När reptilhjärnan tar över

Bild KU 19 reptilhjärnan

Gästinlägg #19 av Gösta Pettersson

Min skolkamrat Bosse var rädd för getingar. En sommardag när vi tog en utomhusfika skrek han ”geting”, for upp så att stolar och bord vältes, fäktade vildsint med armarna och slog i vredesmod till mig när jag försökte lugna honom med att han bara blivit rädd för en blomfluga. Den getinglika blomflugan uppfattades som ett hot och avskar hans flyktväg ut från bersån. Först skulle flygfäet dödas eller jagas bort. Sen kunde man diskutera vad det var av för art.

Ett sådant beteende är tämligen typiskt för hur vi människor reagerar när vi blir skräckslagna. Alla känner igen det, eftersom vi alla är genetiskt kodade att bete oss så. Skräcken uttrycker att våra hjärnor efter analys av diverse sinnesintryck instinktivt har dragit slutsatsen att det föreligger ett hot mot oss.

Då kopplas den förnuftiga pannloben bort. Kontrollen övergår till evolutionärt ursprungligare delar av hjärnan (hjärnstammen, lillhjärnan, amygdala), de som skämtsamt kallas reptilhjärnan och svarar för våra reflexartade och instinktiva beteenden. Reptilhjärnan prioriterar snabba beslut. Allt som uppfattats som omedelbara hot bemöts genom att ducka för faran, fly från faran eller slåss mot den. Förnuftiga överväganden är bortkopplade. Rädsla skrämmer vettet ur oss.

Det är skälet till att skrämselpropaganda alltid har rönt uppmärksamhet, alltid initialt har varit framgångsrik och därför i alla tider använts som verktyg av diverse makthavare och makteftersträvare för att främja sina egna intressen. Judendomens (och kristendomens gammaltestamentliga) domedagsprofeter är bland de tidigaste dokumenterade exemplen på sådana försök att skrämma sig till gehör för sina synpunkter. Men de har troligen haft sina föregångare miljontals år dessförinnan. Och de har med säkerhet haft talrika efterföljare. Allt från romarrikets senator Cato med sitt ”Kartago bör förstöras” fram till 1900-talets nordamerikanske senator Al Gore (sedermera vicepresident och presidentkandidat) med sin klimatalarmism som röstvärvande och inkomstbringande affärsidé.

Att reagera på varningsrop enligt reptilhjärnans direktiv har varit evolutionärt fördelaktigt i en värld av ständig kamp för tillvaron. Uppmärksamma varningen och sätt dig i säkerhet även om du inte själv ser hotet. Detta handlingsalternativ har varit så framgångsrikt att det genetiskt införlivats som instinktivt beteende hos snart sagt alla lätesavgivande djur. Det har sina motsvarigheter hos stumma djur och även som artbevarande princip inom växtvärlden.

Men reptilhjärnans makt är begränsad för pannlobsförsedda djur som vi människor. Efter en första reaktion enligt reptilhjärnans direktiv får vi tillbaka vårt förnuft. När vi väl instinktivt ryckt till och duckat för en skrämmande rörelse i synfältets periferi vrider vi på huvudet för att se om det som rörde sig var hotfullt eller ej. Ropet ”Vargen kommer” får initialt högsta prioritet för vår uppmärksamhet, men börjar därefter granskas rationellt. Är det något som kommer? Är det en varg eller bara en ko?

Flertalet av oss kan skilja på en varg och en ko och kommer efter rationell granskning att korrekt kunna bedöma om varningsropet var befogat eller ej. Men den som saknar den kunskapsbaserade förmågan att se skillnad på vargar och kor kommer efter rationell granskning av varningsropet fram till att det tycks vara befogat och måste beaktas, om inte annat så enligt försiktighetsprincipen.

Vad det klimatalarmistiska varningsropet ”Vargen kommer” beträffar kan endast en smärre högutbildad del av världens befolkning se skillnad på en klimatvarg och en klimatko. Folk i gemen kan det inte. Beslutsfattande politiker i gemen kan det inte. Opinionsbildande massmediala journalister i gemen kan det inte. Bristen på adekvat kunskap får sådana människor att av rädsla misstro alla som säger att den förmodade vargen bara är en ko. De föredrar att lyssna på personer som ”ser allvarligt på problemet” enligt kriteriet att de godtar att kon kan vara en varg och därmed måste betraktas som ett hot enligt försiktighetsprincipen. De hör ett varningsrop vars giltighet de i brist på adekvat kunskap inte kan rationellt bedöma och är vettskrämda för att varningsropet ska negligeras.

Det ser jag som en huvudsaklig förklaring till den klimatångest som västerländska massmedia gett uttryck för under 2000-talet. Alla värmerekord, alla annalkande orkaner, alla översvämningar och all torka uppmärksammas och tas obefogat som ett tecken på att vår planet är drabbad av en mänskligt framkallad global uppvärmning av katastrofal art, precis som klimatalarmisterna säger. Må alla ständigt påminnas om detta hot, så att det bemöts och inte glöms bort.

Må ingen förledas att negligera hotet genom att upplysas om det även satts frapperande köldrekord under 2000-talet. Må ingen upplysas om att orkaner, torka, översvämningar och andra obehagliga effekter av extrema vädersituationer har förekommit i alla tider. Förtig skeptikernas påpekanden att 1900-talets globala uppvärmning inte medfört någon påvisbar förändring av extremvädrens styrka eller frekvens. Förtig att antalet förtidsdöda på grund av extremväder är försvinnande litet jämfört med antalet som dör i förtid av andra orsaker. Förtig att kyla och inte värme varit den huvudsakliga orsaken till att en försvinnande liten del av mänskligheten dött i förtid på grund av extremväder.

Västvärldens massmediala journalister har (med enstaka glädjande undantag)lyft fram allt som får dem att tro på och ängslas för klimatalarmisternas varningsrop. De har medvetet låtit bli att upplysa om skeptikers invändningar mot varningsropet. Detta har i flera dokumenterade fall skett på basis av redaktionella anvisningar, med BBC:s för några månader sen utfärdade direktiv som ett färskt exempel; skeptikers synpunkter är inte beaktansvärda.

Massmediala journalister och redaktörer är tämligen undantagslöst naturvetenskapligt lågutbildade och oförmögna att se skillnad på klimatvargar och klimatkor. Men de har hört varningsropet att en varg är i annalkande. Deras reptilhjärnor ser till att ropet ständigt ringer i deras öron. Det är fara å färde. Hur i hela friden är de skeptiker funtade som förnekar detta och försöker få oss att bortse från den livshotande faran? Må skeptikernas röster förklinga ohörda. Först ska vargen dödas. Sen kan man diskutera om det i själva verket bara var en ko.

Massmedia är den huvudsakliga informationskällan för människor i de industrialiserade delarna av världen. Den massmediala klimatångesten har därför i västvärlden överförts till folk i gemen och politiker i gemen. Det finns mängder av i mitt tycke sympatiska och ansvarskännande människor som manar till kamp mot ”klimatförändringarna”, eftersom de på fullt allvar tror att vi håller på att störta oss själva i fördärvet genom vår användning av fossila bränslen. De har hört varningsropet. De betraktar det som befogat eftersom de i brist på adekvat kunskap inte kan utesluta att så är fallet.

Sådan klimatångest kan inte botas med vetenskapliga resonemang som de ängsliga inte kan bedöma giltigheten av. Man måste inrikta sig på den rädsla som alla skrämselpropagandister söker framkalla och utnyttja sig av för nå sina politiska syften. Man måste förklara att ingen behöver vara rädd för det som klimatalarmister framställer som fruktansvärda hot. Hoten är tomma.

Global uppvärmning utgör inget hot, utan är starkt livsfrämjande. Det frodigaste livet återfinns i de varma tropiska regnskogarna. I de kalla polarområdena är den biologiska mångfalden som ynkligast och allt liv utrotningshotat. ”Våren ger blommor, sommarn ger hö, hösten den är kärv, vintern ett fördärv” konstaterade Evert Taube. Alla svenskar vet att sommarvärmen får livet att blomma upp och att vinterkylan får livet att gå i dvala. Må de påminnas om detta.

Jordens nuvarande yttemperatur är inte skrämmande hög, utan skrämmande låg. Det var varmare än nu när Island och Grönland kolonialiserades under den medeltida värmeperioden. Flera gårdar som de medeltida islänningarna bodde på ligger numera begravda under Vatnajökull.
Det var mycket varmare än nu under det postglaciala temperaturmaximet för 4 000 – 6 000 år sedan.  Då var Sibiriens tundror upptinade och Skandinavien glaciärfritt.Numera är Jostedalsbreen i Norge Europas särklassigt största glaciär. Först om och när den smält bort på grund av global uppvärmning är det dags att glädja sig åt att det redan inledda tåget mot nästa istid åtminstone tillfälligtvis fördröjts. Global uppvärmning är inte något att vara rädd för, utan något att glädjas åt i den istidsera som vår planet hamnat i de senaste två årmiljonerna.

Luftens koldioxidhalt är inte skrämmande hög, utan skrämmande låg efter hundramiljontals år av fossilisering av atmosfäriskt kol. Sänks koldioxidhalten till hälften utrotas ett överväldigande flertal av jordens växtarter och drar mängder av djur med sig i döden.

Ökande koldioxidhalter är inte livshotande utan starkt livsfrämjande.De ger mera mat åt växterna och därmed även åt djur och mikroorganismer. Vår användning av fossila bränslen har återfört kol till den atmosfär de fossila bränslena härstammar från. Det har gett oss en grönare värld, förbättrad livsmedelsförsörjning och en välfärdsökning förutan like.

Ingen behöver oroa sig för att en global uppvärmning med 0,5–1 grad C skaleda till katastrofalt förvärrade extremväder. 1900-talets globala uppvärmning var i den storleksordningen och medförde ingen som helst påvisbar förändring av extremvädrens styrka eller frekvens. Men antalet dödsfall på grund av extremväder har sedan 1920-talet minskat med 98% (blivit 50 gånger lägre). Risken att dö i förtid på grund av extremväder är numera försvinnande liten (0,03 %; hälften köldrelaterat) jämfört med risken att dö i förtid på grund av infektionssjukdomar, parasitsjukdomar, havandeskap med komplikationer, svält, krig, trafikolyckor, våld och annat elände (sammanlagt 41 %).

Om man enligt exemplen ovan påvisar tomheten av de hot klimatalarmister framställer som skrämmande kan förhoppningsvis åtskilliga ängsliga befrias från sin klimatångest. Man kan späda på med att upplysa om alla klimatalarmistiska spådomar som inte slagit in. De är legio och borde öppna ängsligas ögon för att de är utsatta för en skrämselpropaganda som saknar förankring i verkligheten.

Det skulle kanske även få dem att börja fundera på vilka skrämselpropagandisterna är och vad de har för politiska syften.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  På tal om reptilhjärnor har tydligen Lomborgs inlägg på SvD:s ledarsidor upprört dessa. Framförallt att ledarsidan har mage att publicera dessa. Wijkman gick till reptilattack och blev formidabelt nergjord av Lomborg logiska argumenterande.
  Rockström är då listigare och skriver istället i DI där replikmöjlighet inte ges. Där sprider han uppenbarligen felaktigheter om Lomborg. Visserligen så uppenbara fel att en människa med en gnutta intelligens inser detta men naturligtvis inte de svenska klimatkhmererna varav större delen av journalistkåren får räknas.

 2. PeterÅ

  Tack, tusen tack!
  Så självklart det blir när du skriver så tydligt.

 3. Ulf

  Jag har sagt det tidigare det behövs någon opinionsbildare som folk lyssnar på för att få fram detta budskap. Jordan B Peterson ett utmärkt exempel men naturligtvis enkel att misskreditera i svenska medier vilket samtliga stora tidningar också gjort.
  Nej det behövs någon typ G W Persson som uttalar sig lite mer balanserat om klimathotet någon media inte kommer åt.
  Angående klimatångest så är förstås detta något de flesta som når media uttrycker för att driva en politisk agenda eller imagebyggande.
  Mina barn är inte i närheten av någon ångest eftersom jag lär dem kritiskt tänkande något som inte lärs ut i skolan. Det som där kallas kritiskt tänkande är något helt annat, snarare politiskt tänkande.

 4. Ulf

  Starkaste drivkraften bakom klimathotet är egenintresset och politisk åskådning. I USA betydligt mer egenintresset i Europa betydligt mer politisk åskådning. Efter Berlinmurens fall har klimathotet ersatt kommunismen. Vänstern klarar helt enkelt inte av att marknadsekonomi och fri företagsamhet fungerar. Det måste helt enkelt vara något som är fel. Klimathotet är då en perfekt historia som minsann visar att trots att deras ideologi ödelade en halv värld så hade de ändå rätt. Det handlar i grunden om en i det närmaste religiös övertygelse som så många ideologier blir.

 5. Ulf

  Många inlägg blir det men måste också påpeka att det handlar oftast om individer med mycket stort kontrollbehov som sprider de här idéerna. Stort behov att kontrollera sin omgivning och ett behov i att förneka att det finns saker som de faktiskt inte kan påverka. Många av de som är mest engagerade i klimathotandet borde istället söka hjälp hos en psykolog för att få hjälp med sitt okontrollerade kontrollbehov. Ett behov som gör att de bara måste moralisera över sin omgivning.

 6. Evert Andersson

  Så bra uttryckt! Knäckfrågan är hur nå ut med information om fakta.

 7. Kjell Lindmark

  1# Ulf

  När man närmare studerar vilka bias Anders Wijkman och Johan Rockström har, tar det inte lång tid att få fram lite bakgrundsinformation. Anders Wijkman är en av två ordförande för Club of Rome, en tankesmedja bildad 1968 av några av dåtidens industrimän och vetenskapsmän. De gav ut en uppmärksammad skrift 1973 Limits to Growth där man larmade om att världen naturtillgångar var på upphällningen och tillväxten i världen därmed var hotad. För att mästra detta erfordras en global styrning och kontroll av alla naturtillgångar. Men det var för fjuttigt, ingen lyssnade så då dök klimatet upp som guldkalven att verkligen ingjuta skräck i slott o koja med.

  Johan Rockström, agronom och Sveriges numera mest välkände klimatalarmist som iklätt sig rollen som klimatexpert är också knuten till en organisation som förespråkar nödvändigheten av en världsregering, nämligen Global Challenges Forum med säte i Stockholm bildad av Ungraren László Szombatfalvy, en aktiehandlare med en globalistisk syn.

  Så båda dessa herrar propagerar för den globala klimatkatastrof som väntar runt hörnet och som kräver Global Governances alltså en överstatlig Global regering som står över världens nationalstater. Hoten om att naturresurserna är på upphällningen och att klimatet ska kantra och att vi går mot randen av utrotning är de verktyg man använder för att förmå politiker i världens alla länder att vekna och ge upp sina länders suveränitet till förmån för ett globalt styre. Så värnandet om vårt väl och ve är bara en fasad för att påverka oss till att acceptera globalt styre.

  Till syvende och sist deras propaganda har inget med klimatfrågan att göra, det är endast ett medel för att med skrämsel genomdriva en globalistisk agenda. Man lyckas i mångt och mycket att intala folken att kon är en varg och de flesta tror på det. Vi som kritiskt granskar bilden ser dock tydligt att det är en ko.

 8. Ulf

  Svar 7

  Jag är själv globalist i så måtto att jag vill ha så mycket frihandel som möjligt och så öppna gränser och så få restriktioner som möjligt. Naturligtvis allteftersom det är möjligt. Nationalstater har ju egentligen inget egenvärde utan i största möjliga mån ska individen styra över sitt öde. Utvecklingen har också gått ditåt men det finns alltid en kategori människor som inte klarar av att se detta.
  Deras form av globalism handlar snarare om kontroll och styrning över människors leverne. Detta kräver också att vederbörande ser sig själv som en ubermänniska och vi vet ju hur det slutat för de länder som styrts av den här typen av människor.

 9. Lasse

  Tack
  Funderar på denna rest från djungeln-reptilhjärnan. Rationellt när det är bråttom.
  Men förödande när man inställer sitt liv efter en irrationell rädsla.
  Vetenskapen har behandling för denna rädsla-utbildning och samtalsterapi.
  Men vägrar man både vetenskapen (97% konsensus) och lyssna (science is settled) så är tillståndet farligt.
  Det är numera mest på kultursidorna som klimatfrågan härjar. Där hör den hemma!
  Där man bedömer hur väl gycklare spelar upp tragedier och farser.

 10. Olof Ribbing

  Men om man antar att det inte är dumhet och allmän härsklystnad som driver det här hotet, vad är det då?
  Jag bara gissar, men tycker att det är tydligt att ”miljörörelsen” har fångats av detta övergripande hot, och legat ganska lågt beträffafnde t.ex. plast, tungmetaller, och hormonstörande ämnen i ekosystemen, där man kunde ha gjort flera viktiga insatser. Det är i så fall en seger för vem? Närmast till hands är väl globalisterna, som utvecklas fritt utan att störas av miljöförstöring och slavlika arbetsförhållanden. Sen finns vi som har fördel av globaliseringen, och eventuellt tror att vi gör vad vi kan genom att skaffa elbil eller elcykel, och konsumera vindkraftverk och solpaneler.

  Den geopolitiska situationen, beroende på oljetillgångarna, tycker jag vore självklart att lyfta fram i sammanhanget: Rysslands och Saudiarabiens nuvarande dominans, och den kommande positionen för Centralasien.

 11. Ingemar Nordin

  Tack Gösta för detta förträffliga inlägg.

  Jag skulle dock vilja invända lite mot ditt kategoriska avfärdande av journalisters och politikers förmåga att sätta sig in i den vetenskapliga debatten om klimatet. Jag tror inte att alla är så oförmögna som det påstås. De allra flesta har en gymnasial utbildning till att börja med. Många har dessutom en viss högskoleutbildning. Många har exempelvis läst samhällsvetenskapliga ämnen som ekonomi och/eller sociologi. Så jag tror inte att de är oförmögna att exempelvis läsa kurvor och statistik.

  Man behöver egentligen inte så mycket av kunskap, lite ansträngning och sunt förnuft för att raskt avslöja exempelvis Wijkmans och Rockströms falsarier. Den stora frågan är snarare att de flesta helt enkelt inte VILL sätta sig in i frågan. Eftersom alarmisternas slutsatser stämmer med deras allmänna ideologi (globalism, kommunism, kollektivism, viljan att bli styrd uppifrån, hat mot marknaden etc) så är det mycket bekvämare att välja att inte sätta sig in i frågan.

 12. Gunnar Strandell

  Kjell Lindmark #7 och Ulf #8

  Johan Rockström har bedrivit forskning om odling i trakter med vattenbrist. Det är inte svårt att förstå att ett av resultaten är att människor som bor längs ett vattendrag borde styra sitt användande så att så många som möjligt får nytta av vattnet. För det krävs en överordnad styrning utan hänsyn till samhällen som vill optimera sin del utan hänsyn till de andra. Jag kan förstå frustrationen i att veta vad som bör göras men tvingas konstatera att lokal politik sätter käppar i hjulen. Global kontroll över resurserna blir lösningen på alla dessa problem och ger dessutom en god livsinkomst för att den är i linje med vad de rikaste önskar och är beredda att betala för.

  Anders Wijkman upplever jag som en skicklig opportunist mot bakgrund till hur många gånger han bytt hatt och parti allt efter vad som för tillfället lönat sig bäst.

 13. Michael E

  Jag håller med om att journalister i allmänhet och klimatalarmister i synnerhet är oerhört enkelspåriga i klmatdebatten. Jag tror dock inte att detta förhållningssätt handlar om amygdela utan snarast om vad Jung en gång beskrev som, ”vi äger inte våra tankar, de äger oss”, med reservation för att citatet inte är helt korrekt återgivet.

  Detta fenomen att en person är helt besatt av en tanke kan ses inom flera av nutidens mest infekterade frågor, t.ex. klimatalarmister, extremfeminister och religösa fanatiker. Gemensamt för dessa personer är att de är väldigt förutsägbara eftersom de inte återger sina egna tankar utan enbart ett på förhand inövat ideologiskt baserat manuskript. Man kan byta ut en av dem mot någon annan inom samma gruppering och man får identiska svar på alla frågor. De är ideoligiskt besatta och som sådana inte mottagliga för logisk och saklig argumentering.

 14. Hasse Johansson

  #8 bakom globalismen verkar människor med obegränsad makt inom finans, media och politik. Man kan fråga sig hur det är möjligt att koka soppa på en spik. Det gäller exempelvis myter om kolesterol och animalisk fett.Istället sprider man fördelar med kolhydrater och säljer för hälsan farliga sockerprodukter utan att tveka trots att sockersjukan ökar dramatisk och samtidigt blundar för metabolisk pandemi är allt tydligare.Liknande spår av hänsynslöshet avtecknar sig för att få total makt över publikum genom dagligen skrämma vettet ur människor.De som lättast fångas i det gröna garnet är barn ,unga och alltför lättrogna människor som oavsett anledning låter sig indoktrineras av klimatkyrkan.Nej tack dagens globalism. Ja tack för dagens populims och nationell identitet!

 15. jensen

  Tack för ett enastående inlägg Gösta Pettersson. Perspektiv och glaciärer.

  De flesta glaciärer förutom på Grönland och Antarktis försvann ju under tidig Holocen.
  De flesta av nutidens övriga glaciärer är ” nya ” som har bildats efter att insolationsanomalin NH 65 blivit negativ 3 000 år sedan. Efter hand har dessa bildats allt längre söderut (NH)

  Hans Tausen Glaciären , norra Grönland, Ålder 4 000 år. Tjocklek: 325 m. Denna glaciär började således bildas t.o.m. innan Insol. blev neg.

  Mount Churchill, Alaska, öster om Anchorage. 2 500 år gammal, Tjocklek 460 m. Längd 64 km. Ligger sålunda längre söderut än Hans Tausen och blivit tjockare trots 1 500 år yngre.

  Mt. Logan – Glacier, Kanada. Sålunda ytterligare längre söderut, Näst högsta berget i Nordamerika. 5 000 möh. Tjocklek 300 m. Äldsta delen av isen är ca 8 000 år. Dock är den största andelen av glaciären mindre än 300 år.

  Freemont Glacier, Wyoming. Den yngsta av de ”nyare ” glaciärerna, 43 gr. Latitud ( halvvägs till ekvatorn) härstammar från LIA. Sålunda ca 300 år gammal Redan 160 m tjock.

  Quelccaya-glaciären, Peru. Utvecklas sedan 470 AD. Sålunda ca 1 500 år efter insol. 65 NH blev negativ.
  Höjd 5 000 m.ö.h. 13 gr. SH.
  Det finns många ytterligare glaciärer som bara är ett par hundra år gamla. F.a. dessa smälter naturligtvis lätt av under Modern Warming.
  Sett i 1 000 års perspektiv har ändå det senaste varit det kallaste. Neoglacialen fortsätter.

  Jag har alltid gått bet på att få uppgifter om t.ex. Kebnekajse-glaciärens ålder, men tidigare i år läst uppgifter om den åtminstone är 2 000 år.
  Från Gösta Petterssons opus finner man även den högintressanta uppgiften att Skandinavien var glaciärfritt 4 000 – 6 000 år sedan.
  Jag som för länge sedan trodde att Kebnekajse-glaciären var rester efter senaste glacial. Hur många gör så i dagens läge. Hur kommer det att gå med sydtoppen, snön alltså. I historiens annaler finner man att nordtoppens snö varit klart högre än sydtoppens. ( förmodligen på 1800-talet.)

 16. Lars Forss

  Tack Gösta för ditt välformulerade och sakliga inlägg.
  #7.
  När det gäller Johan Rockström så har han tagit över chefsstolen i PIK från Schellnhuber som bland annat varit (och troligen är) rådgivare till Merkel och Barosso. Schellnhuber talar klartext. Han säger att världen ska styras av en grupp funktionärer under FN. Några val ska inte hållas eftersom dessa, dvs demokratiska inslag, kan äventyra ”kampen för klimatet”.
  #8.
  Jag var också globalist tills jag fick klart för mig att detta innebär avskaffande av demokratin. De intressen som styr globalisterna är att inga ”globalistiska företag” ska riskera hindras av nationell lagstiftning. Därför är det nödvändigt att det finns demokrati i så många länder som möjligt så att vi som hatar diktatur ska hitta någonstans att bo.
  Är det någon som kan ge ett exempel på diktatur som gillas av befolkningen?

 17. Lars-Eric Bjerke

  #Peter Stilbs
  ”Jordens nuvarande yttemperatur är inte skrämmande hög, utan skrämmande låg. Det var varmare än nu när Island och Grönland kolonialiserades under den medeltida värmeperioden. ”

  Det verkar ha varit hyfsat varmt på jorden från år 0 till ca 1400 men kallt från ca 1400 till slutet av 1800-talet. Har du någon kurva som visar att temperaturen på jorden på vikingatiden var märkbart varmare än idag? Om man tittar på !PCC AR5 figur 5.7 med ett stort antal 2000-åriga temperaturserier kan jag inte se det.
  https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter05_FINAL.pdf

 18. Lasse

  #17 Lars-Erik Bjerke

  Vikingarna kom dit , etablerade sig, men frystes ut-allt under en period av ett hundratal år.

  Det var väl framförallt att odlingssäsongen blev allt kortare tills kornet inte mognade.
  Check: https://fof.se/tidning/2014/4/artikel/nar-gronland-var-gronare-medeltidens-markliga-varmeperiod

  Sen finns det insamling av bevis för den medeltida värmeperioden:
  https://wattsupwiththat.com/2017/01/03/documenting-the-global-extent-of-the-medieval-warm-period/

 19. Torbjörn

  #17 L-E Bjerke
  https://www.clim-past.net/14/527/2018/

 20. Sören G

  Jag har laddat ner temperaturdata från isborrkärnor från Grönland och Antarktis till excelfiler. Grönlands går 48 000 år tillbaka och Antarktis går 800 000 år tillbaka.
  Jag har några diagram som jag har på en website. Här är en som går från 4000 f.v.t. till år 1850
  http://nas.stavgard.com/stavar/gronlandtemp/temp4000BCE-1855CE.jpg

 21. Lars-Eric Bjerke

  #19 Torbjörn,

  Tack för din fina referens med kurvor för arktis sommartemperaturer de senaste 2000 åren. De visar ju inte heller att det var varmare i arktis på sommaren än idag.

 22. Lars-Eric Bjerke

  #18 Lasse,

  Kurvorna i dina två referenser d.v.s. Forskning och Framsteg och Whats up… visar som andra att det fanns en ordentlig värmeperiod på Island/Grönland respektive Europa på tidig medeltid men inte att det var varmare än idag.

 23. ThomasJ

  Utengemärkt bra skriv, stort tack för detta ! 🙂

  Mvh/TJ

 24. Gösta Pettersson

  #17 Lars-Erik Bjerke

  Några kurvor av det slaget lär du inte hitta i IPCC-rapporterna. IPCC har ända sedan lanseringen av Manns hockeyklubba försökt dölja att det förekommit många värmeperioder efter den senaste istiden (med det postglaciala värmemaximet som det tydligaste exemplet).
  Bild 26 (sid 70) i Falskt Alarm (https://drive.google.com/file/d/1-ZxMDcU4ATwGiY_mxRrh-ZTOSTbvAcfS/view) visar temperaturutvecklingen de senaste 4000 åren enligt en grönländsk iskärna.
  Debatten om hockeyklubban gav upphov till mängder av forskningartiklar om den medeltida värmeperioden. Dessa har utvärderats av NIPCC (Nongovernmental IPCC), som efter studium av 46 artiklar där värmeperiodens topptemperatur skattats kom fram till att den var 1,0 °C högre än nu (gissningsvis avser ”nu” år 1950).

 25. Rolf Mellberg

  Här kan man kolla lite på Rockstar himself i Davos för snart två år sen:
  https://www.youtube.com/watch?v=V9ETiSaxyfk&t=1079s

  Jag tycker det är extra intressant vad som sägs från 17:30. Nu har vi snart bara ett år kvar (2020) innan CO2-kurvan måste vika brant neråt och på 30 år ska 90 % av utsläppen vara borta.

  Det finns bara en metod att lyckas med det och det är att starta ett tredje världskrig och antagligen är det bara USA som har kraft nog att bomba sönder samtliga oljekällor och kolfält. Har vi några Trump-vänner som kan fråga Donald om han kan ställa sina resurser till förfogande för att ”rädda planeten”?
  PS en lagom mängd atombomber kan nog sänka temperaturen en grad eller så DS

 26. Lars-Eric Bjerke

  #24 Gösta Pettersson,

  Tack för din fina referens. Dock är det svårt att se på sid 70 i din referens att klimatet då Grönland och Island koloniserades var varmare än idag. Det hade ju känts betryggande, speciellt om temperaturen hade varit en grad högre än idag under en längre period. Då hade ju ”tvågradersmålet” redan varit testat. Jag ska läsa hela skriften i helgen.

 27. GW

  Den som är riktigt troende
  och oomkullrunkeligt frälst
  är fullständigt oberoende
  av vilka fakta som helst.
  Sagt av Alf Henriksson någon gång på 50-talet som jag inte lyckats verifiera.

 28. Ingemar Nordin

  Lars-Eric B #26,

  Läs Charpentier Ljungqvists bok ”Klimatet och Människan under 12000 år”. Där sammanfattar han den senaste forskningen om medeltiden och säger att det globalt sett var lika varmt eller varmare än idag. Vidare är det klart att det var varmare på Grönland och Europa än idag, vilket visas av de grödor man kunde odla och hur många hushåll som kunde överleva där med hjälp av jordbruk. Under 1400-talet började klimatet försämras och Nordborna lämnade eller svalt ihjäl. Inuiterna som aldrig bedrivit jordbruk klarade sig bra på sin jakt och sitt fiske.

  För tillfället växer inlandsisen på Grönland, så det är nog ingen större idé att satsa på jordbruk.

 29. Ingemar Nordin

  forts 28,

  https://www.klimatupplysningen.se/2017/11/19/klimatforandringar-historien/

 30. Lars Kamél

  Den typiske miljöpartisten har aldrig sett vare sig en varg eller en ko i verkligheten och kan inte se skillnad på dem.
  Den klimathotstroende ropar först: ”Titta en klimatvarg!” och föreslår sedan en lösning: ”Vi köper en jättekanon för miljarder och skjuter vargen!”
  Där saknas tydligen insikten om att om det verkligen är en klimatvarg, räcker det antagligen med ett litet gevär. Eller kanske med att föra oväsen så att klimatvargen blir rädd och flyr. Där saknas definitivt insikten om att det rimliga är att först avgöra om det är en klimatvarg eller om det är en klimatko.

 31. Gösta Pettersson

  #26 Lars-Erik Bjerke

  Jo, jag vet att kurvan inte sträcker sig fram till nutiden.
  Det var därför jag lade till uppgiften från NIPCC, vilken redovisar medelvärdet av 46 kvantitativa rapporter om topptemperaturen på olika ställen i världen och är den enda någorlunda globalt representativa skattningen jag känner till.
  NIPCC:s rapporter hittar du på följande hemsida: http://climatechangereconsidered.org/

 32. Robert Norling

  Att värdens fattiga ska avhålla sig från att förbruka energi är ju istidskramarnas signum.
  Men att de också ska avhålla sig att förbruka färskvatten är lite väl magstarkt, kan man tycka.
  Fast det tycker man inte på alla håll i vårt hörn av värden.

  ”– Vi anser att det är ohållbart att försöka öka vattentillgången för att möta en höjd efterfrågan på vatten – som i sin tur drivs på av det växande utbudet, säger Giuliano Di Baldassarre, professor i hydrologi vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.”

  https://www.nyteknik.se/miljo/sa-kan-reservoarer-forvarra-problemen-med-vattenbrist-6939361

 33. Rolf Mellberg

  Snubblade in på:
  https://www.etc.se/klimat/vad-hander-om-800-dagar

  Det var väl rätt våghalsigt att sätta datum för akopalypsen så nära i framtiden. Att tonläget nu höjs på vänsterkanten tycker jag är utmärkt därför att likheten med diverse religiösa sekter som varit oförsiktiga att sätta ett datum för sin apokalyps blir mer påtaglig. Och det är jättemycket bättre med 800 dagar än 30 eller 80 år. Tycker jag som är 68 år.

 34. Håkan Bergman

  Rolf M. #33

  Det är lugnt, räknaren verkar ha stannat på 782, jag får det till 776 idag.

 35. Ulf

  Svar 16 globalismen är ju vad vi gör den till vilket inte alls behöver betyda avskaffande av demokrati. Avskaffande av demokrati görs ju lika bra under nationalismen det vet vi.
  Svar 32 eftersom jag känner folk inom afrikanska unionen kan jag nog säga att de är väldigt less på koldioxidfokuset. Med USAs nya klimatpolitik så vet jag att de lägger Sverige och EU i skräppåsen.
  Klimatkhmererna härjar i Sverige och delar av EU i övrigt är de utrotade därav de desperata skriken om en halv grad.

 36. Torbjörn

  #21 L-E Bjerke
  Läste du överhuvudtaget texten, eller tittade du bara på bilderna?

 37. Ulf

  Klartänkt av Hakelius som vanligt.

  https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/att-skjuta-barn-framfor-sig-ett-satt-att-fa-slut-pa-debatten/

 38. Ingemar Nordin

  Ulf #35,

  OT: Demokrati och globalt styre. Saken är väl den att demokrati i betydelsen inflytande och styre av folken fungerar sämre ju större enheter som äger makten. En levande och fungerande demokrati fungerar bäst ju mindre enheterna är. Och omvänt, ju fler beslut som tas av ett globalt styrelseskick desto mindre inflytande får den enskilde. Risken med det senare är också att de centrala byråkraterna (inklusive president) får en stor makt genom att formulera problemen och ange alternativen. Det är som i stora aktiebolag där VD får en stor makt gentemot de många utspridda och oorganiserad aktieägarna. Och ju längre avståndet är mellan de styrande och folket, desto mer oinformerat blir besluten.

  Men diktatur kan, som du säger, även uppstå i små stater.

 39. Lars-Eric Bjerke

  #36 Torbjörn,
  Texten i artikeln ”Abstracts” tycker jag stämmer med kurvan t.ex. ”While our analysis shows that the peak MCA summer temperatures were as high as in the late 20th and early 21st centuries, the spatial coherence of extreme years over the last decades of the reconstruction (1980s onwards) seems unprecedented at least back until 750CE. However, statistical testing could not provide conclusive support of the contemporary warming to exceed the peak of the MCA in terms of the pan-Arctic mean summer temperatures: the reconstruction cannot be extended reliably past 2002CE due to lack of proxy data and thus the most recent warming is not captured.”

 40. Ulf

  Svar Ingemar 38

  Min globalism handlar mer om att länder kommer överens om gemensamma spelregler inte att saker och ting styrs ifrån någon global överstatlighet. Det är helt klart direkt livsfarligt och dessutom i princip omöjligt.

 41. Lars Cornell

  Ulf #35 #40 IN # 38
  Nu är ni på hal is. En VD skall ha den fulla och diktatoriska makten. Är aktieägarna och styrelsen inte nöjda skall de byta VD.

  Globalism behöver inte betyda en elitgrupp högst däruppe som enväldigt styr. Det finns fler och mer farliga organisationsalternativ.

  Det problem som nu överskuggar allt är missbruk av den journalistiska makten. Den är den som hotar demokratin.

 42. Ulf

  Lars oklart vad du menar och oklart vad du kritiserar.
  För övrigt har vi haft dålig journalistik i Sverige i snart 50 år det var t o m betydligt värre på 1970 talet. Stor skada har den gjort men det krävs uppenbarligen mer än dålig journalistik för att krossa ett land. Det krävs att någon tar den på allvar också.

 43. Håkan Bergman

  Ulf #42

  Det skrivs sida upp och sida ner om låne- och bo-bubblor, men aldrig att där står nåt om den mediebubbla vi har. Utan att göra nån djupare undersökning gissar jag att vi har tillgång till uppåt 1000 timmar tablå-tv per dygn. Lägg sen till web-tv och video, internationell press, alternativa text-media och bloggar och jag har säkert missat nåt. Och inte f*n sätter sig folk och tittar på väder-Per, Rockis eller undergångs-Bella en varm go sommarkväll, dom sitter ute på balkongen eller altanen och klämmer en kall pilsner. Så vitt jag förstår, jag har aldrig haft en TV, körde SvT katastrofspåret hela sommaren fram till valet, och resultatet blev ett magplask för MP. Folk mitt i livet med familj och jobb måste prioritera sitt TV-tittande, sin mediekonsumtion, så vad väljer dom? Vi ska kort sagt inte låta oss skrämmas av media, dom har inget reellt inflytande på opinionen längre. Vem kläcker en bättre idé än alla dessa idiotiska annonser på webben, den som gör det blir årtusendets drakdödare!

  Ibland undrar jag hur väl reklambranschen förstår verkligheten, jag brukar tänka på en rolig historia jag upplevde för runt 30 år sen. En kompis frågade mig vad jag trodde om Extebanken. Jag blev lite förundrad, vad kunde han ha för intresse för Extebanken, så jag sa nåt i stil med ”Hur så?”. Och han började prata om lån, räntor och annat bankrelaterat, jag avbröt och sa att så vitt jag visste så var Extebanken en lastbank för timmerbilar, en utmärkt dito f.ö. jag hade själv erfarenhet av den. Det visade sig att han hade sett reklam för Extebanken på SJs bagagevagnar på Stockholms Central och som han inte hade en susning om timmertransporter så antog han att Extebanken måste vara en bank som hanterar pengar. Och förmodligen trodde nån på reklambyrån samma sak, jag tror inte Extebanken fick så värst många nya kunder.

 44. Ulf

  Håkan

  Som sagt under 1970 talet var media extrem i sin fake news ändå röstades S regeringen bort. USA hatet var extremt i media och S samarbetade med folkmördarregimer. Trots massiv propaganda på SVT så valdes som sagt vänstern bort. Knappast för att folk inte kunde värja sig mot det massiva utbudet. Kanske kan folk tänka själv trots allt. Kanske räcker det med en strimma korrekt information.