”Sågning” av vindkraft

Här följer ett gästinlägg av Stig Moberg (presentation, se nedan). Det handlar om modiga jurister som går sin egen väg!

Rotorbladstransport i kurva

Foto MIT. Bilden visar att transporten av rotorblad under byggande av vindkraft kräver goda vägar och mycket område vid sidan om vägen, detta nämns sällan av vindkraftsexploatörer.

Mark- och miljödomstolen i Växjö har nyligen avkunnat dom i ett vindkraftärende (mål nr M 4937-18). Det sätt som de gör det på har principiellt intresse.

Projektet: En exploatör vill bygga 12 vindkraftaggregat med en effekt på 3-6 MW och med placering på Vikbolandet öster om Norrköping. Projektet prövades först i Miljöprövningsdelegationen (Östergötlands län) 2018. Där fick man avslag, men beslutet överklagades av både exploatören Wind4shore AB och Norrköpings kommun till Mark- och miljödomstolen.

Många har yttrat sig till domstolen, såväl myndigheter som privatpersoner. Man har i de flesta fall uttryckt negativa åsikter om just detta projekt, som man ansåg hade negativ miljöpåverkan främst för boendemiljön och fågellivet. Myndigheterna pekade på inflygningsproblem av betydelse för flygsäkerheten vid Skavsta och Norrköpings flygplats och på analyser som inte var aktuella.

Exploatören säger att verken blir 200 m höga. Domstolen påpekar mycket riktigt att ur flygsäkerhetssynpunkt måste man lägga till markens höjd över havet där verken är tänkta att byggas. Gör man det når flera av verken 225-230 m ö. h. vilket överskrider lägsta flyghöjd!

Mark- och miljödomstolen har i sitt domslut skrivit:

”…Mark- och miljödomstolen gör i likhet med Miljöprövningsdelegationen bedömningen att den sökta lokaliseringen är belägen inom ett område med hög och tät havsörnspopulation och att det förekommer beaktansvärda sträck av flyttande fågel under vissa tider på året. Trots vad bolaget angett anser domstolen att det föreligger risker för negativ påverkan på fågellivet.” ”Hörneforsstudien kan inte isolerad tas till intäkt för att vindkraftparker inte utgör något hot mot flyttande fågel. ”

Återigen visar en miljödomstol att man tillmäter fågellivet, speciellt för havsörn, stor betydelse vid tillståndsprövning av vindkraft.

Av principiellt intresse är dessutom att domstolen inte anser att klimatlagen skall tillämpas vid prövning av ett enskilt fall enligt miljöbalken utan det skall ske enligt miljöbalken.

Man skriver:

”Ansökan i målet gäller tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Klaganden har anfört att tillstånd ska meddelas bl.a. mot bakgrund av klimatlagen (2017:729). Mark- och miljödomstolen konstaterar att klimatlagen…Det finns varken i klimatlagen eller i miljöbalken någon bestämmelse som innebär att klimatlagen ska tillämpas vid prövning i ett enskilt fall enligt miljöbalken. Vad klaganden anfört föranleder ingen annan bedömning.” Detta är verkligen principiellt intressant. Kom inte med klimatlagen, som argument! Man är inte nådig i sin slutbedömning, där man även kommenterar behovet av fossilfri el:

” Mot denna bakgrund gör domstolen bedömningen att den sökta lokaliseringen inte kan anses lämplig enligt 2 kap. 6 § miljöbalken med hänsyn till risken för negativ påverkan på fågellivet och flygsäkerheten. Vad bolaget anfört om lämpligheten med…och behovet av fossilfri el kan inte väga upp dessa risker. En dålig lokalisering kan inte heller vägas upp med tekniska skyddsåtgärder vars effektivitet och konsekvenser inte är tillräckligt belagda. Överklagandet ska därför avslås.”

Det ska bli intressant att se om Miljööverdomstolen tar upp ärendet och vad de i så fall kommer till, för överklagande kommer säkert ännu en gång.

Stig H. Moberg

2020-03-02

Stig Moberg är civilingenjör i elektroteknik KTH 1963. Han har innehaft en rad chefspositioner i
kraftföretag och konsultbolag i Sverige och utomlands. Efter pensioneringen ägnar han sig åt
konsultverksamhet i eget bolag med inriktning på kraftsystemanalys och projektutveckling. Han är även en militärhistorisk författare och f.d. reservofficer.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Om Vikbolandet är lämpligt för vindkraft kommer dessa snart att synas i andra skärgårdsmiljöer.
  Skärgården är värd ett bättre öde.
  Vi får väl rösta om det, MP med 3 %, lär bli överkörda. Tyska landsbygden är tätbefolkad och trötta på dyr el?
  https://notrickszone.com/2020/03/07/overwhelming-rejection-german-community-shoots-down-planned-wind-park-by-vote-of-269-11/

  Just nu i P1 om Preems utbyggnad i Lysekil. Även här:https://www.svd.se/avveckla-preems-raffinaderi-i-lysekil
  Miljön påverkas för vår bekvämlighet men det kanske skall ske punktvis och inte spridas över hela landet.

 2. Ivar Andersson

  Regeringen kommer troligtvis snart att ta över ärendet, som de har gjort med Preem, eftersom beslutet går emot åtminstone vindkraftsälskarna i MP.

 3. Har tittat på detta med vindkraft och det verkar som om ändamålen helgar medlen dvs den miljöpåverkan som vindkraften innebär marginaliseras med att vindkraft är gratis el eller fri el eller iaf jättebillig och hållbar el.
  Har tittat lite granna på turerna kring Ripfjället där det plötsligen dök upp ett arrendeavtal som varit ganska okänt men som uppdaterats ett par gånger under resans gång. Då grundavtalet kom fram i ljuset äntligen visade det sig att det inte var korrekt undertecknat (ett par personen och inte hela KF)
  I reklambladen för denna anläggning startade man med en tanke om 40 verk sedan blev det 30 och då sade man 6MW iaf sedan blev det, nu alltså, planer på 22 verk fortfarande 6MW…. produktionen föll då från 675GWh till 550GWh båda siffrorna årligen…. effekten 73% av tänkt medan produktionen 81% båda av first case. dvs med 8 verk mindre så skulle man bara tappa 125GWh på 8 6MW verk …. 30% verkningsgrad på dessa verk endast…. medan de som blir kvar har en verkningsgrad på 48%…. ganska bra men stämmer de siffror man redovisar eller är det förhoppningar snarare än en bra prognos…..

  Samtidigt räknar man med att arrendet skall bli 6.5miljoiner/år grundat på ett elpris på 33öre/kWh och vad jag läste i arrendeavtalet var ägaren ansvarig för återställandet upp till 300.000sek/verk även ifall EU´s direktiv om kompeltt återställning skulle tillänpas…..
  En servettkalkyl ger vid handen att el från wind kostar 3 gånger el från kärnkraft oaktat behoven av nätutbyggnad och kostnade för att bygga reservkraft…..

  Och dennna miljövänliga el är så bra att vi 2019 skickade 20öre/kWh till bolagen som skickade sin el vidare till länder utanför Sverige…..

 4. förlåt 2018

 5. Ulf

  Som sagt eftersom vi numera inte har någon rättsordning eller rättssäkerhet längre så spelar det förstås ingen roll vad domstolen kommer fram till. MP har omyndigförklarat domstolarna och det är bara MP som förstår hur viktigt klimatet är så vad som händer i domstolarna har ingen betydelse så länge vi har en regering som är för total rättsröta. Snart tar regeringen över ärendet eftersom domstolarna inte dyrkar klimatreligionen i tillräcklig omfattning.

 6. Anders

  Hoppingivande domstolsutslag! Riksrevisionen borde faktiskt se över vindkraftsbranschen som sådan. Nätverkande och inbördes relationer mellan bolag, konsulter, kommuner, MPD:er kanske kan vara värda ett nedslag? Follow the money…

 7. Björn

  Intressant! Det här är principiellt viktigt för att man skall börja inse hur ogenomtänkt och irrationell tillkomsten av klimatlagen är. Om man inte inser orimligheten med klimatlagen, ja då kommer inte heller en stor del av Sveriges lagbok att gälla.

 8. Kjell Lindmark

  Vindkraft = Ebberöds Bank. Eller ett klassiskt Ponzi-bedrägeri som våra folkvalda ägnar sig åt. Vi blir itutade att vindkraft är billigt, ja i stort sett gratis, utan att ta hänsyn till att strömmen sinar när det inte blåser. Vi kan själva se vad som händer med en hög andel vindkraft som i Tyskland, tre ggr så dyra elräkningar med mångdubbel leveransosäkerhet. Miljöpartiet är ett mycket allvarligt hot mot vårt samhälle och vårt välbefinnande.
  https://www.youtube.com/watch?v=JYHX-Ib3Q5Q&t=7s

 9. Lars-Eric Bjerke

  IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, gav förra året ut en rapport ”Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen”. Det sista kapitlet har titeln ”Hur kan stora mängder variabel elproduktion integreras?”

  De går igenom tre strategier.
  Förflyttande ( El till el): batterier, pumpkraftverk, efterfrågeflexibilitet
  Absorberande (El till bränsle och värme): Elpannor, el till gas, kraftvärme med värmelager
  Kompletterande (Bränsle till el): Gaskraftverk, elektrobränslen

  https://www.iva.se/globalassets/bilder/projekt/vagval-klimat/201909-iva-vagval-for-klimatet-delrapport4-i.pdf

 10. Rolf Mellberg

  #8 Kjell

  Tyskarna är i alla fall smarta i att de har förberett sig för att kunna effektreglera med rysk gas. Genom att de dels behöver köra gasturbinerna bara en rätt måttlig andel av årets timmar och dels att gasen (med sina extra väteatomer) emmitterar klart mindre CO2 än den gamla kolkraften… så bör nog CO2-utsläppen kunna reduceras rätt bra.

  Vi i Sverige borde fatta att en fortsatt vindkraftutbyggnad kan över tid även göra oss beroende av rysk gas.

  Och att våra CO2-utsläpp därmed (till skillnad från Tyskland) kommer att öka markant.

  Här ligger en rejäl svensk pedagogisk politisk uppgift.

  Kanske borde vissa a våra politiska partier klart och tydligt deklarera:
  Om en överutbyggnad av vindkraft kommer i framtiden leda till allvarliga effektproblem kommer vårt parti att söka lösa det med Rysk gas och gasturbiner. Målsättingen att bergränsa CO2-utläpp ska underordnas landets behov av el 24/365.

 11. Ivar Andersson

  #10 Rolf Mellberg
  Den ryska gasen ska väl ersätta kärnkraften och då ökar utsläppen?

 12. Ingemar Nordin

  Kjell L #8,

  ”Miljöpartiet är ett mycket allvarligt hot mot vårt samhälle och vårt välbefinnande.”

  Det kan man verkligen säga. MP har, trots sin litenhet, helt tagit över regeringens politik på energi- och klimatområdet. Och C, L och V springer i deras ledband och bara applåderar. Därtill äger de statstelevisionen och radion. Här förekommer aldrig några invändningar mot MPs politik, endast uppmaningar att MP borde föra en ännu radikalare MP-politik, typ Greta. Och politiken framställs alltid som att ”alla skall vara med” och hur skall vi alla kunna bidra mer till att nå ”våra” klimatmål.

  Om det inte hade varit ett så tydligt tecken på en icke-fungerande demokrati så hade man kunnat skratta åt eländet.

 13. Daniel Wiklund

  # 9 Lars-Eric B IVA i all ära, men fyra procents (numera närmare 3) partiets klimatmål ger jag ingenting för. Det innebär ett enormt slöseri med skattemedel. Men väldigt liten, om ens nån, inverkan på klimatet.

 14. tty

  Undrar hur de har tänkt sig att ordna logistiken vid byggandet. Vägnätet på Vikbolandet är mycket eftersatt och den enda ”huvudvägen” väg 209 Norrköping-Arkösund är smal, extremt hårt trafikerad och delvis även backig och krokig. Och alla andra vägar är ännu sämre.

 15. Anders

  #14 Med tanke på din kommentar och situationen i bilden i inlägget kan man undra om resp projekt verkligen står för kostnader för transporternas modifieringskrav på våra allmänna vägsr. Eller om stat/kommun går i med skattemedel? Någon som har fakta?

 16. Jan Moberg

  Byggande och drift av de allmänna vägarna styrs av Väglagen (SFS 1971:948). Den slår fast att man ska hålla vägar för den allmänna samfärdseln. När det gäller utrymmen i korsningar och dylikt regleras det genom kraven i Vägars och gators Utformning (Trafikverket 2020:029). De fordon som kräver störst utrymme i korsningar är lastbil med påhängsvagn och typ grävmaskinstrailers med total längd på 19 m. Det här innebär att Trafikverket inte får bekosta åtgärder som inte behövs för allmän trafik enligt ovan. Man får inte heller tillämpa Väglagen för att komma åt mark annat än för den allmänna samfärdseln.

  Jag känner till ett fall där ett bolag nu ansöker om en vindkraftpark i Kolmården som kräver transporter längs en liten allmän väg som är mycket krokig och backig. Jag anser att exploatören måste visa hur transporterna av de 75 m långa rotorbladen ska gå till och vilka intrång som behövs i detta känsliga landskap. Det behövs inte särskilt mycket kunskap om körspår och erforderliga svepytor (se bilden ovan) för att förstå att stora intrång behövs. Men Miljöprövningsdelegationen som i övrigt arbetar mycket ambitiöst med detta ärende verkar tvekande hur de ska hantera detta. Jag tvivlar på att bolaget ens förstår hur dyrbart det kommer att bli att bygga väg i denna kuperade terräng.

 17. Björn

  Jan Moberg [16]; Det är bra att sånt här tas upp. Vart är vi på väg om inte Sveriges Rikes Lag längre gäller på grund av klimatlagen? Vi är då på väg in i ett intellektets mörker, med tankebefriade lösningar. Som motvikt behövs nu en mobilisering av kunniga och erfarna jurister för att motverka en utveckling mot klimatkannibalism.

 18. Anders

  #16-17 Som sagt tidigare anser jag att samhället hållit vindkraftsbranshen under vingarna på tok för länge och med för stora kostnader. Med deras egna simpla svepande argument on ”miljönytta” som viktigaste skäl. Man släpper inte sällan på exploatörens krav på bevisbörda, som istället med kall hand överlämnas till enskilda och desperat ihopknåpade föreningar. Vinda Västerns oskrivna lagar (läs klimatlagen) råder!

 19. Anders

  Oops, ska vara ”släpper inte sällan på kraven om exploatörens bevisbörda…”