Planetskötarna och vägen till den teknokratiska utopin

Livet är bra märkligt. För 12 år sedan hade jag precis blivit bekant med begreppet Peak Oil. Jag spelade med bandet The Doomsday Cult och var på väg till festivalen Doom Shall Rise i Tyskland. Jag såg verkligen domen vart jag än vände mig. Jag blev övertygad om att vi var tvungna att förändra hela vårt samhällssystem för att undvika en samhällskollaps. Richard Heinbergs The Party’s over[1] låg på nattduksbordet och störde nattsömnen. Jag var dock rädd för konsekvenserna av en omställning och att detta skulle leda till eko-fascism. Jag drog slutsatsen att mindre energitillgång skulle leda till mindre demokrati. Jag ansåg inte att medicinen var aptitlig och jag oroade mig för framtiden. Det förde mig in på universitetet och gjorde att jag började engagera mig politiskt i Miljöpartiet. Världen behövde vakna. Jag hade en mission. Jag fann dock få andra som hade gjort den analysen eller för all del ville vakna upp från sin ”destruktiva” petroleumstinna livsstil. Jag kom dock snabbt i kontakt med den lilla grupp av Peak Oil-medvetna som fanns i Sverige och blev engagerad i deras nätverk. Vad kunde vi göra för att hantera den kommande krisen? Jag läste om permakultur, småskaliga jordbruk, ekobyar etc.

Peak Oil

På universitet användes dock människans koldioxidutsläpp som en allenarådande förklaringsmodell på allt som var fel i världen. Trots att jag inte okritiskt omhuldade detta hot så gjorde mitt domedagsperspektiv och miljöengagemang att dörrar öppnades för mig och att forskarstudier möjliggjordes. Jag ställde mig frågan om klimathotet var ett sätt att dölja energikrisen. Det var inget jag dolde och min skepticism var till en början inget problem. Jag blev till och med prisad av den gröna tankesmedjan Cogito. Jag var noggrann med att löpande redogöra för mina upptäckter och skrev om mina tvivel i både uppsatser och avhandlingsplan.[2] Snart blev jag dock varse att detta inte var uppskattat och fick känna av en akademisk iskyla.

Jag började att på allvar dyka ned i ett långvarigt kunskapsförkovrande som efter några år fick mig att ifrågasätta den övertygelse som hade påbörjat processen. Det fanns allvarliga fel som fick färgen att börja flagna. Heinberg hävdade att både klimathot och Peak Oil var delar av samma problem och att Peak Oil-aktivister skulle förena sig med klimataktivisterna för att verka för en annan värld. Detta trots att Peak Oil och Klimathot egentligen inte var förenliga (se Aleklett)[3].

Det grundläggande problemet var enligt Heinberg att alltför många skulle dela på världens minskande resurser. Lösningen var att globalt årligen reducera användningen av fossil energi med 5 %.[4] Detta fanns också beskrivet i The Oil Depletion Protocol som utarbetades av Colin J. Campbell och hans ASPO (Association of the Study of Peak Oil and Gas). En plan för att hantera avvecklingen av oljesamhället. Heinberg såg hur förenandet av Peak Oil och klimataktivister skulle utgöra ett vattentätt argument för den nödvändiga förändringen. Det var inte baserat på en sakligt underbyggd analys och detta tankesätt skrämde mig. Det blev uppenbart för mig att det fanns en annan agenda invävd. En ideologi och en dröm om ett annat samhällssystem. Men vems system?

quote-oil-depletion-and-climate-change-will-create-an-entirely-new-context-in-which-political-richard-heinberg-67-2-0206

Detta förstärktes när politiska grupperingar och intressegrupper tog sig an klimathotet och började skandera slagord som klimatkamp och klimaträttvisa. Peak Oil och klimathot tjänade som motiv till en medveten process om att förändra världen. Det som sedan benämndes Den stora transformationen.

Jag kom slutligen att lämna Peak Oil-lägret när det blev uppenbart att allvaret hade överdrivits och inga av de alarmistiska prognoserna hade slagit in. Heinberg varnade exempelvis 2006 för att det Saudiska oljefältet Ghawar stod inför sin omedelbara kollaps och att det skulle få ödesdigra konsekvenser.[5] Jag såg hur rörelsens tillblivelse och alarm om oljesituationen var nära sammanlänkad med centrala energibeslut inom både EU och USA. När dessa var genomförda försvann alarmisterna successivt från arenan. Många flyttade istället över till klimatområdet och Omställningsrörelsen (som nu anammade både Peak Oil och klimathot).

Frågan var dock vilka som ytterst tjänade på agendan och höll i trådarna? Det viktiga i dessa sammanhang är alltid källan. Påtryckargrupper må vara tongivande utåt men dessa är enbart symptom på ett större problem. De har ingen egentlig makt utan är beroende av andra finansiellt starkare aktörer.

club-of-rome_560x374x90

Detta förde mig snabbt in på Romklubben som tidigt hade varnat för Peak Oil genom företrädare som oljegeologen M. King Hubbert (Shell Oil) och klimathotet genom managementprofessorn Carrol Louis Wilson (koordinator av rapporterna SCEP (Study of Critical Environmental Problems) och SMIC (Study of Mans Impact on the Climate) som skrevs inför Stockholmskonferensen 1972) och atmosfärforskaren Walter Orr Roberts (Aspen Institute). Först hade jag uppfattat dem som genuint oroade för reella globala problem. Tillväxtens gränser var välkänd och budskapet om planetens gränser hade jag tidigt tagit till mig genom den slagsida denna uppfattning hade i all propaganda och indoktrinering.

Det var dock något som skavde och kändes obekvämt. Detta förstärktes när jag synade dem och på allvar läste deras publikationer och det nätverk de ingick i.  Plötsligt befann man sig i storfinansens styrelserum (ett samband som bland annat belysts av Golub och Townsend[6]). Det var samma intressen som utpekades som den stora fienden av de arga och övertygade aktivisterna (som uppenbarligen inte var intresserade att på allvar gräva efter ursprunget till sina övertygelser).

Romklubbens lösningar var elitistiska och byggde på ett globalt förvaltarskap av planeten. Tongivande medlemmar har allt sedan grundandet varit djupt förankrade i nödvändigheten av en världsfederation.[7] I Mankind at the Turning Point föreskrevs en värld uppdelad i tio regioner. De såg på människan som ett problem, att vi var för många och att vår närvaro var en skada för planetens välmående. Där togs ingen hänsyn till människans uppfinningsrikedom och skapande förmågor. Istället var det en ytterst negativ syn som avtecknade sig. Människans ekologiska avtryck var tvunget att reduceras och kontrolleras av vetenskaplig expertis. Demokratin sågs inte heller som ideal för att hantera den nödvändiga omställningen.

Människan var alltför egoistisk för att vilja förändra sig medan politikerna fasade för att ta impopulära beslut. Det behövdes därmed andra metoder. Under ett möte 1978 i Saltsjöbaden med Romklubben och ledande statsmän yttrades enligt Romklubbsmedlemmen Rennie Whitehead följande:

”As ministers, we have received a great deal of information, forecasts and the results of analysis. What is lacking is political decision. Most politicians are aware of the nature of the problems, but no decisions are taken. Why? The man in the street is not prepared to make sacrifices and the politician will not fight this attitude -indeed he cannot without risking his political life. Sacrifice is against trade union principles. There are two possible approaches: One is to try to build up an ethic which substitutes satisfaction for material reward. The other is to frighten people to the point where they will make sacrifices in order to avoid catastrophe. Both methods must be attempted.”[8]

Det var samma medicin som hade föreskrivits på World Future Societys konferens The Next 25 Years: Crisis & Opportunity ett par år tidigare. Skräm världen till lydnad. Rena maffiametoder.

4696957_6_f1a6_aurelio-peccei-a-droite-lors-de-la_91acbd92e0bf32418b69877e01181d9e
Romklubben och Aurelio Peccei

Det ansågs att världen styrdes på ett ineffektivt sätt och att ett nytt management behövdes. Filosofierna visade sig i böcker som The Chasm Ahead av Romklubbens förste ordförande och andremannen i Fiat, Aurelio Peccei samt geostrategen och statsvetaren Zbigniew Brzezinskis Between Two Ages. Det som föreskrevs var en teknokratisk kontroll av såväl människor som resurser. Ett systemtänkande där vi alla ska ingå som delkomponenter i ett nätverk som hanteras av ett globalt management.[9] Det liknar Thomas Hobbes idéer om att lämna över makten till en världsauktoritet eftersom människan ses som alltför egoistisk för att styra över sig själv.[10] Istället ska vi avhända oss våra egna behov för att tjäna det gemensamma. Det är individualismens död.

Idéerna kom därefter att föras ut på den globala arenan genom speciellt Romklubben och Trilaterala Kommissionen (grundad 1973 av Brzezinski och David Rockefeller). Carrol Louis Wilson var medlem i båda organisationerna och varnade för en allvarlig energikris under Bilderbergarnas möte i Saltsjöbaden 1973. När denna utlöstes tycktes Peak Oil-gurun M. King Hubberts teorier bli uppfyllda. Han hade redan på 30-talet varit medgrundare till den teknokratiska rörelsen där Romklubbens och Trilateralernas idéer först gavs uttryck. Dessa förespråkade en resursbaserad ekonomi med nolltillväxt och energikvoter styrd av en vetenskaplig expertis. [11] Ett utopiskt system med beröringar till den Sköna Nya Värld där alla människors lycka ska tillgodoses genom smarta teknologier och social ingenjörskonst.

CPS-Smart-Assets-pic-1

Detta syns idag bland annat genom uppbyggnaden av smarta elnät, automatisk inhämtning av information om alla våra förehavanden, cybernetisk teknologi samt behavioristiska indoktrineringsmetoder.[12] Teknokratin ligger också till grund för den cirkulära ekonomi som förespråkas av Romklubben[13] och den i Davos nyligen proklamerade Fjärde industriella revolutionen (med sina cyber-fysiska system).[14] Det finns också inom utopiska initiativ som futuristen Jacque Frescos Venus Project.

“For too long green policies have been seen as a threat to both business interests and jobs. The Club of Rome study proves such views wrong. A circular economy would lead to more jobs and lower costs for companies. In addition, carbon emissions would go down significantly. Jobs and climate are clear winners when moving towards a circular economy’. (Anders Wijkman)

Det är agendan efter Paris. En hållbar framtid som befinner sig inom planetens gränser med en mänsklighet som förenas av en gemensam värdegrund i ett sammankopplat teknologiskt nätverk.[15] Detta innebär även en strävan att göra årliga neddragningar av det fossila energianvändandet för att genomföra en koldioxidneutral ekonomi till år 2050.[16] Men här förespråkas också användandet av ny teknologi som Artificiell Intelligens, Internet of Things, nanoteknologi, transhumanism, geoengineering, genmodifiering etc. Mer kontroll och mindre människor på vår jord ser ut att vara förutsättningen för detta Utopia.[17]

Revolution

Till dessa nätverk finns också kopplingar till nyandligheten genom Romklubbens systerorganisation Club of Budapest.[18] Här har det teknologiska idealsamhället fått andliga kläder samtidigt som dess företrädare har varit effektiva med att föra ut agendan till alternativt sinnade. På samma sätt har Romklubben verkat som inspiratör för miljörörelsen (Aurelio Peccei satt exempelvis med i styrelsen för Friends of the Earth).

Inom miljörörelsen har teknologiska lösningar sällan uppmuntrats (förutom vind- och solenergi). Istället har det funnits en teknikfientlig och närmast luddistisk hållning som sett med misstro på industrialismens landvinningar. Bilism och masskonsumtionen har attackerats. Globalismen har setts som kapitalistisk expansion och som del av en neo-kolonialisering av jordens resurser. Inom den Peak Oil-rörelse som jag en gång befann mig inom fanns istället drömmar om en återgång till självhushållning och ett förindustriellt sätt att leva. Ibland med ett romantiskt tillbaka till naturen-skimmer. Detta ges också uttryck för bland många av dagens klimataktivister och inom Omställningsrörelsen. Enligt deras perspektiv kan vi inte bibehålla ett avancerat teknologiskt samhälle utan tillgång till fossil energi. Vi står istället inför en omställning där vår livsstil inte längre kan bibehållas. [19]

Detta ges nu också uttryck för på universiteten som nu har svarat på den där oron som jag bar på för 12 år sedan.[20] Det ges kurser om ekobyar och permakultur. Budskapet är att människa och samhälle måste transformeras och att den fossila energin ska divesteras.[21] Mängder med initiativ har sedan uppstått där det tävlas i självspäkelse och rättrådighet inför de stora utmaningarna. Det arrangeras klimatriksdagar, klimatmarscher och det bildas klimatnätverk[22]. Hyckleriet är dock stort. Själv har jag i takt med att jag blivit varse om hotbildernas orimligheter och bakgrund lämnat denna pessimism bakom mig. Jag hoppas nu att det inte ska ta 12 år för de nu troende att förstå vem som drar i trådarna. Kanske att den framtida utvecklingen får dem att omvärdera? När resultatet inte blir vad de tänkt sig? Eller är de så övertygade att de okritiskt kommer att köpa lösningen vad denna än innebär?

Frågan är vad som händer när den teknokratiska utopin korsas med undergångsrädslan? Vems utopiska system är det som realiseras? Detta med tanke på att underlaget som Omställningsrörelsens analys byggs på är hämtad från Romklubbens digra nätverk (där Potsdaminstitutet, IIASA, Världsbanken och Stockholm Environmental Institute är centrala noder). Företrädarna i dessa organisationer är den politiska, ekonomiska och religiösa elitens rådgivare. Det är massans miljöhjältar och förebilder. De har en gräddfil in i finrummen och hyllas okritiskt av media. De är auktoriteter på universiteten.[23]

Schellnhuber
Planetskötaren Hans Joachim Schellnhuber

Vi har nu en befolkning som har fostrats till att se sina egna tillkortakommanden och behovet att dra ned på sin energikonsumtion och levnadsstandard samtidigt som ett teknologiskt system har byggts upp för att hantera transformationen. Kritikerna är få och marginaliserade. De har av mina gamla kollegor utdefinierats som en homogen elitgrupp av äldre män som befinner sig på högerkanten (jag gissar att jag själv gjorde ett outplånligt intryck att det under lång tid framöver kommer berättas skräckhistorier om hur det hade tagit sig in en ”förnekare” på institutionen).[24] Inom något decennium kommer de flesta att ha försvunnit. På universiteten finns få riktiga kritiker kvar och de som finns håller sig tysta för att inte riskera sina karriärer.

Tendenser till den där eko-fascismen som jag fruktade syns alltmer öppet. Det märks i många av de grupper som arbetar med omställningsfrågan. Det tävlas om radikala och hårda lösningar. Nåde den som visar tvivel i detta kritiska skede när jorden riskerar att gå under. Vi står inför en framtid där vi alltmer kommer att övervaka och hålla varandra i schack. De som på minsta sätt avviker pressas in i ledet. Till exempel genom att hängas ut i sociala medier om man inte har släckt lamporna under Earth Hour. Det är de goda människornas tyranni. Värdegrundsfascism. Allt medan planetskötarna håller i fjärrkontrollen och hotar med domedagen om vi inte följer direktiven.

Idag ser jag dessa Merchants of Doom som ett större hot än den domedag som de varnar för.

[1] http://richardheinberg.com/bookshelf/partys-over

[2] ”Idag har klimatfrågan blivit allt mer ideologiserad, politiserad men även starkt känslomässigt laddad. För mig väcktes frågan om hur en osäker teori kan vinna en så pass stor legitimitet och varför kritik gentemot den har blivit så tabubelagd.  Detta gäller speciellt hur EU har använt sig av klimathotet i sin maktutövning och de uttalanden som har gjorts, från exempelvis ledande politiker som Storbritanniens förra utrikesminister Margaret Becket, om att ifrågasättandet av teorin är att jämställa med terrorism och att kritiker inte ska ges utrymme i media.” (Från den första avhandlingsplanen, december 2008)

[3] http://www.dn.se/debatt/fns-framtidsscenarier-for-klimatet-ar-rena-fantasier/

[4] http://www.resilience.org/stories/2007-01-09/bridging-peak-oil-and-climate-change-activism

[5] http://peakoil.blogspot.se/2006/09/richard-heinberg-saudi-oil-supply-may.html

[6] http://www.jstor.org/stable/284875?seq=1#page_scan_tab_contents

[7] http://www.worldfederalistmanifesto.com/

[8] http://www.whitehead-family.ca/drrennie/CACORhis.html

[9] Laszlo, Ervin et al. (1977): Goals for Mankind. A Report to the Club of Rome On the New Horizons of Global Community. New American Library, Signet Hutchinson, ISBN 0525034552, ISBN 978-0525034551, 434 str.

[10] https://www.gutenberg.org/files/3207/3207-h/3207-h.htm

[11] http://peakenergy.blogspot.se/2008/11/hubbert-king-of-technocrats.html

[12] https://www.klimatupplysningen.se/2015/10/22/resan-till-paris-del-3-tradeable-energy-quotas-och-smarta-elnat/

[13] http://www.clubofrome.org/index.php/the-circular-economy-and-benefits-for-society-2/

[14] http://www.weforum.org/pages/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab; http://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-importance-of-a-circular-economy

[15] http://www.weforum.org/agenda/2016/01/revolution-warming-planet

[16] http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050/index_en.htm

[17] Jag vill poängtera att jag inte är emot teknikutveckling. Problemet är syftet och vem som håller i fjärrkontrollen.

[18] https://www.klimatupplysningen.se/2015/02/12/prasterskapet-och-deras-teknospirituella-fantasier/

[19] http://xn--omstllning-t5a.net/om/varfor-omstallning/en-ekologisk-kris/

[20] https://liu.se/utbildning/kurs/709G04?l=sv

[21] Att detta har sitt ursprung hos Rockefeller Brothers Fund tycks inte frammana kritiska frågor. http://divestmentfacts.com/actually-no-the-rockefellers-didnt-divest/

[22] http://klimatfolket.se/ostergotland/bjorn-ola-berattar/

[23] https://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/nyhetsarkiv/1.256382?l=sv

[24] http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/klimatskepticismen-frodas-pa-hogerkanten/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. m96

  Säkert många rätt där.
  Men självhushållning osv handlar ju för många mer om att minska beroendet till makten… av pengar.. av systemet. Det är ju centraliseringen av allting som måste få ett stopp. För där försvann ju även vår ursprungliga ”communtiy” på vägen.. där saker kunde ske utan pengar som mellanhand och utan politiker uppe i det blå. Nu har istället ett oerhört avstånd mellan människor skapats där det resulterande tomrummet villigt fylls av systemet med diverse konsumtionsvaror som distraktion. Helst via skuld.
  Sen ser det faktiskt ut som att systemet går trögt nu… med tanke på skuldökningen utan att motsvarande mervärden skapas.. Jag tror det är en resursgrej. Nånting sker iaf 🙂 ..jag tror nettoenergin till detta allt mer komplexa system på nåt vis tryter. Annars skulle man inte behöva alla dessa stimulanser.. som ändå inte tycks fungera.. om man genomskådar den vanliga mediapropagandan.

 2. Jacob Nordangård

  M96

  Jag håller med dig om att centraliseringen måste få ett stopp. Det var de delarna som jag stödde som miljöpartist en gång i tiden. Jag ville få till en större frihet utan mellanchefer. Att den statliga makten skulle minska och att storföretagen inte skulle få dominera och skapa oligopol. Jag såg dock hur miljörörelsen blev ett instrument för andra intressen och att speciellt klimatfrågan tog bort all sans och vett. Dörren öppnades plötsligt till EU och överstatliga lösningar premierades. Det var en trojansk häst.

 3. Sigge

  Jacob
  Under de här 12 åren som Du känt till peak oil så har oljeproduktionen ökat från c:a 84 mij fat per dag till ungefär 91 milj fat per dag. Det är en ökning på c:a 8 %. Det kan jämföras med att under samma tid har världens befolkning ökat från 6,4 mdr till 7,3 mdr vilket är en ökning med 14 %. Sedan ungefär 2005 så har befolkningsökningen varit större än ökningen av oljeproduktionen. Under den tiden har världsmarknadspriset på råolja för det mesta varit högt.

 4. Ann lh

  Jacob, medan media har lämnat Walk Over i denna Ödesfråga låter Du oss än en gång titta in i detta övermäktiga skumrask.
  Ur detta nätverk är nu en av dagens giftspindlar Anders Wijkman utvald att sitta som ordförande i Miljömålsberedningen. Under sig har han en stor skara experter som har inflytande över sina specialområden och naturligtvis några politiker. Det skrivs vackra ord om att gå före och visa världen den rätta vägen, inga protester visst ska vi visa vägen.
  Men, det är vackra ord som binder upp processen med ständigt nya mål och lagar som binder upp framtida regeringar oavsett insikter och åsikter. Detta är helt i linjen med hur COP-mötena fungerar, de små stegens revolution.
  Finns det överhuvudtaget någon i denna beredning, som har en aning om vilka trådar Wijkman spinner med deras hjälp?
  Snart har riksdagen sannolikt beslutat att miljömålsberedningens förslag klubbas, Åsa Romsson jublar och statsminister blir alltmer sagolikt kejserlig.
  Men vi sitter där vi sitter, grundlurade.

 5. Peter F

  Den senaste domedagsvarningen.

  https://www.wmo.int/media/content/state-climate-record-heat-and-weather-extremes

 6. Ingar i Las Palmas

  Jacob har gjort en imponerande genomlysning av vad som egentligen är källan och makten bakom klimathotet.
  Det är inte vackert. Antidemokratiskt och i sann malthusiansk anda

 7. Mats G

  Min spontana tanke är att de är tossiga allihopa. Men de har viss makt att påverka så de går inte att ignorera. Världbanken kan ju verkligen påverka.

  För mig är teknokrati någor annat. Teknik skall hjälpa mänskligheten inte användas för kontroll.
  Men som du skrev. I botten verkar det vara vilken typ av människa man är; optimist eller pessimist.

  Det som också slår mig är hur historielösa de verkar vara. Nöden är upfinningens moder.

 8. Mats G

  m96
  ”Nånting sker iaf”

  Du är rätt ute. Det som händer är att alla pengar samlas hos bankerna och där gör de ingen nytta.

 9. Mats G

  forts

  alt kinesiska staten. Där de kan göra viss nytta när de får för sig att satsa på nått. Men de är nyckfullt och inte ett naturligt flöde.

 10. Mats G

  Elitism.

  Elitism är en dålig idé. Vi har lärt oss genom historien att det inte fungerar i slutändan. Antingen blir det fasansfulla krig eller så revolterar folket. (WWII/Franska revolutionen).

  Det vi vet fungerar är att vi om vi har upplysta engerade samhällsmedborgare i demokratiskt system så kan vi skapa ett bra samhälle för de flesta och vi undviker krig.

  Varför skall detta vara så svårt att förstå??

 11. Björn

  Följande citat tyder på att personer som håller sig med tankar som citatet innehåller, har en kunskapsmässig inskränkthet. De verkar leva med en världsbild där ingen förmåga till innovativt tänkande existerar och där inga andra lösningar finns än total kontroll.

  ”Det som föreskrevs var en teknokratisk kontroll av såväl människor som resurser. Ett systemtänkande där vi alla ska ingå som delkomponenter i ett nätverk som hanteras av ett globalt management”.

 12. Ingvar i Las Palmas

  Det är bara att gå tillbaks i historien. Drömmen om världsherravälde har funnits i flera skepnader.
  Det är inte teknokratin i sig som är hotet, det är maktkoncentration och avsaknad av frihet och demokrati som är hotet. Jag ställer hoppet till Indien. De satsar stenhårt på teknik och ingenjörsutbildningar. Iofs vet jag inte hur pass demokratiskt landet är

 13. Mats G

  12
  Ingvar i Las Palmas
  ”Iofs vet jag inte hur pass demokratiskt landet är”

  Hyfsat skulle jag säga. Däremot får man dåliga vibbar av att de har ett nationalistiskt hinduparti i regeringsställning. De har inte gjort så mycket väsen av sig så det är kanske bättre än vad man trodde.

  Indien brukar kallas för världens största demokrati. Rätt eller fel.

  Indien, Ryssland, Kina verkar var de länder där förutsättningar finns för att gå vidar med kärnkraft. Det här är ytterligare en märklig sak. Upplyssning skall ju leda till upplysning. Istället är de i de oupplystas land utvecklingen går framåt….

 14. Ingemar Nordin

  Tänk om alla dessa globala klimathotare hade ägnat sig åt att fundera på hur man kan minska den globala terrorismen, och dess orsaker, istället. Att öka på folks rädsla och panikångest med påhittade hot hjälper knappast situationen.

 15. Ann LH

  # 12 Ingvar i Las Palmas, det grundläggande hotet har nog mest med den oemotståndliga Gyllene Hjälmen i Ankeborg att göra.

 16. Sigvard Eriksson

  Jacob, tack för din genomgång av detta viktiga, men ack så medialt försummade ämne.
  Vi har två verkligt giftiga spindlar i den svenska klimatpolitiken, utöver Wijkman har vi också hans förbundne Rockström. Det är otroligt att media aldrig granskar vad dessa herrar propagerar.
  I ett mycket populärt TV-program, återsamling av sommarpratarna i januari, formulerade Rockström sig så här: ”Vi har tippat över i en positiv logik. Om vi löser klimatproblemen får vi en mer spännande demokratisk framtid. Vindkraft och solenergi ger en mer demokratisk och spännande utveckling”. För den fåkunnige och icke alerte lyssnaren låter det kanske fint och sagesmannen bygger vidare på sin märkliga gloria.

  Bland Klimatmålsberedningens anlitade experter återfinns också, gissa vem. Rockström förstås. Denne spindel återfinns också som styrelseledamot i Global Challenges Foundation. Helt i linje med dess ideologi utlåter sig också Rockström om globalt styre: ”Jag kan inte se annat än att världens länder måste överlåta en del av sin beslutanderätt till en planetär förvaltning”.

  Miljömålsberedningens avsikt som den redovisas på DN-debatt 10/2 är att skapa ett klimatpolitiskt urverk som tickar och går oberoende av vilken regering vi har. Det skall tillses av en överrock på regeringen, benämnd klimatpolitiska rådet.

  Det är oacceptabelt att dessa giftiga aktivister/lobbyister med så uttalade egna agendor har tillåtits infiltrera de parlamentariska processerna.

 17. Ingvar i Las Palmas

  Ann LH 15
  >det grundläggande hotet har nog mest med den oemotståndliga Gyllene Hjälmen i Ankeborg att göra.
  Jo det är väl ingen större motsägelse i det.
  Nu är det bara att invänta okunniga kommentarer om ”konspirationsteorier”

 18. Jojje

  #14 Ingmar Nordin.
  Det är ju en del som tror det av klimatdomedagsengagerade. Vissa tror ju att Syrienkrisen beror på antroprogena utsläppen av växthusgaser. Det har ju blivit så varmt där på sista tiden ”så vattnet har dunstat”, vilket har fört med sig att folk reste sig mot de styrande och i och med oroligheterna kunde IS dra igång.
  Om man slutar använda fossila bränslen(och äta kött) kommer allt bli lugnt, grönt, skönt och jämnlikt …………… och vi kommer få fred.

 19. Jacob Nordangård

  Sigvard

  Tack för din kommentar!

  Jag har skrivit om Rockström och Global Challenges Foundation vid ett par tillfällen. Han är en av de viktigare publika spelarna även om han känns som en hubbot som läser innantill. Vi är i händerna på en sekt och det känns obegripligt att herrarna Rockström och Wijkman åtnjuts en så stor tilltro i människors ögon.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/07/29/akta-er-de-falska-profeterna/
  https://www.klimatupplysningen.se/2016/01/22/domedagsklockan-och-de-nya-hoten/
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/10/08/resan-till-paris-del-2-hotet-mot-demokratin/
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/08/25/resan-till-paris-del-1-den-stora-omstallningen/

  Miljövårdsberedningens förslag är allvarligt och är bara ett exempel på hur vår demokrati håller på att fullständigt urholkas. Sverige underställer sig de globala diktaten och ett teknokratiskt expertstyre.

 20. Svend Ferdinandsen

  Dyster fremtid.
  ”Där togs ingen hänsyn till människans uppfinningsrikedom och skapande förmågor. Istället var det en ytterst negativ syn som avtecknade sig. Människans ekologiska avtryck var tvunget att reduceras och kontrolleras av vetenskaplig expertis. Demokratin sågs inte heller som ideal för att hantera den nödvändiga omställningen.”

  Og denne videnskabelige expertise er lønnet og ansat af verdensregeringen, så man er sikker på de rette videnskabelige resultater, som lederne kan føre ud i livet. Katastrofen er næsten indbygget i systemet.

 21. Peter F

  Det kan väl inte vara så j-a illa att hela den svenska journalistkåren inte ser problem med att Wijkman och Rockström besitter de centrala och viktiga uppdrag de har i Miljömålsberedningen. Att Romson satte in Wijkman i sen tid är mycket oroande. Skrämmande att ingen journalist har synat detta och hans roll i Romklubben o/e Rockströms NWO-tankar. Detta kan ju sluta i ren och skär katastrof för den demokratiska processen i landet.

 22. Alienna

  Ett färskt Rockström-citat till samlingen: …we need a fast track because the situation is urgent, and what is that fast track? The fast track is to strengthen global governance to have global rules that are enforced upon all the 200 nations in the world, to show clear signals to corporations, to communities, to mayors and cities to make sure that we are decarbonizing and therefore that is the technological path we’re going for corporations.
  http://loe.org/shows/segments.html?programID=16-P13-00012&segmentID=6#.Vu8QGLpSb-w.twitter

 23. Jacob Nordangård

  Alienna

  Rockström är också en av de där ”konspirationsteoretikerna” som talar om en ny världsordning: 😉

  “Dessa djupa systemförändringar måste ske på alla nivåer, från kollektiva lösningar för hållbar förvaltning av våra lokala ekosystem, på by, stad, kommun nivå, till en ny världsordning för global förvaltning – där vi släpper den obsoleta tanken att 200 länder var och en för sig, har eget självbestämmande på allt.”

 24. Peter F

  Jacob

  Skrämmande. Vad krävs för att dessa makthungriga charlataner ska ifrågasättas inför den breda allmänheten ?

 25. Mats G

  23
  Jacob Nordangård
  ”där vi släpper den obsoleta tanken att 200 länder var och en för sig, har eget självbestämmande på allt.”

  Och hur skall vi ta oss dit? Häri ligger min tyngsta kritik mot hela tanken. Och med det nivå av oro man kan lägga på det här med ny världsordning.

  Om man tror att det skall räcka med hot om att världen skall gå under, har en hypotes, hela msm på sin sida så har man vanföreställningar. Omvälvningar på den här skalan kräver sanningen. Katastrofen måste stirra dig i vitögat, om ens då, innan du kan gå med på förändringar med den digniteten.

  Det finns ett problem med hela strategin. Sanningen.
  ”Du kan inte ljuga till alla hela tiden”

  Men, visst. De kan göra en del skada på vägen och har redan gjort det. Det känns inte bra att det finns lobbyister i beredningarna. Det måste jag medge.

 26. Håkan Bergman

  Lövfen har just på en presskonferens lyckats utnämna området runt EU-kommisionens monsterbyggnad i Bryssel till Europas demokratiska nav. Hur kunde vi hamna i den här soppan?

 27. Jacob Nordangård

  24
  Peter F

  Det skrämmande är att charlatanerna säger dessa saker öppet men att allmänheten inte reagerar. Deras ord väger så tungt och deras hjältegloria är så förstärkt av en välvillig mediekår att människor inte ens skulle värja sig för tanken om införandet av en klimatdiktatur. Det behövs fler som vågar sticka ut och utmana dessa herrar. Som inte räds obehaget det medför. Först när det blir tillräckligt många så vågar gemene man att ifrågasätta.

 28. Som tidigare nämndes här så har det funnits många imperiedrömmare. men alla imperier har ju till slut krossats av egna inre motsättningar såsom kristendomen. Islam, kommunismen och fascismen. Vi får hoppas att de som drömmer om en världsregeringen också har sådan inre spänningar att de till slut spricker.

 29. Christopher E

  #13 Mats G

  Förlåt lite kort OT:

  ”Däremot får man dåliga vibbar av att de har ett nationalistiskt hinduparti i regeringsställning. De har inte gjort så mycket väsen av sig så det är kanske bättre än vad man trodde.”

  Du behöver inte ha dåliga vibbar. BJP som partiet heter har gjort och gör bra ifrån sig. Mycket vettiga satsningar på utveckling av landet, inklusive de fattiga. Speciellt infrastruktur, även digital sådan. Utländska investeringar har ökat kraftigt senaste året.

  Min familj är ju hinduer så jag är inte opartisk alls… 😉 . Men indier är duktigt folk, inte bara hinduerna, utan även de 15 procenten muslimer. Observera också att ca 8% av dessa muslimer alltså röstade för hindunationalistiska BJP! Det ger väl bra vibbar?

  ”Indien brukar kallas för världens största demokrati. Rätt eller fel.”

  Rätt 🙂

 30. Peter F

  Jacob #27

  Mycket av ifrågasättandet och kritiken har ”allmänheten” kunnat framföra via kommentatorsfälten i media. Denna möjlighet är nu mer eller mindre utraderad då kommentatorsfälten antingen stängts helt och hållet eller kräver prenumeration (övriga läsare får då inte ens läsa vad som skrivs). Vissa tidningar erbjuder läsaren att skicka insändare utan garanti för publicering. Mittmedia stängde senast kommentatorsfälten i 28 tidningar ! Det hela börjar likna media i någon gammal diktatur eftersom de kategoriskt vägrar skriva artiklar som det minsta talat mot CAGW-teorin.

 31. Claes Lindskog

  Enda trösten är att naturen så småningom kommer att ge oss skeptiker rätt.
  Under tiden kan alarmisterna med sitt stora övertag bland godtrogna politiker och media, om inget drastiskt görs, få igenom onödiga och extremt kostsamma åtgärder riktade mot ett ”fossilfritt samhälle”. När man sedan om 30 år konstaterar att det nuvarande globala stillaståendet i temperaturen är oförändrat (eller så har det blivit kallare) så kommer man att slå sig för bröstet och säga: ”Vi har bekämpat den globala uppvärmningen och vunnit”.

 32. Ann lh

  # 27 Jacob, hur ska allmänheten reagera när en sk liberal tidningskung som P. Hjörne låter sig charmas totalt under en föreläsning av ”miljörockstjärnan” Rockström på Börsen i Gbg. Och vet Du, han Hjörne fick till och med växla några ord med Rockström själv.
  Hjörne lärde sig några nya väl valda begrepp som han vidarebefordrade till läsekretsen i sin krönika 14/2 ”Förnekelsen är borta”: transformationen till en global hållbar välfärd, tröskeleffekter och1880 året då vi tog steget från Halocen (stavningen korrekt återgiven från Hjörnes krönika i GP) till Antropocen.

 33. Mats G

  Om ni gillar konspirationsteori så kan jag ge er en som man kan oro sig åt mycket mer än en ny världsordning. En konspiration som gör att fler än dussinet dödades i Bryssel idag.

  Wiki
  ”al-Qaida (arabiska: القاعدة, ’basen’; namnet kan även skrivas ut som al-Qaeda, al-Qa’ida, al-Quaida eller el-Qaida) ”

  Basen är en feltolkning eller felanvändning. Egentligen skall det tydas som källan. Det var Usama bin Ladin kodnamn i CIA register under den sovjetiska ockupationen. Sedan är det osäkert om han gick rouge under vägen eller inte.

  Det som är intressant i sammanhaget är att de fångade honom aldrig och att liket kastades i havet. USA hade chansen att ta honom levande och ställa honom för rätta.

  Det hade inte sett bra ut om det kommit fram att var CIA källa(eller rentav agent)

  En annan tillfällighet(tro aldrig på tillfälligheter) är att Usama bin Ladin har kommer från den familjen som har intima kontakter med Bush familjen. Det var bin Ladin familjen som smugglades ur USA efter 9/11. Det enda planet som tilläts lyfta under perioden.

  Usama bin Ladin har aldrig erkänt 9/11.

  Oavsett så fick USA en anledning att både attackera Afganistan och IRAK. Båda dessa händelser har destibaliserat regionen. Speciellt IRAK. Istället för mindre terrorism så har vi fått mer.

  Civila offer får betala ett högt pris både i persien och europa.

  Om man säger så här. Det blev bara inte så här….

  I jämförelse är klimathotet en piss i havet.

 34. Jacob Nordangård

  # 32 Ann

  Hjörne gör som de flesta andra. Han förlitar sig på auktoriteter och gör ingen egen analys. Då bekräftas bara Rockströms ord.

 35. Peter F

  #30 forts

  https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=st%C3%A4nger+kommentarsf%C3%A4lten

 36. Ann lh

  # 34 Jacob, Javisst är det så, men hur ska allmänheten kunna reagera när hela mediakåren uppför sig som Hjörne?

 37. Christopher E

  #32 Ann lh

  ”1880 året då vi tog steget från Halocen (stavningen korrekt återgiven från Hjörnes krönika i GP) till Antropocen”

  Givetvis bullshit från Rockström/Hjörne som jag tror du väl vet. Vi är fortfarande i epoken holocen.

  Sedan är det bara att beklaga att sådan dynga faktiskt diskuteras i stratigrafikommissionen på riktigt nu, och rentav kanske blir verklighet då galenskap är norm numera. Då är jag tacksam att jag redan lämnat geologifältet bakom mig och slipper skämmas personligen. Det finns inget som motiverar en ny epok. Om något skulle holocen skippas, för det finns ingen rimlig gränsdragning mot att vi fortfarande lever i företrädaren pleistocen.

 38. Ingemar Nordin

  Jacob #27,

  ”Det skrämmande är att charlatanerna säger dessa saker öppet”

  Jag håller med om att detta kanske är det mest skrämmande; att folk helt enkelt inte gitter läsa vad dessa auktoritära systemkramare skriver. Marx skrev massor, Lenin och Hitler likaså. Men på något sätt verkar det som om väst-intellektuella och journalister ändå inte tar deras skrifter på allvar – förrän det är för sent.

  Detta tål att upprepas gång på gång: Läs vad Rockström, Wijkman, romklubben etc verkligen säger, och försök sedan att få detta att gå ihop med ett demokratiskt och någorlunda fritt samhälle.

  Den gröna ideologin kräver en global diktatur. Detta var uppenbart redan på 70-talet. Diktaturkramarnas enda försvar mot det uppenbara är att påstå att det bara är en konspirationsteori från kritikernas sida. Och det argumentet kan ju fungera så länge ingen, eller få, verkligen läser vad de gröna ideologerna verkligen säger, eller låtsas som om de inte menar vad de säger. Så klart att Rockström, Wijkman och andra verkligen menar vad de säger – vartenda ord!

 39. m96

  Mats G
  Jo, men vi har haft det här systemet länge och även om bankerna sugit upp pengarna så har de ändå cirkulerat såpass att det har byggts upp en offantligt massa grejer.. och gett folk högre löner osv.. utan att skuldsättningen stigit astronomiskt. Men det sker inte längre.. trotts att man matar inte mer och mer pengar/stimulanser. Det hjälper inte. Så det är mer som sätter stopp än penningsystemet i sig. Den fysiska världen hinner uppenbarligen inte med.

  Tycker folk här inne bör ta en titt på Gail Tverbergs blogg:
  https://ourfiniteworld.com/

 40. Ann lh

  Christoffer E, jag tog med detta med ”Halocen” för att understryka att Hjörne uppförde sig som en nyfrälst papegoja utan egna kunskaper.

 41. Jacob Nordangård

  #36 Ann

  ”Javisst är det så, men hur ska allmänheten kunna reagera när hela mediakåren uppför sig som Hjörne?”

  Ibland kan det kännas hopplöst. Hur bra underlag man än presenterar så tas det inte emot. Det krävs en nyfikenhet och öppenhet från mottagaren. Denna vill inte känna sig påtvingad någon information. Jag brukar trösta mig med att jag inte är kvar i den där ensamheten jag kände på universitetet när jag började nysta i klimathotets rötter. Då var det oerhört mycket färre personer som var vakna. Det har hänt en hel del sedan jag våren 2009 skrev arbetsnotatet ”Thoughts leading to action”. Fler och fler människor har faktiskt börjat förstå och söka sig till sanningen. Det finns också journalister som begriper sambanden (jag vill speciellt nämna Svenolof Karlsson). Det arbete jag har lagt ned har varit till glädje för många och varje person som väcks påverkar sin omvärld. Till slut nås en kritisk massa som gör att maskerna faller. Våra arbetsinsatser är inte förgäves trots att den där hopplösheten infinner sig ibland.

 42. Christopher E

  #40 Ann lh

  Jo, det förstod jag, och felstavningen var ett kul bevis på nollkoll och ren upprepning. Bra exempel av dig.

  Jag blir bara så trött när ekoteologin som omfamnas av den nya världsordningen till och med nästlar sig in i geologin. Syftet med ”antropocen”-införandet är ju att understryka människans destruktivitet och använda som ursäkt för ännu fler omställningar av ordningen.

  Det är bara så sorgligt. Det var ju geologin som upplyste oss och tog oss bort från religiösa världsbilder en gång i tiden. Och nu är även denna bastion kanske återtagen av ekokyrkan. De uppfriskande stora perspektiven har blivit små och navelskådande.

  Charles Lyell måste vända sig i sin grav liksom Karl Martell och Johan III Sobieski nu nog gör det av besläktad anledning; att släppa ifrån sig något man en gång dyrt kämpat för.

 43. Ann lh

  Jacob, ja Du ska veta att Ditt, som Du skriver, arbetsnotat påverkade min värld mer än det mesta och att jag är Dej evigt tacksam.

 44. Jacob Nordangård

  Ann

  Det är sådan uppskattning som gör att man orkar. Jag skrev faktiskt ut en uppskattande kommentar som du gav mig för ett par år sedan och satte upp på min arbetsplats. Den hjälpte mig att finna motivation när det kändes som mörkast. Tack för att du också gör ett så fantastiskt arbete med att sprida ordet.

 45. Mats G

  39
  m96
  ”Men det sker inte längre”

  Skillnaden är att vi är ett lånesamhälle nu. Vi lånar till konsumtion.

 46. m96

  Mats G
  Det har vi haft hela tiden i modern tid. Men det genererar allt mindre av mervärde. Investerad kr ger allt färre kr tillbaka. Verkligheten hänger alltså inte med konsumtionen på ett eller annat sätt.

 47. Börje Lundin

  Det konstiga är att Stockholm Environment Institute ju har kritiserats kraftigt av Statskontoret och andra instanser för hur det sköts. Ändå fortsätter förtroendet för SEI inom statsapparaten http://www.frojdh.se/2012/08/17/sma-och-stora-forskningsskandaler/

 48. Guy

  Börje L # 47

  Här tycks vara mera av sådant som Löven snart får kommentera med att vi har varit blåögda.

  Rena rama blufforganisationen.