Rockefeller och klimathotet – Del 2 – Det militära projektet

JohnvonNeumann-LosAlamos
Matematikern John von Neumann (1903-1957)

”Intervention in atmospheric and climatic matters . . . will unfold on a scale difficult to imagine at present. . . . this will merge each nation’s affairs with those of every other, more thoroughly than the threat of a nuclear or any other war would have done.” — J. von Neumann

Frågan om koldioxidens inverkan på jordens temperatur tog sin början redan i slutet av 1800-talet när svenske kemisten och fysikern Svante Arrhenius (1859-1927) lanserade sin teori om att en fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären skulle leda till en global temperaturstegring på 5 till 6 grader. Arrhenius tyckte dock till skillnad från senare tongivande debattörer att uppvärmning var något bra eftersom det då skulle gå att undvika en ny istid samt att det skulle gynna växtlighet och grödor. Det dröjde sedan länge innan någon egentlig diskussion kring koldioxidutsläppen började få något fäste rent vetenskapligt.

1938 utvecklade den brittiske ingenjören och uppfinnaren G.S. Callendar Arrhenius idéer och spekulerade i att människans förbränning av fossil energi kunde ha gett upphov till den observerade uppvärmning som hade pågått sedan 1880. Samtiden var skeptisk till Callendars rön. Teorin utvecklades dock vidare av tyske meteorologen Hermann Flohn (1912-1997) som publicerade sin artikel Die Tätigkeit des Menschen als Klimafaktor under brinnande krig 1941. Han var då krigsplacerad vid Luftwaffes High Command.

Dessa teorier gav först inget större eko bland den övriga forskarkåren. Detta kom dock att förändras genom de kraftigt höjda forskningsanslag som realiserades efter 1945 i USA när militären ville få en grundligare förståelse för vädrets krafter. Detta gjorde att medel till att utföra ordentliga studier och att utveckla verktyg för klimatmodellering blev tillgängliga. Callendars påståenden gick nu att pröva mer grundligt.

1946 grundade den amerikanska presidenten Harry S. Truman (1884-1972) Office of Naval Research (ONR) och Atomic Energy Commission (AEC) vilka kom att vara centrala i finansieringen av studier om koldioxidens inverkan på klimatet under 1950-talet. Klimatagendan var från början ett militärt projekt och skedde i ett samspel med institutioner som var närstående till Rockefellerfamiljen. Hoten om atomvapenkrig och klimatförändringar följdes åt. Det första ansågs ge upphov till det andra vilket medförde noggranna studier av vilka effekter atomvapen hade på klimatet.

Woods Hole

Redan 1930 finansierade Rockefeller Foundation etablerandet av detta institut. Året efter kopplades den svenska meteorologen Carl-Gustaf Rossby dit. Han hade varit student till Svante Arrhenius (som också fungerat som Rossbys mentor). Rossby hade kommit till USA för att arbeta på US Weather Bureau 1926 och steg snabbt i aktning. 1928 startade han MIT:s meteorologiska program där han stannade fram till 1939. 1940-41 organiserade han och blev chef för den nystartade avdelningen för meteorologi på University of Chicago. Där utvecklades under de följande åren Chicagoskolan i meteorologi. Rossby steg snabbt i rang och blev en av meterologins superstjärnor.

IAS_Princeton
Institute for Advanced Study

Det gjorde också att han hade ett nära samarbete med Jules Charney (1917-1981) och John von Neumann (1903-1957) på elitinstitutet Institute for Advanced Study vid Princeton.[1] Detta grundades 1930 som en amerikansk motsvarighet till All Souls College i Oxford av Abraham Flexner medan planerna för institutet drogs upp av britten Tom Jones från Round Table Group.  Flexner ingick också i elittankesmedjan Council on Foreign Relations som var ett systerinstitut till Royal Institute of International Affairs i London.[2] Täta band existerade mellan den amerikanska och brittiska eliten något som också blev tydligt i den framväxande klimatagendan.

Flexner hade tidigare varit styrelsemedlem för Rockefeller Foundations General Education Board och låg bakom Flexnerrapporten (finansierad av Carnegie Corporation) som kom att skapa en standardiserad läkarutbildning med fokus på den vetenskapliga metoden. Detta innebar i förlängningen att Rockefellers intressen fick en större kontroll över skolmedicinen och att konkurrerande alternativ kom att missgynnas.[3] IAS leddes av atomfysikern Robert Oppenheimer (1904-1967) som hade varit vetenskaplig ledare för Manhattanprojektet och därefter blev huvudrådgivare till Atomic Energy Commission. C-G Rossby blev erbjuden en plats vid institutet men tackade dock nej.

geoengineering

På institutet utvecklades bland annat klimatprognoser med hjälp av datamodeller, vilka var de första i sitt slag. För att undvika klimatologiska katastrofer förespråkades det även ett mänskligt ingripande för att balansera vädersystemet. Detta handlade dock inte om någon utsläppsreducering genom politiska avtal som idag. Istället så propagerade matematikern, John von Neumann, för en modifiering av klimatet på ett artificiellt sätt för att tackla effekter av möjliga klimatförändringar (genom koldioxidutsläpp eller andra klimatinverkande krafter).[4] Tekniker för att möjliggöra detta hade patenterats av den serbiske uppfinnaren Nikola Tesla (1856-1943). Ett patent som senare utvecklades vidare av den amerikanska militären och ARCO Power Technologies. Idag går det under namnet Geoengineering eller Climate Engineering och har förespråkats av bland annat PIK-institutets chef Hans Joachim Schellnhuber (under namnet Geocybernetics) som ett sätt att försöka kontrollera vädrets makter och hotet om klimatförändringar.[5]

John von Neumann, som studerat matematik i Universitet i Göttingen genom ett stipendium från Rockefeller Foundation, menade även att den som kunde ge korrekta prognoser om framtiden också skulle komma att kontrollera världen.

“John von Neumann for his part started showing an interest in weather forecasts as part of his almost religious conviction that most things in the world could be expressed in mathematical terms and that therefore most of the world’s future could be predicted – whoever could do that would control the world”[6]

Detta var något som den amerikanska militären var intresserade av och det blev snart en prioritet för den styrande eliten och för de globala planerare, systemteoretiker och futurister som ingick i deras stall. Detta kom att speciellt att beröra filosofin hos den 1968 bildade Romklubben.

Neumann var spelteorins upphovsman och hade ingått i Manhattanprojektet. Det senare var en tummelplats för klimatteorins upphovsmän och Neumann kom att sammanföra hoten om ett globalt kärnvapenkrig och klimatförändringar. Därav var forskningen om klimatet till en början en militär affär.

C-G Rossby, som hade blivit amerikansk medborgare, var under och efter kriget involverad med det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon och deras intresse för vädermodifikation. Han var bland annat rådgivare till US Secretary of War och satt med i Joint Research and Development Board.[7] 1946 blev han övertalad att flytta hem till Sverige för att bygga upp det meteorologiska institutet MISU vid Stockholms Universitet. Stöd till detta hämtades från University of Chicago och US Weather Bureau (där Rossbys tidigare doktorand från MIT, Harry Wexler var forskningschef). Finansiering hämtades från den amerikanska militärens Office of Naval Research.

Samtidigt fanns ett starkt stöd från den svenska regeringen och ecklesiastikminister Tage Erlander. Det var en del av en högre diplomati mellan USA och Sverige. Rossby etablerade en länk mellan USA och Sverige och grundlade de täta band som skulle bestå och utvecklas mellan länderna när det handlade om klimatforskningen.

I detta var även den amerikanska militären direkt involverad. Dessa önskade stärka sina band till svensk forskning och amerikansk militär personal fanns på plats för avancerad träning i Stockholm fram till mitten av 50-talet.[8] Även andra internationella band skapades av Rossby. Pionjären Hermann Flohn, som blev chef för Västtysklands vädertjänst 1958 och som senare kom att få en framträdande roll i den framväxande klimatagendan, bjöds till Stockholm av Rossby.[9]  Stockholm kom att bli en amerikansk bas i Europa.

I Stockholm startade Rossby 1949 den vetenskapliga tidskriften Tellus som skulle bli viktig under det följande decenniet. Stockholm etablerades som ett centrum för atmosfärforskning och frågan om koldioxidens påverkan på klimatet blev en tidig prioritet.[10] Institutet ägnade sig inte åt fältstudier utan använde sig av teorier om atmosfärfysik. Rossby blev känd för att inte ha gjort en observation under hela sitt liv.[11]

lrg_greenhouse_effect

Året efter att fysikern Gilbert Plass (1920-1924) från Johns Hopkins University berättat om att ökade koldioxidhalter kunde höja jordens temperatur i Time Magazine 1953 beslutades det på en konferens att spårgaser i atmosfären skulle börja studeras mer grundligt i Stockholm. Det bestämdes att ett världsomspännande nät av mätstationer för koldioxid skulle upprättas.[12] Detta var en förberedelse inför det Internationella Geofysiska året (IGY) som planerades till 1957-1958. En av initiativtagarna till IGY var S. Fred Singer (1924-). Han blev långt senare en av de ledande skeptikerna men ville inledningsvis studera teorins giltighet och få verktyg till detta (satelliter). Organisatörer i Sverige var Rossby och hans assistent och tidigare doktorand Bert Bolin (1925-2007).

Rossby startade också det Internationella Meteorologiska Institutet (IMI) som arbetade för att stärka det internationella samarbetet inom meteorologi. Rossby ville få institutet erkänt av UNESCO och sökte ekonomiskt stöd från Rockefeller Foundation för dess bildande. Genom sina goda relationer med den tidigare utrikesministern Richard Sandler och Tage Erlander fick institutet direktstöd från den svenska regeringen 1955. Sandler blev ordförande för styrelsen.[13] Det nära samarbetet mellan regeringen och institutet bestod och utvecklades under åren. Den politiska dimensionen fanns tidigt invävd.

Tellus, med Bert Bolin som redaktör, publicerade några av de viktigaste artiklarna om koldioxidteorin under 1950-talet och i början av 1960-talet. På Rossbys inrådan publicerades Roger Revelle och Hans Suess artikel Carbon dioxide exchange between atmosphere and ocean and the question of an increase of atmospheric CO2 during the past decades (1957) samt Gilbert Plass artikel The Carbon Dioxide Theory of Climatic Change (1956). Det hela utgjorde en förberedelse inför IGY och båda artiklarna sponsrades ekonomiskt av Office of Naval Research.

Plass karriär var nära sammanlänkad med den amerikanska försvarsindustrin och hade ingått i Manhattanprojektet på University of Chicago. Han blev därefter biträdande professor vid, det till försvaret närstående[14], Johns Hopkins University och fortsatte inom försvarsindustrin (Lockheed och Ford).

Frederick_Seitz,_Ava_Pauling,_Detlev_Bronk,_Paul_Weiss
Detlev Bronk i mitten tillsammans med Frederick Seitz och Paul Weiss. I bakgrunden Ava Pauling.

Presidenten för Johns Hopkins University, Detlev Bronk (1897-1975), var rådgivare till både Office of Naval Research och Atomic Energy Commission. Detta universitet arbetade tätt med olika projekt åt den amerikanska militären. Bronk var närstående till Rockefellerfamiljen, ingick i styrelsen till  Rockefeller Brothers Fund samt Rockefeller Foundation och blev 1953 president för Rockefeller Institute for Medical Research (från 1965 Rockefeller University). Han var också styrelsemedlem för Woods Hole Institute of Oceanography i Massachusetts och president för National Academy of Sciences. På så sätt hade han ett stort inflytande.

1956 utsåg han en nationell meteorologisk kommitté som skulle ”överväga och rekommendera medel för att öka förståelsen och kontrollen av atmosfären”. Kommittén bestod av Lloyd Berkner, Carl-Gustaf Rossby, Jule Charney, John von Neumann, Edward Teller och Roger Revelle. Dessa tog ledande roller i detta arbete. Kommitténs arbete ledde fram till att National Center for Atmospheric Research grundades i Boulder 1960 under ledning av Walter Orr Roberts. Roberts fick under 60- och 70-talen en viktig roll i att genomföra klimatagendan med understöd från Rockefeller Brothers Fund och Rockefeller Foundation.

Roger Revelle, som var föreståndare för Scripps Institution for Oceanography och nära vän till Rossby, blev under 50- och 60-talet en centralfigur i att framföra klimatagendan och hans institut stöttades ekonomiskt av Office for Naval Research, Atomic Energy Commission och Rockefeller Foundation.[15] Han var också djupt involverad i internationella samarbetsorgan och organisationer som UNESCO och International Council of Scientific Unions (ICSU).

1956 beskrev han inför en kongresskommitté hur man genom att öka koldioxidhalten i atmosfären gav upphov till ett stort geofysiskt experiment och sökte federalt stöd för att studera den globala uppvärmningen i samband med IGY. Detta beviljades. Media hade samtidigt börjat rapportera om fenomenet. New York Times skrev i oktober 1956 att mänskliga koldioxidutsläpp kunde upphov till ett varmare klimat. I december samma år hamnade C-G Rossby på framsidan av Time Magazine där han i inlagan varnade för konsekvenserna av människans påverkan på naturen.[16]

rossby

Rossby, Wexler och Revelle hade samma år bestämt att mätningar av koldioxidnivåerna skulle utföras vid ett möte vid Woods Hole Oceanographic Institute. Med på mötet var även Svante Arrhenius sonson Gustaf Arrhenius. Revelle var enligt Gustaf A. inte alarmerad av något koldioxidhot utan tyckte precis som Svante Arrhenius och C.S. Callendar att det hela kunde vara positivt för den norra hemisfären. Det skulle göra klimatet behagligare och ge bättre skördar.[17]

Det Internationella Geofysiska året (IGY) 1957-58 utgjorde det första genombrottet för koldioxidteorin och resulterade i att mätningar av koldioxidnivåerna i atmosfären påbörjades vid Manua Loua på Hawaii. Harry Wexler gav Roger Revelle medel till att genomföra detta genom David Keeling (1928-2005).

Tydligt är att de tidiga företrädarna för koldioxidteorin inte var speciellt alarmerade av vad som skulle hända med klimatet. De såg istället möjligheter med att bygga upp vetenskapliga verksamheter och få ta del av ekonomiska anslag. De var karriärmänniskor som kände vart vinden blåste och byggde upp sina egna hov. De skaffade sig namn och ärbarhet med att vara tidigt ute med en teori. De arbetade aktivt med internationellt samarbete. De var också nyfikna vetenskapsmän som önskade resurser till nya spännande experiment. Det fanns istället andra krafter som såg hur det hela kunde utnyttjas politiskt. Dessa kunde också dra fördelar av forskarnas egon om att få stå i rampljuset. 1959 publicerades en minnesskrift sammanställd av Bert Bolin till den 1957 bortgångne Rossby av Rockefeller Institute Press. Rossby skrev i sin sista essä om koldioxidutsläppen från förbränning av fossil energi.[18]

“It has been pointed out frequently that mankind now is performing a unique experiment of impressive planetary dimensions by now consuming during a few hundreds of years all the fossil fuel deposited during millions of years” (C-G Rossby)

Bert Bolin tog över MISU  och IMI efter Rossbys bortgång och följde i spåren av sin mentor. Bolin kom 1988 att bli ordförande för IPCC.

Hotet om ett förändrat klimat var till början en svensk-amerikansk affär med ett tätt arbetande nätverk av forskare. Det var ett till övervägande delar militärt projekt där Sverige blev den neutrala basen och skulle komma att spela en av huvudrollerna. IMI fick under Bolins ledning en central roll under åren innan tillblivelsen av IPCC. Efter att frågan på allvar lyfts på institutioner som tillkommit med Rockefellers filantropiska bidrag och med understöd från Office of Naval Research och Atomic Energy Commission kom familjens stiftelser att ta över alltmer när frågan fick politiska dimensioner. I december 1957 varnade fysikern och vätebombens upphovsman Edward Teller (rådgivare till AEC) för att polarisarna skulle komma att smälta på grund av ökade koldioxidhalter. Påståenden av detta slag presenterades 1958 för en allmän publik i propagandafilmen The Unchained Goddess som producerades för telefonbolaget AT&T/Bells Laboratories av Frank Capra. Filmen användes bland annat i skolundervisning. Teller ingick tillsammans med Detlev Bronk och managementprofessorn och senare Romklubbsmedlemmen Carrol Louis Wilson under denna tid som panelist i Rockefeller Brothers Funds Special Studies Project som leddes av familjens unga protegé Henry Kissinger (1923-). Där skulle familjens prioriteter de kommande årtiondena stakas ut tillsammans med konkreta planer för dess genomförande. Ett förändrat politiskt klimat stod på agendan.

”We cannot escape, and indeed should welcome, the task which history has imposed on us. This is the task of helping to shape a new world order in all its dimensions – spiritual, economic, political, social.” (Special Studies Report)

 


 

Stöd byggandet av Stiftelsen Pharos. Akademin och samhället av idag präglas av likformighet, åsiktskorridorer och en alltför utbredd strävan efter politisk (och annan) korrekthet. Vi vill bidra till att öka utrymmet för fritt tänkande och en öppen och levande debatt. Detta ska göras genom egen forskning, utgivning av rapporter, böcker, filmer och anordnande av konferenser. En självständig röst i denna värld av papegojor.

Vi behöver medel för att bygga en organisation som kan höras och synas. En hemsida ska skapas för att samla och sprida mer information. Artikelserien ska översättas och publiceras i Bulletin of the Mad Doctor samt som bok. Ambitionen är också att göra en film där budskapet på ett enkelt sätt kan göras tillgängligt till en större och även yngre publik. Det är viktigt att detta sprids!

Denna artikelserie är en del i kampanjen för att få fyrtornet att lysa. Om du gillar det du läser och vill veta mer så får du gärna visa din uppskattning. Vi söker nu specifikt bidrag till omslagsmålningen. Små som stora donationer är välkomna, liksom nyare PC, macbook, ipad och laserskrivare. Redan nu har vi fått ett antal månadsdonatorer (100:-/mån). För dem som blir månadsdonatorer eller ger en engångsdonation över 300:- ingår ett exemplar av den färdiga boken.

För mer information och för att skicka adressuppgifter: jacob@wardenclyffe.se eller inger@wardenclyffe.se 

Ge ditt bidrag till grundläggandet av stiftelsen Pharos. Plusgiro: 74 40 98-5 eller Swish: 0705930936

Stiftelsen Pharos - design: Kimmie Fransson

[1] Han blev erbjuden en plats vid institutet men tackade nej.

[2] Quigley, Carroll (1966), Tragedy and Hope, GSG: San Pedro

[3] http://rockefeller100.org/biography/show/abraham-flexner

[4] Tekniker för att möjliggöra detta hade patenterats av den serbiske uppfinnaren Nikola Tesla (1856-1943). Ett patent som senare utvecklades vidare av den amerikanska militären och ARCO Power Technologies.

[5] H.-J. Schellnhuber, J. Kropp (1998), Geocybernetics: Controlling a Complex Dynamical System Under Uncertainty, Naturwissenschaften September 1998, Volume 85, Issue 9, pp 411-425

[6] http://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/iva/minnesskriften-2015.pdf

[7] Rosner, Lisa (2004), The Technological Fix: How People Use Technology to Create and Solve Problems, Routledge: New York

[8] Ibid.

[9] https://www2.meteo.uni-bonn.de/bibliothek/Flohn_Publikationen/K350-K370_1991-1998/K357.pdf

[10] http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/rossby-carl-gustaf.pdf

[11] Sörlin, Sverker (2016), Science, Geopolitics and Culture in the Polar Region: Norden Beyond Borders, Taylor and Francis

[12] http://www.peterbrueggeman.com/sio/histories/Keeling_Influence_of_Mauna_Loa.pdf

[13] http://journals.co-action.net/index.php/tellusa/article/viewFile/12285/14057

[14] Utvecklar försvarssystem. Missiler och rymdfarkoster.

[15] http://libraries.ucsd.edu/speccoll/siooralhistories/Arrhenius.pdf

[16] http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0477(1998)079%3C1097:CGRHTP%3E2.0.CO%3B2

[17] Ibid.

[18] Bolin, Bert (1959), The Atmosphere and the Sea in Motion : Scientific Contributions to the Rossby Memorial Volume, Rockefeller Institute Press

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Utom demokratisk radartäckning!

  Allt mer politisk makt samlas ”offshore”. Vem som kontrollerar det ”globala samarbetet” villkoren och förutsättningarna för dem, är allt mer utanför räckvidden för den demokratiska radarn. När ”Nisse i Hökarängen” drivs av en egen idè om hur världen skall vara så måste han samla miljoner andra nissar för att kunna påverka utvecklingen. När såna som Rockefeller och Al Gore istället samlat miljoner dollar vill och påverka utvecklingen så har Nisse inte en sportkeps även om han lyckats samla en halv miljon likasinnade bakom sig. Nisse har kapitalt helt andra intressen och behov än miljardärerna. Nisse kan vara medlem i en ideell förening som Rockefeller EU och Al Gore redan köpt och styr flera hela organisationer som genast då upphörde att vara både ideella och folkrörelse.

  Politiker transfererar allt mer av medborgarnas inbetalda skatter till denna för demokratin ”offshore” verksamhet. Det blir verklig ”skatteflykt” i ett mycket mer grisigt antidemokratiskt bedrägligt sammanhang . Genom EU har vi fått en politikerskapad första offshoregräns med brandvägg för den demokratiska radarn fri från insyn och därifrån förvandlas skatterna sedan till att bli medel för att blandas med de ”filantropiska” miljardärernas privata agendor propaganda och tankefigurer.

  Nisse får sitta i telefonkö för att nå fram till den journalist public service eller tidningar globalisterna redan köpt. Nisse vet inte ens att så är fallet när han försöker göra sin röst hörd eller sina ideer spridda.
  Vårt etablissemang har lärt sig hur de skall profitera på sin allmänhet och fått hjälp att hålla den på mattan genom att legitimera sin skatteflykt från den nationella demokratins inkomster till förbrukning och investering offshore.

  Jag beundrar dig Jacob lika högt som jag föraktar journalistkåren. Sanningssökning är hotet mot de manipulativa bedragarna. Vi är trötta på alla uppenbara lögner och konstruerade myter som maktens media försöker kränga på oss. Intellektuell hederlighet tvingas kapitulera under trycket av den intellektuella korruptionen.

  Men etablissemanget sågar den gren den sitter på och allt fler medborgare dissar den förljugna samhällsdebatten och söker den autentiska och intellektuellt hederliga. Vi möts på nätet, något som får såna lögnaktiga manipulativa skitstövlar i ”statens medieråd” som Jesper Strömbäck att skita på sig.
  Jespers enda möjlighet att överleva en debatt är att slänga igen dörren eller kasta på telefonluren eller att rigga det forum han uppträder i. Jesper är ju bara en liten patetisk totalitär skitstövel till exempel ur den brigad av samma sort som marscherar runt på kulturdepartement och på redaktioner. Den antidemokratiska brigaden som är sanningens och den öppna samhällsdebattens stora fiende. Jesper är bara en av byggarna till ”den gemensamma offentligheten” vilket i klartext betyder diktaturens och där gemensamheten syftar på brigadens egen, ivrigt påhejad på de små slutna tältmöten de ordnar på kulturdepartement eller anordnade av brigadlojala redaktioner.

  Nätet är verktyget medlet och samtidigt friskis och svettis för ett sunt intellekt. Brigadens befäl lider och ser varje ord , artikel, argument och problemformulering som skjuts ut bortom de av dem kontrollerade områdena som gerillaverksamhet. När vi vet att svenska folket endast slås av turkarna när det gäller kampen om lägsta förtroende för journalistiken så har vi redan vunnit alla slagen och när brigaden skriver under kapitulationshandlingarna blir mer en fråga om datum i ett publiktomt tält.

 2. Slabadang

  Jesper Strömbäcks presentation:

  https://jesperstromback.org/om-mig/

  Presentation
  ”Fråga mig inte vem jag är, jag känner mig inte. Det har med sanning att göra”

  Redan här ljuger Jesper. Han vet mycket väl vem han är. Han är professor i strategiska manipulationer och och mytspridning. Inte som beskyddare EMOT den utan som applikatör för högstbjudande FÖR.

  ”Min forskning handlar framförallt om mediernas bevakning av politik och samhälle, de förändrade medielandskapen och dess betydelse, mediernas nyhetsvärderingar, politikens medialisering, politisk marknadsföring, politiska kampanjer och public relations i politiska kontexter, opinionsbildning och opinionsbildningens mekanismer samt kampanj- och medieeffekter.”

  Vad kostar det att köpa dina tjänster JESPER? Vad använder du dina kunskaper till och vem i vilket syfte köper dina tjänster ? Jesper vet hur makten skyddar sig från granskning och om hur lögner bäst sprids och vilka kanaler som är mest korrupta. Jesper är den man skall anlita när man ser den öppna demokratiska debatten som ett hot.

  Å vilka är det som är intresserade av antidemokratiska råd och tips?

  Till mina uppdrag inom forskningsvärlden hör att jag är ordförande för Political Communication Division inom International Communication Association, biträdande redaktör för Political Communication och tillhör ledningsgruppen för Network of European Political Communication Scholars (NEPOCS).

  Under 2011-2013 var jag kanslichef och huvudsekreterare för regeringens Framtidskommission, vilken leddes av statsminister Fredrik Reinfeldt. Dess uppdrag var att identifiera vilka utmaningar Sverige kommer att stå inför 2020 och 2050, med särskilt fokus på utmaningar kopplade till den demografiska utvecklingen, hållbar tillväxt, integration, migration, jämställdhet och demokrati samt social sammanhållning. I rollen som huvudsekreterare skrev jag Framtidskommissionens slutrapport Svenska framtidsutmaningar (DS 2013:19 – den kan laddas ner här), vilken förutom områdena ovan även behandlade områden som globalisering och teknikutveckling.

  Vid sidan av forskningen driver jag också mitt egna företag Corestad AB och är knuten till Per Schlingmann AB, inom vilket jag erbjuder föreläsningar och rådgivning när det gäller bland annat förändringsprocesser, omvärldsbevakning, framtidsanalyser och politisk kommunikation.”

  Jesper Strömbäck en av de ruttna värderingarnas främsta kollaboratörer!

 3. Lejeune

  OT: Det är inte bara vi som är oroliga: http://www.ericsoniubbhult.se/

 4. Ann lh

  Jacob, efter Slabadang’s uppskattande tack ur djupet av sina kunskaper och insikter kan jag bara säga att Du genom Din forskning räddat min tid som ”frigående pensionär”. När tiden i grottekvarnen nalkades slutet ängslades jag lite över att lusten att vidga vyerna skulle vara över och att endast störande ogräs hemmavid skulle engagera, men hej vad jag bedrog mej. Ytterligt få ”måsten”, internet och ständigt nya kunskaper, inte minst genom Dig, gör att detta eviga sommarlov blomstrar.
  Tack för dagens inlägg som bara kändes alltför kort. Ser fram emot nästkommande.

 5. Ingemar Nordin

  Tack Jacob för din historiska genomgång!

  Jag tror att en av de första böcker på området som jag läste var en debattbok av Bert Bolin: Vad gör vi med klimatet? 1979.

  Den recenserades av Susanna Baltscheffsky i SvD 2007
  http://www.svd.se/nya-upptackter-blir-sanning-sent

  Jag har dock inget minne av att boken var särskilt alarmistisk eller politisk. Men den publicerades som debattbok på Ordfront så jag antar att den vänsterpolitiska aspekten fanns med där i bakgrunden.

 6. Håkan Bergman

  Svensk meteorologi och datorutveckling var verkligen i framkanten på 50-talet.
  http://www.svd.se/pa-50-talet-hade-vi-i-alla-fall-tur-med-vadret

 7. Lasse

  Tack för en bakåtbetraktelse Jacob
  #6
  Det var en intressant genomgång av tidig datorisering.
  Synd att nutida efterföljare är mer drivna av sin egna agenda.

 8. Lasse

  https://wattsupwiththat.com/2016/05/19/climate-science-appears-to-be-obsessively-focused-on-modeling-billions-of-research-dollars-are-being-spent-in-this-single-minded-process/

  En Youtubevideo som beskriver skeptikers syn på alarmen.
  1 grads ökning på grund av CO2 är ok men i stället för en 3 gångers ökning av denna så ser vi en 0,5 gångers minskning.
  Naturliga fenomen gör att högre temperaturer är svåra att bibehålla. Se på dagens el Nino!

 9. Peter Stilbs

  Superbt igen, Jacob – tack.

 10. Anders O

  Tack för denna genomgång Jacob. Är det samma Abraham Flexner som blivit ikonisk som författare till ”the Flexner report”, som handlade om medicinarutbildningens standard i USA? Den blev ju milstolpen som slutligen skapade ortodox ”ordning” och gjorde att ett mycket stort antal ecklektiska och homeopatiskt orienterade utbildningar försvann från ”marknaden”.

 11. Ingvari Las Palams

  Det hettar till i USA

  https://wattsupwiththat.com/2016/05/18/uh-oh-house-committee-scrutinizes-motive-of-green-20-attorneys-general/

 12. Ingvari Las Palams

  Och i Australien!

  http://notrickszone.com/#sthash.37Nr0fdi.dpbs

 13. Thomas P

  Ingvar #12 Ja, den artikeln var bra för att visa hur det går till när åsiktspolisen är framme: ”That is an overdue signal that unrestrained climate alarmism is no longer tolerable. Society is entitled to balanced science. There must not be any room for extreme, activist views.”

  Forskare med ”fel” åsikt skall bort oberoende av forskningsmeriter. Bara de som säger att allt är frid och fröjd har någon plats i förnekarnas sköna nya värld.

 14. Christopher E

  #13 Thomas P

  Nu var det ju CSIRO och inte vad du i vanlig ordning antyder är förintelseförnekare som hörde av sig till Church. Din lilla hypotes föll rätt platt där, såvida du inte menar att CSIRO är förintelseförnekare, vilket vore rätt spektakulärt. Att det handlar om vanliga besparingar hoppade du över.

  Men vill du se intoleransens fula ansikte på riktigt från dina kompisar i samma land läs detta istället:

  http://joannenova.com.au/2016/05/abc-attacks-philanthropist-for-old-skeptical-email-scores-flack-deletes-comments/

 15. Thomas P

  Christopher #14 Du ser verkligen inget anmärkningsvärt med skadeglädjen i citatet jag kom med? Att forskare med ”fel” åsikt förtjänar få sparken. Har du sen inget annat att komma med än ditt eviga ältande om förintelseförnekare? Är svenska språket för komplicerat för dig? ”Förnekare” ”förintelseförnekare” Två olika ord, ej synonyma.

  Sen heter det ju officiellt från CSIRO att det bara handlar om besparingar, men den politiska udden är klar. Chefen, Larry Marshall, kanske kan hyra in Mörner istället, de tycks dela fascinationen för slagrutor.
  http://www.skeptics.com.au/2014/12/04/bent-spoon-to-csiro-head//

 16. Peter Stilbs

  Jag vill minnas att även Bert Bolin också sade att han aldrig gjort en mätning/observation under sin forskarkarriär…

 17. kopp

  #13 ThomasP

  Vad har citatet ”Society is entitled to balanced science. There must not be any room for extreme, activist views.” att göra med ditt yrande om att ””fel” åsikt skall bort oberoende av forskningsmeriter.” ? Är [gräsrots]aktivister plötsligt att likställa med forskare ? Har inte klimathots[industrin] hela tiden talat för att vi endast kan lita på formellt verifierade forskare ?

 18. Thomas P

  kopp #17 Vad sägs om att du slår upp vem citatet handlar om? Det är inte någon gräsrotsaktivist utan en världsberömd forskare som skulle bort av, som man kallade det ”besparingsskäl” som dock torde handla om något helt annat. Framförallt var det dock skadeglädjen och önskan att alla forskare med ”fel” åsikt skulle bort som jag reagerade på. Vi har sett precis samma sak här på bloggen när Ingemar Nordin går lös med vilda angrepp på Jim Salinger och Murry Salby hur de minsann förtjänade avsked.

 19. Inger G.

  #13 Att använda ordet ”åsiktspoliser” i det här sammanhanget blir rätt komiskt, när det är just alarmismen som vanligen inte får ifrågasättas utan det får konsekvenser för karriären.

 20. kopp

  #18 ThomasP

  ”There must not be any room for extreme, activist views.” är en allmän referens till bl.a. herr Churchs påståenden om 3 meters höjning av havsytan. Tycker du inte det är något kult-liknande över dylika hot?