Gröna helvetet – absurd miljödom tvingar fastighetsägare stoppa oljeeldning p.g.a. ”växthusgasutsläpp”

Svenska folket är till stor del ovetande om de nya tokiga gröna lagar och förordningar som införs. Hur Riksdagen steg för steg går från marknadsekonomi till grön planekonomi.

En som drabbas av det gröna helvetet är Stefan Ericson i Falun. Miljönämnden i Falun beslutade 2014-04-15 att den fastighet Ericson äger via firman Kansliet måste sluta elda med olja och istället inom tre år från beslutet vunnit laga kraft ersätta denna med värmekälla som har inget eller lågt inslag av ej förnybara energikällor. 

hell

Beslutet hade inget med direkta föroreningar att göra utan baserade sig på ett allmänt krav att uppvärmning ska ske med förnyelsebara energikällor. Problemet för Stefan Ericson är kostnaderna för byte av värmekälla som uppgår till ca 1.000.000 kronor. Han hyr ut lokalerna och kan inte få täckning för de ökade kostnaderna.

Nu följer en serie överklaganden. Stefan Ericson överklagar miljönämnden i Faluns beslut till Länsstyrelsen som avslår överklagandet 2014-06-17. Som skäl till domen från Länsstyrelsen (se referens sid 4(5) i bilaga 1) anges:

”Enligt Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan ska halten av växthusgaser i atmosfären i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. Miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan har preciserats så att Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter). Den svenska energi- och klimatpolitiken syftar till en effektiv och hållbar energianvändning med låg negativ inverkan på klimatet, miljön och människors hälsa.

Den övergripande fråga som länsstyrelsen har att pröva är huruvida fortsatt oljeeldning är förenligt med kraven på hållbar utveckling och det nyss angivna miljömålet. Prövningen måste ske med beaktande av vad som kan bli följden vid en fortsatt generell oljeeldning.

Länsstyrelsen gör bedömningen att fortsatt generell oljeeldning bidrar till utsläpp av växthusgaser och i förlängningen medför skada för människors hälsa och miljön.”

Stefan Ericson överklagar nu Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen och målet kommer upp i Nacka Tingsrätt. Beslutet blir att Länsstyrelsens beslut och miljönämnden i Falu kommun beslut upphävs.

Det kunde varit slut här och allt frid och fröjd. Men inte. Miljönämnden i Falun överklagar Mark- och miljödomstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen i Svea Hovrätt, mål M9668-14. Och nu vinner Miljönämnden i Falun på nytt och det ursprungliga beslutet ska verkställas. Inför domen per 2015-05-28 har miljööverdomstolen inhämtat remissyttrande från Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Energimyndigheten säger: Kravet på att i första hand använda förnybara energikällor ska ses som en förpliktigande regel och inte målsättningsstadgande.

Vidare säger Miljööverdomstolen: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar inledningsvis att det inte ens påståtts i målet att den aktuella oljepannan ger upphov till några lokala hälso- eller miljöproblem. Föreläggandet om byte av värmekälla grundar sig istället på ett allmänt behov av att minska på omfattningen av användandet av olja som uppvärmningsmetod. Detta eftersom en fortsatt eldning med olja som är ett fossilt, icke förnybart bränsle, bidrar till utsläpp av växthusgaser vilket inte är förenligt med framför allt hushållningsprincipen. I förarbetena till miljöbalken anges särskilt att tillsynsmyndigheten inte bara kan agera vid direkt miljöpåverkande överträdelser, utan
även när t.ex. hushållningsprincipen inte iakttas (prop. 1997/98:45 Del 2, s 273).

Referens till domarna

greenblob2

I praktiken har vi den gröna planekonomin här. Alla oljeeldade fastigheter kan åläggas att byta till ”förnybara värmekällor”. Inga miljöskäl behövs utan det räcker att hänvisa till klimatbluffen. Vad blir nästa steg? Ska bilar som använder bensin- eller diesel tvingas byta till elmotor på ägarens bekostnad? Ska landsbygden avfolkas? Ska det äldre paret i ett oljeeldat hus på landet tvingas att flytta om de inte har råd att byta till ”förnybar värmekälla”, läs pellets.

Stefan_LöfvenAsa_Romson2

Sverige är ett land med en politisk adel som pratar om jobben och landsbygden men sen via tokiga beslut tar död på båda. Det visar detta beslut som tyvärr kommer att vara prejudicerande. Den nya energipolitiken med subventionerad vindkraft kommer att höja elpriset rejält och på sikt slå ut en del av vår industri. Detta bekymrar inte de rödgröna khmererna som tror att vi kan leva på att odla närproducerade morötter åt varandra.

Inte så konstigt att vi inte har råd med sylt till pannkakorna eller sallad till maten till pensionärerna längre [länk]. Nu är sossarna och Stefan Löfven ute efter pensionärernas pengar också. AP-fonderna kan börja tömmas för att regeringen vill ”satsa på infrastruktur” [länk].

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stickan no1

  Lagen som refereras är Miljöbalken från 1998. Det nya är att man tolkar lagtexten hårdare än tidigare. Och det arbetet påbörjades redan av den förra regeringen. Första domen var från 2014.

  Det är alltså tyvärr ingen fråga om vänster eller höger utan allihop (nästan) har samma tokagenda.

  Extra provocerande blir alltihop av att Åsa Romson själv använder skattebefriad grön diesel = brännolja i sin nöjesbåt.

 2. Lennart Bengtsson

  Stort tack Per för att Du informerar om denna uppenbara juridiska fadäs. Miljöfundamentalismen sprider sig i samhället som en löpeld liksom vänsterfanatismen gjorde i början av 1970-talet. Politiska passioner in och vett ut.
  Om miljörörelsen verkligen bryr sig om en klimatuppvärmning så borde de i rimlighetens namn inta en förnuftig inställning till kärnkraft som är en av de få energislag som kan leda till en verklig minskning av koldioxidutsläpp. Inte minst James Hansen har fört fram detta och han har väl ännu inte blivit persona non grata i miljörörelsen.
  Dessutom är de svenska utsläppen obetydliga eftersom Sverige redan gjort massiva investeringar långt före de flesta länder. Dit hör den tidiga satsningen på kärnkraft och värmepumpar. Tyvärr tycks det vara s en ”religiös” övertygelse som driver miljöpolitikerna och inte sunt förnuft vilket svenska folket förväntar sig. De som får lida för denna brist på omdöme är människor, ofta i små omständigheter utanför storstäderna, som redan fått lida i övermått av en på alla sätt orättfärdig och inkompetent politik.
  Jag tycker synd om svenska folket som borde ha fått nog! Säg i från!
  LennartB

 3. AG

  Ur domen: ”Vid en årsförbrukning av 35 kubikmeter olja blir det ungefärliga koldioxidutsläppet 9 500
  kg/år. Miljönyttan vid byte till en värmepump, bestående i minskade koldioxidutsläpp,
  kan beräknas till 50 000 – 100 000 kr per år.” Undrar hur de har beräknat ”miljönyttan”? Det var ett nytt begrepp för mig.

 4. Stickan no1

  5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
  skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja
  möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första
  hand skall förnybara energikällor användas.

  Detta är lag sedan 1998.
  https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K1

 5. Mikael W.

  Otroligt! Man upphör aldrig att förvånas över galenskapen i detta land!

 6. Stickan no1

  Miljörörelsen är emot nästan allt.
  De vill inte att man skall använda fossila bränslen.
  De vill inte att man skall använda värmepumpar. Man vill stoppa HFC gaserna i värmepumparna utan att det finns väl fungerande ersättningsmedel.
  https://www.kth.se/itm/inst/energiteknik/forskning/ett/projekt/koldmedier-med-lag-gwp/low-gwp-news/osaker-framtid-for-fluorerade-koldmedier-1.427749
  Men vill inte använda kärnkraft och man vill heller inte tillåta eldning av ved och pellets på grund av bildandet av skadliga partiklar.
  Det finns bara en långsiktig lösning:
  Flytta från eländet.

 7. Lasse

  Per
  Att byta från olja till värmepump är en investering som oftast är väldigt lönsam. Men att utnyttja miljölagar för att tvinga fram en investering måste vara väldigt underbyggd.
  I gårdagens tråd så var en SD riksdagsman väldigt tydlig: Problemet är globalt och kan inte lösas genom att vi späker oss.
  Plan och bygglagen har en portalparagraf där resursutnyttjandet skall begränsas. I dagens SVD påtalas om ett projekt där ett funktionellt hus rivits och ersatts av nytt med miljöprofil. Något som kan kallas greenwashing.

 8. Ingvar

  Den svenska lite mer civiliserade varianten av de gröna khmererna tar död på människor de också

 9. Lasse #7: I en marknadsekonomi sker utbytet från oljeeldning till värmepumpar om den är lönsam för fastighetsägaren. Förutsättningarna är olika för olika fastighetsägare. Att staten går in och bestämmer vilka investeringar som ska göras på de individuella fastigheterna är ren planekonomi och leder till sämre ekonomi totalt.

  Socialism och planekonomi fungerar dåligt vilket historien tydligt visar. Venezuela och Nordkorea är dåliga exempel i dagens värld. När jag reste till öststaterna på 1970-talet måste man alltid ta med sig eget toalettpapper. Det fanns inget på hotellen och alltid slut i butikerna. Jag gissar att det är brist på toalettpapper i Venezuela idag.

  Den nya rödgröna planekonomin kommer att göra Sverige som land fattigare.

 10. Lasse

  Per #9
  Visst är det så-men detta borde kunna öppna upp för en marknad.
  Flexibla värmepumpslösningar som kan ställas upp och köras där det är lönsamt men där företag räknar kortsiktigt. Som värmepumpsivrare så inser jag hur företag ofta har för kort framförhållning och drar sig för långsiktiga investeringar.
  Fö är värmepumpar en av få fossil-besparingar som hela tiden levt utan bidrag-de är för lönsamma!
  Själv har vi oljeeldning som backup till en värmepump sen 20 år tillbaka. Bidrar därmed en del till effektbalansen kalla vinterdagar genom att inte behöva eltillskott!

 11. Björn

  Konsekvenserna av idiotlagar förskräcker. Det saknas rimliga motiv och det borde åtminstone finnas en övergångstid på 10 år. Vilka fler orimligheter kan vi förvänta oss med anledning av ett hysteriskt överdrivet och obevisat hot?

 12. Håkan Bergman

  Lasse #10
  Vem vågar göra långsiktiga investeringar i en bransch där politikerna när som helst kan ändra spelreglerna?

 13. Stickan no1

  #12
  Problemet är att en värmepump i denna storleken är en investering med lång återbetalningstid.
  Det vore bättre för alla om investeringar gick till projekt med kort återbetalningstid.
  Men inte ens det görs idag.

 14. John Silver

  #12

  Vem vågar göra investeringar överhuvudtaget?

 15. John Silver

  Washington Post har vaknat:

  http://www.washingtonpost.com/national/health-science/how-europes-climate-policies-have-led-to-more-trees-cut-down-in-the-us/2015/06/01/ab1a2d9e-060e-11e5-bc72-f3e16bf50bb6_story.html

 16. Lasse

  #12
  Det är har tvånget kommer in! Det brukar underlätta besluten!
  Att använda lagen som piska har funkat väl i många sammanhang. Det är väl så de flesta av oss kommer att bli brottslingar.
  Nyligen har vi fått förbud med toaletter i båtar som släpper ut till havet. Men vi med simplare farkoster skall veta att alla utsläpp till havet är brott mot miljöbalken.

 17. Björn

  John Silver [15]; Det är deprimerande att läsa sånt här. Man skövlar skogar över världen som sedan skall brännas upp i EU. Det verkar som om våra beslutsfattare inte förstår att denna förbränning emitterar CO2, vilken man med alla medel vill bekämpa. Var finns logiken? Samma konstigheter när det gäller kärnkraften som är en CO2-fri energikälla. När man stänger kärnkraften finns bara CO2-emitterande teknik att ta till. Hur är det möjligt att vi i förlängningen kan låta nuvarande politiker föra en så motsägelsefull politik? Allt är i grunden baserat på en hypotes som vid sidan av alla naturliga företeelser, är obevisad.

 18. Peter F

  OT

  Den 12 juli ska jag INTE lyssna på ”Sommar”. Johan Rockström ska då fritt och utan motsägelser få förpesta etern. Bedrövligt.

  Eller ska jag (vi) kanske lyssna och anteckna lögnerna.

 19. Ann lh

  Tack Lennart Bengtsson för ovanligt raka rör!

 20. Ingemar Nordin

  Björn #17,

  ”Hur är det möjligt att vi i förlängningen kan låta nuvarande politiker föra en så motsägelsefull politik?”

  Eller så är det här med koldioxid bara ett svepskäl för att åstadkomma det övergripande målet, nämligen att avindustrialisera och avteknifiera samhället. Och då är de på god väg mot att ta oss tillbaka till naturtillståndet!

 21. Ingvar

  Ingemar #20
  Precis! Sverige, det nya Amish-landett

 22. AG

  #21 Men Amish använder ju fotogen och propan i sina hus!

 23. Bim

  AG # 22
  Så lever de vidare också. Det kommer inte vi att göra.

 24. Rider

  Stickan no 1

  Miljökraven gäller inte för Åsa Romson.
  http://www.di.se/artiklar/2015/6/3/asa-romson-forsvarar-giftiga-batfargen/

 25. Stickan no1

  #24

  Det beror antagligen på att koppar ärgar och blir grön med tiden.
  Något annat skäl kan det inte finnas.

 26. bedouin

  Uppvärmning är tydligen en brännande fråga. Även när man ser på Sverige utifrån. Är det någon mer än jag som har läst att James Hansen – av alla människor – är förgrymmad på Sverige för att vi planerar att lägga ner kärnkraften? (Är detta redan behandlat på Klimatupplysningen?)

 27. Mcket bra inlägg Per, och verkligen en icke-rättsstat, som kan kliva in i en enstaka fastighet, peka på värmekällan och beordra ”byt”. Det är fullständigt godtycke. Juridiskt vore det rimligare att förbjuda ALLA oljepannor – men i praktiken skulle konsekvenserna då bli uppenbart orimliga.
  /C-G

 28. Brandingenjör

  #26 bedouin

  Min uppfattning är att de flesta klimatforskare förespråkar kärnkraft. James Hansen är i det fallet inget undantag.

 29. Greger

  OT, men: Glöm inte att lyssna på professorn i miljökunskap, agronomen Johan Rockström den 12 juli. Då är han sommarpratare, vilket avslöjades idag i radions P1. Han kommer säkert att prata om ”tipping points” och andra hot och vi får säkert lära oss något nytt om de klimatfasor som väntar.

 30. Tudor

  #9 Per Welander

  Du skriver:

  ”Jag gissar att det är brist på toalettpapper i Venezuela idag.”

  Du behöver inte gissa. Det har varit så ett bra tag nu i Venezuela.

  http://www.bloombergview.com/articles/2013-09-27/venezuela-is-running-out-of-toilet-paper-

  https://news.vice.com/article/want-milk-or-toilet-paper-the-venezuelan-government-wants-your-fingerprints

  http://newsfeed.time.com/2013/05/17/bathroom-blues-venezuelas-toilet-paper-crisis/

  Brist på toapapper kommer vi troligtvis aldrig att få i Sverige, däremot är en brist på energi troligare, med ransonering och blackouts som resultat.

 31. Ingemar Nordin

  beduin #26,

  Jo, det har noterats här att James Hansen förespråkar kärnkraft. Det är därför att han (fortfarande) tror att mänsklighetens användning av fossila bränslen utgör ett akut hot mot vår överlevnad. Han har alltid trott detta och har varit en drivande domedagsprofet. Och alla hans prognoser och profetior har hittills visat sig vara helt fel https://www.klimatupplysningen.se/2010/01/24/james-hansen-%E2%80%93-en-inflytelserik-klimatforskare/ .

  James Hansen är en simpel skojare, eller möjligen en enfaldig troende. Och han har grov vetenskaplig oredlighet på sitt samvete och har förmodligen gjort sig skyldig till tjänstefel i sin egenskap av chef för det federala NASAGISS.

  Av detta följer inte att han har fel beträffande kärnkraft. Själv har jag varit kärnkraftsmotståndare och röstade emot en vidare utbyggnad vid folkomröstningen 1980. Men inte av samma skäl som Hansen nu är kärnkraftskramare. Utan helt enkelt därför att det är tekniskt omöjligt att på ett säkert sätt lagra avfallet i 50 000+ år. Vi har ett avfallsproblem. Och det hjälper inte att som MP tror att nu avveckla kärnkraften. Tvärt om bör vi satsa på att vidareutveckla denna teknik, via generation 4, så att vi kan dels utvinna MYCKET mer energi (vilket är bra för mänskligheten) och för att ta hand om det radioaktiva avfallet. MPs politik leder, med sin avvecklingsdogmatism och utvecklingsfientlighet, till att hotet kvarstår.

 32. Lasse

  OT Willis Eschenbach har gjort det igen!
  http://wattsupwiththat.com/2015/06/03/albedic-meanderings/#comment-1952621
  Han leker med data på ett sätt som man bara kan gilla!
  Nu visar han hur albedot ändras när havet blir varmt. Det verkar finnas en broms över 26 grader.
  Bara med data så kommentarsfältet kommer nog att bli intressant att följa!
  Förklara det med fysik tack!

 33. tty

  Tudor #30

  ”Brist på toapapper kommer vi troligtvis aldrig att få i Sverige, däremot är en brist på energi troligare, med ransonering och blackouts som resultat.”

  Säg inte det. Pappersbruk är extremt energikrävande. Visserligen kan de producera en hel del av energin själva, men inte allt. Och det lär nog bli litet knepgt att åstadkomma batteridrivna timmerbilar och processorer. Och troligen rätt dyrt att installera laddstolpar ute i skogarna.

  OT men ganska kul. Ett nytt uttryck:

  ”Att göra en Romson” : Att säga något så urbota dumt att man omedelbart måste be om ursäkt för det, och att be om ursäkt på ett sådant sätt att man omedelbart måste be om ursäkt för ursäkten. Ungefär samma sak som ”att göra en pudel”, fast med en hel kennel.

  Eller denna:
  ”Löfvén hoppas att Romson gör en Juholt”

 34. Ann lh

  Kvällens Lars Bern – tänkvärd!
  SDs tre ben migrationen – klimatfrågan – Sverige som industrination dvs skolfrågan ur ett kunskapsperspektiv… Vinnande koncept!

 35. Gunnar Strandell

  Lasse #10
  Citat:
  ”Fö är värmepumpar en av få fossil-besparingar som hela tiden levt utan bidrag-de är för lönsamma!”

  Jag vill påminna om Mona Sahlins insats för tio år sedan, som drog en hel del lycksökare till värmepumpsbranschen och punkterade marknaden i väntan på de nya subventionerna.

  Det är inte fel att vara positiv till värmpumpar, man jag tycker inte att man behöver vara så ivrig att man reviderar historien.

  Länk:
  http://www.dn.se/ledare/signerat/stoppa-sahlins-storsinthet/

 36. Sigge

  #33 tty

  Det pågår och har under lång tid pågått utveckling av massaframställning. Energisnålare teknik har man länge jobbat med utom när det gäller torkningen, för att man har haft ett stort överskott av bark som man ändå måste bli av med så därför har man i stort sett inte återvunnet någon värme från vattenångan som avges från massan. På flera massafabriker så har man elproduktion i liten skala med mottrycksturbiner där överskottsvärmen används till torkning. Många massafabriker ligger vid vattendrag och har ett eget litet vattenkraftverk som producerar el. Det som hänt under de senaste åren är att det byggts biobränsleeldade värme- och kraftvärmeverk som gjort att efterfrågan på billiga biobränslefraktioner som bark ökat. Eftersom det är ganska lätt att återvinna en del av energin från torkvärmen så börjar en del pappersbruk med sådan återvinning och då kan de få bark över för försäljning. Nackdelen för pappersbruken är att elproduktionen från mottrycksturbinerna också minskar vilket gör att de måste köpa mer el utifrån.

 37. Slabadang

  Lasse!

  Ett extremt starkt bevis för att molnen är en mycket stark negativ feedback och vi ser hur den naturligt alltid fungerande styrande termostaten på planeten fungerar. En annan viktig observation är att havsytetemperaturer över 30 C är i princip icke existerande och stärker ytterligare bevisen på att molnen kickar in mycket snabbt när yttemperaturen når över ca 26 C och avkylningen därefter nästan omedelbar. Det är själva 123 att man ska få rätt HEEEEELA TIDEN!
  Den där pajasen Dessler (IPCCs ”molnexpert”) borde söka jobb på vetenskräpsredaktionen på SVT för de kan lika lite om opartisk saklig journalistik som han om molnen!

  Det blir jätteintressant att ta del av vad L Bengtsson säger om dessa observationer. Den här analysen måste redan ha gjorts för länge sedan och är väl sorterad i papperskorgen av politrukerna på IPCC !

 38. L

  ”Alla måste och kan bli planet­skötare” säger Rockström inför sitt Sommarprat;
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=6175587

  Tom Alandh ska också vara Sommarvärd, det blir väl samma tema….

 39. L

  Såg ni Rockströms föreställning i förrgår;
  https://www.youtube.com/watch?v=0zsbg_j5waE

  Han påstår att jorden blir fyra grader varmare i slutet på seklet. Han pratar på som en blandning av Hans Rosling och Steve Jobs, med den stora skillnaden att det bara är ett flöde av ord utan innehåll.

 40. ThomasJ

  Och någon som fortfarande anser Sverige vara en (fungerande) rättsstat?

  Skrämmande är inte ens förnamnet… Ändock nyttigt att erfara, tack Per för detta!

  Tyvärr är detta ”bara” en försmak av vad som kommer… It has to get worse before it can get better och den processen kommer kosta tid och enorma resurser, som f.ö. inte kommer att finnas…

  Vilket land ska man flytta till?

  Mvh/TJ

 41. L

  Thomasj, #40,

  Ja, vilket land ska man flytta till..? Det är frågan utan svar…

 42. Ann lh

  #38 L och sommarpratandet i år skulle bli fritt från politik.

 43. #39

  Nej, men jag lyssnade på din länk idag i stället. Och det stämmer, han skulle väldigt gärna vilja vara både Rosling och Jobs. Men är ingetdera. En helt makalös lång harrang av intetsägande fraser kryddade med floskler, modeord och förstås hans claim to fame catch phrase ’planetary boundaries’ ..

  Jag lyssnade på hela, och där fanns absolut inget med någon substans, inga fakta alls … bara mässande om att vi nu alla står inför ett historiskt ögonblick där vi fortfarande kan rädda planeten från att rulla ut över och störta ned i avgrunden .. och att vi skall vara jätteglad för den möjligheten.

 44. Ingemar Nordin

  Det sitter tydligen små Rockströmskopior i varje kommunstyrelse, varje länsstyrelse och i varje miljödomstol. Dessa fanatiker vränger på lagarna utan hänsyn till vilka absurda resultat för den vanlige medborgaren det än blir.

 45. JIMMY

  Tack Per Welander för dessa nyheter- om att Sverige nu helt inför ej folkvald von oben inbillade klimat religiösa tvångstanke diktat -och grön fascism blandat med (Grön- Kommunism), och som några här ovan skrivit vem vill investera i ett land eller köpa ny bil fastigheter -som styrs av Sossar kommunister och( MP- Medeltids Partiet) samt till vilket land kan man emigrera till när( DÖ kartellen ) inför dödsstöten och ekonomin total kollapsar..