Ljus framtid för svensk elförsörjning – var läser vi det?

Gästinlägg av Sivert Göthlin – tidigare ansvarig för för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet
Sivert_Gothlin

Elförsörjningen har utmålats som ett problemområde alltsedan kärnkraftsomröstningen för över 30 år sedan. Sanningen nu är istället att förutsättningarna för en säker och billig el under lång tid framöver är mycket goda. Detta förutsatt att dagens kärnkraftsverk får utnyttjas under sin återstående livslängd som kan bedömas till åtminstone 15-30 år. Eftersom jag har mycket lång erfarenhet av svensk elförsörjning vill jag påstå att elbalansen nu kanske är den bästa vi någonsin haft.
 
Elförbrukningen har inte ökat på ungefär 20 år och ingen ökning är heller att vänta under överskådlig tid. Detta beror på fortsatta effektiviseringar inom industrin och i bostäderna får vi allt fler och effektivare värmepumpar för uppvärmningen och hela tiden energisnålare vitvaror. Elbehovet kommer inte heller att påverkas nämnvärt av en övergång till elbilar.
 
Vi har en elproduktion som ur klimatsynpunkt är nästan oöverträffad. Sammansättningen med stora delar av vatten- och kärnkraft gör att produktionen blir så koldioxidfri den kan bli. Bara i samband med störningar inom produktion eller nät utnyttjas äldre oljeeldade anläggningar kortvarigt och dessa går inte att avvara då mycket snabb starttillgänglighet är det viktigaste villkoret. Kan liknas med den reservkraft som sjukhusen har.
 
Krafttillgången kommer att vara mycket god under många år med stora exportöverskott under normala förhållanden. År 2012 var fördelningen på olika kraftslag: vattenkraft 77 TWh, kärnkraft 61 TWh, annan värmekraft (biobränsle) 15 TWh och vindkraft 7 TWh. Elförbrukningen inom landet stannade på 141 TWh så ett överskott på 19 TWh exporterades. Exportpriset (börspriset) var ungefär halva självkostnaden för vindkraft.
 
 Stornorrfors
Vattenkraftsproduktionen var senaste året 12 TWh över normalvärdet då de hydrologiska förhållandena varit mycket bra. En återgång till normal vattentillgång kommer att kompenseras av att kärnkraften nu är väg upp mot den tillgänglighet som den hade för 20 år sedan och som finsk kärnkraft haft hela tiden. Forsmarks årsproduktion är nu i nivå med den högsta som noterats sedan starten för 25-30 år sedan och tillgängligheten 2012 var 90%. Kommer alla kärnkraftsaggregat upp till 90% som medelvärde ökar senaste årsvärdet med 15 TWh upp till totalt 75 TWh. Det kan finnas förutsättningar för ytterligare effekthöjningar så att produktionen närmar sig 80 TWh.
I denna situation är det inte mer produktion som skall subventioneras fram, utan i stället bör möjligheterna till ytterligare elanvändning inom landet undersökas. Arbetslinjen inom politiken kan säkert främjas genom ändrade elskatter och ge ökad konkurrenskraft för industrin. Alla möjligheter till fler arbetstillfällen måste tas till vara när varslen duggar tätt. Det är lika viktigt att vi tillverkar mer stål som att vi äter fler hamburgare.
 
Vindkraften har byggts ut snabbt beroende på god lönsamhet under ett par kalla vintrar. Samtidigt pågick moderniseringar och effekthöjningar inom kärnkraften med åtföljande låg tillgänglighet. Nu när förhållandena är annorlunda går nästan all vindkraft med förlust och ny vindkraft bromsas snabbt upp. Detta år väntas utbyggnaden halverad från 2012 (Svensk Vindindustri den 23/10) och personalnedskärningar har påbörjats. De som nu kan bygga med lönsamhet är bara landsting, kommuner, bostadsföretag och andra som kan dra fördel av befrielse från elskatt för egenproducerad vindkraft. Dock kom nyligen en protest från bioenergibranschen mot denna ’orättvisa’ och Svensk Fjärrvärme skriver i UNT 20/12 2012: ”Vi uppmanar finansminister Anders Borg att ta beslut om att slopa avdragsrätten för egenproducerad vindkraftsel så att energibolagen kan konkurrera om förnybar el på lika villkor”.
 
Det senaste riksdagsbeslutet var bra då det öppnade för fortsatt användning av kärnkraften. Efter årtionden av osäkerhet har därför nu skett en upprustning av befintlig kärnkraft. Däremot blev den snabba utbyggnaden av förnybar el fel. Produktionsmål för olika kraftslag ställdes upp i bästa sovjetstil utan tanke på det totala elbehovet. Detta har lett dagens stora elöverskott och som kan öka ytterligare med fortsatta subventioner. Samhällskostnaden blir mycket stor och frågan varför svenska folket skall bekosta kraftutbyggnader med subventioner då kraften kommer att exporteras är mycket berättigad. Mest fel blir vindkraft i Norrland för då tillkommer förutom ledningskostnader, att 10-15% av produktionen går bort i överföringsförluster.
 
 Talet om att det skulle vara bra med ett tredje ben för elförsörjningen är bara ett mycket kostsamt politiskt påhitt. Svensk elförsörjning var förr helt beroende av vattenkraft med tillsats av värmekraft under torrår och därefter tillkom kärnkraften med billig baskraft. Detta har gett låga priser och en säker elförsörjning. Vi har inte haft elbrist med restriktioner i elanvändningen på över 40 år. Det var efter två torrår 68/69-69/70 och ett par fel inom värmekraften, som viss elanvändning var förbjuden ett par månader 1970.
 
Det är inte bara politikerna som har ansvar för att vi fått en överstor och onödigt dyr produktionsapparat utan en del kan tillskrivas bristande kommunikation mellan politiker och kraftföretag. De senare verkar ha lätt att acceptera politiska påbud utan att ifrågasätta och förmedla fackkunskap till den politiska sidan. Detta kan vara en följd av omstruktureringen av elmarknaden efter avregleringen, som gjort att vi fått bara tre större kraftföretag varav två är utlandsägda. Vattenfall har vidare större delen av verksamheten utanför Sverige och få svenskar i ledningen. Till detta kan läggas att branschföretagen Svensk Energi och Svenska Kraftnät leds av personer som kan ses som politikens förlängda arm då de tidigare arbetat inom Regeringskansliet.
 
Nu har påbörjats studier rörande hur befintlig kärnkraft bör ersättas. Detta arbete måste få ta tid och beslut inte hastas fram. Ingen kan ännu säga om det blir förnyad kärnkraft eller ett eller flera andra kraftslag. Somliga tycks tro att vindkraft skulle kunna ersätta kärnkraft men man förbiser då att alternativ produktion måste finnas tillgänglig vid vindstilla. I annat fall skulle ett totalsammanbrott i elförsörjningen riskeras en kall vinterdag. Backup för vindkraften kan t ex vara mer vattenkraft i Norrland med ledningar söderut eller nya fossilbränslekraftverk. Det senare verkar bli den tyska utvecklingen.
 
För arbetet med utformningen av det framtida elsystemet måste en politiskt överenskommelse träffas som blir långsiktigt hållbar. Denna bör utgå från storleken på det framtida elbehovet och klarlägga synen på olika kraftslag. I en sådan framtidsplan bör alla subventioner och avgifter plockas bort, då dessa bara leder till onödiga samhällskostnader.
 
Sivert Göthlin
civilingenjör

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Jonsson

  Tack Sivert
  För denna utomordentliga artikel. Den borde i ett kortare format publiceras i någon större dagstidning. Det är närmast skrämmande att politiker inte vill ta till sig grundfakta. Jag tror att du är den enda som vågar uttala åsikten att regeringen borde stimulera användandet av elkraft, för att stimulera ekonomin. Jag kanske inte håller med men det är stort och viktigt att våga se saker från ett nytt perspektiv. Det skedde ju i samband med kärnkraftens utbyggnad då direktverkande el stimulerades i egnahem, att ersätta olja och ved. 

 2. bom

  Väldigt bra skrivet och det är väl självklart att kärnkraft skall ersättas med kärnkraft! Förbannat politiskt flum och önskedrömmar från ”sagotanterna” måste angripas stenhårt. DET ÄR POLITIKERNA (med deras blinda tilltro till denna världens Rockströmmar) SOM ÄR PROBLEMET. Det är politikerna som varit problemet hela tiden (och NGO och MSM med dem). Svenskarna måste förstå att subventioner alltid styr fel och att miljöpartiet är farligast av alla våra olika institutioner. Bort med mp nu!

 3. Skogsmannen

  Den jag undrar över är om Vattenfall planerar för att ”kraftfullt” utveckla exporten.
   
  Känns som att exportmarknaden är säkrad mot bl.a. Tyskland och möjligheten att sälja permanentel istället för intermittentel borde vara guld värt.
   
  Eller är Vattenfall alltför hämmade inför detta av historian…

 4. Sivert.Vad skönt att läsa något konstruktivt från någon som vet vad han talar om istället för få sig itutad flummigt politiskt BS

 5. Man kan leda en häst till vatten, men inte tvinga den att dricka.
  Hur skall vi få våra riksdagsmän att läsa den artikeln?
  Tack Sivert, det var mycket läsvärt.

 6. Slabadang

  Tack Sievert!
   
  Befriande att läsa någon som haft ansvar för eldistributionen och kan nåt, istället för att lyssna till det flummiga tyckande som oreras i riksdagen.
  Näste energiminister har presenterat sig.!I manegen är det samtidigt ett svenskt politiskt pudlande under politbyrån i EU. Femårsplanen säger att alla lydstater skall ha vindkraft vare sig de behöver det eller ej.

 7. bom

  Miljöpartiet har tappat en procent i Demoskopet och ligger nu på sju. Det är sju för mycket. Det parti som inte får nämnas (om det inte handlar om järnrör) ligger på 9,2.

 8. Ann L-H

  Tack, för ännu en initierad och upplyftande artikel om väsentligheter här på TCS – alltmedan MSM tuggar vidare med Maj Wechselmanns senaste, vargförflyttningar och eventuella EU-förbud mot julmust.  
   

 9. Peter F

  Sedan Finland beslutade bygga ny kärnkraft vid Bottenvikskusten har en motkampanj dragits igång i från Ö-vik i söder till Haparanda norr. Det senaste inslaget är Maj Wechselmanns artikel i dagens Västerbottens Kuriren. Gå gärna in och kommentera.
  http://www.vk.se/776746/nasta-tjernobyl-ar-just-tjernobyl

 10. Holmfrid

  I Norge har Stoltenberg nyligen sagt nej till elexport till kontinenten,  det bör även Sverige göra och trotsa EU´s intresse av Skandinavisk råvaruexport av el.  I stället bör vi erbjuda tysk industri att etablera stålindustri med billig el och järnmalm. Då minskar elbehovet i Tyskland – en vinn-vinn situation. 

 11. Björn Törnvall

  Tack Sivert för ännu en insiktsfull och mycket läsvärd artikel! Droppen urholkar stenen, du gör en stor insats för sans och balans i den hittils så enögda ”energidebatten”, driven av orealistiska och okunniga men politiskt korrekta drömmare, i riksdagen och på gammelmedias redaktioner. 

 12. Janne

  #5 Lars Cornell,
   
  Det är bara att maila länkar, http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/
  där finns alla ledamöters mailadress. Bara att börja skicka!!
   
   

 13. Ann L-H

  Och här är Maj Wechselmanns i gårdagens GP
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1205629-nar-upptacks-sprickor-i-ringhals-reaktortankar
   

 14. Olaus

  Beundransvärt att få med så många fakta på en så kort text. Dessutom logiskt uppbyggt.
  Tänk om alla försökte efterlikna här på TCS.

 15. Peter Stilbs

  Utmärkt skrivet – synd bara med plumpen ”Vi har en elproduktion som ur klimatsynpunkt är nästan oöverträffad.”
  Men det är kanske en avsiktlig eftergift åt dem som sätter likhetstecken mellan energiutnyttjande och klimat

 16. Tack Sivert!

  En mycket bra artikel utan någon politisk vinkel. Torra fakta, så här är det. 

  ”Samhällskostnaden blir mycket stor och frågan varför svenska folket skall bekosta kraftutbyggnader med subventioner då kraften kommer att exporteras är mycket berättigad.”

  Visst är det idiotiskt att bygga ut vindkraft med hjälp av subventioner bara för att kunna exportera el. För min personliga del vill jag tillägga att vi förstör vår fina svenska natur samtidigt. Jag tycker att de är gräsliga stålmonster som kommer att stå kvar väldigt länge även efter att de har tagit ur bruk gissar jag. Det blir dyrt att ta bort dem så de kommer att stå kvar så länge som det går.

   

 17. Christer Löfström

  Peter Stilbs #15 (ursäkta jag stör friden)
  Du visar varför ”klimathotet” fått sådan utbredning i det svenska samhället.
  Du acceperar ”ur klimatsynpunkt”, utan att förstå hur viktigt det är att företrädare för Svenskt Näringsliv slutar blanda samman energiomvanling och klimat.
   
  Många gånger har jag pekat på detta utan att du, övriga på SI och de som kommenterar fattat sambandet.
   
  När Vattenfall är klar med sin utredning om några år blir det uppenbart att ”klimathotet” kommer att användas för att motivera kärnkraft. Annars går det inte ihop ekonomiskt.
   
  Att det ligger i framtiden för Sverige är en sak. För de som behöver elektricitet och rent vatten nu, är varje dags fördröjning en spik i kistan.
   
  Tack och lov sker det positiva saker söderöver.
  http://www.flsmidth.com/en-US/News+and+Press/Company+Announcements?feeditem=1669775

 18. Björn

  Härlig artikel skriven av någon med fötterna på jorden, en äkta pragmatiker. Kan elsituationen bli bättre beskriven? Det känns positivt när man vet att det finns personer som Sivert med ett så brett kunnande inom elproduktion. Ett pragmatiskt inflytande behövs på alla områden och inte minst inom området för planering av energi och elproduktion.

 19. Utmärkt..säger jag som trots allt har viss skepsis till kärnkraft. Hade alla bidrag vi nu ger vind och solfirmor i Kinesisk produktion getts till ökad information om risker och hur vi löser ev. problem med kärnkraften,samt utveckling av säkerheten så hade skepsisen varit mindre hos folket också. Låter lovande med mycket stabil och billig energi det som krävs för välfärd. Vi är lyckligt lottade.

 20. Lejeune

  OT: För den som har en stund över. Något så ovanligt som en debatt med CAGW-fanatiker. Från WUWT:
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/01/12/finally-one-of-gores-trained-presenters-debates-a-climate-skeptic/#more-77371

 21. Daniel F.

  OT: Har ni ännu mer tid över så är UI återigen upprörda över en stackars kommentator som har mage att diskutera med dem…
   
  http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2013/01/om-den-globala-temperaturforandringen.html

 22. Lejeune

  #21
  Jag beundrar hennes energi, som vi seglare brukar säga ”det är som att pissa i lovart”.

 23. Peter Stilbs

  Christer #17 – jag förstår inte vad Du skriver – det är just orden ”…ur klimatsynpunkt…” jag INTE accepterar ?

 24. Evert Andersson

  Skön läsning. Torra fakta utan pekpinnar. Wechselmanns åsikter fanns i Nerikes Allehanda också på fredagen 11/5.

 25. Perfekt

  #21,22
  Hon är troligen inte ensam, ett antal av mina kommentarer har försvunnit från UI. Jag har försökt med två nya i den tråden, men tvivlar på att de kommer med.
  Jag kan nu meddela att eftersom inget förslag på en pro-AGW-site med öppen debatt har kommit in i den tävling jag utlyste har jag beslutat att dela ut priset till mig själv.
  I går kunde jag därför avnjuta ett ”Viner event” i Göteborgstrakten.

 26. Ann L-H

  Peter S # 23 – Sedan länge har somliga här på TCS läst obekväma åsikter som en känd potentat läser bibeln och gruppen tycks bara öka.

 27. Slabadang

  Bönemöte!
  I början på Februari har nu Naturvårdsverket och Energimymdigheten genom ”vindval” anordnat ett klimattalibanskt bönemöte för vindkraftens alla profitörer.
  Det är de gröna profeterna med sina teoretiskt experimentella ekonomiska teorier och tillhörande bokföring av planetens ”tillgångar” och ”resurser” som står helt oemotsagda på detta miljönärernas egen frimurarloges tältmöte. Som dragplåster är VD för det bolag som brände trettio miljoner av skattebetalarnas pengar på utedass inomhus i Kinesiska flerfamiljshus. Att han inte sitter på kåken istället är mer konstigt.
   
  De har noga med pincett valt bort alla de faktiska funktionella ekonomiska konsekvenser Sievert i sin artikel drar upp och vi ska TVINGA dessa myndigheter att anordna en konferens där dessa parter konfronteras med varandra och stödet för ett sådant krav hittar vi den statliga förvaltnignslagstiftningen. Vi måste röka ut dessa både ideologiskt politiskt och av ekonomiska särintressen korrupta manipulativa tjänstemän som hjälper särintressena att parasitera på skattebetalares och elkunders bekostnad.
  Myndigheternas roll är att vara opartiska sakliga och ansvara för att allmänheten får en relevant information om de områden de ansvarar för. Det är det grundläggande allmänhetens intresse de skall ta ansvar för och leverera.Även politikerna är beroende av att få relevant saklig information levererad av myndigheterna.
   

 28. István

  Tyvärr så har produktionskostnaden på elkraft ytterst liten inverkan på priset vad jag betalar på mina räkningar.
  Anslutnings avgift 3050 kr/år + överförings avgift 0,40 kr/kWh, det är vad Fortum, fritt från konkurrens, plundrar mig på. Med en förbrukning på ca. 3000kWh/år blir det alltså SEK 1,4 /kWh
  Sedan är det underordnat vilken leverantör jag väljer på elen. Efter skatt och moms spelar själva elpriset mindre roll! 
  (NB. Sommarhus men ej ensligt beläget och 40 år gamla ledningar.)
  Det är en politisk målsättning i Sverige att elen skall vara dyrt!!!
  Det är också intressant i sammanhanget att regeringen i Ungern (en sk. högerregering) har beordrat leverantörer av el, gas och fjärrvärme att sänka sina avgifter med 10% från 1. jan. Man håller på att priskolla marknaden och påstår att det finns utrymme för en sänkning med totalt 30%
  I Tyskland har man höjt elpriset med 18% fr.o.m. årsskiftet, men tysken har ju råd med det. Kärnkraftsfobi får ju kosta. 

 29. bom

  #13 M Wechelmann har gjort en hotfilm om Fukushima. Den heter ”Världens säkraste kärnkraftverk”. Nu hjälper hennes MSM-kompisar hen att skapa största möjliga reklambuller kring saken (för att driva upp ett publikintresse till max). Man arrangerar seminarier i samband med premiären. Deltagarna är det gamla vanliga gänget med Grönpiss, SNF ochL-O Höglund (f d teknisk chef på Forsmark). I morgon i Umeå kl 14 på Folkets Bio. Ett annat möte i Uppsala på samma dag obekant var. En fotoutställning visas på många ställen. Filmen specialbehandlar speciellt hur synd det är om dagisbarnen och pensionärerna i Fukushima. Skrämselbizz som vanligt alltså.
  Hens kommentar om Fridolin ”Han tror att ska bli minister-och det kan han ju inbilla sig-så därför har han inte öppnat käften om kärnkraften på ett och ett halvt år”.
   
  Nu ska vi vara rädda oh så rädda! Buuuuhhh på er! Föräldravrålarna kommer nog att köpa konceptet. Stackars barn och stackars land. MW är väl avgrundskommunist så klart hon bashar lille Fridde då! Grönkommunisterna och rödkommunisterna konkurrerar ju stenhårt om samma idioter och tål därför inte varandra?

 30. Peter F

  Bom…här är trailern till filmen. Orkar inte se den http://wechselmann.com/press/2012/09/se-trailern-varldens-sakraste-karnkraftverk/

 31. bom

  #30 Ah den läspande Kåberger också och radioaktiva träd som ingen får gå nära och en unge som är rädd för en bullrande motorsåg. Verkligen avskyvärda scener. Och hundartusentals döda? Nä dom hade visst bara flyttat?
   
  Tack för tipsetPeter  F. Energi är inge bra – stäng allt genast! Och en hela tiden pipande Sievert-mätare som ljudbandsbakgrund. Seriöst nä inte ett skvatt! Huga!

 32. Micke Johnsson

  #7 Bom 
   
  Det innebär att 7% fortfarande är rädd för sin egen skugga!

 33. Ann L-H

  Inför middagen drog jag på radion i köket och till min förvåning gavs ett allsidigt och intressant program om mjölkens för- och nackdelar. Flera olika professorer fick uttala sig och det var mycket nytta å ena sidan och risker å andra sidan. Oj, har vetenskapsradion skärpt sig? Nej, inte var det vetenskapsradion (!) – det var redaktionen för kropp och själ! 
  Den redaktionen borde tipsas om ett riktigt skoop, klimathotets vetenskapliga grund och hotbildens betydelse för kropp och själ. I kväll får de första mailet! 

 34. Bertil ek

  Vattenkraften må vara bra för klimatet, men vad jag förstår mår klimatet ganska bra ändå. Vattenkraften är miljömässigt en katastrof för fauna och flora i och kring älvarna. Vildlaxen som blivit av med naturliga lekplatser är nog mer illa ute än isbjörnarna i Arktis. Vattenkraft är framför allt bra för de som inte är intresserade av flora och fauna och dessutom bor långt från de reglerade älvarna

 35. #34 Ser man enbart till flora och fauna är ju vattenkraft i nuvarande skötsel en katastrof för en del arter, men det kan fixas det mesta om man lägger tid och pengar på det istället för klimatnonsens.Kärnkraftshaverier är inte kul för dom som bor nära heller, allt är en riskkalkyl här i livet…men människan måste värderas högre än vissa lavar understundom. För det mesta har vi gemensamma intressen med naturen i övrigt.

 36. Christer Löfström

  Peter Stilbs #23, du fortsatte.
  ”Men det är kanske en avsiktlig eftergift åt dem som sätter likhetstecken mellan energiutnyttjande och klimat”
  Jag tolkar detta som att du acceperar sådant beteende. 
  Du och andra på SI hånar gärna energiforskare som tar med ”klimathotet” i sina ansökningar. Men här väljer du en mild text i din kommenatar för att det är ett inlägg i SI regi.
  ** Kommentaren modererad pga brott mot kommentarsreglerna**
   

 37. Argus

  Jag vill äga ett vattenkraftverk!
   
  Sköter sig för det mesta sig självt. Drar in sköna slantar varje dag. Helg/söcken. Ganska tyst, inga krav. Kanske lite uppsmörjning + en fas check någon gång.
   
  En underbarare inkomstkälla har jag svårt att föreställa mig!
   
  -O-

 38. Slabadang

  Fantastiskt!! Science is settled?
  När observationer vägrar stämma med hypoteserna..
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ny-upptackt-ar-storst-i-universum

 39. Christer Löfström

  Peter Stilbs.
  Det bästa vore naturligtvis om Sivert Göthlin gav sin syn på utsläpp av koldioxid.
  Vattenfall anser att det är viktigt att minska koldioxidutsläpp.
  http://www.vattenfall.se/sv/miljopolicy.htm
   
  På annat håll gäller. (Kolgruva och Kolkraftverk Medupi)
   
  ”When asked in Parliament about the mining in 2010, the then minister of environmental affairs, Buyelwa Sonjica, said mining had to happen because Medupi was ”a national strategic project for socioeconomic development”.

 40. Bertil ek

  De som gillar vattenkraft vill föra konsumenterna bakom ljuset, Göthlins inlägg kröns med forsande vatten genom en utskovslucka som om det vore typisk för vattenkraft den luckan är oftast stängd. Vattenfall är ute och raggar nya kunder med en bild av en oreglerad fors, ironin ligger i att de finns knappast något företag i Sverige som tystat så många forsar som Vattenfall 

 41. Pelle L

  Bertil ek #40
   
  Jag kan vända på det:
  ”Ironin” (om du vill kalla det så) ligger i att vattenkraften, tillsammans med det importerade kolet, gjorde Sverige till en industrination, som kunde lyfta befolkningen upp ur svältens, tuberkulosens och fattigdomens bojor.
   
   
  Som det heter: Man kan inte göra omelett utan att knäcka ägg.
  Var i stället glad att du har fått födas och fått leva!

 42. Bertil ek

  Tuberkulosen måste ha härjat särskilt hårt i Sverige eftersom vi behövt tysta näsan alla stora älvar vi har. Skämt åsido den stora utbyggnaden började under 50- talet och då tillhörde Sverige de rikare länderna i Europa. Jag är glad att leva, men har väldigt svårt att koppla mitt liv till den  rovdrift som utbyggnaden av de Svenska älvarna är 

 43. tompas11

  Citat: ”Vattenkraftsutbyggnad innebär ett mycket allvarligt ingrepp i känsliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Talet om vattenkraften som den rena och skonsamma energikällan är betydligt överdrivet.
  Ödelagda miljöer, färre arter, förlorade fiskbestånd, minskad biologisk produktion är exempel på negativa miljöeffekter. När kraftbolagen och utbyggnadsförespråkarna kommer med löften om miljöanpassad
  utbyggnad och åtgärder som samtidigt räddar fisken och fisket, tro inte på det…”
  Källa: http://www.alvraddarna.se/om/vattenkraft/

 44. Bo Blomberg

  #42 och 43
  Visst, vattenkraften är en stor naturförstörare, i klass med, eller värre än, vindkraft, men nu är det gjort. Sivert har väl inte argumenterat för att vi ska bygga ut fler älvar?

 45. Olaus

  De reglerade älvarna i norr är svårt igenväxta på flera sträckor. Vi tvingas snart låta vårfloder rensa ur bottnarna och blanda arterna för att upprätthålla mångfalden, vilket minskar elproduktionen.
  Nya vattendomar krävs. En stor del av vattenkraften är tillkommen med lagar från tiden för första världskriget.
  Erosionen av stränderna är svår på grund av dygnsreglering och balanseringen av vindkraften. De måste förstärkas med barriärer av sten på långa partier.

 46. Rikard Lund

  Utmärkt o mycket bra välskrivet.. Jag tycker det är okej med vattenkraften, men ändå tycker jag att det ska inte bygga mer med vattenkraften om det är tillräckligt med el att ge till hushåll och andra byggnader som behöver ha el t.ex fabrik eller andra dylikt.. I så fall tycker jag att det är bättre kärnkraften…
  Ja där han Sivert skrev är intressant att läsa.

 47. bom

  #17 Christer L
  Inte ska Du ber om ursäkt för att Du skriver här! Jag tycker Du är välkommen. Du har ju kunskaper och det är fint. Att Du sedan rätt lätt går i taket är ju inget att reta upp sig på. Vem blir inte arg då och då när rena dumheter och larviga provokationer kastas fram?

 48. Peter Stilbs

  bom #47 – jag vill minnas att CL tackade för sig för några veckor sedan – men nu är han åter. Jag vet inte varför han har ett horn i sidan till mig – det var f.ö. inte jag som modererade #36 av honom, så jag vet inte mot vem utfallet var riktat – SI som helhet eller bara mig själv.

 49. Christer Löfström

  #47 #48
  Det är riktigt att jag slutat följa TCS. Den ger mig ingenting.
  I går berättade en god vän att han läst i Sydsvenskan om att socialdemokrater i Skåne ville ha mer grön energi i partiprogrammet.
  Han trodde sig ha sett en kommentar som hänvisade till TCS. När jag kollade fanns inga kommentarer?!
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/skansk-kritik-mot-lofvens-partiprogram/
  Jag kollade då även på TCS och fann vattenfallaren som gör som alla andra i energisverige, nämer koldioxid som om det var viktigt ur miljösynpunkt.
   
  Då Sydsvenskan inte svarar på mina mail vet jag inte vad de sysslar med. Jag har en tid försökt få tidningen att uppmärksamma Lennart Bengtsson och hans syn på klimtfrågan.
   
  Utfallet av kampen kommer att visa vem som har rätt.
  (En mening för moderatorn att suga på. Grunden för allt är yttrandefrihet) )