Klimatmodellerna och dess stora brister

Klimatmodellerna spelar en central roll i klimathotsreligionen. Att jag kallar klimathotet för religion beror på att klimathotarna baserar sina påstående på klimatmodellernas utdata och att det finns stora vetenskapliga brister i klimatmodellernas uppbyggnad. Mer tro än vetande. För de används just som prognoser av politiker och av IPCC. Nu ska vi granska klimatmodellerna och några av svagheterna.

Min egen bakgrund inom området är att jag är civilingenjör samt har dessutom läst motsvarande 40 poäng i numerisk analys på Stockholms Universitet. Jag har dessutom arbetat som handledare inom numerisk analys på KTH i tre år.

segelflyg

Min f.d. hobby segelflyg gjorde att jag fördjupade mig inom meteorologi, både praktiskt och teoretisk. Som segelflygare är du helt beroende av termik (uppvindar). Segelflyger man mycket blir man duktig på att tolka väderprognoser och att visuellt tolka moln. Spänning får man bl.a. genom att man bara har en chans att landa.

När jag skriver inlägg som detta har jag som målsättning att naturvetenskapliga kunskaper på gymnasienivå (naturvetarlinjen) ska räcka för att förstå och ha utbyte av inlägget. Jag måste naturligtvis förenkla en hel del för att uppnå detta.

Tillbaka till modellerna. Det som IPCC refererar till i sina rapporter bygger på en utveckling av numeriska väderprognoser. För vädermodeller delas jorden in i ett tredimensionellt rutmönster och sen initieras startvärden med verkligt uppmätta data och man integrerar sig framåt i tiden numeriskt. Mycket beräkningskapacitet åtgår. Vädermodeller brukar stämma ganska bra ett par dagar framåt i tiden men dåligt efter en vecka eller mer. Sen finns det speciella väderlägen som även dagens vädermodeller har svårt för. T.ex. när/om stratusmoln (dimmoln) kommer att lätta på dagen eller var värmeåskväder eller regnskurar kommer att bildas.

Klimatmodellerna ska försöka avbilda strömningar och strålning över hela jordklotet långt fram tiden. Detta är oerhört komplext och de modeller som används är också mycket komplexa. Man kopplar ihop olika processer via kopplade partiella differentialekvationer och dessutom parametriserar man diverse processer. Det finns ingen exakt lösning på ”världsklimatet”, därför måste man förenkla och försöka numeriskt räkna sig fram. Men vilka svagheter finns och vilka fel introduceras? Vi ska ta upp några svagheter. I IPCC TAR (2001) skrev man:

”In climate research and modelleling, we should recognize that we are dealing with a coupled nonlinear chaotic system, and therefore that long-term prediction of future climate states is not possible [min fetstil] Ref 1

CMIP5-73-models-vs-obs-20N-20S-MT-5-yr-means1

Figuren ovan visar att nästa alla klimatmodeller avviker avsevärt från verkligheten senaste 20 åren.

För gles grid (rutnät). Ett typisk horisontellt värde i klimatmodeller är 100 km mellan punkterna. Hela åskväder kan då uppträda mellan punkterna utan att ”synas”. Åskväder är viktiga då de transporterar värme vertikalt (via konvektion) framför allt i tropikerna. Åskväder som klumpas ihop är ofta starten på orkaner (om de rätta förutsättningarna i övrigt finns).

För litet tidssteg. Som jag beskrev tidigare integrerar men sig framåt i tiden. Ett för stort tidssteg minskar noggrannheten.

Denna video med professor Christopher Essex tar också upp några av bristerna i klimatmodellerna. Den är en timme lång – har du ont om tid se gärna andra halvan.

Vad som händer med en beräkning vid litet rutnät (1 mm) och 1 sekunds tidssteg kan du se i videon. 10 variabler och 10 år framåt i tiden med en dator som klarar 10.000.000.000 flops/sec (flops =flyttalsoperation). Det tar 10**20 år, alltså 10 med 20 nollor efter och det motsvarar dubbla tiden sen Big Bang!

Initiering med verkliga värden saknas. Istället för att initiera systemet med verkligt uppmätta värden så kör man klimatmodellerna många gånger med olika ”slumpmässiga” värden. Man väljer olika set av påhittade men rimliga data.

Naturliga fysikaliska processer saknas eller avbildas felaktigt. Kunskapen om havsströmmar är för låg för att idag bra kunna avbilda detta i en dator. Vi har ENSO, PDO, AMO och många cykliska havsströmmar. PDO och AMO har runt 60-års cyklar medan ENSO (El Nino, La Nina) har man inte ens säkert grepp om vad som kommer att hända nästa år. Dessa OGCM modeller (Ocean General Circulation Models) förbättras nu successivt och har kopplats ihop med övriga delar av klimatmodellerna. Speciellt viktig är kopplingen och utbytet mellan hav och atmosfär.

Sen har vi molnbildning som är en svag länk.

Avrundningsfel. Datorerna klarar bara en viss precision i sina flyttal och detta introducerar mer fel. Professor Essex tar upp detta i videon också.

Parametrisering. Detta görs för att förenkla men det i sin tur kan innebära för stor förenkling av verkligheten. Det kan också vara en gissning baserat på gamla data. Oftast är det en bästa gissning i klimatmodellerna. Och gissningar blir ofta fel.

Kaotiska förlopp. Att det finns kaotiska förlopp konstaterade IPCC redan 2001. Hur kaotiska och vilka fel det leder till är svårt att uppskatta.

Anpassning bakåt i tiden. Modellerna har anpassats för hårt bakåt i tiden vilket lätt innebär att helt nya korrigeringsfel introduceras. T.ex.om temperaturen ökar för långsamt (mot egna hypotesen) tar man till aerosoler som förklaring. Eftersom man inte har tillräckligt grepp om de naturliga processerna introduceras här lätt många allvarliga nya fel. Nu skylls den avstannade globala temperaturen på naturliga processer. Men då följer att motsvarande uppvärmning också kan bero på naturliga processer. D.v.s en del av uppvärmningen 1970-1990 beror på naturliga processer och har inget med koldioxidutsläpp att göre.

Felaktiga slutsatser. Den s.k. kallade återkopplingen baseras på gamla data från 1900-talet d.v.s. man har gjort en slags kurvanpassning. Men om grunden är bräcklig duger inte detta. Det är lätt att via ekvationer som anpassas till gamla data tro att man förstår processerna. Ta aktiekurser och anpassa till gamla data. Att du lyckas innebär INTE att du kan spå framåt i tiden. Hela IPCC:s resonemang är ett cirkelbevis där återkopplingen och kommande globala uppvärmning inte alls bevisats.

Prognosvärde saknas helt. När man ska avbilda värme och strålningsflöden för hela världen så är det svårt. En självklarhet är att modellerna måste valideras d.v.s. stämmas av mot verkligheten. Detta har inte gjorts och prognoserna som numera kallas scenarier i IPCC:s rapporter har inget prognosvärde. Men politiker och dess medlöpare gammelmedia använder detta som prognoser. Att spannet är så stort som flera grader (regionalt 1.5 – 6 grader) är en varningssignal för de vetenskapligt initierade. Det tyder på stor osäkerhet.

Retoriska bluffar. När IPCC (2013) påstår att med 95% säkerhet att människans utsläpp har orsakat huvuddelen av uppvärmningen sen 1950 är detta en retorisk bluff. Man låtsas att man räknat fram 95% men det har man inte. 95% är ett påhittat tal som man tycker låter bra.

Modellerna blir verkligheten. Nu pratar jag om psykologiska faktorer som inte är mitt specialområde. En av historiens värsta flygkatastrofer inträffade på Teneriffa 1977 då två Boeing 747 kolliderade på marken. Haveriutredningen kom fram till att en bidragande orsak till katastrofen var att holländska piloten blandade ihop med verkligheten med flygsimulatormiljö. Piloten på KLM-planet var en av världens mest erfarna på denna flygplanstyp och tränade ofta piloter i simulator. När klimatmodellerare jobbat i modellmiljö många år kan det vara svårt att skilja verklighet från modell. När kartan och terrängen inte stämmer överens gäller kartan. Sen är det alltid svårt att erkänna att det man jobbat med är fel.

Styrd forskning. Stora pengar anslås till forskning att ta fram klimatmodeller. Men det är en politisk styrd forskning. Alla vet vad politiker vill komma fram till. De som har pengarna bestämmer och kommer du inte fram till ”rätt” resultat blir det inga nya pengar.

cigarett

Cigaretter och alkohol har numera varningstexter på sig. Scenarier från klimatmodeller borde också ha en varningstext – ”Varning – får inte användas som prognos”. 

Lusläser man SMHI:s regionala klimatprognoser finns ofta små brasklappar om osäkerheter gömda långt bak i texten. Men detta talar man tyst om och svenska politiker använder scenarierna som sanningar. Så här sa IPCC:s huvudförfattare Kevin Trenberth ”We do not have reliable or regional predictions of climate.” Tyvärr har SMHI en central roll i klimatbluffen – lura poliitiker och folk att framtida regionala klimatet går att förutse.

Finns det ingen nytta med klimatmodellerna? Jo, det anser jag. Fast de måste användas på rätt sätt och det är att öka förståelsen för fysikaliska processer som påverkar klimatet. Vi är långt ifrån ett prognosvärde idag. Kanske om 30-50 år att vi kan ha närmat oss. Det tar också mycket lång tid att validera klimatmodellerna men det måste göras. Hittills har 98% av klimatmodellerna haft fel de senaste 18 åren. Vad som skulle kunna bidra till att förbättra resultatet är opolitisk oberoende forskning. Nya klimatmodeller kanske inte alls ska bygga på väderprognoser utan helt nya principer. Risken politiker då tar är att resultatet kanske blir att någon farlig uppvärmning inte kommer att äga rum. Men det kan också bli en kommande farlig avkylning av jorden.

__________________________________________________

Ref 1: IPCC TAR 2001, section 14.2.2.2 sida 774.

NIPCC – Global Climate Models and Their Limitations

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar

  Bra skrivet.
  >Hittills har 98% av klimatmodellerna haft fel de senaste 18 åren.
  Det är alltså inget verktyg som man har någon som helst nytta av i dagsläget. Det är enbart ett kostsamt propagandaverktyg avsett att vilseleda politiker och andra beslutsfattare genom att ge ett sken av vetenskaplighet åt det politiska projektet som det formulerats av Figurere/FN

 2. Allan Forsling

  Det man i princip vet är att alla försök att göra mycket långsiktiga prognoser blir felaktiga. Gäller oavsett område. Jag kan bara för min del som amatör då tycka att klimatet är ett särskilt sällsynt dåligt område att försöka göra långsiktiga prognoser.

 3. Lasse

  Per hade ni inte modeller på luftflödena när ni segelflög? Eller gick ni på gamla beprövade samband dvs tittade bakåt för att se in i framtiden.
  Det som talar för modellering är att man kan leka med ingående variabler. Det som talar mot är att leken måste avskiljas från verkligt utfall.
  Det har skett en del med molnbildningen vilket påverkar antalet soltimmar.
  Vi har gått från en ”dimming phase” 1958-85 till en brightening phase 1985-.
  Modellerna gjorde kalkyler av temperaturtrenderna under dessa faser och jämförde dem med utfallet.
  I korthet kunde modellerna inte fås att spegla verkligt utfall alls, speciellt på norra hemisfären.
  Delta T(NH) decade (obs-modell) blev -0,14 under avkylningen och 0,10 under uppvärmningen.
  http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-11-00074.1

 4. Lars Cornell

  Tack Per för en mycket intressant genomgång. Att det är populism i SMHIs rapport till Riksdag och Regering är solklart som jag visat i
  http://www.tjust.com/vit/2015/JO-SMHI.pdf
  de borde skämmas.

  Men det är en sak jag särskilt undrar över. Är modellerna logaritmiskt avtagande eller är de raka? Vetenskapsmän har påstått att modellerna är ’för raka’ och därför ger för höga resultat.
  Här i bloggen rapporterades det nyligen (hittar det ej nu) om en till Stockholm inbjuden klimatforskare som hävdade att sambandet är rakt.

  De scenarior som redovisades i AR4 var helt raka,
  temperaturhöjning = rak funktion av koldioxidutsläpp i kilo.
  Jag hittar ej något liknande i AR5.

  SMHIs rapport signalerar, utan att vara tydlig, att påverkan ej är logaritmiskt avtagande.

  Det går inte att skrämmas med koldioxid om man accepterar det logaritmiska sambandet. Endast vid raka modeller har koldioxidändringar över 600 ppi någon synbar effekt. Den figur du visar tyder på linjärt samband. Det logaritmiska avtagandet borde trycka ned kurvans (simuleringarna) högra del. Det kan man skönja i verkliga uppmätta data, men ej i simuleringarna.

  Så hur är IPCCs och SMHIs datorer programmerade? Tar de fullt ut hänsyn till den logaritmiska effekten?

  Jag är tveksam till att meteorologer är de bäst lämpade att forska om klimat. De har ej de rätta verktygen och ej den breda kunskap som tex naturgeografer har.

  Du skriver ”Vad som skulle kunna bidra till att förbättra resultatet är opolitisk oberoende forskning”. Självfallet är det så. SMHIs politisering är en skam för dem och för Sverige. Vi behöver nya klimatmodeller som mer baseras på beräkningar och mindre på simulering där man snabbt tapper kontroll över händelserna.

 5. Lasse #3: Vid segelflygning har du en aktuell dagsprognos från flygmeteorologen. Den bygger på vädermodeller, uppmätta aktuella data via väderballonger + meteorologens erfarenhet av de lokala förhållandena. Speciellt intressant var molnbas vid olika tidpunkter, hur mycket av himlen som var täckt av moln, molntyp, eventuella inversioner, om/när sjöbrisen skulle dra in (den släcker ut termik). När du flyger är det din egen erfarenhet som gäller. Moln/mark ger indikationer om termik. Just att kunna läsa moln är nyckeln till bra segelflygning. Så att titta i backspegeln (tidigare erfarenhet) ger mycket.

  Delar din uppfattning om modellering vilket jag även skrev i inlägget. Rätt använt kan modellering tillföra kunskap.

 6. Inge Bolin

  Efterom ni återigen säger att religion är tro och vetenskap är vetande skulle jag vilja bidra med följande vetande i frågan:

  Visst finns Gud

  Nu i vinter har det gått en serie i TV om vetenskapens syn på detta och det framkom att ungefär hälften av de intervjuade vetenskapsmännen trodde på Gud. Jag tänkte försöka spalta upp några goda skäl att tro på Gud, nämligen:
  I kvantfysiken framgår att en händelse på kvantnivå bara sker om den observeras. En konsekvens av detta är att Big Bang bara kan ha skett om den observerades. (Gud)
  Om universums utbredningshastighet en sekund efter Big Bang varit snabbare eller långsammare i femtonde decimalen skulle galaxerna inte ha kunnat bildas.
  Det finns en hel del konstanter i fysiken som är noggrant fastställda och om de hade haft bara aningen annorlunda värden skulle gjort att världen sett helt annorlunda ut.
  T.ex. gravitationskonstanten G=6,67428 gånger 10 upphöjt till minus 11 N cm/Kg i kvadrat.
  Dessutom: Loschmidts konstant, elektronens laddning, The golden ratio, Plancks konstant, gaskonstanten, Faradays konstant, ljushastigheten, elektronens massa, protonens massa, neutronens massa.
  Chansen att ett protein ska kunna bildas av en slump är 10 upphöjt till minus 150, jämfört med att det finns ca 10 upphöjt till 80 partiklar i det kända universum. Chansen motsvarar alltså att råka välja rätt partikel i universum två gånger i rad!
  Källa: youtube: The signs of Gods existence. Documentary, längd 1 tim 55 min.
  Sen kan man ju resonera logiskt att det är märkligt att världen är så fantastisk och kan fungera så att vi har valfrihet att ordna allt för oss med god vilja, hur kan det vara så utan medveten planering.

  Det finns en väldigt aktiv forskning kring ”Nära döden-upplevelser”, alltså många av de som är nära att dö men räddas tillbaka till livet har många gånger upplevt sig sväva iväg från kroppen, fri från sina fysiska begränsningar och sjukdomar och se sig själv uppe från taket. En del av dem har då träffat avlidna anhöriga, åkt igenom en tunnel (sett ljuset i tunneln) och träffat en högstående kärleksfull andlig varelse som låtit dem uppleva en livsrevy och sedan sänt dem tillbaka till det jordiska livet för att fullgöra sin livsuppgift. De som haft en sådan upplevelse blir alltid förändrade, de blir mer andliga, mer förlåtande, mindre materiella och de tappar all rädsla för att dö. Sen finns det en liten procent som fått en negativ upplevelse.
  Under upplevelsen har de haft fulla själsförmögenheter, ett perfekt minne och en verklighetsupplevelse och ett medvetande som varit starkare än det jordiska.
  I vinter kunde man läsa i GT om en gotländsk grabb som kommit under ett vältande militärfordon och var nära att dö och hade en sådan upplevelse.
  På youtube finns mängder av berättelser från intervjuade personer, mest i USA. Man kan söka på NDE, life after life eller life after death. Många vetenskapsmän intervjuas också.
  För den som tror att upplevelsen beror på kemiska reaktioner i den döende hjärnan kan man påminna om delade upplevelser där personer vid en dödsbädd ibland också lämnar kroppen och följer med en bit på vägen. Deras upplevelse kan inte bero på syrebrist eller kemiska reaktioner.
  En hjärnforskare (Eben Alexander) som haft en sådan upplevelse med hjärnan helt utslagen genom sjukdom menar att hjärnan bara är ett ofullkomligt filter och att våra själsförmögenheter egentligen finns i själen!
  Det finns exempel på hjärnor som bara haft 10% av sin substans kvar och ägaren oförklarligt nog haft fullgod intelligens. Medvetandet är något som gäckar vetenskapen. 15 % av de som haft hjärtstillestånd har då haft en utanförkroppenupplevelse.
  Den största vetenskapliga myten är kanske den att vetenskapen har avskaffat Gud!

 7. Peter F

  Att bara ens tro att människan med hjälp av datorer skulle kunna se in i framtiden är ju i sig en befängd tanke. T o m IPCC säger ju att det inte går att förutsäga det framtida klimatet. Det handlar m a o om tro, inte vetande. Det hela är minst sagt absurt.

 8. Lars Cornell #4 frågade: Är modellerna logaritmiskt avtagande eller är de raka?

  Modellerna är så komplicerade och består av så många kopplade delar så det är svårt att ge ett entydigt svar. Att sambandet mellan CO2 och temperatur UTAN återkopplingar är logaritmiskt är både klimathotare och klimathotskeptiker överens om. Detta skulle bara ge en höjning på 0.5 – 1.0 grader på 100 år vid olika utsläppsscenarier. Men så har vi återkopplingen där kunskapen är för låg. I IPCC:s klimathotsmodeller har man nog parametriserat denna. Exakt hur har jag inte satt mig in i. Det behöver inte vara en linjär parameter utan kan vara en exponentialfunktion X*exp(T). Troligtvis något ännu mer komplext då man bakåt anpassat modellerna för 1900-talet.

 9. tolou

  Sambandet co2 och temp är logaritmiskt avtagande, men iochmed införandet av termen klimatkänslighet pratar man bara om fördubbling av co2 dvs. man plockar ut den logaritmiska funktionen och temperaturen blir en linjär funktion av dubblerad co2.

  Det man då undviker att tala om är att tiden som krävs ökar betydligt för att uppnå denna dubblering i takt med att koldioxidhalten ökar.

 10. Björn

  Bra lektion om det omöjliga! Självklart kan man inte få några långsiktiga prognoser utan att förstå klimatsystemets svängningar och naturliga innehåll. Hur kan någon klimatforskare med heder stillatigande låta denna löjeväckande prognoscirkus få fortsätta? Empiriska data visar på hur meningslöst diskussionen om datamodellernas utfall är. När skall genom våra skatter betalda SMHI begripa detta och släppa detta modellkramande? Självklart ligger det i SMHI´s uppdrag att prognosmässigt försöka med hjälp av mätdata och datorkraft förutsäga de närmsta dagarnas väder, men inte att leka spågumma för framtiden. Framtiden är inte på något sätt förutsägbar, vilket determinister tycks tro. Klimatvetenskapen måste frigöra sig från utopin om matematikens och datorernas förmåga att genom modeller förutsäga framtida globala temperaturer. Rätt använt kan man genom succesiv validering, förstå vad som saknas i modellerna. Men att låta politikerna förstå att vetenskapen idag vet mer än vad den gör, är bedrägeri.

 11. tolou

  Om man skulle våga sig på en prognos så är det sannolikt att havoscillationerna kommer vara negativa runt år 2035, och solaktiviteten åter börja stiga först under 2040-talet i den återkommande 80-års cykeln.

  http://i273.photobucket.com/albums/jj237/tolou1/Solar%20SSN/SolarSunspotNumbers2013_1848to1945up20pct_zps8522c0a2.png

  Eftersom vi har ca. 0,4 gr hittills från co2 återstår kanske 0,4 gr detta århundrade. Sedan beror medeltemperaturen lika mycket på världshaven samt vad solen tänkt hitta på framöver.

  http://i273.photobucket.com/albums/jj237/tolou1/Global%20climate%20model_2015_zps1asmzkpk.png

  Jämförelse med observationer:
  http://i273.photobucket.com/albums/jj237/tolou1/Global%20climate%20model_2015_hindcast_zps2qobnidy.png

  Kan denna högst oansenliga modell göra ett bättre jobb än IPCC? Vi får se…

 12. Ingvar

  Här haru!
  1 miljon dollar och tillgång till en superdator.
  Visa att det är CO2 som orsakar uppvärmningen och projicera vad som händer om 50 år
  Skulle jag nappa på det? Troligtvis. Money talks.

 13. sibbe

  # Inge Bolin 2015/03/08 kl. 10:47

  Några rader ur Mobergs Utvandrare:

  Och harmen rann häftigt till i Karl Oskar. Han tog en liten hösudd på sin räfsa och slungade den högt i vädret, i det han ropade uppåt: – Har du taet dä annra höet, så kan du ta detta också!
  Kristina skrek till, förfärad: Han hade skymfat till himmelens och jordens herre.
  – ”Karl Oska! Du smädade GUD”!
  Karl Oskar svarade inte. Tyst började han räfsa ihop en ny höbreda. Han hade nog fått lära sig Guds bud… Men bibelns klara ord löd, att människorna på jorden skulle äta sitt bröd i sitt anletes svett, och han begärde inte bättre än att få göra det. Men när han släppte till svetten, så ville han också i gengäld ha brödet; han kunde inte tycka att det var för mycket begärt att det skulle ske honom efter Guds egna ord.
  – ” Ängahuset! Hon har tänt eld.” – ”milde käre Gud”…
  På en kort stund brann ängahuset ner och blev glöd och aska med hö och allt.
  Medan de gick hemåt sade Kristina: -”Du minns i bärgseln i somras. När du kastade opp höet?”
  – ”Jaa…”
  – ”Du feck som du ville!” Hon fortfor: – ”Dä var straffdomen. För Gud låter inte gäcka sej.”
  Det var ett missväxtår på grund av lilla istiden. Den varade från mitten av 1600-talet till mitten av 1800-talet Där var tre speciellt kalla vinterperioder omkring 1650, 1770 och 1850, som åtskiljdes av varmare intervaller. Den lilla istiden medförde kalla vintrar i många delar av världen. Och man hade kalla somrar, och somrar med för mycket nederbörd, och varma somrar utan nederbörd alls…
  Man hade missväxt efter missväxt…
  Kristina och Karl Oskar lydde förstås Guds bud: gå och föröka dig…
  Med följden att de svaga dog bort. Så också lilla Anna, deras lilla dotter:
  Svälten på nödårsvintern hade varit svår. Och så hittar den här lilla utsvultna tjejen på våren en kastrull med korngrynsgröt och en slev i den. Du skall inte smaka på gröten, hade mor sagt.
  Men ingen vet hur sleven hade hamnat i hennes hand – Efter vinterns nödföda var gröten för stark kost för hennes mage, som hade svällt upp och stod som en trumma, hård och spänd.
  Hon illskrek när hon fick en häftig värk i magen.
  De hörde hennes jämmerrop hela natten. Tidigt på morgonen dog flickan i sina plågor.
  Det här är några rader ur boken utvandrare av V. Moberg. Han beskriver mycket träffande hur djupt religiöst folket i allmänhet var. Ingen tvivlade på att Gud själv satt på ett moln och skickade ner en blixt som tände på Karl Oskars lada. Och som satte sleven i handen på lilla Anna. Bara för att Karl Oskar smädade honom!
  Gud hade straffat Karl Oskar hårt. Och han straffade också Kristina, som inte gjorde något illa. Finns det verkligen en sådan Gud?
  ”De otaliga böner som både Kristina och Karl Oskar skickade till himlen, medan lilla Anna låg på sitt yttersta, har fortfarande en lång väg framför sig till skaparen av alltet.” #

  Om det finns någon han/hon/hen finns objektet bortom Big Bang. Om någon skapare har skapat vårt universum så har han/hon/hen skapat rymden och tiden. De klimatiska katastroferna som jorden drabbas av sedan den bildades för 4,5 miljarder år var således färdigt inbyggda i skapelsen: Kristina och Karl Oskar levde helt enkelt på fel ställe i världen. De har ju sedermera förflyttat sig till ett område på vår planet där det fanns bättre levnadsvillkor för dem. Sin Gud hade de naturligt tagit med sig hemifrån. Den bibliska Gudens viktigaste grundlag lyder:
  ”Jag är Herren din Gud. Du skall icke ha andra Gudar vid sidan av mig.”
  Finns det någon korrelation mellan Bibelns myter och den framforskade empiriska historian?

  # Universums ålder är cirka 13,8 miljarder år, så man skulle kunna tro att det observerbara universum har en radie på 13,8 miljarder ljusår. Det är dock inte riktigt så enkelt, eftersom universum expanderar. Det ljus som når oss idag från de mest avlägsna objekten, sändes ut då de var mycket närmare än 13,8 miljarder ljusår; under tiden ljuset färdats mot oss har sträckan blivit längre. Samtidigt har de objekt från vilka ljuset sändes ut sedan dess avlägsnat sig från oss på grund av expansionen. Diametern av det observerbara universum beräknas vara ungefär 93 miljarder ljusår, vilket innebär att avståndet till dess gräns är 46-47 miljarder ljusår.
  -Men för Inge Bolin så är världen drygt 6000 år gammal och platt som en pannkaka. Solen kretsar omkring oss och… gud ge mig styrka…

 14. Ingvar

  Kul!
  http://notrickszone.com/#sthash.mqdYHu5V.dpbs
  Fall på eget grepp kan man säga

 15. Rosenhane

  Bojsan på högvarv i DN.
  Syrienkrisen beror på den globala uppvärmningen:

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-med-torkan-kom-kriget-och-alla-flyktingar-1/

 16. Bengt Abelsson

  # 14
  Varför ska Bojs låta fakta stå i vägen för en bra story?

  Från WUWT kommentator TedL
  Roger Andrews debunks the claim:

  Below are the rainfall records for six GHCN stations in Syria. They show no sign of any “extreme drought in Syria between 2006 and 2009 …. the worst in the country in modern times”. Rainfall over the period was close to normal.

  go to this link to see the charts

  http://euanmearns.com/blowout-week-62/

  Ingen torka, men kraftigt ökad befolkningsmängd och “poor water policy” duger som förklaring.

 17. Rosenhane

  #15

  Bojs är bortom vett och sans med Syrien och andra länder varifrån strömmen av asylsökande till Sverige kommer har tre – till fyrdubblat sina befolkningstal de senaste fyrtio åren och den trenden är inte i avtagande.
  Detta innebär att med samma invandringspolitik kommer antalet asylanter att öka med kvadraten inom några få år.
  Såvida inte ett under sker är det bara att instämma med Thomas J: Arma, arma land! 🙁

 18. Rider

  OT. Klimatpropaganda just nu (20:15) på Discovery

 19. Peter Stilbs

  Tack Per for ett utmärkt gediget inlägg.

  Och tack också Rosenhane för tipset om Bojs – fullkomligt ko-ko – men så är hon hedersdoktor också, sedan 2008 … http://www.dn.se/arkiv/nyheter/dns-karin-bojs-utsedd-till-hedersdoktor/9d5559ad-f1af-434f-b37d-dcbb0775f69e/

 20. Peter Stilbs

  Rider #18 – vi beskrev programserien i veckan här https://www.klimatupplysningen.se/2015/03/02/det-gar-trogt-propagandan/

  Jag tittar just just nu – fullkomligt patetiskt dravel

 21. Svend Ferdinandsen

  ”Varning – får inte användas som prognos”.
  Den er god.
  Jeg har længe undret mig over hvad disse evigt øgede opløsninger i klimamodellerne skulle bruges til. I sidste ende midler man ud over hele Jorden og flere år. Den forbedrede opløsning, man kan opnå med ekstrem komputerkraft er mest en skueproces, og har intet med virkeligheden at gøre.
  Det er ikke bedre opløsning som er svaret, men en dybere forståelse af hvad der foregår.

 22. tolou

  Coral SST composite:
  http://www.nature.com/srep/2014/140318/srep04393/images/srep04393-f3.jpg

 23. Ingemar Nordin

  Om SMHI: De köper de värsta scenarierna från IPCC, sedan lägger de på några tiondels grader (och blundar för Nordamerika) på Skandinavien. Sedan bortser från det faktum att regionala prognoser allmänt bland klimatforskarna erkänns som helt oprognostiserbara med dagens klimatmodeller. Här handlar det om rent skojeri som de säljer in hos kommunerna.

  Inge B #6,

  Antagandet om Guds existens och att Gud råder är en ofruktsam hypotes i vetenskapliga sammanhang. Vare sig Gud existerar eller ej så bör vetenskapen aldrig göra det antagandet.

 24. Sören G

  Det var väl 1700-talsastronomen Laplace sa om Gud: ”Jag behöver inte den hypotesen.”
  För övrigt har naturen inte alltid gjort de bästa lösningarna för arternas utveckling, vilket inte talar för närvaron av någon högre intelligens.

 25. Slabadang

  OT Det är sällan man baxnar av överraskning vad gäller elektronikens landvinningar numer !

  Teknik som till skillnad från klimatmodellerna verkligen fungerar skrämmande bra.
  I kväll under stjärnorna fick himlen en ny betydelse. Jag fick en tydlig möjlig förklaring på varför attentatsmän nu allt oftare tycks gripas samma dag eller dagen efter. Paris Uddevalla eller Köpenhamn spelar mindre roll. Det är med blandade känslor jag tar del av den nya teknikens kapacitet.
  Vi kan konstatera att ALLT vi tidigare tänkt och erfarit om övervakning och kontroll får revideras då vi inte förstått vilken teknik som redan är satt i drift och magnituden av dess kapacitet. Londons system med sina tusentals övervakningskameror är redan rena stenåldern. Ingen statsapparat kommer säga nej till tekniken.

  Den nya tekniken går under namnet ARGUS och kan övervaka vartenda rörligt objekt i en stad eller område. Den spelar in och sparar allt som sker och ”målföljer” till och med ned till enskilda fåglars flykt. Operatören kan backa inspelningen flera dagar tillbaka och zooma in på det område/händelse han vill studera. Attentatsmän kan byta flyktbil hur många gånger som helst utan att det hjälper. I hur många städer områden detta system redan är satt i drift i kommer hållas hemligt så länge det går. Men räkna med att attentatsmän kommer få det allt svårare och frågan är hur långt ner i straffskalorna man kan gå innan systemets drift förmåga och existens avslöjas. Det blir liksom ingen idè att ljuga ihop en bra story när bildbevisen hälls som en hink kallt vatten över dig.

 26. Peter Stilbs

  Ja, verkar kul, Slabadang #25 (se ex https://www.youtube.com/watch?v=QGxNyaXfJsA ) – men man undrar begränsningar genom molniga dagar och lagringen av miljoner Terabyte dagligen…

 27. Argus

  #25
  Äsch! Jag ber…….

 28. Inge Bolin

  Sibbe 14

  Mitt inlägg blev publicerat många timmar efter jag skrivit och skickat det och jag trodde inte att det skulle komma in.
  Du menar att jag tror att världen kom till för 6000 år sedan. Varför det? Det tror jag inte alls och har inte påstått det. Efter nuvarande kunskap är världsalltet som sagt troligen 13,8 miljarder år gammalt.
  Jag menar däremot att vetenskap och religion går hand i hand och beskriver sanningen från olika sidor.

 29. István

  #25 Slabadang
  Konstigt med det malaysiska flygplanet som försvann ”spårlöst” nu för ett år sedan.

 30. tipp

  # ”…vetenskap och religion beskriver sanningen från olika sidor…” Vetenskapen från den upplysta sidan, och religionen från den mörka sidan?

 31. Mats G

  28
  Inge Bolin

  Det är totalt fel att försöka jämföra Vetenskap och Religion. Att försöka jämställa dem. Religioner är fantasiprodukter från tider då vi inte visste bättre. Nu när vi vet bättre så är det bättre att hålla sig till det.

 32. Inge Bolin

  Tipp 30
  Vetenskapen är väl upplyst till en del i den mån den kan ge förklaringar. Och religionen harl genom historien visat många mörka sidor fast efterföljarna då inte följt sina rättesnören utan oftast varit bokstavstrogna som nu IS som mördar folk fastän Koranen säger att mörda en människa är lika illa som att mörda hela mänskligheten.
  Detta med de 6000 åren är en likadan sak. Varje dag i skapelseberättelsen kan vara symbolik för hur lång tid som helst osv. Nu har jag inte bibeln som rättesnöre, jag vill bara ställa tillrätta en del missförstånd i den mån jag kan.

 33. Mats G

  32
  Inge Bolin
  ”Vetenskapen är väl upplyst till en del i den mån den kan ge förklaringar.”

  Där den inte kan ge svar så hamnar vi ett tillstånd av ”Vi vet inte”. Det är inte ett tillstånd av ”Därför måste Gud finnas” Det är ett felslut av stora mått.

  Om inte Vetskapen inte kan ge några förklaringar så får vi tålmodigt vänta tills den ger oss en.

  man märker att det blir förvirrat så fort du försöker med referenser till Religionen. Typ ”Vetenskapen är väl upplyst till en del i den mån den kan ge förklaringar.”

  ” jag vill bara ställa tillrätta en del missförstånd”

  Det finns inga missförstånd. Religioner tillhör sagornas värld. Själv gillar jag Nalle Puh bättre. Gör det mig till Buddist? Knappast. Det gäller att förstå att var sak har sin plats. Religionen sin. Den skall definitivt inte mixas ihop med vetenskap eller något annat. Historia, filosofi där hör det ev hemma.

  Varför överhuvudtaget lägga ned energi på Skapelseberättelsen. Där finns det ingen tvekan om hur det gott till och visar på hur fantasifull religionerna verkligen är, Och hur fel de hade. Tips. de har lika fel med de mesta andra också.

 34. Mats G

  32
  Inge Bolin
  ”nu IS som mördar folk”

  Religion är en förutsättning eller snarare en auktoritetstro. I auktoritetens natur finns ett element att ifrågasättande av fel, skeptisism, tänka själv eller vad man nu vill kalla det.

  Det är en förutsättning för att ta dö på massa folk.
  Kristendom leder till nazism.
  Islam till IS.
  Kommunism till Stalin, Mao, PollPott med mera.

  Därför måste de som är mot yttrandefrihet, demokrati bekämpas. Annars slutar det med ett blodbad.

  Därför måste man placera Religionen där den hör hemma. I historien.

 35. Peter Stilbs

  Dagens moderator manar:

  Vore bra om ni slutade nu med religionsbråkandet – det håller på att spåra ur – och det räcker nu

 36. Masen

  #15
  Bojs verkar inte känna till det pågående GAP-projektet i Turkiet uppströms Eufrat och Tigris i Syrien och Irak.
  Genom att bygga stora dammar i dessa floder har Turkiet ökat sin odling av bomull i sydöstra Anatolien från 150 000 ton till 400 000 ton mellan 1991 och 2001. Bevattning från Ataturk-dammen har tredubblat skörden av bomull, vete och korn.
  ”Tensions between Turkey, Syria and Iraq were raised from time to time due to GAP. Syria and Iraq demanded more water to be released, while Turkey declined so as to form the dam reservoirs.”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Southeastern_Anatolia_Project

  Fast varför ska DN förstöra en bra story med lite fakta?

 37. Inge Bolin

  Mats: Läs vad jag skrev i #6 istället.
  Peter: Jo jag vet att det är sånt som vi inte diskuterar på bloggen men eftersom Per Welander skrev som han gjorde ville jag göra ett påpekande. Det är ok för mig att stanna här.

 38. Mats G

  37
  Inge Bolin
  ”Den största vetenskapliga myten är kanske den att vetenskapen har avskaffat Gud!”
  Nu får väl moderatorn stänga stoppa mig när det blir för mycket. Men jag har stort behov att besvara uttryck som de här. De kan inte bara få passera hur som helst.

  ”Mats: Läs vad jag skrev i #6 istället.”
  Vad skulle det tillföra?. Det är samma ologiska resonemang. Beviset på att en Gud existerar är att vetenskapen inte har bevisat det(ännu). Det är ju bara dumheter för att vara rak. Du vill att det skall finnas en Gud och hittar på en massa argument som inte har med verkligheten att göra.

  Btw, Nu finns det hypoteser om vad som både skapar en big bang och vad som både ligger bakom och framför oss i tiden. p svenska kan man kalla den skivade bröd hypotesen. Det går ihop både med stringteorin och varför de svaga kraften gravitation och de mer starka ex Elektromagnetism.

  som sagt, vad skulle #6 tillföra i det jag redan har sagt. Du kan ignorera mig om du vill men det hjälper ju föga i din strävan att föra in Gud i vetenskapen eller vad du försöker göra. Gör dig själv en tjänst och sluta redan nu. Är det något som irriterar mig så är det sådana här dumheter. All strävan i denna riktning och jag kommer gå efter det som en iller. med moderators tillstånd eller inte.

 39. Peter Stilbs

  OK – vi avslutar religionsdiskussionerna NU

 40. Rale

  Skulle vara intressant med en uppdatering av diagrammet ovan!
  2011(?) – 2014 saknas vad gäller satellit/väderballong….

 41. Slabadang

  Peter S!

  Jamen ??? Hela bloggen handlar väl om kritisk granskning av klimathotsreligionen och dess profeter ? 🙂

  Angående Argus och minneskapacitet. De e smarta de däringa programmerarna och de bantar antalet lagrade pixlar genom att filtrera bort allt som understiger en viss rörelsehastighet och alla fasta föremål naturliga eller byggda ses som en stillbild, det innebär att det ”bara” blir själva ”målföljningen” kvar att lagra.

  Å till Argus .. det är inte jag som döpt tekniken!!

 42. Sören G

  Jag hade religiösa farföräldrar. Jag hörde triumfen i rösten bland sektmedlemmarna när det befanns att det fanns sådant som vetenskapen inte kunde förklara (eller som de trodde att vetenskapen inte kunde förklara).
  Alltid i alla tider sedan den tidiga vetenskapens historia så har man tillskrivit en gud det som man ännu inte kunde förklara.