Resan till Paris – del 2 – Hotet mot demokratin

technocracy

“Global democracy could be strengthened by the establishment, for example, of a global panel of experts with the authority to make binding decisions regarding the combating of climate influencing discharges, even if such a panel is not in itself a democratic institution.” (Survey of Proposals and Ideas on Global Governance, Global Challenges Foundation)

En av de mer allvarliga aspekterna av det som kommer ur Parismötets överenskommelse är hotet mot det demokratiska samhället. Idag pågår ett intensivt bombardemang av propaganda för att övertyga den vanliga medborgaren om att avtalet är avgörande för mänsklighetens fortlevnad. Alla ska med. Det baseras på ett tvivelaktigt vetenskapligt underlag som i många fall utgörs av rena falsarier. Det är också grundat i en syn på människan som en förgörare som snabbt har förökat sig och blivit likt en cancer för vår jord. Hon har orsakat mängder med problem som inte går att lösa i det lilla. För att komma till rätta med denna svulst predikas det tuffa åtgärder. Målet är att reducera det ekologiska fotavtrycket för varje individ. Vi förbrukar för mycket. Våra vanor måste ändras. För detta efterlyses ett planetärt förvaltarskap där demokratin ytterst sätts på undantag och nationernas enskilda viljor begränsas. Ett FN med tänder. Detta ska ge upphov till den nya planetära civilisationen. Företrädarna ser det som ett bättre samhälle. Ett Utopia.

Med fagra ord beskrivs det som ett globalt demokratiskt samhälle.  Vi ska då komma ihåg att repressiva regimer ofta använt demokratibegreppet som på ett bedrägligt sätt. Den tyska demokratiska republiken (DDR) är bara ett exempel. Det viktiga är vad utfallet blir i praktiken. Redan idag ser vi en inskränkt syn på människans rättigheter trots de storslagna mål som FN har fastslagit. Det som skapas är ett samhälle som ger fördelar åt den som agerar och tycker ”rätt” medan den som opponerar sig får stora problem både att hävda sig och att trygga sin försörjning. Vi riskerar att gå mot ett system där olikheter ska utraderas för att säkerställa de globala ”goda” värdena. Med en global regim saknas det alternativ. Det finns ingen utpost att fly till.

”Sometimes it is more efficient to delegate the decisions to a panel of experts who are not subject to direct democratic influence –for example an international expert panel on climate questions or an International court of justice.” (Survey of Proposals and Ideas on Global Governance, Global Challenges Foundation)

Företrädare som Hans Joachim Schellnhuber och Johan Rockström anser att det är bråttom att ställa om. Det gör att vi kan behöva frångå den demokratiska ordningen under den stora transformationen. Detta i form av ett expertstyre som kan ta de nödvändiga och impopulära besluten. De ska tala för framtida generationers intressen. Dessutom så är de noggranna med att sätta etiketter på dem som ställer sig i vägen för deras agenda. Dessa betecknas som förnekare och konspirationsteoretiker istället för att bjudas in till debatten. Denna debatt är sedan i stort obefintlig eftersom ”vetenskapen” har talat och i stort sett uppnått konsensus. Var finns valmöjligheterna för dem som inte önskar ingår i det globala kollektivet?

Parismötet är ett steg på vägen i en process som har pågått under en lång tid. Det är en formalitet där ledarnas namnteckningar ska sättas på det slutliga avtalet. Allt har fått världsreligionernas välsignande medan FN:s lydiga armada av NGO:s arbetar med att forma opinionen och ge uttryck för folkens påstådda vilja. De 17 nya globala hållbarhetsmålen har redan undertecknats. Det sista av dessa handlar om att forma ett globalt partnerskap för att på ett effektivt sätt genomföra transformationen. FN ska ta hand om oss, göra slut på fattigdomen, ge alla arbeten, förse oss med rent vatten, skapa arbeten, frigöra kvinnan och skapa en enda stor lycklig familj. Det liknar den kommunistiska drömmen. I praktiken innebär det att FN måste ges större befogenheter. Innan paradiset infaller så kommer dock tuffare tider. Det behövs brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess effekter.

“Human societies must now change course and steer away from critical tipping points in the Earth system that might lead to rapid and irreversible change. This requires fundamental reorientation and restructuring of national and international institutions toward more effective Earth system governance and planetary stewardship.” (Frank Biermann m.fl.)

De nya globala institutioner som efterlyses för att genomföra omställningen har det arbetats med under en lång tid. Exempel på detta är Global Governance Project och dess efterföljare Earth System Governance Project. Båda under ledning från Frank Biermann.

Det gamla systemet där nationer kunde lägga veton och ges en röst var anses av många förlegat. Det är inte effektivt. FN behöver reformeras för att hantera det större allvaret. Hur ska då detta göras?

Det uppstår exempelvis stora problem med beslutsfattandet när det sker så långt från medborgarna. Hur ska exempelvis den lilla individen få sin röst hörd?

Frank Biermann påpekar problemet med att FN redan idag har ett demokratiskt underskott. Det är inte en demokratisk organisation och ordet demokrati förekommer inte i FN-stadgan. Säkerhetsrådet har fem permanenta medlemmar med vetorätt. Val till generalsekreterare rekommenderas av säkerhetsrådet. Alla länder har sedan en röst i generalförsamlingen och det blir inte representativt sett till ländernas befolkningsmängd. Lösningar som föreslås är bland annat att inrätta ett medborgarvalt världsparlament eller att skapa ett forum för civilsamhällets organisationer. Det hela framstår dock som billig fernissa då det reella inflytandet blir minimalt. Det intressanta är hur makten ser ut högre upp i hierarkin.

I en artikel i Science från 2012 gav Biermann och 31 andra akademiker förslag om att inrätta ett High-Level Council on Sustainable Development. Detta blev verklighet 2013 och var ett av resultaten som kom ur FN:s miljökonferens i Rio 2012 (Under namnet High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLFP)). Forumet är ansvarigt för uppföljning och utvärdering av hållbarhetsmålen för 2030 och ersatte den tidigare Council on Sustainable Development (CDM). Idén hade dock uttryckts redan 1991 i Trilaterala Kommissionens rapport ”Beyond Interdependence”. Då som ett ”Earth Council”.

HLFP

Vid starten för HLFP annonserade Ban-Ki Moon att ett vetenskapligt råd skulle skapas under UNESCO. För att det nya hållbarhetsforumet skulle fungera effektivt behövdes vetenskaplig guidning av experter från hela det vetenskapliga fältet. Det nyinrättade Scientific Advisory Board (SAB) möttes första gången i Berlin 2014 och har sedan dess fokuserat på att förbättra synergier mellan politik och vetenskap, ge råd om klimatförändringar inför Parismötet, bistå till datarevolutionen (global data governance) samt andra områden som rör planetens och folkens framtid.

De politiska besluten i HLPF ska vara vetenskapligt förankrade. För att än mer stärka vetenskapens roll föreslogs av SAB i juli 2015 att det skulle skapas en formell vetenskaplig representation i forumet med inblandning från organisationer som National Academy of Sciences, UNESCO, ICSU och Future Earth (med Johan Rockström som ordförande för FE:s omställningsteam). Dessa ska arbeta med att vetenskapligt utvärdera och bedöma politiska beslut i samarbete med FN-systemet. Experterna ska först informera om det vetenskapliga läget och därefter agera jury och se till att inga beslut baseras på några felaktigheter. Det uppfattas säkert hos många som en nödvändig och viktig säkerhetsventil.

Problemet är dock att juryn inte är någon oberoende granskare med kritiskt sinnelag. Agendan är redan fastlagd och det handlar om att säkerställa att denna genomförs. Experterna är dessutom välavlönade av ett generöst FN-system. Det finns få som riskerar att bli av med miljonlöner och ryggdunkningar genom att föra fram obekväma fakta och ifrågasätta ”konsensus”. http://www.svd.se/sverige-ar-fns-jultomte

I juli samlades flera av dessa organisationer i Paris till konferensen Our Common Future under Climate Change. I den 36-hövdade vetenskapliga kommittén ingick namn som Johan Rockström, Hans Joachim Schellnhuber, Ottmar Edenhofer och Carlos Nobre från SAB. Deras vetenskapliga expertutlåtande var tydligt.

“Warming of the climate system is unequivocal. Human activities are to blame for much of the warming to date.”

Människan är skyldig och hennes aktiviteter måste bevekas och kontrolleras. Med tanke på hur vetenskapen har missbrukats för att motivera politiska beslut inom en rad områden är det en farlig väg som beträds. Det som växer fram har föga att göra med demokrati. Det är ett teknokratiskt välde som vilar på en förment vetenskaplig legitimitet. Det är påverådgivaren Schellnhubers dröm om ett ”väktarråd” med geocybernetisk kontroll och har paralleller till Platons ”Staten”. Det vi ser är hur ett nytt prästerskap tar plats, planetskötarna. Deras ord tolkas som sanningar och företrädarna är otillgängliga för kritik. För de ”vet bäst” och understöds av de mäktiga grupperingar som ytterst driver utvecklingen.

Nu har planetskötarna gått från att göra riskbedömningar och utveckla handlingsalternativ till att definiera vad som är nödvändigt att göra för att genomföra övergången till ett koldioxidsnålt samhälle. De ”smarta” lösningarna är redo att lyftas in på allvar när den stora transformationen börjar ta fart.

Det är inte tal om att kritisera och föra en debatt om visionerna eller underlaget. I det hållbara Utopia strävar alla efter samma sak. Alla jobbar för det ”goda” tillsammans. Det är ett ”hive mind”. En kollektiv världshjärna. Därigenom så existerar ingen egentlig opposition. Den behövs inte eftersom planetskötarnas ”rationellt välgrundade” underlag har säkerställt att klimatkatastrofen finns bakom hörnet. De som står upp mot deras ”sanningar” sopas snabbt undan och förpassas till ”det intellektuella Gulag”.

En ny teknokratisk ordning med ett totalitärt management av planeten och människan står för dörren. Under kommande reseskildringar kommer jag att diskutera konsekvenserna…


Call for Action! I december reser jag till Paris. Jag kommer att bevaka det som sker i anslutning till det stora klimatmötet, skriva inlägg och sammanträffa med andra avfällingar. Jag kommer också hålla en liten manifestation med min dubbelrelease av bok och singel. De vänliga donationer som inkommit hittills har möjliggjort resa, översättning av bok till engelska samt inspelning av singel och video. Det är min lilla protest mot det som sker. Jag behöver dock mer medel för uppehälle, nätverksbyggande och för att kunna trycka upp exemplar av boken och annat informationsmaterial. Tyvärr har jag inte tillgång till den flodvåg av resurser som de klimathotstroende nätverken förfogar över. Det här är baserat på ideellt arbete och jag är beroende av bidrag från gräsrötter som er. Vi måste tillsammans agera mot det begynnande teknokratiska förtrycket.

Bli stödmedlem (100 kronor) eller donera valfri summa till Föreningen Wardenclyffe: Plusgiro: 74 40 98-5

”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats G

  Trevlig resa och jag hoppas det blir intressant och vi får läsa om det här.

  ”Det är ett ”hive mind”.”

  Oh no. We turning into Borgs…..resistance is futile….
  Skämt å sidor..

  Den stora svagheten med deras plan lär vara att det är frivilligt att vara med i FN. men, men. med FN sanktioner kanske man kan få nationer på knä.

  Det är lite skrämmande intressant att nationer ganska lättvindigt ger upp sin suveränitet och integritet och då tänker jag mest på EU.

 2. ms

  Det här var ingen imponerande text.

  Vad är det du egentligen vill ha sagt men inte säger? Menar du att det ligger en konspiration bakom FN:s hållbarhetsmål som egentligen inte alls har något intresse av en bättre värld utan istället strävar efter världsherravälde genom hjärntvättning 🙂

  Att FN har ett demokratiskt underskott och säkerhetsrådet är en produkt av upplösningen på andra världskriget är väl knappast någon nyhet. Att de permanenta medlemmarna har vetorätt gör ju FN oerhört svagt i situationer där de permanenta medlemmarna har olika uppfattning. Icke-agerandet i Syrien är en skam för FN!

  Att FN-systemet är byråkratiskt, dyrt, har överbetalda medarbetar på alla nivåer torde inte heller vara någon nyhet. Där finns mycket att göra. Samtidgit finns det såklart också delar i organisationen som fungerar bättre.

  ”Det är inte tal om att kritisera och föra en debatt om visionerna eller underlaget”
  Är det detta du vill med pengarna du får härifrån?

  Är deklarationen om mänskliga rättigheter och de tidigare milleniemålen också del av det ”teknokratiska förtrycket”?

  Ang. ditt bibelcitat på slutet:
  Är det alltså du som går genom den trånga porten som få finner och som leder till livet 🙂

 3. Jag talar sedan många år inte om förenta nationer utan om förenta regeringar. Jag skulle önska att det vid sidan av FN bildades en ”förening av demokratier”, där medlemsskapet prövas minst var 10:nde år. Det skulle inte spela någon roll om en sådan förening saknar ”rättslig status” från början, så småningom skulle det i bästa fall bli så viktigt att tillhöra denna organisation så att den kan ta över FN:s roll.

 4. Thomas P

  Sten #3 ”Jag talar sedan många år inte om förenta nationer utan om förenta regeringar. Jag skulle önska att det vid sidan av FN bildades en ”förening av demokratier”, där medlemsskapet prövas minst var 10:nde år. ”

  Och vem står för prövningen? T o m Norkorea heter ju i fina sammanhang Demokratiska folkrepubliken Korea. Enda sättet denna kan ta över FN:s roll är om kriterierna för medlemskap blir så lösa att alla länder kan vara med, annars blir det en klubb där de ”fina” staterna anser sig kunna sitta och bestämma över alla andra, och hur det kan gå har vi exempel på från Irak m fl länder.

 5. Mikael W.

  EU och FN har avskaffat nationalstaten och sålunda vår demokrati. Enda sättet att få tillbaka vår demokrati går igenom att avskaffa EU och FN.

 6. Olav Gjelten

  Jag tycker det framgår allt klarare att västvärlden är förlorad. Vem har vi möjligtvis att hoppas på skall lägga in sitt veto mot denna miljödiktatur som av västländer planeras inom FN:s regi, om inte Ryssland och Kina?
  Har vi att välja mellan pest och kolera så välj åtminstone inte det sämsta alternativet.

 7. LBt

  Det finns skäl att kritisera FN, IPCC liksom EU, den svenska regeringen, kommunala styren och bostadsrättsföreningens ledning. I varje fall ibland. Men de vildhjärnor som fantiserar om att vår värld skulle bli en bättre värld att leva i om bara dessa ledningsorgan utplånades är både okunniga och tanklösa för att inte tala om dem som buntar ihop FN med en samlingen krigsherrar och Sverige med Nordkorea.

  Men gärna ett bättre FN, IPCC, EU osv.

 8. Helge

  Att klimatkrisen i första hand är Geo-politik kan förmodligen alla räkna ut som har en IQ högre än 125.
  Att det sen finns grupper som tidigt förstått detta och slår mynt av utvecklingen är också naturligt.

  Den som i slutändan får betala notan har alltid varit vanligt folk och i många fall miljön.

  Fossila bränslen har lyft väst ur fattigdom och håller idag uppe vår rikedom. USA har genom att dollar har används som världsvaluta tjänat enorma summor på användandet.

  Nu hittas olja, kol och gas i ofantliga mängder över hela världen. Många länder ser nu sin chans att lyfta sig ur fattigdomen. Dollarn betraktas idag med allt större skepticism, BRIC-länderna ska sluta handla med dollar när det gäller handeln mellan länderna. SCO hänger med stor sannolikhet på. Kina har skapat en egen världsbank. EU vet inte vilket ben man ska stå på skrämda som de är av USAs hot och samtidigt medvetna om att USAs dominans på världsscenen är på väg att brytas.

  Tyskland är ju faktiskt fortsatt satt under förmyndarskap sen 2:a världskriget, detta enligt lag. Egentligen är hela Europa, via vilkoren i Marshalplanen, satt under förmyndarskap med USA som ”god man”.

  USA närmar sig snabbt bankrutt när världshandeln går deras näsa förbi. Skulderna skenar i större delen av världen men särskilt i USA. Dagens bank och penningsystem kommer att haverera, det är bara en tidsfråga.

  Vi lever i en intressant tid, klimatalarmismen är en hörnsten i USAs politik för att behålla hegemonin. Min gissning är att det inte kommer att lyckas, men de kommer att ta det långt innan det slutar med ett brak. Frågan är om vi därefter klarar att lyfta oss igen eller om vi möter en lång tid av anarki.

 9. Björn

  Olav Gjelten [6]; Tycker att Du är lite väl pessimistisk. Vetenskapliga framgångar går inte i längden att stoppa. Dessa kommer vare sig vill eller ej, att förändra våra uppfattningar och liv. All information sprids idag med ljusets hastighet via satelliter och optokablar och människor över världen blir mer och mer bildade och upplysta och kan därmed dra sina egna slutsatser. I klimatfrågan kommer vetenskapens snedsprång om AGW att starkt ifrågasättas när verkligheten tränger sig på med förändringar som inte finns beskrivet av IPCC. Det mesta av väder, vind och klimatförändringar ligger utom kontroll för mänskligheten. Klimathistorien bakåt i tiden är i sig ett bevis för naturens okontrollerbara krafter. Solen är klimatutvecklingens primära aktör, vilket vi framöver kommer att få känna av, när alla dess variabler visar på ett avtagande. Tar vi inte lärdom av historieskrivningen, blir det kännbart när kylan slår till. Med vetenskapens hjälp kan vi lära oss att anpassa och skydda oss, men att tro att vi med koldioxidskatter kan påverka naturens krafter, kommer snart varje tänkande individ med normalförstånd, att inse är en omöjlighet som strider mot naturlagarna.

 10. Hej Thomas,
  jag gillar som alltid att diskutera med dig. Eftersom min idé går ut på att FD inte har några befogenheter alls så kan man ta tid på sig. Men det som är fullt klart är att det inte räcker med ett val – inte ens ett rättvist val.
  Möjligen skulle man också kunna tänka sig en något mer demokratisk organisation än FN.

 11. Ingvar i Las Palmas

  BRIC-länderna är väl de som kan stå emot. Kan någon tänka sig att Kina och Ryssland är med på noterna?
  Naturligtvis hymlar de med men i praktiken gör de ingenting annat än småler och kommer med till intet förplikigande åtaganden. Kinas överenskommelse med Obama är väl ett tydligt exempel på att förbinda sig till ingenting.
  Fast Kina skrämmer ju också på sitt sätt:
  https://kit.se/2015/09/25/11823/sa-blir-du-en-kinesisk-monstermedborgare/

 12. Välformulerat. Tacksam för att du tar dig tid och lägger energi på ett förstå vad som händer.

 13. Ingemar Nordin

  Ännu en skandal inom det korrupta FN

  http://www.di.se/artiklar/2015/10/7/ny-skandal-skakar-fn/

 14. Thomas P

  Sten #10 Men vad skall då din organisation göra?

 15. Ann lh

  Återigen tack!
  I dagarna har jag läst Käraste Herman av Maja Hagerman, dvs boken om mannen med det stora Egot som såg ”Hotet”, mannen som med en synnerligen outvecklad vetenskap, genetiken, att luta sig mot kunde förmå politikerna att satsa resurser till ett nytt forskningsinstitut, mannen som inte var särskilt stor på hemmaplan men som i hög grad fick gehör för sina idéer på närmaste bortaplan, mannen som verkligen inte levde som han lärde mm.
  Ofta, ofta slår det mej att delar av beskrivningen lika gärna kunde gälla dagens s.k. Hot.
  Det som är så tungt är att ingen, ingen tidning är beredd att lämna utrymme för en öppen debatt i frågan, inte ens den tidning som borde känna sig som moralisk arvtagare till gamla Handelstidningen i Gbg med T. Segerstedt som den rakryggade tidningsmannen.
  Och den s.k. Kultureliten ser naturligtvis inte några som helst paralleller med nutiden.

 16. Ingemar Nordin

  Sten #10,

  Tyvärr håller jag inte med dig om att Thomas P har något av intresse att bidra med. Kan du ge något exempel?

 17. Ingvar i Las Palmas

  Ann #115
  >Och den s.k. Kultureliten ser naturligtvis inte några som helst paralleller med nutiden
  Förblindade av sin egen förträfflighet

 18. Peter F

  Here we go

  http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/08/second-solar-firm-in-two-days-goes-bust-blaming-tory-policy

 19. Sören G

  #15 Ann lh
  ”Och den s.k. Kultureliten ser naturligtvis inte några som helst paralleller med nutiden.”
  Kultureliten är totalt vetenskapligt illerat.
  Forskare borde kunna stå upp. Men det är bara det att de som är beroende av forskningsanslag inte vågar av rädsla att bli av med både forskningsanslag och anställning.
  Det är bara pensionerade forskare som vågar. Men det kan gå illa även för dem vilket exemplet med vår vän Lennart Bengtsson visar. Blev påhoppad och trakasserad för att han accepterade medlemskap i en organisation som försöker för en mer objektiv debatt.

 20. Ann LH

  Sören G, vi har ju sett och använt förkortningen GIGO under ett antal år. Nyligen såg jag FIGO där F står för funding. Min padda skrev om det till fynding, ja varför inte.

 21. Svend Ferdinandsen

  Det er vist kun Kerry og Obama der mener at klimatet er det største problem.
  FN har siden sin skabelse ikke lykkedes med at standse krige og konflikter, selvom det ville hjælpe mere end at prøve at ændre vejret.

 22. Sten Kaijser

  Thomas och Ingemar,

  först svar till Thomas – man har talat om att EU hade ”soft powwer” – det tror jag att FD också skulle få.

  Sedan svar till Ingemar – Thomas är beläst på bloggar och annat som vi inte läser. Omnämner vi någon positivt för att det är någon som påvisat svagheter i ett arbete som uppskattas av IPCC så kan vi vara säkra på att det finns någon blogg någonstans som gjort sitt bästa för att smutskasta hin. Då får vi strax en länk till den bloggen. Genom Thomas och några till får vi information om hur ”den andra sidan” resonerar. Jag tycker att det är viktigt. Jag tar aldrig åt mig av eventuella pikar.

 23. Olle R

  Jag tror inte Jacob behöver leta efter någon trång port. Det är bara att följa den stora breda vägen rakt fram. ”Business as usual” , ”RCP 8.5”, ”We are all individuals”, ”Framtiden är någon annans bekymmer” och andra käcka slagord är målade på den, men det är så mycket folk på vägen så ingen kan läsa texterna.
  Den breda vägen är höljd i dunkel, men där den slutar, ingen vet exakt var eller när, väntar kanske inte direkt paradiset, men gott om nya sälla fiskevatten..

 24. Thomas P

  Sten #22 ” man har talat om att EU hade ”soft powwer” – det tror jag att FD också skulle få.”

  Det är ett så vagt svar att det är helt meningslöst. Du talade om att denna organisation skulle kunna ta över FN:s roll. Hur skall den t ex hantera konfliktlösning om de flesta länder inblandade i konflikter inte är med?

  Ditt ”försvar” av min roll här var det heller inte mycket bevänt med. Från att ”jag gillar som alltid att diskutera med dig” blir det nu bara att jag kan komma med länkar till ”smutskastning” på andra bloggar. Smutskastning klarar ett antal debattörer på denna blogg så bra själva här så det behöver ni ingen hjälp med.

 25. Peter F

  Det kan bli hett på många vis i Paris.

  http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/08/activists-promise-largest-climate-civil-disobedience-ever-at-paris-summit

 26. Ingvar i Las Palmas

  Peter #25
  Jamen det kommer väl de flesta ”normala” människor se som något negativt.
  350.org, Attack France och liknande ses väl mest som huliganer

 27. Astrid Å

  FN är ju, som andra stora organisationer, väldigt duktiga på att producera fantastiska manifest och underorganisationer. ”Agenda 2030” är ett högtflygande ”mål” som jag ser många svårigheter med att nå.
  Mycket som krockar, liksom. 😉

  https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

  Men…jag föredrar FNs softpower, mot för de militanta rörelser, som kräver hårdare politisk styrning.
  Naturskyddsföreningen t.ex.

  http://www.svt.se/nyheter/utrikes/trots-klimatlarmen-amerikanerna-frossar-vidare

 28. Sten Kaijser

  Hej igen Thomas,

  ”soft power” innebär att fler vill vara med. Istället för bestraffningar kan man odla morötter. Och framför allt – eftersom det inte finns någon sådan organisation så är alla frågor hypotetiska. Jag tror inte ens att vår eventuella diskussion på denna blogg kommer att påskynda bildandet av FD, så vi kan väl lämna det hela där – jag skulle önska att det fanns en sådan organisation, du tror att en sådan organisation skulle vara helt meningslös.

  När det sedan gäller din roll här på bloggen – även om jag själv inte gillar smutskastning överhuvudtaget, så kan jag hålla med om att du inte är ensam om detta, även om du förmodligen är den som får flest påhopp på denna blogg. När det däremot gäller ”klimatforskare” så är du som regel ”på andra sidan” jämfört med de flesta andra.

  Om du önskar dig ”mer beröm” så får jag medge att du är rätt kunnig om en hel del, och även där så försvarar du annan forskning än vad de flesta andra här på bloggen gör.

 29. ms

  #23: Klockren!

 30. Thomas P

  Sten #28 ” jag skulle önska att det fanns en sådan organisation, du tror att en sådan organisation skulle vara helt meningslös.”

  Det jag reagerade över var ditt påstående om att den skulle kunna ta över FN:s roll, vilket den inte kan. Det är möjligt den kan göra någon annan nytta, vad vet jag. Du är som sagt väldigt vag vad du avser organisationen skall ägna sig åt.

 31. Gustav

  Sten Kaiser:
  Jag tycker det är intressant att du försöker öppna upp för de som argumenterar för den andra sidan! Jag hejar på dig genom rymden och har själv under lång tid försökt hitta sätt att förbättra debattklimatet mellan lägren. Vill dock varna dig för att aldrig någonsin berömma Jonas N, hans släkt eller någon som någon gång har korsat hans väg utan att spotta över axeln. Du blir då definierad som en oseriös person och blockerad från proAGW forum. Du ska inte heller tro att du kan smita undan genom att ge en positiv kommentar till honom irl. De finns ögon och öron överallt…

 32. Håkan Bergman

  Demokratin har just återuppstått, liket rör på sig.
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/alliansen-overens-do-ar-upphavd/

 33. Mikael W.

  #6 Olav.
  Precis. UN = A one world climate dictatorship.

  Jag rekommenderar starkt boken ”State of fear” av Michael Crichton. Han såg framtiden likt en modern Jules Verne. https://www.youtube.com/watch?v=MDCCvOv3qZY