Naturliga faktorer underskattas

Ibland får jag frågan hur jag kan vara så kaxig att jag ifrågasätter IPCC’s resultat, trots att de baserar sig på tusentals vetenskapliga arbeten av erkända forskare. Detta trots att inte själv är aktiv klimatforskare. Ganska ofta ger frågeställaren intrycket att jag har en knapp minut på mig att svara. Jag erkänner gärna att jag från början tyckte att det var en besvärlig sits. Efter ett antal års läsande och övningstillfällen har jag numera ett svar med blandad framgång.

Om jag har möjlighet att visa ett diagram, så börjar jag med en temperatur/CO2­-kurva från professor Phil Jones från tiden efter Climategatedebatten.Fig 1   Det visar att den globala medeltemperaturen i modern tid sjunkit under två tidsintervall och ökat under ett, samt att atmosfärens CO2­-halt under hela perioden stigit i ökande takt. I mina ögon är det ett starkt argument mot IPCC’s upprepade påstående att mänsklig fossilanvändning är den dominerande orsaken till den globala temperaturökningen sedan 1900. Drygt 50 år kan vara i underkant för att fastställa om en klimatförändring ägt rum, men denna dokumentation är tillräcklig för att visa att den inte styrs av mänsklig koldioxidemission. Det är uppenbart att ett antal andra faktorer – “naturliga” – har ett stort inflytande på det globala klimatet.

Därmed har jag nått det för mig avgörande argumentet mot IPCC’s beskrivning av klimatet och de “scenarior”, som grundats på dess klimatmodeller. Det är att man systematiskt underskattar styrkan av de naturliga klimatvariationer, vars betydelse figuren ovan visar . I första hand är förklaringen enkel: Det finns inte tillräcklig kunskap om de naturliga klimatvariationerna. Det finns observationer av hur klimatet varierat under hundratusentals år bakåt i jordens historia och i gynnsamma fall samtidiga data för hur de naturliga drivkrafterna varierat. Tyvärr behöver vi inte gå särskilt långt tillbaka i tiden för att endast ha proxidata med tveksam noggrannhet och tidsupplösning. För IPCC är det extra förargligt att den bakre gränsen för temperaturdata ungefär sammanfaller med begynnelsen för människans storskaliga fossilanvändning. Ett par hundra år utan fossilanvändning med goda temperaturdata, skulle ha kunnat vara en hjälp för att urskilja naturliga variablers klimatinverkan. Nu har det istället blivit en omfattande klimatforskning inom vilken man påstår sig kunna urskilja det mänskliga fossila bidraget från ett (bantat!) antal naturliga variabler. Den ofta citerade tabellen från IPCC-rapporten 2007, dvs AR 4, tål att betrakta ännu en gång. Den visar strålningskomponenter, dvs i W/m2, som man med undantag av den obetydliga variationen av solinstrålningen, anser vara människans verk (LOSU betyder: “Nivå av vetenskaplig förståelse”).Stapeldiagram AR 4Det framgår t ex då att all effekt av ozon och aerosoler betraktas som mänskligt orsakad, trots att naurliga bidrag är avsevärda, om än kvantitativt omstridda. Det är naturligtvis inte heller så att atmosfärens CO2 enbart kommer från människan även om %-andelen debatteras intensivt. Jag är införstådd med att det är svårt att kvantitativt skilja på naturlig och antropogen klimatpåverkan. Det är samtidigt omöjligt att inte också uppfatta en tydlig klimatpolitisk ambitionen i en tabell som denna. Man ligger snubblande nära ett cirkelbevis för ändamålet: För hög känslighet för CO2 kombinerad med nedbantade naturliga drivkrafter ger ett hotfullt klimat.

I SPM för den senaste IPCC-rapporten, AR 5, avsnitt D 3 finns flera slutsatser om människans klimatpåverkan (länk). Bl a, i min översättning:

i) Det är extremt sannolikt att mer än hälften av den observerade ökningen i ytmedeltemperatur 1951-2010 orsakades av antropogena ökningar av växthusgaskoncentration tillsammans med andra antropogena drivkrafter. Den bästa uppskattningen av den människoorsakade uppvärmningen är jämförbar med den observerade uppvärmningen.

Den finurliga formuleringen gav upphov till en diskussion huruvida detta var en reträtt i förhållande till AR4 eller ej. I detta sammanhang är det förbluffande att den “bästa uppskattningen” innebär att hela uppvärmningen är orsakad av människan. Detta orimliga budskap preciseras något steg längre ner i listan av slutsatser:

ii) Växthusgasernas troliga bidrag till den globala medeluppvärmningen är sannolikt i intervallet 0.5 oC till 1.3 oC under perioden 1951 till 2010, under det att bidragen från andra antropogena drivkrafter sannolikt är i intervallet −0.6°C to 0.1°C. Bidraget från naturliga drivkrafter är sannolikt i intervallet −0.1°C to 0.1°C.

Återigen en bekräftelse på hur IPCC i brist på egentlig kunskap systematiskt prutar ner de naturliga bidragen till en nästan försumbar temperaturändring. Det går helt enkelt inte att få ihop påståendet att CO2 dominerar med siffervärdena i ii) ovan.

Underskattningen av de naturliga bidragens betydelse framträder också i de scenarior för den framtida temperaturutvecklingen som publicerats under IPCC-tiden. Jag väljer att citera ett diagram från IPCC FAR som vi idag kan se om/hur det stämmer.

Fig. 2Den ”spådda”, linjära temperaturökningen under perioden på 0.69 oC, dvs 2.78 oC/sekel, har visat sig bli ca hälften 0.34 oC resp 1.37 oC. Orsaken är uppenbar, att man i beräkningarna inkluderat en överdriven känslighet för den ökande CO2-halten. Samtidigt visar den starka ökningen för El Nino-året 1998 återigen hur en naturliga inverkan fullständigt dominerar det verkliga uppträdandet. ”Cirkelbeviset” har mycket riktigt fullbordats till en kullerbytta.

Avslutningsvis: Denna systematiska underskattning av de naturliga faktorernas betydelse är inte den enda allvarliga anmärkningen som kan kan riktas mot IPCC-rapporterna. Men om man nu får frågan, så är det en lämplig början. Om det finns tid och möjlighet så kan man få ut en ytterligare poäng genom att söka upp IPCCs förklaring till varför scenariot, t ex i diagrammet ovan, hamnat så högt över verkligheten. Istället för att göra den naturligat reträtten och erkänna att den utnyttjade klimatkänsligheten varit för hög, så har man hittills varit offensiv. En viss tvekan märks dock i AR5. Man nämner möjligheten att klimatkänsligheten kan vara överdrivet hög, och sänker dess nedre gräns.  Standard har varit, och är i huvudsak fortfarande, att man konstruerar en ursäkt med innebörden att beräkningarna istället underskattat den kylande effekten av någon faktor, t ex kylningen orsakad av aerosoler. Den knappast dolda lejonklon är då, att när mänskligheten nu reducerar sin aerosolemission, då kommer vi att drabbas av den blott uppskjutna globala uppvärmningen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kan det vara Phil Jones du åsyftar?

  Att klimatmodellerna har svårt att beskriva (tom i efterhand, med sk ’hindcasts’) vad som hänt naturligt i klimatet är ytterligare en indikation på att man har väldigt låg förståelse och närmast total oförmåga att modellera de naturliga variationerna. Återhämtningen från lilla istiden (sedan ~1600-talet) samt den föregående avkylningen från medeltida värmen har av IPCC-konsensus-anhängarna försökts viftas bort med ’mycket vulkanisk aktivitet’ vilket låter väldigt ansträngt i mina öron.

  Vidare har man fortfarande bara mycket rudimentär förståelse för varför jorden går in resp ur nedisningar på det sätt den gör. Det är samma sak där, ’förklaringarna’ är föga mer än ivrigt viftande med olika slags armar …

 2. Lasse

  Värt att vänta på- C-G Ribbing
  Men hur är det med aerosolerna?
  http://wattsupwiththat.com/2015/05/26/the-role-of-sulfur-dioxide-aerosols-in-climate-change/

 3. Jonas # 1
  Javisst menar jag Phil Jones!
  Tack
  C-G

 4. Björn

  Jag håller med till 100 %, ”Det finns inte tillräcklig kunskap om de naturliga klimatvariationerna”. Hur kan IPCC i ljuset av detta då hävda att det är antropogen CO2 i huvudsak som driver klimatet? Hävdandet är ingenting annat än en politiskt frammanad orsak till 1900-talets uppvärmning. Är nästa steg att påstå att satellitmätningarna av temperatur inte är giltiga vid sidan av de subjektivt avlästa termometrarna? Dessa till skillnad mot satellitmätningarna, pekar uppåt, medan modern satellitbaserad temperaturmätning nu visar på en nedåtgående trend. Hur länge till skall vi tillåta denna förfalskning av verkligheten? Vi ser nu en trend av naturkrafterna som vi nu levande inte har upplevt tidigare, men däremot våra förfäder. Inte förflyttar CO2 jetströmmarna så att arktisk kalluft dras ner över norra halvklotet. Detta kan bara orsakas av en förändrad energibalans, som följd av minskad solaktivitet.

  Solforskarna vet att vi har haft ett s.k Grand maximum i solaktiviteten under samma uppvärmningsperiod som påstås vara orsakad av antropogen CO2. Den meteorologstinna klimatforskningen hävdar naturligtvis från sin erfarenhet att CO2 är drivkraften till uppvärmningen, medan andra forskare som exempelvis solforskarna, hävdar att naturliga orsaker som solens högre aktivitet under uppvärmningsperioden, är orsaken. Nu när solaktiviteten som redan är mycket mindre än under 1900-talet, går mot ett minimum ca 2021, hur kan man då utan att förstå vad detta betyder, fortsätta att hävda att antropogen CO2 driver klimatet? Hur är det möjligt annat än med politiska förklaringar till den motsägelsefulla verklighet som vi ser, att bortförklara eller med undvikande, inte vilja förstå allvaret i vad som kan hända om hävdande av AGW, som enda drivande faktor, fortsätter? Energiförsörjningen ställs om mot något som i detta läge är motsatt vad som krävs, om vi närmar oss en mindre istid. De naturliga tecknen finns redan, vilka kan inom en snar framtid drabba främst oss som lever på norra halvklotet.

 5. Mats G

  OT

  We have a winner!

  Tävlande är:
  miljöministern Åsa Romson,
  sjukvårdsministern Gabriel Wikström,
  infrastrukturminister Anna Johansson,
  bostadsminister Mehmet Kaplan,
  landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
  ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson

  (trumvirvel)

  Och jag har nöjet att presentera allas vår favorit är vinnare med hela 3 prickningar i KU.

  Åsa Romson!!…. Tada!!

  Resten får nöja sig med en delad andra plats. Bra jobbat men det räckte inte hela bra. Det är inte lätt att slå en mästare.

  Speciellt omnämnande för väl kämpat men räckte tyvärr inte hela vägen till:
  utrikesminister Margot Wallström för hanterandet av erkännandet av Palestina på ett felaktigt sätt och att också statsminister Stefan Löfven bär ansvar för detta.

  Är det inte genant så säg. Det en stolpskottet efter det andra.

 6. Gunbo

  På tal om Lilla istiden. Solforskaren Mike Lockwood skriver:

  ”But I also dislike the name as it is inherently misleading: this period was not an ice age in any shape or form. For example, the Central England Temperature (CET) is the longest series of temperature measurements in existence, starting in 1659 and continuing to the present day. The CET data for the Maunder minimum show that there was a higher occurrence frequency of cold winters in this interval. However, the term “little ice age” implies that they were unremittingly cold. This is not the case. For example, the coldest winter in the CET record is 1683-4, right in the middle of the Maunder minimum; but the winter just two years later was the fifth hottest in the whole 350-year CET record. Furthermore, there are many examples of hot summers during the Maunder minimum. Hence, in central England at least, it was not unremittingly cold – far from it!”
  http://www.climatedialogue.org/

 7. Olle R

  Visst tycks det finnas en naturlig 60-årig cyklicitet men med ett löpande 60-årigt medelvärde lyfter man fram den underliggande accelerationen i temperaturkurvan:
  http://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/mean:720

 8. tolou

  Det är egentligen ganska lätt att föra en vetenskaplig diskussion med en klimatalarmist.

  1. Uppvärmningen följer inte den progonsticerade ökningen utan har avstannat trots att co2 ökar. Klimatmodellerna uppfyller inte sitt syfte, och inslagen av naturliga drivkrafter är större än beräknat.

  2. Polarisarna smälter inte undan utan ligger istort sett över normalen globalt. Speciellt Antarktis har mycket mer is än normalt. Antalet isbjörnar är ökande.

  3. Havsnivåerna stiger men accelererar inte, utan bör ses som en långsiktig återhämtning från senaste istid. Inget problem för Sverige med underliggande landhöjning som kompenserar.

  4. Öknarna minskar snarare än ökar i den globala förgröning en ökad co2-halt ger. Häri ligger ev. flera förbisedda fördelar då t.ex avkastningen av spannmål ökar.

  5. Extremväder är inte ökande utan befinner sug i en avtagande trend. Räknat i pengavärde är kanske skadorna större med har mer med inflation att göra.

  6. Det pågår en hel del justeringar av utmätta data, både för temperaturer och havsnivåer. Risken är överhängande att dessa ”homogeniseringar” inte är helt objektiva utan görs med förutfattade syften. Utredningar pågår.

 9. Svend Ferdinandsen

  Dette papir kan anbefales: http://www.geocraft.com/WVFossils/greenhouse_data.html
  Just how much of the ”Greenhouse Effect” is caused by human activity?
  It is about 0.28%, if water vapor is taken into account– about 5.53%, if not.

  Det er for den totale effekt, ikke for det sidste århundredes stigning, men det sætter det i relief.
  Uden den tænkte kobling mellem CO2 og vandamp, var der intet at bekymre sig om.

 10. Christopher E

  #6 Gunbo

  Var det dags för nästa omgång klimatcykelförnekeri nu? Kommer alltid som ett brev på posten. Det uppenbara motivet är givetvis att hävda att eftersom LIA ”inte fanns” så kan inte en naturlig klimatcykel heller bidra till uppvärmingen under 1900-talet.

  Javisst, Lilla ”Istiden” är ett överdrivet namn, vi vet alla att den skandinaviska inlandsisen inte nådde England på 1600-talet… Men trots överdriften, det var en global markant nedkylning av jorden jämfört med perioden före och efter. Ja, det var faktiskt till och med den kallaste episoden under Holocen sedan glacialen slutade. Det ändras inte av några enstaka varma somrar i England, lika lite som den kallaste maj i Sverige på länge eller att Grönland slutade smälta förra året och rekordlänge i år ändrar på att vi nu är i en varm period (vad den nu beror på).

 11. Josef Fransson

  Off topik:
  Var ju (en låång) klimatdebatt i riksdagen här om veckan. Har ju själv numera lämnat Miljö- och Jordbruksutskottet, som primärt hanterar klimatfrågan, för Näringsutskottet, men kunde inte hålla mig från att delta i debatten. Min kollega Martin Kinnunen höll SD:s huvudanförande, medan jag själv hoppade in på slutet. Min egen insats finns iaf nu på Youtube för den som är intresserad.
  https://www.youtube.com/watch?v=Ne_kd_gC-Ok&feature=youtu.be

 12. Rider

  Hottest Month Evah? Don´t bet on it!.
  ”One sector profiting from the global warming scam is the bookies”
  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/06/02/hottest-month-evah-dont-bet-on-it/

 13. Ingemar Nordin

  Olle R #7,

  Frågan är vad du vill visa med din graf. Att temperaturen började att accelerera redan innan CO2 hade någon betydelse? Att med fiffig statistisk åstadkomma vad som helst?

  Du som tillhör klimatalarmisterna här på bloggen och därmed de sanna reaktionärerna som ignorerar vetenskaplig metod, påminner alltmer om de som slagit vakt om sina älsklings-teorier till varje pris, Jag har tidigare gett exempel från vetenskapshistorien på detta ovetenskapliga sätt att bedriva forskning https://www.klimatupplysningen.se/2012/08/26/nar-ar-en-teori-falsifierad/ .

  I själva verket är införandet av ad hoc- hypoteser, förvanskande av data och liknande trick för att kunna behålla en viss teori ett återkommande problem för den riktiga, kritiska, vetenskapen. Det här trixandet med ad hoc och data försinkade alla verkliga framsteg inom astronomin i bortåt 1500 år! http://sv.wikipedia.org/wiki/Klaudios_Ptolemaios .

  Låt oss hålla oss på vår nuvarande, relativt transparenta, nivå. Kanske kan t.o.m. den politiskt styrda klimatforskningen göra verkliga framsteg. Men att ignorera och tona ned de naturliga faktorerna är definitivt ingen väg framåt.

 14. Ingvar

  #4 Björn
  >Hur kan IPCC i ljuset av detta då hävda att det är antropogen CO2 i huvudsak som driver klimatet?

  Därför att det är deras uppdrag att visa att människan som påverkar klimatet på ett farligt sätt. Och varför har de fått det uppdraget? För att FN skall få mera makt. Makt att montera ned kapitalismen. Läs vad toppfiguren inom IPCC, Figueres säger.
  Klimathotet är inget hot. det är ett verktyg för att styra folket.

  H.L. Menken (1880 – 11956) hade det klart för sig tidigt.

  The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

  ”The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”

 15. Slabadang

  Josef F!

  Bravo! Vilket läge ni har skaffat er ! Att vara det enda parti som lyfter fram Gen iV är ett trumfkort de andra kommer önska sig i efterhand. Miljö och klimatpolitik ”på riktigt” ! Vänsterpartisten Holm är ju bara en pinsam papegoja som inte fattar vad han säger och han är ju inte ensam i kammaren. Att din insikt om klimatalarmismen når ut till SD`s snart 2 miljoner väljare blir ruskigt tungt och ett lyft för folkbildningen.
  Håll samtidigt ögonen på den grovt förtalade e-caten. När SR och SVT rycker ut för att förtala Rossi så är det som när de förtalar SD för fascism och ”högerextremism”. Någonting som hotar SVT/SRs personals representation av särintressen får dem att agera enligt samma mall.

  Kommer Oscar Sjöstedt sitta kvar i SVTs ägarstiftelse?

 16. Ingvar

  Josef #11
  Bra jobbat i klimatdebatten. Att orka debattera med troende som enbart har auktoritetsargument att komma med

 17. Ingvar

  CFACT ber om bidrag för att kriga på Bonn-mötet

  http://us1.campaign-archive2.com/?u=87b74a936c723115dfa298cf3&id=93a46f4111&e=c3b96380f3

 18. Björn

  Gunbo [6]; Det finns ju fler än Lockwood. Du har förstås inte läst vad Nicola Scafetta och Jan-Erik Solheim har skrivit. Jan-Erik visar också i figur 4, en koppling mellan TSI och temperaturgradienten(EPTG) mellan ekvator och polerna. Ökning i TSI minskar temperaturgradienten, vilket innebär det omvända när TSI minskar. Vi kan ju fundera över hur detta påverkar jetströmmarna. Vi har ju för närvarande en minskning i TSI och kan samtidigt se ett förändrat mönster i jetströmmarna.

 19. LBt

  ”…är tillräcklig för att visa att den inte styrs av mänsklig koldioxidemission. Det är uppenbart att ett antal andra faktorer – “naturliga” – har ett stort inflytande på det globala klimatet.”

  Nu är det dock så att redan en 60-årscykel med blygsam amplitud, blott 0.1 C räcker för att förändra känd temperaturutveckling från andra halvan 1800-talet till en som med osannolikt god korrelation följer känd CO2-tillväxt dvs ingen nämnvärd temperaturförändring från 1800-tal till 1920-tal och därefter en accelererande stigning fram till nutid. En uppgång om nära 1 C på mindre än 100 år och där ökningstakten de senaste 50 varit minst 0.1 C per decennium.

  Uppgången före 1880 försvinner, nedgången fram till 1910 försvinner, den svårförklarsde uppgången fram till 1940 ersätts med en svag uppgång som börjar runt 1920, den svårförklarade nedgången 1940-70 ersätts med en uppgång, den kraftiga uppgången 1970-2000 dämpas något och den svårförklarade svaga uppgången 2000-nutid ersätts med en tydlig uppgång. Allt i mycket god teoretisk överensstämmelse med forskarnas framställning av vad vi kan förvänta oss som följd av den ökande CO2-koncentrationen.

  Vad som är bra är att vi redan om 10-20 år får hypotesen prövad. Vad som är ännu bättre är att vi redan inom 1 år kanske fått bekräftat att känd naturkraft kan frigöras till försumbar kostnad och utan utsläpp och andra oönskade biverkningar.

 20. AG

  Ang. aerosolerna och klimatmodeller. Medan CO2-värdet i modellerna kan härledas på olika sätt så används aerosolerna som en s.k ”fudge”-faktor. Det betyder att aerosolvärdet får bli vad det behöver bli för att modellen ska någorlunda överenstämma med historiska tempvärden. Granskar man dessa aerosolvärden så blir det rena fantasier som inte går att koppla till kända verkliga utsläpp. Aerosolernas betydelse på 40-talet t.ex är kraftigt överdriven, men ”vad annars kan det vara?”…. Att då säga att man har 95% säkerhet på mänsklig påverkan betyder bara vad man har antagit i modellerna. Dessa klarar inte oscillationerna i haven och deras påverkan på kontinentalklimatet (AMO, PDO osv osv). Man antar helt enkelt att de under en 60 års-period – i medeltal har noll påverkan. Men är det helt orimligt att tänka sig att det faktiskt var dessa fenomen som till stor del låg bakom den snabba temperaturuppgången 1979-1997 och sedan nuvarande temperaturStatis? (som jag tycker är neutralare begrepp än alarmistbegreppet ”Hiatu”s = Paus vilket antyder att man VET att temperaturen kommer att ticka vidare. Det vet man inte). Ta en titt på dessa överlagrade kurvor. Det behövs inget antropogent bidrag alls för att återge Stasisperioden om använder AMO och UAHs tempvärden – det kan INTE vara enbart en slump:
  http://www.woodfortrees.org/plot/uah/from:1979/plot/esrl-amo/from:1979

 21. tty

  När termen ”Little Ice Age” myntades 1942 var det med betydelsen de senaste 4000 åren, då glaciärerna i den temperade zonen återetableras och växer till sig, alltså det som på svenska ibland brukar kallas ”neoglacialen”. Med den betydelsen är termen rätt rimlig, eftersom t ex glaciärerna i t ex Skandinavien troligen var helt borta under det holocena klimatoptimat (medan å andra sidan Svartisen i Norge faktiskt nådde ända ned till kusten 1805).

  Jag vet inte riktigt vem som införde den inskränkta betydelsen till den kalla perioden ca 1600-1850. Kanske Lamb eller Le Roy Ladurie.

 22. johan M

  OT – Way Out West blir mjölkfritt!

  Jag vet inte om de driver med mig eller vad jag blir mest förundrad över – att människor tror att de skall rädda världen genom att inte dricka mjölk eller att de överhuvudtaget dricker mjölk på en rock-festival.

  Det var väl ett tag sen jag var på rock-festival men jag ser framför mig att någon på Roskilde-festivalen hade sagt att man i framtiden skulle införa mjölkförbud på en rock-festival ……. ?

 23. #19 LBt
  Jag är inte klar över om du kritiserar något, och i så fall om det är mitt inlägg.
  Emellertid är det inget i ditt resonemang som stödjer IPCC-bilden att det är mänsklig
  CO2-emission som dominerar klimatförändringen. Det du säger i mungipan är ungefär att om
  man tar hänsyn till de stora naturliga klimatdrivkrafterna, så kan man i efterhand förklara varför IPCC misslyckats att förutsäga. Knappast ens i efterskott – i varje fall inte utan att åberopa
  naturliga faktorer som ”underskattats”.
  /C-G

 24. LBt

  C-G R
  jag försöker väl säga, i motsats till dig, att blott en blygsam ”naturlig” påverkan får känd temperaturkurva att så väl överensstämma med känd tillväxt i CO2-koncentration att den accelererande temperaturuppgång man ser till nutid väsentligen kan misstänkas komma från just stigande CO2-koncentration samt att denna blygsamma ”naturliga” påverkan inte efterlämnar något eget bestående temperaturavtryck.

 25. Ann LH

  Josef Fransson, mycket, mycket bra inlägg. Er senaste satsning på Industrisverige har media inte precis backat upp, men även den visar att ni verkligen har på fötterna när ni sticker ut hakan. Tack!

 26. mängan

  Sunt förnuft = SD
  Tack Josef för din och ditt partis sunda åsikter i klimat,miljö och energifrågorna.

 27. LBt #24
  Det jag visade i mitt inlägg var just att de naturliga bidragen ingalunda är ”blygsamma” annat än i IPCCs modeller – och att när dessa sedan slagit fel så efterjusterar man med en naturlig faktor.
  Återigen (se fig 1 i inlägget) temperaturuppgången har absolut inte skett i samma fas eller tempo som CO2-haltökningen i atmosfären! Den senare har sedan slutet av 1800-talet ökat. Temperaturen har under samma period gått både upp och ner. F n åtnjuter vi som bekant en mer än 15-årig hiatus.

  HUR du kan beskriva detta ”…som den accelererande temperaturuppgång man ser till nutid väsentligen kan misstänkas komma från just stigande CO2-koncentration”, övergår mitt förstånd.
  /C-G

 28. Christopher E

  #26 C-G Ribbing

  Vad LBt påstår sig ha gjort (i praktiken låtit andra göra åt honom) är ta en gissad amplitud på en hypotetisk 60-årscykel och kurvpassa tills han jämnat ut tempersturkurvan så den blir så jämn som möjligt. Sedan läggs in CO2 in med skalan anpassad så det ser ut som det inte finns plats för annat.

  Här är min illustration av hans upprepade påstående:

  http://www.ladda-upp.se/bilder/mkdrycpgcdbkz/

  Man ser direkt flera saker; att elimineringen av cykeln gör mycket liten effekt på helheten och att korrelationen med CO2 inte alls är ”osannolikt god”. Vilket kan förklara varcör LBt inte velat visa sin hypotes grafiskt själv. Den som var vid diagram i ser genast att i inget i diagrammet utesluter en naturlig påvekan vare ensam eller kombination.

  Dödsstöten för LBt:s hypotes var när en annan tråd här tog upp Caryls test, där denne gör en liknande tankeövning fast med fler, längre och enbart naturliga cykler, och får en vida bättre korrelation än LBt, helt utan koldioxid! LBt blev så arg över konkurrensen att han hånfullt anklagade Caryl för att ha gissat amplituden, och glömde att han gissat sin egen amplitud också (i båda fallen är de anpassade till önskat resultat genom att mäta i figuren).

 29. Christopher E

  #11 Josef Fransson

  Fantastiskt kul att se politiker (jag tittade på ditt och Kinnunens inlägg) för en gångs skull vara pålästa och säga saker man sympatiserar med. Påverka klimatdebatten även om du nu sitter på annan plats. Riktigt bra!

  Holms replik var ju förvånande ärlig. De behöver inte veta något om CO2, temperaturer mm, vill inte veta. För han sa att de får en färdigpackad åsikt och inte behöver tänka själva! Fullkomligt blind auktoritetstro. Bagateller som att det inte blir varmare ska inte hindra de goda föresatserna att Sverige ska stoppa att det blir varmare.

  Ett annat idiotpåstående från Holm var att vindsnurror inte påverkar omgivningen! Har han sett några?

 30. Jan O

  Tidningar, radio och teve har de senaste dagarna haft en rad referat och inslag från ett internationellt toppmöte i Uppsala där världens ledande forskare på antibiotikaresistens samlats. Resistenta bakterier är sannolikt den största utmaning världen står inför. Ett hot som är på riktigt. Ändå, eller kanske just därför, kan inte SVT:s ”vetenskapsreporter” avhålla sig ifrån att göra jämförelsen med klimathotet.

  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/svt-s-vetenskapsreporter-nu-och-i-dag-maste-vi-agera

  Man tar sig för pannan.

 31. Christopher E

  #28 Jan O

  Jag håller med dig.

  Fast en likhet mellan antibiotikaresistens och klimathysterin är ju faktiskt att alamisterna är en slags bakterier som blivit svåra att utrota då de blivit immuna mot att ta in fakta som kullkastar deras tro… 😉

 32. tolou

  60-års cykeln borttagen:
  http://wattsupwiththat.com/2013/09/24/an-impartial-look-at-global-warming/

  Det som måste kunna förklaras är varför temperaturen steg redan före 1950 med 0,3 grader, redan innan co2 utsläppen ökade markant.

  Sedan har vi antagligen en effekt på runt 0,4 grader från co2 tills idag. Det innebär halvvägs genom ”fördubblingen” att det endast kan återstå runt 0,4 grader detta århundrade.

  http://i273.photobucket.com/albums/jj237/tolou1/Global%20climate%20model_2015_zps1asmzkpk.png

 33. LBt

  Faktum kvarstår, tar man bort 60-årscvykeln från känd temperaturkurva återstår en prydlig stigande temperatur med osannolikt god korrelation mot känd tillväxt av CO2. tolou #32:s referens ovan är en utmärkt illustration.

  Vad mina insatser i sammanhanget beträffar har jag varit tydlig beträffande tillvägagångssätt och de finns redovisade i inlägg kanske 1-2 år bakåt i tiden. Jag har inte gissat någon amplitud som påstås, amplituden 0,1 C för 60-årscykeln hämtar jag ur känd temperaturkurva och 1880-ca 1920 under vilken period man med god sannolikhet kan anta att det inte finns någon påverkan från CO2. Jag har också återkommande efterfrågat bättre förklaringar till temperaturkurvans utseende än 60-årscykeln men det enda jag sett är slumpmässiga eller kaotiska blandningar. Därtill framhåller jag att vi redan om 10-20 år får bekräftat vilken hypotes som kan tänkas ha bärkraft samt det rimliga i att vi medvetet begränsar våra utsläpp till dess vi vet bättre.

  De som vill bättra på eller få en verklighetsbild kan gå till
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/01/23/skeptisk-analys-av-uppvarmningspausens-linjara-temperaturtrender/
  som för övrigt kan vara intressant av andra skäl.

  Jag tycker för min del att dagen bjuder på betydligt viktigare information:

  Report: Italian Technology Company TSEM to Collaborate with MIT, Texas Tech University and Industrial Heat in the US

  Triangle Business Journal Names Tom Darden CEO of the Year (Video)

 34. Gunbo

  Christopher #10,

  Jag tar inte ställning till Mike Lockwoods text. Jag bara återger den för att visa att det finns olika synsätt på orsakerna till Lilla istiden. Och ja, den VAR en global företeelse med växande glaciärer t ex.
  http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=fil&user=ovQpZ4EAAAAJ&citation_for_view=ovQpZ4EAAAAJ:9ZlFYXVOiuMC
  Hela artikeln finns på PDF.

  Läs gärna diskussionerna på Climate Dialogue under rubriken What will happen during a new Maunder Minimum. Som vanligt är vetenskapen långt ifrån ”settled”.

 35. Christopher E

  #33 LBt

  Nähä du, gissar är precis vad du gör. Att du sedan inte förstår det själv är en annan sak.

  ”1880-ca 1920 under vilken period man med god sannolikhet kan anta att det inte finns någon påverkan från CO2”

  Åtminstone liten påverkan. Men du vet inte vilken övrig variation det fanns. Vad du gör är att gissa att tempreturkurvan skulle vara en horisontell linje utan din 60-årscykel, sedan med detta påhittade postulat mäter du in figuren och sätter en lagom amplitud för att platta till kurvan till vad du bestämt den ska vara. Alternativet till att gissa vore att beräkna amplituden utifrån atmosfärisk och oceanisk cirkulation, något du givetvis inte kan göra (det klarar ingen för närvarande så det behöver du inte ta åt dig för).

  Så för att sammanfatta antar du – gissar – att ingen naturlig variation finns förutom en 60-årscykel och CO2, mäter i figuren utifrån denna förutsättning, och menar dig ha bevisat att ingen övrig variation finns…

  Kan du se något liiiiiitet bekymmer med en typen av resonemang…? Om du släpper envisheten bara en liten gnutta?

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Cirkelresonemang

  PS. Läs lite noggrannare i tolous första länk i #32. Kurvan visar inte vad ni tror. Det beräknas en cyklisk komponent utifrån skillnaden mellan trend/mellantrend. Som du tolkar den är det ytterligare ett cirkelbevis.

 36. Christopher E

  #34 Gunbo

  ”Jag tar inte ställning till Mike Lockwoods text. Jag bara återger den för att visa att det finns olika synsätt på orsakerna till Lilla istiden.”

  Jodå säkert… ännu en gång ”råkade” du bara klippa in ett citat som du tyckte förminskade betydelsen av naturliga cykler. Det är lustigt hur detta nyanserande alltid bara går åt ett håll.

  Nu handlade det dock bara om att ”istid” är ett överdrivet uttryck för perioden ifråga, någon alla kan hålla med om, men bara värt en gäspning. Det var inte existensen av kallperioden som ifrågasattes som du hoppades på i klipp-och-klister-ivern.

 37. Ingemar Nordin

  Gunbo, jag tror knappast att någon här ser på den ”lilla istiden” på så sätt att det vore fråga om en riktig istid. Så att invända mot terminologin är lite av att slå in öppna dörrar. Däremot så pekar globala data för att ”medeltidsvärmen” var varmare än århundradena efteråt (kanske med undantag för vissa korta toppar). Och enligt tillgängliga globala data så har temperaturen stigit med 0,8 sedan s.k. förindustriell tid. Alltså har det, i snitt, funnits en svacka i temperaturen under några århundraden. Det finns en hel del både historiskt material (missväxt i stora delar på kontinenten, befolkningsminskning, etc.) för Europas del, och olika proxies för den globala bilden.

  Eller vill du bestrida den allmänna bilden? Det står dig naturligtvis fritt att göra detta, men det krävs nog mer än bara ett citat från Mike Lockwood om den välkända temperaturen i centrala England.. Det är i och för sig intressant med så långa serier, men det ÄR ju ganska lokalt som man bör vara försiktig med att generalisera globalt.

 38. LBt

  Återigen, jag gissar inte amplituden jag får den från 1880-1920 och applicerar den med gott resultat fram till nutid. Jag gissar inte heller den 60-åriga cykeln jag ser den i känd temperaturkurva, nedgången 1880-1910, 1940-1970 och 2000-nutid samt uppgången 1910-1940, 1970-2000. Och i bakgrunden en misstänkt accelererande påverkan. Inte så svårt och många har ju den med i sina hypoteser numera. Men en till synes kaotisk blandning av diverse mellan himmel och hav är inte ens en gissning, det är ju ingenting.

  Viktigast emellertid, jag drar därmed inte slutsatsen att detta är, utan bara att det kan vara. Välkomnar alla andra förslag bara de är underbyggda och tydligt specificerade , den slumpmässiga eller kaotiska blandningen tillhör inte dessa.

  Som sagt till dess vi vet bättre bör vi vara återhållsamma.

 39. Ingemar Nordin

  LBt #38,

  ”Välkomnar alla andra förslag bara de är underbyggda och tydligt specificerade , den slumpmässiga eller kaotiska blandningen tillhör inte dessa.”

  Det är rätt ointressant att läsa dina litanior eftersom du aldrig bryr dig om alla de mycket rimliga orsaksförklaringar som vi beskrivit för dig. Varför håller du på? Troll skall inte matas utan ignoreras.

 40. Gunbo

  Christopher #34,

  ”….ännu en gång ”råkade” du bara klippa in ett citat som du tyckte förminskade betydelsen av naturliga cykler.”

  Som jag skrev i #34: ”Som vanligt är vetenskapen långt ifrån ”settled”.”

 41. Gunbo

  Ingemar Nordin #37,

  ”Eller vill du bestrida den allmänna bilden? Det står dig naturligtvis fritt att göra detta, men det krävs nog mer än bara ett citat från Mike Lockwood om den välkända temperaturen i centrala England..”

  Nejdå, jag citerade bara en solforskare för att visa att det inte råder konsensus om LIA eller orsaken till den kallperioden. Att den var verklig och global visade jag med artikeln jag länkade till: http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=fil&user=ovQpZ4EAAAAJ&citation_for_view=ovQpZ4EAAAAJ:9ZlFYXVOiuMC

 42. LBt

  Ingemar N,
  rimliga? Menar du slumpen eller kaotiska blandningar? Kanske något annat som en 1500-årig cykel dvs 1500 år +-500. Man må då säga, vilken fantasi.

  Det jag söker är ett erkännande av att vi faktiskt inte vet vad vår påverkan kommer att leda till och att det därför är rimligt att vi medvetet begränsar våra utsläpp till dess vi vet bättre. Fast naturligtvis inte så att samhällsekonomin riskeras.

 43. Christopher E

  #38 LBt

  Som jag skrev, du förstår inte själv att du gissar och gör ett klassiskt cirkelbevis. Men det är precis vad du gör.

  LBt: ”Det finns inga naturliga klimatvariationer”
  Skeptisk: ”Hur vet du det?”
  LBt: ”Jag tar bort en 60-årig cykel och då blir kurvan rakare”
  Skeptisk: ”Var hämtar du data för denna 60-åriga cykel för att modulera med?”
  LBt: ”Ingenstans. Jag mäter i figuren över medeltemperatur.”
  Skeptisk: ”Så du vet inte var i naturen denna cykel kommer ifrån? Det är någon okänd naturkraft du förutsätter?”
  LBt: ”Det är bara andra som tror på okända naturkrafter, inte jag. Ni vill inte erkänna er till medvetna utsläppsbegränsningar bla bla bla”
  Skeptiker: ”Så hur vet du hur mycket amplitud du ska modulera din cykel med?”
  LBt: ”Som jag sade, jag mäter i figuren”
  Skeptisk: ”Men för att veta från enbart temperaturkurvan vilken amplitud cykeln bidrar med, måste du också veta hur temperaturen skulle varierat utan cykeln.”
  LBt: ”Det vet jag. Den skulle varit oförändrad.”
  Skeptisk: ”Hur kan du veta det?”
  LBt: ”Därför att det finns inga naturliga klimatvariationer”
  Skeptisk: ”Men var det inte det du menar att denna övning ska visa? Då kan du väl inte förutsätta det från början i ditt bevis?”
  LBt: ”Ni vill inte erkänna er till medvetna utsläppsbegränsningar bla bla bla”
  Skeptisk: ”Hört talas om cirkelbevis”
  LBt: ”Ni vill inte erkänna er till medvetna utsläppsbegränsningar bla bla bla”
  Skeptisk: ”Jag förstår, du har inte hört om det. För att återgå till din gissade amplitud, hur vet att nettouppvärmningen med eller utan 60-årscykler bara beror koldioxid?”
  Lbt: ”Båda ökar samtidigt”
  Skeptiker: ”Jo, rent fysikaliskt är det rimligt att CO2 bidrar, men det går ju inte utläsa ur en figur med två nära räta kurvor om CO2 bidrar med 10, 50 eller 100%. Kurvan ser ju likadan ut i vilket fall”
  LBt: ”Men det finns inga andra variationer. ”
  Skeptiker: ”Man skulle kunna fråga hur du vet med tanke på att naturlig klimatvariation dominerat jorden i över 4 miljarder år, och 1470 årscykeln som du förlöljigar är väl belagd i tiotusentals år, men du är rejält förutsägbar.”
  LBt : ”Ni vill inte erkänna till medvetna utsläppsbegränsningar bla bla bla”
  Skeptiker: ”Som sagt, ja Nå, vad är en medveten utsläppsbegränsning som inte skadar ekonomin och som jag inte ”erkänner” mig till?”
  LBt: ”Kärnkraft”
  Skeptiker: ”Jag är minst lika mycket för kärnkraft som dig”
  LBt: ”Men du du för kärnkraft på fel sätt. Alla som inte erkänner sig till min tro har fel och tror på slump och kaos och bla bla bla”
  Skeptisk: ”Men har du noterat att det bara är du här som talar om ”slump och kaos? Vi andra talar om att solaktivitet inte bara korrelerar med 1900-talets ökning, utan dessutom med Lilla Istiden, medeltida optimum och cykler tiotusentals år tillbaka. Vad är det för okänd naturkraft du menar skulle blockera denna påverkan just från 1880? Det har ju gjorts hypotetiska kurvpassningar med flera kända naturliga cykler av olika längd som får en bättre passning än din enbart-CO2-hypotes.”
  LBt: ”Han gissar amplituden”.
  Skeptiker: ”Det är korrekt, han mäter i figuren, det är en kurvpassning för att se möjligheten, inget bevis. Men på vilket sätt skiljer det sig från din övning? Du gissar ju amplituden precis på samma vis. Enda skillnaden är att han lyckas bättre med passningen och framför allt under längre tid.”
  LBt: ”Ni vill inte erkänna till medvetna utsläppsbegränsningar bla bla bla bla bla bla katastrof kan inte uteslutas bla bla bla LENR kommer att rädda oss bla bla bla bla bla”

  😉

 44. Ulf L

  Christopher E
  Träffande.
  Det som stör mig med LBt:s pladder är att han tror att han dels har något att komma med, dels tror att bara han upprepar det han säger kommer folk att förstå hans genialitet.
  För ett tag sedan var det någon som råkade använda sig sig av ett språkbruk som liknade LBt:s. LBt bröstade sig som en tupp för nu hade äntligen folk börjat förstå hans budskap. Det misstaget gör nog ingen igen.
  LBt är en av dem som inte kan förstå att ord måste fyllas med innehåll innan de blir meningsfulla.

 45. tolou

  Solen är konstant.

  eller…
  http://i273.photobucket.com/albums/jj237/tolou1/Solar%20SSN/SolarSunspotNumbers2013_1848to1945up20pct_zps8522c0a2.png

 46. LBt

  Argumentationskolapps.

  Ingen vet vad vårt fossila bruk kommer att innebära i ett längre perspektiv, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas. Naturligtvis bör vi därför medvetet begränsa våra utsläpp inom ramen för vad samhällsekonomin tål.

 47. #43 och #44

  LBt är inte den ende som tror att ’kunskap’ bara är en sekvens av ord, och att det gäller att hitta denna och ffa att den antingen redan har uttalats av någon ’auktoritet’ eller att den i efterskott får en sådan ’välsignelse’ ..

  Nästan alla klimathotsanhängare och -förhoppningsfulla jag stött på under åren har just försökt undfly empiri, verkligheten och hur saker faktiskt är, och i stället velat ersätta detta med fraser, ordvrängeri, baklängesresonemang mm och varför folk borde ’acceptera’ att då blir ’slutsatserna’ något helt annat, frånkopplat från den faktiska världen ..

  Även vår Thomas P har ofta inget mer än tillrättalagda ord om varför vi skall tro på och acceptera klimathotet. Bara på en anings högre nivå …

 48. ”Argumentationskolapps” följt av monomant upprepade floskler

  Ett bra exempel på det den tomhet som påpekades.

 49. tolou

  Större El niño’s laddas från solen med en fördröjning på ung. 9 år.
  http://i273.photobucket.com/albums/jj237/tolou1/Solar%20SSN/SunspotsMonthlySIDCandHadCRUT4GlobalMonthlyTemp_Forecast_zpsb68ca81d.gif

  Under detta sol-max var peaken så låg att vi inte laddat speciellt mycket värme tills sol-min runt 2020.

  It’s going to be ugly. 😈