Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen

Detta inlägg är ett samarbete mellan Sigvard Eriksson (klimatsans) och Ann Löfving-Henriksson. Vi har för avsikt att sprida det till så många riksdagsledamöter som möjligt och naturligtvis även till media.

28 januari överlämnade regeringen skrivelsen 2015/16:87 Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning till riksdagen. (Motionstiden slutar -02-17)

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Kontrollstation-for-de-klimat-_H30387/?text=true

Åtgärder och planer som behandlas i skrivelsen baseras helt på de utvärderingsrapporter, den senaste AR5 2013-2014, och därtill hörande Summary for Policy Makers, SPM som utges av FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). I AR5 ger IPCC uttryck för osäkerheter i det vetenskapliga underlaget. Detta, liksom att tusentals granskade forskningsrapporter kommit till andra slutsatser än IPCC, beaktas inte alls i skrivelsen.

IPCC är politiskt tillsatt med uppgiften att samla in och värdera forskningsrapporter om antropogen påverkan på jordens klimat. Främst avses utsläpp av växthusgasen koldioxid på grund av användning av fossila bränslen.

Regeringens klimat- och energipolitik tar således sin utgångspunkt i rapporter som producerats inom en politisk och icke primärt vetenskaplig organisation med ett på förhand bestämt ändamål; att påvisa människans negativa påverkan på det globala klimatet. Skrivelsen förutsätter okritiskt att förändringar sedan Lilla Istidens slut vid mitten av 1800-talet, till allra största delen beror på den ökande koldioxidhalten i atmosfären och att det därför brådskar med att hejda ökningen av de s.k. växthusgaserna och på sikt nå ett ”fossilfritt” samhälle. Hela samhällskroppen ut i minsta detalj ska genom lagar och skatter tvingas att genomföra denna omställning.

Klimatvetenskapen är en ung vetenskap som involverar ett flertal naturvetenskapliga discipliner. Vi vet ännu inte tillräckligt mycket om vilka naturliga drivkrafter som påverkar jordens klimat. Någon nollhypotes som säger hur klimatet skulle förändras utan mänsklig påverkan finns därför inte. Det antropogena bidraget kan därför inte urskiljas.

Innan riksdagens ledamöter tar ställning till skrivelsen vill vi uppmana till kritisk läsning av den utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Vi vill också göra ledamöterna uppmärksamma på de rapporter som utgetts av den vetenskapliga panelen NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change). NIPCC är varken politiskt tillsatt eller politiskt bunden, den har inget politiskt uppdrag utan är till skillnad från IPCC en vetenskaplig internationell klimatpanel.

NIPCC leds enbart av forskare till skillnad från IPCC där miljörörelsen (Greenpeace, WWF m.fl.) är djupt involverad. Den utgör IPCC´s ”röda team” och redovisar sådan forskning som IPCC antingen lämnat därhän eller misstolkat. Totalt grundas de fem-sex NIPCC-rapporterna tillsammans på flera tusen vetenskapligt granskade forskningsrapporter.

Efter denna omfattande vetenskapliga granskning sammanfattar NIPCC sin syn på IPCC i några få punkter.

 • IPCCs uppdrag är politiskt styrt och inte vetenskapligt.
 • IPCCs hypotes om vad som styr klimatet och klimatförändringarna saknar en vetenskaplig nollhypotes. Man vet således inte hur stor del av nuvarande påvisade förändringar i klimatsystemet som beror på naturliga drivkrafter och därmed är ett resultat av naturlig variabilitet.
 • IPCC anser att vi går mot global uppvärmning. Med en nollhypotes skulle klimatets naturliga drivkrafter beaktas. En av dessa är solens och solcyklernas roll. Solforskare, som inte fått göra sin röst hörd i FN´s klimatpanel anser att den för närvarande lugna solen inom de kommande decennierna kan påverka klimatet så att det istället för uppvärmning kan bli en global avkylning. Regeringens skrivelse anser att vi måste planera för att anpassa oss till ”klimatförändringarna” underförstått uppvärmning och NIPCC skriver att vi måste planera för förändringar oavsett om det gäller en uppvärmning eller avkylning.
 • IPCCs klimatmodeller (GCM, General Circulation Models) är endast så tillförlitliga som de data som de matas med. De politiskt obundna klimatforskarna är överens om att dessa data har allvarliga brister och påpekar att modellerna avviker mer och mer från den verkliga utvecklingen. Se fig.195667_5_
  • NIPCC anser att IPCC´s uppskattning av klimatets känslighet för koldioxid är alltför hög och att den är så ringa att vi inte bör vidta några åtgärder för att minska utsläppen.
  • NIPCC´s slutsats är att den eventuella antropogena påverkan ligger inom variationen i det naturliga systemet och på intet sätt är farlig.
 • Dessutom menar NIPCC att IPCC inte tar hänsyn till allt det goda, inte minst den alltmer grönskande jorden, som den ökande koldioxidhalten för med sig. De cost-benefit beräkningar som har gjorts visar att nyttan med högre koldioxidhalt kraftigt överstiger de eventuella kostnaderna.

 

Klimatavtalet. I skrivelsen sägs. ”Vid FN:s klimatkonventions tjugoförsta partsmöte i Paris i december 2015 beslutade länderna om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal där man slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.” Det kan måhända finnas formell grund för att beteckna avtalet som rättsligt bindande. De facto saknas de attribut som kännetecknar ett rättsligt bindande avtal. Länderna får snarare själva bedöma vilka åtgärder man vill vidta med hänsyn till individuella förutsättningar. President Obama var mycket noga med att det inte blev ett rättsligt bindande avtal. Tillväxtländerna fick också än en gång gå sin egen väg och prioritera välfärdsutvecklingen för sina folk. De globala utsläppen beräknas därför följa denna graf:

naked-copenhagen-chart

Global utjämning och rättvisa. FNs klimatkonvention, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) bildades vid en tid då FNs strävan efter den nya världsordningen – global utjämning och rättvisa – stod högt på dagordningen. Genom UNFCCC kunde klimatpanelens arbete bli det instrument som samlade världens nationer mot ett förment gemensamt hot – farliga klimatförändringar. IPCCs arbete kom därför att bli underordnat det högre målet, d v s FNs strävan mot en ny världsordning (NWO). Vetenskapen förvandlades till pseudovetenskap. Detta bekräftas av uttalanden från bl a Ottmar Edenhofer i en intervju i Neuer Zyrcher Zeitung 2010, då officiell talesperson för IPCC: “Man måste frigöra sig från illusionen att internationell klimatpolitik handlar om miljö. I stället handlar det om hur vi de facto omfördelar världens välstånd”. http://www.nzz.ch/klimapolitik-verteilt-das-weltvermoegen-neu-1.8373227  

Ödesfrågan. Vi är överens med vår statsminister och miljöminister om att klimatfrågan är vår tids ödesfråga, men vi anser att ödesfrågan ligger i klimatpolitiken snarare än i eventuella klimatförändringar. NIPCC ger rådet och vi kräver att politiker alla kategorier söker information och råd från oberoende källor och klimatforskare som är fria från finansiella och politiska intressen. Politiker måste dessutom stå emot tryck från lobbygrupper, som tystar klimatforskare vilka ifrågasätter IPCC´s auktoritet.

Innan riksdagsledamöterna beslutar om vår framtida energiförsörjning vilar ansvaret tungt på dem att gå ut till väljarna och ta reda på om vi vill att besluten ska grundas på bästa tillgängliga vetenskap eller på pseudovetenskap, grupptänkande och symbolpolitik. Den globala omställningen med en ny världsordning (NWO) under FN och ständigt ökande krav på Annex I länderna (i huvudsak västländerna), så som förordas av vår statsminister och miljöminister är verkligen en ödesfråga. Man bör också hålla i minnet att i ett globalt perspektiv är Sveriges bidrag till mängden växthusgaser i atmosfären försumbart.

Sigvard Eriksson

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  En bra text som går rakt på grunden har ni åstadkommit. Att det saknas kunskap om hur klimat skulle utvecklats i frånvaro av mänsklig civilisation gör ju allt tal om olika gradmål fullkomligt meningslöst. Att modellerna misslyckats bekräftar ju den låga kunskapsnivån.

  Min enda invändning är uttrycket Den Nya Världsordningen med kapitaler. Även om det är sant att det jobbas i den riktningen, ger det lite konspirationsstämpel som kommer att avleda uppmärksamheten från övrigt i texten. Kanske lite mildare formuleringar i stil med att det arbetas med införandet av överstatlig reglering som fråntar länder makten över egen energipolitik och därmed ekonomisk politik.

 2. Ann lh

  Tack, Christopher E. Versaler eller ej, kan möjligen diskuteras men se t.ex. Lars Berns senaste på antropocene.se

 3. Thomas P

  Ber att få påminna om Lennart Bengtssons recension av NIPCC:s rapport:
  http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2011/09/lennart-bengtsson-om-nipccs-nya.html

 4. Daniel Wiklund

  Hur skulle den här bloggen klara sig utan Thomas P, med alla sina påpekanden. Tur att det finns såna kloka personer som Ann lh.

 5. Guy

  Utan att närmare ta ställning till LB:s recensions innehåll finner jag en märklig skillnad i stilen att skriva då man jämför med LB:s texter här och på recensionen Thomas hänvisar till.

  Det låter som två skilda personer. Hur är det L Bengtsson?

 6. Ann lh

  Guy, intressant iakttagelse! Sedan kan man ju tillägga att det hänt en hel del ytterligare på NIPCCC- fronten. Flera tunga rapporter och nu ser åtminstone jag fram emot nästa rapport om Cost och Benefits som vi hittills endast sett första kapitlet av, det som publicerades inför COP-21 och som jag flaggat för flera gånget tidigare.

 7. Thomas P

  Ann #6 Det finns inget tungt med NIPCC. Det är en liten självutnämnd grupp herrar som slagit sig ihop för att de har samma extrema syn på klimatforskningen och därför hamnar utanför huvudfåran som representeras av IPCC och som finansieras av Heartland.

 8. Alienna

  #1
  Instämmer. Jag reagerade också mot det.
  Det enda jag har läst, är att dom talar om ”en Ny Världsordning”. Att använda sig av bestämd form, får nog bara som effekt att de ’tankekontrollerade’ stänger av där, och slutar läsa.

  Jag skulle absolut ändra till ’en Ny Världsordning’, vilket är mer i enlighet med språket som används av rödgröningarna själva.

 9. Ann lh

  Thomas P., med all den kraft du lägger ner på att prata ner NIPCC måste den panelen vara ett mycket tungt hinder i din värld.

 10. Olaus Petri

  Angående Lennart Bengtssons recension så skrevs väl den innan han förstod att han krigade mot något som inte ägde representation i verkligheten, dvs den negativa kontrast som klimathotarna använder för att ge sig själva vackra stjärtfjädrar?

  Numer verkar han ju förstått att de flesta som beskrivs som ”klimatförnekare” inte är vetenskapsförnekare utan tvärt om vetenskapsförespråkare, alltså att klimatvetenskapen skall bedrivas i ett mer ideologi- och och politikerfritt klimat. Han är ju väldans trött på alla ovetenskapliga överdrifter som sprids i klimathotets namn.

 11. LBt

  Jag föreställer mig att våra beslutsfattare noterar hur skrivelsen i några stycken motsäger sig själv och detta uppenbart enbart för att stärka skrivelsens politiska budskap.

  Det är väl rimligt att de därmed lägger den åt sidan bland alla andra partsinlagor.

 12. Guy

  Märkte först nu att LB:s recension är från september 2011, alltså över fem år sedan. Det har hänt en hel del sedan dess.

  Konstigt att Thomas tar fram den här gamla saken. Han är ju motståndare till gamla rapporter och artiklar.

 13. Ann lh

  #1 o #8. Christopher och Alienna, tack för påpekandena.
  Nu har jag ändrat i den aktuella texten och vill också påpeka att Sigvard skrev med små bokstäver, vilket jag självsvåldigt ändrade.

 14. Lasse

  Bra och viktigt inför införandet av en lag som binder upp oss.
  Att idag lagfästa om framtida inriktning i en sådan här svår och diskutabel fråga är mycket tveksamt.
  Noterar att SD inte är med i den grupp som driver frågan under Anders Wijkman. Detta förklaras med att de inte var med då gruppen bildades.
  Vill man hävda att alla kunskaper om klimatet är inhämtade? Då får man inte mer medel att forska med.
  I USA så var man noga med att Parismötet INTE skulle ge bindande avtal. Det borde våra riksdagsledamöter ta lärdom av.
  Fö bör Vattenfall behålla kolkraften i Tyskland och kontrollen över den för att inte förskingringen av våra medel skall bli än mer betungande. Tysk energiwände får ge oss betalt så länge Tyska politiker tillåter driften.

 15. Alienna

  Guy #5
  Trosföreställningar 2011 behöver inte helt överensstämma med trosföreställningar 2016. Det hör liksom till trosföreställningars natur…

 16. Alienna

  LBt #11
  VAD motsäger VAD?

 17. Mats G

  Jag tycker det är bra skrivet och Ann LH går från klarhet. Kul att följa denna resa för henne.

  Som flertalet här så ryggar jag instinktivt när NWO nämns i vilket sammanhang som helst och gör att jag blir mer kritisk till texten. Själv ser jag det omöjligt att det skulle kunna iscensättas via FN. De må vara individer med våta drömmar och sett för många Bond-filmer men de måste vara väldigt få i sammanhanget.
  Att sedan hänvisa(dock inte här eller kanske av författarna av denna text) obskyra personer med långtgångna tankar, om omstrukturering globalt av styrelse skick och allt möjligt, bör tänkas igenom noga. Det går att hitta allt. Bör det användas. Inte alltid. Det kan tillföra negativa effekter än motsatsen. Det är alltid en avvägningsfråga som inte alltid är lätt.

  Om man tänker igenom hur FN är konstruerat så är det ganska lätt att förstå att det inte är rätt forum för dessa saker. FN är bilateralt. Visseligen finns underavdelningar och deras uttalanden kan ha stark påverkan på stater. Det baseras fortfarande på frivillighet.

  När Libyen attackerades och Kadaffi blev avsatt trodde jag att vi faktiskt var på väg in i något nytt. Att via FN rensa ut skurkstater. Det blev inget av eftersom länder Ryssland och Kina förstod att de finns med på listan någonstans.

  Mitt exempel tycker jag visar att de behövs ett total enighet av alla länders ledare och regeringar för att åstadkomma NWO via FN. Jag ger det noll chans.

 18. Mats G

  eh..

  ’Ann LH går från klarhet till klarhet’ ;skall det vara annars blir det tokigt.

 19. Alienna

  Ann lh 13,
  ”Less is more”, är något jag tänker på här…
  Förtydligandet med en ”laddning” som ”(NWO)”, lär nog ha motsatt effekt mot den tilltänkta.
  ”En ny världsordning” och sedan PUNKT, är deras eget språk och slinker ner friktionsfritt. 🙂

 20. Carl-Joel Andreen

  Att Kina och Indien är på väg in i en västerländsk industriell utveckling måste naturligtvis ses med viss oro i Väst. Al Gores film och bildandet av ”consensusgruppen” IPCC är åtgärder som smutskastar dessa länders legitima strävan efter bättre välstånd, samtidigt som dom verkar för en fortsatt ekonomisk dominans för Väst inom världspolitiken. IPCCs rapporter utgör samtidens värsta skandal. Patetiskt att ge sken av saklighet genom att minska måltemperaturen från 2 till 1,5 gr C. Anders Wikström har själv tidigare sagt att siffran 2 är helt tagen ur luften. Att sedan svensken Bert Bohlin var en av skaparna av IPCC kastar dessutom en mörk skugga över Sverige liksom över Kjellén och Rockström – två av hans predikande lärjungar.

 21. Christopher E

  #7 Thomas P

  ”Det finns inget tungt med NIPCC. Det är en liten självutnämnd grupp herrar som slagit sig ihop för att de har samma extrema syn på klimatforskningen och därför hamnar utanför huvudfåran som representeras av IPCC och som finansieras av Heartland.”

  I så fall är det inget tungt med IPCC heller. De är politiskt tillsatta, då föredrar jag nog kunniga men oberoende forskare även om de är ”självutnämnda” (Fröet till NIPCC sattes i diskussioner mellan forskare på yahoo-gruppen Climatesceptics). Och de i IPCC jobbar förresten inte ideellt heller, de är också finansierade av någon. Så det argumnetet från Thomas är inte mycket värt.

  NIPCC har hög kompetens inom relevanta fält. Till skillnad från IPCC har de tex inte använt aktivistartiklar i bergsklättrarmagasin för att ”beräkna” glaciäravsmältning i Himalaya.

  #11 LBt

  Om gruppen bakom motionen inlägget gäller verkligen hade ”lagt partsinlagor åt sidan” hade de väl inte hängt upp argumenten på det politiska dokumentet SPM från IPCC!?

 22. Mats G

  19
  Alienna
  ”En ny världsordning” och sedan PUNKT, är deras eget språk och slinker ner friktionsfritt.”

  Bara om man är oblivian. ”En ny världsordning” är taget direkt från den kommunistiska retoriken och den klassiska nord- sydkonflikten.

  Min analys är att det handlar om att förberada männsikor mentalt så man kan höja skatterna så mycket man vill utan att männsiksor skall gnöla. Målet är 100% skatt och sedan skall staten dela ut vad som anses lämpligt. Well, innan eliten har tagit sin rättfärdiga beskädra del förstås. Ibland blir det inte så mycket kvar att fördela efter det. Därav Nord- Sydkonflikten fortfarande är levande.

  Det är faktiskt imponerande om man ser en del länder och alla pengar man pumpat in och inget har hänt eller det är tom sämre. En del är mer än lovligt naiva, alt så leachar de på bidragen som skickas ned så de blundar för den uppenbara korruptionen. hm, well, det innebär att de är en del av den. Man skall inte bita den hand som föder en som det heter.

 23. Christopher E

  Tillägg till #20

  Glömde skriva det självklara; det som kännetecknar de i NIPCC är just att de inte har en ”extrem syn” på klimatforskning.

  Riktiga forskare, även de som refereras i IPCC innan den politiska skruvningen, är i de flesta fall nyanserade och inte extrema alls. Jag var i jobbet på ett möte om kusterosion och havsytehöjning igår, med riktiga geologer på plats. Det var mycket balanserat och lugnt, inga hot och överdrifter. Synen på risken för svenska kuster var mycket lik min egen, med ett inslag av ödmjukhet för det vi inte klarar att prognosticera. Mycket positiv upplevelse fjärran från vulgärdebatten som vissa kommentatorer här gör sig till profeter för.

 24. Urban Sandberg

  Mycket bra skrivet. Hoppas verkligen att våra folkvalda läser och förstår.

 25. Sven Hanssen

  Man hoppas ju att vetenskaplig sans till slut genomskådar den planekonomiska agenda, som också delas av TP och LBt, och där ändamålen helgar medlen.

 26. Alienna

  Mats 21,

  Jag förutsätter helt enkelt, att presumtiva läsare inte består oblivianer. Men där kanske jag har fel…

 27. Thomas P

  Christopher #20 Vad du förtränger är att forskarna som är med i IPCC är utnämnda och finansierade av en hel massa olika regeringar med olika agenda, de är inte en grupp som samlats just för att de alla har ungefär samma åsikt.

  ” det som kännetecknar de i NIPCC är just att de inte har en ”extrem syn” på klimatforskning.”

  Du menar att eftersom de tycker ungefär som du kan den inte vara extrem? Jämfört med mainstream inom klimatforskningen är den extrem vad än ni här på bloggen vill tro.

  ” Mycket positiv upplevelse fjärran från vulgärdebatten som vissa kommentatorer här gör sig till profeter för.”

  Jo, jag håller med att vulgärdebatten här med alla ”New World Order” anklagelser om kummunism etc blir rätt tröttsam.

 28. Ann L-H

  Begreppet en ny världsordning har enligt Donald Gibson ”Environmentalism Ideology and Power” använts redan av LB Johnson och Bush d.ä. och det ligger ju i t.ex rubriken till Brundtland-rapporten ”Our Common Future”. Figueres uttalande förra året talar för samma sak:
  Christiana Figueres, IPCCs högsta chef uttalade tidigare I år: ”This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally … to change the economic development model that has been reigning for the last 150 years, since the industriell revolution.”( FNs hemsida (unric.org) 3 febr.).
  Varför anses NWO inte rumsrent medan man kan skriva ut orden utan versal?

 29. Ann L-H

  Mats G (#17, #18) observera att det här inlägget är resultatet av ett fruktbart samarbete. Mailkontakten mellan öst- och västkust har var intensiv under några dagar! Än en gång tack Al Gore som uppfann internet, eller hur det nu var med den saken.

 30. Alienna

  Ann 27,

  Det har inte med rumsrenhet att göra, utan det att folk programmerats att reagera negativt till ”NWO”.
  NWO => konspirationsteori (är den omedelbara neg. reaktionen…)

  ”En ny världsordning” skriven med små bokstäver, är inte programmerat som ngt negativt.

  Tänk på Pavlov och hans hundar. Same shit.

 31. Mats G

  ”Varför anses NWO inte rumsrent ”

  För att det är science-fiction. Man framställer sig inte som seriös.
  Du framhåller Brundtland, Figueres och andra uttalande av kända personer.

  Är det här tomtebloss eller en verklig agenda? Det är något man måste fråga sig själv.
  Dessa uttalanden är helt uppe i de blå. Det innebär inte att de inte menar de men det visar bara hur bortkopplade av verkligheten de är.

  Det är önskedrömmar och inget annat. Det är en totalt orealistisk tanke. Klimathotet klara inte det här. Det kan bara klaras via vapenmakt och då pratar vi 3:e världskriget.

  Så sätter man sig ned och riktigt, riktigt ned och tänker på det här så ser man igenom det. Det du skall fråga dig. Vad händer bakom ryggen medans du riktar blickarna mot NWO?. Det här är ett stickspår som används att lura intellektuella in i en återvändsgränd. Som vi har hört så är de de lättaste att lura.

  Det finns mycket olika hot, teorier, konspirationer i denna värld. Mycket som berör oss och vi dras till dem som malar mot ljuset och blir bländade. Vad händer i mörkret.

  Det finns just nu väldigt många tecken på att vår frihet och integritet är under attack från flera håll. Terroristerna och stater lever i symbios. De som får stryka på foten är frihet och integritet.

  Nya lagar och regler förs in hela tiden oftast under radarn. Nya integritets lagar på internet är exempelvis precis framtagna. Där skall man ex kunna ge sig på kommentarsfält.

  Det finns en hel del exempel globalt om man letar runt lite och man kan se att trenden är mindre frihet. Vi ser också att C vill pressa löner och arbetsrätten tillbaka. Mer ofrihet. En arbetsmarknad för arbetsgivaren är skapad så vi skall stå med mössan i hand. Arbetskraften är utbytbar istf för en tillgång. En fråga man kan fråga sig är. Vad får vi för samhälle med otrygga människor.

  Men det jag försöker säga att det pågår väldigt mycket i vår värld så det är slöseri med tid att lägga det på NWO. Det är helt enkelt inte realistiskt oavsett om man hittar lösrykta citat här och där.

  Jag kan bara hoppas att du tar kritiken på rätt sätt för du har potential att bli en bra skribent.

 32. Ann L-H

  Alienna, varför inte tala klarspråk? NWO har ju varit med alltsedan förberedelserna inför Stockholmskonferensen med Barbara Ward & Dubos (Only One Earth) , M. Strong osv. Det är verkligen dags att allmänheten får upp ögonen för vad det handlar om.

 33. Alienna

  Ann 31,

  ”En ny värdsordning” är ju klarspråk, men utan någon signal som får läsare att automatiskt reagera negativt, så att dom fortsätter läsa informationen med ’öppna ögon’.
  Att dom kanske senare, när dom på natten ligger till sängs och nästan har somnat, plötsligt inser att ”ny världsordning” är ju detsamma som ”NWO” – är ju bara kul…

 34. Lasse

  Klotet idag. P1 nyss om hur framtiden skall se ut.
  Inte en tveksam röst där inte.
  Tvärtom-vi får nog odla skog som vi sen bränner och plockar ur CO2 och lagrar var ett av förslagen.

 35. Sven Hanssen

  #26 TP. Fast lite kommandoekonomi verkar du inte ha något emot

 36. Sigvard Eriksson

  Jag är böjd att hålla med om att begrepp som NWO och Global Governance kan vara känsliga. Om FN strävar efter ökad global rättvisa och förmögenhetsutjämning uppfattas det nog hos de flesta som vällovligt. Det är när man fördjupar sig i tankegångarna och tar del av framträdande personers yttranden i frågan och därtill noterar att ideologin där bakom bär socialistisk prägel, som man blir förskräckt. De flesta människor, inkl riksdagsledamöterna, har nog inte fördjupat sig i dessa frågor. Frågor om NWO och Global Governance rör ju inte enbart klimatpolitiken. Men klimatvetenskapen, presenterad av IPCC, har blivit en ”vehicle” för ett globalt fördelningspolitiskt syfte , d v s den har blivit en pseudovetenskap. Även om fördelningsambitionerna är goda får de inte genomföras på bekostnad av klimatforskningens integritet.

 37. hösa

  Lite OT.
  Obamas klimatpolitik förbjuds av Högsta domstolen,enligt Text-TV

 38. Peter F

  #36

  https://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/supreme-court-freezes-obama-plan-to-limit-carbon-emissions/2016/02/09/ac9dfad8-cf85-11e5-abc9-ea152f0b9561_story.html?hpid=hp_hp-more-top-stories_court-705pm%3Ahomepage%2Fstory

 39. Thomas P

  Sven #34 Vad räknar du som ”kommandoekonomi” här? All miljölagstiftning?

 40. Allan Forsling

  Det borde väl i alla partier finnas någon/några personer som försöker tänka själva och är mottagliga för argument och fakta? Man borde ju vara på det klara med att det som nu är på väg att hända är att världen satsar oerhörda summor på att lösa problem som enligt min mening, troligen inte behöver lösas. Har vi inte alla råkat ut för personer som försöker få oss agera snabbt, för sedan är det försent? Och tyvärr är vi väl några som gått på den bluffen också. Det gäller då att lära sig att sista chansen, oftast inte är den sista chansen. Det finns tid att tänka efter.

 41. Urban Sandberg

  Thomas P
  Kan du inte försöka att bemöta på sakliga grunder?

 42. Thomas P

  Urban #40

  * IPCC har med en nollhypotes där man beräknar vad som borde skett med klimatet om man bara tar med kända naturliga forcings och ser hur den skiljer sig från de verkliga utvecklingen.
  * Om solen för närvarande ger oss en naturlig nedkylande trend och det ändå fortsätter att bli varmare tyder det på att CO2:s effekt är *större* än väntat. Nu finns dock inga belägg för att solen har så stor inverkan. Solforskare är nog bra på att bedöma hur solen fungerar, men det gör dem inte automatiskt kompetenta att bedöma effekterna på jorden.
  * Den där figuren är bara en av alla smart tillfixade figurer där man skall få det att se ut som modellerna är riktigt dåliga. Prova att försöka gräva i detaljerna och se vad du hittar!
  * ”NIPCC anser att IPCC´s uppskattning av klimatets känslighet för koldioxid är alltför hög” Det är en självklarhet att de anser det. Urvalskriteriet för att få vara med var i praktiken att man ansåg just detta.
  Börjar man titta på sammanfattningen till rapporten ser man att de bara slagit ihop de olika författarnas favorithypoteser i en salig röra.

 43. Sven Hanssen

  #34 TP. Nä främst leninistisk lagstiftning. Dvs. där man massan skall följa det självutnämnda avantgardet mot det hägrande nebulösa lyckoriket. Och de som tycker annorledes skall dömas som bedragare och charlataner. Kanske sättas på omskolning eller psykbehandling?

 44. sibbe

  Intressant artikel om en ny värld styrt av UN. Men är den inte redan passé?
  Ingen har tydligen märkt att vi redan är i den post-klimatförändringsperioden. Helt enkelt för att socialhjälpen åt miljontals immigranter som kommer från den islamiska världen kommer att kullkasta alla budgetar som hittills har uppgjorts. Egentligen vill ingen ha dom i EU utom Sverige och Tyskland – än så länge –
  Om migranterna utplaceras i andra länder än Sverige och Tyskland så fordras det miljarder i hjälp till dessa länder. Miljarder som i brist på annat tas från subventionerna för ”o”hållbara klimatenergier – som troligtvis inte ens räcker till.
  Den här flyttningsrörelsen kommer nog att omdana våra samhällen, och omdana vår politiska landskap: vilket de gröna i Sverige ju redan upplever. Och: det blir hellre värre än bättre.

  Man ser tydlig en rädsla redan när man läser tidningarnas rubriker: med undantag för Hillary duger ingen annan för våra medier nu när våran frälsare Obama lyfts upp till himmelrike, och de gamla UN-hatarna från US-kongressen åter börja frysa medlemsavgifterna till UN.
  Utvecklingen i bl.a. USA blir riktgivande: och högst antagligen inte i den riktningen som våra gröna medier och deras partier alls kan godkänna:
  Som första är Obamas dekret om nedskärning av kolindustrin tillfälligt stoppat.
  Det blir intressant om hur han hanterar dekretet kring Parisöverenskommelsen. Skriver han på så skadar han väl Clinton med detta?
  Frågan kommer nog upp i valkamp-arenan, var så säkert. Och som det nu ser ut, så måste nog framförallt Hillary kämpa om varenda själ. Och i bl.a. Ohio finns det upp till 100 000-tal kolhanterare som hittills varit trogna demokrat väljare. Jag tippar att Sanders som är gammaldags-socialdemokrat ger ett löfte om att han inte kommer att stänga ett enda kolkraftverk – törs Hillary sen säga nånting annat? Republikarena skulle absolut inte stänga en enda kolgruva. Hela klimatfrågan skulle nog returneras till ruta 1 – och Donalds mur mot Mexiko kommer att bli det 8.världsundret: som inte heller den förhindrar att miljontals ”latinos” väller in i USA.
  Intressanta tider vi lever i.

 45. Daniel Wiklund

  ”En salig röra” skriver Thomas P. Du om nån kan se till att det blir en salig röra. Vilket ju verkar vara din huvudsakliga uppgift här på bloggen numera.

 46. Mer ovetenskapligt nonsens av Thomas P:

  IPCC redovisar vad deras modellkörningar ger CO2 förutan. Nu kallar han detta för en nollhypotes:

  Själva hypotesen (som skall testas) är alltså samtidigt nollhypotesen (den borde testas emot och slå ut)!?

  Vilket fullständigt dravel. Tyvärr håller Thomas inte högre nivå många ggr.

 47. Thomas P

  Sen #42 Och du menar att jag gett uttryck för någon ” leninistisk lagstiftning”? Kan du ge konkreta exempel?

 48. Ingemar Nordin

  Mycket välskrivet av Ann LH och Sigvard E.

  Möjligen skulle ni kunna lägga till några rader, innan ni kommer in på NIPCC, om IPCCs konklusioner som sällan uppmärksammas i media eller av våra världsfrånvända politiker. Nämligen att IPCCs osäkerhet är enormt stor. De anger ett spann mellan 1,5 och 4,5 grader, utan att ange vilken siffra som är den mest sannolika (eller osannolika). Deras osäkerhet är alltså tre hela grader C vid en fördubbling av koldioxidhalten från 1800-talet räknat. Om den lägsta gränsen är den sanna (som är en möjlighet enligt IPCC) så kommer målet att nås utan några särskilda koldioxidsänkande åtgärder. Om vi når 2-gradersmålet så är detta enligt deras egen bedömning inte farligt för människan. Om vi skulle nå 3-grader så är det inte heller där klart visat att de negativa skadorna uppvägs av skadorna från den planerade klimatpolitiken (se vidare Richard Tol som var en lead author i IPCCs rapport från 2013).

  Frågan är alltså huruvida det är klokt att fatta politiska beslut med mycket stora och allvarliga konsekvenser för vår ekonomi och välfärd på ett så svagt, och vagt, vetenskapligt underlag.

  Vidare så säger IPCC att det inte finns någon vetenskaplig grund för att förvänta sig fler extremväder (med undantag för fler rekordvarma dagar på vissa håll), eller att klimatsystemet skulle nå några klimatologiska ”tippingpoints”.

  Se vidare vår tipssida: https://www.klimatupplysningen.se/ipcc-rapporten-2013-09-27/

 49. Sven Hanssen

  #46 TP.

  Exemplifiering kommer – när du svarat på din utestående frågan om du tror att IPCC’s scenariona kommer slå status quo-scenariet per 2020.

 50. Ann L-H

  Tack Ingemar för tips och uppmuntran.

 51. Thomas P

  Ingemar #48 ”Frågan är alltså huruvida det är klokt att fatta politiska beslut med mycket stora och allvarliga konsekvenser för vår ekonomi och välfärd på ett så svagt, och vagt, vetenskapligt underlag.”

  Och hur tänkte du dig att undvika fatta ett beslut? Att hoppas på det bästa, dvs att klimatkänsligheten ligger i botten av intervallet, och köra på med utsläppen helt okontrollerat är precis lika mycket ett beslut det. Hur länge tror du en företagsledare skulle klara sig om han hela tiden vägrade fatta beslut med hänvisning till att det fanns osäkerheter i beslutsunderlaget?

 52. Thomas P

  Sven #49 Jag vet inte om IPCC använde Hansens kända klimatprognos, men den kanske duger ändå?
  http://www.realclimate.org/images/hansen09.jpg

 53. Carl-Joel Andreen

  Läs boken ”The Creature from Jekyll Island” av prof Edward Griffin, så får ni en saklig bild av vad NWO innebär. Eller lyssna till Griffins föreläsning på YouTube under e dryg timma.

 54. LBt

  ”..att IPCCs osäkerhet är enormt stor. De anger ett spann mellan 1,5 och 4,5 grader…”

  Ja men det är ju så det är, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas. Det är inget nytt i detta, vi vet helt enkelt inte hur klimatsystemet fullt ut reagerar på våra enorma utsläpp av växthusgasen CO2. Skiljelinjen går mellan dem som tycker att att det är upp till kommande generationer att uppleva hur det blir och de som tycker att vi bör göra vad vi kan för att undvika en framtida katastrofal utveckling.

  Men världen har sagt sitt, man skall göra vad man kan, vad varje land orkar med, inte något som riskerar landets tillväxt och utveckling, och detta på egen hand eller genom att hjälpa andra. Allt skall dessutom globalt följas för att korrigeringar i den ena eller andra riktningen skall bli möjliga.

  Lysande, väl balanserat i förhållande till vad som är möjligt.

 55. Michael E

  #51 Då jag själv har en hel del erfarenhet av att fatta beslut inom den industri jag arbetar så fattas dessa inte isolerade från varandra. Avseende investeringar så används en portföljhanteringsprocess där flera ställs emot varandra och utvärderas gentemot en rad olika kriterier.

  På motsvarande sätt kan investeringar i att förhindra en global uppvärmning ställs mot investeringar för att minska dödligheten i sjukdomar, minska svälten i världen, förbättra utbildningen, förbättra tillväxt och därmed levnadsvillkor för befolkningen, etc. Allt detta beskrivs utmärkt väl av Björn Lomborg som pekar på de enorma kostander som det medför att söka påverka uppvärmningen med ens några tiondels grader och vad dessa pengar i stället kan användas till.

  Givet det mycket svaga bevisläget för CAGW, kopplat med enorma kostnader och liten utdelning, så finns de få till inga inom näringslivet som skulle slösa bort pengarna på att söka förhindra en risk som just nu bara finns i simuleringsvärlden.

 56. Christopher E

  Thomas P #27, 42

  Du är för rolig med dina vulgärargument (jo, det var sådana som dig och LBt jag syftade på). Så långt ifrån sansade åsikter man kan komma.

  En grupp som samlats – utvalts – för att de har samma åsikt är ju själva definitionen av IPCC! Du spekulerar i om man måste tro på låg klimatkänslighet för att vara med NIPCC. Troligen inte, men vad tror om chanserna i IPCC för någon som gör det?

  Detta med ”extrema åsikter” förstod du givetvis inte. I din värld gäller som vanligt konsensustänk och handuppräckning. Men du, det är inte majoriteten som avgör vad som är extremt, utan åsikter i sig själva. Om man vill vända upp ner på världen för en obevisad hypotes spekulerad utifrån misslyckade modeller och tror att Himalaya smälter på 25 år, då är man extrem. Att konstatera att vi har inte sett några bekymmer med den milda uppvärmningen hittills, som inte är möjlig att säkert särskilja från en naturlig förändring, är inte extremt.

  IPCC har givetvis ingen ”nollhypotes” värd namnet. ”Det måste vara koldioxid för vi vet inget annat. Bevisa att det inte är så”. Om man konstruerar en modell utifrån en förutfattad hypotes och sedan använder den som stöd för samma hypotes… tja, då räcker inte ordet extremt längre.

 57. Ingemar Nordin

  Michael #55,

  Så ungefär ser jag också på saken. Man måste räkna på alternativanvändningen av de medel som (helt i onödan) läggs på en koldioxidbekämpning med exempelvis sol och vind som aldrig kommer att kunna täcka behovet för moderna industrialiserade samhällen. I Sverige läggs noll kronor på att t.ex. utveckla och förfina kärnkraften, och miljarder på meningslösheter. Inte ens om katastrofscenariot skulle inträffa (4,5 grader vid en fördubbling), så är vi det minsta hjälpa av den politik som förs. Tvärt om så har vi då avhänt oss möjligheten att anpassa oss till ett varmare klimat. Därför bör vi heller inte fortsätta med det (som LBt förelår).

  Men att behålla huvudet kallt och räkna på vilka scenarier och vilka möjligheter som finns och vilka kostnader de olika alternativen har är inget som våra alarmister bryr sig om. Kanske helt enkelt därför att deras mål snarare är politiskt än att ”rädda planeten”?

 58. Sven Hanssen

  #52 TP Se där inte idag heller.

 59. Thomas P

  Christopher #56 ”En grupp som samlats – utvalts – för att de har samma åsikt är ju själva definitionen av IPCC!”

  Du tror alltså på en världskonspiration där alla världens regeringar som utser representanter har samma agenda och med gemensamma krafter utesluter alla som har avvikande åsikt, eller hur tänkte du dig att det hela egentligen går till?

  Jag antar att den där yahoogruppen är besläktad med Timo Hämerantas maillista med samma namn? Den var inte öppen för utomstående så om NIPCC grundades därifrån får du din selektion redan där.

  ”Om man vill vända upp ner på världen för en obevisad hypotes spekulerad utifrån misslyckade modeller ”

  IPCC WG1 handlar inte om att vända upp och ned på världen utan att beskriva kunskapsläget. Sen må du komma med hur mycket nedlåtande kommentarer som helst om klimatvetenskapen.

  ”Det måste vara koldioxid för vi vet inget annat. Bevisa att det inte är så”. Om man konstruerar en modell utifrån en förutfattad hypotes och sedan använder den som stöd för samma hypotes… tja, då räcker inte ordet extremt längre.”

  Man konstruerar modeller utifrån bästa tillgängliga kunskap, vad skulle man annars göra? Sen kan ni komma och yla hur mycket ni vill om att det skulle kunna finnas någon okänd mekanism som gör att CO2 har mindre inverkan än vad forskningen kommit fram till och att det finns en annan okänd mekanism som gör att vi får en naturlig uppvärmning, men med den typen av argument är vetenskap omöjlig. Jag har frågat förut, var är era modeller som är mer framgångsrika utan att ha med lika stor inverkan av CO2? Varför har ingen ”skeptiker” lyckats fixa en GCM som är lika framgångsrika som de etablerade fast med den mycket lägre klimatkänslighet ni så gärna vill tro på?

 60. Thomas P

  Michael #55 Du är medveten om att t o m en del av de ekonomer som var med på Lomborgs arrangemang efteråt anklagade honom för att ha riggat villkoren för att få åtgärder mot AGW att hamna så långt ned som möjligt på listan?

 61. Thomas P

  Sven #58 Ge tusan i att komma med sådana anklagelser som du gjorde om du inte kan backa upp dem och hade du verkligen inget att säga om Hansens modell som bevisligen var bättre än status quo?

 62. Michael E

  Ingemar, jag håller med och just att denna i grunden vetenskapliga fråga tagits över av politiskt motiverade särintressen är kanske det som långsiktigt får de allvarligaste konsekvenserna i och med att tilltron till vetenskaplig forskning minskar.

  Thomas P, vi kanske först kan komma överens om att klimatfrågan inte kan behandlas isolerad från andra frågor? Kostnader kopplade till en reducering av koldioxid medför alltså att andra åtgärder för att minska mänskligt lidande får stå tillbaka, delvis eller helt.

 63. Ingemar Nordin

  Thomas P #59,

  ”Varför har ingen ”skeptiker” lyckats fixa en GCM som är lika framgångsrika som de etablerade fast med den mycket lägre klimatkänslighet ni så gärna vill tro på?”

  Thomas kör med påståenden rakt ut i luften och hoppas på att läsaren skall tro honom. På rak arm minns jag att Spencer för några år sedan skapade en enkel klimatmodell där han utgår från havsströmmar som fungerar bättre än många IPCC-modeller. Alldeles nyligen så var Monckton et.al. ute med en annan modell. Båda modellerna är peer-reviewade och finns publicerade.

 64. Daniel Wiklund

  Ikväll är Thomas P i sitt esse, i magisk form.

 65. AG

  Ang. klimatmodeller. Det finns även ”bra” modeller bland de mer etablerade forskarna. Den ryska INMCM4.0 t.ex.
  http://link.springer.com/article/10.1134%2FS000143381004002X

  Den är den enda modell som någorlunda prickar in RSS och den har en låg klimatkänslighet.
  Mer om denna modell här:
  https://rclutz.wordpress.com/2015/03/24/temperatures-according-to-climate-models/

  I övrigt skulle jag nog inte hänvisa till NIPCC oavsett åsikt om kvaliteten i dessa rapporter. Det räcker med att hänvisa till de stora diskrepanser som finns mellan WG1 och SPM i IPCC-rapporterna. Specifikt skillnaden mellan AR4 och AR5 är ju dramatisk utan att någon reagerat (utom Curry) där TCR har skrivits med med sisådär 20-30% och att de mest realistiska utsläppscenariorna kombinerat med denna nedgraderade TCR borde betyda att man utan att några som helst åtgärder kommer att med råge gå under 2C för en fördubbling av CO2. (Kom ihåg att ”business as usual”-scenariot är bara trams och betyder egentligen de mest orealistiska extrema utsläppen som går att tänka ut).

  Har andra synpunkter också. Ni skriver ”forskningsrapporter” men menar artiklar. Ni skriver ”IPCCs hypotes om vad som styr klimatet och klimatförändringarna saknar en vetenskaplig nollhypotes.” Nej, nollhypotesen är att alla klimatförändringar är inom sina naturliga intervall.

  Naturligtvis kommer det skrivna inte bita på alla religiöst övertygade men tyvärr tror jag att skrivningen också skrämmer bort de som sitter på staketet. Allt som andas konspiration och maktspel är för stort och svårt att ta in. Det räcker med att peka på de stora osäkerheterna, de meningslösa kostnaderna, den obefintliga nyttan och totala felfokuseringen som alla klimat”åtgärder” leder till.

  Jag tror också att alla här som levt utomlands ett tag ler lite åt den svenska ”gå före” retoriken. Precis som att någon skulle bry sig om vi medvetet kör ner vår infrastruktur och industri i botten. Man kan istället stillsamt påpeka att Sverige har redan ett negativt nettoutsläpp så att fortsätta minska dessa är bortkastade pengar. Bättre då att t.ex hjälpa Polackerna att bygga kärnkraftverk t.ex. FInns många andra verkliga skäl än klimatet för att minska kol och olje-användningen.

  Uppskattat försök, men jag är skeptisk till att ens en kommentar kommer att läggas på detta från riksdagen. Tyvärr.
  Varför inte ta hjälp av LB eller låta översätta Currys dragning i senatsförhören till svenska (med hennes tillstånd)?

 66. Thomas P

  Ingemar #63 Du är uppenbarligen inte medveten om vad en GCM är. Det handlar inte bara om att göra en kurvanpassning till globala temperaturen utan om att skapa en modell som på rimligt bra sätt förmår reproducera hela jordens klimatsystem. Ju mer komplett modellen är i sin beskrivning av jordens klimat, desto mer kan man se om dess grundantaganden stämmer med verkligheten.

  Det klagas t ex ofta här på att verkligheten inte matchar modellerna förutsägelser om en tropisk ”hotspot”. Detta är visserligen inte sant givet senare data, men är ändå ett exempel på sådant som man kan använda för att testa en modell. Vad säger Spencers och Moncktons modeller om denna hotspot?

 67. Sven Hanssen

  #58 TP Se där en Lidbomare igen!

  Nu var det ju inte en framrotad gammal prognos från namnen utan IPCCs som du och jag har avhandlat ett flertal gånger. Den senare går ju inte ens till 2020. Men jag förstår att du har det jobbigt när verkligheten stör dina modellönskningar. Anbudet kvarstår dock som alltid. Kommer IPCC slå status quo per 2020?

 68. Ann L-H

  # 65 AG. Tack för att du tagit Dej tid att kommentera utkastet till vår skrivelse.
  Möjligen har du inte funderat närmare på vår avsikt med den. Vi som levt här i landet och upplevt medias ensidighet i klimatfrågan kände att den enda möjligheten att så ett litet skeptiskt tankefrö hos en eller annan riksdagsledamot var att skriva direkt till dem och upplysa om att det finns en klimatvetenskaplig värld utanför IPCC-sfären. Det är i det perspektivet som NIPCCs arbete och slutsatser uppmärksammas. Slutsatserna är formulerade så att riksdagsledamöterna, ett genomsnitt av befolkningen, kan ta dem till sig.
  Begreppet nollhypotes kanske jag misstolkat, men stöder mig på hur F. Singer använt det. I vår slutgiltiga skrivelse har jag något modifierat texten.
  Efter att ha skrivelsen från regeringen till riksdagen blev det omöjligt att hålla tyst även om vi är medvetna om att vår avvikande röst inte får något större genomslag i politiken, förmodligen inte alls.
  Det är bara sorgligt att inte fler försöker göra sina röster hörda! Kommer riksdagen att besluta om förslagen i skrivelsen riskerar vi att som troligen enda i-land frivilligt uppfylla M. Strong´s mål om att ”get rid of” i-länderna. Hans mål ”bidde nog mest en tumme”, men varför just vi?

 69. Thomas P

  Sven #67 Jag förstår att det var jobbigt när du vräkte ur dig en anklagelse om att jag står för någon ”lenistisk lagstiftning” och jag var fräck nog att kräva belägg, men hur vore det om du kom med belägg istället för att fladdra ut i något helt annat?

  En snabb koll visar f.ö. att Hansens artikel ur vilken figuren jag länkade till citeras i IPCC:s första rapport, så du kan inte slingra dig ur där heller. Vad gäller vad jag tror om framtiden, så visst, jag tror IPCC:s scenarier slår status quo fram till 2020. Nöjd så?

 70. Thomas P

  Ann #68 Här har du fler exempel på ”världen utanför IPCC-sfären”:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change

 71. Sven Hanssen

  #67 Bra då kör vi:

  https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/figure-spm-5.html

 72. Guy

  Scientific opinion = röstning medelst handuppräkning?

  Det här var nytt och ändå inte.

 73. AG och Ann

  Jag har inga större problem med vad som står där angående nollhypotesen, nämligen:

  Vi vet ännu inte tillräckligt mycket om vilka naturliga drivkrafter som påverkar jordens klimat. Någon nollhypotes som säger hur klimatet skulle förändras utan mänsklig påverkan finns därför inte. Det antropogena bidraget kan därför inte urskiljas.

  Det fann jag föga kongtroversiellt. Man kan förstås alltid anmärka eller putsa på formuleringarna, men det är i princip så det ligger till. Den pseudovetenskap som försöker trumma upp och sedan leverera en ’konsensus’ har undvikit (och gjort allt för att spela ner) hur klimatet fluktuerar och varierar helt naturligt.

  Det är iofs inte det enklaste att göra rätt och på bästa sätt formulera en nollhypotes. Men Ann har rätt att någon sådan inte finns (i meningen ställts upp och presenterats, för att därefter testa den/en uppställda CO2-hypotesen mot).

  Och vi har ju fått dessutom fått se exempel på att IPCC-konsensus korsriddare (K Trenberth) försök att vända hela begreppet upp-och-ner och vilja att konsensus-önsketänkeriet nu skall anses vara den ’den nya nollhypotesen’ …

  Min farhåga angående detta är väl snarare att riksdagsledamöter (och allmänhet) inte vet eller ens har tillräcklig bakgrundskunskap för att förstå vad en nollhypotes är, hur den används och varför den behövs.

  Vi har ju sett här (i #42) att inte ens Thomas (disputerad i fysik vid KTH) begriper vad en sådan handlar om. Alltså inte ens efter att ha ägnat ett decennium av sitt liv åt klimathotsaktivism i debatter där sådant saker har förklarats både i detalj och många ggr av människor som (till skillnad från honom) förstår vad vetenskap är och hur den fungerar.

 74. Thomas P

  Sven #71 ”Bra då kör vi”

  Jag väntar.

 75. Mats G

  ”förstår vad vetenskap är och hur den fungerar.”

  Det är verkligen konstigt och gör klimathotsdebatten absurd och kafkaliknande.

  För inte så länge sedan beskrevs det en historia här om någon som flög över arktis och såg en död isbjörn. Av det drog han slutsatsen att det fanns massa döda isbjörnar utan att kolla upp det.

  Det är ju en direkt pararell till historien till det svarta fåret som är ett skolexempel hur vetenskap skall resp inte skall gå till.

  Ibland tror man att man är i ett pararell universum eller i twilightzone eller något. Så märkliga är klimathotsdebatterna ibland.

 76. Thomas P

  Mats #75 ”För inte så länge sedan beskrevs det en historia här ….”

  Och eftersom du menar dig förstår dig på vetenskap så insåg du naturligtvis behovet av att göra en källkontroll på att det verkligen var exakt så det gick till? Typ leta reda på och läsa abstract till artikeln ifråga.

 77. Mats G

  76
  Thomas P

  Jag tor det var Jonas N som beskrev det hela. Till skillnad från dig så har jag stort förtroende och han har alltid kolla upp saker och ting(Hoppas jag minns rätt Jonas N. Vill inte peka finger om det är fel).

  Den döda isbjörnen är bara ett exempel. Det är mer tidsandan jag vill förklara i klimathotsdebatten. Det är mycket hittepå.

  Jag tycker du borde vara mer försiktig att kritisera mig om källhänvisning eftersom dina källhänvisningar visa sig vara klimathotsaktivistsidor med mer desinformation än information.

  Vill du förneka att Al Gores bild på en ensam isbjörn på ett litet smältande isflak inte var ett propagandanummer och att verklig vetenskap har visat att isbjörnpopulationen ökar i direkt motsats till vad klimathotarna påstod. Det är förresten ett intressant fenomen. Hur mycket förtroende kan man ha för klimathotsidan egentligen. De har ju haft fel, på fel, på fel, på fel. Är det inte dags att börja lyssna på filk som faktiskt har rätt. Är det inte jobbigt att loosa hela tiden. Eller är det det du går igång på?

 78. Thomas P

  Mats #77 ”Jag tor det var Jonas N som beskrev det hela”

  Så du gick alltså på hörsägen, så förvånad jag blir. Här har du annars abstract:
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00300-005-0105-2

  För all del inte världens mest banbrytande artikel, men så fungerar vetenskap: man ser något som man tycker verkar ovanligt, kollar om det är vanligt, finner att det inte är det och publicerar en ny pusselbit som kanske betyder något, kanske inte, det är sådant man inte kan säga säkert förrän efteråt.

  ”Jag tycker du borde vara mer försiktig att kritisera mig om källhänvisning eftersom dina källhänvisningar visa sig vara klimathotsaktivistsidor med mer desinformation än information.”

  Är det också något du fått lära dig av Jonas N? Du kanske inte håller med, men eftersom du här skriver på en blogg driven av klimathotsförnekare som sprider mer desinformation än information så kastar du sten i glashus. Och hur är det sen med dina egna referenser? Hur seriösa är de?

  Al Gore är politiker, Monnett som du refererade till är forskare, blanda inte ihop dem!

  Isbjörnspopulationer:
  http://www.polarbearsinternational.org/about-polar-bears/what-scientists-say/are-polar-bear-populations-booming

  ”Är det inte jobbigt att loosa hela tiden. ”

  Säger mannen som just ägnat massor av inlägg med att idiotförklara mig för att jag ansåg det var varmare idag än 1934 för att få fly med svansen mellan benen när allt han kunde hitta till stöd visade sig vara en länk om extremväder i USA.

  Och apropå felaktiga prognoser. Vad säger du om figur 2 i det här inlägget av den av dig hausade Don Easterbrook:
  http://wattsupwiththat.com/2008/12/29/don-easterbrooks-agu-paper-on-potential-global-cooling/

 79. Mats G

  78
  Thomas P

  Vi har diskuterat här i 3(eller mer) år och jag har alltid backat upp mina påstående när folk kräver det. Du om någon borde veta det.

  ”fly med svansen mellan benen”

  Vad snackar du om. Jag gav dig källor om att USA var varmare på 30 talet. Vad jag förstod så har det accepterat det. Nästa steg var att du ville visa att det var Globalt. Och då börjar det bli löjligt.

  Man måste ha någon feelig för när det är dags att ge sig.

  ”massor av inlägg med att idiotförklara mig ”

  Det behöver jag inte göra det klarar du alldels bra själv i inlägg efter inlägg här.

  Så det är definition. Iom att jag skriver här så sprider jag desinformation.

  Allt jag skrivet här kan jag och har jag backat upp som du vet. Förstår inte alla dessa krumbukter från dig för du vet det lika bra som jag. Det var något om Galileo som du möjligtvis had rätt om under alla dessa år. Thats it.

  ”apropå felaktiga prognoser”

  Och det här är ett av dina stora problem. Jag hänvisar till ett statistiskt underlag som Don Easterbrook. Det är inte hans utan ett statistiskt underlag som användes ända till justeringarna.

  Vad jag förstår så finns det ingen koppling till din länk.

  Det jag kan säga om det hela är att prognoser när det gäller klimatet är vanskligt och bör undvikas.

 80. Thomas P

  Mats #79 ” och jag har alltid backat upp mina påstående när folk kräver det. Du om någon borde veta det.”

  Och på vilket sätt du backar upp dem sen: ”Jag tor det var Jonas N som beskrev det hela”. Förstått än hur fel du hade där också?

  ”Jag gav dig källor om att USA var varmare på 30 talet. ”

  Frågan var inte vad temperaturen var i kontinentala USA utan just globalt. Du försökte först påstå att jag hade fel och sen när allt du kommer fram med var en länk från en förnekarblogg om USA så försöker du nu påskina att det handlade om USA hela tiden. Det gjorde det inte, gå tillbaka och läs! (Ju mindre yta av jorden man tittar på desto mer brus får man så man kan hitta ett extremt år som 1934 som är ungefär lika varmt som senare varma år. Trenden är dock positiv även i USA).

  ”Man måste ha någon feelig för när det är dags att ge sig.”

  Uppenbarligen inte eftersom du saknar sådan. Självförtroende har du däremot mer än nog av.

  Apropå temperaturdata var det en kul diskussion i kommentarerna här:
  http://rabett.blogspot.se/2016/02/nigel-persaud-dons-his-eyeshade-and.html
  Ur GHCN:s ~6000 stationer välj ut 30 slumpvis så de har en någorlunda jämn fördelning över jorden och ta medelvärdet och se hur likt det är den etablerade temperaturtrenden.Mer än så behövs inte visar det sig.

  Min senaste kommentar om Easterbrook var en ironisk replik till ditt tal om hur fel ”klimathotarsidan” haft. Är det inte jobbigt att lite på en typ som Easterbrook som haft så mycket fel?

 81. Sven Hanssen

  #74 Bra då är det på plats.

  Leninism: Ett självutnämnt avantgarde gör anspråk att styra den breda massan baserat på en påhittad sanning om produktivkrafternas utveckling. Målet det klasslösa samhället utan borgare
  Klimatism: Ett självutnämnt avantgarde gör anspråk att styra den breda massa baserat på en påhittad sanning om ett kommande AGW-inferno. Målet det gröna utopiska samhället utan förnekare.

 82. Ingemar Nordin

  Thomas P #78,

  ”en blogg driven av klimathotsförnekare som sprider mer desinformation än information ”

  Kan du bevisa detta påstående? Har du några källor, eller är det bara ännu en av dina tomma och fantasifulla påståenden rakt ut i luften? Varför kan du inte hålla dig till sanningen?

 83. Thomas P

  Sven #81 Floskler med andra ord, baserat på att du anser dig kunna hävda att AGW är en påhittad sanning.

  Ingemar #82 Jag har i hundratals inlägg genom åren visat hur mycket felaktigheter ni sprider här så bevisen finns i era arkiv. Nu senast hade vi ditt inlägg #63 där du försökte jämföra Spencers och Moncktons ”klimatmodeller” med en GCM.

 84. Mats G

  Det stämmer att jag har återgett och sammanfattat detta (och i stort sett så som du mindes det)

  Storyn är också helt sann, och är ett utmärkt exempel på hur genomusel det som passerar som ’forskning’ kan vara bara det duger för klimathotsskrammel.

  Thomas (liksom så många andra aktivister) verkar leva i övertygelsen om att ’vetenskap’ = ’publikation’ (dvs att själva publiceringen efter peer review gör det till ’vetenskap’) men det är helt fel. Det är två vitt skilda saker (som dock gärna bör gå hand i hand, iaf rörande akademisk forskning).

  Du ser samma feltänk från samma okunniga aktivister när de säger (eller kräver en) ’referens’ och tror att en sådan betyder att de har (eller argumenterar med) vetenskap på sin sida. Speciellt tydligt är detta när de viftar med referenser de inte ens läst (eller förstått eller ens skulle förstå) själva.

  (Återigen, det är inte fel att referera, det är också vad man gör i akademisk forskning. Men en referens är inget slagträ i en debatt. Och folk som hänvisar till referenser såsom auktoriteter, vilka de dessutom inte själva har läst demonstrerar därigenom att de inte håller på med eller argumenterar vetenskap)

  Alla som följt debatten eller bara ngn diskussion om detta har förstås sett att klimathotsanhängarna nästan alltid hänvisar till att där finns ngn (anonym) auktoritet bakom deras gapande. Och ’vetenskapen’ eller ’akademierna’ eller ’alla forskare’ eller 97% bland dem osv …

  … alla dessa påstås regelmässigt stå bakom ja, nästan allt som varje enskild av dessa aktivister så gärna vill tro på. Och att aktivistens agenda/förhoppningar därför dels är legitima och tom ’vetenskapliga’ och också att de inte får ifrågasättas (annat än mha samma sorts ’auktoriteter’ de själva hänvisar som de dessutom hävdar att de får ’underkänna’)

  Den sortens argumentation är förstås närmast totalt nonsens. Men du kommer att se att de nästan undantagslöst försöker med denna (och flera) sortens argumentatuinbsfel. För det är förstås ingen argumentation, det handlar om (främst) politiskt agenda driven och att då kämpa ned eller få tyst på opposition med alla medel som kan tänkas fungera. Att ’vetenskap’ skulle bete sig såsom Thomas och många av de andra troende är förstås ett skämt.

  Vad är hans senaste hang-up här?

  Det fascinerande är att där inte finns någon på alarmistsidan som klarar av att föra en normal dialog, du vet en sådan där man söker övertyga andra mha att man har bättre argument, och (i vetenskap tex) att man kan demonstrera att vad man säger också står upp och håller, även när andra försöker motbevisa det (det kallas ’falsifiering’, eller att motstå försök till sådan).

  Jag har följt detta i ett decennium nu, och ingen jag någonsin stött på klarar av att argumentera sin sak rationellt, baserad på riktig vetenskap (däremot finns där extremt mycket självsuggererad tro). Utan i stort sett totalt undantagslöst, kommer där mycket snabbt först auktoritets appeller, och ofta fler argumentationsfel, snabbt följt av högre tonläge och inte sällan försök till guilt by association, smutskastning och personangrepp, och (som det ter sig) drar många sig inte för att ljuga rakt ut när de inte längre kan försvara sin tro.

  Inte en enda klimathotstroende aktivist eller alarmist har jag sett som klarar av att föra sig som en vuxen i en normal debatt. Faktum är att de allra flesta är sämre ändå än Thomas. Inte för att han är bra, han nivå har sjunkit allt lägre under de många åren. Men för att han faktiskt vågar kommentera utan att kunna radera.

  Vad är det som är hans senaste hang up här? Försvar av IPCC som högsta auktoritet, och dissande av alla andra som förnekare och/eller köpta extremister? Ett närmast besatt försvar av vissa klimatmodeller, och att de skulle vara bästa tillgängliga kunskap? (Trots att de bevisligen är urusla?)

  Låter mer som en vilsen sektmedlem som fanatiskt upprepar sina mantran …

 85. Ingemar Nordin

  Thomas P #83,

  Så allt du kunde komma på var en kommentar? Dessutom ett exempel som klart motbevisade en tidigare felaktighet som du kastat ur dig.

 86. Alienna

  …”bästa tillgängliga kunskap”

  Vad är det för rappakalja?!
  Det finns alltså Bra och Dålig kunskap i alarmisternas fabelvärld. Hur i heeela friden får dom ihop alla tokerier, ens för sig själv…?

 87. Thomas P

  Ingemar #85 Jag valde att bara dra upp en kommentar specifikt och ditt svar visar att du inte förstår (eller vill erkänna, jag kan omöjligt avgöra vilkendera) vad det hela handlar om. Vidare exempel torde därför vara meningslösa.

 88. Daniel Wiklund

  Thomas P skriver att han i hundratals inlägg genom åren…….. Där var han lite blygsam, tusentals stämmer nog bättre. Man skulle nästan tro att du har ackord.

 89. Sven Hanssen

  #83 TP.

  Ja det stämmer bra att floskler ingår som ett viktigt moment i leninismen och klimatismen, typ ”fredsälskande”, ”rädda planeten”, ”97 % konsensus” u.s.w.

 90. Alienna

  TP 83, En påhittad sanning om ett kommande AGW-inferno, är en påhittad sanning om ett kommande AGW-inferno. Precis som ett äpple är ett äpple, eller en kork är en kork. Enkelt!

 91. Mats G

  80
  Thomas P
  ”Frågan var inte vad temperaturen var i kontinentala USA utan just globalt.”

  Nej. Det vi diskuterar är att du hävdade att 2000 t är varmare än 30 t.
  Jag sade du hade fel och visat det.

  Visserligen är det om USA men det räcker för att krossa ditt påstående. Gå tillbaka till Uppsalas statistik och du ser samma sak.

  Som vanligt kom du med fel information och jag har visat det.

  ””Jag tor det var Jonas N som beskrev det hela”

  Läs #84.

  När jag skriver tro så är det ett försök till ödmjukhet. Det har jag besrättat för dig förut. Du var varnad.

 92. Mats G

  forts
  ”Är det inte jobbigt att lite på en typ som Easterbrook som haft så mycket fel?”

  Du borde veta hur det känns eftersom du fortfarande håller tummarna för Mann.

 93. LBt

  Denna pajkastning liksom inäggets skrivelse har, får man förmoda, triggats av att världen sagt sitt och beslutat sig för att göra vad man kan för att inte åt kommande generationer lämna efter sig en omöjlig värld att ta hand om.

  Vi vet att vi påverkar klimatet, detta närmast gudomliga tillstånd som växthusgaserna ger jorden i dess förhållande till solen och som livet kräver. Vetenskapen liksom observationer bekräftar detta. Vi vet att denna påverkan är en följd av att vi anlagt en livsstil där vi i det tunna skikt som omger vår jord, ca 2 mm om man tänker sig jorden som ett klot med radien 2 m, spyr ut 100 gånger mer av växthusgasen CO2 än vad som naturens krafter förmår när de verkar som häftigast under övergången från sträng istid till behaglig mellanistid. Observationer visar dessutom att vi som följd av detta höjt koncentrationen av växthusgasen CO2 långt över nivåer mänskligheten tidigare någonsin upplevt.

  Trots 20 års intensiv forskning har man inte lyckats identifiera någon annan orsak än våra utsläpp av CO2 till den temperaturstegring om nära 1 C som uppmätts de senaste 100 åren.

  Vilken utveckling denna vår påverkan, både den extremt förhöjda halten av CO2 vi redan åstadkommit och den vi kommer att ytterligare bidra med, får de kommande 50-100-200 åren vet vi inte men det är uppenbart tom för dem som är skeptiker och inte bara kallar sig det att inte ens en för mänskligheten katastrofal utveckling kan uteslutas.

  Det är därför bra att världens ledarskap i sin helhet beslutat sig för att var för sig eller genom att hjälpa andra skall göra vad man förmår för att begränsa fortsatta utsläpp. Att det sedan finns de som har invändningar grundat på tro, fantasier och vad man själv önskar sig är inget märkligt, världen går vidare ändå och har alltid så gjort.

 94. Thomas P

  Mats G #91″ Det vi diskuterar är att du hävdade att 2000 t är varmare än 30 t.”

  Mitt första inlägg om saken var ”1934 har aldrig varit i närheten av att vara varmaste året globalt.”. Att du i efterhand försöker få det till att det handlade om USA är bara löjligt. Nu gör du dessutom bort dig igen när du talar om ”30 t”. Att påståendet alls var i närheten av att vara rätt vara att just 1934 var ett år som stack ut som extra varmt, övergår du till hela 30-talet så tappar du t o m den lilla räddningsplankan att det var nästan sant om man begränsar sig till kontinentala USA.

  ”Läs #84.”

  Ett klassiskt Jonas N inlägg där han döljer hur lite han har att säga med en enorm ordmassa, men du är förstås nöjd med att han säger att du har ”i stort sätt rätt” även när du hade totalt fel. Det var fyra döda isbjörnar Monnett såg, inte en som du hävdade, han hade i motsatt till vad du påstått kollat upp att det här att se döda isbjörnar i vattnet var ovanligt och han drog inte någon slutsats ”att det fanns massa döda isbjörnar utan att kolla upp det”. Det hela har karaktären av vandringssägen.

 95. Ann lh

  LBt 93. Om Du läser vår skrivelse med och försöker förstå så uppmanar vi beslutsfattarna att öppna ögonen för att det finns en klimatvetenskap utanför IPCC/SMP. Vad de sedan gör av dessa nyvunna insikter får stå för dem.
  Varför går Du igång på det?
  Det vore intressant att få ett uppriktigt svar på.
  Dessutom har du faktiskt missat att Parisöverenskommelsen inte är lagligt bindande även om Åsa Romson står i riksdagen och säger så.
  Om du tar till dig vad som händer i en del av de tidigare u-länderna framför allt Kina och Indien så borde du inse att även om vi här i landet skulle bli sk fossilfria så skulle det inte märkbart påverka de globala utsläppen överhuvudtaget. Och, värt att påpeka flera folkrika länder ligger i startgroparna för att göra samma resa.
  Ja, som sagt det vore intressant att få ett svar på varför du går igång på vår skrivelse.

 96. Mats G

  94
  Thomas P

  ”1934 var ett år som stack ut ”

  Nej. Det var fler. Om du tittar på videon och siten jag länka det så syns det tydligt.
  Minst 5 år under 30 t var rekord år.

  Jag uppepar. Under 30 t låg snittet på värme rekord 10 000. Under 2000 t så ligger det på 2000 i snitt.
  Det är 5 ggr så mycket.

  Av någon anledning så tänkte jag på den här sketchen av Monthy Pyton när jag argumenterar med dig Thomas. Mycket nöje.

  https://www.youtube.com/watch?v=2eMkth8FWno

 97. Guy

  LBt # 93

  ” Trots 20 års intensiv forskning har man inte lyckats identifiera någon annan orsak än våra utsläpp av CO2 till den temperaturstegring om nära 1 C som uppmätts de senaste 100 åren.”

  Varför far du fram med osanning? Är det ett tvångsbeteende på samma sätt som upprepningen av Currys citat?

 98. Alienna

  LBt 93,

  ”Vi vet” än det ena, än det andra påstår du – när det bara är frågan om din egen personliga tro.

  Om du vore ärlig skulle du skriva ”Jag tror”, och inte falskeligen tillskriva andra en massa kunskap som inte finns!

 99. Thomas P

  Mats #96 Den där sketchen passar onekligen. Du vägrar fortfarande erkänna att du haft fel när du bara talar om USA och inte globala temperaturen, att du hade fel när du beskrev den där isbjörnsartikeln osv. Vad skall du göra härnäst. Spotta på mig?

  Att det var många rekord i USA vid den tiden kan dels bero på att det naturligt är flest rekord i början av en dataserie. Första året är automatiskt ett rekord. Det är 50% att nästa år slår detta av rena slumpskäl osv. Dels har det nog också att göra med att det fanns fler dåliga stationer på den tiden. Enstaka dåliga stationer påverkar inte medel så mycket, men de kan producera riktigt imponerande rekord.

 100. LBt!

  (Bra att även Guy uppmärksammade samma BS:)

  Du skriver

  Trots 20 års intensiv forskning har man inte lyckats identifiera någon annan orsak än våra utsläpp av CO2 till den temperaturstegring om nära 1 C som uppmätts de senaste 100 åren

  Och det är inte första gången du försöker peta in hela temperaturökningen under CO2-förklaringsfilten, trots att CO2 halten inte kan ha varit en faktor under de tidigare decennierna. Tvärtom, du har försökt med denna specifika bluff många ggr. Och jag mfl har påpekat det oärliga med att vilja lägga fram det orsaksambandet.

  Du har också (återigen flera ggr) ljugit om att du alls inte försökt något sådant, du har tom anklagat dem som påpekat detta nonsens för att fara med osanning. Vilket alltså gör det till BS två ggr om. Och det har nu skett vid många tillfällen nu.

  Och tyvärr är ju detta beteende ngt som jag har sett från otaliga klimathotsförhoppningsfulla i deras kvasireligiösa tro och iver: Att de närmast patologiskt måste försöka med rent hittepå och rena osanningar, och göra påståenden om saker de inte vet (eller kan veta) ett endaste dyft om.

  Det är något som är rejält sjukt med hela klimathotsreligionen (uppenbarligen) men också med dess sektmedlemmar. Och du LBt är definitivt inte ensam med att ständigt försöka med totalt nonsens. En hel del av ’våra’ tomma-påsar-nötter till politiker håller på med samma tungmålstalande besvärjelser där de vill måla upp en helt egen fantasivärld … som om de aldrig har varit i den verkliga.

  Och även de ngt mer kunniga klimathotsaktivister försöker nästan enbart med ’verktyg’ från den smutsiga politikens verktygslåda. Samtidigt som de låtsas (tror?) att de pratar om eller tom får ’forskningen’ eller ’vetenskapen’ …

 101. Mats G

  99
  Thomas P

  alt så var det verkligen varmare.

 102. Mats G

  forts
  Spotta på mig?

  Åhh, vi skall sätta på oss offerrocken nu. Du är ju ganska känd här för att dela ut tjyvnyp så rocken passar dig dåligt.

  Det man skall ha klart för sig när man delar ut käftsmällar är att en dag träffar du på någon som slår hårdare.

 103. Mats G

  forts
  ”du hade fel när du beskrev den där isbjörnsartikeln osv”

  Suck. Jag skrev 1 istf 4 döda isbjörnar . I sak är det samma sak. Det jag beskrev var tidsandan och Jonas N fyllde i.

 104. Mats G

  forts
  ”Du vägrar fortfarande erkänna att du haft fel när du bara talar om USA och inte globala temperaturen”

  Jag måste ju ha fel innan jag kan erkänna något.

  Har du kollat upp Uppsalastatistiken som jag tipsa om?

 105. Guy

  Thomas P #94

  ”Det var fyra döda isbjörnar Monnett såg, inte en som du hävdade, han hade i motsatt till vad du påstått kollat upp att det här att se döda isbjörnar i vattnet var ovanligt och han drog inte någon slutsats ”att det fanns massa döda isbjörnar utan att kolla upp det”. Det hela har karaktären av vandringssägen.”

  Det var kanske ovanligt att se döda isbjörnar i vattnet för att det var ovanligt att flyga med helikopter på den rutten stup i kvarten, eller?

 106. Thomas P

  Mats #102 Saknar du all humor? Du länkade till sketchen med svarte riddaren som inkluderar ”what you going to do, bleed on me?”, men eftersom vi inte är fullt så blodiga här vart det spotta istället. Helt obegripligt hur du kunde missa det. Det handlade inte om någon ”offerrock” utan att du är helt obeväpnad så det inte finns mycket annat än spotta kvar för dig att göra.

  ”alt så var det verkligen varmare.”

  Nej, det var inte varmare. Och du envisas *fortfarande* med att bara tala om USA och så för syns skull en serie i Uppsala. Jag talar om *global* temperatur?

  ”Suck. Jag skrev 1 istf 4 döda isbjörnar . I sak är det samma sak. Det jag beskrev var tidsandan”

  Suck! Du hade som jag beskrev fel på flera punkter. Det du demonstrerade var hur sanningen förvrängs på den här bloggen. Monnett gjorde en ovanlig observation och valde att dokumentera den. Vari ligger det konstiga? Har du ens brytt dig om att läsa abstract än? (Denna fråga gäller även Guy)

 107. LBt

  Det är många här som borde vara noggrannare med vad de läser och vilka värderingar man tillskriver andra. Särskilt anmärkningsvärt är att de som dessutom ger sig ut för att vara naturvetare har problem i dessa delar.

  Jag har aldrig påstått att man i Paris träffat ett juridiskt bindande avtal, tvärtom jag har hyllat det frivilliga avtal man träffat som det enda möjliga att uppnå. Formuleringarna i ovannämnda skrivelse i denna del kan man ju bara häpna inför. Vad Kina och övriga utvecklingsländer beträffar kan de naturligtvis inte tvärbromsa sin utveckling, självklart behöver de ett antal år för att kontrollerat ändra riktning. Detta är välkänt sen flera år för alla som satt sig in en liten smula i problemets karaktär och naturligtvis en av anledningarna till att den rika världen skall hjälpa dem i sin utveckling. Självklart men också en del av Paris-avtalet. Vad skrivelsen i sig beträffar lägger säkert de flesta säkert de bara bland alla andra partsinlagor för att kunna ägna sin tid åt viktigare ting.

  Det finns ingen identifierad annan förklaring till de senaste 100 årens temperaturuppgång än CO2. Det betyder inte att det inte kan finnas andra inslag. Själv har jag ju ett antal gånger påpekat möjligheten av en påverkan från en svag naturlig 60-årscykel. Denna får emellertid bara temperaturkurvan att variera en smula, den efterlämnar ingen bestående temperaturförändring.

 108. Alienna

  LBt 107,

  En gissning, eller ett antagande, ÄR INGEN FÖRKLARING – det är bara en gissning.

 109. Mats G

  Det var varmt i England också… Ska vi behöva gå igenom land efter land eller….

  http://flashbak.com/the-great-british-heatwave-in-32-photos-1911-1976-37118/

 110. Mats G

  109
  Mats G

  Till Thomas P ofc

 111. Thomas P

  Mats G #109 Så nu är du nere i att leta kortare värmeböljor. Patetiskt!

 112. Mats G

  111
  Thomas P

  Du begriper inte. Klimathotet har förstört din hjärna. Du är religiös.

 113. Ann lh

  # 107 LBT, OK jag drog lite för snabb slutsats. Det är juristen Åsa Romson som till och med i riksdagen påstår att överenskommelsen i Paris är juridiskt bindande. Du nämnde inte juridiskt bindande, men du verkar tolka den som bindande vilket det råder delade meningar om.
  Du skriver om ”skrivelsen” att de flesta säkert lägger den åt sidan för att kunna ”ägna sin tid åt viktigare ting”. Vad kan vara viktigare i det här sammanhanget än att besluten fattas med den bäst tillgängliga vetenskapen i ryggen. Tror riksdagens ledamöter att de redan har tillräckliga kunskaper om ”den bäst tillgängliga vetenskapen” i frågan, ja då är vi verkligen illa ute, då är det värre än vad vi anade.
  Dessutom kan man fråga sig hur en uppmaning att sätta sig in i klimatfrågan från mer än en källa kan uppfattas som en partsinlaga.

 114. Guy

  Thomas P #106

  Tyvärr verkar det som om jag inte skulle få tag på abstraktet du nämner. Det som jag däremot fick reda på är att flygtakten i området är omkring 16 flygningar per år. Sen finns det ingenting som säger om det är olika björnar varje gång och av då sammanlagt 350 simmande björnar har 4 drunknade björnar siktats. Vad som ledde till drunkningsdöden är också endast en gissning.

  I mitt tycke är det här ett av dom klassiska dravelalarmen som hela tiden dyker upp. Vandringsägen, säger du. Alldeles riktigt det är just vad det är.

 115. Ann lh

  Tillägg till LBt’s uppfattning om parsinlaga.
  Regeringens skrivelse utgick enbart från IPCC/SMP. Det var alltså deras enda källa såvitt man kunde utläsa. Det om något är ju en partsinlaga. Att uppmana till att söka flera källor innan viktiga beslut fattas borde naturligtvis uppmuntras om man värderar ett öppet demokratiskt samhälle vars besult fattas på vetenskapligt grund.

 116. Sigvard Eriksson

  LBt #107
  ”Formuleringarna i ovannämnda skrivelse i denna del kan man ju bara häpna inför. Vad Kina och övriga utvecklingsländer beträffar kan de naturligtvis inte tvärbromsa sin utveckling, självklart behöver de ett antal år för att kontrollerat ändra riktning. Detta är välkänt sen flera år för alla som satt sig in en liten smula i problemets karaktär och naturligtvis en av anledningarna till att den rika världen skall hjälpa dem i sin utveckling. Självklart men också en del av Paris-avtalet. Vad skrivelsen i sig beträffar lägger säkert de flesta säkert de bara bland alla andra partsinlagor för att kunna ägna sin tid åt viktigare ting.”

  Vad Kina och övriga utvecklingsländer gör är avgörande för hur det blir med utsläppen framöver. Om det nu skulle ha någon väsentlig betydelse för klimatet att dessa länder fortsätter att öka sina utsläpp, blir ju vad vi i lilla Sverige gör helt försumbart. Tror du att en genomsnittlig riksdagsman har klart för sig dessa förhållanden? Det tror inte jag. Kan vi väcka någons nyfikenhet på sammanhangen kan det vara början till en nyktrare klimat- och energipolitik. Kanske börjar några tänka att det vi håller på med är symbolpolitik. Kanske inser man att ”gå före-politiken” bara är ett utslag av hybris med ambitionen att vara en moralisk stormakt. Du behöver väl inte vara så njugg att du inte tolererar att vi försöker få den stora skaran av riksdagsmän att tänka utanför boxen.

 117. Thomas P

  Guy #114 Då får jag väl länka till abstract en gång till:
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00300-005-0105-2

  Er åsikt tycks vara att forskare skall hålla tyst om de ser något ovanligt som inte passar er agenda. Och om de ändå skriver en artikel om saken får de finnas sig i att bli avstängda från jobbet och så småningom få sparken.

 118. Sven Hanssen

  Thomas P. Apropå floskler som vi var inne på tidigare.

  Kolla senast utsagorna från Isabella Lövin som just stigit av planet på Tonga. Där får du ditt lystmäte avseende floskler tillgodosett flera ggr om.

 119. Sven Hanssen

  Thomas P. Ang. leninism och klimatism.

  Det finns ju stora skillnader också . Lenins klassiska uttalande att kommunism = sovjetmakt + elektrifiering är nog inte applicerbart i detta sammanhang. Lyssnar man t.ex. på Oreskes och Klein är det nog mer klimatism = sovjetmakt – elektrifiering.

 120. Alienna

  – Klimatforum 2016 –
  https://www.youtube.com/watch?v=YjqZBlBoPcw

 121. Guy

  Thomas P # 117

  Tack för abstraktet, Thomas. Jag hittade den inte tidigare av någon anledning.

  Jag hade tydligen fel (eller Wiki) när jag räknade med 16 flygningar per år (åren 1987-2003), räknat på simmande björnar( 12 st). Nya uppgifter ger 0,75 flygningar per år, räknat på simmande björnar.
  Sedan häpnadsväckande uppgift. Tidigt i september 2014 siktades 10 simmande björnar. På 16 år ser man 16 simmande björnar och på första halvan av en månad ser man 10 björnar.

  En intressant detalj, åtminstone för mej, var att några (?) björnar var så långt från fast mark/is som 177,4km +/- 5,1km. vad har fått dom så långt från fast mark? Åtminstone visar det att dom är utmärkta simmare.

  Resten av abstraktet är relativt ointressant för det baserar sig på alarmistiska spekulationer.

 122. Astrid Å

  Suck..

  ”I delbetänkandet är ett av förslagen att införa en svensk klimatlag, som ska garantera att klimatmålen ligger fast, även om regeringar kan skifta.”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6367587

 123. Daniel Wiklund

  Thomas P har ju väldigt sällan nåt att säga om våra politiker som just nu har makten över våran klimatpolitik. Nu har du tillfälle att yttra dig om Lövins resa till Söderhavet. Och när du gör det kan du ju passa på och ge synpunkter på Romsons klimatpolitik.

 124. LBt

  Jag inbillar mig att de som får inläggets skrivelse lägger den åt sidan i högen av partsinlagor helt enkelt därför att de i den inte hittar något av substantiellt värde att ägna tid åt. Ett bra beslut i så fall.

  ”..men du verkar tolka den som bindande..” är bara ett sanslöst ogrundat utfall från en som helt sitter fast i en egen fantasivärd och helt förlorat kontakten med verkligheten.

 125. tty

  Guy #121

  Isbjörnar är byggda för att kunna simma mycket långa sträckor i nollgradigt vatten. Det är därför de har så extremt bra skydd mot nedkylning. Som faktiskt är så bra att de inte kan anstränga sig annat än korta moment på land, för då får de värmeslag.

 126. Guy

  Tack för infon tty. Jag var dock förvånad över simsträckan på över 300km. Jag måste ju anta att dom simmar mot fast mark/is. 🙂

 127. Christopher E

  LBt #124 mfl

  ”utfall från en som helt sitter fast i en egen fantasivärd och helt förlorat kontakten med verkligheten.”

  Det där väl ändå ett ovanligt festligt utfall för att komma just från dig. Nästan rekord i projektion! 🙂

  I din fantasivärld ingår ju en hel del märkliga idéer utan kontakt med verkligheten:

  – Att de senaste 100 åren värmts upp fortare än något annat århundrade de senaste 120 000 åren, något du anser dig veta bombsäkert utan att ha en aning om hur ett enda av de enskilda 1199 tidigare århundradena sett ut.

  – Att koldioxiden värmer upp innan den ens släppts ut i någon slags övernaturlig föraning. Nu är det ju ändå så att mer än hälften av den förmodade uppvärmningen i modern ägde rum när 80-90% av utsläppen ännu återstod. Likväl upprepar du fantasin att det koldioxid som är hela orsaken.

  – Att verbet LBt föredrar att beskriva den oundvikliga produktion av koldioxid höjandet av hans och framför allt den fattiga delen av världens välstånd innebär, är ”spyr”.

  – En festlig nyhet ovan (#93) är att växthusgaser tydligen är ”närmast gudomliga” . 🙂

  Intressant är försöken att skrämmas och hota med att CO2-halten nu skulle vara högst i mänsklighetens historia. Jaha? Och precis vem far illa av det? Nu har det aldrig funnits människor på jorden förrän nu, och som alla arter påverkar vi omvärlden, så det är ett ganska givet tillstånd att det finns mest nu av en mycket lång räcka saker. Den ”extrema” halten CO2 nu är dock bara bortåt en tiondel av den varit under långa perioder före vi människor fanns, för att anlägga lite perspektiv.

  En följd av det av det av LBt så hyllade klimatavtalet, som alltid djupt bugande inför den politiska överheten, är att minister Lövin nu tagit ett antal jetplan till polynesiska, tropiska paradiset Tonga där hon sippar diverse drinkar i värmen. Hur mycket mindre utsläpp leder hennes resa till?

 128. LBt

  Att några kommentatorer här medvetet förvränger andras utsagor är inget nytt och inte särskilt förvånande, de måste ju skapa utrymme för egna argument.

  Bortsett från detta står väl ovanstående bra som det gör men avsnittet om hur mänskligheten växte fram först när halten växthusgaser kommit ner på de nivåer de hade för 100 år sen är ju intressant.

 129. Guy

  LBt #128

  ”Bortsett från detta står väl ovanstående bra som det gör men avsnittet om hur mänskligheten växte fram först när halten växthusgaser kommit ner på de nivåer de hade för 100 år sen är ju intressant.”

  Läsförståelsen är under all kritik. Är det på flit? Ironi? Eller är det total frånvaro av läsförståelsen.

  Sa inte LBt att han var lärare? Här på bloggen finns en annan lärare med lika usel läsförståelse. Tur att det också finns undantag.

 130. LBt

  Guy,
  kan hålla med dig, borde kanske skrivit:

  Avsnittet om 10 gånger högre växthushalter är ju intressant med tanke på att mänskligheten vuxit fram först när växthushalterna sjunkit till de nivåer som var typiska för 100 år sen.

 131. Guy

  LBt

  Kanhända det är min läsförståelse som felar? Jag tycker fortfarande att det du skriver insinuerar att människan inte kunde utvecklas innan koldioxidvärdena sjunkit tillräckligt.

 132. Guy

  131 forts.

  Jag menar att vad har dom två sakerna med varann att göra?

 133. Guy, jag tror inte du skall grubbla allt för mycket över vad för specifikt gripbart innehåll, om något, där skulle kunna finnas i allt osammanhängande bludder många försöker sig på …

  Inte ens Thomas P förmår ju att formulera ens sina egna argument som om de vore sådana …

  Senaste försöket ’r visst att Monnett är ’forskare’ och vad han gör är ’forskning’ och tom ’hur vetenskap går till’ … och därför är CAGW ett jättehot mot dom stackars söta isbjörnarna, typ, just för att Al Gore ju är politiker!

 134. Christopher E

  LBt #128, 130

  Det är generöst av dig att bjuda på fler fantasifulla hypoteser till min lista.

  Att orsaken till att människan inte fanns före människan fanns är att vi väntade på för jordens historia nuvarande låga, mycket okaraktäristiska värden på koldioxidhalten… den tanken går rätt in på listan utan att kvala. 😉

 135. Skogsmannen

  #134!

  Börjar bli lite väl mycket lyteskomik nu eller?

 136. Thomas P

  Jonas #133 ”Senaste försöket ‘r visst att Monnett är ‘forskare’ och vad han gör är ‘forskning’ och tom ‘hur vetenskap går till’ … och därför är CAGW ett jättehot mot dom stackars söta isbjörnarna, typ, just för att Al Gore ju är politiker!”

  Är det verkligen det bästa du kan åstadkomma nuförtiden? Fria fantasier av vad jag påstås ha sagt.

 137. Olaus Petri

  Monnetts helikopterspaning om den allt snabbare isbjörnsdöden (tack vare den allt snabbare globala uppvärmningen som inte går allt snabbare) blir inte bättre för att du blir gramse Thomas.

  Jag kanske minns fel, men var det inte så att det hade stormat svårt strax innan Monnett skulle ut flyg….f’låt forska med helikoptern? Någon som kommer ihåg?

 138. Slabadang

  Härlig debatt och mycket bra artikel!

  Det här är ett mycket bra bevis på hur oseriöst NASA blivit. Titta på videon och låt oss sedan gemensamt finna fler än ”fem fel” ? Videon finns i nedre delen på sidan. Vi kan väl hjälpas åt att finna hur många körsbär NOAA plockat till sin skapelse.

  https://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/supreme-court-freezes-obama-plan-to-limit-carbon-emissions/2016/02/09/ac9dfad8-cf85-11e5-abc9-ea152f0b9561_story.html?hpid=hp_hp-more-top-stories_court-705pm%3Ahomepage%2Fstory

 139. LBt

  Ja, inte hade Homo sapiens vandrat omkring på vår jord om CO2-koncentrationen legat kvar på de nivåer som rådde före dinosauriernas tid och visst kan man väl uttrycka det som att vi väntat in de rekordlåga nivåer jorden haft de senaste 20 miljoner åren och som vi nu är på god väg att åter överstiga.

 140. Guy

  LBt #139

  Vänligen kolla, på Wikipedia t.ex, vid vilka nivåer koldioxiden blir skadlig. Så behöver du inte prata strunt.

 141. Christopher E

  #139 LBt

  Ledsen att göra dig besviken, men före dinosauriernas tid var CO2-halten lika låg som nu. Sedan ökade den igen under dinosauriernas tidsålder. Det finns inget som helst hinder för människor att leva i koldioxidhalter många gånger den ”förindustriella” i vår tid.

  http://www.naturalclimatechange.us/images/bernier-climateandco2overlast600mill-custom-size-600-600.gif.jpeg

  Att höja koldioxidhalten från den onormalt låga i vår geologiska tidsålder kan enbart vara positivt. Bludder om ”högst på 20 miljoner år” är förstås bara billig skrämselretorik.

  Nu är det ju dessutom så att inte ens om vi bränner precis allt fossilbränsle vi känner till så är vi inte i närheten av kunna återställa jordens tidigare höga koldioxidhalter. Så det är fullständigt OK att fortsätta förse mänskligheten med billig fossil energi till allmän nytta tills dess marknadskrafter hittar något billigare. Tur det, för igår kväll bokade jag precis flygbiljetter till södra indiska oceanen.

 142. LBt

  Någonstans ovanför läste jag
  ”Den ”extrema” halten CO2 nu är dock bara bortåt en tiondel av den varit under långa perioder före vi människor fanns..”

  En tiondel av 4000 ppm är var vi nu är och 4000 för oss kanske 400 miljoner år tillbaka dvs långt före dinosauriernas tid och att bara tänka taken att den moderna människan skulle utvecklats från en miljö med de förutsättningar som då rådde är naturligtvis bara okunnigt och löjligt.

  Nej, vi kan säkert inte komma tillbaka till 3-4000 ppm eller ens återskapa en för dinosaurier trivsam miljö om ca 2000 ppm men vi är som sagt på väg över var vi kanske var för 20 miljoner år sen eller för att förstå för i tid ca 100 gånger bortom där förutsättningar gav upphov till den moderna människan.

 143. Christopher E

  #142 LBt

  Det blir bara värre när du försöker. Det ingen som föreslår att människor skulle utvecklas när inget ryggradsdjur ännu gått upp på land, men detta gällde alltså koldioxidhalten i sig. Du lägger ännu ett feltänk till din nu allt längre lista av sådana när du tror att bara för att det funnits högre koldioxidhalter före vår art så kan vi inte leva med dem. Det finns givetvis ingen logik i det påståeendet. Det är bara den gamla vanliga trötta skrämseltaktiken från de fåkunniga till andra fåkunniga; ”Om vi anger någon stor siffra så måste det vara jääääättefarligt, så det så!”

  Nå, dina 20 miljoner år tar oss tillbaka till Miocen. En hemsk tid? Knappast. Det var en värld vi skulle känna igen rätt väl på det stora hela. Moderna däggdjur, och vår egen familj hominiderna dök upp då, på tal om vår utveckling. Primater hade redan funnits sedan Eocen långt tidigare. Under Miocen började isen på Antarktis redan närma sig dagens nivåer och kanske var nedisningen av Grönland igång också.

  Förklara nu vad det är som är så läskigt med allt detta? Så läskigt att du känner dig manad att upprepat hylla internationella överenskommelser du hoppas ska ta oss tillbaka mot 1800-talet (enligt klimatkyrkan klimatets motsvarighet till den förlorade Edens lustgård).

  För övrigt kan det ju alltid vara kul att konstatera att i kommersiella växthus återskapas både koldioxidhalt och klimat från dinosaurtiden utan att vare sig växter eller människor far illa. Tvärtom.

 144. LBt

  Dags att lämna sandlådan åt den som parkerat sig där och drömmer sig tillbaka till dinosauriernas värld.

  För en del av oss andra men framförallt för jordens alla länder handlar det emellertid om att trygga den livsmiljö där mänskligheten uppstått och utvecklas så att om möjligt många nya generationer får rimliga förutsättningar. I denna miljö har den atmosfäriska halten av växthusgasen CO2 pendlat mellan ca 100 och 200 ppm och tillsammans med andra växthusgaser gett jorden dess klimat. Detta klimat förändrar vi nu genom att driva upp den atmosfäriska CO2-halten mot nivåer långt över vad som mänskligheten tidigare någonsin varit i närheten av detta utan att vi vet hur klimatsystemet fullt ut kommer att reagera.

  Det är bra att alla jordens länder tar tag i detta och gemensamt drar åt samma håll så gott man kan om det sen räcker eller ej vet vi inte.

 145. Guy

  Du har rätt, LBt. Vi lämnar sandlådan. Du får sitta ensam kvar och drömma.

 146. Christopher E

  #144 LBt

  Givetvis flyr du fältet igen då du aldrig klarar att försvara dina bisarra idéer mot konkreta frågor. Du söker trygghet i att upprepa dina invanda floskler istället för att behöva argumentera. Och inbilla dig att du är talesman ”jordens alla länder” 🙂

  Vi har redan nu högre koldioxidhalt än vi tidigare upplevt, och det har ju inte gjort något sämre utan enbart bättre. Den intresserade läsaren kan ovan konstatera att du inte lyckas visa motsatsen.

  Jag rekommenderar dig också att läsa på lite bättre innan du anklagar andra för okunskap om du på allvar tror att CO2-halten naturligt pendlat mellan 100 och 200 ppm! Man får vara tacksam för att du bara är en tangentbordsaktivist utan inflytande så att du inte försöker sänka nivån till dessa nivåer, varav den nedre skulle slå ut stora delar av jordens vegetation.

 147. Christopher E

  Lennart Bengtsson (om jag minns rätt) kom här på bloggen med ett underbart Albert Engström-citat (kolportörens bön) vilket passar perfekt på LBt:s lustiga tankevärld ovan:

  Det är tur att det är som det är, för hur skulle det annars vara?

  🙂

 148. LBt

  Naturligtvis, halten pendlar mellan ca 200 och 300 ppm. Slarvigt, Bra att ni påpekar, jag vill vara så korrekt som möjligt i vad jag ger uttryck för. Finns det något annat så enäg bara till.