…och solen har sin gång – igen

Det finns sedan lång tid tillbaka observationer av att antalet solfläckar korrelerar med jordens klimat, eller åtminstone delar av jordens klimat (länk). Enkelt uttryckt är det varmare när solfläckarna är många, och kallare när de är få. Korrelation är inget bevis för orsakssamband, men i detta fall är det tillräckligt skäl för att söka efter ett sådant. Det finns på Popular mechanics förteckning (länk ) ca 200 publicerade arbeten, som med denna korrelation som utgångspunkt kritiserar AGW-hypotesen. Korrelationen illustreras av figuren nedan. Den är hämtad från SPPI-versionen av ett arbete av Habibullo Abdussamatov från 2013, vars “istidsslutsatser” i och för sig ifrågasatts. Samvariationen mellan den totala solinstrålningen (TSI) i det övre diagrammet, och det  solfläcksantalet i det nedre är talande. Tidaxeln går dock endast tillbaka till 1978.

Fig 1Figur citerad frånGRAND MINIMUM OF THE TOTAL SOLAR IRRADIANCE LEADS TO THE LITTLE ICE AGE”, SPPI, nov. 25, 2013.

Notera att den röda kurvan för sofläckarnas 11-årsvariation ger låga minima i antalet solfläckar. Antalet är i dessutom modulerat av en tvåsekelsperiod, den blåa kurvan, det är dess trend mot ett ett mycket lågt värde, som sänker maxima, vilket i sin tur är bakgrunden till Abdussamatovs förutsägelse.

Här på KU har ett antal inlägg refererat andra arbeten om solfläckarnas betydelse. Ett som Pehr skrev i början av detta år ställde frågan om vi löper risken att inom kort drabbas av ett ytterligare Maunderminimum (länk: https://www.klimatupplysningen.se/2014/01/31/hur-forsiktiga-bor-vi-pa-grund-risken-for-ett-nytt-maunderminimum/ ). Det finns en oenighet om hur många solfläckarna varit under tidigare perioder. Det beror på att en grupp av solfläckar i tidiga observationer med dålig upplösning tolkats som en. Frånsett denna tekniska oenighet, så är de flesta överens om att korrelationen finns, även om enstaka påståenden om att den är irrelevant har publicerats. I detta fall råder det ingen tvekan vad som är orsak och verkan. I motsats till den (svagare) korrelation som finns mellan atmosfärens koldioxidhalt och den globala medeltemperaturen! Det är uppenbart att det är solen som ev styr jordens klimat, och frågan är om solfläcksintensiteten styr anomalierna, dvs de variationer i global medeltemperatur på decennie- och/eller sekelskala. Det som då diskuteras är vilken mekanism som ger upphov till samspelet.

Den översta kurvan för TSI mäts numera med god noggrannhet från satelliter. Man har bra värden både för instrålningen 1366 W/m2, och dess variation + 0.5 W/m2. Detta innebär att skillnaden mellan max och min är klart mindre än 1 ‰. Variationens litenhet har varit IPCCs argument för att avvisa solens variation som en betydande faktor för den ökande globala temperaturen. I IPCCs stapeldiagram över drivkrafter i AR 4 och 5 inkluderas solvariationen och vulkanutbrotten som naturliga drivkrafter, för att sedan avfärdas såsom alltför små för att ha någon betydelse för klimatet. Man kan ha synpunkter på den genomskinliga taktiken att överhuvud avvisa naturliga drivkrafter, men man måste medge att TIS-ökningen på 0.12 W/m2 i AR 4 är mindre än de 1.6 W/m2, som räknats fram som koldioxidens bidrag.

En förklaring till korrelationen mellan solfläckar och jordens temperatur baserar sig på att solfläckarna inte endast medför en ökad utstrålning, utan att de ger upphov till kraftiga magnetiska fält. Detta har Svensmark m fl föreslagit som en drivkraft som styr bort den kosmiska strålningen från jorden, vilken i sin tur sägs vara viktig för kärnbildningen av moln i atmosfären. Flera solfläckar skulle därigenom minska molnigheten och omvänt. Det är sålunda inte den primära solinstrålningen vid toppen av jordatmosfären som påverkas, utan det är intensiteten vid jordytan. Den senare är primär för temperaturen. Hittills har IPCC hävdat att Svensmarks förslag är otillräckligt, eller i varje fall obekräftat. På KU har vi tidigare refererat till de experimentella undersökningar som gjorts och görs i Köpenhamn resp CERN avseende partikelstrålningens betydelse för kondensation och molnbildning. Eftersom detta inlägg redan är långt, lämnar jag denna delfråga.

Det finns en ytterligare möjlighet genom vilken solfläckarna kan påverka jorden och dess atmosfär. Jag snuddade vid denna i ett inlägg i november (länk) Man vet sedan länge att solfläckarna ökar andelen kortvågig solstrålning. Inom UV-intervallet 200–320 nm kan påverkan vara 10% eller mer. Denna variation finns inte med i TIS-värdena. I och för sig är UV-tillskottet till det totala TIS-värdet litet, så delvariationen betyder inte mycket för totaliteten. UV-strålningens högre fotonenergi gör dock att den kan jonisera t ex syre och öka ozonbildningen, så UV-variationen skulle via ozon kunna vara den eftersökta, men ännu inte klarlagda, mekanismen.

Mike Lockwood har varit aktiv i debatten om solens ev betydelse. I ett uppmärksammat utspel 2007, önskade han slå fast att solens omöjligen kunde ha orsakat uppvärmingen efter 1950. Hans upprördhet föranleddes möjligen av att Svensmarks hypotes om den kosmiska strålningen hade omnämnts positivt i engelska tidningar. Argumentet var fortfarande solvariationens litenhet, vilket inte berör molnbildningen. En beskrivning och kritik av Lockwoods agerande i denna diskussion finns på ett färskt blogginlägg av Paul Homewood (länk). Där framgår också att Lockwood i någon utsträckning verkar ha ändrat uppfattning.

Det hänger ihop med ett arbete som i juni publicerades i Nature Cummunications (länk). Det härrör från AGW-hemvisten som Met Office Hadley Center, Centre for Atmospheric Science, University of Cambridge och Department of Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics, University of Oxford. Första författare, av totalt 10, är Sarah Ineson och nr 8 är Mike Lockwood. Titeln är ”Regional climate impacts of a possible future grand solar minimum” vilket är tämligen välgarderat av begränsningarna “regional” och “möjlig”, men innehållet är uppseendeväckande med tanke på ursprunget och de författare jag känner till. Arbetet är föranlett av att nya mätningar tytt på att UV-andelen är större än man tidigare ansett, och dessutom att variationen i solcykel 24, dvs den nu pågående, visat sig vara större än väntat. Det uttalade syftet är (min övers): “..genom två experiment bestämma gränserna för effekterna av osäkerheten i UV-strålningen i ett scenario i vilket solaktiviteten minskar mot Maunderliknande villkor till 2050.” Det handlar alltså just om den ev effekten av ökande UV-instrålning enl ovan. Givetvis handlar det om beräkningar med hjälp av tillgängliga klimatmodeller. Notera ovanan att kalla “beräkningar” för “experiment”, även om det i detta fall är uppenbart att man inte kan göra experiment med framtiden. Den effekt som ansätts i beräkningarna är att UV-strålningen värmer stratosfären vilket i slutänden påverkar både lufttrycket vid jordytan och de arktiska och den nordatlantiska havsströmningen. Figuren är från publikationen och visar tre fall med olika instrålning från nutid till år 2100.Fig 2, TSI-variationer

a-figuren visar ett referensfall i vilket varken TSI eller UV-strålningen har någon trend. I b-figuren, “EXPT-A”, finns en uppskattad trendmässig minskning i TSI, ca 1.7 W/m2, och för UV-delen en svag minskning, ca 0.25 W/m2. Slutligen är c-figuren den beräknade utvecklingen för en största minskning av UV-instrålningen, medelvärde 1.76 W/m2. Det senare värdet är alltså väl jämförbart med tidigare uppskattning av CO2:s strålningspåverkan. Författarna är dock inte beredda att göra en total reträtt från ståndpunkten att solen inverkan är obetydlig. Man framhåller upprepade gånger att dessa stora reduktioner är lokaliserade till vintrarna på norra halvklotet, och den globala effekten kommer inte att bli lika stor som ökningen från de mänskliga emissionerna. Man medger trots allt att ”We conclude that solar forcing may be an important source of uncertainty in regional climate projections.”

Man kan undra om detta arbetet är en försöksballong. Kanske vill man testa hur AGW-gänget reagerar när hemmalaget går med på att solcykeln trots allt har en påtaglig betydelse för instrålningen mot jorden? Arbetet har trots detta uppmärksammats i svenska media. SVD hade en artikel häromdagen som kommenterades här på KU. AGW-vänligheten hos författarnas institutioner var kanske tillräckligt för att det kan nämnas i svenska MSM? Idag (måndag  13/7) kom frågan upp i P1:s em-eko. Rockström kallades in som pålitlig för att dementera påståendet att vi kanske går mot en liten istid. Det var lite komiskt eftersom han helt försummat små istider i sitt Sommarprogram. Över huvud taget försummade han de naturliga klimatorsakernas stora betydelse. Han hade sin vanliga predikan om den det CO2-styrda klimatet.

Det är nog en alltför optimistisk förhoppning att denna artikel förebådar en riktig reträtt av AGW-sidan. TWTW #185, den 27/6 ironiserar man över detta försök att regionalisera solens styrning. Man påminner om att IPCC sedan länge har påstått att den lilla istiden endast var regional, och att Manns hockeyklubba däremot globalt giltig. Man fortsätter (min övers): ”Detta nya arbetet argumenterar för att avkylningen skulle avgränsas till den norra delen av norra halvklotet. Det är där som de stora landmassorna finns. Ingen argumenterar för att en ny istid kommer att starta i tropikerna. Påståendet att avkylningen inte kommer att överträffa människoorsakad, global CO2-uppvärmning är synnerligen tvivelaktigt… ” Man påminner också om att IPCC hitills systematiskt har överskattat CO2-uppvärmningen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Jonsson

  Tack för denna eminenta sammanställning. Till detta kan även läggas Zharkowas senaste arbeten (en modell med en tredje dynamo) som bekräftar eller förstärker Abdussamatov 2013 prognostiserade lilla istid som rapporterades om i media för tre dagar sedan.
  http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/mini-ice-age-coming-in-next-fifteen-years-new-model-of-the-suns-cycle-shows-10382400.html

 2. Tack Lars,
  både för vänligheten, och länken till ”The Independent”. Det handlar om nog samma artikel från 2013, som den fig 1 ovan är hämtad från. I varje fall så är din referens mer ”istidsskrämmande”. Jag är ingen solfysiker, men det är intressant med modellen med två skikt vars relativa fas varierar, men båda med nära 11 år. Det förklarar mycket.
  /C-G

 3. Ann LH

  Nästa NIPCC-rapport kommer inom kort och den handlar om de hittills förbisedda positiva effekterna av tillgång till och användning av fossila bränslen. Ett exempel är den påvisade utveckling som skett under kolets och sedan oljans och nu även naturgasens eror, ett annat är den likaledes påvisade effekt den ökade koldioxidhalten haft på världens ekosystem. Dessa resultat ställs mot de ännu inte påvisade negativa effekterna i ”Underlandet” och resultatet borde var och en kunna räkna ut.
  Om det nu blir allt mer rumsrent att dessutom på allvar söka insikt i möjligheten att solen håller på att driva in oss i något som kan liknas vid en liten istid igen borde hela ”Kaninhålsdebatten” snart vara över.
  Tack C-G.

 4. Kenneth Mikaelsson

  Läsvärt:

  http://blog.heartland.org/2015/07/climate-concern-is-mis-directed/

 5. Kenneth Mikaelsson

  ”Instead of wasting vast amounts of money on useless climate models and futile attempts to reduce the atmospheric content of a benign and beneficial gas like carbon dioxide, we should redirect climate research funds into studying the cycles of ice ages, submarine volcanism, magnetic reversals, solar activity and comets – one of these is more likely to cause our next climate catastrophe. Meteorologists, astro-physicists, geologists and cycles analysts, not government-directed carbon-centric climate modellers, are best placed to forecast future trends in climates.”

  http://blog.heartland.org/2015/07/climate-concern-is-mis-directed/

 6. Björn

  Nedan finns en direktlänk till rapporten ”Regional climate impacts of a possible future grand solar minimum” , författad av bland annat Sarah Ineson och Mike Lockwood, vilken C-G refererar till. Med tanke på Lockwod´s tidigare tveksamma inställning till kraften i solspåret, skulle det ha varit intressant att veta med vilken återhållsamhet hans tveksamhet har påverkat slutsatserna i rapporten. Men i diskussionsdelen framgår åtminstone några meningar som jag tycker visar på allvaret i solens nuvarande utveckling: ”In the solar scenario presented here, there is a gradual descent to Maunder Minimum-like conditions, which are then maintained for a period of 50 years until the end of the experiment”. Men ”Estimates of the duration of grand solar minima, based on model reconstruction from 14C data51 and from 10Be data52, vary from a few decades to more than 100 years53”. Något att fundera kring kanske.

  http://www.nature.com/ncomms/2015/150623/ncomms8535/full/ncomms8535.html?WT.ec_id=NCOMMS-20150624&spMailingID=48949689&spUserID=ODkwMTM2NjQyNgS2&spJobID=703165793&spReportId=NzAzMTY1NzkzS0

 7. Ingemar Nordin

  CG,
  Många tack för din uppdatering! Intressant att se att det sker en utveckling inom solforskningen och att man pekar på allt fler mekanismer varigenom solens små variationer kan få en effekt för jordens klimat. Kul också att läsa om Lockwoods omsvängning i Paul Homewoods inlägg.

 8. Kenneth Mikaelsson

  Läsvärt:

  Mörner, Tattersall & Solheim,

  Lite att göra på semestern? 135 sidor att förnöja..

  http://www.researchgate.net/publication/259873333_Pattern_in_solar_variability_their_planetary_origin_and_terrestrial_impacts

 9. tty

  Effekterna av en minskning av UV-strålningen kan ironiskt nog komma att förstärkas av en högre CO2-halt. UV-strålningen absorberas till större delen i stratosfären. I motsats till troposfären som värms underifrån av marken så värms stratosfären därför främst genom direktabsorption av inkommande UV från solen och kyls genom IR-utstrålningen från ”växthusgaser”. Stratosfären kommer alltså att bli kallare om UV-strålningen minskar, och högre CO2-halt förstärker denna effekt.

 10. Kenneth Mikaelsson

  CO2 eller SOL?

  http://theclimatescepticsparty.blogspot.se/2015/07/pluto-is-warming.html

 11. Kenneth Mikaelsson

  Och bara för att förekomma TP:

  Dear Sid-Ali, dear Nils-Axel, We regret to inform you that we decided to terminate the journal
  (PRP).

  While processing the press release for the special issue “Pattern in solar variability, their planetary origin and terrestrial impacts”, we read through the general conclusions paper published on 16 Dec 2013. We were alarmed by the authors’ second implication stating “This sheds serious doubts on the issue of a continued, even accelerated, warming as claimed by the IPCC project”. Before the journal was launched, we had a long discussion regarding its topics. The aim of the journal was to publish articles about patterns recognized in the full spectrum of physical disciplines. PRP was never meant to be a platform for climate sceptics. In addition to our doubts about the scientific content of PRP, we also received information about potential misconduct during the review process. Copernicus Publications cannot risk losing its excellent reputation in the scientific community. We therefore wish to distance ourselves from the apparent misuse of the originally agreed aims & scope of PRP and decided today to cease the publication. This decision must come as a surprise for you, but under the given circumstances we were forced to react.

  We hope that you understand our reasons for this decision. We thank you very much for your cooperation and wish you all the best for your future career. Best regards, Martin and Xenia

 12. Mats G

  Vad är detta. Solforskningens motsvarande hockeyklubban. Jag hoppas det finns mer statistik än det här. Jag har för mig att man räknade solfläckar i århundraden. sen teleskopens tillkomst typ.

  Det går alltså inte att prognostisera på det här sättet. Man måste ha en definierat ett verkligt säsongs beteende först. Det går inte ha material som visar en liten nedåtgång och sedan extrapolerar man trenden ned i källaren. Det är inte seriöst. Jag kan tom hävda att det är inkompetent.

 13. tolou

  Vill poängtera att TSI är ett års-medelvärde som varierar runt 90 W/m2 under året pga. jordbanan är eliptisk och avståndet till solen varierar med ung. 7%. (Vi är längst bort just nu)

  Sedan skall förstås hälfen räknas bort pga. natt och dag samt ytterligare hälften eftersom jorden är rund och inte kan ta upp all solenergi ut mot kanterna. Återstår ca. 22 W/m2 variation.

  Över till WUWT:
  ”That annual change is a hundred times the size of the eleven-year TSI change. Where is the effect of that 22 W/m2 change?”

  The only plausible explanation is that increases of cloud cover prevent most of that 22 W/m2 variation from ever reaching the surface.
  This shows that very little of the available TSI variation is needed to produce the annual changes of atmospheric water column and, presumably, the variation of cloud cover.

  http://wattsupwiththat.com/2014/11/11/cloud-feedback/

  The most significant result of the preceding analysis is that it is clear that evaporation of water vapor into the atmosphere and cloud formation must provide a very strong negative feedback to radiative forcing

 14. Mats G #12
  Extrapolering är ofta osäkert, och Abdussamatov har som sagt fått kritik för sin. Visst har man observerat solfläckar länge – 11-12 årscyklerna är väl kända och det finns några stycken i fig 1. 200-årsperioden är inte lika väl etablerad – det har med upplösningen av av antalet solfläckar att göra. Det har blivit ”flera” solfläckar när teleskopen fick bättre upplösning. Läs Solheims arbeten.
  Vad beträffar extrapolering ”ner i källaren”, så har det också med införandet av en 2-lagersmodell för solen att göra. Om de direkt motverkar varandra, så blir det mycket få solfläckar…
  tty:s kommentar härovan ger en möjlighet till varför effekten kan bli större än vad man hittills trott.
  Hockeyklubba tycker jag alltså är att överdriva….
  /C-G

 15. Karin

  1) Claims of an imminent global ice age are at best exaggerated.

  2) The link of global cooling to an extended solar magnetic minimum is tenuous, and almost certainly needs something else to force it to occur (like lots of volcanoes), and

  3) We’re not even all that sure we’re headed for an extended minimum.http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2011/06/17/are-we-headed-for-a-new-ice-age/#.VaTW-53XT2Z.twitter

 16. På tal om ingenting, är det någon som vet hur många vindkraftverk det finns i Tyskland för närvarande?

 17. Kenneth Mikaelsson

  #15 Karin

  Inte på långa vägar så överdrivet som CO2 hypotesen
  här har du en bra ingång: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHSoxioQtwZcqdt3LK6d66tMreI4gqIC-

 18. Kenneth Mikaelsson

  Karin

  en kort.kort inledning…
  https://www.youtube.com/watch?v=7whL9jvdL5s

 19. Thomas P

  Är det OK att kalla Abdussamatov för klimatalarmist med sina ständiga istidsvarningar? Det är inte första gången han larmar:
  ”Habibullo Abdusamatov, a scientist from the Pulkovo Observatory of the Russian Academy of Sciences considers that the sharp drop in temperature will start on the Earth in 2014.
  According to the scientist, our planet began to “get cold” in the 1990s. ”
  http://russia-ic.com/news/show/13717#.VaTqt_nm2Un
  De senaste två decennierna är de varmast uppmätta, så jag vet inte riktigt vad han baserar sig på.

  Han verkar också passa fint ihop med inlägget innan med sin åsikt att ”Ascribing ’greenhouse’ effect properties to the Earth’s atmosphere is not scientifically substantiated,”
  http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=edae9952-3c3e-47ba-913f-7359a5c7f723&k=0

 20. Ingemar Nordin

  Lena K #16,

  Det rör sig om 25000 – inga två miljoner som Rockström påstod häromdagen.

 21. tolou

  This paper implies the presence of a stabilizing feedback between atmosphere/ocean circulations, clouds and radiation. Climate models do not capture this stabilizing feedback.

  http://judithcurry.com/2015/03/10/the-albedo-of-earth/

  We show how clouds provide the necessary degrees of freedom to modulate the Earth’s albedo setting the hemispheric symmetry.
  This symmetry is achieved by increased reflection from SH clouds offsetting precisely the greater reflection from the NH land masses.

 22. Christopher E

  #19 Thomas P

  ”Är det OK att kalla Abdussamatov för klimatalarmist med sina ständiga istidsvarningar?”

  Jo, det tycker jag är OK. Jag gillar inte överdrivet larmande åt något håll.

  Den enda fördelen med just istidslarm är dess profeter inte är lika angelägna om förändra samhällsekonomin och detaljstyra människors personliga val som värmealarmister.

 23. Ingemar Nordin

  C-G,

  Din första länk funkar inte.

  Sedan verkar det vara en förvirring beträffande artiklar. Den som handlar om regionala klimatförändringar med en mindre aktiv sol (och där Lockwood är medförfattare) är här
  http://www.nature.com/ncomms/2015/150623/ncomms8535/full/ncomms8535.html

  Det som det skrevs om så mycket alldeles häromdagen är så vitt jag förstår ingen färdig artikel utan ett föredrag på en solkonferens av Valentina Zharkova och handlar primärt om mekanismerna bakom solcyklerna. Skrevs om bl.a. här
  http://www.telegraph.co.uk/news/science/11733369/Earth-heading-for-mini-ice-age-within-15-years.html

 24. Slabadang

  Tolou!

  Ska vi sätta din boll i krysset så kan vi konstatera att CERES satlliterna som mäter den utgående strålningen OLR så syns bara halva skillnaden mellan årstiderna medan årsmedeltemperaturen mer eller mindre STÅR STILL.
  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2014/03/top-of-atmosphere-toa-imbalance-ceres-global-actual-loess.jpg

  Vi får en mycket stark indikation på att den negativa återkopplingen från moln i princip är omedelbar stor och moderatorn för den globala temperaturen.

  För att få ett mått på den negativa återkopplingens storlek från molnen kan vi jämföra med en årstidscykel av molntäcket på nästa graf.

  http://www.climate4you.com/images/CloudCoverTotalObservationsSince1983.gif

  Vi drar från dessa observationer slutsatsen att den årstidsmässiga cykeln för det globala molntäckets max och min ligger på ca 2% och jämnar därigenom ut den årstidsskillnad på 22 W av förändringen i den årliga cykeln av solstrålning.

  Mao 11W negativ återkoppling på varje förändring av det globala molntäcket med 1% och baklänges krävs det 11W förändring av instrålningen för att förändra det globala molntäcket med 1%.

  Ett efterlängtat nyckeltal! Viola!

 25. Mats G

  24
  Slabadang

  Ett efterlängtat nyckeltal!

  Great!

 26. Daniel Wiklund

  Oavsett vad Rockström eller Thomas P säger så har vi fram till nu här i norr haft en sommar som inte lockar till bad, om man nu inte tillhör dom som gillar is(tids)bad. Skulle vara intressant om nån av experterna här kunde säga vad det är för slags klimat som Rockström, Al Gore, Holmgren, Thomas P och Romson vill ha. Och när jorden senast hade just det klimatet. Och då tänker jag inte bara klimatet i Sverige, utan hela jorden.

 27. Ingemar

  Tack!

  😀

 28. Håkan Bergman

  CG och Ingemar, kan det vara det här dokumentet som den första länken är tänkt att peka till:
  http://www.leif.org/EOS/Eddy/1977CC_climate.pdf

 29. Kenneth Mikaelsson

  Solar Polar Magnetic Field data

  skrolla ner en bit

  http://spaceweathernews.com/

 30. tolou

  Slabadang #24
  ”baklänges krävs det 11W förändring av instrålningen för att förändra det globala molntäcket med 1%”

  Om man endast pratar återkoppling dvs. indirekt effekt, ja kanske.
  Men vid direkt påverkan bör molnförändringar endast ge 0,22-0,24W/m2 för varje 1%.
  Se
  http://clivebest.com/blog/?p=5694
  &
  0.24 W/m2 loss in Net (solar plus IR) radiative energy for each percent increase in SSM/I cloud water
  http://www.drroyspencer.com/2014/04/ssmi-global-ocean-product-update-increasing-clouds-with-a-chance-of-cooling/

  Och vid en molnminskning om 4-5% (från 1987-2000)
  http://mclean.ch/climate/cloud_figs/Global_tot.gif

  bör den totala effekten bli motsvarande den för de ökande växhusgaserna, runt 1W/m2 för perioden.

 31. Björn

  Kennet Mikaelsson [29]; Den sista bilden är kanske mest intressant som visar skillnaden i antalet solfläckar mellan solcykel 21 och 22, 23 och innevarande cykel 24. Här kan man direkt se hur den magnetiska aktiviteten har minskat jämfört med cykel 21 där maximum inträffade under 1979. Det är denna aktivitet som blev osynlig under ca 70 år under Maunder minimum, alltså 0 synliga fläckar.

 32. Kenneth Mikaelsson

  Björn

  Jo håller med fast den grafen är ju så vanlig så alla borde ju känna till den..
  och håller Polar Magnetic Field för att ha stor relevans för vad solen nu hittar på att göra..
  detta att det ena av fälten har haft stora problem med att bestämma sig på vilken planhalva det tillhör..
  Och hur påverkar det vad vårat magnetfält håller på med?
  Mycket intressant i vart fall..

 33. Kenneth Mikaelsson

  Önskar att SWARM kunde uppgradera informationen lite oftare….

 34. Mats G

  Björn och Kenneth.

  Nu skall jag försöka förstå mig på det hör och kanske är helt borta. Men man måste fråga om man skall lära sig något.

  Solfläckar är magnetfält? eller indikerar mycket magnetisk aktivitet?
  Många solfläckar innebär att det är varmare på Jorden?

  Då kommer den intressanta frågan. Finns det korrelation mellan Jorden temperatur och Norrsken?

 35. Kenneth Mikaelsson

  vet inte.. va visst stor skillnad på norrskenet mellan maunder och spörer minimum.. om jag minns rätt så var de mer frekventa och kraftigare under maunder..
  ska kolla om jag hittar det rapporten..

 36. Kenneth Mikaelsson

  Här en bra serie..
  https://www.youtube.com/watch?v=_kZ6HSPkf8U&index=1&list=PLHSoxioQtwZcJj_9clLz7Bggso7qg2PDj

  Mera solfläckar brukar tyda på mera CME´s och solar flares dessa har bevisligen stor effekt på jorden.
  NASA för några år sen va bekymrade av att atmosfären tappar altitud Pga för lite solar flares
  hade visst att göra med satelliter samt rymdskrot..
  Samt att när solen är mera aktiv så minskat molnbildningen på jorden=varmare…

 37. Bo Carlsson

  http://www.svt.se/nyheter/okad-risk-for-skogsbrander
  Problemet är att koldioxid INTE höjer den globala temperaturen ( Analyser av borrkärnor, och laberatorietester)

 38. Lennart Bengtsson

  Daniel Viklund

  Som Magnus Cederlöf visade för 2 veckor sedan så reproducerar klimatmodellerna den observerade variabiliteten med tillräckligt god noggrannhet. Detta görs även om växthusgaserna minskar eller ökar med 50%. Det betyder att det sommarväder Sverige har haft de senaste 200 åren eller så har varit mer eller mindre normalt eftersom olikheten från år till år inte beror på något särskilt utan är slumpartade naturliga variationer. En het juli, en kylig juli eller en juli med samma temperatur som ett hundraårsmedelvärde är alla lika normala. Däremot vet vi med god säkerhet att det inte finns någon risk att juli får en temperatur som i april eller oktober, inte heller att Vasaloppet kan hållas i juni eller att det blir lika varmt i juli som i Kairo. Detta är givetvis bara tröst åt ett tigerhjärta som helst vill att varje sommar skall prognoseras två månader eller mer i förväg. Detta är tyvärr lika omöjligt som att lyfta sig i håret eller gå på vattnet som Jesus kunde göra.

 39. Ingemar Nordin

  Mats g #34,

  ”Då kommer den intressanta frågan. Finns det korrelation mellan Jorden temperatur och Norrsken?”

  Det där väckte mitt minne om en artikel av Scafetta från 2011.

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/11/12/planeterna-solen-och-jordens-klimat/

  Ähum. KU är en ständig källa till upplysning och kunskap 🙂

 40. Lasse

  Är det bara Norden som har mer soltimmar detta decennium jfrt med 60-90?
  SMHI och DMI har visar på stora skillnader! Samt en relativt jämn ökningstakt.
  Molnen blir sällsyntare!

 41. tolou

  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/05/07/more-studies-on-sunshine-hours/

 42. Slabadang

  Tolou!

  Det här med att försöka trycka in fyrkanterna i det runda hålet. Vad som blir tydligt är att både molntäcket och ingående strålning varierar stort men i fas, medan temperaturen står stilla. Så vad säger det?

 43. Kenneth Mikaelsson

  Jag skulle sagt ….. Havet är stort…. 🙂

 44. Daniel Wiklund

  # 38 Tack Lennart B för ett bra svar. Du är till skillnad från vissa andra en klimatexpert.

 45. ChristerL

  Slutet är nära

  http://www.marketwatch.com/story/stephen-hawkings-catastrophic-end-for-planet-earth-2015-07-09

 46. Björn

  Mats G [34]; Solfläckar är tecken på optiskt synlig magnetisk aktivitet. Ja, många solfläckar eller större magnetisk aktivitet ökar marknära uppvärmning. Denna aktivitet som också yttrar sig genom ökad solvind, som i sin tur ökar skyddet mot kosmisk strålning och därmed mindre molnbildning enligt Svensmarks hypotes. Minskar aktiviteten sker det motsatta. Satelliter mäter kontinuerligt TSI, Total Solar Irradiance, vilket är ett annat mått på solens aktivitet. Detta mått speglar solens elektromagnetiska strålning mot omvärlden, vars värde sägs vara relativt konstant, men vars spektrala innehåll varierar med solcyklerna och solens totala aktivitet. Det område som varierar mest inom ett till synes relativt stabilt TSI, är UV. De korta och energirika våglängderna, interfererar med stratosfärens molekyler och medför det som benämns, top-down påverkan mot troposfären och markytan.

 47. Tack C-G, mycket intressant!

  Mitt blogginlägg, som du länkar till, var också om Mike Lockwood. När jag skrev detta inlägg hade han uppgett risken för ett Maunder minimum till 20%. Nu läser jag i Paul Homwoods blogginlägg att han nu kommit fram till att risken är 25-30%.

  Vad jag förstår har Lockwood varnat för att ett Maunder minimum kan leda till bittert kalla vintrar i Euoropa. Eftersom de paleoklimatologiska rekonstruktionerna av de senaste tusen årens klimat enligt FNs klimatpanels senaste rapport pekar på att den förra lilla istiden var global så borde det finnas grund för en hypotes att även den globala medeltemperaturen kan minskas av ett Maunder minimum. Kanske den då kan bli en kompensation för effekten av ökade växthusgaser. Låter som en helt rimlig hypotes för min del.

  Det här med att man kallar datorberäkningar för experiment är som du skriver lite avigt. Man borde åtminstone säga numeriska experiment. Enligt Wikipedia så finns det i alla fall en vetenskaplig metod som heter Experimental mathematics:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Experimental_mathematics

  Av speciellt intresse i samband med klimat och meteorologi är följande citat från Wikipediaartikeln:

  Applications and examples of experimental mathematics include:
  …….
  Finding serendipitous numerical patterns

  Edward Lorenz found the Lorenz attractor, an early example of a chaotic dynamical system, by investigating anomalous behaviours in a numerical weather model.

  Så det berömda vetenskapliga resultatet om kaotiska processer i klimatsystemet kunde alltså upptäckas med hjälp av experimentell matematik.

  De beräkningar som klimatforskare gör med avancerade klimatmodeller om framtidens klimat borde kanske inte kallas för prognoser eller projektioner. Det är ju egentligen fråga om experimentell matematik där man i första hand testar vilka konsekvenser en komplicerad teori realiserad som ett komplicerat datorprogram leder till. Huruvida sedan teorin stämmer med verkligheten eller inte kan man bara ta reda på i efterhand genom att jämföra med observationer om vad som faktiskt hände med klimatet.

 48. Björn

  Lennart Bengtsson [38]; ”Det betyder att det sommarväder Sverige har haft de senaste 200 åren eller så har varit mer eller mindre normalt eftersom olikheten från år till år inte beror på något särskilt utan är slumpartade naturliga variationer”. Vissa variationer kan nog anses vara slumpartade eller kaotiska. Men alla kan inte vara det över tiden, eftersom det interna systemet inte kan vara oberoende av solens elektromagnetiska atmosfär. Varierar denna atmosfär får det regionala konsekvenser, eftersom energiflödet samtidigt varierar. Med den nu minskande solaktivitet som är ett faktum, minskar den direkta solstrålningen mot markytan på grund av ökad molnbildning som följd av ökad kosmisk strålning. Minskad UV-strålning påverkar stratosfärens kemi. Hur kan vi tro att vår region skulle vara konsekvensfri och att väder och vind uppför sig som alltid, när faktum är att vår jord går in i en period som ingen nu levande har upplevt? Allting kan inte förbli som vanligt i evighet, för då skulle jorden inte genomgått landistider och lilla istiden med dess konsekvenser. Yttre naturliga förändringar, medför förändringar i temperaturgradienten mellan polerna och ekvatorn, där följden också blir förändrade banor för jetströmmarna etc. Sammantaget får vi regionala förändringar vars temperaturer tillsammans utgör kommande minskning i den globala temperaturen.

 49. Ingemar Nordin

  Nåja, innan vi råkar ut för en liten istid så skall den innevarande solcykeln avslutas. Och en El Nino (som man först trodde skulle inträffa förra året och göra 2014 till det varmaste året, vilket inte skedde) är i faggorna:

  http://wattsupwiththat.com/2015/07/14/july-2015-enso-update-tropical-pacific-at-the-threshold-of-a-strong-el-nino/

  Kan vi kanske hoppas på en mild höst och vinter i år? Den lilla istiden får gärna vänta för min del 🙂

 50. Emelie Lindgren

  Världsräddarna har nu lyckats få DN att ta bort artikeln som refererar till ovan nämnda prognos om annalkande ”mini-istid”. Tryckfrihetet råder visst inte längre i Sverige. Skrämmande:
  http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/07/nasa-chef-sagar-teorin-om-en-ny-mini-istid

 51. Ingemar Nordin

  Emelie L #50,

  Ja, att ”NASA-chefen” ifråga heter Gavin Schmidt, och att han twittrade in sin ”debunking”, inger ju inget större förtroende. Hans argument är att den totala instrålningen till atmosfärens topp bara ändrar sig 0,1 %. – Tycker bestämt att vi har hört det där argumentet förut 🙂

 52. Thomas P

  Emilie #50 Eftersom artikeln baserades på ett missförstånd där forskarna aldrig varnat för någon ny liten istid är det väl inte så konstigt att den togs bort? Tryckfrihet innebär att DN har själva rätt att välja vad de vill ha på sin hemsida. Jag blir så trött på alla som ropar på att tryckfriheten är hotad så snart media inte skriver om det de vill.

  Ingemar 49 Läste du inte mitt inlägg #19? Vi skall redan vara inne i denna lilla istid om man skall tro Abdusamatov. alla data som pekar på motsatsen måste vara fel.

 53. Kenneth Mikaelsson

  TP måste stå för totalt pantad… Lugn bara lugn mitt löfte står kvar….

 54. Ingemar Nordin

  Thomas P #52,

  ”Eftersom artikeln baserades på ett missförstånd där forskarna aldrig varnat för någon ny liten istid är det väl inte så konstigt att den togs bort?”

  Nej, det kanske det inte är. Men i så fall borde DN i konsekvensens namn ta bort alla sina andra alarmistiska artiklar de publicerat genom åren. – Ett annat, bättre, sätt att handskas med omdiskuterade vetenskapliga frågor är ju att öppna upp för debatt. Att censurera bort saker man inte gillar är knappast vad folk väntar sig av en tidning som gärna kallar sig liberal.

  Artikeln/föredraget i fråga handlade ju faktiskt inte om klimatet utan om soldynamik. Intressant och bra. Förhoppningsvis fördjupar det vår kunskap om hur solen fungerar och artikeln/föredraget är värd att uppmärksammas i media bara av den anledningen.

  Men varför ignorerades Met Office artikeln från i höstas våras? Den förutspådde ju faktiskt en kall period, eller i vart fall en icke-uppvärmning, för ett par decennier framåt.

 55. Daniel Wiklund

  Thomas P är ett troll med akademisk spetskompetens.

 56. Dw

  #38. Lennart Bengtsson.

  Jag låg och grubblade ett tag på det där. Det där är faktiskt onödigt luddigt och invecklat det du skriver. Men är det inte så att när man skrapar på ytan och tänker efter om vad som står så säger det ju tyvärr egentligen ingenting. Dessutom vad jag vet så gjordes inga mätningar av sommartemperaturer i Sverige för 200 år sedan.

  SMHI formulerar det hela dock något tydligare: ”Sveriges klimat har blivit både varmare och mer nederbördsrikt. Temperaturökningen i Sverige har varit ungefär dubbelt så stor som förändringen i global medeltemperatur sedan slutet av 1800-talet. Forskning visar att skyfall och kraftiga regn ökar i intensitet vid ett varmare klimat, vilket kan ge ökade problem med översvämningar. Låglänta kusttrakter i södra Sverige drabbas då havsnivån stiger. Uppvärmningen får konsekvenser för jord- och skogsbruk och även för naturliga ekosystem.”

  Men viktigaste av allt: du svarade faktiskt inte på Daniel Viklund (#26) egentliga fråga (även om han blev så tacksam ändå):

  Personerna Daniel nämnde vill självklart ha kvar samma klimat som idag, dvs så små framtida klimatförändringar som möjligt. Så den intressanta frågan är ju fortfarande obesvarad:

  ”Och när jorden senast hade just det klimatet. Och då tänker jag inte bara klimatet i Sverige, utan hela jorden.”

 57. AG

  #16 Gôrmany! (Göteborgska)

 58. Daniel Wiklund

  Var just ute på min altan, och det är inte långt till en liten istid. Det är inte ens tio grader just nu. I morgon bitti kommer det att vara 6-7 grader. Inte riktigt det man förväntar sig i mitten av juli. Men vi har väl det väder vi förtjänar. Vi människor måste leva ett mindre syndigt liv, så kanske han där uppe ger oss det väder som vi vill ha. Eller det väder som påven vill ha.

 59. Slabadang

  Tolou!

  På årsbasis så blir mitt påstående om att 11W s förändring av ingående strålning ger motsvarande förändring av molntäcket med 11% och vice versa sant.En kort omedelbar återkoppling mätt i ifrån dagar till halvår i årligen upprepad cykel. En tydligt både snabb och stor negativ återkoppling. Samband mellan orsak och verkan är glasklar. Skillnaden mellan Min och max för både TOA och molnutbredningen visar ingen trend att förändras utan har ett kontstant förhållande till varandra i cykeln.

  Det utgör en säker slutsats baserat på observationerna! Vi kallar den årlig återkoppling.

  I det längre tidsperspektivet som du påpekar utgör samtidigt min käpphäst till förklaring till temperaturförändringarna sedan 1983. Kurvan som visar minskningen av det totala molntäcket sitter som en smäck på GMT-kurvan och förklarar samtidigt de nu snart 20åriga trendlösa tillstånd vi kallar ”hiatus”.

  En slutsats med mycket hög sannolikhet att vara korrekt baserat på observationerna!

  Så vad återstår då att förklara? Jo det är ju varför den årliga förändringen på molntäcket med 2% flyttar sig från att ligga i intervallet 60x% upp till 70y%. Jag har inget säkert svar på frågan och ingen annan heller och teorier enskilda eller i olika blandningar är hur många som helst varav Svensmarks utgör den mest trovärdiga. Vi kan bara konstatera att oavsett orsak så har den totala molnmängden förändrats och minskat sedan 1983 med de 4-5% du läser av från satellitmätningarna. Molnen har ju sedan oskicket att vara just moln med olika vithet, befinna sig på olika höjd, vara olika täta, innehålla olika mycket nederbörd, röra sig både horisontellt och vertikalt i olika former, förskjuta sig och flyttar sig över både land och hav,påverkas av både vertikala och horisontella vindar, bildas lite mer och lite mindre, lite olika fort. Ja sickna olydiga och mystiska små och stora tussar de faktiskt ärmed sina dessutom olika långa och korta negativa återkopplingar.

  Hur molntäcket förändrats innan 1983 kan vi bara spekulera om med mycket mycket trubbiga indikativa instrument där termometrarna är de bästa vi har att tillgå och som inte ger oss något svar heller. Att CO2 skulle styra molnbildningen blir ju möjligtvis sant om CAGW- kyrkan förkastar sin egen religion och börjar hävda motsatsen för utan moln skulle det verkligen bli ett hett litet helvete, vilket i sin tur skulle kräva att vattnet omprövade sina fysikaliska egenskaper. CAGW är bara sååååå 2007! Totalt kört!

  En mycket tydlig signal från ”klimatvetensaken” i sin helhet är att man ägnar sig åt studerar och försöker beräkna detaljer utifrån naturvetenskapliga teorier utan att ha grepp om den stora bilden först. Då är det lätt för såna med alarmistiska glasögon på att hitta dramatikens järtecken i detaljer de inte kan sätta in den stora bild de inte förstår. Back to basics!!

 60. tolou

  Slabadang

  ”På årsbasis så blir mitt påstående om att 11W s förändring av ingående strålning ger motsvarande förändring av molntäcket med 11% och vice versa sant.”

  Ja, det beror sannolikt av att förångningen från haven kräver enorma mängder energi, så det mesta går så att säga till spillo, dvs. bidrar inte nämvärt till någon uppvärmning.

 61. tolou

  TP #52
  ”baserades på ett missförstånd där forskarna aldrig varnat för någon ny liten istid”

  ”We predict that this will lead to the properties of a ’Maunder minimum’,” said Zharkova.

  Original artikeln
  http://m.phys.org/news/2015-07-irregular-heartbeat-sun-driven-dynamo.html

  Om det däremot inte LEDER till en ny istid pga. co2 som motverkar den avtagande solaktiviteten, så bör man istället framhäva växthuseffekten som något positivt.

 62. LBt

  Ja men visst, vi vet helt enkelt inte. Dvs vi vet att temperaturen stigit med 0,1 C eller mer per decennium de senaste 50 åren vilket är extremt mycket även i ett historiskt perspektiv kanske tom unikt. Och vi vet att våra utsläpp under denna tid nått volymer som har klimatpåverkan. Men vi vet inte hur klimatsystemet fullt ut kommer att reagera på dessa utsläpp.

  Så låt oss uppträda vuxet. Gör vad som är möjligt för att begränsa utsläppen inom ramen för vad samhällsekonomin tål och till dess vi vet bättre. I praktiken innebär det bara att utsläppen inte ökar lika mycket som de annars skulle gjort och detta de närmaste 10-20 åren. Sen vet vi kanske.

  Fast kanske löser det sig ändå alla motvalls kärringar till trots, inom 1 år vet vi mer om Rossis kärnkraft.

 63. tolou

  STOP (press here)

 64. Mats G

  46
  Björn
  ”men vars spektrala innehåll varierar med solcyklerna”

  Det här tycker jag låter vettigt och kan mycket väl vara det som gör att vi ser variationer.

  ”Svensmarks hypotes” Jag har stort förtroende för Svenmark. Han har en vetenskaplig angreppssätt till skillnad mot klimathotet.

  Du refererar till solens strålar till kosmisk strålning. Fick för mig att det handlade om strålning från kosmos. Dvs Solen. Men solens strålar har naturligtvis samma effekt.

  (Tack för länken Ingemar. Man lär sig mycket skilda saker här. Därför är det kul att hänga här)

 65. Mats G

  64
  Mats G
  Dvs INTE Solen

 66. Kenneth Mikaelsson

  IPPC projektioner har nu visat sig totalt värdelösa trots alla miljarder dollar de kostat och även att gräddandet av de globala temperatur serierna inte lyckats dölja den totala kollapsen av CO2 hypotesen..
  Tro mig att de har bänt och förvridit mycket data för att passa deras syften..
  Och kom ihåg va Einstein sa om sådana..
  Det finns mera direkta bevis för att sol spåret är det relevanta trots en mycket begränsad forskning än vad all forskning om CO2 har givit..

 67. Kenneth Mikaelsson

  Wauw ……. Lbt uppträder vuxet….. ska jag skicka en napp åt dig!!!

 68. Kenneth Mikaelsson

  Här är några kommentarer ….

  http://iceagenow.info/2015/07/wapo-leaps-into-action-with-panic-stricken-full-blown-rebuttal/#more-16746

  Och nån som inte förstått i vems koppel TP sitter… Woff…

 69. Kenneth Mikaelsson

  Håller inte med denna mannen i allt men mycket rätt har han..
  https://www.youtube.com/watch?v=LKTZRjJFdXk
  8min..

 70. Dw

  #66. Kenneth Mikaelsson.

  Du nämner att man ska komma ihåg vad Einstein sa. Några saker Einstein sa och som jag tycker kan vara tänkvärt kring det som diskuteras här:

  ”Allt har förändrat sig. Utom vårt sätt att tänka”. […] ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapade med det gamla sättet att tänka”. […] ”De intellektuella löser problem. Genier undviker dom.”

 71. tolou

  forts. #61
  ”solar activity will fall by 60 per cent during the 2030s to conditions last seen during the ’mini ice age’

  Att man sedan tolkar detta som att man faktiskt inte förutser en mini-istid pga. ökande växthuseffekt är ju endast en lek med orden.

  Vi får väl istället tacka koldioxiden för att vi slipper en mini-istid isåfall.

  Jamen, tack då.

 72. Kenneth Mikaelsson

  Nä nog för det va tänkvärt men jag menar ett av de viktigaste av hans citat

  Einstein sa: that no amount of experimentation can ever prove him right, but a single experiment can prove him wrong.

  Och gränsen har CO2 hypotesen passerat för länge sen… enda stället för den är papperskorgen…

 73. Fred Goldberg

  Intressant att läsa alla negativa kommentarer om Habbibullo Abdusamatov. Är det någon av er där ute som känner honom? Jag gör det. Han är en mycket seriös och skicklig vetenskapsman och är chef för Pulkovo-observatoriets studier av solen. Redan för 7-8 år sedan visade han upp resultaten av en sammanställning av ett flertal solcykler och denna visade redan då att vi i skrivande stund börjar glida in i en ny liten istid. Många andra astrofysiker har också kommit fram till detta. Jag berättade för en svensk forskare på området om Abdusamatovs slutsatser för 6-7 år sedan. Han sade att han också kommit fram till detta men han vågade inte publicera det.

  Om någon där ute anser att Abdusamatov har fel vore det klädsamt att visa (med vetenskapliga bevis) att han har fel. Jag kan bara konstatera att allt har stämt mycket bra med hans ”spådommar” hittills.
  De artiklar som nyligen publicerats om den kommande istiden har förmodligen bommat på tidsperspektivet. Vi är nu på väg in i den lilla istiden, inte om 10-20 år.
  Lev väl tills dess
  Fred

 74. Mats G

  73
  Fred Goldberg

  Som jag skrev så är det inte varken vetenskapligt korrekt eller seriöst att extrapolera några ärs avvikelser som han gör till så låga nivåer. För det måste man ha mer data. Data där man har klart för sig att det här är ett återkommande fenomen och därav kunna prognostisera som han gör. Det här är basic prognosmetodik. Och en rättfärdig kritik som jag hoppas han är medveten om. Annars bör han nog putsa upp kunskaperna i just de här området. Annars lär han trampa i klaveret. Om du är god vän till honom bör du ge det rådet.

 75. Kenneth Mikaelsson

  Fred Goldberg

  Folket som är negativa till Habbibullo Abdusamatov är nog bara avundsjuka på att han får verka i ett land där forskning tas på allvar och inte som här ett politiskt gyckel spel…
  Och där det är fritt att få rapportera sina upptäckter..

 76. Thomas P

  Fred #73 ”. Redan för 7-8 år sedan visade han upp resultaten av en sammanställning av ett flertal solcykler och denna visade redan då att vi i skrivande stund börjar glida in i en ny liten istid. ”

  Kan vi få se belägg för att vi börjar glida in i en ny liten istid. Vilka kriterier använder du, uppenbarligen inte global temperatur eller något liknande. Med belägg menar jag alltså vad som händer på jorden, inte några prognoser över solaktivitet.

 77. Christopher E

  #76 Thomas P

  Vi har redan global nedkylning, men den är maskerad av El Niño… 😉

  Vänta nu, jag skojade bara, men resonemanget låter bekant på något vis. Något med saknad värme istället… 🙂

 78. Guy

  Thomas P
  Du har så rätt i att man skall se vad som händer på jorden.
  När värmealarmisterna filar åt ett håll och istidsväntarna åt ett annat, varifrån väntar du dig att få rättvisande temperaturer. Det är andra symptom som gäller. Sådana som inte ’forskare’, ’klimatexperteer’ och media kan mörka. Det finns säkert många symptom, men till exempel vet vi ju att temperaturskillnader åstadkommer rörelse i luftmassor. Det behöver inte vara stora skillnader men oftare förekommande. Tro nu inte att jag menar ökad eller extrem stormaktivitet. Det finns det inget belägg för. Ett decennium är för kort tid att fastställa en förändring och 5 decennier lär jag inte få se.

 79. AOH

  # 73 Fred Goldberg

  Som alltid, en intressant inlaga av Dig. Senast jag hörde dig var vid Raymond Pierrehumberts framträdande (Stockholms University) med bl.a. SVT:s klimatexpert Mikael Tjernstöm 🙂 och en annan klimatexpert 🙂 Åsa Romson

  https://www.youtube.com/watch?v=mJY4UGfBpnI

  1.06.00 ”……My name is Fred Goldberg….”

  På en intressant fråga av Dig fick du av RP ett U T F Ö R L I G T 🙂 🙂 svar = lika med GOD DAG YXSKAFT, varefter Michael Tjernström förnekade dig en följdfråga.

  Det var känsligt för vissa att blir störda i sin klimatvärld 🙂

  Kanske det här kan vara en bok för Tjernström / Romson

  http://www.postcrescent.com/story/opinion/readers/2015/07/19/kudos-writers-believe-climate-change/30385599/

  ”…Bravo to Bob Kowalczyk (On the flip side of global warming) and Doug Dugal (Carbon dioxide – a friend or a foe?) for speaking out about the hoax of global warming.
  I suggest everyone read it. Especially those who believe the big lie of climate change….”

 80. Pingback

  […] inverkan på klimatet diskuterades nyligen här på KU av C-G Ribbing för er som vill fördjupa er i ämnet och den pågående […]