Ny forskning – Solens påverkan större än vad IPCC:s klimatmodeller påstår

En ny studie där Henrik Svensmark är huvudförfattare har publicerats i Nature Communication som förklarar sambandet mellan solen, kosmisk strålning och därmed temperaturen på jorden. Studien heter ”Increased ionization supports growth of aerosols into cloud condensation nuclei” och har också Nir Shavid, professor vid Hebrew University of Jerusalem, som medförfattare. Jag har tidigare träffad professor Shaviv och beskrivit honom på Klimatupplysningen här.

Henrik_Svensmark

Henrik Svensmark –  professor vid Technical University of Denmark

פרופסור ניר שביב

Nir Shaviv – professor vid Hebrew University of Jerusalem

Innan jag går tillbaka till studien – en kort förenklad presentation av IPCC:s klimatmodeller. Dessa är uppbyggda av ett antal kopplade partiella differentialekvationer som beskriver olika processer samt parametriserade processer. Som väderprognoser men många fler processer finns med. Modellerna initieras inte med riktiga data utan man har slumpat fram rimliga startvärden. Klimatmodellerna har aldrig validerats utan bara testats mot gamla värden och då främst klimatet på 1900-talet. De duger inte att göra prognoser med utan kallas scenarier i IPCC:s senare dokument.

Nu till kärnan. Koldioxidens påverkan har lagts till i modellerna och dessutom antas en ”förstärkningseffekt” eller positiv återkoppling. ”Beviset” för koldioxidhypotesen (CAGW) är att utan denna positiva återkoppling stämmer inte klimatmodellerna bakåt i tiden. Men detta är ett cirkelbevis och klimatmodellerna speglar mer vad de som konstruerar modellerna tycker än verkligheten. Professor Lindzen beskriver det bra och beskriver modellerna ”Believing CO2 controls the climate ‘is pretty close to believing in magic’”.

Det är faktiskt så att det finns inget bevis att koldioxidutsläpp kommer att orsaka en stor uppvärmning av jorden. Det är en obevisad hypotes. Pratet om ”alla forskare” eller 97% tycker är bara dimridåer. För övrigt är det just återkopplingen som klimatalarmister och klimathotskeptiker tvistar om.

Men antag nu att solens roll har varit underskattad i uppvärmningen på 1900-talet. Är det så måste klimatmodellerna göras om och ”beviset” ovan blir ännu svagare. Så tillbaka till Svensmark och nya studien.

IPCC:s klimatmodeller tar hänsyn till Total Solar Irradiance (TSI) eller totala solinstrålningen. Men vad Svensmarks forskning gått ut på är att det finns förstärkningseffekter med solens instrålning. Det går ut på att solen påverkar kosmiska strålningen. Den kosmiska strålningen påverkar hur moln bildas. Och bara en liten förändring (säg 1-2%) av molnen på jorden får en påverkan på globala temperaturen.

Mindre strålning från solen leder till mer kosmisk strålning som träffar jorden och mer moln som i sin tur leder till lägre temperatur. På 1900-talet påstår Svensmark och solforskare att solens aktivitet ökade och det skulle kunna förklara en del av temperaturökningen på ca 0.8 grader vi haft.

Cosmic_rays

Kosmisk strålning träffar övre atmosfären

Under två år och 3100 timmars sampling har forskningsteamet samlat data i en stor dimkammare. Illustrationen ovan visat 100 GeV protoner som träffar övre atmosfären och då genereras en kaskad av sekundära partiklar som joniserar molekyler i sin väg genom atmosfären. Dessa i sin tur blir kondensationskärnor som leder till mer moln. Varje kvadratmeter av övre atmosfären träffas en gång per sekund av en proton med denna energimängd.

Professor Svensmark säger att solen är i linje med uppvärmningen på 1900-talet, pausen i globala temperaturen på 2000-talet, lilla istiden och medeltida varma perioden (1000 e.Kr.). Professor Svensmark säger att logiska konsekvensen är att klimatkänsligheten av CO2 är mindre än vad klimatmodellerna förutsäger (vilken är 2-4 grader för varje dubbling av koldioxidhalten) eftersom både CO2 och solaktiviteten har haft ett inflytande. I studien sägs att förstärkningseffekten är ca sju gånger mer än vad klimatmodellerna antagit (källa GWPF). Sen är det så att kosmiska strålningen förutom solens inverkan inte är konstant. Supernovor kan förändra strålningen rejält vilket har hänt i förhistorisk tid.

Stämmer Svensmarks studie och hypotes kastar det nya tvivel över IPCC:s klimatmodeller och den antagna positiva återkopplingen från koldioxidutsläppen.

the-chilling-stars

Boken The Chilling Stars av Svensmark kom 2007 och kan köpas här.

Observera att jag betraktar Svensmarks nya studie och påverkan på globala temperaturen som en hypotes som lägger ytterligare kunskap på bordet. Studien kommer säkert få en hel del kritik. Och mycket återstår. Även denna hypotes måste bekräftas av observationer framåt i tiden. T.ex. om solen går in i en lugn fas och kosmiska strålningen ökar in mot atmosfären – syns det något på globala temperaturen? Hur mycket och med vilken fördröjning? Hur tydlig är denna signal?

Mer forskning behövs naturligtvis om solens påverkan men enligt PK-doktrinen är det så att politikerna inte vill skjuta till pengar för forskning som skulle kunna avslöja ”klimatbluffen”. Kanske USA under president Trump är mer villig att satsa pengar på detta. Min anm.: Med ”klimatbluffen” avser jag påståendet att det är bevisat och säkert att mänskliga koldioxidutsläpp kommer att orsaka en stor ökning av globala temperaturen.

Internationellt har studien fått stor uppmärksamhet men i svensk gammelmedia har jag inte hört ett pip. Det är naturligtvis extra roligt att Henrik Svensmark är en av talarna vid internationella klimatkonferensen i Göteborg i februari där Stockholmsinitiativet/Klimatupplysningen är med.

Referenser

Nature Comminications

WUWT

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Tack, tack! Håller denna hypotes vore den en riktig julgåva till oss alla.
  Men Per, det är tidigt på morgonen och julstöket har tagit över både kropp och själ. Jag har läst The Chilling Stars och tycker att denna hypotes låter likt det som han resonerade kring i boken. På vad sätt skiljer sig detta från hans tidigare resonemang?

 2. Lasse

  Bra Per-denna artikel förtjänar uppmärksamhet.
  Uppmärksamhet förtjänar också SMHIs mätningar av solinstrålningen.
  Den har ökat betydligt! 10-15% mätt i soltimmar.
  Uppmärksamhet också till Svaveldioxidhalterna i luften.
  De har minskat i hela västvärlden. Clean air act!

  Oviljan att förmedla denna kunskap visar på viss form av förnekelse. Medias roll är stor!

 3. Bim

  Ja! Per Welander.
  CO2 hypotesen verkar ju mer religion än en trovärdig gissning.
  Kanske denna hypotes är lite mer trovärdig.
  Men varför inte bara inse att klimatet varierar en del och vi kan inte mycket göra åt det.
  När jag talar med folk som är bekymrade över klimatet så säger de nästan undantagsvis:
  Alla dessa utsläpp.
  Vilka utsläpp menar du? frågar jag. Jag tycker luften är ganska ren i motsats till mär jag växte upp på fyrtio, femtiotalet. Då luktade det verkligen i Göteborg.
  Jo, men all koldioxid, det märks ju tydligt att det är något konstigt med klimatet.
  Hur märker du det?
  Ja, kolla själv, det är ju nio grader varmt i december.
  Det är väl inget ovanligt, när jag gick med mitt barnbarn på armen på midsommarafton 1993 eller kanske
  94 så var det nio grader varmt både på midsommar och nyår samma år. Om temperaturen på jorden stigit knappt en grad sedan 1800 talet så kan du omöjligt känna det. Det är inbillning på grund av den massiva propagandan du är utsatt för.
  Osv.osv. Det går helt enkelt inte att resonera med de troende. De känner klimatförändringarna ….tror dom.

 4. Ann lh #1: Har inte läst boken Chilling Stars utan bara en sammanfattning så jag är inte rätt person att uttala mig om skillnaderna (om det finns några). Min tolkning är att de nya studierna som innefattar experiment bekräftar tidigare hypotesen samt tillför ny kunskap om HUR tillväxten av kondensationskärnorna går till. Hur jonisering påverkar aerosoler i i den lägre atmosfären. Dessutom kan dessa bättre kvantifieras.

  Det som är så intressant är att det innebär att kosmiska strålningen till del kan styra vårt klimat. Under inverkan av supernovor och bälten av extra stark kosmisk strålning skulle klimatet kunna förändras avsevärt med många grader. Vi har haft och kommer att få istider på jorden vars mekanismer inte förstås även om hypoteser finns t.ex. Milanković cykler.

  Sen har vi förstås det att detta kan förkasta koldioxidhypotesen och IPCC:s klimatmodeller (i alla fall den stora positiva återkopplingen). Det innebär att gammelmedia i Sverige lär tysta ner detta. Tänk ifall alla hundratals miljarder som Sverige slänger ut på att minska koldioxidutsläppen är till ingen nytta (vilket jag länge hävdat). Utan slöseriet på att ”ställa om” till ingen nytta skulle vi ha råd med anständiga pensioner, fungerande sjukvård, fungerande polis och ett försvar värt namnet.

 5. Bim #3: Visst har luften blivit mycket renare. Bevis för detta kan du se i Bil Swedens diesel faktablad som du kan ladda ner på http://www.bilsweden.se/i-debatten/bilsweden_tycker/dieselpersonbilar-behovs-de.

  Titta på sid 6 så ser du att kväveoxidutsläppen i Sverige minskat radikalt och kommer att fortsätta att minska med nya avgaskrav. Miljözonerna som föreslås i Stockholm är ett uttryck hat mot bilar från vissa politiker. Att göra folks dieselbilar värdelösa genom förbud har jag skrivit om tidigare här https://www.klimatupplysningen.se/2017/12/01/de-som-kommer-att-ta-din-bil/

 6. Ann L-H

  # 4 Per W, tack för svar. Du skriver ”Min tolkning är att de nya studierna som innefattar experiment bekräftar tidigare hypotesen samt tillför ny kunskap om HUR tillväxten av kondensationskärnorna går till. Hur jonisering påverkar aerosoler i den lägre atmosfären. Dessutom kan dessa bättre kvantifieras.” Det låter rimligt – ytterligare förfining av tidigare hypotes. Många här på bloggen är intresserade av solhypotesen och förhoppningsvis dyker det upp mera detaljerade svar under dagen.

 7. Ivar Andersson

  All forskning som inte stöder koldioxidhypotesen kommer inte i närtid att påverka den klimathotstroende politiska adeln, lobbyisterna och massmedia. Det behövs nog ett 30-årigt krig för att vinna.

 8. Björn

  Det är ju ett känt faktum, att när solvinden nu minskar på grund av minskad solaktivitet, minskar skyddet mot inträngande kosmisk strålning. Men inte bara det, utan den högenergetiska UV-strålningen minskar och påverkar därmed atmosfäriska strömningar som tycks ha samband med jetströmmarna. De övre atmosfärslagren ovanför troposfären berövas energi vilket knappast är försumbart. Vi får inte glömma att vår sol är mastern och livgivaren och dess varierande flöden över tiden påverkar våra livsförutsättningar.

 9. Göran Gustafsson

  1# Även jag har läst The Chilling Stars och fann den utomordentligt spännande. För den språkliga utformningen svarar framlidne vetenskapsskribenten Nigel Calder, välbekant för de flesta av oss. Boken är rikt illustrerad i färg och svartvitt. Särskilt kapitlen som behandlar glaciärers tillväxt och tillbakadragande i enlighet med klimatets växlingar på naturlig väg borde vara drabbande för alla som tror på CO2 som ”the main climate driver”. Calders stundom yviga metaforik kan göra boken en smula svårforcerad här och var, men det hindrar den inte från att vara omistlig för den klimatintresserade. Jag har till och med gett bort ett exemplar av boken i present.

 10. Lasse

  #5 Per
  Utmärkt att bilindustrin informerar om dieselbilarnas utsläpp.
  I informationen framgår det tydligt hur miljömaffian verkar:
  ”Skärpningarna av avgaskraven har hittills varit framgångsrika och bidragit till förbättrad luftkvalitet, framförallt i städerna. Här är det dock viktigt att känna till att Sverige har infört egna luftkvalitetsnormer, som är betydligt tuffare än motsvarande EU-direktiv. Det europeiska luftkvalitetsdirektivet är ett minimidirektiv, vilket betyder att länderna får sätta strängare värden på nationell nivå, vilket Sverige alltså gjort. Dessutom har man i Sverige en mätmetodik som skiljer sig från andra länder i Europa, vilket innebär att man främst mäter där halterna är som allra högsta (i gatunivå), det vill säga i mer belastade miljöer än vid bakgrundsmätning (i taknivå”

  Dvs höga krav parat med mätningar direkt i nivå med bilarna.
  Ambitiöst men det gör det svårt att utvärdera jämfört med andra länder.

 11. Bengt Andersson

  Länkar till en kommentar av Svensmark själv, samt en av hans medförfattare Nir Shaviv:

  https://resett.no/2017/12/19/melkeveiens-stjerner-jordens-skjebne/
  http://www.sciencebits.com/CosmicRays_Climate_TheMissingLink

 12. Ingemar Nordin

  Ann L-H #6.

  Per skriver helt korrekt: ”Hur jonisering påverkar aerosoler i den lägre atmosfären. Dessutom kan dessa bättre kvantifieras” Det är detta som artikeln handlar om.

  Svensmark har fått mothugg, bl.a. via CLOUD-experimentet i CERN att högenergipartiklar inte förmådde orsaka skapandet och tillväxten av de nukleider som behövs för att skapa moln. Ja, en del menade att den kosmiska strålningen t.o.m. borde minska antalet sådana nukleider. Det nya med artikeln är att Svensmark et.al. dels har utformat en fysikalisk förklaring till att kritikerna har fel. Kritikernas modeller tar inte hänsyn till den adderade massa från jonerna och får således ett felaktigt ingångsvärde för tillväxtprocessen. Dels har de genomfört omfattande experiment och mätningar som bekräftar deras fysikaliska teori. Därmed torde denna invändning definitivt vara avfärdad samtidigt som vi fått ny kunskap om de atmosfärsfysikaliska förloppen.

  Däremot handlar INTE artikeln om någon kvantifiering av hur mycket en ökad/minskad mängd kosmisk strålning påverkar klimatet på sikt. Kritiker menar ju att teorin inte stämmer med temperaturdata under senaste decenniet. Men Svensmarks övergripande teori är ju att molnförändringar huvudsakligen kan observeras över de tropiska haven. Ty dels är luften där mindre kontaminerad med aerosolutsläpp från människan där, dels så tränger direkt solstrålning ned djupare än infraröd strålning. Så det lär finnas en rejäl fördröjning innan den globala temperaturen påverkas.

  Jag är inte klar över hur mycket detta antas påverka och hur lång fördröjningen (hur många solcykler) är? Detta tänkte jag försöka klämma Henrik Svensmark på när vi förhoppningsvis träffas på konferensen i vår.

 13. Erik Lindeberg

  Svensmarks mätningar är intressanta, men det verkar inte finnas någon korrelation varken mellan kosmisk strålning och molntäcke (se till exempel Figur 2c i Laut 2003 (http://stephenschneider.stanford.edu/Publications/PDF_Papers/Laut2003.pdf)
  eller mellan kosmisk strålning och temperatur, se Figur 8 i Krivova och Solanki 2003 (http://www2.mps.mpg.de/homes/natalie/PAPERS/2003ESASP_535__275K.pdf). Som framgår av figuren verkar det som om det fanns en koppling fram till 1970, men sedan dess har komisk strålning ökat, vilket skulle leda till fler moln och lägre temperaturer, medan temperaturen i verkligheten har ökat markant sedan 1970. Det kan finnas ett samband mellan kosmisk strålning och klimat, men effekten tycks vara försumbar.

  Om effekten av solens påverkan har varit undervärderad, blir det faktiskt bara ännu svårare att förklara den pågående uppvärmningen. Detta blir min julgåva till #1 Ann lh – en svår gåta att lösa. Ett tips: eftersom utvecklingen i kosmisk strålning borde kyla jorden de sista femti åren måste det alltså vara något annat som värmer den – kanske ökningen av klimatgaser i atmosfären? Här får du tyvärr ingen hjälp av Svensmark, för detta går kan inte in på.

 14. Bim

  Tack Per, skall kolla dieseluppgifterna. Jag körde en Astra diesel i fyra år och var väldigt nöjd med den, bytte i våras mot en ny Astra men vågade inte satsa på en diesel igen, på grund av alla hot om begränsningar. Är väldigt nöjd med bensin-Astranockså men visst är den dyrare att köra än dieselversionen. Att luftkvaliten är betydligt bättre nu än på 40-50 talet trots flerdubbelt antal bilar kommer man inte ifrån. Allting luktade då, varenda bageri, sockerbruket nedanför oss , Carnegie och all annan industri luktade. För att inte tala om Londontrafiken på 70-talet. Det stack rejält i halsen att gå omkring där på den tiden.
  Jag brukar säga, att vi aldrig har haft bättre luft än vi har nu, så gnälla om det nu, verkar vara hysteri.
  Varför gnälla på luftkvaliten nu och samtidigt stå vid grillen, elda stearinljus inne och i kakelugnar för att det är mysigt verkar vara gnäll för gnällandets egen skull.

 15. Lasse

  #13
  Enbart kosmiska strålar räcker inte för att bilda moln!

 16. Ann lh

  Tack Ingemar # 12.
  Erik L´s julklapp verkar en aning föråldrad och upphovsmannen har inte liksom Svensmark kunnat arbeta vidare och utveckla sin hypotes. Så tack, men.

 17. Ingemar Nordin

  Erik L #13,

  Nej, det finns ingen direkt korrelation på kort sikt. Om molnigheten ökar med 1-2% så lär denna lilla förändring ta ett tag innan det blir en mätbar förändring av havstemperaturerna i Tropikerna (värmen skall sedan också sprida sig över hela globen). Vi har också har ovanligt intensiva solcykler under de senare decennierna. Det är egentligen bara den senaste solcykeln (från 2010?) som varit låg.

  Tyvärr är väl dina figurer som du hänvisar till av äldre datum och rör den kosmiska strålningen på ett lokalt ställe. Jag konstaterar också att Peter Laut (2003), skriver i sin abstrakt:

  ”My findings do not by any means rule out the existence of important links between solar activity and terrestrial climate. Such
  links have over the years been demonstrated by many authors. The sole objective of the present analysis is to draw attention
  to the fact that some of the widely publicized, apparent correlations do not properly re9ect the underlying physical data”

  Enligt Svensmark så stämmer korrelationen mellan solaktivitet och galaktisk strålning bra även under 2000-talet, om jag förstått honom rätt. (Debatten här handlar om huruvida mätinstrumenten för galaktisk strålning varit korrekt kalibrerade). I mitt inlägg här https://www.klimatupplysningen.se/2011/10/16/svensmarks-teori-provas-ii/ skriver Svensmark: ””Artikeln du citerar är lite överraskande på ett par olika sätt. Först och främst använder de ISCCPs moln-observationer som ett test på om det finns en korrelation mellan kosmisk strålning och moln. Men genom hela övningen så diskuteras inte kvaliteten på ISCCPs data. Detta trots det faktum att vi hade identifierat ett problem med data 1994, och därefter har det varit minst tre artiklar som helt oberoende identifierat ett problem med ISCCPs kalibrering. Därför är deras ”test” på förhållandet mellan moln och kosmisk strålning inte entydigt. Således behöver det inte bara bero på att det inte finns ett samband mellan kosmisk strålning och moln att korrelationen är dålig.”

 18. Erik L #13: Ditt val av ordet ”klimatgas” tyder på en viss agenda från din sida. Men temperaturen har ökat/minskat tidigare utan mänskliga utsläpp av koldioxid. Det är fakta och väl ingen du förnekar? Så hur förklarar du det?

  Det är så anser jag att vi har inte tillräcklig kunskap om hur koldioxidutsläppen eller kosmiska strålningen påverkar klimatet. Hypoteser ja men de är inte på långa vägar bevisade. För övrigt är ”pausen” av temperaturstegringen på 2000 talet inte i linje med IPCC:s klimatmodeller.

  Som jag skrev – inte förrän det går att göra prognoser framåt i tiden på globala temperaturen, som stämmer med hypotesen (koldioxid eller kosmisk strålning), går det att tro att hypotesen kan stämma. Vi är inte där ännu.

 19. verner

  Att det är solen bestämmer temperaturen borde vara en uppenbar sanning för alla. Det som är mest intressant och mätbart är Globalstrålningen som uttrycks som summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln.
  Globalstrålningen mäts på en horisontell yta och det är den strålningen som i huvudsak värmer jorden.
  Minskar globalstrålningen minskar jordens temperatur, ökar globalstrålningen ökar jordens temperatur.
  Den ökning som vi haft i globalstrålningen i Europa sedan 1983 är 10% vilket ger en ökning av jordens temperatur på 0,4 -0,5 grader Celsius.
  Globalstrålningens ökning i Sverige är väl dokumenterad av SMHI sedan 1983.

 20. Lasse

  #13 Erik L
  Du har väl inte missat att solen skiner mer nu än tidigare.
  Instrålningen har ökat. Aerosoler har samtidigt minskat i luften.
  Är inte detta ett indicium att Svenskmark kan ha rätt?
  Jag gillar denna: http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-11-00074.1

 21. Lars Kamél

  Enligt de klimathotstroende märks förändringar i mängden solsken direkt på globala medeltemperaturer om det alls finns någon påverkan, medan effekten av mer växthusgaser är fördröjd. Om globala medeltemperaturen därför inte ändras i takt med solaktivitet och kosmisk strålning, bevisar det att de inte har någon effekt på klimatet. Medan den lilla uppvärmning som har varit, trots att klimatkänsligheten enligt de troende ska vara stor, beror på att det dröjer så länge innan hela effekten av högre halter av växthusgaser märks.
  Var och en kan ju själv fundera på hur rimligt det är att solsken bara kan ha en direkt och omedelbar påverkan medan effekten av mer växthusgaser mest märks med lång fördröjning.

 22. verner

  Lasse #20

  Nu är vi minst två som gillar din länk!

  En ökning av globalstrålningen (solinstrålningen som träffar jordytan) på 10%, vilket är uppmätt av SMHI sedan 1983, borde väl innebära en ökning av temperaturen.
  Hur mycket kan vara svårt att beräkna men om Globalstrålningen minskar med 10% och globala temperaturen då minskar med 0 .5 grader Celsius så kan man sannolikt påstå att ökning av globalstrålningen med 10% ger en ökning av globaltemperaturen med 0,5 grader Celsius.

  1991 var ett kraftigt vulkanutbrott av Pinatubo en vulkan på ön Luzon i Filippinerna och globalstrålningen sjönk under ca ett år med ca 10 %. Detta inverkade på den globala temperaturen som sjönk med 0,4 grader. Under den här perioden var koldioxidhalten något ökande beroende på vulkanen släppte ut ca 20 miljoner ton koldioxid .

 23. Håkan Bergman

  Per W. #5
  Man kan undra över regeringens politik i frågan dieselavgaser, men man får ju också ha i åtanke att vi har att göra med personer i total avsaknad av kompetens i frågan.
  https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/romson-sager-ja-till-mer-avgaser/

 24. Björn

  Erik Lindeberg [13]; Att det har blivit varmare under 1900-talet har med solens s.k solar grand maximum att göra. Förändrat spektralt innehåll tillsammans med ökad solvind (plasmaflöde) har medfört positiva fördelar för oss, som ökad temperatur och minskad kosmisk strålning. Nu vänder det och vi går mot ett förmodat solar grand minimum. Därmed ökar den kosmiska strålningen igen som följd av att plasmaflödet eller med andra ord, solvinden, avtar.

 25. Rider

  OT men kanske intressant för någon som följer utvecklingen i USA.
  EPA minskar ner på sin personal.

  http://www.breitbart.com/big-government/2017/12/22/delingpole-christmas-is-here-everyone-epa-officials-are-leaving-in-droves/

 26. pekke

  Det kvittar hur mycket vi talar om klimatet, ett faktum är att det finns ingen fungerande klimatmodell som verkligen kan simulera Jordens klimat i detalj.

  De som säger att de vet hur Jordens klimat fungerar ljuger.

  Det är verkligheten.

 27. pekke

  Nåt jag skulle vilja se är en fungerande modell av Jordens klimat.

  Jag kommer troligtvis icke se det under min livstid som nu krymper för varje år.,,.

 28. Håkan Bergman

  pekke #27
  Ingen idag levande kommer att se nåt sånt, och igen kommer nånsin att se nåt sånt i framtiden heller. Men kanske blir människan en dag så vis så att hon fattar att det hon inte kan styra över ska hon inte heller oroa sig över. Många människor oroar sig för cancer, och visst det är otäckt. Men i botten för oron ligger att cancer är en slump. Okey vi kan välja livsstilar som sannolikt minskar risken, men det är ändå oförklarligt varför somliga drabbas och andra inte, vi vill inte acceptera det. Jag har kommit fram till att acceptera cancer som ett pris vi betalar för evolutionen, om alla celldelningar gick enligt ritningen skulle jag inte existera. Det ger mig ro.

 29. jensen

  Håkan 28
  Klokt tänkt.

  Likaså: Sedan länge har de lärde insett att kromosom-avvikelser innebär ett pris för möjligheten att anpassa för förändring av yttre omständigheter.

  Personer med kromosomavvikelser skall därför accepteras fullt ut och få största möjliga stöd i alla avseenden. De ingår i människans mönster.

 30. sl

  Att det är solen som står för klimatet på jorden medan människan inte kan göra något åt det är väl som väntat. I alla fall vad jag väntat mig

 31. Guy

  Håkan # 28

  Du har så rätt.

  Gud
  Ge mig sinnesro
  Att acceptera det jag inte kan förändra
  Mod att förändra det jag kan
  Och förstånd att inse skillnaden

  Speciellt sista raden borde alarmisterna begrunda. Gäller förståss inte enbart dom.

 32. Björn

  sI [30]; Du har så rätt! De s.k klimatforskarna tycks leva i en falsk verklighet där solen spelar endast en biroll. Före satelliteran 1979 fanns ingen koll på det spektrala innehållet i solstrålningen, till skillnad mot nu, då man ser stora variationer inom UV-området. Energin där har betydelse för atmosfäriska strömningar inom skiktet ovanför troposfären och har också att göra med nybildning och destruktion av ozon. Temperaturen avtar upp mot tropopausen och därefter ökar den igen, vilket är en direkt följd av UV-strålningen. Vad händer nu när solen minskar sitt flöde inom detta område? Temperaturen går bland annat ner i stratosfären, vilket påverkar jetströmmarna och flödena på troposfärsnivå. Klimatforskarna före 1979 levde med föreställningen att solen bara varierade med 0.1%, vilket innebar en effektvariation mellan 11-årscyklernas min och max, med denna procentandel som också kallas för solkonstanten. Men klimatforskarna tycks fortfarande leva kvar med denna konstant som om ingenting har hänt inom solforskningen. Inom UV-området finns inget som är konstant, utan variationer mellan 0-100% kan förekomma inom vissa spektrala band. Klimatforskning som inte tar hänsyn till så viktiga rön inom solforskningen är inte trovärdig.

 33. Astronomen

  T.o.m. Uranus 20 gånger längre från Solen än Jorden, ändrar färg och ljusstyrka med solcykeln, för att den förändrar dess molnbildning.

  ”The changing brightness of the planet shows that something is happening to the clouds. We have found that the change is caused by two processes.

  ”One is chemical, caused as fluctuating levels of UV sunlight alters the colour of particles in the atmosphere. The other is due to high-speed particles from outside the solar system, known as galactic cosmic rays, bombarding the atmosphere and influencing the formation of clouds.”

  K. L. Aplin et al. Solar-Driven Variation in the Atmosphere of Uranus, Geophysical Research Letters (2017).
  https://phys.org/news/2017-12-sun-remote-planet-uranus-brightness.html