Konferens om klimatförnekelse i Norrköping

154835_martin_hultman_img_6975_ig
Martin Hultman, Arrangör av konferensen om klimatförnekelse i Norrköping

I veckan (27-29 oktober) arrangeras konferensen ”Scrutinizing climate denialism in a warming world” i Norrköping. Bakom arrangemanget står Martin Hultman från Tema Teknik och Social FörändringLinköpings Universitet. Jag träffade Martin första gången i slutet av 90-talet då vi båda studerade på de nystartade utbildningsprogrammen Kultur Samhälle och Mediegestaltning respektive Samhälls och Kulturanalys Campus Norrköping. Vi blev sedan under en kort tid doktorandkollegor när jag antogs på Tema Tekniks forskarprogram i mars 2008 för att skriva om EU:s biodrivmedelspolitik. Han läste mitt första utkast till avhandlingsplan och var starkt uppmuntrande. Vi hade ett långt telefonsamtal om detta i slutet av 2008. I denna plan presenterade jag även mina tvivel om klimatet som allenarådande förklaringsmodell till all världens problem och de upptäckter jag hade gjort under min forskningsprocess.

”Jag blev då överraskad att se att klimatvetenskapen var betydligt mer osäker än vad jag hade trott och att den konsensusbild som visades upp i den politiska och mediala retoriken inte var så total som det förespeglades. Det fanns en ganska stor spännvidd av åsikter om hur och i vilken grad människan hade en roll i de pågående klimatförändringarna (detta gällde även de forskare som var inblandade i IPCC:s arbete). Men av detta syntes lite i media och när det skedde så var det ofta inlindat i ideologiska övertoner eller beskyllningar om att forskare som inte anslöt sig till konsensus hade kopplingar till olje- och energibolagsintressen samt tankesmedjor på den politiska högerkanten.”

Jag var väldigt tydlig med att förklara min utgångspunkt och de faror jag såg.

”Idag har klimatfrågan blivit allt mer ideologiserad, politiserad men även starkt känslomässigt laddad. För mig väcktes frågan om hur en osäker teori kan vinna en så pass stor legitimitet och varför kritik gentemot den har blivit så tabubelagd.  Detta gäller speciellt hur EU har använt sig av klimathotet i sin maktutövning och de uttalanden som har gjorts, från exempelvis ledande politiker som Storbritanniens förra utrikesminister Margaret Becket, om att ifrågasättandet av teorin är att jämställa med terrorism och att kritiker inte ska ges utrymme i media.”

Föga anade jag då att Martin och min dåvarande huvudhandledare, som även var seminarieledare när min text diskuterades, senare skulle ge sig in i en kartläggning av vilka som var klimatskeptiker och att detta sattes i en negativ kontext. Dessa pekades i deras studie ut som äldre framgångsrika män som vill bibehålla vårt nuvarande tillväxtbaserade system och ställdes i motsats till de radikala krafter (ekosocialister) som ser att behovet av en omställning, på grund av klimathotet, är absolut nödvändigt.[1] Det hela tolkades som en ideologisk kamp mellan två synsätt och att tvivla på utgångspunkten likställdes med att gå till säng med fienden. Det var det goda mot det onda. Eftersom jag ifrågasatte klimathotet så tillhörde jag per definition det onda laget. Ett svart/vitt tänkande som är mycket förenklat. Det är betydligt mer komplext än så – vilket jag också var mycket noggrann med att både påpeka och redovisa. Jag sökte bara en balanserad bild, ville veta hur världen fungerade och låta olika röster få höras. Detta uppskattades dock inte. När jag skrev ett bakgrundskapitel om osäkerheter i klimatfrågan hade jag ”fullständigt tappat det”, min granskning av Friends of the Earths finansiering var ”inte relevant” och min kartläggning av klimathotets aktörer var inte ens värt att seminariebehandlas. Dessutom hade jag det ”dåliga omdömet” att vilja bjuda in både Kjell Aleklett och Marian Radetzki för att prata om Peak Oil när endast det ”goda” perspektivet var tillåtet (dessutom kritiserar båda två IPCC).

FOE finansiering

Mycket snart började arbetsmiljön drabba mig negativt. Berömmet, om att mina digra kunskaper inom energiområdet var mycket ovanliga för en nyantagen doktorand, förbyttes snart till en iskyla. Inget av det jag presenterade var gott nog. Jag blev på kort tid den tysta och inåtvända doktoranden och kom allt mer att känna mig som en främling i en religiös sekt. Efter ett par år hade jag inget annat val än att byta handledare och seminariegrupp. Jag hade gått under annars. Psykosocialt befann jag mig på botten. Lyckligtvis fanns det empatiskt sinnade människor även på min institution som kunde sträcka ut en medmänsklig hand. Men klimatet var fortsatt kallt och fientligt.

Jag antog vi denna tid att hotet om klimatförändringar såldes in som ett sätt att hantera en annalkande oljebristsituation (detta kom jag senare att omvärdera då jag såg att det fanns tveksamheter även med Peak Oil-larmen och hur dessa utnyttjades av Romklubben). Jag var också allvarligt oroad över vad en sådan oljebristsituation skulle leda till gällande livsmedelsförsörjning och vårt demokratiska system. Beskrivningarna av Richard Heinberg i domedagspornografiska The Party’s Over var inte direkt upplyftande. Detta ledde mig in i en depression. När jag mötte iskylan på Tema T förstärktes detta drastiskt men skrivandet höll mig ändå uppe.

Det jag mötte på universitetet handlade inte om vetenskap och ett sökande efter sanningen utan om att söka ideologisk bekräftelse av den egna världsbilden. Men detta är politikens område och inte vetenskapens. Själv blev jag utfryst när min nyfikenhet förde mig bort från den dogmatiska fållan.  Min avhandling och dess resultat gömdes undan av både krafter inom Tema T, CSPR och från externa maktintressen när de inte lyckades underkänna den. Förmodligen med en viss samordning från alfahannarna. Endast några få av mina kollegor visade mig någon sympati för det jag gick igenom. Det var tydligt vilka som styrde och domderade. När man försvarar ”godheten” så är således onda metoder tillåtna. Det här liknade en krigssituation och mitt kunskapssökande kunde inte tolereras.

Efter min avpollettering har min gamla huvudhandledare Professor Anshelm tillsammans med Hultman fortsatt med att ”skapa sig en förståelse” för sina ideologiska fiender och de nätverk som dessa ingår i. Detta har nu utvecklats till ett eget forskningsfält.

Till konferensen i Norrköping har Dr. Hultman samlat en skara forskare som precis som han intresserar sig för de individer som trots ”överväldigande bevis” förnekar människans roll i klimatförändringarna. Efter den inledande ”förståelsen” har silkesvantarna åkt av och avvikarna från ”den rätta läran” tituleras på ett nedsättande sätt.

“Despite overwhelming scientific evidence that the world is warming and that the consequences are and will be catastrophic if humans do not stop emitting greenhouse gases; anthropogenic climate change is still highly contested. Understanding how and why the science is denied, is key to start the transition to a low-carbon future.” 

Hultman menar också att det finns ett starkt konservativt och religiöst inslag bland ”förnekarna”.

”Förnekandet av vetenskapliga resultat har bland annat förklarats med att de ofta utmanar maktrelationer och samhälleliga strukturer, klimatfrågan är ett tydligt exempel på det. Ofta finns det också ett konservativt och starkt religiöst inslag bland grupper som överhuvudtaget förnekar vetenskap, att vetenskap blir hotfullt, ett sätt att röra sig bort från religionen.”

Det sistnämnda skulle jag snarare se som en projicering. Just det religiösa inslaget var påfallande på Tema i Linköping med ett religiöst tillbedjande av IPCC och predikandet av nödvändiga uppoffringar för att uppnå den hållbara utopin. Där avfällingar som jag ska korsfästas eller stenas. Men det är en religion utan Gud. Vi börjar med detta röra oss i grumliga vatten som för tankarna till Sovjetunionen och DDR. Även där ansågs samhället vila på en vetenskaplig grund som inte kunde ifrågasättas. Bakåtsträvarna behöver kanske omprogrammeras för att förstå sitt eget bästa? Nu när vi sjukdomsförklarats kanske även tvångsmedicinering kan bli nödvändig? Lobotomi?

”What are the most beneficial conditions under which a change in mindsets and the development of alternative behaviour patterns may be achieved?” (The Great Transformation)

Drar mig i förhållande till detta till minnes konferensen ”The Great Transformation – Climate Change is Cultural Change” i Essen 2009. Under denna diskuterades, förutom inskränkningar i demokratin, strategier för att omforma medborgarnas tänkesätt och attityder. Detta ser vi bland annat idag i form av den förföljelse som nu ges förment vetenskapligt stöd. Deltagarna var mycket inflytelserika och där ingick bland annat Obamas ”klimatkommissarie” John Podesta och påverrådgivaren Hans Joachim Schellnhuber.

Schellnhuber Transformation
Hans Joachim Schellnhuber

För att återgå till konferensen i Norrköping och den världssyn som presenteras så är dess fokus:

“…cross-national linkages among key actors such as conservative think tanks and contrarian scientists that have helped to diffuse denial from the US, as well as the impacts of the campaigns in policy arenas.”

Keynote speaker är miljösociologen Dr. Riley E. Dunlap från University of Oklahoma. Han kom i kontakt med Hultman efter att artikeln ”A green fatwâ? Climate change as a threat to the masculinity of industrial modernity” hade publicerats i tidningen NORMA: International Journal for Masculinity Studies. Dunlap är en auktoritet inom området och har beskrivit fossilenergiindustrin och de konservativa tankesmedjornas ”klimatförnekelsekampanjer”. Han var mellan 2010 till 2014 ordförande för ”American Sociological Association’s Task Force on Sociology and Global Climate Change”. Hans nätverksanalys överensstämmer till stor del med vetenskapshistorikern Naomi Oreskes’ forskning och han ringar precis som Hultman och Anshelm in vita äldre konservativa män som ”klimatförnekare”. [2] Kanske är det den enda grupp som är tillåten att peka ut på ett negativt sätt idag? Skulle resultatet vara möjligt att publicera om det exempelvis hade handlat om svarta, lågutbildade kvinnor?

Metodiken/kodningen liknar även den som Kirsti Jylhä använde i sin nyutkomna avhandling  Ideological roots of climate change denial: Resistance to change, acceptance of inequality, or both? . Banden är också täta mellan dessa forskare. Dunlop deltar imorgon i en öppen föreläsning, How climate change became controversial, på Geocentrum vid Uppsala Universitet där bland annat Jylhä är respondent. Bakom arrangemanget står CEMUS och Environmental Posthumanities Network (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och Tema Teknik och Social Förändring).

Dr. Riley Dunlap
Dr. Riley Dunlap

I Dunlops artikel ”The Climate Change Denial Campaign” beskrivs ”förnekarindustrin” som styrd av oljebolagsintressen och konservativa tankesmedjor.

“Resources and lobbying come from corporations such as Exxon Mobil, Peabody Coal, Ford, and General Motors.”

“Disinformation campaigns are launched with hidden donations from industry to “front groups” such as the Global Climate Coalition and the Information Council for the Environment.”

“Denial campaigns are supported by conservative foundations, particularly those supported by the Koch, Scaife, and Bradley families.”

“Attacks on climate science are often orchestrated by conservative think thinks, such as the Marshall Institute, Heritage Foundation, Hoover Institution, Competitive Enterprise Institute, Cato Institute, National Center for Policy Analysis, and American Enterprise Institute.”

“Conservative-minded contrarian scientists (often with Ph.D.s in disciplines marginally related to climate science) are brought in to give apparent credibility to denial campaigns.”

“Artificial public relations campaigns are sponsored by denial groups. To oppose recent climate legislation in Congress, for example, Freedom Works sponsored “Hot Air Rallies” and Americans for Balanced Energy Choices mounted a fake “Citizens Army.”

Det är påståenden av detta slag som sedan länge är djupt förankrade i de flesta människors uppfattningar. Speciellt i Sverige där endast en uppfattning sedan länge är tillåten. Men det är en ensidig bild där i stort sett alla forskare som inte anammar ”konsensus” utpekas som köpta av högerkrafter och oljebolag. Det var också det jag började vända mig emot när jag granskade detta närmare. Jag fick snarare en bild av rakryggade och modiga forskare som stod upp för vetenskapen. Den bilden förstärktes när jag träffade flera av de mer kända namnen. Det var noggranna nördar snarare än penningkåta opportunister. De stora pengarna finns inte i ”förnekarindustrin” och oljeindustrin drog sig ur det mesta av motståndet mot AGW efter Johannesburgmötet 2002 då Global Climate Coalition upplöstes. Det är istället en säker karriärdödare som renderar plats i Desmogblogs databas ”för forskare som ingår förnekarindustrins PR-kampanjer för att förvirra allmänheten” (Global Warming Denier Database). Själv hamnade jag där 2012.

Mitt förvirringsbrott var att jag våren 2009 började studera bakgrunden till klimathotet och fann ut vilka finansiella intressen som hade gött klimatforskningen sedan 50-talet. Främst handlade det om ExxonMobils grundare Rockefellers genom sina stiftelser Rockefeller Foundation, Rockefeller Brothers Fund och Rockefeller Family Fund. Där fanns också Ford Foundation (grundlagt med pengar från Ford Motor Company) samt Sloan Foundation och C.S. Mott Foundation med kapital från General Motors. Således var samma aktörer som beskylldes för att göda förnekelseindustrin inblandade i domedagsindustrin. Rockefellers stiftelser finansierade även 350.org och divesteringsrörelsen samt Naomi Kleins bok This Changes Everything. Jag synade även deras avsikter, som var mycket tydligt formulerade. One World – Global Environmental and Economic Governance. Smart Globalization.

"Klimatförnekaren" från Norrköping
”Klimatförnekaren” från Norrköping

Min kartläggning var inte välkommen. Den debatt jag önskade uteblev. Istället attackerades jag och framställdes som en förnekare av de rättrogna. En förrädare som var allierad med den onda sidan. Mina fynd hotade den svartvita världsbilden om en ideologisk kamp mellan två opponerande krafter där inga andra alternativ finns. En falsk dikotomi. Kanske ställde den allt på ända med svåra frågor om maktens beskaffenhet? Det hela kan också ge upphov till en kris som tvingar en till att ifrågasätta den egna identiteten och vems tankar det är man egentligen tänker. Men det gäller att inte fastna i den konstruerade verkligheten utan att se det större perspektivet. Att frigöra sig från det dialektiska spelet och välja sin egen väg. Inte fastna i skyttegravskriget. Då framträder den verkliga fienden. Rovdjuret. Det är den som sätter reglerna för spelet. Det är när du ser hur denna kraft opererar som dess påverkan upphör och du blir fri på riktigt…

Hjälp till att tända Pharos så att vi kan sprida ljuset…

https://www.klimatupplysningen.se/2016/05/06/rockefeller-controlling-game-del-1/

https://www.klimatupplysningen.se/2016/05/20/rockefeller-och-klimatfragan-del-2-det-militara-projektet/

https://www.klimatupplysningen.se/2016/06/02/rockefeller-och-klimathotet-del-3-kontrollera-manniskan-naturen-och-det-globala-politiska-systemet/

https://www.klimatupplysningen.se/2016/06/16/rockefeller-och-klimathotet-del-4-romklubben-och-miljororelsen/

https://www.klimatupplysningen.se/2016/06/30/rockefeller-och-klimathotet-del-5-one-world/

https://www.klimatupplysningen.se/2016/07/14/rockefeller-och-klimathotet-del-6-den-stora-omstallningen/

https://www.klimatupplysningen.se/2016/07/28/rockefeller-och-klimathotet-del-7-global-warning/

https://www.klimatupplysningen.se/2016/08/11/rockefeller-och-klimathotet-del-8-future-want/

https://www.klimatupplysningen.se/2016/08/25/rockefeller-och-klimathotet-del-9-road-paris/

https://www.klimatupplysningen.se/2016/09/08/rockefeller-och-klimathotet-del-10-fjarde-industriella-revolutionen/

 

 

[1] https://liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.587989?l=sv

[2] http://sciencepolicy.colorado.edu/students/envs_5000/mccright_2011.pdf

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. John Silver

  Hedersdoktor vid Linköpings Universitet offer för ecofascismen:

  https://wattsupwiththat.com/2016/10/20/climate-progress-joe-romm-outed-as-political-operative-by-wikileaks/

 2. John Silver

  LOL
  ” Obamas ”klimatkommissarie” John Podesta”

  https://wikileaks.org/podesta-emails/

 3. JIMMY

  Hej Jacob!!

  Som du säkert redan vet om så är nuvarande Sverige en ( totalitär Demokratur )

  Om Trump blir USA nästa president så kommer det bli slutet för globalist falska religiösa profet särintressen och karteller att bilda en ej folkvald diktat världsregering under FN.

  Och då kommer USA fortfarande att hägra som ett land som vi kan söka politisk asyl fristad i.

 4. Sören G

  Anshelm och Hultman agerar som sovjet-tidens politrucker. De är maktens redskap. Någon forskning om varför somliga inte stöder narrativet om koldioxidens betydelse för klimatet kan de inte ha gjort. För i så fall borde de ha sett att forskare och andra som sätter sig in i klimatvetenskapen går från att ha varit troende blir skeptiska när de inser på vilken dålig grund hela klimathotet vilar.

 5. Lasse

  Vem köper en teori om att jorden är på väg mot sin undergång på så lösa grunder och med så låg precision som de klimattroende gör?
  Det gör man bara om man inte är nyfiken på forskningen och gillar de åtgärder som idag sägs krävas.
  Det är det inte alla som gör.
  P1 visade idag hur Kanadas nya regering försöker hålla ihop landets olika delar som splittras i frågan om oljeledning och fossilberoende.

 6. latoba

  Jacob, det är skrämmande att läsa om hur du har blivit behandlad av kolleger vid LIU. Apropå konferensen, är det bara troende sektmedlemmar som har tillträde eller får du vara med?

 7. Jan-Åke

  Jacob,
  Om du måste besvara frågan om vilken siffra som är mest trolig för klimatkänsligheten A: under 0,5° B:0,6-1,5° C:1,6-3° D:3,1° eller mer.

 8. Sören G

  Enligt vetenskpsradion i dag på morgonen så är det återigen ”värre än man trott”. Det handlar om permafrosten som smälter på tundran.
  Kommer mer i Vetandets värld i P1 kl. 12.10

 9. Peter Stilbs

  Jag förstår egentligen inte hur dessa så kallade vetenskapsmän (egentligen = politruker) fungerar invärtes?

  Total karriärcynism, så långt från sant vetenskapligt tänkande man kan komma?

  Även på KTH dräller det av dem

 10. Mats G

  Karriärcynism

  Det här är svårt att förstå för en som har helt annan personalitet. För egen del är nog nyfikenhet en av mina starkaste drag i min personlighet. Denna nyfikenhet har lett till kunskap.

  Vaffedå-då på vaffedå-då har lett att man måst blitt tvungen att ta reda på saker. Och för att förstå saker blivit tvungen att lära sig baskunskaper i allehanda ämnen. Det har även lett till specialisering inom några få ämnen.

  Första gången jag uppmärksammade ett karriärlejon var i hissen på en av våra srorbankers huvudkontor där jag då jobbade.

  Det var som vi senare kom att kalla för en börshaj och synene äcklade mig. Cynismen riktigt strålade ut från personen i fråga.

  Jag har alltid varit kvicktänket och hade blivit uppmärksammat på banken. Jag var på den tiden groomad för att bli som denne börshaj.

  Jag rymnde och av en slump hamnade jag inom IT som jag belv förälskad i. Här syntes dig mig omättliga mysterier att tillfredställa min nyfikenhet. Tog mig 20 år att reda ut allt och förälskelsen fadna.

  men under den tiden så steg jag i graderna nästan omedvetandes. Jag gillade bara det jag höll på med.

  Men en dag stod jag där – vid pärleporten. Jag bjöds in i the ’big boys club’.

  Priset var lojalitet och med andra ord att kompromettera min integritet. Populärt uttryckt – sälja sin själ.
  Men jag fick en glimt av den riktiga makten. Jag såg en bitar och röken av draken med stort D.

  Det jag såg skrämde mig till den grad att jag sade nej. Med konsekvens att jag blev inkognito i alla IT kretsar. Karriären borde varit slut men lyckades överleva på mindre glamorösa uppdrag och sjävlförsörjning inom lite ditt och datt.

  Nu håller jag en väldigt låg profil så långt jag kan från centrat jag kan. Därav anonymiteten som en del inte begriper sig på.

  Jag anser jag har en hel del förståelse för Jacobs situation. Jag valde att ducka och gömma mig. Du väljer fighten.. eller rentav V som i Vendetta.

 11. John Silver

  Kommer just från doktorns väntrum där jag bläddrade i Allt om vetenskap nr 8 2016. (Gör inte det annars)
  Ledaren fösta sidan, beskriver omedvetet hur klimatbedrägeriet fungerar, rubrik:

  SKRÄMDA HJÄRNOR TÄNKER INTE
  .
  ”Det går till exempel att rikta politiska kampanjer till det limbiska systemet istället för till storhjärnans reflekterande och logiska tänkande. Genom att framhålla saker som farliga, så behövs inte så mycket rationella argument.

  Det går till och med bra att ljuga, för det limbiska systemet reagerar inte på lögner.”

  Alltså, argument och civiliserad debatt är meningslöst, det har ingen effekt.
  Sanning fungerar inte om den inte är skrämmande, det gäller att skrämmas mest!
  Ni kan lika gärna lägga ner verksamheten här och syssla med något annat som inte är lika frustrerande.

 12. Ingvar i Las Palmas

  John Silver #11
  Vika ner sig? Tror jag inte.
  Jo Nova har kolla upp statistik om hur stor andel som tvivlar på att vi skulle vara på väg mot en klimatkatastrof.
  ”More than half of western voters are skeptics”

  http://joannenova.com.au/2016/10/us-debate-its-no-accident-climate-change-is-ignored-its-a-poison-pill-a-pollie-would-prefer-to-hide/

 13. Tege Tornvall

  Kärnfråga: vem gillar is?

  Stå pä dig!

 14. Sören G

  #11 John Silver
  Det borde väl gå att skrämmas med den ekonomiska kollaps p.g.a energibrist som hotar om inte klimathotaras nedskärningar stoppas i tid.

 15. Verner

  Så här skriver Martin Hultman i LiU nytt ”– Förnekandet av vetenskapliga resultat har bland annat förklarats med att de ofta utmanar maktrelationer och samhälleliga strukturer, klimatfrågan är ett tydligt exempel på det”.

  Att Martin Hultman har en konferens om förnekande om vetenskapliga resultat drabbar mest honom själv.
  I varje fall förnekar inte jag vetenskapen men ibland bör och måste vetenskapliga resultat ifrågasättas. Vi har sett exempel på vetenskapliga resultat under historiens gång som ifrågasatts och där fusk och påverkan har styrt resultaten.
  Tack Jakob för din strävan att våga ifrågasätta, det visar på en hög moral och mänsklighet som inte Martin Hultman ens snuddar vid.

 16. Lasse

  Är det relevant med en politisk betraktelse över västmedias förfall från Russia today?
  Lite utanför området men det handlar om medias roll för att lyfta en debatt och visa på två sidor.
  Nån som törs?
  https://www.rt.com/shows/crosstalk/363858-russia-us-elections-influence/

 17. Sören G

  Att det fuskas inom klimatvetenskapen för att visa en högre temperaturstegring respektive högre havshöjing är ganska genomskinligt,

  I Climate4you har man delat in de olika temperaurmätningsserierna i tre kvalitetsklasser, där alltså kvaltetsklass 3 har minst trovärdighet.
  ”Quality class 1: The satellite records (UAH and RSS).
  Quality class 2: The HadCRUT surface record.
  Quality class 3: The NCDC and GISS surface records.
  The main reason for discriminating between the three surface records is the following:
  While both NCDC and GISS often experience quite large administrative changes (example on p.8), and therefore essentially are unstable temperature records, the changes introduced to HadCRUT are fewer and smaller. For obvious reasons, as the past does not change, any record undergoing continuing changes cannot describe the past correctly all the time.”

  Likadant är det med havsnivåerna där Nils-Axel Mörner visade att man ändrade data-simuleringarna för att få en högre havsytehöjning. Enligt pegelmätniingar i hamnar ligger den på1 mm/år.

 18. Olav Gjelten

  Jag har precis samma upplevelse som Jacob Nordangård. Det känns som att tvingas leva i en sekt där jag inte delar de andras hängivande övertygelse. Det är också dom ”där andra” som dikterar vad som är gott och vad som är ont. För att främja ”den goda saken” är det absolut tillåtet att ta till lögner och spinna stort på halvsanningar.

  Just i den här andan har en hel generation uppfostrats.

 19. Verner

  Jag har tittat vidare vad denna Martin skriver om sin konferens och jag får mer och mer känslan av att han har ett behov att ta reda på varför vi människor har olika uppfattningar om saker och ting. Detta för att kunna styra till den ”Rätta läran”.
  Vad han inte tänkt på är hur han själv förnekar oss ifrågasättare.
  Så uppmaningen till denne s.k. forskare är SE dig själv i spegeln.

 20. L

  Det är kristallklart att det är inte klimatforskare som driver klimatpolitiken, det är politiker som driver klimatforskarna. När det gäller att vi i Sverige ska ”rädda klimatet” är det lika klart att även om hela Sverige försvann från världskartan så påverkas inte klimatet med en tusendels grad. Ingen har kunnat visa att Sveriges klimatpolitik har den minsta betydelse för andra än dom som livnär sig på den.

 21. Olav Gjelten

  Det är inte bara inom klimatvetenskapen det ät fullt tillåtet att ljuga för att främja ”den goda saken”.
  För särskilt oss i Sverige och Norge gäller samma sak inom narkotikapolitiken, där just nämnda länder har den klart största dödligheten i Europa, Värstingen Norge har tio gånger högre dödlighet av narkotika än det landet som i Europa lyckats bäst – Holland.

  Självklart propageras ungdomen i våra länder om att just VI är bäst och att Holland är rens skräcken. Detta skrivit bara som en parallell till ”den goda” lögnen inom klimatvetenskapen.

 22. John Silver

  Nypåhittade ord för fenomenet:
  Sv. Limbisk låsning, Eng. Limbic lock.
  I’m a sucker for alliteration.

  Jag föreslog tidigare att den här bloggen skulle byta namn och inriktning till:
  Koldioxidupplysningen
  Då kan man skrämmas rejält med att FN explicit förklarat krig mot CO2, de har alltså förklarat krig mot vår, våra barns och våra barnbarns mat.
  De första som dör i svält är barnen. Koldioxid är det enda vi har att äta.
  Fler förslag?

 23. Sören G

  Varningsklockorna borde ju ringa när personer med avvikande uppfattning stämplas som hädare av den ”sanna tron”- Tron på klimathotsnarrativet. Då borde väl en sunt tänkande människa inse att det är något sjukt med klimatvetenskapen. Och när avvikande fakta inte får presenteras. – Om folk får reda på det så borde fler inse att ingenting är så klart som det påstås.

 24. Björn

  Det är märkligt med dessa individer som vill klassificera andra som förnekare av alla dess slag, när deras vetenskapliga eller personliga hållning avviker från den egna. Kan detta beteende vara en strategi för att dölja både okunskap och en politiskt dold agenda? Vad är det som bestämmer att någon har monopol på att beteckna andra som förnekare? Tillvaron är komplicerad på alla plan och för att förstå den behövs en ständig kunskapsinhämtning. En del vill ha makt utan att fortsätta söka denna kunskap. I argumentationen är det då enklare att förbjuda andra som har större behov av att söka ny kunskap. Nätverk av kunskapströtta personer med maktbegär, använder sig av konsensusbegrepp och epitet som förnekare om de mer begåvade som ständigt söker ny kunskap. Omvänt kan man säga att det är dessa kunskapströtta som är de verkliga förnekarna. De förnekar den kunskap som finns bortom deras trötta hjärnor.

 25. Svempa

  Den politiska vänstern har aldrig gillat motargument. På 70- och 80-talet hävdade man att man representerade ”folket” och krävde tystande av ”monopolkapitalister”. Efter socialismens kollaps har man varit tvungna att hitta annan bevekelsegrund för att framställa sig som ett samhälleligt avantgarde som i Marxism-Leninistisk anda skall leda övriga till det utopiska riket. De som ifrågasätter detta måste ur vägen. Förnekare måste tystas så att de nya människan kan skapas.

 26. Peter F

  Under hela min skoltid från 50-talet till -78 präglades undervisningen av begreppet ”kritiskt tänkande”. Detta gällde framförallt på gymnasie- och universitetsnivån. Det mesta kunde och skulle ifrågasättas och diskuteras. Jag läste juridik i Uppsala och vi fick lära oss ifrågasättandes sköna konst och argumentationstekniker. Vi fick bl a lära oss att det var absolut förbjudet att på en fråga svara ”Jag vet ej”. Hellre ett fel svar än inget svar alls. – Hela klimathotsparodin lever nu på att ”kritiskt tänkande” eller ifrågasättande inte får förekomma. Klimatförnekelsekonferensen i Norrköping är i sig både absurd och motbjudande. Först pekades SD-röstare ut som äldre vita män. Nu pekas skeptiker i klimatfrågan ut som äldre vita män. Vad kommer härnäst ? Fågelskådarna ligger bra till som ”äldre vita män” liksom sportfiskarna och för att inte tala om frimärkssamlarna. I klimatfrågan får jag konstatera att man arbetar hårt med att helt enkelt införa ett ”tanke- och yttrandeförbud”. Jag är tyvärr rädd att man håller på att lyckas.

 27. Jan-Åke

  22 # John Silver
  Som nytt namn,vad sägs om Klimatförändringar-Fakta och Överdrifter

 28. Sören F

  Det är ”säkerhetstråget” (googla ordet i t ex Åsa Knaggårds avhandling här: https://core.ac.uk/download/pdf/34803952.pdf), en vallgrav som bildats och som nu eroderar, ockuperar, vältrar sig över grunden för själva det slott, forskningen, det en gång placerade sig utanför för att som Science Communication förmedla.

 29. Sören G

  ”Vita män”, särskilt ”äldre vita män” har inte rätt att yttra sig enligt PK-Sverige.

 30. Thorsten Bergqvist

  Om jag inte är felinformerat är mängden vatten på jorden konstant eftersom det inte kan försvinna någonstans. Däremot kan det anta olika former och fördelas över jorden olika beroende på olika faktorer. Vädret är aldrig konstant och klimatet har alltid ändrats allt sedan jorden uppstod. Jordens läge i förhållande till omgivningen ändras också i cykler vilket ger upphov till såväl varierande väder som klimatförändring. Jämför med ett vint cykelhjul.

 31. pekke

  Global uppvärmning/Klimathotet/Klimatförändringar handlar mer om politik, makt och pengar, klimatvetenskapen kommer i sista hand.

  Det handlar om så mycket pengar så att vissa t.o.m. fuskar med vilken forskning man gjort för att få mer bidrag.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3863462/Exposed-university-helped-secure-9million-money-passing-rivals-research-bankroll-climate-change-agenda.html

  Citat:
  ” One of the world’s leading institutes for researching the impact of global warming has repeatedly claimed credit for work done by rivals – and used it to win millions from the taxpayer.

  An investigation by The Mail on Sunday also reveals that when the Centre for Climate Change Economics and Policy (CCCEP) made a bid for more Government funds, it claimed it was responsible for work that was published before the organisation even existed. Last night, our evidence was described by one leading professor whose work was misrepresented as ’a clear case of fraud – using deception for financial gain’. The chairman of the CCCEP since 2008 has been Nick Stern, a renowned global advocate for drastic action to combat climate change. ”

  När politiker, tyckare och vet-bäst-människor får styra över vetenskapen och fakta brukar det för eller senare gå åt helv…

 32. L

  Kunskap är för klimathotet som att tända lyset för en mörkrädd…

 33. Ivar Andersson

  Från Wikipedia: ”Galilei lade grunden till den experimentella vetenskapen och får ibland epitetet naturvetenskapens fader. Han var övertygad om att naturens lagar inte var så komplicerade som den katolska kyrkan och dåtidens naturvetare påstod. Han var övertygad om att man kunde bevisa hypoteser om naturen genom noggranna observationer och genom att göra experiment. Dessutom hävdade han att två sanningar inte kunde motsäga varandra. Tidens vanliga uppfattning att allt som stod i Bibeln var absolut sant skapade motsättningar, då Galilei var övertygad om att Bibeln hade fel i vissa utsagor om naturen och att dessa felaktiga utsagor istället måste tolkas symboliskt. Detta var en ståndpunkt som den katolska kyrkan inte tyckte om. En hel del av Galileis senare upptäckter kom att strida mot Romersk-katolska kyrkans lära.”
  Byt katolska kyrkan mot klimathotarna och bibeln mot IPCC AR5 SPM. SPM bygger till stor del på resultat från 102 simuleringsmodeller och liten del på observationer. Texten ovan stämmer då bra med dagens agenda.

 34. Guy

  Sören G # 28

  Ni glömmer hela tiden att det heter heterosexuella vita män. Tydligen har dom också blivit äldre. Tidigare räckte det med medelålders. 🙂

 35. Guy

  Peter F # 25

  ”Vi fick bl a lära oss att det var absolut förbjudet att på en fråga svara ”Jag vet ej”. Hellre ett fel svar än inget svar alls.”

  Intressant ställningstagande i undervisningen. Jag kommer ihåg en examen där tentorna bedömdes enligt rätt=3 poäng, fel= -1 poäng, vet inte =0 poäng. Dvs det var viktigare att erkänna att man inte vet än att slänga in ett felaktigt svar. (Gäller försäkringsbranschen)

 36. Sören G

  OK, bögar har rätt att yttra sig enligt PK-Sverige.

 37. #32 Ivar Andersson.

  Obs! ”Det stred mot Romersk-katolska kyrkans lära” men det stred inte mot bibelns lära!
  För länge sedan har Katolska kyrkan avsagt sig den på Galileis tid gällande läran. Nu agerar
  påven helt i enlighet med klimathotarna och utfärdar ”klimatbrev”. Men mig veterligen så
  finns det heller inget stöd för klimathotet i Bibeln?
  Enligt skapelseberättelsen så på sjunde dagen betraktade Gud sin skapelse och fann den mycket god.
  Vi får väl då förutsätta att även koldioxiden fanns med!

 38. Mats G

  35
  Sören G

  Wow.. jag känner att jag måste steppa in här lite så du inte drar iväg till kingdom con..

  Som äldre vit man så har du alla fördelar ett samhälle kan erbjuda så det ser illa utan att gnälla.

  Anledningen att vita äldre män angrips så mycket är att det är normen. Är man norm så är det normen som attackeras om man anser inte samhället fungerar. Någon med lite djupare insikter förstår att det är lite mer komplicerat än så.

 39. Sören G

  ”37 Mats G
  Jag är ironisk. Men ibland blir man förvånad. Som när litteratur och musik från äldre tider i Sverige behandlas. Att då höra påståendet att det är vita män som lyfts fram, (man menar ju att kvinnorna inte synliggörs) låter konstigt eftersom det väl knappast fanns några andra män än vita i Sverige förr i tiden.

 40. Mats G

  38
  Sören G

  Jag vet inte vad du fiskar efter men historien talar sitt tydliga språk. Sverige var förr 80 talet och bakåt mer hetrogent och innan bh-revolutionen mer könssegregerat.

  Använder man dagens glasögon för att dömma äldre tider så blir det garanterat fel. Det man borde göra är att glädja sig åt framgångarna även om en del anser det går för långsamt.

  Jaf tycker alla borde läsa ungdomsböcker från 30 talet så får man en del om normen från den tiden och då inser man att WW2 handlade bara om en tidsfråga innan det skulle hända.

 41. Jan-Åke

  Ang namn på denna blogg.Testade att googla ”klimatförändringar” vilket kanske folk i allmänhet gör,klimatupplysningen kommer då mycket långt ner.Kanske ”klimatförändringar-Fakta och Överdrifter” ger massor av besök utifrån ?

 42. jensen

  Tydligen är klimathotarna Unionister, som en början till NWO.
  De vill ju till varje pris framhålla norrmen

 43. Göran Ahlgren

  Jag sammanfattar dina bidrag till bloggen i en mening:

  Mänskligheten är utsatt för en global sammansvärjning med Rockefellerfamiljen i centrum.

  Låter som en bekräftelse på Kafkas tes om viljan till makt som central mänsklig drivkraft. Men går man så långt som att låta en sådan verklig alt. fiktiv drivkraft tjäna som underlag för tanken om ”A New World Order” har man definitivt förpassat sig ut på tunn till obefintlig is i sällskap med Jan Gillberg, Lars Bern, Sture Åström m fl. konspirationsteoretiker.

  Det är också obehagligt på ett djupare plan än kallt vatten: Jag kan inte undvika associationer till Sions vises protokoll (https://sv.wikipedia.org/wiki/Sions_vises_protokoll), som beskriver föreställningen om den judiska sammansvärjningen. För att inte tala om föreställningarna om Bilderberggruppen (http://bilderbergmeetings.org/).

  Dina uppsatser bekräftar och förstärker utanförståendes eventuella missuppfattningar av vår verksamhets natur och syfte. Eller är det missuppfattningar? Det är inte utan att jag kan nicka bifall till en hel del som skrivs om oss i press och på bloggar som Uppsalainitiativet. På vår blogg förekommer också andra obehagligheter som yttringar av en förvärrad politisering i form av upprepade (https://www.klimatupplysningen.se/2016/02/16/usa-obama-presidentvalet-och-klimatfragan/) relativiseringar ( https://www.klimatupplysningen.se/2016/07/29/nagra-blickar-pa-varlden-utanfor-ankdammen/) av Donald Trump.

  Bloggens egentliga syfte har jag uppfattat vara att peka på icke ideologiserade fakta som de utmärkta presentationerna ”Klimatets naturliga utveckling” av Ole Humlum och ”Klimatfrågans roll i samhället” av Stein Bergsmark exemplifierar (Klimatseminariet på Lidingö för några veckor sedan) (https://www.klimatupplysningen.se/2016/10/19/klimatseminariet-pa-lidingo-oktober-2016/. Låt oss för allt i världen återgå till en sådan inriktning, som så väl företräddes av för ett år sedan bortgångne C-G Ribbing. Han hade en osviklig förmåga att fokusera på det för vår verksamhet väsentliga. En förmåga som tycks vara på väg att lämna oss.

 44. Göran Ahlgren

  Jag glömde:
  Göran (L)

 45. Sören G

  Mattias Svensson författare till boken ”Miljöpolitik för moderater” försöker kanske moderera påståendena något, men helhetsintrycket är att han går klimathotarnas ärenden.
  http://norran.se/asikter/kronikor-asikter/vad-ater-en-klimatfornekare-till-frukost-683340

 46. jensen

  I historiens ljus kommer aktivisterna bakom Cemus och EPN att röna samma öde som

  telluscentralisterna
  flogisterna
  eugenikerna
  lysenkoisterna
  kontinentalvandrings-agnostikerna
  planekonomifanatikerna
  Ulcuskonformisterna

  M.fl. m.fl.

 47. Ingvar i Las Palmas

  Göran #42
  Det är till att ha rejäla skygglappar om man börjar tala om konspirationsteorier när allt finns öppet redovisat.

  – Vad sade Christina Figuere helt offentligt?
  – Vad är betydelsen av ”Global Governance”?
  – Vad står det i Agenda 21?

 48. Olaus Petri

  Göran A, jag har inte uppfattad Jacob som en konspirationteoretiker utan mer som en reaktion på just den ensida polarisering som klimathotslarmandet omges av. Alla dessa memes och talkingpoints om ’en välfinansierad fossilförnekarindustri’ är just ideologiska och retoriska rökpuffar med liten bäring på verkligheten.

  Är det något som är väfinansierat av oljeindustrin, och som är enkelt att verifiera, är det klimatforskningen. Det pumpas in oljepengar. Att som Jakob dessutom försöka följa oljerötterna än längre ned i ’hotmyllan’ är därför inte nödvändigtvis något konspiratoriskt, i synnerhet inte om man håller i minnet just det han anför som ett viktigt skäl till att rikta sökarljuset åt det hållet: den totalt svart-vita världbilden som ger kraft åt gossar som Hultman.

  Hultman är som en modern visgosse. Han vet att det finns häxor och därför behöver han inte undersöka om det verkligen finns häxor. Det enda viktiga är att peka ut dom, och visa hur usla de är. Hans verklighet är sådan, trots att underlaget därför är rent tragiskt klent.

  OP/KD

 49. Thomas P

  Olaus #47 ”Hultman är som en modern visgosse. Han vet att det finns häxor och därför behöver han inte undersöka om det verkligen finns häxor. Det enda viktiga är att peka ut dom, och visa hur usla de är. ”

  Lustigt nog är det precis så jag uppfattar Jacob. Han har bestämt sig för att det är något skumt med klimatfrågan och sen försöker han lägga pussel med vilka som kan ligga bakom och vilken dold agenda de har. Om man istället accepterar att vetenskapen bakom AGW är sund så faller hela hans konstruktion som ett korthus, då blir det inget konstigt med att folk finansierar forskning eller diskuterar vilka åtgärder man kan vidta.

  Det är bara konstatera att som världen ser ut är det inte förvånande att mycket av klimatforskningen uppkom i England, Tyskland och USA (något som Jacob drog upp som suspekt) eftersom dessa stått för en stor del av världens forskning. Inte heller är det konstigt att Rockefeller dyker upp eftersom deras stiftelse finansierat en hel massa forskning i olika ämnen. (Det är som att börja dra slutsatser om dolda mål hos Wallenberg i och med att deras stiftelse dyker upp i all möjlig forskningsfinansiering i Sverige. )

 50. Alienna

  TP #48, Vad skulle vitsen vara med att ”acceptera” fabler???

 51. Göran Ahlgren

  Jag förstår att det är de associationer som väcks. Det är en orsak att det varit så svårt att föra fram detta. Ingen vågar komma med denna form av maktanalys och din reaktion är mycket vanlig. Men ändå så har jag bara gjort en kartläggning av finansieringen och vilka lösningar aktörerna anfört på klimatproblemet. Du får gärna göra en kritisk granskning av min avhandling och Rockefeller – Controlling the Game och peka på felaktigheter i min historieskrivning. Jag vill bara ha en så sanningsenlig bild det bara går.

  Samma sorts nätverksanalyser har Oreskes och Dunlap gjort då de pekat ut oljeindustrin och Exxon som ansvariga för ”klimatförnekarrörelsen”. Men i deras fall så blir de hyllade av såväl akademi som politiker. I deras fall är det ingen som talar i nedsättande termer om konspirationsteorier. Vad anser du om det?

  Jag är inte associerad med något politiskt parti idag och vill inte inordna mig i detta polariserade spel.

 52. Daniel Wiklund

  Det är märkligt, Thomas P som är expert på att hitta konstigheter som skrivs på den här bloggen (Han själv undantagen), tycker att när det gäller den nuvarande klimatforskningen och klimatpolitiken (inklusive Miljöpartiets politik) så finns det inga konstigheter där. Tala om att du Thomas P är Miljöpartiets språkrör här på bloggen.

 53. Hösa

  Lite OT kanske ,men följande stod i min tidning idag
  ”Koldioxidhalten har tidigare uppmätts till 400 ppm på en del platser och i några månader men ”aldrig tidigare på global genomsnittlig nivå under ett helt år”, skriver WMO i sin årliga växthusgasbulletin.”
  Hur mäter dom genomsnittet på ett klot?Och mäter man CO2 och temp både på norra och södra halvklotet?
  Tacksam för svar.

 54. Sören G

  #48 Vad är det för sund forskning när man som i min tidigare pst #17: ” Quality class 3: The NCDC and GISS surface records.
  … While both NCDC and GISS often experience quite large administrative changes (example on p.8), and therefore essentially are unstable temperature records, …. For obvious reasons, as the past does not change, any record undergoing continuing changes cannot describe the past correctly all the time.”

 55. Ingemar Nordin

  Göran A #42,

  ”Det är också obehagligt på ett djupare plan än kallt vatten: Jag kan inte undvika associationer till Sions vises protokoll (https://sv.wikipedia.org/wiki/Sions_vises_protokoll), som beskriver föreställningen om den judiska sammansvärjningen”

  Snälla Göran, vi försöker föra en seriös diskussion om ganska allvarliga saker på denna blogg. Så kom inte dragandes med lösa konspirationsteorier och pajashänvisningar till anti-semitisk propaganda. Jag tycker att ditt inlägg är oerhört oförskämt.

  Så jag varnar dig härmed från dylika smutskastningar på denna blogg.

 56. Thomas P

  Hösö #52 Numera kan man mäta från satellit så man får en karta över hur halten varierar runt jorden vilket är användbart när man skall lokalisera källor och sänkor.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Orbiting_Carbon_Observatory_2

  Antalet mätpunkter har ökat stadigt från Keeling inledde dem 1958 på Antarktis och Hawaii.

 57. Olaus Petri

  Thomas, du skriver:

  ”Lustigt nog är det precis så jag uppfattar Jacob. Han har bestämt sig för att det är något skumt med klimatfrågan och sen försöker han lägga pussel med vilka som kan ligga bakom och vilken dold agenda de har. Om man istället accepterar att vetenskapen bakom AGW är sund så faller hela hans konstruktion som ett korthus, då blir det inget konstigt med att folk finansierar forskning eller diskuterar vilka åtgärder man kan vidta.”

  Men det där resonemanget slår ju åt två håll, och givet att det faktiskt finns en höna här, dvs att det var ”din” sida som började se häxor bakom varje kritisk reflexion, så slår det mest åt ”ditt”.

  Tropen om den onda fossillobbyn som av egoistiska skäl motarbetar klimatvetenskapen, etc. etc. är de facto boven i dramat vad gäller att politisera klimatvetenskapen. Det är oerhört få som säger emot CO2-hypotesen som sådan, och det vet du också. Men för visgossar finns det inga nyanser, för då faller allt – deras religion – som ett korthus.

  Hultmans typ av forskning är inte sund, för den bygger på att häxor finns.

 58. Thomas P

  Olaus 357 Det har blivit väldigt populärt här med argumentet ”det var ni som började” som om det skulle innebära att ni inte har ansvar för vad ni gör. Sen ifrågasätter jag din kronologi om vem det faktiskt var som började. Ett famöst exempel är t ex Wegmans försök till nätverksstudier.

  ”Hultmans typ av forskning är inte sund, för den bygger på att häxor finns.”

  kommentaren modererad

 59. John Silver

  #41

  Poängen är det ska handla om CO2 och inte om klimat som är totalt ointressant.
  Klimat är bokstavligen endast av akademiskt intresse.
  Koldioxid däremot är av högsta vikt och intresse för hela valmanskåren.
  Man kan börja med en grundkurs i biologi.

 60. Thomas P

  LOL I en tråd som handlar om att någon hållit en konferens om ”climate denial” får man alltså inte använda ordet ”klimatförnekare” utan att bli modererad. Det är ju precis sådana Hultman anser sig studerat.

 61. Ingemar Nordin

  Thomas P #60,

  Bara för att några stollar använder ordet ”klimatförnekare” i sin propaganda så behöver ju inte du använda det (utan citattecken). Och dessutom påstå att det finns sådana, vilket ju bara bekräftar att din kommentar ligger på nivån att häxor finns, såsom Olaus Petri framhöll.

 62. Olaus Petri

  Lika polyfemisk läsning som vanligt, märker jag Thomas. Ingenstans talade jag om att frånsäga ”ansvar” för min sida. Jag försökte förklara fenomenet som sådant (och håller således med Jacob i det avseendet), alltså att det kommer en reaktion när någon eller något börjar fula ut motståndare på falska grunder. Det är själva grunden för klimathotsgeschäftet, och inte något som några påstådda förnekare satt igång.

  Det är osunt rakt igenom men som kunskaps- och religionssociologiskt fenomen väldigt intressant, i synnerhet om man beaktar de fantastiska summor och enorma känsloregister som är i omlopp.

  Det Hultman håller på med är visgosseri förpackat som vetenskap. Det är därför Hultman är mest intressant, men som forskningsobjekt. En vit yngre medelålders privilegierad man synes han dessutom vara. Vad kan gå fel i analysen? 😉

 63. Christopher E

  #50,60 Thomas P

  ”I en tråd som handlar om att någon hållit en konferens om ”climate denial” får man alltså inte använda ordet ”klimatförnekare” utan att bli modererad”

  Nu har jag inte läst vad du skrev innan det modererades, men det beror nog allt på sammanhanget det. Handlade din post verkligen om konferensen i inlägget eller ville du i vanlig ordning klistra den obehagliga associationen på dem som skriver och kommenterar på denna blogg?

 64. Thomas P

  Ingemar 61 ”Och dessutom påstå att det finns sådana, vilket ju bara bekräftar att din kommentar ligger på nivån att häxor finns, såsom Olaus Petri framhöll.”

  Jag skrev även att ni föredrog att inte kallas f*e, men vad jag konstaterade var att oberoende av vad ni eller andra kallar er så finns ni, till skillnad från häxor. Därför håller inte analogin. Hultman studerar en helt verklig grupp. Eller har ni gått så långt att ni t o m förnekar er egen existens, ser er som lika mytologiska som häxor?

  Olaus #62 ”alltså att det kommer en reaktion när någon eller något börjar fula ut motståndare på falska grunder.”

  Ja, det kommer en reaktion, när folk som de som driver denna blogg anklagar större delen av klimatforskningen för att vara rent skojeri, där Mann, Hansen Jones, Schneider, Santer m fl fått utstå grova angrepp. Det är bara det att ni är helt blinda för allt sådant, ni har ju RÄTT och därför är era personangrepp helt befogade.

  Själv anser jag som jag sagt tidigare att vulgärdebatten nådde mainstream när lobbygruppen GCC anklagade Ben Santer för ”scientific cleansing”.

 65. Christer Löfström

  Angående Göran Ahlgren o ”klimatförnekelse”, några länkar.
  ”Det är med åsikter som med r**hål, alla har det” /Clint Eastwood

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/01/15/jag-ar-inte-charlie/

  http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2011/01/hyckleri-av-stockholmsinitiativets.html

  http://old.theclimatescam.se/2008/07/31/kritik-mot-erland-kallen/

  Göd inte den informella Imperialismen (Skånskan Aug 2014)

  Om en sorts sammansvärjning med hjälp av klimathot.
  Den var tydligt för mig tidigare i år på SIDA Power Africa möte.

  Mitt debattinlägg i Skånskan finns inte på nätet, men scan har vid något tillfälle sänts till SI, som svarade att jag bara var ute för att visa upp mig själv. Minns inte om mailet jag fick kom från Ahlgren eller Ribbing.

  Christer (-) (ateist)(pensionist) (halvdansk) (Afrikavän – på walkabout)

 66. Lars Cornell

  ÖPPET BREV TILL
  Jonas Anshelm, Martin Hultman och Kent Waltersson !
  Tema Teknik och social förändring
  Linköpings universitet

  SKRÄMDA HJÄRNOR TÄNKER INTE

  Jag noterar att ni använder ordet ”Klimatförnekare” vid er konferens i Norrköping
  27-29 oktober, men hur definierar ni det ordet?
  https://liu.se/liu-nytt/arkiv/mn/1.699960?l=sv

  På följande dokument listas direkt och indirekt tusentals världsledande vetenskapsmän
  i området energi – koldioxid – klimat. Ingen av dem anser sig vara ”klimatförnekare”
  men jag förmodar att ni anser det. Varför har ni olika uppfattning?

  http://www.tjust.com/2016/scientists-believe.pdf

  Det tycks mig snarare som om ni är förnekare av vetenskapliga slutsatser.

  FRÅGA:

  Mer koldioxid ökar fotosyntesen och är det mest naturliga och bästa sättet att ta tillvara solens energi.
  Det har givit oss en klimatförbättring som för perioden 1979 till 2014 är ungefär
  0,12 grader per årtionde. Vi kan räkna med en ytterligare klimatförbättring om
  ca en grad till år 2100 och det skall vi vara tacksamma för.

  Om ni Jonas Anshelm och Martin Hultman hade en Aladdins lampa och fick bestämma
  vilken koldioxidhalt vi bör ha på vår jord, vilken nivå skulle ni då välja?

  Hälsningar
  Lars Cornell
  lars@wesee.se

 67. Svempa

  Som en andpaus för TP föreslår jag att han kollar in ett nyligt tweet från Roger Pielke Jr. där han refererar en rapport som har kollat utfallet av Sternrapportens förutsägelser för 10 år sedan:

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378007000404

  I Stern-rapporten spåddes att globala väder-relaterade förluster 2016 skulle öka till 0,6 % av globala BNP (de var 0,3% 1990). Utfallet? De har minskat till under 0,2 %.

  Som vanligt pekar TPs helgade modeller käpprätt fel, vilket ju inte förvånar någon.

 68. pekke

  OT
  En hel del utanför ämnesområdet, men här har tydligen Skatteverket fått nippran.

  https://twitter.com/Skatteverket/status/790571626513465344

  Nu vet vi vad en del av skatten går till och de twittrar ut det till hela Världen !

  Svenska Myndigheter verkar allt mer lida av nån sjukdom.

 69. Jan-Åke

  Kom igen alla k..f..are..(trots att i stort sett alla här inser att det både finns ett klimat som varit i ständig förändring i drygt 4 miljarder år och där dess sammansättning alltid varierat tex från tiotals procent co2 till dagens låga 0,04) Klimatalarmist är uttjatat.Vad sägs om co2hysteriker ,klimatvilseledd ? ,koldioxidapokalyptiker ? Bara att föreslå,återkommer och utlyser en tävling.Ska göra ett inlägg senare i höst.

 70. Ingvar i Las Palmas

  Lars C, #66
  Den var utmärkt. Undrar om de verkligen kommer att svara. Förutom att publicera här som ”Öppet brev” har de fått personliga brev?

 71. Ingvar i Las Palmas

  Här kommer en bömb som MSM inte kommer att skriva om!
  http://joannenova.com.au/2016/10/scientists-find-one-place-on-earth-that-climate-change-is-good-for/

 72. Lars Cornell

  Ingvar #70
  Bara e-mail. Men du har rätt, jag kanske skall utforma ett pappersbrev.

 73. Pingback

  […] själva lever i förnekelse har tydligen aldrig föresvävat dem. Jacob Nordangård berättar på Klimatupplysningen mer ingående hur ohederliga de är på klimathotarvdelningen i […]

 74. Sören G

  #69
  Klimathysteriker skulle jag föreslå.

 75. Sören F

  Det finns ett klart mått av undermålighet i den utominstitutionella amatörskepsisen brett, och ett högerfenomen där. Ändå är f*e fel ord. Det används också om inomvetenskapliga skeptiker och säger därmed mer om brukarna själva och deras behov. Det är så tydligt att jag numera tänker på dem mer som f*e-folket ungefär; också övertygelsen/de övertygade är en rätt träffande benämning.

 76. latoba

  Lars C #66, Jättebra initiativ. Om du har ork och möjlighet så tycker jag absolut att du ska skicka det smed snigelposten också.

 77. Sören F

  själv#74 – tre förtydliganden bara: (1) det finns förstås också mycken inominstitutionell undermålighet, (2) f*e är fel ord på också amatörskepsisen generellt (om än inte prompt alltid från fall till fall), och (3) övertygelse är förstås inte alltid fel (fast det är det rörande klimatsammanhangets centrala attribution-fråga).

 78. Lasse

  #72 Lars
  Öppet brev är bra!
  Skicka det för kännedom till media oxå!
  Risken finns annars att en oerfaren reporter kommer till konferensen utan kunskap och sväljer all propaganda rakt av -som i SVD nyligen.
  Ex pressen kan du kanske hoppa över de lär inte vara seriösa.

 79. Mats G

  SKRÄMDA HJÄRNOR TÄNKER INTE

  Visst är det så. Patriotact kom på plats lite för snabbt efter 9/11 och var lite för ’redan klar’ för min smak.
  Om någon inte har koll på vad patriotact är så är det att USA avskaffa rättsystemet.

  Så om jag skall koppla det till klimathotet så det inte blir OT så har vi sett samma taktik förr att genomföra genomgripande förändringar i samhället medans befolkningen befinner sig i chock.

 80. J T

  ThomasP#64
  ”Jag skrev även att ni föredrog att inte kallas f*e, men vad jag konstaterade var att oberoende av vad ni eller andra kallar er så finns ni, till skillnad från häxor. Därför håller inte analogin. Hultman studerar en helt verklig grupp. Eller har ni gått så långt att ni t o m förnekar er egen existens, ser er som lika mytologiska som häxor?”

  Som du själv verkar i någon mån inse är ditt resonemang här fullständigt genomfånigt. Så varför skriver du detta? Häxorna för Hultman och andra i hans gebit (Cook m.fl.) bygger på überhäxan 1) att för dem är CO2 ett verkligt hot så till den grad ”sant” att det inte behöver bevisas, debatteras naturvetenskapligt mer samt überhäxan 2) hävdandet att det finns människor som i princip kategoriskt förnekar allt vad klimatforskning säger och utgör därmed för dem ett allvarligt problem i världen.

  Med denna skrämda, känsloladdade, onyanserade, världsbild med stöd från MSM och egen, på samma egna förutfattade premisser tidigare ”forskning” om klimatkonsensus, hittar de på ett inbillat studieobjekt: en fakatresistent, egocentrisk, rentav ondsint människa: ”klimatförnekaren”. Dessa häxor anser de inte behöva bevisa att de existerar utan för dem är exempelvis jag en sådan. Det är för dem meningslöst/ointressant att ge en objektiv beskrivning av vad det är häxorna säger i verkligheten förutom att vaska fram extremfall som, kryddat med egen hopblandning av korten, styrker deras modell av kategorisk förnekelse.

  Detta passar även in i den klassiska psykologiska 5-stegs modellen för krishantering denial-anger-bargaining-depression-acceptance som dessa akademiker har med sig sedan dag ett på psykologistudierna. De själva anser sig vara begåvade människor som insett och accepterat världskrissituationen medan förnekare befinner sig fortfarande på steg 1 – denial.
  För att frälsa dessa (inbillade) häxor från den onda sidan till acceptans och helst action (förändrat beteende) försöker de sig förstå sig på dem. De kartlägger och kategoriserar och funderar ut allehanda dåliga egenskaper häxorna måste ha: det är sjukdomsbetingat, moraliskt efterblivenhet, kanske är det en kriminell handling att ifrågasätta, samt att dessa stackars själar sålt sig till, alternativt är lättlurade offer för, en ondsint profithungrig, barnbarnsdödande oljelobby. De riggar i all välmening sina studier efter dessa premisser och torterar data lagom mycket för att hålla narrativet intakt.

  Det är undermålig forskning och pajkastning på låg nivå. Förutfattade meningar, confirmation bias, utfulning. Visst, pajkastning förekommer från båda håll. Dock tycker jag det är uppenbart att om man håller sig på PKhotarsidan så kommer man oftast undan med allvarliga övertramp, medan det räcker med att bara lägga fram argument som talar mot att häxorna finns för att själv bli anklagad för att vara en.

 81. J T

  Tycker ni som försvarar denna psykosociala klimatförnekarforskning att detta är en bra forskningsfråga: Varför är klimatförnekare oftast äldre vita män?

  Tycker ni att svaret som de kommer fram till verkar vettigt: att det finns en överrepresentation av egocentriska, faktaresistenta, teknikkonservativa chauvinister i denna grupp? Om de dessutom har en dos av bristande moral och logiskt handikapp, anser ni det numera vedertaget att de är detta som gör att de passar så bra in i klimatförnekarmallen? Anser ni denna information vara värdefull på något sätt?

  Eller tycker ni detta är en bättre forskningsfråga: Varför är öppet klimathotsskeptiska personer oftast äldre vita män?

  Tycker ni denna hypotes verkar sannolik: att det från just denna äldre priviligierade grupp finns en överrepresentation av personer som har lång erfarenhet av den vetenskapliga, tekniska och politiska utvecklingen som stöd att bedöma graden av hot samt har en högre grad av ekonomiskt oberoende? Om de dessutom är nyfikna och har tid att sätta sig in i ämnet; är intresserade på naturvetenskap och underliggande fakta och förklarande nyanseringar hellre än ovaliderade modeller och förenklade budskap; tror ni detta gör dem mer benägna att bli klimathotskeptiker?

 82. Thomas P

  JT #80 ”Tycker ni som försvarar denna psykosociala klimatförnekarforskning att detta är en bra forskningsfråga: Varför är klimatförnekare oftast äldre vita män? ”

  Själv är jag inte så intresserad av sådan forskning vare sig det är Hultman eller hans före detta forskarkollega Norangård som står för den.

  På frågan du ställer i sista stycket måste jag svara nej. Din beskrivning där är som framgår tydligt på bloggar som denna helt felaktig. Däremot är det en bra beskrivning av hur f*e ser på sig själva. De har en totalt uppblåst syn av hur pålästa de är och att de vet bättre än forskare på området fast de i verkligheten inte förstått ens principiellt vad en GCM är eller hur olika växthusgaser kan ha olika stor effekt. Och detta syftar alltså på två professorer som anser sig så kunnig att de varit med att starta en blogg kallad ”klimatupplysningen”, dvs de hör till förgrundsgestalter i rörelsen.

 83. Ingemar Nordin

  Thomas P #81,

  ”Däremot är det en bra beskrivning av hur f*e ser på sig själva. ”

  Du lever tydligen i din egen bubbla. Det finns inga som förnekar klimatet. Det finns mycket få skeptikerbilder som lever upp till den halmgubberetorik som alarmister som du och Anshelm/Hultman målar upp. Det här är helt enkelt ett uruselt forskningsprojekt som bygger på fördomar och okunskap. Det är enbart propaganda på samma nivå som när rasbiologerna skapade ”forskning” kring olika ”rasers” karaktärsdrag på 30-talet.

  Jag antar att du, Thomas, inte vill ser likheterna. Men det är precis i detta träsk som du hamnar när du försvarar den här typen av forskning.

 84. Thomas P

  Ingemar #82 Om det inte framgick tillräckligt klart så syftade mitt ”det” på J T:s sista stycke, inte på Hultmans forskning så det är oklart varför du blandar in den.

 85. Ingemar Nordin

  Thomas P #83,

  Så du håller alltså inte med om Anshelms/Hultmans halmgubbe?

  Men strunt samma vad du tycker i denna fråga Thomas. Faktum kvarstår att Anshelm/Hultman bygger hela sitt forskningsprojekt, stöttat med skattepengar, på en totalt felaktig bild av vad vi skeptiker har för ståndpunkt i klimatfrågan. De vägrar att kommunicera med någon av oss på Klimatupplysningen. De svarar inte ens på upprepade privata mejl. De har förmodligen aldrig pratat med en klimathotsskeptiker, eller ens försökt att sätta sig in i vad hela klimatdebatten handlar om. Istället skjuter de från höften med kulor laddade med klimathotspropaganda från Oreskes o Co och sina egna fördomar. De tror att detta okunniga efterapande är ”forskning” när det i själva verket är ett typexempel på värsta sortens pseudovetenskap, av samma klass som 30-talets rasbiologi.

 86. Thomas P

  Ingemar #84 ”Så du håller alltså inte med om Anshelms/Hultmans halmgubbe?”

  Som jag skrev ovan är jag inte så intresserad vare sig av den eller Nordangårds liknande alster.

  ”De svarar inte ens på upprepade privata mejl. ”

  Finns sådant som privata mail efter climategate m m?

  ”De tror att detta okunniga efterapande är ”forskning” när det i själva verket är ett typexempel på värsta sortens pseudovetenskap, av samma klass som 30-talets rasbiologi.”

  Är det inte lustigt hur ni som blir så upprörda om man använder ordet f*ekare så gärna klämmer till med rasbiologin. Och som jag skrev ovan, är det några som är okunniga är det ni som driver denna blogg.

 87. Olaus Petri

  Med tanke på all den makt (och pengar) som ryms inom klimatpolitiken, är den en enda könsmaktsanalys värd namnet den som avser att undersöka varför de ledande klimatvisgossarna mest är vita privilegierade män (både i lägre- och övre medelåldern).

  Svar hugget i sten: Thomas P är ett symptom på något större. Han är rädd för att förlora sina vita privilegier, och det är det som är hans inneboende drivkraft. Hans egoistiska koloniala blick sveper fördömande över oss som exempelvis inte förstår att utvecklingsländerna behöver dväljas i sin efterblivenhet (koloniala arvet). 😉

 88. Ingemar Nordin

  Thomas P #85,

  ”Som jag skrev ovan är jag inte så intresserad vare sig av den eller Nordangårds liknande alster.”

  Så varför skriver du då överhuvudtaget kommentarer på denna tråd? Är det bara din tvångsmässiga önskan att störa alla debatter som gör sig gällande?

 89. Thomas P

  Ingemar #87 ”Så varför skriver du då överhuvudtaget kommentarer på denna tråd?”

  Skall jag tolka det som att du faktiskt är intresserad av Hultmans forskning eftersom du skriver här?

 90. Lasse Forss

  Det är glädjande att så många engagerar sig mot enfalden och översitteriet. Det vittnar inte minst antalet kommentarer om.
  I nr 2 av ”Nya Horisonter”, Magasin från Uppsala universitet, kan man läsa korta snuttar om det som väl anses viktigt. En artikel handlar Anna Rutgersson, professor i meteorologi. Hon forskar på koldioxiden. Avslutningen är faktiskt positiv: ”Hon tycker att medierna ofta ger en överdriven bild av klimatförändringar som leder till oväder stormar och översvämningar.
  Jag skrev till henne och visade ett antal prognoser som inte stämde med verkligheten. Jag visade också upp Johan Rockström som lögnare. Dessutom skickade jag Falskt Alarm till henne. Jag fick svar idag. Men hon kommenterade inte mina frågor. Hon var heller inte imponerad av Gösta Pettersson men hon skulle läsa mera. Jag svarade omgående och bad henne kommentera det som är så uppenbart med alarmismen, bristen på fakta. Det skulle ju vara kul om hon vill ta upp de fel som hon tycker att Gösta Pettersson har. Risken är väl att hon lägger ner svarsverksamheten.

  Här tas också KirstiJ yhäs avhandling upp. Jag fick ju klart för mig av den korta skrivningen att jag som klimatförnekare har högt SDO. Jag har skrivit även till henne och undrat varför hon inte skrivit till några av oss ”klimatförnekare” och frågat varför vi inte tror som ”de 97 procenten”. Det borde väl rimligen vara en god grund att stå på när man försöker ta reda på någonting. Och vi med hög SDO ”ser kanske inte klimatproblemet som en orättvis fråga”. Utifrån detta så sade jag att jag har en förutfattad mening om henne, precis som hon har om mig. Så min bedömning är att hon är socialist. Och jag berättade att inget socialistiskt land fungerar. ”Tänk att det finns en ideologi som kan skapa fattigdom i ett så rikt land som Venezuela”, avslutade jag mejlet. Få se om jag får svar.

  En artikel handlar om Studentdriven utbildning.”Hur ska vi lösa klimatkrisen? Hur får vi en mer rättvis fördelning av jordens resurser?” Här väljer studenterna själva sina lärare från olika områden inom och utom akademin (det kanske inte spelar så stor roll nu för tiden, min anmärkning).

  Ny klimatprofessor på plats. Kevin Anderson heter han. Resan från Manchester tog 51 timmar. ”Med övernattningar och tågbyten, men det var det värt. Som ny professor i klimatledarskap vill han leva som han lär och inte bidra till onödiga utsläpp av koldioxid.”

  Nästa artikel: ”Global demokrati – en realistisk dröm. Är vi för en demokrati på nationell nivå bör vi också stödja tanken på en global demokrati. Vår tids utmaningar kräver bättre institutioner på den globala nivån som kan hjälpa oss att samarbeta för fred och effektiva åtgärder i klimatfrågan”. Det säger Folke Tersman, professor i praktisk filosofi.

  Därefter kommer ”Utbildning för hållbart lärande, där 17 globala mål ska implementeras.

  Jo, det finns andra artiklar också, men det här var de inledande.
  Man ska byta rektor på universitetet här i Uppsala. Undrar om det kan bli bättre?

 91. Gunnar Strandell

  Lasse Forss #89
  Jag läste också om Anna Rutgersson och fastnade för att hon flyttar målstolparna ännu en gång:
  – Vi kan inte se att det blivit mer av extremväder, men många studier visar på en viss ökning av persistens, alltså ett lågtryck som ligger stilla länge över ett visst område, och en risk att vädret blir mer extremt.
  – Vi har egentligen inte kunnat se att det skulle bli mer oväder men ökad persistens är en intressant indikation.

  Alltså, klimatförändringarna leder till ökad persistens, dvs. mindre förändringsbenägenhet hos vädret. I slutänden leder det till ett stabilare klimat.

  Anna Rutgersson är orolig för klimatförändringarna leder till att klimatet slutar förändras!
  Här finns väl all anledning att ha en konferens för att reda ut begreppen!
  Jag utesluter inte att det kan behövas insatser från psykologer, sociologer och kulturvetare innan vi landat.

 92. Lasse Forss

  Jag fick ånyå ett snabbt svar från Anna Rutgersson. Men som jag befarade så skriver hon egentligen ingenting utom att hon har stort förtroende för IPCC och dess forskare. Inte en enda fördjupande fråga kommenterade hon.

 93. Gunnar Strandell

  J T #80 och Thomas P #81
  Tack för att ni i era avslutande stycken så tydligt visar den skillnad i synsätt som finns på den här bloggen och till stor del ute i samhället.
  Det handlar om att ha helt olika värderingar. En ifrågasättande, där en hypotes ställs upp för att prövas och en dogmatisk, där en hypotes försvaras med alla medel och de som ifrågasätter stigmatiseras.

 94. Gunnar Strandell

  Lasse Forss #91
  Så Anna har gått grundkursen 😉 :
  – Ge dig aldrig in i en diskussion med någon som ifrågasätter!
  De har så många punkter som är ihåliga att vi kan inte hålla tätt. Hänvisa istället till IPCC och den mängd artiklar de använt för att bilda sig en uppfattning. De flesta är bakom betalvägg och det kostar ca 50.000 kr att läsa så mycket av dem att man kan bilda sig en egen uppfattning. Inte ens NIPCC har orkat fullt ut. / 😉

 95. Sören G

  Ett udrag från Judith Currys blog: by Lucas Bergkamp
  ”In the field of climate science, this new ethos is even able to accommodate the ‘denormalization’ of scientific debate, the silencing of dissenting opinions, and the stigmatization of skepticism. These deviations from the traditional scientific process are brought about by a combination of strategies and tactics: professionalization of climate scientists,[39] the use of artificially constructed scientific consensus,[40] a wide range of rhetorical devices,[41] intimidating language,[42] ‘bullying’ strategies,[43] political attacks,[44] and even civil and criminal litigation.[45] In implementation of an overall strategy to influence policy decisions and public opinion, climate scientists are assisted by flanking strategies that treat ‘consensus positions’ as dogma. These strategies include the deployment of ‘spin doctors’ that sell the dogma invoking urgency and doom scenarios,[46] while discrediting skeptics.[47] They include also the implementation of institutions that treat the findings of climate science as foregone conclusions, and, thus, engage in climate science awareness, communication, education, and ‘solutions.’[48] Few climate scientists have publically disapproved of these strategies and tactics. Fewer yet have insisted on open, free, and honest scientific debate, and disassociated themselves from those who do not subscribe to these norms.[49]”
  https://judithcurry.com/2016/10/25/politics-and-the-changing-norms-of-science/

 96. Daniel Wiklund

  Thomas P skriver ju här på bloggen för att övertyga nån, hittills så har han enligt egen utsago inte gjort det, efter tusentals kommentarer. Kan han möjligtvis ha nåt annat skäl till att vara den flitigaste att kommentera, trots att han föraktar bloggen.

 97. Kenneth Mikaelsson

  Han har väl betalt per spalt meter…. i vilket fall så är stanken av vaselin stark hos han..

 98. Olof Hellström

  Bäste Jakob !
  Jag har full förståelse för Din bedrövelse avseende det helt meningslösa opolitiska resultatet
  av Klimatmötet i Paris i december 2015 och som oberoende av FN:s fortsatta handläggning
  kommer ha lika obetydlig påverkan på den fortsatta klimatutvecklingen som det gamla
  Kyotoprotokollet av år 1997 har haft och som var avsikten att det nya protokollet skulle ersätta !

  Enligt min bestämda uppfattning är det nuvarande käbblet om koldioxidens inflytande på
  Jordens medeltemperaturutveckling eller inte helt beroende på kortsiktigheten av tidsperspektivet.
  Under den senaste miljonen år har vi bevisligen haft 8 stycken ISTIDER med varaktigheter
  på mer än 100 000 år och mellan dessa INTERGLASIALA PERIODER på sisådär 12 000 år och
  vi närmar oss inom kort risken av att komma in i en ny ISTID eller i varje fall risken för en
  ny LITEN ISTID liknande den som drabbade oss under en period från början av 1600-talet och till
  slutet av 1800-talet. Sett i detta längre tidsperspektiv och med alla observationer och mätningar
  som har vetenskapligt redovisats och dokumenterats finns det INGEN SAMMANHÄNGANDE
  BILD, som skulle innebära någon global långvarig uppvärmning innan vi med ganska obönhörlig
  säkerhet drabbas av en längre period av mycket kallare väder – i värsta fall en ny ISTID.
  Observationer från tidsperioder omedelbart föregåede istider antyder att dessa har varit
  temperaturmässigt oroliga liknande den som vi för närvarande befinner oss i.
  Och så till den märkliga och enligt min uppfattning meningslösa debatten om koldioxidens
  eventuella inflytande på ovanstående geologiska process. Vi vet att vi lägre halt av CO2 än
  150 ppm så upphör ALL FOTOSYNTES och Jorden förvandlas till ett livlöst klot. Vi vet att vi för
  c:a12 000 år sedan var nere på en CO2-halt på c:a 200 ppm d.v.s. mycket nära ” the tipping point”för en ny ISTID. Vi vet också att ökad halt över detta värde logaritmiskt minskar koldioxidens påverkan på den globala temperaturen.. DET FINNS SÅLEDES INGET VETENSKAPLIGTUNDERLAG FÖR NÅGON PÅSTÅDD OVÄNTAD GLOBAL UPPVÄRMNING FRÅN DAGENS HALT AV CO2 på c:a 400 ppm.
  Av det ovanstående framgår att det är det långa tidsperspektivet som måste i fortsättningen
  bli vägledande för den vetenskapliga hanteringen av Jordens fortsatta temperaturutvecklling
  och då helt fristående från ovederhäftig, politisk och religös påverkan.

  Med vänlig hälsning
  Olof Hellström
  bergsingenjör och energiexpert
  Medlem av ICG och CLEXIT

 99. Från Sveriges radio:

  ”Trots stor konsensus i forskarvärlden är det många som förnekar klimatets påverkan på miljön.

  Arrangören Martin Hultman, docent i teknikvetenskap och miljöstudier förklarar varför de arrangerar konferensen

  – Det handlar dels om att få en förståelse för hur värderingarna skapas och i vilka sammanhang. Men också om att kunna hantera det här. Att vi har utmaningarna samtidigt som det finns grupper som förnekar det här.”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6550137

 100. Sören G

  #98 Jacob Nordangård
  Det är rena Sovjetstaten med politruker som Martin Hultman som försöker tysta debatten. Och dumskallarna på Sveriges radio förstår inte att sann vetenskap inte kan existera utan fri debatt.

 101. John Silver

  #1

  Roger Pielke Jr. ‏@RogerPielkeJr 3h3 hours ago

  FYI
  I have in press long read on my experience being focus of coordinated attacks by CAP, White House, Grijalva, Krugman, Guardian, Mann etc
  0 replies 12 retweets 11 likes

 102. Ingemar Nordin

  Jacob #98,

  ”Det handlar dels om att få en förståelse för hur värderingarna skapas och i vilka sammanhang. ”

  Efter flera påstötningar på tema T vid Linköpings universitet så har jag inte lyckats få vare sig något program eller någon möjlighet att åtminstone anmäla mig till denna konferens om ”klimatförnekare”. Det verkar vara en öppet annonserad, internationell – men samtidigt hemlig och tätt sluten – ”konferens” om något som konferensarrangörerna inte riktigt vågar stå för. Vilken ”förståelse” är de egentligen ute efter?

  Det verkar mer och mer likna ett pseudovetenskapligt arrangemang av en religiös sekt. Varför lånar LiU sitt namn och rykte till detta spektakel? Jag har aldrig upplevt något liknande vid LiU.

 103. Ingemar Nordin

  John S #100,

  Hade du en länk till Roger Pielke Jr?

 104. John Silver

  #102
  Hans blogg är nedlagt sedan angreppen, men du kan väl twittra honom.
  Twittret är från https://twitter.com/stevesgoddard

 105. John Silver

  Glömde https://twitter.com/RogerPielkeJr

 106. Ingemar #101

  Jag vet precis vad den ”förståelsen” går ut på eftersom jag har fått känna på den. Det liknar mycket ett sektbeteende där allt som strider mot ideologin ses som ondska. Det är inte intressant med någon dialog. ”You’re either with us, or against us.”

  http://www.fri-sverige.se/index.shtml

 107. Thomas P

  Jacob #105 Du kan väl jämföra dina erfarenheter med Mann, Jones, Salinger eller Monnett?

 108. Guy

  Thomas P # 106

  ”Jacob #105 Du kan väl jämföra dina erfarenheter med Mann, Jones, Salinger eller Monnett?”

  På vilket sätt strider dessa herrar mot ideologin. Var det inte dom som uppfann den?