Ordning på jorden – en global städfundering

Så här på juldagsmorgonen tycker jag det bör finnas utrymme för lite termodynamisk nördighet, om den sedan i någon mån knyter an till vår vanliga sandlåda. Det som krävs för denna övning är ett begrepp från termodynamiken: entropi. Populärvetenskapligt brukar man säga att entropi är ett mått på oordning – ju större oordning, desto högre entropi. Enligt Wikipedia: ” Matematiskt sett är entropi en fråga om sannolikhetsgrader. Det stökiga rummet befinner sig i ett mer sannolikt tillstånd än det städade.” Det finns en luddighet i denna association till “stökig”, som uppfattas olika av olika människor.
Den formella definitionen av entropin för ett isolerat system är S=k ln W, där S är entropin i Joule/Kelvin, k är Bolzmanns konstant =  1.38 ×10-23 Joule/Kelvin och W är antalet möjliga mikrotillstånd för systemet. Jag har klart för mig att vissa av TCS-läsarna nu närmar sig en gräns där de slutar läsa, men att andra kan mer än jag om termodynamik, och rynkar pannan för att definitionen endast gäller ett slutet system. Sådana är sällsynta, och vår jord, som jag strax skall gå över till, är inte ett slutet system. Låt mig därför lägga till att entropin är den extensiva variabel som multiplicerad med den (intensiva) temperaturen ger ett bidrag till systemets totala energi. Den andra huvudsatsen för en process kan uttryckas:  dS>dQ/T  där Q är utvecklad värme, och likhet endast gäller för reversibla processer. Entropiutvecklingen är  också ett mått på den teoretiskt lägsta förlusten i en värmemaskin.
Därmed över till det ena huvudämnet: Jorden är som sagt inte ett isolerat system utan via strålning så växelverkar den med solen och den kalla världsrymden. Övriga himlakroppar, asteroider och kosmisk strålning försummar vi utan att blinka. I figuren nedan, från (länk), visas vad detta strålningsutbyte har för inverkan på jordens entropi. Entropi som tas emot eller sänds ut via strålning är i stort sett lika med värmemängden dividerad med den absoluta temperaturen hos strålningskällan. Om vi antager att jorden strålar ut lika mycket som den absorberar, vilket inte är helt sant, men en bra första approximation, så får vi ett resultat som kanske förvånar. Den absorberade värmemängden från solen skall divideras med med solens temperatur, ca 5800 K. Den lika stora värmemängd som jorden skickar ut, skall däremot divideras med jordatmosfärens måttliga temperatur, 288 K.
Det innebär att jorden skickar ut drygt 20 ggr mer strålningsentropi än den tar emot från solen. Det är bakgrunden till de värden på entropitransport, dvs i effektenheten milliwatt per temperatur- och ytenhet, som är givna i den gula inkommande pilen: 40 mW/K,m2 resp den röda utgående: 940 mW/K,m2.
Jordentropi
Slutsatsen är att jordens strålningsväxelverkan med sol och världsrymd innebär en entropiförlust av mycket stor omfattning. Ett alternativt sätt att förstå varför jordstrålningen har högre entropi än solstrålningen är att den sker med ”värmefotoner” vars energi är mycket lägre än solljusets. För att komma upp i samma strålningseffekt krävs mångdubbelt  fler fotoner, vilket ger högre entropi.
Det vanliga konstaterandet att  solinstrålningen är nödvändig för allt liv på jorden får härigenom en djupare innebörd. Redan Sadi Carnot, som införde entropibegreppet, påtalade att entropitransporten från ekvatorn mot polerna, och från jordytan mot världsrymden, kan analyseras som en värmemaskin och möjliggör både vatten- och vindkraft. Fotosyntes och organiskt liv, som innebär att enkla gasmolekyler sätts samman till stora biologiska strukturer, är en ”osannolik” process, som också kräver borttransport av entropi. Denna ”lyckas vi”  alltså dumpa i världsrymden och jag vågar inte spekulera i hur livet på jorden skulle te sig om vi inte hade denna ”städning”. Det är givetvis endast ett tillfälligt uppskov – vi är likafullt på väg mot universums slutliga värmedöd.
Så till synes en helt annan fråga – men trots allt finns en viss anknytning. En fraktion av miljökämpar med akademisk förankring: Det Naturliga Steget, har hänvisat till entropi för att yrka på dramatiska inskränkningar i vad mänskligheten får göra på jorden. Vi får s a s inte ”stöka till” på jorden – städningen blir övermäktig. De har tidigare kritiserats här på TCS (länk) av Lars Bern. Naturliga Steget har formulerat fyra ”systemvillkor” för det uthålliga samhället. De presenteras som vetenskapliga resultat med anspråk på högre giltighet än ett politiskt program. Det första villkoret lyder:
I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen systematiskt  för systematisk ökning av… …ämnen som utvinns ur berggrunden (t ex fossilt kol, tungmetaller).”
I första hand förefaller detta villkor inriktat på hindra ämnen från ”bergrunden” – som alltså inte tillhör naturen – från att spridas till naturen. Den enkla slutsatsen är att gruvdrift skall upphöra. Ett sådant krav är inte någon riktig valvinnare, vare sig i Sverige eller andra länder, så även om det finns kvar på nätet, så får man medge att marknadsföringen är försynt.
Besläktat med detta villkor är begreppet Framtida kontamineringsfaktor (FKF) som lancerades från Chalmers med Christian Azar som en av det drivande förespråkarna. Det togs upp av Kretsloppsdelegationen, där Naturliga Steget-medlemmen Björn Wallgren också pläderade för dess användning. FKF är kvoten mellan två halter av en förorening – oftast var det av någon anledning en metall. x= den ”naturliga” halten i de översta 20 cm av jordytan; y= motsvarande halt som kommer att uppstå på grund av mänsklighetens gruvdrift sedan historiens gryning. FKF är då kvoten y/x, och den ansågs av förespråkarna vara ett mått på gruvdriftens ”farlighet” för det uthålliga samhället. Det är ett mycket bisarrt mått på farlighet. För det första är både den naturliga halten och den mänskligt skapade mycket osäkra storheter – ofta en faktor 10 i båda fallen.  För det andra, och än viktigare, är det uppenbart inget mått på medicinska eller andra verkliga risker för mänskligheten. De allvarliga miljöriskerna med gruvdrift, som vi onekligen har erfarit, är lokala. Antingen kring slagghögar eller längs stränderna på en damm eller flod. Den lokala aspekten försvinner i FKF’s medelvärdesbildande.  Om vi betraktar tabellen, citerad från Wikipedia:

Metall FKF-värde
Kvicksilver 90
Bly 70
Koppar 60
Zink 20
Kadmium 10
Arsenik 0.4

finner vi onekligen höga värden för kvicksilver och bly, men samtidigt låga för kadmium och arsenik. FKF-värdet är som sagt helt oberoende av medicinsk farlighet, och tar inte heller hänsyn till lokala effekter.
När  FKF-anhängarna var på bettet nämndes att kopparbrytning borde inskränkas med tanke på dess höga FKF. I den diskussionen nämndes ”entropi” – förmodligen för att ge FKF en aura av vetenskaplighet och termodynamisk obönhörlighet.  Från den tiden erinrar jag mig en offentlig debatt i Bonnierhuset mellan det Naturliga Stegets grundare Karl-Henrik Robèrt och fysikprofessorn Tor–Ragnar Gerholm.
Bl a med med en beskrivning liknande den ovan om jordens entropibalans, så smulade  Gerholm sönder FKFnas vetenskapliga giltighet. Det är mitt subjektiva intryck att sedan dess har FKF’r förlorat sin aktualitet. Det  märkliga undantaget är Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona/Ronneby där man fortfarande tar dem på allvar, sannolikt beroende på att Naturliga Stegets förankring vid denna läroanstalt.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Mycket intressant artikel!
   
  Återigen så lurar de där tankarna om den där naturliga ”balansen” men ocke existerande som en osynlig måttstock bakom ideerna. Förändring = Förskjutning av balans = Farligt. Det är nog inte förr ens vi lyckas landa på en ny planet med helt andra ”balanser” för liv som tankbanorna kan lösas upp. Vi är ju så cementförankrade i vår statiska syn på Tellus ett viktigt skäl bakom ”klimathotande och miljöhotande. Här får ju människan alltid skulden för rubbning av denna illusiva balans och tolkas alltid negativt och samtidigt överdrivet. Som om vi spelade brännboll på nationalmuseums avdelning för antikt konstglas.
  När man säger att vi har inga stora miljöproblem så blir de ofta bara rent förnärmade men har sen väldigt svårt att räkna upp några verklig stora och konkreta. Det blir utfiskning och orenade utsläpp som återkommer, Amazonas är poppis också men sen är det bra tunnt. Med tanke på hur få arter som utrotats av människan så behöver vi inte vara speciellt mer medvetna än vi redan är och det är mycket rolgare att börja tala om hur vi kan SKAPA istället för att bara skydda och förvalta det levande och det gröna sköna.
  Med hjälp av sjudubbel gruvdrift efter järn …hur många rev kan vi bygga? 🙂
  Med Thoriumkraft hur mycket energi kan vi framställa? En helvetes stor sjö i Sahara med en massa djungel runt ?? kan de va nåt? Eller ska vi ge fasen i det bra för att det rubbar ” balansen” av havsvatten och sötvatten och mellan skog och öken?? INGET ÄR HÅLLBART ALLT ÄR STÄNDIGT FÖRÄNDERLIGT.
  Hur mycket fisk och annat skulle det kunna skapa?? ja du vet …. kom igen liksom … släpp piskan …… du är ingen ond parasit du är en livs och utvecklingsfabrikör …
   

 2. Olaus

  Då jag läser en uppsats från Högskolan i Blekinge kring den framtida kontamineringsfaktorn (FKF), får jag intrycket, att vi gallopperar mot en katastrof.
  Men naturen läker. Sulfidmalmer bildar lätt svavelsyra som lakar ur tungmetaller, om gruvavfallet inte fortlöpande täcks med t ex moränlera.
  Men det visar sig, att t ex humusämnen har stor benägenhet att reagera med dessa tungmetaller via en jonbytesprocess. Så håller läget nedströms Talvivaaragruvan på att återgå till det som rådde före dammbrottet.
  http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/sv_FI/news_805/

 3. Peter Stilbs

  Tack CG för denna intressanta filosofiska berättelse så här på Juldagsmorgonen.
  Mina lärare i ämnet (termodynamik) på 1960-talet brukade berätta som anekdot att vetenskapare på 1860-talet i ångest stängde in sig i hemmen när de insåg att den nyupptäckta storheten ”entropi” (först formulerad av Clausius) bara kan öka, och beredde sig på en katastrof.
   

 4. Staffan Lindström

  Släpp in Fidel Castro årgång 1955 på Nationalmuseum, slabadang ,får vi se på andra (röda?) gnistor… INGET ÄR HÅLLBART ETC : Varför är kvinnor och män otrogna, det minsta det har att göra med är väl sex…tankeförnyelse istället för slentrian… ja det gäller inte alla men de flesta tror jag… Lite psykologiskt dagendagenefterbabbel här ersätter jag med att jag möjligen delat ut post/morgontidning till KH Robèrt men helt säkert DNS första [enda?] stora massutskick av audiokassetter 1988 eller 1989, detta på södra Gärdet… TR Gerholm föreföll trots att jag röstade för avstängd kärnkraft, (var ju inte 25 fyllda) en sympatisk och vederhäftig företrädare för fortsatt kärnkraft… Några år senare delade jag ut hans morgontidningar i Gamla stan ibland men träffade honom aldrig… Slabadang, sen bara: Helvetet har ingen storlek…men jag förstår hur du menar… DNS kassett lär finnas någonstans i samlingarna kan vara en tidsmaskinpärla att digitalmitigera innan kistlocket/minneslund/Ganges etc ….
  Det måste vara något fel i resursberäkningnarna när sk. hållbarhetsföreträdare hävdar att vi behöver 3 jordklot men att de årliga resurserna räcker augusti ut … Kan Herr Palm, T. , möjligen bringa ljus i mitt dvs vårt kunskapsmässiga mörker… Samt lätt FÄ, SMHI om inte termometern på Jokkmokks flygplats fungerar så skulle ni kanske kommentera?? [tty vet Du något??]
   

 5. Peter Stilbs

  Entropibegreppet har ju också införts i politiken, redan för ca 80 år sedan
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ordnung_muss_sein
  och senare i partiorganisatoriska sammanhang, för de svenska kommunisterna:
  ”Någon &%€” ordning ska de va’ i ett parti”
  http://sv.wikipedia.org/wiki/C.-H._Hermansson  😉 
   

 6. Lars

  Någon som orkar bemöta dumheten ?
  Miljöpartiet om energipolitiken
  http://www.second-opinion.se/energi/view/2682

 7. Labbibia

  Peter S # 5
  😀 😀

 8. Labbibia

  Entropin börjar nu bli outhärdlig här på ön strax nordost om Fjollträsk. Det vita nedfallet, som ju enligt vissa förståsigpåare, sk ”AGW-proponenter” skulle sluta falla ner i vit form, är nu blivet ett allvarligt transportorganisatoriskt problem.
  Oordningen börjar nå rent apokalyptisk omfattning. Stora högar av detta vita ämne stör trafiken inte endast för att de hindrar fri sikt. Nej, även om det vita ämnet plogas undan, så räcker utrymmet på vägarna inte till. De allt större och bredare vallarna gör att vägbanornas bredd minskar i direkt proportion till de ökande vita högarnas bredd.
  Det börjar nu bli så illa att de röda kommunala transportmedlen benämnda bussar, knappast längre kan mötas, varför även entropin i det transportorganisatoriska systemet ökar lavinartat. Vägbanorna räcker inte till till.
  Och eftersom detta vite ämne av våra politiker numera ses som ”miljöfaligt avfall” kan det ej heller transporteras bort och dumpas i havet hur som helst längre. Dispens har dock tillfälligtvis utfärdats.
  Det trodde man ju inte, att det var SÅ den klimatoriska framtiden skulle gestalta sig, då när man först hörde talas om ”Global Warming”, någonstans i början på 2000-talet. 😉

 9. Staffan Lindström

  { 25.12.12 at 09:26 } 
  Labbibia, tom SMHI börjar darra på manschetten och skriver ”kanske” kommer vita jular att bli ovanligare, vad jag inte förstår är att man även gör retroaktiva modellberäkningar… i bästa Hansen-anda?? och blandar tidsperioder… Om det är lite snö i fjällen får vi bygga på de relativt låga bergen i sydöstra Norrland ett par tre hundra meter … Hur svårt kan det vara om nu människor envisas att åka skidor från ovan nedåt…? Utlösa några djupt liggande vulkaner kanske…  Varna ett par dagar i förväg… {Hmm ganska nykter nu men slabadangs Sahariska jättesjö måste få lite konkurrens…}

 10. Staffan Lindström

  { 25.12.12 at 08:54 }
  Lars, surprise, surprise redan gjort… Vet någon hur mycket stål europeiska vindkraftverk har krävt de senaste 20 åren?? Jmf med uttaget i nya Pajalagruvan…??!!

 11. Labbibia

  OT
  Entropi i rysk trafik? 😀
  Fullständigt hårresande filmsekvenser från trafik på ryska vägar och i  städer! Man kan ju inte låta bli att undra om inte C2H5OH är ett entropiframkallande ämne i sammanhanget?
  http://www.youtube.com/watch?v=E-l4w-DIiXk
   

 12. Skogsmannen

  Labbibia!
  Mindre än 2 promille någonstans?
  I älgen möjligtvis…
  Huu!

 13. Håkan Sjögren

  Labbibia # 8 : Termodynamiken säger, att  entropin i universum obönhörligen ökar dvs att oordningen ökar. AGW-arnas tankar är ett exempel på detta. Mvh, Håkan.

 14. Labbibia

  Håkan Sjögren # 13
  Men är det verkligen så?
  Ur vår synvinkel, javisst. Men ur naturlagarnas ”synvinkel” är det väl snarast tvärtom. Dessa strävar väl alltid efter jämvikt, vilket väl är en slags ordning det också?

 15. bom

  Wow #11 Undrar just hur filmerna gjorts? De flesta är ju tagna inifrån filmarens egna (stulna?) bil. Huvudregeln verkar vara ”stanna aldrig för det är då det smäller”. Det är ej att undra på att det stjäls så många airbags på Lidingö – Ryssarna är väl där och ”köper” reservdelar. Många på ön kör dock som dina Ryssar. Såg här om dagen en ägare av en SUV (av ädlaste US-märke). Bortåt 70 knyck på Gåshagavägsänden (där är 30-föreskrivet). P-platsen vid Breviksbadet var oplogad. Full kareta ut i snön (man har ju 4WD för bövelen) – när bilen simmat upp på snön så att hjulen inte längre nådde backen fick hen ge upp för att en halv timme senare vinschas ut av en röd-gul Roffebärgare. God fortsättning så att säga!

 16. bom

  PS Bra entropiskriv C-G! Leve den gamle artilleristen Carnot!

 17. bom

  PPS Jag har alltid förundrat mig över den Brasilianska flaggans inskription ”Ordem e progreso”. Förut kunde man påstå att de saknade bådadera, fast nu har dom ju en del framgång iaf. Ordem e entropsmia”? 🙂

 18. Staffan Lindström

  { 25.12.12 at 12:33 }
  MEN hästen gick ju rakt över övergångsstället, lite gammal o bakis kanske 🙂 Är de flesta av de här klippen från ryska polisbilar eller…??OBS! INGEN olycka har dödlig utgång enligt uppladdaren!!

 19. Labbibia

  Staffan L # 18
  Nej inga dödsolyckor. Då hade jag inte länkat till den…Oftast klarar sig snarare sig de inblandade häpnadsväckande väl. Vilket ju framgår vid ett flertal sekvenser.

 20. Staffan Lindström

  { 25.12.12 at 13:55 }
  Eftersom många klipp är tidstaggade kan man väl misstänka polisiär verksamhet men det verkar ju inte utesluta ”det lilla vattnet”-intag ändå? 🙂 Traktorn som rammar bilar på parkeringsplatsen har vi sett motsvarigheten till vid snöröjning i NYC! – ETT LIV TILL För att se det bästa på YouTube, tack…!

 21. Stickan no1

  Ryssar har en förkärlek för kameror i bilen för att kunna bevisa sin oskuld om de stoppas av poliser som vill bötfälla dom för någon anledning.
  Med bildbevis får korrupta poliser svårt att hävda en förseelse som de kan bötfälla efter eget tycke. 
  Det är orsaken till att så många ryska bilfilmer kommer ut på Youtube.  

 22. Staffan Lindström

  { 25.12.12 at 14:32 } JAHA, det förklarar ju (?) att en del har årtalet ”2100” Jag började undra efter 2 genomtittningar om polisbilarna var stulna… Händer väl både här och där…

 23. Peter S #3
  Bra anekdot om 1860-talets vetenskapare – detta hade jag inte hört.
  Och visst har du rätt att det var Clausius som införde ”entropi”. På det nätdokument där jag hittade figuren fanns en referens till en artikel från 2003 av Orzawa et al (doi:10.1029/2002RG000113). I denna betonade man Carnots tidiga insikter och -satser. Bl a står där ”His general conclusion about heat engines is that there is a certain limit for the conversion rate of the heat energy into the kinetic energy and that this limit is inevitable for any natural systems including, among others, the Earth!s atmosphere.” Det var detta som inspirerade till min slarviga formulering.

 24. Peter Stilbs

  Vill ni se mer Ryska bilkrasher finns denna gamling – en tunnel i Moskva, som blir notoriskt hal i öppningarna vid kyligt väder…
  http://www.youtube.com/watch?v=5wO2sApvTXc 

 25. bom

  Till Er alla: Läs pastor-Lord Monckton´s julottepredikan på WUWT!
  http://wattsupwiththat.com/2012/12/25/bethlehem-and-the-rat-hole-problem/#more-76314

 26. Ingemar Nordin

  C-G,

  Jag minns den där debatten. Och Tor-Ragnars mot-brev:

  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175663546

  Att jag var där berodde bl.a. på att jag var upprörd över Det Naturliga Stegets missbruk av fysiken. Man ville så väldigt gärna klä sina politiska åsikter i en naturvetenskaplig skrud. Och det där bandet hade jag också lyssnat på.

  Att använda entropilagen som ett argument för att inte ”stöka till” var ju rena stolligheten. Som du påpekar så är jorden inget isolerat system, och det finns gott om koncentrerad energi som vi kan använda för att skapa ”ordning ur kaos” här på jorden även om det innebär en mikrosopisk förändring åt kaoshållet för universum i stort. Den enda intressanta frågan är den politiska, nämligen vilken sorts ”ordning” vi vill ha.

 27. Håkan Sjögren

  Alla! : Får jag erinra om Putins kommentar till den globala uppvärmningen: Han var inte helt övertygad om att det enbart skulle vara till Rysslands nackdel om klimatet blev lite varmare. Mvh, Håkan.

 28. Håkan Sjögren

  Labbibia # 14 : Jo det är verkligen så. Termodynamikens 2:a huvudsats säger att oordningen obönhörligt ökar och vi går mot ”värmedöden”. Vi själva kund e vara ett bevis för motsatsen när vi ökar ordningen i våra kroppar, men samtidigt lämnar vi ifrån oss produkter med mycket hög entropi. Summan blir att den totala entropin ökar. Mvh, Håkan.

 29. Håkan Sjögren

  Peter Stilbs # 5 : För länge sedan, när jag gick på KTH, berättade någon av fysiklärarna anekdoten om Carnot. De franska järnvägatna hade problem. Man visste ungefär energiinnehållet i en mängd kol och ungefär hur mycket energi som behövdes för att dra ett tåg. Man drog slutsatsen att lokpersonalan stal tonvis med kol, men man hade inte kommit på någon tjuv. Då anställde man Sidi Carnot för att avslöja tjuvarna. Han började fundera på hur mycket arbete man maximalt kunde få ut an en viss mängd kol. Den maximala vekningsgraden kunde man få av den s.k. Carnotprocessen verkningsgraden bestämdes av ångans begynnelsetemperatur Ti och dess sluttemperatur Tu.  Verkningsgraden blir (Ti-Tu)/Ti. Genom att överhetta ångan och införa kondensor för utblåset kunde verkningsgraden höjas avsevärt. Lokpersonalen frikändes och bolagen kunde spara in på kolinköpen. Mvh, Håkan.

 30. ThomasJ

  Intressant tråd, tack C-G!
   
  Lite OT, dock rätt underhållande och bra träffat i ’bullens öga’…:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=7uKnd6IEiO0&feature=player_embedded
   
  Mvh/TJ

 31. bom

  #22″ Jag började undra efter 2 genomtittningar om polisbilarna var stulna…
  Njä i vårt land är det snarare poliserna som kör som biltjuvar har jag hört!

 32. Lars W

  En liten OT skröna från tidigt 60-tal
   
  Min professor i Fysikalisk kemi Stig Claesson var mycket stäng men rättvis. Släppte ingen humhum över bron som inte hade nödiga kunskaper i termodynamikens mysterier. En typisk fråga han kunde ställa var ”Vill kandidaten redogöra för entropin i mina galoscher” Det var på den tiden man hade galoscher… Men vid tiden för tentamen, lystet den vänliga stjärnan över de förskrämda kandidaterna. Professorn var bortrest.. Han uppehöll nämligen en gästprofessur i Delaware. Kursens ärkespjuver diktade ett poem vars slutkläm gick så här ”och professorn är i Delaware, må Gud bevara folket där…
  Många med resttenta passade på den gången…

 33. Peter Stilbs

  Lars W #32 – jag jobbade på Claesson’s avdelning 1976-  , han dog väl 1982(?) – en gudabenådad (mekanisk/optisk) apparatbyggare. Han hade en hel del egenheter vi kanske kan lämna därhän. En liten anekdot. En doktorand ville göra lite optiska mätningar – men han visste att egna förslag var dödfödda – så han bad Claesson om lov att inköpa/bygga en ljuskälla av typ ”kvicksilverlampa” – ….  ”Nej, gosse lilla, här ska Du ha en Laser! ” var svaret från Claesson – så doktoranden fick som han ville från början.

 34. Entropi..hmm..oordning som ständigt ökar…det är väl inte så frächt..fick inte Prigosine Nobelpriset för väldigt länge sedan,dissepativa strukturer, självordnande mekanisemer i universum och naturen. Carnot-Clausislagarna har väl bara normal vetenskaplig hållbarhetstid dom också…3-400 år för den typen av stensäkra samband. Ordning ur kaos hette hans eminenta bok..skriven ihop med den kvinnliga filosofen Isabelle Spengler..entropilagar..jaja..ett tag till 🙂

 35. Slabadang

  Peter o Lars W!
  Den gamla skolan! 🙂 🙂 När lärare och handledare bygger hela sin auktoritet på sin lika stora kunskap är det ett bra bygge!

 36. Håkan Bergman

  Det där med ökande entropi är väl inte så farligt, kom ihåg att ordning och organisation är all kreativitets fiende!

 37. Håkan #36
  Så man måste glädjas åt sitt totalröriga skrivbord! För att inte tala om den kombinerade bokhylla och verktygsskåp
  🙂

 38. Blev lite dålig svenska där. Skyller på min Mojito!

 39. Slabadang

  Strömbäck i ”framtidskommisssionen”!
  ”Den gemensamma offentligheten krymper. I takt med att människors motivationer får större betydelse för deras medieanvändning ökar samtidigt utrymmet för olika nischmedier, inte minst på internet. Människor kan i allt högre utsträckning söka sig till medier som bekräftar deras åsikter, fördomar och verklighetsbilder. Det i sin tur riskerar att leda till en ökad polarisering och balkanisering av offentligheten.”
  Jag kan inte mer än skratta åt den omvända problemformuleringen. Majoriteten av tittarna och lyssnarna som lämnar PS ryggen är ju trötta på den ensidiga ytliga bevakning som PS journalister gör för att bekräfta SINA till 81% rödgröna åsikter som sedan skall manglas ut till folket. Så det är ju PS som SKAPAR balkaniseringen och polariseringen. De har en vanställd självbild Avpixlat TCS Katja Berquists är exempel på bloggar som knappast startas om inte PS hade kört i diket i bevakningen av dessa frågor.
  Sen är ju utbudet av proffstyckare och ”analytiker” inom PS så förbannat fattigt smalt förutsägbart och recyklat så många ggr att det råder intellektuell öken. De ”hallmärkta” gästerna som frontar med titlar som inte avslöjar deras ideologiska uppdrag och målsättningar som styrt dem de senaste tjugo åren, och att det är därför de är inbjudna.
  Helt klart är att Jesper tillsammans med ett par av våra ”medieprofessorer” som VET att SVTs/SRs främsta uppgift är indoktrinering och åsiktstyrning ser nätet som ett hot mot åsikts och opinionskontrollen. Den sakliga och kompetenta alternativa verklighetsbeskrivningen och nyhetsrapporteringen skrämmer skiten ur dem. De kan helt enkelt lura allt färre.
  Det mest slående när jag talar med folk som direkt har makt och inflytande över lagstiftningen är hur väl de känner till spelet och uppgiften men inte uttalar det. Det finns ett övergripande konsensus bland dessa inflytelserika individer som existerar som en självklar sanning och det är att det existerar ett behov av central styrning över informationen och det är alltid mottagarna det är fel på och inte avsändarna ( de som finns under kontroll i deras ficka) som utgör problemet. Därför är decentralisering och diversifiering av PS ett no-no-alternativ Att prata om ”högt i tak” ”brett programutbud” ”brett åsiktfält” blir vad som får plats på den smala grusväg PS följer.
  Jag har haft långa samtal med folk på de högsta positionerna med mycket stort inflytande över vår nuvarande struktur lagar och regelverk runt media.
  I alla diskussioner så når jag till exakt samma punkt då dörren slås igen och gränsen för öppenhet och opinionsbildningen och den gränsen går vid att ge allmänheten olika makt insyn och inflytande över public service och redaktioner. Att tittare och lyssnare själva skulle kunna fördela sina licensavgifter efter vad de efterfrågar och uppskattar mest betraktar de en rent upplopp mot dessa ”mediatänkare” och ”analytiker”.
  Då har man gått för långt söörrni !! Och vid den punkten avslöjas deras outtalade konsensus om att folket är något man talar till men inte med. PS tillhör politiker och journalister folket göre sig icke besvär ! Att förändra rollspelet och ge allmänheten en plats för avvägningar/beslut makt och inflytande är den totalt otänkbart rena revolten!!
  Jag hävdar då att det är vad som redan skett men det sker på nätet utanför PS politikers framtidskommissionens och journalisters kontroll. Jag hävdar vidare att det finns bara två möjliga konsekvenser av denna utveckling. Antingen så fortsätter gapet mellan nätets bevakning av olika frågor att eskalera från PS och PS/MSMs relevans blir allt mindre, alternativt att PS öppnar bunkerdörren och ger allmänheten den roll och röst och inflytande de redan skapat sig på nätet för att lotsa in denna växande del av opinionen som väljer andra vägar.
  När jag frågar vad de tror det låga förtroendet för journalister beror på så återkommer lyssnare och tittare (folket) som det stora problemet med en underliggande syn om att vi är okunniga intresserade endast av sport och nöje men inte av samhällsdebatt och nyheter och har lite svårt att uppskatta det fina journalistiska arbetet. Ovanifrånperspektivet och elitismen med sitt underliggande paternistiska folkförakt blir tydlig.Jag ger då inte min omvända problemanalys luft för att kunna fortsätta samtalen, för det går så lätt i baklås annars.
  Jag kommer inte avslöja några namn och jag har gjort intervjuerna i sant intresse av att ta reda på ur tankefigurerna ser ut hos dessa makthavare. Vad är sanningarna? Vad är utgångspunkterna?
  Deras syn på rollspelet och maktbalansen är helt enkelt föråldrat och totalt passé. Medielandskapet och samhällsinformationen har redan reformerat sig själv genom nätet. Redaktionsmakten har redan börjat fördelas ut på enskilda fria redaktioner på allmänhetens villkor. Den kontroll över informationen de så innerligt gärna vill bibehålla makten och kontrollen över rinner redan ut mellan deras fingrar och ju hårdare de kniper om den ju mer kommer de att tappa. Att förtala nätet är inget framgångsrecept utan tvärtom en allt mer ohållbar strategi.
  Jag brukar avsluta med att jag ser de olika mest populära bloggarna som skapade av media och public service. Ett bevis på underskott i bevakningen av olika frågor och ett mått genom antal besök på hur media/PS misslyckas med sin uppgift! Ett mått på ett demokratiskt underskott PS och media skapat och frågar om de ser någon svaghet i min analys och jag ger TCS EUkritiska och Avpixlat som bloggexempel.
  Då är det slut på föreläsningen och självförtroendet.Svaren lite mer ödmjuka och osäkra.
  För mig är denna analys ett skott i centrum på den journalistiskt uppblåsta pösmunken. Kan PS och media överleva utan att dessa opinioner ges plats och legitimitet ? I hur många olika frågor kan folk uppleva att de har media/ps som motpart istället för forum? Ska vi behöva ett ANTIgenusparti i riksdagen och ett klimathotskritiskt och ett rent anti-EU parti i riksdagen innan poletten för sent trillat ner? Vi har redan Sd som kommit in i riksdagen på EN ENDA fråga.
  Vems fel är det? Hur kom det sig?
  Jag känner mig så in i helvete säker på att jag hittat både vad som är fel och vet samtidigt vad som är rätt och hur vi genom reformer kan ställa saker på sin mer rätta plats. Vi befinner oss i ett stadie där public service i dess sanna mening behövs mer än någonsin och skulle kunna fylla sin funktion mer än någonsin men samtidigt så passar de nuvarande aktörerena på att helt missa alla tåg som går, genom att istället missbruka uppdraget och funktionen mer än någonsin. De begriper liksom inte att begreppet är vidgat och att de bara utgör ett allt mindre del eftersom ALL samhällsinformaion och nyheter är PUBLIC SERVICE och inte beroende av VEM som levererar den utan dess saklighet och  korrekthet.
  Polletten trillar liksom inte ner. Allt och inget är public service idag och en allt mindre del hamnar under den makt och kontroll som företagen ST/SVT och MSM lefvererar. Den utveckling jag så tydligt ser är den jättebajskorven Orvar mediamakten till slut måste få ut. Att bara knipa igen allt hårdare är ingen hållbar lösning. Släpp tanken på att det är ni som ska styra opinionen och skapa oss ”bilder” . Men tack det gör vi bäst själva. Det är opinionen som skall styra er och den sakll byggas på opartisk saklig information och oberoende från VAD är en fråga att borra vidare i!
  Plats! Sitt vackert ! Ge husse bollen! Såå ja! Här får du godis!

 40. Teknis. Klarade inte av hela. Minns dock
  ”Å min älskade Hallén” eftersom jag gick el. En tegelsten till lärobok med bla trippelintegraler ”vars lösning inses lätt”. Tog mig en hel dag med åtskilliga fullklottrade a4-ark.

 41. Pelle L

  Ingvar E #38
   
  Bortförklaring!
  Kan det inte snarare vara entropi innanför pannbenet  🙂

 42. Slabadang #39
  Djeflar vicken klockren rak höger!

 43. Pelle L #41.
  Ingen aning. Innanför pannbenet är det plattan i mattan hela tiden
  🙂

 44. Pelle L #41
  If you think you have everything under control you are not driving fast enough!
  Mario Andretti

 45. pekke

  Ett litet påpekande från mig angående uttrycket ” Naturlig balans ”.
  En värld som har ” naturlig balans ” är en värld i stasis eller status quo, ingen utveckling/evolution sker på en sådan värld !
   
  Skulle det finnas ” naturlig balans ” i naturen så skulle naturen inte finnas eftersom den aldrig skulle utvecklas för miljarder år sedan när naturen utvecklades p.g.a. att en balanserad miljö kan inte utvecklas.
   
  Utveckling/evolution kräver en obalanserad miljö, i en balanserad miljö är utveckling/evolution onödig.
   
  Knepigt va !
  😉

 46. Tålis

  Nu när jag dumpat DN efter nästan 40 års prenumeration, har jag bara några facktidskrifter på prenumeration. En av dem är Datormagazin och där slipper man PK-dårarna. Vill uppmärksamma en artikel om nyhetsmedias brister, skriven i förra numret, en Ulrik Södergren:
  Varför finns det ingen bra samlad tjänst för svenska nyheter? Jag saknar motsvarigheten till Spotify fast för nyheter. Så varsågod, här är ett serverat affärskoncept.
   
  Snart vägrar jag gå ner och hämta tidningen på morgonen. Och nej, det är ingen protest mot familjens morgonrutiner. Det är innehållet, eller snarare bristen på innehåll i morgontidningarna som snart får mig att säga upp samtliga prenumerationer. De är knappt värda promenaden till brevlådan.
   
  För dig som vill läsa hela hans artikel finns den här.

 47. Gunbo

  Slabadang #39,
  Du citerar Strömbäck som skriver:
  ”Människor kan i allt högre utsträckning söka sig till medier som bekräftar deras åsikter, fördomar och verklighetsbilder. Det i sin tur riskerar att leda till en ökad polarisering och balkanisering av offentligheten.”
  I en annan tråd skrev du:
  ”Nätet är helt enkelt störtskönt och man lever liksom i två helt olika parallella världar…” 
  Det är väl det Strömbäck menar med ökad polarisering och balkanisering. Eller?

 48. L

  Nej Gunbo, det är vad man upplever i den ena världen…

 49. Slabadang

  Näe Gunbo!
   
  Helt fel slutsats !. Den ”gemensamma offentligheten” Jesper talar om utgör bara den del han villse som ”offentlig” och har kontroll över. All offentlioghet är ”gemensam” och han kör i diket mer än han håller sig på vägen med sin verklighetsbeskrivning. Det är tvärtom FLER som ges tillgång till den gemensamma offentligheten TCS utgör ett utmärkt exempel. Jesper blandar ihop i och har missuppfatttat i princip ALLT i sin problemformulering. Att nätet utgör den idag allra största delen av den ”gemensamma offentligheten” är liksom den beska droppe han vägrar svälja!

 50. Gunbo

  L #48,
  ”…det är vad man upplever i den ena världen…”
  Jo, visst, men om man upplever bara en av de två världarna är man väl polariserad – ensidig?
   

 51. Slabadang

  Ps det är ju att han gör skillnad mellan ”gemensam offentlighet” och ”annan offentlighet” som sätter honom i klistret! Närm man ser TCS som en balkanprovins så blir  han liksom avslöjad vi vet dock att han ser oss som ”icke tillhörande” och jag kan bara lipa tillbaka och säga ”trodde du ja!”

 52. Slabadang

  Gunbo!
   
  Det är Jesper som målar gränser innanför/utanför inte vi. Demokratin är alltid balkaniserad det är bara det att jesper utropat sig som en av stor-Jugoslaviens ledare!

 53. Gunbo

  Slabadang #49,
  ”Att nätet utgör den idag allra största delen av den ”gemensamma offentligheten” är liksom den beska droppe han vägrar svälja!”
  Ja, jag tycker också att nätet är en källa till mycket fakta men också mycket rent skräp som inte skulle hittas på andra sätt. Det är upp till var och en att ta till sig eller förkasta de ”budskap” som förmedlas. 
  Strömbäck säger: ”Människor kan i allt högre utsträckning söka sig till medier som bekräftar deras åsikter, fördomar och verklighetsbilder” vilket ju innebär att de väljer att inte lyssna på den andra ”parallella världen” utan fjärmar sig ifrån den vilket i sin tur innebär polarisering
   

 54. Tålis

  …. Det finns ingen fysikalisk process på jorden som kan öka temperaturen med flera grader på så kort tid.
   
  Jo, man kan skoja om problem också, vilka de än är. Själv har jag lidit av huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter och bristande intellektuell kapacitet sedan mitten av september. Det sistnämnda har fått mig att förstå hur de flesta har det normalt, men jobbigt för mig…
   
  Lösningen kan vara insikten om ”gamnacke”. För 2,5 år sedan gick jag över till bärbara datorer. Åkte till en kanarieholme för två veckor och är nu befriad från huvudvärk och förbättrad i övrigt också. Får träna och träna… och jobba på hållningen och kanske skaffa nya glasögon…
  Kommentar modererad

 55. pekke

  Gunbo #53
  Kan du inte tala vad som är bättre då !?!?
   
  Säg vad som är bättre !!
   

 56. Börje S.

  Memorandum inför de viktiga förhandlingarna i Doha 26 nov  – 7 dec.
  Promemoria 12 11 22diarienr 99999999999
   
  Som alla inom företaget vet är det inte tillrådligt att låta vanligt folk ta del av fakta som kan skada saken. För att förhindra att allmänheten tar allvarlig skada av att faktiska sakförhållandena rapporteras i klimatfrågan riktar vi denna uppmaning till samtliga medarbetare i företaget:
   
  Mörklägg allt som kan användas mot oss och framför allt saken, vad gäller klimatfrågan. I denna för oss så viktiga fråga uppmanar vi den rapporterande personalen att vid behov ljuga efter bästa förmåga. För att säkerställa ljuget som dagsens sanning, anlita experter, men endast sådana som har ekonomisk vinning av att ljugeriet upprätthålls. Vikten av det sistnämnda kan inte nog betonas.
   
  Vi ber personalen observera att detta är en order.
   
  Direktionen för Propaganda för Saken PS, på direkt uppmaning från Statens LögnÄrSanningkommission, LÄS.
   

 57. Hur är det Gunbo?
   
  Vad är det som gör att du hamnar så snett så ofta, och alltid åt samma håll?
  Saken är ju i grunden enkel:
   
  Tidigare hade alla bara Svt/SR och några rikstidningar att ty sig till för att få redan på ’vad som händer i världen’. Nyhetskonsumenter var helt passiva klienter som hade att ’gapa och ta emot’. ’Samhällsdebatten’ handlade om vad några få redaktioner sa att den skulle handla om ..
   
  Allt detta finns ju kvar, och där finns så mycket mer. För det första kan man lätt kolla långt fler tidigningar eller redkationer. Och man har mycket större utbud att leta kompletterande eller balanserande information.
   
  Att behöva avgöra vem man skall sätta tilltro till fanns ju precis som förut )men då bara 1-dimensionellt. Nu finns bådas/flera sidor får lägga fram sina bästa argument. Dem du påstår dig vara bekymrad för, de som bara lyssnar på en sida, söker bekräftelse och sedna barikaderar sig mentalt, gjorde ju det innan också. Men det positiva nu är att de som försöker slå fast att bara en åsikt är giltig, inte kan göra det längre genom att inta scenen.
   
  Och ja, där finns massor med typer som inget hellre vill än att få vara de som ’uppfostrar’ tänkandet, och vilka inte vill ha vare sig konkurrens eller hantera eller ens tillåta existensen av andra uppfattning. De som inte vill övertyga pga att deras argument eller alternativ är de bästa, utan de som vill trumfa igenom sådant med auktoritära metoder. De får det väldigt mycket svårare.
   
  Numera försöker de upprätta FN-organ, som skall ge dem den legitimitet de inte själva kan bära upp, och hänvisa till andra sken-auktoriteter och mål som inte skall få ifrågasättas.
   
  Det funkar fortfarande, men allt sämre och under allt kortare tid. Och det är bara bra. Det är faktiskt svårt att föreställa sig att där skulle finnas de som beklagar att all information skulle sovras och sedan återges av gröna journalister som nästan aldrig behärskar ämnet. Ännu mindre när de gång på gång visar att informationsförmedling inte är detas syfte, utan en barnslig önskan att fostra folk att tänka rätt, trots att de själva inte kan ..
   
  Och att detta får konsekvenser på en fungerande marknad (av idéer, tex på internet) är förstås förtretligt och tom skrämmande för dem som tidigare lycktas prånga ut en undermålig produkt och tom kunnat kräva att alla måste köpa den, och närmast bara den. Det är klart att kompetens alltid är hotfullt för inkompetenta ..   
  Och att erkänna sådant är förstås extra svårt.
   
   

 58. Börje S.

  ”…endast sådana som har ekonomisk och politisk vinning…”
   
  ska det vara förstås. Men det vet ni ju redan. Utom…

 59. Gunbo, som du mycket väl vet är de allra flesta här på TCS väl medvetna om vad som avhandlas i MSM och anförs av de politiker och experter (som får bre ut sig där). De är också ganska medvetna om vad som anförs av ’andra sidan’ vilket förstås är uppenbart iom att TCS fortfarande företräder ’underdog positionen’ i det stora hela.
   
  Jag förstår att du mer än något annat skulle vilja sätta stämpeln på andra som att de ”kan i allt högre utsträckning söka sig till medier som bekräftar deras åsikter, fördomar och verklighetsbilder”. Samtidigt som det är just på din sida som dessa finns, och som är närmast livrädda för att få sina bilder utmanade. Det är bara att kolla på bloggarna som stödjer MSM-berättelserna av klimathotet. Skitnödigt rädda för allt som utmanar deras tro ..
   
  Lite synd att du som alltid vill göra din sidans gigantiska svagheter eller ömma tår, till ngt som du helst vil lse hos dem som utmanar den. Men det är ju sån du är, och som vi har lärt känna under åren …  

 60. L

  Det märkliga är att Gunbo verkar tycka att skepticism är en åsikt..?

 61. Slabadang

  Gunbo!
  Du e kul du …. så du menar att MSM/SR inte innehåller skit? 🙂 Vad skiljer dem från ”nätet”?

 62. Slabadang

  Gunbo!
   
  Den dan då du inser att andra kan fatta mer än du själv kommer islossningen!
   
  Jonas N Bra läges beskrivning! falsk auktoritet funkar inte längre heller. Jag tror alla manipulativa krafter kommer att få ett litet helvete framöver. De kommer ständigt att få nätet efter sig som den jagande blåslampan. Ska man läsa ut nåt positivt ur kliamthotspropagandan så är det kollapsen av den som inger hopp. Trots att de fajekat all auktoritet och mSM på sin sida så sket det sig i alla fall.

 63. CecilB

  Jag måste, lite halv-onykter *host* ändå försöka mig på att beskriva en observation av innehållet. Jag vill inte peka ut någon men denne fick mig att säga något. Jag har sett detta beteende i andra, oavsett status eller hållning….ok, det senare kanske är fel.
   
  Om vi antar en del. Sedan ser och observerar mer som stärker ens antagande. Då tror vissa att detta är absolut. Jag anser man skall vara mer ödmjuk till vetenskapen.
  Mitt intryck. Jag är ingen guru, bara ett uttryck av vad jag tror mig ha läst. Lite nu och då.
   
  Hoppas ni har en god tid!
   
   

 64. OR

  Mycket intressant artikel C-G. Jag har tidigare bara reagerat mot DNS ambition att bygga samhälle och kultur utifrån en fysikalisk lag. Det har väl aldrig hänt förut, och representerar för mig en ytterligare stegrad social ingenjörskonst, som redan visat sig otillräcklig. En fysikalisk lag som ges en roll som allsmäktig gud är inte bara kvasivetenskap utan också kvasireligion. Eller iallafall en mycket primitiv religion: Argumentet att vi måste vara lydiga för våra barnbarns skull faller helt platt inför en ”gud” som inte gör någon som helst skillnad på lydiga och olydiga.
  Det är kanske på den här punkten miljörörelsen går snett, i skifte till global skala som visserligen är nödvändig, men leder till maktambitioner och hybris. Vi är ju annars många som vill måna om det lokala.
  Inför kravet på inställd gruvdrift skulle man vilja se en jämförelse med vulkanisk aktivitet; och en insikt om betydelsen av att mineraler ur jordens innandöme kommer till jordytan.