Oansvarigt att fatta politiska beslut på sådan grund

energibudget
Alan Siddons jämför den s.k. energibudgeten för jorden som NASA sammanställer på sin hemsida. Nu har de uppdaterat den gamla från 2009 och siffrorna har justerats efter bästa förmåga. Siddons presenterar ovanstående bild på WUWT. De nya siffrorna visas i rött.
För det första kan vi konstatera att en del justeringar är ganska stora, så det är uppenbart att kunskapsläget fortfarande är mycket osäkert. Med de stora osäkerheter som vi vet finns beträffande moln, hav och aerosoler så är det kanske inte så konstigt. Lite förvånande är dock att ändringen på siffran från ”Back Radiation” (dvs. inverkan från växthusgaserna) är så stor. Det handlar ju trots allt bara om en liten ökning av CO2-halten (c:a 10 ppm) sedan 2009.
NASA-författarna skriver: “Denna energibudget bestämmer jordens klimat. Vår förståelse av dessa energiflöden kommer att fortsätta att utvecklas allteftersom vetenskapsmännen får längre och längre dataserier med nyare och bättre instrument.”
Den andra, kanske än mer intressanta, noteringen som vi kan göra är siffran nedtill för netto-absorptionen, ”Net absorbed”. Den har sänkts från 0,9 W/m2 till 0,6 W/m2. Och det är inte det faktum att den sänkts som jag tänker på utan på storleken. Denna siffra anger hur mycket nettoenergi som jorden enligt dessa beräkningar får. Och detta i sin tur bestämmer hur mycket jorden värms upp. Det är alltså denna siffra som vi alla skall bekymra oss för. Och det är den som motiverar att det vräks ut miljarder och åter miljarder i ett fåfängt försök att minska den.
Men denna siffra kan man inte mäta upp eller observera direkt, utan den görs på en beräkning som innefattar alla de andra flödena av energi. Och jämför vi då ändringen här på 0,3 med t.ex. den justerade siffran för, säg, hur mycket solenergi som reflekteras så ser vi att den reviderade uppskattningen av den senare är sju gånger större. Eller jämför vi med justeringen av uppskattningen av återstrålningen från växthusgaserna så ser vi att den justeringen är mer än 20 gånger större!
Med tanke på att nettoinflödet av energi sätts till 0,6 W/m2 samtidigt som osäkerheterna och revideringarna i övriga flöden är så stora så vet vi inte ens om flödet är positivt eller negativt.
Jag säger inte att det är meningslöst ur vetenskaplig synvinkel att göra sådana här energibudgetar även om de är behäftade med stora osäkerheter. Men som beslutsunderlag för en klimatpolitik med oerhörda konsekvenser för ekonomi och välfärd så är de faktiskt värdelösa. Trenberth et.al kan väsnas och skrämmas med sin energibudget hur mycket de vill, men det är totalt oansvarigt av beslutsfattarna att lyssna på dem.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Intressant bild som visar på komplexa och stora energiflöden. Där delta är litet-nu dessutom 50% lägre(0,9 till 0,6). Solinstrålningen varierar ju i 11 årscykler. Nu uppmärksammas solens variation BBC.
  http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-25771510

 2. lennart bengtsson

  Ingemar
  De angivna värdena är missvisande genom att vara för noggrannt angivna. De externa energiflödena kan bäst mätas/beräknas med en noggrannhet på ca 1Watt/m2, de interna fluxerna är däremot mindre väl kända och bör ligga på 3-5 Watt/m2. Alltsammas i globalt årmedelvärde. Nettouppvärmningen baserad på temperaturmätningar och ismassminskningar mm är det värde som bäst kan bestämmas och bör ligga pa ngr tiondels Watt/m2.
  LenartB

 3. latoba

  Apropå politiska beslut. På SvD Brännpunkt idag.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sluta-hoppas-pa-ett-globalt-avtal_8907424.svd

 4. tty

  Med tanke på hur extremt litet ”överskottet” är (även ref lennart bengtsson #2) är det underligt att man bortser från det geotermiska tillskottet på ca 0,1 Wm^-2.
  Notera också hur liten del av hela värmeomsättningen från marken som koldioxiden egentligen kan påverka. Det är egentilgen bara de 18 Wm^-2 långvågsstrålning till den övre troposfären (plus att i någon mån nagga de 40 Wm^-2 som strålar ut i IR-fönstret). Konvektionen med sina 105 Wm^-2 är nästan dubbelt så stor som båda tillsammans (för säkerhets skull är konvektionen uppdelad i två delar i diagrammet, trots att vattenånga och övriga atmosfärgaser knappast tar olika vägar när de stiger).
  ”Klimatet” är kort sagt betydligt mer en konvektiv än en radiativ process, men intresset är nästan till 100% inriktat på den radiativa delen, troligen framförallt för att den rent fysikaliskt/matematiskt är oerhört mycket enklare.

 5. Ingemar Nordin

  Lennart #2,
  I figuren hänvisas till Trenberth i både den gamla och den nya, och han hänvisar till sina beräkningar av energibudgeten när han insisterar på att värmeöverskottet finns fortfarande (efter 16 år med en temperaturplatå) och att den därför MÅSTE ha försvunnit i djuphavet. Vad baserar han det på?
  Men poängen var egentligen om man bör basera politiska beslut på så små siffror, och där justeringarna är så stora, vilket tyder på en stor osäkerhet i beräkningen av energibalansen.

 6. Peter F

  OT (inte helt) men jag kan inte undanhålla er detta. http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/01/13/40-more-maps-that-explain-the-world/?tid=pm_pop

 7. Thomas P

  tty #4 Den geotermiska värmen är konstant (i alla fall sett ur mänsklig tidshorisont) så om man mäter obalansen som Lennart beskriver genom jordens uppvärmning så har den ingen betydelse.
  ” Det är egentilgen bara de 18 Wm^-2 långvågsstrålning till den övre troposfären”
  De 18 W/m2 du syftar på antar jag är ”thermals” men det betyder konvektion, inte strålning. Utgående strålning är på 398 W/m2 varav 358 W/m2 absorberas i atmosfären. Den stora effekten är att energin med mer CO2 strålar ut från högre höjd, vilket ger ett tjockare konvektivt skikt och högre marktemperatur. Detta syns dock inte i ett sådant här diagram så det är av begränsat värde för att förstå AGW.

 8. lennart bengtsson

  ingemar
  Det finns ingen möjlighet att mäta värmeöverskottet från satellit. Det beror inte i första hand pa att mätinstrumenten inte är tillräckligt känsliga utan på begränsningar att mäta i hela våglängdsintervallet och i alla riktningar. Här är man också beroende av ett tillfredsställande sampling, vilket inte är fallet då satelliterna är för få. Som Du har sett i bl a vår artikel (Bengtsson och Schwartz, Tellus 2013) så kan man uppskatta värmeflödet från uppvärmning och issmältning. Värmeökningen i djuphavet dominerar här med ca 90% men är givetvis beroende av goda temperaturmätningar i djuphavet. De olika sammanställningarna är dock i god överensstämmelse. Det stöds också av expansionsmätningarna av havsvatten som bestämts av satellitradarmätningar som mäter volymen och separata massberäkningar från satellit. Detta tyder på ett nettoflöde på säg 0.3 – 0.5 W/m2 under det senaste decenniet. Men som alla inser så behövs inte stora ändringar i det planetära albedot för att ändra detta.
  LennartB

 9. Stickan no1

  Kan i sammanhanget också vara av intresse att se en energibudget för atmosfären.
  Följ länken i ett tidigare inlägg:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/01/14/moln-klimatvetenskapens-joker/#comment-360183
  Som tty skriver: ””Klimatet” är kort sagt betydligt mer en konvektiv än en radiativ process, men intresset är nästan till 100% inriktat på den radiativa delen, troligen framförallt för att den rent fysikaliskt/matematiskt är oerhört mycket enklare.”
  Det är värre än så, intresset har fokuserat på den radiativa delen mellan atmosfären och jordytan, och nästan inte alls i det radiativa delen mellan atmosfären och rymden. Där växthusgaserna utför sin huvudsakliga uppgift, kylning av atmosfären.
  Jag noterar också hur TP nu beskriver CO2s påverkan:
  ”Den stora effekten är att energin med mer CO2 strålar ut från högre höjd, vilket ger ett tjockare konvektivt skikt och högre marktemperatur.”
  Som om CO2 står för det konvektiva skiktet.

 10. Lasse

  #8 Lennart B : Du utgår från att satellitmätningarna av havsnivån stämmer alltså!
  Vad säger du om den utredning som NOAA gjorde 2012 med stöd av Argusbojarna ang havsnivåhöjningen.
  http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf
  Sen vore det intressant med en kommentar till solens variation (+-1,5 W/kvm)i relation till dessa små delatvärden!

 11. tolou

  Satellite will launch in 2015 to measure Earth’s radiation budget for the first time
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2013/12/satellite-will-launch-in-2015-to.html?m=1

 12. lennart bengtsson

  Hej
  NOAAs data avser endast perioden 2005-2012 och som Du kan se för hela mätserien http://sealevel.colorado.edu/ så var det då något lägre främst beroende på variationer i vattenutbytet mellan land och hav. Vattenståndet på global skala är en komplex historia genom alla tektoniska ändringar som de efter den sista istiden. Samma sak gäller jordens exakta form som inte precis är ett klot eller en ellipsoid. Forskarna är dock eniga om ett medelvärde på ca 3mm/år sedan 1993 utan vare sig systematisk acceleration eller retardation under denna tid. Jag har fullt förtroende för de kunniga geodesiforskare som är aktiva här.
  Jag vet inte vad Du menar med solvariationen. Om Du använder variationer i totalstrålningen ( den sk solarkonstanten på ca 1364 Watt/m2) så får Du dividera med ca 5.7 för att kompensera för jordens form och albedo. Solemissionen har mycket kortfristiga variationer och samma gäller variationer i molnalbedo på timmar och dagar men vad som anges i figuren och i min text är globala årsmedelvärden.
  LennartB

 13. Björn

  Det som gör det hela ovetenskapligt är införandet av begreppet Back Radiation. Totala inflödet är 340.4 W/m2 och återflödet är 340.3 W/m2. Här föreligger något fundamentalt tankefel. För det första måste återflödet vara varmare än den absorberande ytan och detta förutsätter förflyttning av luften till kallare områden från ett varmare. För det andra, återflödet kan inte ske i det område som har emitterat IR vilket skulle strida mot termodynamikens lagar. För det tredje, hur kan man påstå att jordytan upptar dessa 340 W/m2, när det i själva verket är den strömmande luften som är varm och hinner till största delen avkylas mot högre luftlager, innan något blir över för markytan? Egentligen är begreppet energibudjet en lek med siffror utan vetenskapligt värde.

 14. Stickan no1

  Det är i detaljerna….. osv
  Notera att man nästan smyger med att ange hur mycket molnen emitterar mot rymden: 30/29,9 w/m2
  Enda energiflödet utan rubrik.
  Samtidigt ”glömmer” att ange hur mycket av molnen som står för ”back radiation”.
  Undrar varför? 😉

 15. Peter Stilbs

  Åter detta flatjordsdiagram med ständig dag.
  Och de olika processerna är dessutom starkt olinjära och kan inte medelvärdesbildas på det sätt som görs i bilden.

 16. Thomas P

  Peter #15 Du är välkommen att försöka hitta på ett lika åskådligt diagram som inte gör de förenklingar du ogillar.

 17. Peter Stilbs

  Thomas #16 – det är ogörligt. Man hittar bara på ovanstående för att låtsas man har full koll.

 18. Björn

  Thomas P [16]; Ett diagram behöver inte vara rätt bara för att det är överskådligt. Att uppvisa sådana här flödesdiagram utan att förstå klimatsystemet är snudd på bedrägeri.

 19. Thomas P

  Björn och Peter #17 Det är inga problem med att få data som ger upplösning både i tid och rum. Däremot är det ogörligt att presentera den på ett elegant sätt. Jag ser inte problemet med diagrammet ovan givet att man är medveten om att det är en medelvärdesbildning som inte ger hela sanningen.

 20. lennart bengtsson

  Björn och Peter
  Har Ni några bättre förslag till presentation?
  Björn13
  Här kan jag inte hänga med i svängarna. Jag utgår ifrån att du accepterar att i globalt årligt medelvärde det måste råda approx energibalans vid jordytan, i atmosfären och för jorden som helhet. Jag kan förse Dig med liknande beräkningar för regionala områden som Arktis (60-90°N) eller Antarktis (60-90S) regionen inkluderande nettoenergi transport. Om Du sänder en email skall Du få en kopia av en artikel som jag just publicerat.
  LennartB

 21. tty

  tty #4 Den geotermiska värmen är konstant (i alla fall sett ur mänsklig tidshorisont) så om man mäter obalansen som Lennart beskriver genom jordens uppvärmning så har den ingen betydelse.
  Visst är den konstant. Däremot har den betydelse för obalansen eftersom man anger alla de andra faktorerna med en noggrannhet på 0,1 W och till sist kommer man fram till en obalans om 0,4 W. Och man kan inte mäta skillnaden genom att mäta jordens uppvärmning heller, eftersom vi inte har några vettiga siffror för ev. temperaturförändringar i djuphavet (där f ö större delen av den geotermiska värmen också hamnar).
  De 18 W/m2 du syftar på antar jag är ”thermals” men det betyder konvektion, inte strålning. Utgående strålning är på 398 W/m2 varav 358 W/m2 absorberas i atmosfären.
  Inte alls. De 18 W jag talar om är skillnaden mellan 340 och 358 W, alltså den långvågsstrålning som trots växthusgaserna når upp i mellersta troposfären. Ytterligare 40 W går direkt ut i rymden genom ”IR-fönstret”. Totalt 58 W.
  Och jag vet mycket väl vad ”thermals” är vilket du lätt skulle ha insett om du gjort dig besvär att läsa mitt inlägg där jag just påpekar att konvektionen uppgår till 105 W (86,4 + 18,4).
  Du brukar ibland skylla de som skriver här för att vara ”besserwissrar”. Har du någonsin hört uttrycket ”på sig själv känner man andra”?

 22. tty

  Lennart Bengtsson #8
  Tyvärr kan jag inte dela din tro på tillförlitligheten av temperaturmätningar av havet. Argo-bojarna innebär visserligen en stor förbättring, men nätet är mycket glest (ungefär 2 bojar per miljon kubikkilometer vatten), ca 15 procent av världshavens yta mäts överhuvudtaget aldrig av Argo, och mätningarna går bara ned till 1000 eller 2000 m (och t o m 2000 m är bara drygt hälften av oceanernas medeldjup). Beräkningarna är alltså grundade på mätningar som inte ens täcker in halva havsvolymen.
  Havens volym påverkas ju dessutom av flera faktorer än den termosteriska effekten, t ex förändringar av mängden inlandsis och mängden sötvatten på kontinenterna. Plus naturligtvis den stora jokern i leken GIA (Global Isostatic Adjustment). Den uppgår ju enligt University of Colorado till ca 12% av volymförändringen (0,4 av 3,3 mm/år). Men då räknar de förstås enligt ICE5G-modellen som det är känt ger kraftigt felaktiga värden i det viktigaste området (Antarktis).

 23. Thomas P

  21 Då förstår jag hur du tänkte med dina 18 W, de verkade lite mystiskt men thermals var enda 18 W jag kunde hitta. Fel är det i alla fall även som du förklarar nu. CO2 påverkar båda upp och nedgående strålning och att nettoskillnaden råkar vara 18 W säger inte så mycket. Jag har en känsla av att den på Venus skulle vara mindre än så, men det gör inte växthuseffekten där mindre.

 24. Björn

  lennart bengtsson [20]; Tack för erbjudandet, men det vore av intresse om du kunde precentera denna artikel som ett huvudinlägg här på SI. För övrigt är det svårt att föreslå en bättre presentation av energibudjeten utan att helt förändra betraktelsen av klimatsystemet. Nya rön från en forskning som tar hänsyn till solens alla aspekter på energiflödet mot jorden, kommer att tvinga fram en tvärvetenskaplig syn på energins flöden och fördelning.

 25. lennart bengtsson

  Hej
  18 Watt/m2 är vad vi kallar sensibelt värme, dvs vad vi upplever en typisk solig sommardag. Värmen transporteras uppåt på samma sätt som en varmluftsballong. Om det sedan blir kondensation och nederbördsutlösning så rör det sig också om en vertikal transport av latent värme. Det är detta som är de 86.4 Watt/m2 men snarare 80-90. Jag hoppas detta skall vara begriplig. Föreslår en lämplig lärobok i atmosfärfysik som Ni säkert kan hitta på nätet
  lennart

 26. Pär Green

  23 Thomas P 2014/01/19 kl. 19:38
  ”men det gör inte växthuseffekten där mindre.”
  Förklara vilken växthuseffekt du menar, gärna var du har hittat fog för det påståendet.
  Pågår det någon växthuseffekt under 2000-talet?
  Uppskattar om du svarar utan att vara allmänt nedlåtande. Men uppriktigt intresserad av ditt svar.

 27. Björn

  lennart bengtsson [25]; Egentligen är detta med sensibel värme lite förvillande när man samtidigt talar om latent värme. Sensibel värme är väl egentligen luftens värme eller den temperatur som vi upplever. Men den latenta värmen däremot är exempelvis den frigjorda värme som erhålls vid övergång från vatten till vattenånga. Denna frigjorda värme måste väl vara en del av luftens värmeupplevelse eller temperatur?

 28. ThomasJ

  Intressant läsning(ar) om såväl CO2 som GHT (green-house-theory) finns här:
  http://www.l4patterns.com/uploads/20_facts_about_CO2.pdf
  och
  http://www.l4patterns.com/uploads/virtual_vs_reality_report.pdf
  Från hemsidan: http://www.l4patterns.com/
  Mvh/TJ

 29. tty

  ThomasP #23
  ”21 Då förstår jag hur du tänkte med dina 18 W, de verkade lite mystiskt men thermals var enda 18 W jag kunde hitta. Fel är det i alla fall även som du förklarar nu. CO2 påverkar båda upp och nedgående strålning och att nettoskillnaden råkar vara 18 W säger inte så mycket. Jag har en känsla av att den på Venus skulle vara mindre än så, men det gör inte växthuseffekten där mindre.”
  I själva verket är det du som har helt fel. Givetvis påverkar CO2 IR-strålningen oberoende av riktningen (CO2 molekyler har ingen speciell orientering när de sänder ut ett kvantum), men det enda som kan påverka klimatet är nettoutstrålningen.
  I själva verket skulle de båda maffiga pilarna i diagrammet kunna ersättas av en smal uppåtriktad 18 W-pil utan att fysiken på något sätt skulle påverkas. Dessutom är det inte frågan två vertikala motriktade ”IR-strålkastare” som bilden ger intryck av, utan IR-strålning från hela den övre resp. undre hemisfären, varav den undre strålar något (18 W) mera. Diagrammet är (troligen medvetet) ritat för att missleda vad beträffar strålningens och konvektionens relativa betydelse. Givetvis är även det totala konvektiva värmeflödet mycket större och riktat i båda riktningar. All massa som stiger i atmosfären kommer också ned någonstans och den medför då fortfarande större delen av den sensibla och latenta värmen (Carnots sats!), men ritade man in det skulle nog IR-strålningens effekt i jämförelse knappast vara synlig ens.

 30. Thomas P

  tty #29 Vi kan väl roa oss med att anklaga varandra för att ha fel, men även om jag är mycket generös kan jag inte annat än säga att det är missledande att som du bara tala om nettostrålningen. ”Notera också hur liten del av hela värmeomsättningen från marken som koldioxiden egentligen kan påverka. Det är egentligen bara de 18 Wm^-2 långvågsstrålning till den övre troposfären” skrev du, men koldioxiden kan påverka både flödet upp på 358 W och det ned på 340 W, och eftersom de är så stora kan också procentuellt sett små förändringar hos dessa ge en stor ändring i nettoeffekten.

 31. TP #30, du skriver:
  ”.. men koldioxiden kan påverka både flödet upp på 358 W och det ned på 340 W, och eftersom de är så stora kan också procentuellt sett små förändringar hos dessa ge en stor ändring i nettoeffekten”
  Iom att CO2 är välblandad så kommer ändringarna i dessa två poster vara i stort sett samma, dvs de är inte oboeroende och kommer ta ut varandra. Det är bara pga ändringar i den vertikala profilen som där öht skulle kunna uppstå några skillnader, och även då blir de inte stora …

 32. Pär Green

  31 Jonas N 2014/01/20 kl. 11:10
  Du har ett enastående tålamod gent i mot alla som skriver på Klimatupplysningen!
  Ingen nämnd och ingen glömd!

 33. Mikael W.

  ”A newly-uncovered and monumental calculating error in official US government climate data shows beyond doubt that climate scientists unjustifiably added on a whopping one degree of phantom warming to the official ”raw” temperature record. Skeptics believe the discovery may trigger the biggest of all “climate con” scandals in Congress and sound the death knell on American climate policy.
  Independent data analyst, Steven Goddard, today (January 19, 2014) released his telling study of the officially adjusted and “homogenized” US temperature records relied upon by NASA, NOAA, USHCN and scientists around the world to “prove” our climate has been warming dangerously.”