Resan till Paris – del 4 – Befolkningsfrågan

“Those who fail to see that population growth and climate change are two sides of the same coin are either ignorant or hiding from the truth.”

 • James Lovelock, scientist and environmentalist

Klimatfrågan och rädslan för en tilltagande befolkningstillväxt har sedan första stund varit tätt sammanlänkade. Det är förankrat i en syn som ser mänskligheten som en belastning för vår jord istället för en tillgång. Vi är syndiga och dåliga varelser som behöver betvingas. Om ingenting görs så riskerar vi att ödelägga planeten för framtida generationer. Vårt ekologiska fotavtryck anses så stort att vi har förbrukat mer än planeten kan tillgodose för ett helt år redan i augusti. Det finns för många koldioxidalstrande människor. Medicinen är att ändra konsumtionsmönster och attityder samt att förhindra en fortsatt befolkningsökning. Detta kräver planering och teknokratiska lösningar. Den ordinerade medicinen riskerar dock att ge en bitter eftersmak för mänskligheten. Uttryck som koldioxidsnål handlar inte enbart om att tygla förbränningen av fossil energi. Det handlar om oss.

Detta är ett synsätt som inte föddes med den moderna miljörörelsen utan har rötter långt tillbaka i tiden. 1700-talsprästen Malthus var en förgrundsgestalt som predikade att matproduktionen inte skulle kunna öka i proportion till en växande befolkning. En katastrof väntade runt hörnet och drastiska metoder behövdes. Hans idéer om befolkningskontroll testades i Indien och Irland med tiotals miljoner dödsoffer som följd. Han blev dock motbevisad när den mänskliga innovationsförmågan löste problemen (som framlagts av Boserup). Detta hade dock föga inverkan på delar av etablissemanget. Länge var befolkningsfrågan starkt förankrad hos en konservativ elit som såg ett hot från växande och hungriga folkhorder. Frågan var förbehållen de välbärgade. Befolkningsfrågan gick hand i hand med miljövård och resursfrågor.

Det hela populariserades första gången i Tyskland under slutet av 1800-talet av Ernst Haeckel. Det vurmades för natur och miljö. Industrialismen sågs av ondo. Den friska och sunda människan skulle frodas i en romantisk miljö på landsbygden. Ur detta skulle den nya människan skapas. Fri från dåliga och sjuka gener. Idéerna spred sig till artamanerna och naziströrelsen. En mängd med progressiva lagar instiftades. Detta handlade om skydd av natur och djur och djurrättslagarna var i flera fall lika långtgående som idag. Det var lockande för många som hade växt upp med industrialismens avigsidor och längtade tillbaka till gamla tider. Till detta infogades vurmandet för den rena rasen och rasbiologin.

Tekniken och industrierna var dock av godo så länge det gynnade tredje rikets målsättningar. Andra delar av nazirörelsen stödde inte de gröna initiativen och när kriget startade avtog intresset för dessa. Istället vet vi hur det gick. Det var knappast en utveckling som människorna som dragits till de miljöromantiska delarna av rörelsen hade kunnat förutse.

En aktör som tidigt intresserade sig för rasbiologi och miljövård var familjen Rockefeller. Dessa hade stött uppbyggnaden av tyska rasbiologiska högborgen Kaiser Wilhelm Institute och hade varit mycket inflytelserika i uppbyggnaden av den rasbiologiska forskningen i ett antal länder. Många av deras program i Tyskland fortsatte även efter krigsutbrottet. Efter kriget blev det svårare att agera öppet men rasbiologin fortsatte under nya namn. Idag finns den förankrad i den transhumanistiska rörelsen där ett förädlande av människan och utvecklandet av en supermänniska förespråkas med hjälp av teknologiska inplantat och genetisk omprogrammering.

1952JDR_400_506
John D Rockefeller III

Efter kriget tog sig Rockefellers an befolkningsfrågan med stor kraft. John D. Rockefeller III gavs smeknamnet ”Mr. Population” och stora summor pengar gavs till olika initiativ som syftade till att sänka befolkningstalen i den tredje världen. Befolkningsfrågan var också nära sammanflätad med rasbiologin. En av Rockefellers närmaste allierade från den rasbiologiska rörelsen hette Fairfield Osborn.

Osborn hade på 30-talet uttalat åsikten att de starka skulle gynnas och de svaga elimineras då detta enligt honom var den naturliga lagen. Han fastställde också flera teman som senare skulle omfamnas av miljörörelsen.

iosborn001p1
Fairfield Osborn

Osborns bok Our Plundered Planet från 1948 skulle tillsammans med William Vogts bok Road to Survival bli grundbultar i neomalthusianismen. Osborn såg befolkningstillväxten som det avgörande problemet och att den orsakade ett överutnyttjande av jordens resurser. Han förordade också en centralt styrd planering för att hantera problemen. En världsregering sågs som nödvändig för att lösa jordens resurs- och befolkningsproblem.

Dessa tankar var centrala i stiftelsen Conservation Foundation som bildades samma år. Osborn var ordförande medan Laurance Rockefeller ingick i styrelsen tillsammans med William Vogt. Laurance var familjens miljövårdare och donerade stora summor till sådana ändamål.

pop-council-logo

1952 började Population Council att operera med John D. Rockefeller III som ordförande och Osborn som andreman (1957 blev Osborn ordförande). 1953 skrev Osborn boken The Limits of the Earth som därtill presenterade flera teman som senare kom att ingå i Romklubbens Limits to Growth. Jorden räckte inte till för en växande befolkning. I Sverige hade samtidigt Georg Borgström börjat proklamera en global katastrof om inget gjordes för att hantera befolkningstillväxten. Han delade även tankarna om en världsregering.

1957 började oceonografen Roger Revelle varna för en klimatkatastrof om inte människans koldioxidutsläpp sänktes. Det resulterade i en intensifierad forskning om hur människans utsläpp av koldoxid påverkade klimatet och kom några år senare att sammanlänkas med befolkningsfrågan.

1962 släpptes Rachel Carsons bok Tyst vår. Den skapade en intensiv debatt om människans påverkan på miljö och djurliv. Aspen Institute påbörjade samma år sitt miljöprogram och arrangerade en internationell klimatkonferens om klimatförändringar hade påverkat människan.

Rockefeller Foundation bestämde samma år att befolkningskontroll skulle göras till deras mest prioriterade område. Miljö- och befolkningsfrågornas började nu att populariseras i de bredare folklagren. Klimatet var i sammanhanget en fråga som endast berörde ett litet fåtal.

När Conservation Foundation 1963 arrangerade den första internationella konferensen som enbart behandlade människans påverkan på klimatet genom koldioxidutsläpp var det tydligt sammanlänkat med synen på människan som ett miljöstörande element. Det förordades nu en kommitté som kunde ge vägledning samt en övervakning av klimatsystemet för att undvika en höjning av temperaturerna.

Människans roll på klimatsystemet togs därefter upp i ett kapitel som Roger Revelle skrev i en miljörapport åt den amerikanska presidenten Lyndon Johnson. Revelle blev därefter chef för Center for Population Studies vid Harvard.

8022_7_028_00000708_1

I Sverige följde Hans Palmstierna i Borgströms fotspår och predikade undergången på grund av befolkningsökningen. Palmstierna blev också en av de första som lyfte klimatfrågan i sin bok Plundring, svält, förgiftning från 1967. Banden mellan Sverige och USA var täta. I detta tjänade IPCCs första ordförande Bert Bolin en nyckelroll. Revelles artikel om koldioxidhotet hade publicerats i den Stockholmsbaserade vetenskapstidskriften Tellus där Bolin var redaktör.

Klimatet nämndes första gången i FN år 1968 när Sverker Åström meddelade Sveriges önskan att arrangera en miljökonferens. Palmstierna hade skrivit underlaget. Samma år bildades också Romklubben vilka kom att få en ledande roll i att föra ut den neomalthusianska agendan. Dessa stod i samarbete med inflytelserika MIT för viktigt underlag till konferensen. I bakgrunden fanns både Giovanni Agnelli och Rockefellerklanen.

Industrialismen och befolkningstillväxten attackerades. Paul Ehrlich förtydligade problematiken i bästsäljaren The Population Bomb som kom samma år. Den stora svältdöden stod enligt honom för dörren.

Den framväxande miljörörelsen fick nu en mer radikal karaktär. Friends of the Earth bildades 1969 genom ett startbidrag från Aspens Institutes ordförande, oljebolagschefen Robert O Anderson. Ungefär samtidigt startades förlagan av Greenpeace. Dessa tycktes stå långt ifrån de konservativa miljövårdarnas ideal men förenades i kampen mot befolkningstillväxt och resursförbrukning. Det började predikas nolltillväxt.

Året efter gick första Earth Day av stapeln. Det höjde det folkliga inslaget och sammanfördes med den dåvarande hippierörelsen men initiativtagarna och finansiärerna tillhörde fortsatt den välbärgade eliten. Återigen lättade Robert O. Anderson på plånboken.

Rockefeller och Ford Foundation finansierade och sjösatte mängder med nya organisationer som förankrades i agendan. De finansierade också stora delar av klimatforskningen under 1970-talet. Rapporten Man’s impact on the Environment skrevs 1970 och efterföljdes av rapporten Study of mankinds impact on the climate som ensidigt tog upp klimatet. Rapporterna fokuserade på miljöproblem som var världsomfattande och därmed krävde internationell samordning. Mänsklig aktivitet klassades som negativ och behövde kontrolleras. Båda rapporterna utarbetades under ledning av Romklubbens Carrol Wilson från MIT. Finansiering kom från den amerikanska staten och stiftelser som Rockefeller, Ford och Sloan (General Motors). Även Esso (nuvarande Exxon) fanns med på ett hörn.

Samtidigt kom Romklubbens Limits to Growth med sina negativa prognoser om befolkningstillväxt och tillgång till resurser i framtiden. Ännu hade klimathotet inte infogats i deras publika retorik.

“Either we reduce the world’s population voluntarily or nature will do this for us, but brutally.”

– Maurice Strong, UN Under-Secretary-General

Rapporterna användes som underlag till miljökonferensen som gick av stapeln 1972 i Stockholm och planerades i nära samarbete med amerikanska Aspen Institute och International Institute of Environmental Affairs. Rockefellerklanen var representerad genom att Laurance Rockefeller själv ingick i den amerikanska delegationen och deras nära man Maurice Strong utsågs till generalsekreterare. Klimatforskningen kom därefter att samordnas genom FN:s nystartade miljöprogram (UNEP) med Strong som chef. Miljön och jordens bärkraft var på agendan.

B_-_portrait.Edward_Goldsmith
Edward Goldsmith

I England bildades det första gröna partiet genom miljöaktivisten och systemfilosofen Edward Goldsmith. Bror till den ökända industrialisten James Goldsmith och tillhörande den ytterst bemedlade klassen (ingifta med Rothschilds). Han delade den kritik som fanns mot industrialismen och den ekonomiska utvecklingen och predikade en befolkningskontroll som fick kritiker att tala om ekofascism.

“The world population must be reduced by 50 percent.”

Henry Kissinger, former US Secretary of State

Åren efter kom händelser som tycktes bekräfta alla farhågor. Den första oljekrisen lamslog västvärlden. En svältkatastrof drabbade Bangladesh. Flera klimatrelaterade katastrofer fick sedan Henry Kissinger att ställa sig i FN och deklarera USA:s vilja att ta ledningen i klimatfrågan. 1973 grundade David Rockefeller och Zbigniew Brzezinski Trilaterala Kommissionen som kom att samla en mängd av de ledande aktörerna och institutionerna inblandade i agendan.

Befolkningsfrågan kom också i fokus under FNs World Population Conference 1974. Precis som till Stockholmskonferensen var Aspen Institute djupt inblandade. Miljöproblemen sammanlänkades med befolkningsökningen och frågan ställdes på vilket sätt den senare skulle kunna begränsas.

“… the resultant ideal sustainable population is hence more than 500 million but less than one billion.”

Club of Rome, Ervin Laszlo, Goals for Mankind (1977)

Året efter arrangerade World Future Society en konferens kallad Crisis and Opportunities. Nelson Rockefeller inledningstalade och en mängd med futurologer och globala planerare var inbjudna för att diskutera världsproblem. Här fanns bland annat Ervin Laszlo (Romklubben och UNESCO) och Willis Harman (Stanford University). På agendan stod frågan om hur världen och människan kunde förändras i önskad riktning. Till den postindustriella eran. Befolkningsfrågan var ett av de prioriterade områdena. Långgående åtgärder föreslogs där rätten till att bära liv inte sågs som självklar. Det förordades en global planering ledd av en världsregering. Det efterlystes också ett stort projekt som kunde ena mänskligheten. Detta skulle utvecklas till kampen mot klimatförändringarna. Samma år definerades mänskliga koldioxidutsläpp som huvudorsak till klimatförändringarna.

249st
Crispin Tickell

Brittiska diplomaten Crispin Tickell (kusin med Julian Huxley) blev därefter en förgrundsfigur i att föra upp klimatet på den globala politiska arenan. Han utbildades i klimatfrågor på Harvard och MIT och argumenterade i sin bok Climatic Change and World Affairs att det krävdes internationell kontroll av utsläppen. Han arbetade med att förbereda G7-möten och placerade klimatfrågan på agendan 1979 och 1984. Han förde även in frågan i det Europeiska samarbetet genom sin befattning som chef för Roy Jenkins presidentkabinett.

Tickell är även djupt engagerad i befolkningsfrågan och har argumenterat för att Storbritanniens befolkning inte bör överstiga 20 miljoner invånare. Idag är han medlem av Population Matters. Dessa sammankopplar tydligt en stigande befolkning med klimatförändringarna. Något de tydligt belyser inför årets Parismöte.

Klimatet gjordes till en världsangelägenhet med Rockefellers som finansiärer av de avgörande mötena i Villach och Bellagio under mitten av 80-talet.

1988 förklarades klimatet som en ödesfråga för mänskligheten av FN. Samtidigt bildades IPCC. Fyra år senare, under det av Maurice Strong ledda Riomötet, beslutades att UNFCCC och deras evighetslånga förhandlingsarbete skulle påbörjas. Befolkningsfrågan har hela tiden funnits med.

“We can definitely change those numbers and really should make every effort to change those numbers because we are already, today, already exceeding the planet’s planetary carrying capacity, today. To say nothing of adding more population that is really going to overextend our capacity. So yes we should do everything possible. But we cannot fall into the very simplistic opinion of saying just by curtailing population then we’ve solved the problem. It is not either/or, it is an and/also.”

– Christiana Figueres, Executive Secretary, UNFCC

Frågan är på vilket sätt neomalthusianerna vill att jorden ska komma i balans? Hur ska koldioxidnivåerna sänkas? Deras uttalanden om världens befolkning kontra koldioxidutsläpp ger onekligen en viss obehagskänsla.

“Economy-wide reduction of greenhouse gas emissions to a level that brings atmospheric CO2 back from 386 parts per million to 350 or less, scaling back first-world consumption patterns, and long-term population reduction to ecologically sustainable levels will solve the global warming crisis…”

Center for Biological Diversity

FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon pratar om att klimatförändringarna är ett hot mot liv och levebröd. Det går i sanning att tolka på flera sätt. I kommande inlägg ska jag ta upp Parismötet på plats och sammanträffa med flera kritiska röster. Jag kommer senare att titta närmare på de transhumanistiska idéer som växt fram ur rasbiologin och deras koppling till klimatagendan.


Call for Action! I december reser jag till Paris. Jag kommer att bevaka det som sker i anslutning till det stora klimatmötet, skriva inlägg och sammanträffa med andra avfällingar. Jag kommer också hålla en liten manifestation med min dubbelrelease av bok och singel. De vänliga donationer som inkommit hittills har möjliggjort resa, översättning och tryck av bok till engelska samt inspelning av singel och video. Det är min lilla protest mot det som sker. Jag behöver dock mer medel för uppehälle, nätverksbyggande och annat informationsmaterial. Tyvärr har jag inte tillgång till den flodvåg av resurser som de klimathotstroende nätverken förfogar över. Det här är baserat på ideellt arbete och jag är beroende av bidrag från gräsrötter som er.

Bli stödmedlem (100 kronor) eller donera valfri summa till Föreningen Wardenclyffe: Plusgiro: 74 40 98-5

jacobnordangard.se

Mitt arbete fortsätter även efter Paris. Ban Ki Moon skrev i gårdagens Expressen att ”Klimattoppmötet i Paris är inte slutpunkten. Mötet markerar startlinjen för våra ambitioner, inte mållinjen.” Samma sak gäller även för mig. Min plan är nu att starta en stiftelse som ska främja en levande och öppen samhällsdebatt genom att:

 • Anordna konferenser
 • Kombinera musik/konst/vetenskap i multievent
 • Ge föreläsningar/föredrag/workshops
 • Ge ut böcker och artiklar
 • Stödja och belöna självständig forskning samt innovativt konstnärskap

Min vision för stiftelsen är att gynna mänsklig kreativitet och skaparkraft. I kontrast till de bilder som dagligen projiceras på oss om våra tillkortakommanden och den belastning som vi sägs utgöra för moder jord, ska det handla om det positiva i människan där människan ses som en resurs.

Let’s Conspire to Ignite!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack Jacob för denna gedigna sammanställning. Personerna som listas hade nog ingen som helst ambition att eliminera sig själva – liksom dagens klimatprofeter ser sig sjäva stå över vad de tycker andra ska göra

 2. Claes Johnson

  Tack Jacob för denna genomlysning av bakgrund och framtid för klimatalarmismen. Jag följer Ditt arbete med stort intresse! Och skall naturligtvis bli stödmedlem.

 3. Ann lh

  Bra med denna genomkörare av den antihumana tsunamin som nu tar till vilka märkliga hot som helst för att avcivilisera den delen av mänskligheten där befolkningsökningen minskat som en följd av utveckling, välstånd och frihet. Tänk så fel de har!
  Civilisationen dvs utveckling, välstånd och frihet har visat sig vara lösningen på både befolkningsfrågan och miljöproblemen och nu åker hela vårt etablissemang med vår uppblåsta Lillefar i spetsen till Paris för att ta ansvar genom att säga ja tack till både världsregering med tillhörande domstol, fossilanorexi och försök att krossa kapitalismen dvs civilisationen. Och detta utan att överhuvudtaget upplysa sina uppdragsgivare om vilka friheter de tagit sig.
  Arma vårt lilla lilleputtsland!

 4. John Johanson

  OT men läsvärt från Lomberg ang. Paris:

  ”Även om vi skulle vara överoptimistiska och anta att alla dessa löften inte bara kommer att uppfyllas utan dessutom förlängas i ytterligare 70 år, och att inget ”läckage av koldioxidutsläpp” görs till länder som inte lovat något, så kommer löftena i Paris sammantaget att minska temperaturökningen år 2100 med bara 0,17 °C. Och dessa obetydliga minskningar medför en svindlande kostnad på minst 9 000 miljarder kronor varje år”

  http://www.svd.se/bjrn-lomborg-klimatkonferens-byggd-pa-losan-sand/om/ledare

 5. latoba

  Mycket intressant genomgång av bakgrunden till dagens klimathysteri, Det är bara att önska dig Jacob lycka till i dina strävanden. Du är på rätt väg. Skulle vara intressant att se Rockströms, Wijkmans och andra alarmisters kommentarer, men de har väl inget att komma med och de skulle nog inte våga sig ut på den har bloggen. Att SvD, DN , SVT och SR ska våga sig in i en diskussion med Jacob får vi nog aldrig uppleva.

 6. latoba

  #4
  Lomborg i alla ära, men han verkar tro på en globala uppvärmning förorsakad av människan.

 7. John Johanson

  #6 latoba

  Jo, det gör han och det gör jag också, liksom majoriteten(?) av de som är klimathotsskeptiska.
  Frågan är ju hur stora problemen är (i jämförelse med fördelarna) och vad som är rimligt att göra åt det. Tänk vad man skulle kunna göra med 9000 miljarder om året för för att bekämpa fattigdom, sjukdomar, smutsigt vatten etc.

 8. Svempa

  #6
  Jag är inte säker på det. Han har nog gjort en taktisk bedömning att det är det enda sätter att överhuvudtaget bli publicerad och reversera den infantila ”konsensusbilden”

  Men hans argumentation blir då lite svår att föra hela vägen. Han lägger fram att en mycket kraftig minskning av CO2 utsläpp ger minimal temperaturpåverkan (på brusnivå). Vadan då denna opåkallade önskan av politiska mastodontsatsningar på ”grön teknologi”. Tillkomsten av nya och effektiva energikällor säkras bäst av en öppen marknadsekonomi utan politiska prestigelåsningar med påföljande tunnelseende.

 9. JIMMY

  Dr. Friedrich Karl Ewert
  http://www.breitbart.com/big-government/2015/11/24/german-professor-nasa-fiddled-climate-data-unbelievable-scale/

  German professor Dr. Friedrich Karl Ewert confirmed what other previously reported, NASA fiddled with global warming data to push global warming.

  Ewert is not the first scientist to make this discovery. British scientists called the fiddling of climate data the biggest science scandal ever in February.

  Breitbart.com reported:

  A German professor has confirmed what skeptics from Britain to the US have long suspected: that NASA’s Goddard Institute of Space Studies has largely invented “global warming” by tampering with the raw temperature data records.

  Professor Dr. Friedrich Karl Ewert is a retired geologist and data computation expert. He has painstakingly examined and tabulated all NASA GISS’s temperature data series, taken from 1153 stations and going back to 1881. His conclusion: that if you look at the raw data, as opposed to NASA’s revisions, you’ll find that since 1940 the planet has been cooling, not warming.

  According to Günter Ederer, the German journalist who has reported on Ewert’s findings:

  From the publicly available data, Ewert made an unbelievable discovery: Between the years 2010 and 2012 the data measured since 1881 were altered so that they showed a significant warming, especially after 1950. […] A comparison of the data from 2010 with the data of 2012 shows that NASA-GISS had altered its own datasets so that especially after WWII a clear warming appears – although it never existed.

  Apart from Australia, the planet has in fact been on a cooling trend:

  Using the NASA data from 2010 the surface temperature globally from 1940 until today has fallen by 1.110°C, and since 2000 it has fallen 0.4223°C […]. The cooling has hit every continent except for Australia, which warmed by 0.6339°C since 2000. The figures for Europe: From 1940 to 2010, using the data from 2010, there was a cooling of 0.5465°C and a cooling of 0.3739°C since 2000.

  But the activist scientists at NASA GISS – initially led by James Hansen (pictured above), later by Gavin Schmidt – wanted the records they are in charge of maintaining to show warming not cooling, so they began systematically adjusting the data for various spurious reasons using ten different methods.

 10. Lasse

  Tack för en bra genomgång.
  Påminns om det fokus på befolkningsfrågan som vi fick i oss på 60 talet. Nu är det mer laisse fair och förhoppningar som gäller, med stöd av Roslings optimism (och Kinas ettbarns/tvåbarns politik)
  I Europa har vi dock låga födelsetal och kanske vill vi ha det så, detta med tanke på den av i EU förda linjen.
  Tyst vår fick mig intresserad och sen dess har många åtgärder gjorts i rätt riktning. I alla fall i den utvecklade delen av världen.
  OT Radion meddelade idag att jorden blivit grönare på senare tid-tack vare CO2 gödningen. Snart berättar de väl också att den blivit soligare också-för det har den!

 11. Ann lh

  Just nu, chatt om klimatet i Sveriges radio!
  Fråga, men ännu inget svar.

 12. Niklas L

  Bra, Jacob. Avslöja dessa ”mänsklighetens räddare” som de fiender till människor de är.
  OT, men ändå mer av samma; GP med i kören inför Paris, med klimatångest på nyhetsplats och anti-kött-propaganda på ledarplats. Bland kommentarerna hänvisning till populationmatters.org…

 13. Ann lh

  Tillägg till # 11 vill bara påpeka att det är professor i meteoroligi
  M. Tjernström som svarar. Nystavningen är varken min eller paddans utan Sveriges Radios

 14. Håkan Bergman

  Oops!
  http://www.dn.se/sthlm/sju-av-tio-ar-okunniga-om-klimatmotet/
  ”Skillnaderna i kunskap mellan åldersgrupper är stora, och unga är mer okunniga än de äldre. Sämst kunskap om vad mötet handlar om har kvinnor mellan 15 och 29 år. Bland dem vet endast sexton procent av de tillfrågade att klimatfrågan är ämnet för konferensen. Bäst kunskap hade män över 65 år.”

 15. Lasse

  #13 Ann Tittade igenom frågor,svar och reagerade på denna:
  ”Nils: Fråga till Michael Tjernström Just nu är isutbredningen på Nordpolen ovanligt låg se http://nsidc.org/arcticseaicenews/ Kan du kommentera dagsläget? Har det med uppvärmningen att göra?
  Michael Tjernström, professor: Ja det har det! Isutbredningen i Arkriska oceanen under sommare, då isen har sitt naturliga minimum, har stadigt minskat med c:a 10% per decennium sedan vi började mäta detta med satellit i slutet av 1970-talet. Men utbredningen misnkar under alla årstider; dock något mindre på vintern.”

  Ställde en följdfråga som dock inte hanns med: Periodiciteten via AMO. 60 år cykler!
  http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo/from:1900

  Jag tror han får anledning att revidera sina uppgifter inom kort!

 16. Mats G

  Från chatten.

  Sven :
  Även fast utsläppen i världen skulle upphöra imorgon så skulle väl inte klimatet förändras utan det är väl nåt som jordens klimatcykel skulle gå igenom ändå?

  Michael Tjernström, professor:

  Nej så är det inte. Jorden genomgår klimatcykler med istider och ”interglacialer” där vi är i en sådan just nu. Men det är tydligt att den uppvärmning som vi sett under det senaste ceklet, och med säkerhet sedan mitten av det förra, beror på mänskliga utsläpp av växthusgaser. Loldioxidhalten är idag mycket högre i atmosfären än den varit på 800000 år; det är så långt bakåt vi vet något. Vi är alltså på väg in i ett klimat som inte bara är naturligt utan kraftfullt påverkat av oss själva.”

  Ytterligare en som inte har koll på läget. vart hittar de alla stolpskott.

 17. Brandingenjör

  #4, #6, #8

  latoba, svempa och john johanson

  Lomborg har i viss mån ändrat uppfattning i frågan om koldioxid påverkar globala uppvärmningen. Han har tidigare ifrågasatt om det verkligen är CO2-utsläppen som gjort att planeten blivit varmare. Han har däremot aldrig påstått att det inte är CO2 som är huvudorsaken till att klimatet blir varmare utan pekat på att det kan finnas andra förklaringar. När det visat sig de andra förklaringarna till varför klimatet blivit varmare mest varit fantasifulla hypoteser så verkar hans uppfattning om CO2-påverkan förändrats. På senare tid har han faktiskt kommit med förslag som på ett kostnadseffektivt sätt skulle minska koldioxidutsläppen. Jag har däremot lite svårt att förstå hur hans förslag skulle kunna genomföras utan internationella samarbeten och överenskommelser. Ett av hans förslag som jag tycker är bra att ge u-hjälp till fattiga för att de skall kunna skaffa ledbelysning och energieffektiv matlagningsutustning samtidigt som det ställs krav på landets regering att upphöra med subventioner av bensin, fotogen och diesel.

 18. Ann L-H

  Frågor och svar med Hr meteoroligiprofessor M. Tjernström
  Min Fråga: ”Ett undertecknande i Paris innebär att vi säger ja till Global Governance med klimatdomstol och ja till att krossa kapitalismen till förmån för global planekonomi. Hur ser ni på det och varför har svenska folket inte fått information om den delen i avtalet?” (undertecknat Skräckslagen)
  Svar: ”Inte behöver du vara skräckslagen? För vad i så fall? Vi ser idag många – globala och regionala – problem som kräver att vi samarbetar över gränserna. Det är tydligt att inget land kan isolera sig och tro att man kommer undan. Så vad är alternativet till ett globalt avtal? Globalt sönderfall?”
  Alltså, inte bara Meteoroligi utan även God Dag Yxskaft
  I andra frågor verkade han mera leva upp till sin tyska titel Meteorolüg
  Fråga från Zbigniew: ”Hur besvärad är du av att alla de scenarier som IPCC hr lagt fram sedan sin start alla har lyckats pricka in temperaturutvecklingen sämre än en slumpgenerator. I andra sammanhang hade denna brist gjort att man hade förkastat modellerna”
  Svar: ”Det är enkelt att svar på det för det är helt enkelt fel …” Ett långt svar följer …
  Sedan var det en fråga om korallöarna och där förklarade Hr Meteoro….att korallerna dog på grund av uppvärmningen och försurningen.

 19. Mats G

  Jag har funderat en del varför typer som Rockefeller sponsrar klimathotet och befolkningskontroll. det låter lite som om det är ur tiden. En av de mest starka markörerna är när man för över skattepengar till elitens fickor. Det händer med jämna mellanrum och den senaste jag känner till är supreme lånen som var början till var nuvarande ekonomiska kris(fortfarande). Grekland är nyare men där transfererar nog en hel del skattepengar till eliten fickor. mönstret är att med jämna mellanrum så skördar eliten. eller den egentliga makten.

  Om man nu lyckas skapa en Global miljöfond så kan det vara ännu ett sätt att komma åt skattepengar/pensionpengar från boskapen(oss).

  Det vi skall komma ihåg är att de har de smartaste, finaste utbildade och alla andra superlativ man kan ge en människa till sitt förfogande. Att försöka vara smartare går helt enkelt inte.

  men det är bra att se till att det inte finns för mycket pengar på ett ställe.

  eller bra. de drar sig inte för att kriga för att nå sina mål. genom bulvaner förstås.

  Jag kan förstå den här resurssparande åtgärden med att reducera antal människor till 500 miljoner. Det anses väl vara en kontrollerbar mängd. jag tror dock detta kan vara en förlegad tanke. inte lätt att bli av med dock. Men fler människor betyder fler kunder och fler skattebetalare.

  Men. men i slutändan handlar det om kontroll förstås. 10 miljarder kanske blir oreglerigt

 20. Lasse

  #18 Ann Det är så man svarar på frågor utan att vara speciellt insatt tydligen. Men ge honom en chans-han har en viss öppenhet i att vi behöver mer kunskap och att osäkerheten är stor.
  Vad sägs om denna?
  http://notrickszone.com/2015/11/25/climategeology-professor-friedrich-karl-ewert-says-standards-of-science-not-met-by-climate-models/comment-page-1/#comment-1058430
  Återanvänd gärna den länk som jag gav i #15 för att se korrelationen mellan AMO och hans diagram 😉

 21. Brandingenjör

  #18 Ann L-H

  Det var inte enbart en fråga Du ställde det var också ett påstående som nog nästan ingen som är insatt i avtalet delar. Man brukar säga att dumma frågor får dumma svar. Dumma frågor är just frågor som samtidigt innehåller ett tveksamt påstående. Jag uppfattar som Du ställde en dum fråga för att du ville ha ett dumt svar. Jag tycker svaret var långt ifrån lika dumt som frågan.

 22. Ingvar i Las Palmas

  Jacob.
  Imponerande genomgång/sammanställnin som knyter ihop flera lösa trådar för mig.
  Tack!

 23. Ann lh

  Brandingenjör – eftersom jag verkligen läst och försökt förstå vad avtalstexten handlar om vill jag veta vad du stöder dej på när du påstår att nästan ingen som är insatt i avtalet delar mitt pågående.

 24. Ann lh

  Påstående ska det naturligtvis stå.

 25. Ingemar Nordin

  Tack för denna gedigna genomgång av den malthusianska och gröna ideologi som driver hela projektet med en världsregering framåt. Om inget görs för att upplysa folk och andra makthavare om hur feltänkt det är så lär vi se mycket mera krig och elände än vad vi gör idag. Vägen till ett utopiskt miljö-kalifat med bara en halv miljard människor kvar på jorden lär knappast bli oblodig.

 26. Ingemar Nordin

  Ann LH #18,

  Man får väl tolka Tjernström som att inte har något emot att avskaffa kapitalismen och att införa en ”global governance” med domstolar, miljöpoliser och allt. Eller?

 27. Gunnar Strandell

  Mats G #19
  Citat:
  ”Jag har funderat en del varför typer som Rockefeller sponsrar klimathotet och befolkningskontroll. det låter lite som om det är ur tiden.”

  Naturligtvis har du rätt, men som jag läser Jacobs inlägg startades det hela när man levde gott på den olja som producerades inom USA, samtidigt som man såg eller var rädda för att källorna skulle sina, ”peak oil”. Genom att sträva efter en värld med 0,5 – 1 miljard människor, dvs Nordamerika, Europa och lite till skulle källorna bli praktiskt taget outsinliga. Makten och rikedomen skulle bevaras i generationer.

  Utvecklingen i BRIC-länderna och deras omgivning har lett till att klimathotet från fossila CO2-utsläpp blivit vägen för att nå framgång. Du har också rätt i att idag är det inte naturtillgångar som är inkomstkällan, utan de förmedlingsavgifter som tas ut när pengar flyttas mellan olika konton och räntan på lånade pengar.

 28. Brandingenjör

  Ann L-H

  Du kanske skulle börjat med att ställa en fråga istället för att komma med ett påstående.
  Frågan kunde vara formulerad så här:
  ”Anser Ni att ett undertecknande i Paris innebär att vi säger ja till Global Governance med klimatdomstol och ja till att krossa kapitalismen till förmån för global planekonomi?”

  Det Du gjorde var ett fult journalistknep när man vill att intervjuoffret ska bli svarslöst. Används ofta av journalister på vänsterkanten.

 29. Göran Å

  Tack för en bra sammanfattning av den gröna ideologins framväxt och ursprung! Kanske kunde vara basen för ett avsnitt i de skolkurser som översvämmas av den.
  När det gäller 1800-talet, så kan det vara värt att påminna om en person som faktiskt är på vår sida: Karl Marx. Han levde efter Malthus och har därför kommenterat honom (Se t.ex. Gibson: Environmentalism- Ideology and Power). Och hans slutsats är klar och entydig: Malthus står inte för något mänskligt allmänintresse, utan bara för ett inskränkt särintresse: överklassen väl och ve. Tyvärr har ju dagens vänster helt lämnat detta och blivit en del av etablissemanget.
  Haeckel som en brygga över vilken begreppet ras gick från biologin till politiken är intressant. Man undrar vilken relation detta hade till rasbiologin i Sverige.

 30. Magnus

  @Jacob Nordangård:
  Tack för en mkt upplysande artickel!
  Lyckönskningar till Parisresan!

 31. Ann lh

  Brandingenjör, jag har läst och i underlaget står det tydligt och klart talat om överstatlighet, klimatdomstol och resursöverföring. Sedan har ju Christiana Figueres i egen hög person gång efter annan talat om att målet är att bli av med kapitalismen. Det är verkligen ingenting jag hittat på. Varför får man inte använda den information som finns i underlaget?

 32. Sigvard Eriksson

  Ann Lh:s fråga är i högste grad berättigad. Förhandlingsdokumenten innefattar tydligt överstatlighet med makt att bestraffa Annex 1-länder som inte visar compliance. Frågan är av mycket hög dignitet då den i värsta fall kan leda till att våra representanter överlämnar en del av vår nationella suveränitet till en FN-byråkrati som vi, d v s folket inte valt. Vart tar demokratin vägen?
  Jag har tillskrivit riksdagskansliet med frågan om Riksdagen har något bestämmande över vilka åtaganden regeringen/miljödepartementet/miljöminister får göra. Någon gorm av ratificering?

 33. Börje Lundin

  Synd på en felaktig beskrivning på de transhumanistiska idéerna. Transhumanisterna idag talar om morfologisk frihet, om varje individs rätt till sin egen kropp och att kunna få omforma den efter sin egen vilja.

 34. LBt

  Är löjlig skräckpropaganda det enda som återstår för KU?

  Konspiration, världsregering, planekonomi, kapitalismens undergång och ekonomisk kaos. Pinsamt att vuxna människor ägnar sig åt sådant trams. Det må stå vad som helst i de underlag ni refererar till, USA, Kina och Ryssland underordnar sig ingen annan regering eller andra lagar än sina egna och alla 3 drivs idag av kapitalism, låt vara lite olika varianter. Skulle de gå med på ett avtal som de senare tvivlar på river de helt enkelt upp det.

  Det är ett stort steg framåt för mänskligheten om man kan träffa globala avtal ”bindande” eller ej och det gäller inte bara klimatet, vad kapitalismen saknar är globala spelregler, det ställer till problem och det hämmar tillväxten. Fiskenäringen utgör ett enkelt exempel för dem som har svårt att ta till sig detta.

 35. Börje Lundin

  Kopplingen som Nordangård troligen kommer att göra är Julian Huxley myntade termen en gång i tiden. Fast den definition som Huxley gav termen är inte riktigt den som finns bland dagens transhumanister. Det blir svårt att dra kopplingarna mellan de olika grupper av teknokrater som skildras ovan och de transhumanistiska tänkare som började uppstå ur libertarianska tänkare, gör-det-själv rörelsen och olika grupper av hackers. Det spelar ju stor roll hur man vill använda genteknik och biologin, inte bara att man vill använda den.

 36. Jacob Nordangård

  #33

  Jag återkommer till transhumanismen. Det är tekniker som kan missbrukas. Det bygger dessvärre inte alltid på individens fria val. Jag undervisade om Cybernetik och Transhumanism under många år och är väl förtrogen med de transhumanistiska tänkarna.

 37. Allan Forsling

  England kanske kommer att lämna EU. Det är de modiga britterna vi har att tacka för vår frihet idag. De går inte med på vad som helst- och EU utvecklas åt fel håll, med en byråkrati som följer Parkinsons lag. Detsamma gäller FN. Jag tror inte på den organisationen. Behöver i så fall en total omstart och nollbasbudget. Jag förstår att Hans Rosling, som är tämligen insatt i hur det fungerar inom FN, inte tycker att det är en organisation som fungerar väl och ger resultat. Ingen mer makt till nuvarande FN, det är min ståndpunkt.

 38. Sigvard Eriksson

  LTt, jag tror inte heller och hoppas fr a att inte bara USA utan också flera andra länder kommer att motsätta sig ett ”äkta” bindande avtal med överstatlig befogenhet att tillrättavisa Annex 1-länderna i händelse av bristande copmpliance. Men, kan du inte inse att med de underlagsdokument som finns i kombination med den officiella svenska hållningen är problematisk? Notera att chefsideolog Rockström som är regeringens rådgivare öppet förespråkar ett globalt styre med uppgivande av nationell suveränitet. Känner du inte vibbarna av den extrema miljörörelsens och extremvänsterns dröm om Global Governance?
  Man må tro att det hela är så fantasifullt att det inte blir något av det hela. Men det är ändå så som underlaget ser ut. Våra företrädare är möjligen så naiva att dom åker till Paris för en omöjlig uppgift. Deras avsikter är ändå så pass kontroversiella att det liknar landsförräderi. Om man avser att överlämna delar av vår suveränitet kan man tycka att det borde göras till en separat fråga att folkomrösta om. Skulle det inte också kräva lagändringar?

 39. Sigvard Eriksson

  LBt skulle det vara

 40. Ingemar Nordin

  LBt #34,

  ”Konspiration, världsregering, planekonomi, kapitalismens undergång och ekonomisk kaos. Pinsamt att vuxna människor ägnar sig åt sådant trams.”

  Att tala om ”konspirationer” här är knappas korrekt. Det handlar om helt öppna dokument och skrivet i klartext. Naturligtvis kan man som du förneka att de organisationer, och de texter och uttalanden som Jacob refererar, inte finns. Men eftersom de flesta på den här bloggen är läskunniga (till skillnad från våra journalister) så är dina avfärdanden bara trams.

 41. Daniel Wiklund

  # Lbt Det är väl Rockström, Al Gore, Axelsson, Holmgren, Romson, för att nämna några, som länge kört med skräckpropaganda. Det är egentligen redan för sent att rädda planeten, i varje fall om deras profetior hade slagit in. Men som tur är så finns fortfarande planeten kvar, och dom kan ännu en gång träffas och ha det trevligt. Med tanke på terrorhotet och alla koldioxidutsläpp som konferensen i Paris medför så borde dom väl nöjt sig med en videokonferens.

 42. Verner

  LBt

  Vi har nu alla sätt vad uttrycket Hållbar som MP och vissa andra använder för nästan allt innebär i praktiken.
  MP invandringspolitik är inte i något avseende hållbar, deras klimatalarmism är heller inte Hållbar. Deras politik över huvud taget är inte hållbar utan det är sagor och önskningar, det finns ingen som helst realism i deras handlande eller tänkande.
  Hållbar för mig är robust, stark, stadig, bastant men det är knappast det man kan tillskriva den regering vi i dag har.
  Åsa Romson tillhör Stefan Lövfens naiva skara så tyvärr kan vi inte räkna med någon vettig förändring i Sverige så länge dom sitter där dom sitter.

 43. Brandingenjör

  #31 Ann L-H

  Läs LBt #34-kommentaren. Jag håller med den personen. Det Ni ängnar Er åt numera är skräckpropaganda om vad som händer om det skulle bli ett klimatavtal.

 44. Lasse

  #42 Det som skrämmer med att ge vissa personer mer makt är att de visat att de inte kan hantera den.
  Genom att kalla somliga för förnekare så har de visat att det är en totalitär syn som gäller.
  Om man som MP inte ser vad som styr flyktingströmmar så förstår jag inte hur de skall kunna styra andra strömmar. Att de sen gråter när det är uppenbart att deras politik havererat tyder inte på nån större insikt.
  Vi kan inte avvika eller gå före utan att det blir katastrofala följder för vårt land!
  I alla fall inte om vi vill ha en öppen värld där flöden av gods och föroreningar eller för den delen människor skall få ske fritt.

 45. Peter F

  #43

  ”Skräckpropaganda” hahahahahaha . Vad kallar Du då vad CAGW-gänget (namngivna ovan) håller på med ? Faktainformation eller,,,,?

  Men för tusan mänska. Läs innantill vetja.

 46. PelleB

  Jag tycker att Nordandgårds artikel har en otrevlig underton som förvånar mig att ingen annan av de flitiga skribenterna kommenterat. Ex.vis: ”bror till den ökände industrialisten James Goldsmith”. (Säger vem och vem är det?) Och tillhörande den ytterst bemedlade klassen(ingifta med Rotschilds).
  Till Jacobs orientering kan jag informera att jag känner flera Rotschilds som varit om inte fattiga som kyrkråttor så på det hållet.
  Tyvärr Jacob inga respengar från mig den här gången…

 47. Peter F

  PelleB#46

  Ska vi tycka synd om ”dina” Rotchilds och skicka bidragen till dem istället, eller vad är det Du vill ha sagt ? Din kommentar är bedrövlig eller förnekar Du Rotchilds inflytande och betydelse.

 48. Ingemar Nordin

  Brandingenjören #43,

  Så du tillhör också dem som inte vill/kan läsa innantill? För det handlar faktiskt bara om att läsa innantill om vad dessa organisationer och talesmän säger rakt ut. Eller menar du att de inte menar vad de säger? Eller att de bara säger så för ”att skapa debatt”?

  Jag skäms när jag ser världens främsta företrädare på den politiska, ekonomiska och förment vetenskapliga (se The Royal Society) sidan oförbehållsamt agera som simpla politiska propagandister. Hur kan t.ex. FNs ordförande, och FNs taleskvinna för klimatet, förespråka en avveckling av fri handel, industrisamhällets utplånande och förespråka en FN-styrd global ”rättvisa”? Hur kan folk som Rockström och Pär Holmkvist få angripa det demokratiska systemet utan att någon ens höjer på ögonbrynen? Hur har sådana vedervärdiga personer kommit så högt i den nationella och internationella hierarkin? Hur kan en sådan kommunistpropagandist som N Klein bestås med stående ovationer och hyllas av regimmedia? Hur kan ”tankar” från Romklubben, Earth First, Greenpeace, WWF, kungen och f-n och hans moster ens tas på allvar?

  Och du, Brandingenjören, och LBt, tycker inte att det är pinsamt att höra sådana här totalitära ambitioner från eliten uttalas högt?

 49. Ingemar Nordin

  PelleB #46,

  Nu är du överkänslig. Visst är namn som Rotschild och Goldsmith judiskt klingande. Men det gäller knappast Rockefeller och Ford.

  Så med det argumentet avfärdat, vad har du emot Jacobs projekt?

 50. Thomas P

  PelleB #45 Du hittar samma konspirationsteorier på t ex Lars Berns blogg. Om de vore vänster vore det kanske inte så konstigt, men det är fascinerande detta med högerfolk som hatar kapitalister.

 51. Ingemar Nordin

  # 50,

  ”fascinerande detta med högerfolk som hatar kapitalister.”

  Jacob pekar bara på vad en del i den gröna överklassen faktiskt gör och säger. Det är inte alls något konstigt att vi liberaler avskyr ”högerfolk” som vill avskaffa (andra) kapitalister. Protesterna har alltid varit högljudd från det konservativa lägret när vi liberaler velat avskaffa saker som skråväsende, statliga privilegier, tullar och juridiska monopol.

  Jag tror att drivkraften bakom alla dessa superrika – alltifrån Rockefeller till prins Charles – hänger samman med en äkta känd panik inför tanken att vi blir fler och att även fattiga har rätt att slå sig in på marknaden. En fri marknad är ett win-win system som många, redan etablerade, värjer sig inför. Bara för att man är en framgångsrik kapitalist eller av kungligt blod behöver inte betyda att man har begripit betydelsen av en fri marknad för att höja den allmänna välfärden i ett land. Många sitter fortfarande fast i merkantilismens, fysiokratins och Malthus tänkesätt. Lars B har insett att han inte har något gemensamt med dessa konservativa betongklossar till kapitaliser.

 52. Thomas P

  Ingemar #51 Ni får väl trösta er med att ni har bröderna Koch på er sida och de verkar villiga att satsa hur mycket som helst på att driva igenom sin agenda.

 53. Ingvar i Las Palmas

  Märkligt med detta tjatande om ”konspirationsteorier”
  De kan inte ha förstått innebörden av ordet eller så är det i slutändan det enda har att komma med.
  Beklämmande.

 54. Brandingenjör

  #48 Ingemar Nordin

  Jag läser innantill och kan inte hitta någonstans att frihandeln skall avvecklas. De förespråkar begränsningar för utsläpp av växthusgaser och av den anledningen föreslås ökad handel mellan olika länder av t ex elenergi.

 55. Ingemar Nordin

  #54,

  Med frihandel så kan vi importera rader av produkter som tillverkas med stora koldioxidutsläpp från länder som inte behöver spara på CO2. t.ex. genom kolbaserad energi. Detta innebär att om vi i Sverige verkligen förbinder oss att göra ett avtryck på att få ned CO2 så måste man räkna in vår import av dessa varor. Man kan då t.ex. lägga på skatter eller CO2-avgifter på importerade varor. Dessa avgifter blir ett handelshinder.

 56. AOH

  O T O T

  Lars Jonsson på TV1 ”Go´kväll” mycket trevligt

  Även ikväll HD

 57. Ingemar Nordin

  Thomas P #52,

  ”Ni får väl trösta er med att ni har bröderna Koch på er sida ”

  En del ser kanske längre än andra. Tror knappast att Kochs tjänar på detta, men man får väl vara glad om någon miljonär lägger några futtiga tusenlappar på en fond som förespråkar kapitalism.

 58. AOH

  Skall vara ”även i natt” HD

 59. Daniel Wiklund

  Och du Thomas P får väl trösta dig med att du har kungen och Romson på din sida.

 60. Gunnar Juliusson

  #56.
  Missa inte Lars Jonsson http://www.svtplay.se/video/4910074/go-kvall/go-kvall-49?start=auto, börjar vid 3.40. Mycket trevligt.

 61. Thomas P

  Ingemar #57 ”En del ser kanske längre än andra. ”

  Fast så heter de naturligtvis inte om de på andra sidan. De är riktigt suspekta typer.

  ”men man får väl vara glad om någon miljonär lägger några futtiga tusenlappar ”

  Ganska många tusenlappar:
  ”Koch Brothers’ Budget of $889 Million for 2016 Is on Par With Both Parties’ Spending”
  http://www.nytimes.com/2015/01/27/us/politics/kochs-plan-to-spend-900-million-on-2016-campaign.html

 62. TP

  .. ni har bröderna Koch på er sida och de verkar villiga att satsa hur mycket som helst på att driva igenom sin agenda

  Det där fenomenet kallas Koch-derangement-syndrome på deras hemmaplan, och det förundrar mig inte det allra lilla minsta att även du drabbas av detta … Det brukar nämligen vara just stollevänstern som tror att opposition (eller bara skepsis) mot deras stolliga utopism måste orkestrerats av dunkla krafter bakom kulisserna med extremt mycket pengar …

  Det är en väldigt bra markör för komplett oförmåga att förstå samhället eller kunna göra meningsfulla betraktelser om detsamma …

  Ja, ungefär som ’oljepengar’ eller ’tobakslobby’ också …

 63. Daniel Wiklund

  Apropå kostnader, är det nån som vet hur mycket mötet i Paris kostar? Och inte bara i kronor och ören, även vad det kostar i utsläpp av koldioxid. Utgår ifrån att dom ”frälsta” kompenserar det extra utsläpp som mötet orsakar.

 64. Ingvar i Las Palmas

  #63 Daniel

  Och att det är en obligatorisk förrätt gjord på insekter!

 65. Thomas P

  Jonas #62 Här gör du helt klart att du inte läser de artiklar som publiceras på denna blogg utan enbart fokuserar dig på att söka igenom vad jag och andra otrogna kan tänkas skriva för att kunna hacka ned på det, annars skulle du insett vilket rejält självmål du gör med tanke på trådens ämne. Skall vi kalla den Rockefeller-derangement-syndrome?

 66. Gunnar Strandell

  Thomas P #52
  Jacob har redovisat vad olika människor och organisationer har sagt och skrivit. Det står var och en fritt att dra slutsatser om detta och redovisa vad man kommit fram till genom att kommentera.

  Din slutsats är att bröderna Koch är verkar vara beredda att satsa hur mycket som helst på att driva igenom sin agenda. Jag tycker att du borde tagit efter Jacob och berättat, med källhänvisningar, vad den agendan innehåller. Nu odlar du ju bara någon dold konspirationsteori, trots att du skrivit att du är less på sådana.

 67. Vivian Vidahl

  Bakom alla nämnda managers (Rockefeller mm.) i Jakob Nordangårds artikel står det ungefär 400 dynastier vars namn fortfarande är okända för ett vanligt folk. Visst är DE oroliga över att ”mänskligheten” äter sig till fetma, fortplantar sig med en svindlande hastighet, våldtar, plundrar och krigar med varandra. Mänskligheten ses som halvapor från DERAS perspektiv. Dessutom trampar ALLA samhälle på GENIER. Medelmåttiga frodas med en enormt hastighet på jorden. Människan blir som en joystick som är lätt att kontrollera och döda. Så länge fortsätter människans hjärna sin biologiska utveckling så som mat, sex och dominans så kommer att finnas ORO utifrån olika perspektiv.

 68. Gunnar Strandell

  Daniel Wiklund #63
  Citat:
  ”With a provisional budget of €187 million, the Paris climate conference will host some 40,000 delegates between 30 November and 11 December 2015”

  Inbjudna delegater får mat och husrum. Övriga får betala för sig. En sovplats för en natt kostar mellan noll och €410.

  Jag antar att resan till och från konferensen inte betalas av konferensen.

  Konferensen sponsras av företag.

  Länkar:
  http://www.euractiv.com/sections/sustainable-dev/private-sector-chip-cop-21-314002

  http://www.cop21.b-network.com/Default.aspx?SortExpression=PeakDatePriceFrom,%20EventsHotels.Hotels.Name.

  http://www.cop21.gouv.fr/en/partners/business-and-sponsors/

 69. Nej Thomas, där har du fel som så ofta.
  Dels har jag öht inte nämnt Rockefeller, eller tror att där finns ngn enskild mastermind så styr i kulisserna. Utan snarare som Jacob skriver, är de flesta aktörerna tämligen öppna med vad de vill uppnå, och under vilka förevändningar … Och ja, de vill genomgående att politik skall bli mer agenda driven, med utopiska framtida samhällen för ögonen, och politik fjärmas från dem som utsätts ..

  Koch bröderna används som skrämsel för främst massorna (och dig också tydligen) och målas ut som ’the bogeyman’ av skrupellösa vänsterpolitiker, och helt hejdlöst av sådana aktivister som du tycks trivas bland …

 70. Börje Lundin

  En allvarlig sak är framställningen av klimatfrågan som bara ett nätverk av kontakter mellan personer och vissa organisationer. Det spelar ned betydelsen som idéer har haft. Utan ett idéklimat som var förberett genom principer som försiktighetsprincipen eller rädslan över att framsteg inte är möjliga längre och därför är man tvungen att bevara det man kan så hade vare sig Romklubb, Maurice Strong, Aspen Institute och Bert Bolin och allt vad det heter kunna uppnå sina resultat. Där, bland idéerna, finns kärnan i debatten.