljövänstern, MP och alla dessa NGO:er.
  Så egentligen, det är inte så konstigt att det är som det är med vetenskapen och IPCC idag. Hela tankegodset kan härledas tillbaka till vänsterradikalismen på 60-70 talen. IPCC grundades ju i samma tanketradition.
  Det är som jag brukar säga. Klimatfrågan är primärt inte en vetenskaplig sanningsfråga, den är politisk fråga med grumlig bakgrund från 60-70-talen. I den tanketraditionen lever hela vänsterrörelsen med diverse kommunister och miljöpartister.
  Det är detta som hela tiden måste förklaras, redovisas och avslöjas.
  Och hela denna grumliga tankesoppa verkar totalt ha förhäxat stora dela av den svenska befolkningen.

 4. Undertext till bilden:
  Gro har lem
   
  Läste jag på en toalettvägg 1988 i Stavanger på oil & gas…..

 5. AOH

  Gunnar  # 4
  Tänk på att det kan användas mot dig av vissa . ”Skeptiker sponsrades redan 1988 av oil & gas”
  Att ”Gro har l… ”   blir  då helt sekundärt Hi -Hi

 6. Ingemar

  Bosse #3,
  Jag håller helt med dig. ”Sanning” var åtminstone för en del marxister bara ett borgerligt påhitt. Liknande tankegångar har vi hos en del i den postmodernistiska klimatforskningen. Och om vi av olika skäl inte anser att det finns någon objektiv sanning, vad sysslar då vetenskapen med? – Jo, man skapar myter, diskurser etc som har som enda syfte att påverka folk att se världen på ett visst sätt; verkligheten blir blott en social konstruktion.
   
  Problemet med denna sanningsrelativism är förstås att den även drabbar relativismen självt: Är den sann, eller blott en social konstruktion?

 7. Ingemar #6,
  ja det här med relativismen är lite knepigt. Det här nog ditt kunskapsområde egentligen. Jag är ingen expert på detta. Emellertid, vill minnas att man inom samhällsvetenskapen argumenterade för att bakomliggande värderingar skulle redovisas öppet så att sanningshalten i vetenskapliga utsagor kunde värderas. Tror inte naturvetenskap, t.ex fysik och matematik har samma värdekopplingar. Men ändå, det är väl detta som är bl.a IPCC´s dilemma, dvs politisk styrd ”forskning”, där bakomliggande värderingar INTE öppet redovisas, utan framställs som ”objektiv” sanning.

 8. Mats Jangdal

  Om jag tillåts förenkla och driva mitt resonemang till sin spets.
  Det är ju tyvärr, eller möjligen tack och lov, så att en politisk eller filosofisk sanning är beroende av paradigm. Den kan ofta inte ens översättas eller tolkas korrekt i ett annat paradigm. I det fallet är sanningen relativ, subjektiv.
  När det gäller naturvetenskap och i synnerhet matematik är förhållandet det omvända. Eftersom man endast intresserar sig för hur verkligheten är beskaffad och beskriver detta i matematiska termer, kan ett verifierat (icke falsifierat) resultat översättas till ett annat paradigm. Man kan exempelvis välja att redovisa resultatet i ett 10-bas matematiskt paradigm eller ett binärt, eller 60-bas. Man kan möjligen påstå att i naturvetenskap finns bara ett paradigm, verkligheten = sanningen, redovisad matematiskt.
  Men man kan inte blanda politiska och vetenskapliga paradigm hur som helst, för då får man pölsa. IPCC är pölsa. Och lika osmaklikt

 9. Holmfrid

  Att skilja politik från vetenskap är ju korkat.  Antag, att politiker upplever en försörjningskris är under uppsegling.  Då måste politiken finna vetskap, bland annat genom att påverka forskare att satsa på att öka vetskapen.  Politikens redskap är att styra resurser dit – anslag och utbildning.  Vad debatten handlar om är verifieringsproblemet.  Tage Erlander hade en studiekompis i Lund (prof. Åke Gustavsson) som han lyssnade till och naturligtvis litade på som den bäste rådgivaren.  Därför satsade han på atomforskning i Sverige och kärnkraften.  Omutlig forskning med öppenhet för verifiering är lösningen i ett demokratiskt samhälle.  Var finns prof. Gustavsson i klimatfrågan?

 10. Slabadang!

  Intressanta inlägg på hög nivå!

  Jag tittar allt mer på vad WWF är för en organisation och hur den agerar.Det som slår mig när jag tittar på listorna över deras prominenta medlemmar och råd, är att etablissemanget bestående av politiker journalister är otroligt överrepresenterade.
  Ur ett demokratisk perspektiv ser WWF ut som ett parti styrt av etablissemanget.WWF är därför ett perfekt verktyg för politiker och journalsiter att jobba med.Ett verktyg att kringå den demokratiska ordningen.
  Märk väl att WWF utan hinder givits tillgång till och har kunnat påpverka och bevisligen korrumperat klimatvetenskapen med ovetenskapliga larmrapporter.WWF har alltså varit direkt skapande av IPCC´s rapporter där sedan WWFs medlemmar som är politiker
  pekat på IPCC`S/WWF`s som alibi för den politik de sedan bedriver.
  Ett raffinerat tillvägagångsätt men i strid med de demokratiska spelreglerna.
  Ett sätt att genom köksingången undgå den granskning av politiken som annars skulle ske.Som medborgare har vi ingen rätt att granska vare sig IPCC eller WWF och genom att överlämna politiken till dem undgår politikerna den demokratiska granskningen.Snyggt!!

  WWF är en bas för etablissemangets kotterier där medborgarna sätts på undantag.WWF förväntatade sig 60 miljarder dollar på utsläppsrätter.Politikerna har öppnat dörrar för WWF och därigenom sig själva som inte är annat än en demokratisk jätteskandal.WWF har 60 miljarder skäl till varför klimatvetenskapen inte får granskas eller omprövas.WWF är demokratins informella maktelit!

 11. Peter M

  Det är i själva verket ”skeptiker”-rörelsen som drivs av politiska bevekelsegrunder, vilket visas av det faktum att 90% av dess publikationer har sitt ursprung i amerikanska konservativa tankesmedjor (http://www.climatesciencewatch.org/index.php/csw/details/organizing_denial/).

 12. ThomasJ

  Gunnar L. #4: 😛  !
  En variant: ”Är du medlem… eller utan?”
  [fr. tyskan: ”bist du Mitglied… oder ohne?”] 😉

  Mvh/TJ

 13. Slabadang!

  Peter M!

  Snälla höj nivån! Det enda viktiga av vad som skrivs och sägs är ju om asrgumenten är korrekta eller ej och inte vem som uttalar dem!! Klimatalarmismen har MILJARDER och hela makten bakom sig.
  Att anklaga kritiska vetenskapsmän såsom Lindzen Nordin Wallin Karlèn Stilbs McIntyre Watts Singer Mcitrick Ball Spencer Christy Carter Plimer Hume Pielke mfl för att vara ”höger” är så enfaldigt patetiskt att jag tycker synd om dig att du inte kommit ur sandlådan!

 14. Peter M

  @ Slabadang: För det första, byt alias. För det det andra måste ju din åsikt vara att allt det här snacket om IPCC som politiskt korrumperat också är helt irrelevant, t.ex. följande passage av Nordström ovan:
   
  ”Om felet beror på att den politiska inramningen gjort att många vetenskapsmän lockats att leverera illusionen av ”konsensus” och ”90% säkra” resultat, eller om det beror på att vissa politiska ideologer skaffat sig akademiska titlar för att kamouflera sitt budskap som vetenskap kan vi tvista om. Men en sak är säker (!); resultatet av denna sammansmältning blir vare sig en förnuftig politik eller en god vetenskap.”
   

 15. Peter M

  Förlåt, Nordin ovan, ska det vara.

 16. Björn Ola

  Tänk om Slabadang! { den 28 mars, 2010 kl 11:12 }
  Fick fri tillgång till första sidan på GP Expressen och Aftonbladet;) då hade det blitt kul.

 17. Slabadang!

  Peter M
  Citat.
  @ Slabadang: För det första, byt alias. För det det andra måste ju din åsikt vara att allt det här snacket om IPCC som politiskt korrumperat också är helt irrelevant, t.ex. följande passage av Nordström ovan:

  Tyvärr helt obegripligt inlägg!

 18. Peter M

  Slabadang!: Förtydligande: Ditt alias är fånigt, varför du bör byta ut det. Förtydligande två: Om du på ett konsekvent sätt vill framhärda i att det inte spelar någon roll vilken politisk motivation som driver en debattör, så bör du också anse att den bland ”skeptiker” vanligt förekommande anklagelsen att IPCC är politiskt korrupt också är helt ovidkommande (eftersom det är fullt möjligt att vara politiskt korrupt och ändå ha rätt i sak.)

 19. Slabadang!

  Björn Ola!

  Det ska bli filmat reportage!! Vi ska vända på stenar och blottlägga det demokratiska förräderiet.

 20. #18
  Visa ett rätt i sak gällande CO2-hotet?
  Eller är du bara ännu en babbelpojke som saknar begåvning och kompenserar det med auktoritetstro?
   

 21. Slabadang!

  Peter M.

  Jag måste vara tydlig med att vad du tycker om mitt alias är fullständigt irrelevant.Du har en oerhört märklig inställning och bild av vad korruption är för något.Ska dracula utses till att vakta blodbanken? (lånad liknelse).Ska inte vetenskap vara vetenskap? Politik vara politik?

 22. Peter M

  @#20: Ja, jag drivs till stor del av auktoritetstro. Jag tror t.ex. mer på Kungliga svenska vetenskapsakademin än på konservativa bloggar.

 23. PeterM
  Ersätt tro med kunskap och du vinner klokhet.
  Tror gör man i kyrkor och större bönehus.

 24. Peter M

  Ja, Gunnar Littmarck, jag drivs till stor del av auktoritetstro. Jag har t.ex. ingen aning om hur universum uppkom, men jag är ganska säker på att Stephen Hawking vet det bättre än t.ex. religiösa ledare.

 25. Peter M

  ”Ersätt tro med kunskap och du vinner klokhet.
  Tror gör man i kyrkor och större bönehus.”
  Eller korkade bloggar.

 26. PeterM
  Be några av dina överstepräster att förklara CO2-hotet…
   
  Kom sedan hit med de förklaringarna ska jag pulverisera dem.
  Gå sedan tillbaka till dina överstepräster och be de försvara sin tro.
   
  Eller konvertera……..

 27. PeterM Steven och jag har ungefär lika mycket kunskap om hur det vi kallar universum ombildats genom tiden……

 28. Peter M

  Men snälla herr Slabadang, det var ju du själv som sa att det inte spelar någon roll vem som säger något (du kan ju friska upp ditt minne genom att läsa ditt första inlägg).

 29. Då kan vi alla lära oss följande:
  PeterM tror på CO2-hotet, trotts att han inte orkar eller har förmågan att förstå själv.
  PeterM tror på hotet trotts att inga av de auktoriteter som han litar på kan förklara det eller på ett enda vi styrka det.
   
  PeterM är typisk för dagens växande klimatbyråkrater och CO2-hotprofitörer.
   
  Jag anser att de saknar moral och är det verktyg som får kulturer som vår att gå under efter viss tid.
   
  Tänk att vi människor aldrig kunde utvecklas?
  Vi måste få självförstärkande förstörelsemekanismer i våra kulturer..
   
  Eller är det bra?
   
  Inca var på fallrepet före Spanjorerna hade hjälp av la nina för att med krut vinna.
   
  Grekiska, Persiska, Mongolska, ja alla imperium har imploderat av sådana som PeterM….
   
  Kanske PeterM och hans likar är kulturdestruanten likt maskar för kompost?

 30. Steve

  Jag bad Peter M att berätta var temperaturen har ökat, när detta sker (årstid etc), och med hur mycket sedan vilket år
  Idag har jag bara t.ex. RSS’ lilla världskarta (Lower Troposphere, brukar jag se på).  Den är mycket intressant, men har ju sina begränsningar.  Därför vore jag så glad att få mer exakta data, nu när vi har en riktig expert här på sajten.

 31. Patrik

  Peter M #24>> Du har alltså valt att tro på Hawking?
  Hawking som numera är mkt upprörd, och står under attack från nyare forskning, då det gäller hans fasta tro på och propaganda kring gammel-Darwinism:
  http://www.guardian.co.uk/science/2010/mar/19/evolution-darwin-natural-selection-genes-wrong

  Ovanstående artikel borde lära dig en läxa:
  Att inte vara så säker på vad inflytelserika forskare/forskargrupper säger om de saker som vi faktiskt inte kan observera och återupprepa experiment med.
  Alla de stora, icke-empiriska, vetenskaperna genomgår stora förändringar över tid.
  Klimatologi är definitivt icke-empirisk.

  Så… Kalla gärna TCS för stolleblog och kalla gärna oss AGW-skeptiker för stollar – men vetenskapshistorian är på vår sida, inte på din.

  Förresten tror jag att det var en person som säkert ingår i ditt avgudagalleri, Christian Azar, som skrev något i stil med:
  Religiösa människor vet, forskare tror.
  Vad menar han med det då? Jo, givetvis att det inom vetenskapen ytterst sällan finns tvärsäkra svar på frågor, men att det inom religionen finns tvärsäkra svar på nästan allt.
  Fundera på det jag skriver här en stund och återkom sedan med fler stolle-anklagelser om du har mage till det.

 32. Peter M

  Personligen tycker jag snarare att lärdomen är följande:
  1. Gunnar Littmarck koketterar med sin förmenta begåvning och förmåga att tänka själv, trots att han inte kan stava till ”trots” (trots stavningsfunktion i datorn?).
  2. Slabadab bör byta alias.
   
   

 33. Patrik

  Förresten är det ett missförstånd att CRU-/GISS-/NCDC-data visar att det har blivit varmare sedan ~1850.
  Det har bara blivit mindre kallt.
  Något som i och för sig kan vara samstämmigt med växthusteorin, men betänk då att i växthusteorin så ingår även molnen – vars nettoeffekt fortfarande är okänd av alla.
  Dessutom kan givetvis UHI-, smog- och andra effekter orsaka en minskad nedkylning nattetid.
  Så har man dragit sina CO2-slutsatser för tidigt? Ja givetvis.

 34. Peter M

  Patrik: Vet du överhuvudtaget vad ”empirisk” innebär?

 35. Steve

  En sak till, Peter M — Havet stiger ju katastrofalt numera.  Snälla — ge oss några siffror !   55% av Holland ligger ju redan under vatten, eller hur det nu var IPCC rapporterade. Berätta mer!  Var drunknar dom!  Snälla!

 36. PeterM
  Bara kom med en enda observation som vetenskapligt styrker CO2-hotet…
   
  P.S. jag har stavningsfunktionen på jämt, på fyra språk, men gillar att låta min dyslexi lysa igenom, ty det gör mig mer mänsklig he he he he D.S.

 37. Peter M

  Allvarligt talat, Gunnar, om du verkligen är intresserad av att lära dig något om klimatfrågan, gå då till följande sida: http://uppsalainitiativet.blogspot.com/

 38. Anders L

  Skeptikernas problem med klimatkrisen är och förblir ändå att man inte gillar de förslag till lösningar som hittills finns. Om vi gör tankeexperimentet att det hade funnits ett alternativt bränsle som var exakt identiskt ur alla synpunkter med kol/olja men inte orsakade några CO2-utsläpp, så hade ju ingen människa haft några synpunkter på ett skifte mot bakgrund av det vetenskapliga forskningsläget. Eller hur?
   

 39. Stackars PeterM  Uppsalainitiativet har jag inte besökt sedan de censurerade faktakommentarer som var hövliga och höll sig till ämnet men inte gick att motsäga från dem eller deras fuskforskare på RC…….
   
  Framtiden kommer bli deras straff, jag lovar att deras barn och barnbarn kommer pissa på deras gravar (bildligt, inte känna stolthet och förakta ensidig okunnigt agerande).
   
  Nu ska jag glädja mig (och kanske PeterM) med husarbete resten av dagen..
   
  Tänk Patrik vet inte vad empiri är…. du får nog fäktas mot honom Peter…..
  Ha en skoj söndag… här med 13 tim. mellan solens upp och nedgång… Livet leker och fåglarna sjunger som om paradiset kommit.

 40. Steve

  Tack snälle Peter M !  Uppsala-initiativet !  Den sajten hade ingen här hört talas om förr.  Tänk! 
  Och en comic nästan överst, för oss som måste ljuda när vi läser, förstås.  Det var verkligen snällt av er, Peter!  Ni som hör till eliten, och ändå böjer er ner till oss, hoi polloi.

 41. Peter M

  Ok, Gunnar. Själv ska jag byta ut min närvaro på denna site med att upprepade gånger dunka huvudet i en vägg.

 42. Jag såg dig AndersL
  Det finns det, tag bara det som kallas kärnavfall, tillåt smältsaltreaktorer som destruerar det så har vi 500år av elkraft drivmedel och konstgödsel…..
  Vi behöver nog bara 100 år sedan finns så många småskaliga system så inga politiker kan påverka…. lika lite som de kan påverka den globala temperaturen….
   
  Men det vet jag att du visste…. du bara känner att det måste vara fel med alla utsläpp…
  Så tog du det harmlösaste CO2 för att några tror att de långsiktigt kan vinna makt på det hotet….
   
  Fundera på alla ämnen vi tillför istället…
  Sperman har sjunkit med 50% i kvalitet de sista 20 åren i Kanada, de flesta andra västländer går samma utveckling till mötes…
   
  Fundera på östrogenhalten i våra matvaror…
   
  Fundera på våra avloppssystem och hur vi utarmar våra odlingsjordar….
   
  Det finns i sanning verkliga människoskapta miljöhot…..
   
  Som du vet anser jag att olja och gas är kass kol än värre.
   

 43. Peter Stilbs

  Anders L: #38  :  Vilket ”vetenskapliga forskningsläge” ??

 44. Anders L – Ditt problem är fortfarande, flera år senare, att där inte existerar någon mänskligt orsakad klimatkris. Och iom det existerar heller inga åtgärder som kan åtgärda en sådan.

  Även dina speuklationer både om ’forskiningsläget’ och hur folk som inte tror blint på profetior om klimatkriser eller på forskning som ingen någonsin här sätt har iofs ett kuriosavärde, men där är ju noll variation i den, så det blir lätt lite träigt efter nåt år …

  Peter M – Kul att någon här hänvisar till UppsalaInitiativet för ’seriös’ information. Riktigt kul faktiskt! Kan du inte berätta vad dessa har att komma med i sammanhanget? Och vad som skulle vara bättre där än här? För ingen av dem är ju klimatforskare, och de flesta vet ju inte ens vad forskning är, trots att de så ifrigt pratar om sådant …

  Det verkar på fullt allvar tro att forskning är ’peer-review’ och därmed basta …

 45. Peter M

  Jonas N: Så jag antar att du är klimatforskare?

 46. Peter M, jag vet att det inte går så snabbt. Jag  upprepar:

  ”Kan du inte berätta vad dessa har att komma med i sammanhanget? Och vad som skulle vara bättre där än här?”

  Kunskapen om både forkning, klimatforskning och vad sådant är och betyder är betydligt högre här. Ja det skulle jag vilja hävda. Epitetet ’klimatforskare’ förekommer ofta, nästan lika ofta som ’kreationism’ från det hållet. Med ungefär lika mycket (eller lite) tyngd ..

 47. István

  Vi lever i skilda världar. Det framgår tydligt härovan.
  Nu skall Peter M dunka sitt huvud i väggen. Upprepade gånger.
  En tveksam terapi kan man tycka.
  Å andra sidan när nu Patriks milda tal inte resulterar i eftertanke, så är det kanske det enda som återstår i hopp om bättring.
  Så länge det sker frivilligt och utan yttre hjälp, tycks det mig OK

 48. bom

  István!   Jag tycker att det av inläggen ovan är mycket tydligt att Peter M har dunkat huvudet i väggen alldeles  för ofta redan!   Påminner om Erlanderhistorien: Pöjker, pöjker inte sa i slö Tage i hövve på dette vise! Han ska köstes på å studere!

 49. Patrik

  Peter M>> Aha… Du är ett troll, jag förstår.
  Dumt av mig att tro att det skulle gå att resonera med dig.

 50. Patrik, jag vill väldigt gärna höra vad Peter M har att säga. Både om UI och vad som skulle vara seriöst om klimatet, och forskningen sådant.

  Hans tro om andras kreationism, och vad ev några företrädare för vetenskapsakademier säger utan att fråga sina medlemmar är inte lika intressant.

  Men å andra sidan, varför gör inte UI web-enkäter, där de modererar svaren (så att det inte strider mot klimathots-polycin) i syfte att bekräfta ’konsensusuppfattningen’ (ja, de använder faktiskt detta ord)

 51. Bo E

  Mot dumheten, synes det alltför ofta, måste även de allvisa gudarna
  strida väldigt länge och ibland t o m  förgäves. ..
  Håll ut!!
  Skall f ö bli intressant att få följa upp effekten av den hårda väggens terapi här i spalterna framöver.
   

 52. Ingemar

  Ja, jag vet inte riktigt hur hård självdisciplinen är här för att hålla sig till ämnet. Men inläggen ovan gav mig åtskilliga skratt. ”Den hårda väggens terapi” må vara en utväg för vissa. Men jag föredrar om vetenskapsmännen höll sig till den hårda verkligheten. Verkligheten slår bakut mot våra olika teorier, och det är bäst att vi lyssnar noga. Problemet med dagens klimatforskning är att det yttre trycket på att leverera säkra resultat som det råder konsensus om är så hårt att man slår dövörat till mot verkligheten. Allt blir politik, även de utredningar av IPCC:s och CRU:s integritet som görs.
   
  Att lita på auktoriteter är ofta en pragmatisk nödvändighet. Men då det gäller verkliga ödesfrågor såsom klimatalarmisternas budskap så finns det inga enkla utvägar. Medborgare (inklusive journalister) måste faktiskt försöka sätta sig in i sakfrågorna, och inte bara lita till självutnämnda auktoriteter. IPCC har sitt mandat från regeringar, inte från medborgarna eller från vetenskapssamfundet. Bara detta faktum borde få varningsklockorna att ringa hos de flesta.

 53. Ingemar

  Verksam som kallar sig forskning, men som undviker att förhålla sig till verkligheten har ingen auktoritet alls.

  Jag inser att detta inte alltid är uppenbart direkt, eller blir uppenbart såsmåningom för alla. Men Det räcker ju med att man en gång uppebart blundar för verkligheten och vidhåller dogmatismen, så är auktoriteten förbrukad.

  Detta gäller ju (med eftertryck) numera många av de många ClimateGate-komprometterade team-medlemmarna, och sedan är det ju inte så många kvar som på med ngn auktortet vill hävda att klimatförändringarna är unika, och dessutom vållade av mänsklig CO2 …

 54. Pehr Björnbom

   
  Ingemar,
   
  “Att lita på auktoriteter är ofta en pragmatisk nödvändighet. Men då det gäller verkliga ödesfrågor såsom klimatalarmisternas budskap så finns det inga enkla utvägar. Medborgare (inklusive journalister) måste faktiskt försöka sätta sig in i sakfrågorna, och inte bara lita till självutnämnda auktoriteter. IPCC har sitt mandat från regeringar, inte från medborgarna eller från vetenskapssamfundet. Bara detta faktum borde få varningsklockorna att ringa hos de flesta.”
   
  Mycket bra skrivet! Detta är precis min åsikt också.
   
  Det finns en politisk propaganda som går ut på att klimatbloggar skulle kunna indelas politiskt på en höger-vänster-skala. Detta är mycket ovederhäftigt. Klimatbloggar bör indelas efter inställning i klimatfrågan. Jag har sett exempel på två särskilda typer.
   
  Den ena typen är strikt IPCC-trogna klimatbloggar där IPCC:s synsätt är lag och alltid måste försvaras. Debatten är inte fri utan strikt modererad. Jag har själv sett exempel där kommentarer med starka, sakliga argument till nackdel för AGW-teorin inte släpps fram, inte ens när kommentaren är ett svar på en rak fråga.
   
  Den andra typen är den obundna klimatbloggen som uppmuntrar en förutsättningslös fri debatt. TCS hör till denna typ.
   
  Jag uppskattar TCS mycket eftersom TCS är en obunden klimatblogg med fri debatt. TCS i kombination med Stockholmsinitiativet lägger grunden för att medborgarna själva skall kunna sätta sig in i sakfrågorna.