Koldioxiden avdramatiserad. Del 2/2

(ref. till del 1, KU)

Vi fortsätter att ”skrapa på ytan” för att påvisa  fakta som stödjer att vi inte har någon klimatkris och att CO2:s klimatpåverkan är dramatiskt överdriven. Men alla samhällsomvälvande och drakoniskt dyra omställningsåtgärderna från en ensidig och meningslös jakt på CO2 verkar ändå fortsätta.

IPCC AR4, 2007 antar att under förindustriell nivå så rådde jämvikt mellan CO2 i atmosfären (760 GtC) respektive i biosfären (2300 GtC) och hydrosfären (38000GtC) och att ingen annan naturlig jämvikt kan råda.  Andelen i atmosfären är då 760/41060 = ca 1,9%. Enligt professor em. Gösta Pettersson kan gjorda utsläpp plus antagna nya utsläpp från alla kända reserver av kol, olja och gas maximalt tillföra 2365 Petagram C vilket motsvarar en förhöjd atmosfärshalt  till 1112 ppm. Över tid, när ny jämvikt nås, kan därför den kvarvarande ökningen bli maximalt 1112 x 0,019 = 21 ppm motsvarande en total atmosfärshalt av ca 300 ppm.  Allt detta enligt IPCC och med det förenklade (och felaktiga) antagandet att de samlade utsläppen inte påverkas av temperaturen. (Bild 7 och länk nedan ) Det understryker generellt det meningslösa i att ”jaga CO2-utsläpp” och ändå mer det idiotiska att lägga miljarder på teknik för ”fånga in” CO2.  (CCS )

kolcykel IPCC

Bild 7

Normaltillståndet i Sverige är att vi alltid vill ta ledartröjan och genomföra  de mest långtgående omställningsåtgärder utan hänsyn till kostnaderna. Avsaknad av kalkylerad effekt/kostnadsanalys är total. Låt oss göra en överslagsberäkning över förväntad klimatpåverkan enligt IPCC:s kalkylmodell om vi stänger ned Sveriges alla utsläpp i morgon. De motsvarade 2020 1,4 promille av de globala.

BP: Statistical Review 2021 | KLIMATSANS

Om vi utgår från TCR 3.0, vilket anger förväntad temperaturökning av 3 gr (enl. IPCC!) vid en fördubblad halt jämfört med förindustriell tid. IPCC anger själva att en så stor ökning är extremt osannolik. För att undvika ”fegräkning” väljer vi ändå detta som utgångspunkt men ansätter förindustriell nivå till 300 ppm för enkelhetens skull. Fördubbling med 300 ppm ger nivån 600 ppm. 300 ppm och 3 gr C ökning ger 3/300 = 0,01 gr/ppm. Ökningstakten för atmosfärshalten ansätter vi till höga 2,4 ppm/år och vi antar (felaktigt) att all ökning kommer från fossila utsläpp. Sveriges andel blir då 0,0014 x 2,4 ppm = 0,0034 ppm/år. Fram till år 2100 (79 år) blir det ackumulerat 0,0034 x 79 = 0,27 ppm.
Temperaturpåverkan om vi stänger Sveriges utsläpp imorgon blir:
0,27 x 0,01 = knappt tre tusendels grad mindre. Inte mätbart = försumbart = kan sättas = noll

IPCC:s klimatmodeller ger i sina prognoser konsekvent för höga temperaturer jämfört med data som observerats med satellit och ballong. (Bild 8 )

temp LT

Bild 8

När man låter modellerna beräkna temperatur bakåt till historisk tid, blir utfallet det omvända, de ger för låga temperaturer jämfört med proxydata baserat på havssediment (Patrick Moore, ”Fake invisible catastrophes and..”) eftersom de överbetonar CO2:s klimatpåverkan och spår lägre temperaturer exempelvis under den medeltida värmeperioden. (Bild 9 )

vxhusgaser holocene

Bild 9

IPCC utgår i sina modellberäkningar från giltigheten av den s. k. Bern-modellen för CO2:s uppehållstid i atmosfären. Den anger storleksordningen 100 år. Man räknar också som att hela ökningen från 280 ppm till 415 är orsakad av människan. (Bild 10 )

Ett grundskott mot Bernmodellens giltighet  är den s.k. bombkurvan. Namnet kommer av att kärnvapenprov genomförda efter kriget under en relativt kort tid som en puls, gav ett stort tillskott av kol C14 till atmosfären. När proven upphörde 1963 hade halten av C14 fördubblats jämfört med den tidigare jämviktsnivån. Därefter har ett stort antal studier genomförts över hur halten minskat över tid. Eftersom det oavsett källa inte är någon skillnad på olika koldioxidmolekyler avseende hur länge de blir kvar i atmosfären, kan man därav också dra slutsatser beträffande fossil koldioxid. Dessa observationer av verkligheten visar samma uppehållstid, cirka 10 år, en faktor 10 kortare tid än vad Bernmodellen postulerar.

BERN-modellen bortser från att koldioxidens löslighet i vatten är temperaturberoende. Det är vetenskapligt inte försvarbart. I klimatmodellerna måste man uppskatta luftens framtida koldioxidhalt som ingångsvärde för att beräkna framtidens temperaturer. Havens avgasning har en inte försumbar inverkan på koldioxidhalten och då måste man veta vad framtida temperaturerna kommer att bli för att kunna beräkna dem. (Professor em. Gösta Pettersson). Det är cirkelbevisens urmoder. Skit in skit ut helt enkelt.

uppehallstid

Bild 10

Vi har tidigare i del 1 berört historiska temperaturdata som visar att vi även i relativt närliggande tid, exempelvis under 1930-talet,  har haft lika höga globala temperaturer utan möjlig påverkan av fossil koldioxid. Tittar vi i tillbaka över hela perioden från slutet av den senaste istiden fram till modern tid finns väldokumenterade data, bl.a.  baserat på isborrkärnor från Grönland, där GISP2 är den mest välkända.

Bild 11 nedan visar perioden från 10000 år sedan fram till modern tid och bild 12 knappt halva denna tidsperiod ca 4000 år bakåt i tiden. Lika höga eller högre temperaturer än idag förekom i alla värmeperioderna och då garanterat utan påverkan av fossil CO2! Som framgår av bild 12 sammanfaller värmeperioderna med blomstringsperioder för mänskligheten vad gäller välmående och kultur. Mellanliggande köldperioder präglas lika självklart av krig, svält och elände.
Uppvärmningshastigheterna under värmeperioderna, utan påverkan av fossil CO2, var lika höga eller högre än under den nu pågående.

Inofficiellt ”världsrekord” härrör från en period för 14000 år sedan då den grönländska årsmedeltemperaturen steg med 16 grader under loppet av 40 år. (Ref. G. Pettersson, Falskt Alarm) Då kan man prata om snabb uppvärmning!

Gronland GISP2

Bild 11

klimatdata gronland

Bild 12

Västvärldens självskadebeteende skulle inte vara möjligt om den breda allmänheten, i vårt land och resten av världen, via media fick ta del av alla dessa fakta, som var för  sig kan ses som oomtvistade.

Tänk om de tiotals miljoner vi spenderar på att forska om vad det kan vara för fel på dem, som ifrågasätter hypotesen om koldioxidens och särskilt människans roll i klimatförändringen. I stället borde man reda ut fundamentala ingångsvärden. Det går förstås inte. Det hörn som mänskligheten har målats in i är både rymligt och skönt för alla rättrådiga politiker och medlöpare.

folja john

Evert Andersson / Mats Kälvemark

 

Paris climate promises will reduce temperatures by just 0.05°C in 2100 (Press release) | Bjorn Lomborg

Den aktuella klimatförbättringen | Hans W:son Ahlmann | SvD

Perspektiv på luftens koldioxidhalt – Klimatupplysningen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Evert och Mats
  Bern eller Bomb är tydligen frågan som vi bör ställa till alarmisterna!
  Uppskattar era tydliga genomgångar.
  – bra teamwork!

 2. Rudolf

  Koldioxid anges som ppm. Det ger samma värde oavsett höjd. Men.. koncentration är ett annat mått som kanske är mer relevant? Andelen CO2 molekyler per m3 är betydligt högre vid jordytan än högre upp i atmosfären där det antas finnas ett skikt som återsänder strålning till jorden. Återstrålningen skulle därmed vara som störst nära jordytan? Vad säger expertisen?

 3. Rudolf: Jag är ingen ”expertis” men reagerar på det du skriver: ”Andelen CO2 molekyler per m3 är betydligt högre vid jordytan än högre upp i atmosfären…”

  Som du så riktigt konstaterar är antalet molekyler av koldioxid högre ju närmare havsnivå man kommer och stiger ytterligare när man kommer under den. Ett exempel på detta är Death Valley i USA.

  Givet andra faktorer lika är det varmare vid markytan än högre upp inom troposfären. En tumregel säger att temperaturen ändras 6° per 1000 höjdmeter.

  Vem/vad har fått dig att tro att skiktet som reflekterar värmestrålning mot Jorden finns högt upp?

  Med vänlig hälsning / Erik Edlund

 4. tty

  #2

  ”Återstrålningen skulle därmed vara som störst nära jordytan?”

  Ja.

  På högre höjd partialtrycket är lägre ”läcker” en större del av strålningen iväg ut i rymden. I mitten av CO2:s viktigaste absorptionsband ligger den höjden t o m ovanför tropopausen.

  Denna effekt är dessutom mycket kraftigare för vattenånga, den starkaste växthusgasen, som avtar mycket snabbt med höjden, p g a att den kondenserar/fryser. Man måste komma ihåg att vattendroppar/iskristaller (=moln) inte är en växthusgas utan svartkroppsstrålare.

 5. Enough

  Jag fick en tanke, testar den här, på ämnet att bygga en trygghet i att jordens klimat är mycket stabilt både med och utan mänskliga aktiviteter:

  Den går ut på att bygga och följa en mycket förenklad modell, där bara de ( förväntat) största påverkarna är med. Då tänker jag mig att vattenånga och de två grundgaserna samt solens aktivitet ingår, och helt bortse från biosfärens CO2 utbyte.

  Anledningen är att jag tror mig ha förstått att haven spelar en avgörande roll för temperaturen tillsammans med vattenångan och moln. De utgör tillsammans jordens grundtemostat. Kanske finns redan något liknande, eller är gjort tidigare?

  För om man kan visa att denna förenkling följer verkligt utslag över tid ( och, om möjligt, räkna bakåt i tiden), skulle man kunna utesluta någon större inverkan från CO2, eller?

  Kanske jag gravt missat något väsentligt, det är t.o.m. troligt, men blev sugen på att testa en ide…..någon som vill/kan bekräfta/dementera…?

 6. Enough

  …….Glömde skriva med världshaven är med såklart, det framgick otydligt med att biosfären var borträknad, tror alla förstod ändå.

 7. Mats Kälvemark

  #5, 6 Enough
  Haven och deras ytvattentemperatur har en avgörande betydelse för temperaturutvecklingen på land. Se diagram 3a och 3b i vårt blogginlägg del 1. Där framgår att Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) har en tydlig påverkan på såväl temperaturen i norra del av världen (Svalbard/Spetsbergen) som isutbredningen i Arktis.

 8. Enough

  #7

  Ja, såklart, min tanke vara att se om en sådan förenkling ( samband mellan havsvattentemperatur, vattenånga, moln och sol), speglar jordens medeltemperatur. Alltså en modell som kanske är jämförelsevis ganska enkel att räkna på……

 9. Olav Gjelten

  Att försöka omvända ett djupt klimatreligiöst folk med vetenskapliga fakta lär nog tyvärr inte gå.
  Den hängivna skara till denna ”heliga tro” är inte ens intresserade av vetenskap, utan det är den nya religionens budskap som trollbinder dem!

  Även detta folk kommer att vakna en dag, men först när katastrofen av klimat- och energipolitiken är så total att de ser att deras eget och deras barns liv står i allvarlig fara.

 10. Hudik-Anders

  Tack för bra arbete Andersson/Kälvemark.
  Hatten sv. Hur får vi ut denna info till alla människor?

 11. Olav Gjelten

  Ett litet tillägg till # 9:
  Precis ALLA ser att utbyggnaden av vindkraften håller på att förstöra Sveriges vackra landskap till att bli ett närmast landsomfattande industriområde. Varför reagerar så få?
  Säkert för att deras heliga klimattro säger dem att detta är nödvändigt för att RÄDDA VÄRLDEN.

  Vetenskap och upplysning i all ära, men i Sverige och i stora delar av västvärlden är det RELIGIONEN som är den nya och stora kraften i samhället!!

 12. Evert+Andersson

  #10 Hudik-Anders

  Det är inte lätt att nå ut med ovälkomna fakta. Det inser du av frågan att döma.

  Vi skrev en artikel tidigare med uppmaningen att så många som kan borde debattera i den mån lokaltidningarna tar in hädande skrifter. Men det är i alla fall möjligare än i riksmedia.

  Klimatupplysningen är en utmärkt källa till kunskap och inspiration.

  Var inte defaitistiska. Ge inte upp i förväg. Satsa och kör. Ingen enskild tuva välter detta gigantiska lass. Kör med en annan metafor. Droppen urholkar stenen till slut!

 13. jensen

  9
  Från olika håll ,olika kanaler. kan inhämtas hur olyckligt det utvecklar sig för samhällsordningen, när politiken baseras på religion. T.ex. i Myanmar. f.n. , men egentligen i samtliga samhällen i olika omfattningar.
  Tyvärr gäller detta beträffande ovan diskuterade ämne, klimat-scientologin.

 14. L

  När man ser kurvorna så får man känslan av att värme och kyla pulserar över tid ungefär som ozonhålet och att det får vi vänja oss vid. Det är väl jordens sätt att alltid hitta en jämnvikt. Sedan kan vädret spreta upp och ner men det är väl det som är väder.

 15. Bengt

  Uppmaning till Lennart Bengtsson:

  Har haft intensiv mailkontakt med Sydsvenskan i Malmö. Skrev bl a följande:

  Aktuella frågor är en debattplats där främst talespersoner, experter eller på andra sätt professionella publiceras;

  Det betyder att exempelvis Lennart Bengtsson, professor i dynamisk meteorologi och f d chef för Max Planckinstitutet skulle kunna publiceras i Sydsvenskan. Han, om någon är respekterad som klimatforskare långt utanför Sveriges gränser.

  Svaret blev från Heidi Avellan:

  Det beror på artikeln.
  Men om han skriver en intressant artikel med nya rön och erbjuder den till oss med ensamrätt så är det möjligt. Vi lovar aldrig publicering innan vi har artikel för bedömning.

  Sålunda: väl värt ett försök, Lennart!!

  Med vänlig hälsning
  Bengt

 16. Bengt #15,

  Jag känner igen det där svaret. Och sedan är det blankt nej pga bristande utrymme oavsett hur ny forskningen som man för fram är. Så jag gissar att Sydsvenskan kör med en standardformulering för att sedan kunna slänga det i papperskorgen. Ledsen, med det är så svenska stormedia agerar. De har sin agenda som inte får störas.

  Jag skulle gissa att Lennart B har en större chans i SvD eller DI, om han nu skulle känna för det …

 17. Anders

  #16 Ingemar Nordin, #15 Bengt. Varför inte helt vända ryggen till de stora svikarna och istället prova den nya fria tidningen EPOCH TIMES Sverige?

  Se gärna vad tidningen skriver om sig själv: https://www.epochtimes.se/om-oss

  Jag har nyligen blivit prenumerant och är helnöjd.

 18. Sören+G

  I Rapport handlade det om skogsbränderna i medelhavsområdet. Enligt reportern ser vi här en konsekvens (eller vilket ord han använde) av det allt varmare klimatet i medelhavsområdet och i resten av världen.
  Han menade alltså den globala uppvärmningen som definitionsmässigt enligt medierna beror på användningen av fossila bränslen.
  Men långvarig torka beror på brist på regn och högtryck med solsken. Hur skulle CO2 kunna påverka högtryck. Det är nog troligare att ett kallare klimat kan förorsaka mer torka. Och felslagna skördar. De antika kulturerna blomstrade under de varmare perioderna och kollapsade under efterföljande kalla perioder. I medelhavsområdet var det snarare torkan än kylan. Det berättas att när Gamla Riket i Egypten föll var vattennivån i Nilen så låg att man kunde gå över.

 19. En annan

  OT men ibland måste man få garva åt dårskapen, lånade denna från kommentarsfältet hos WUWT;
  Hey, they’ll build a spaceship & fly up to the Sun & paint it dark maybe even black, but to protect themselves from the extreme heat, they’re planning on going at night!!!! ;-))

 20. mattias

  #18
  Ett intressant abstract som problematiserar skogsbränder i södra Europa. Den ökade risken för skogsbränder är snarast en följd av en högre befolkningstäthet och förändring av markanvändning. Gäller för övrigt också sannolikt även för utfallet av de översvämningar som inträffade i Tyskland.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124104341000051

 21. En annan

  Förvisso måste co2-teorin belysas i alla aspekter, men kärnfrågan återstår, är medborgarna fullt ut medvetna vad Agenda 2030 innebär fullt ut för dem? Jag tror inte det, just nu är det ren plakatpolitik som kan ha förödande konsekvenser för samhällsekonomin. Jag har inte sett en enda konsekvensanalys värt namnet av denna omställning till grön energi i Svensk MSM, mest en massa blå dunster som öppnar upp för smarta lycksökare som tankar skattemedel.
  Man kan hoppas att stockholmarna inte fastnar i tunnelbanan en svinkall vinterdag…

 22. Sten Kaijser

  Mats och Evert,

  en liten kommentar om ”naturlig jämvikt”.

  För atmosfär och hav finns det en jämvikt. Att blanda in gröna växter och markkol kan inte vara rätt.

  Visserligen beror fotosyntesen på koldioxidhalten men det är så mycket mer som påverkar växtligheten. Det måste vara fel att hävda att förhållandet ”i jämvikt” alltid är detsamma.

 23. Ivar Andersson

  #18 Sören
  En grek sa att skogen inte brunnit på hundra år och då är det mycket brännbart, om man inte aktivt rensar skogen, när det väl brinner.