Klimatfrågan i ORDO AB CHAO

Gästinlägg av Ann Löfving-Henriksson
Jacob Nordangårds avhandling  handlar, som titeln anger, inte i första hand om klimathotets aktörer och nätverk, men eftersom energi- och klimatfrågan är så tätt sammankopplade behandlas även klimathotets drivkrafter. Kort kan man säga att snåriga nätverk efter hand blir allt mer sammankopplade och ogenomträngliga. Obevekligt leder de dock tillsammans mot målet, som var utstakat för mer än ett halvt sekel sedan, global makt och kontroll eller som CFACT nyligen skrev:
“The eighteenth Conference of Parties to the Kyoto Protocol (COP-18) has ended. It was the latest chapter in the interminable negotiations over wealth redistribution and control of energy use and economic growth – in the name of preventing “dangerous manmade global warming. Next year in Warsaw!”
En sak är att önska makt och kontroll men hur erövrar man det? Det gäller som J.N. skrev att ”designa för att vinna”. En inledande del i avhandlingen resonerar kring denna design dvs om nätverk och nätverksbyggande. För att bygga upp ett solitt nätverk krävs en inre kärna med ett gemensamt mål. Nätverket kräver dessutom resurser och en angelägen fråga som både kan engagera tillräckligt många för att få politiskt genomslag och leda till målet.

Nätverkets kärna, Sakfrågan och Finansieringen

Det är väl känt att grabbarna i och kring Romklubben har varit viktiga drivkrafter i nätverkets kärna och att det hela startade någonstans nere på 50-talet. Kap. 6 Tankar som leder till handling 1949-1992 har varit tillgänglig en längre tid och till och från avhandlats på TCS. Det har då mest gällt Romklubben och IPCC:s tillkortakommanden. Den tidigare historiken är intressant.
J.N. tar intressant nog upp ingenjören och uppfinnaren Callendar, som under sent 30-tal spekulerade kring om människans förbränning av fossil energi kunde ha gett upphov till den då observerade uppvärmingen, som pågått sedan 1880. De tankarna gav upphov till termen Callendareffekten.
Som parentes bör nämnas att avhandlingen inte belyser Callendars selection.
1
Callendar gjorde en sammanställning av kända mätningar på atmosfärens koldioxidhalt. Den slutgiltiga grafen bär tydliga spår av vad Wibjörn Karlén lanserade som Removing Suspicious Records (RSR) 22/12 -12. Frågan är i vilken utsträckning denna RSR-graf haft någon betydelse för senare tiders diskussioner.
J.N. tar oss vidare i historien. Callendars tankar föll till en början på hälleberget men efter 1945 förändrades läget. Den amerikanska militären ville få bättre förståelse för väder och vind och höjde forskningsanslagen och därmed intresset för ämnesområdet. Media varnade då som nu för diverse katastrofer, inte minst sådana som kunde relateras till ett förändrat klimat. Ett nätverk börjar vävas kring oron för människans påverkan av ”balansen” i naturen.
The Conservation Foundationgrundades 1948 av bland annat F. Osborne och med finansiellt stöd från L. Rockefeller, som även blev styrelseledamot. Osborns bok Our plundered Planet 1948 är en av de mera kända tidiga hotböckerna.
1950 bildades Aspeninstitutet. Institutet sökte engagera sig i ”ömmande problem för mänskligheten”. Gemensamt för grundarna var önskan om en Världsregering, en fråga som de enligt J.N. arbetade aktivt med. Aspeninstitutet blev ”ett forum för att kunna föra fram dessa strävande i en mängd olika sammanhang”. Robert O. Andersson lyfts i avhandlingen fram som Aspens centralfigur. Han var både finansiär, president och styrelseordförande. Under en tid var han ordförande tillsammans med den brittiske politikern Roy Jenkins, som för oss är mera känd som president för EU kommissionen 1977-1981. Men Robert O. Andersson nöjde sig inte med sitt Aspeninstitut. Han bidrog även finansiellt till bildandet av både Wordwatch Institute, Friends of the Earth och Earth Day.
Atmosfärforskaren Walter Orr Roberts var en politisk vetenskapsman, han var Aspeninstitutets vetenskaplige ledare men hans stora betydelse låg i att skapa organisationer, som kunde studera jordens klimat och atmosfär och de problem som inverkar på världens framtid. Tillsammans med sin nära vän Revelle låg Walter Orr Roberts bakom geofysiska året 57/58. Då diskuterades mänskligt framkallade klimatförändringar. Revelle hade fått medel att utföra mätningar av atmosfärens koldioxidhalt, han anställde Keeling, mätningarna påbörjades 1956 och Keelingkurvan var född. Revelle var enlig J.N. aktiv med att lyfta frågan till politiker och vetenskapsjournalister. Han var tex rådgivare åt president Kennedy och UNESCO. Redan 1956 varnade han genom Washington Post för att den förstärkta växthuseffekten skulle orsaka skada under slutet av seklet. Revelle är kanske mest känd för att ha haft Al Gore som student, men han samarbetade även med den blivande presidenten för IUCN och Romklubben Dr Ashok Khosla och samarbetade med olika FN-organisationer under fyra decennier. (IUCN, International Union for Conservation of Nature grundades 1948)
Walter Orr Roberts var en viktig länk mellan klimatforskare och olika organisatörer/finansiärer på högre nivåer och det är nog inte för mycket sagt att Aspeninstitutet påverkade miljörevolutionen under 1960-talet. 1962 var Aspeninstitutet delarrangör för en konferens i Boulder kring effekterna av tidigare kända klimatförändringar. Den konferensen lade grunden till ett program som institutet senare drog igång, ett program som diskuterade jordens bärkraft i förhållande till klimatet. Att reda ut nätverket börjar bli snärjigt men kärnan är solid –betydelsefulla män med sin gemensamma vision om en global styrning och med inflytande över både enskilda personer och institutioner som EU-kommissionen, president Kennedy, UNESCO, IUCN, Wordwatch Inst., Friendsof Earth och Earth Day.
Klimatfrågan lyftes fram allt mer under 1960-talet. Den första internationella klimatkonferens som var helt inriktad på frågan om människans inverkan på klimatet Implications of rising Carbon Dioxide of the Atmosphere gick av stapeln 1963och arrangerades av The Conservation Foundation. Två år senare anordnades en ny klimatkonferens denna gång i Boulder. Här presenterade Edward Lorenz, kaosteorin fader, från MIT ”rön om att klimatet kunde skifta snabbt genom små förändringar i systemet” och Revelle skrev sammanfattningen av konferensen.
Romklubben bildas 1968 och nya figurer börjar dyka upp.
1969 blev J. Slater president för Aspen inst. Han hade tidigare arbetat för Ford Foundation. Han sjösatte en femårig aktionsplan Thoughts leading to action där kritiska problem för mänskligheten som klimat, miljö och energi skulle penetreras. Nu började frågan få politiskt genomslag i USA, men ännu inte i Europa. Snart skulle det ändras.
F. Slater hade under sin tid på Ford Foundation arbetat ”i tysthet” med Sverker Åström. S.Å. i sin tur hade i FN (1968) väckt frågan om en miljökonferens. Det resulterade i den sk Stockholmskonferensen 1972. En vän till Slater, den här på TCS välkände och ”globalt medvetne” Maurice Strong utsågs till generalsekreterare för konferensen. Finansiellt stöd hämtades från Ford Foundation och Världsbanken. Aspeninstitutet och Romklubben bidrog till konferensens utformande och innehåll. Konferensen fastslog att det fanns ”ett behov av ett gemensamt angreppssätt och gemensamma principer för att inspirera och guida världens folk i bevarandet och förbättringen av den mänskliga miljön.””26 vägledande principer antogs och ett antal länder ansåg att det var ett första steg mot en internationell miljölag.” Det beslöts även att en ny miljöorganisationskulle grundas. Organisationen, UNEP, kom att ledas av M. Strong, som vid denna tidpunkt även var medlem i Aspens styrelse
Detta var FN:s första stora miljökonferens och den hölls i Stockholm. Olof Palme hoppade på tåget och några år senare låter han Svenska Dagbladets läsekrets få veta att ”Förändrat klimat är största hotet” på 2000-talet.
2
Det var inte bara Olof Palme som var närvarande under konferensen. Bert Bolin var naturligtvis involverad och tunga representanter för Socialistinternationalen som Willy Brandt och Bruno Kreisky deltog. Klimatförändringarna varnu politiskt förankrade i de ”miljömedvetna” kretsarna på båda sidor om Atlanten. Den politiska förankringen var ett faktum, men vilka var de vetenskapliga beläggen för hotet om de antropogena klimatförändrarna? Med tiden designar nätverken det embryo som vid tidens fullbordan, 1988, kallas IPCC. IPCC har tidigare stötts och blötts här på TCS och det är dags för att hoppa vidare till Nordangårds syn på miljörörelsens roll i klimatfrågan, miljörörelsen, nätverkets megafon och allmänhetens informationskälla.

Informatörerna

I kap.12 Mot global styrning av miljöproblemen skriver J.N. ”Miljöorganisationerna och andra påtryckargrupper har i liten utsträckning initierat problemen utan till stora delar gett uttryck för farhågor som tidigare väckts av de överordnade aktörerna och tankesmedjorna. I de fall där framgång har uppnåtts är det inte miljöorganisationerna som påbörjat processen. De har istället bjudits in, tilldelats en roll och försetts med resurser”.
J. N. lyfter också fram Donald Gibson, författare till Environmentalism – Ideology and Power. Enligt Gibsons analys är miljövård enbart ett medel för att nå politiska mål och vetenskapliga fakta som motbevisar de argument som framförs har liten effekt.
Tänk att vår grävande miljö- och klimatmedvetna journalistkår är megafon åt dem som ”bjudits in, tilldelats en roll och försetts med resurser” för att stödja det västerländska elitnätverkets strävan efter kontroll över ”One World System”. Om detta och mycket, mycket annat ur Jacob Nordangårds avhandling må media berätta!
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ja det må dom verkligen! Kan man försvara dom metod att det är en verklighet för nära diktens så att de helt enkelt inte vågar. Ovanstående artikel är bra och Nordangårds avhandling tycks vara en bra källa att ösa vidare ur.
  Vi får sprida detta så gott vi kan så kanske även bredare media hoppar på vad det lider. Droppen urholkar stenen

 2. Ann L-H
  Mycket bra och välskrivet  ”destillat” !
  Man kommer ofelbart att tänka på liknelserna med ”Kejsarens nya kläder”
  Det slående är dock inte att jämföra Johan N med gossen som sade att kejsaren är naken utan att jämföra press och politiker med alla som inte ”såg” att kejsaren var naken.
  Otroligt att politiker och press låter sig bli manipulerade på det viset!!

 3. Ingemar Nordin

  Ann L-H,

  Stort tack för din utmärkta sammanfattning!

 4. Peter Stilbs

  Tack Ann för detta välskrivna referat – jag har ännu inte haft tid att läsa hela avhandlingen. 
  Mina associationer liknar Ingvar’s #2 – men går till begreppet ”Nyttiga idioter”
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyttig_idiot

 5. Bim

  Ann L-H
  Väldigt bra och upplysande skrivning. Du är riktigt duktig.
  Det blir inte lätt att slå hål på den bubblan. Men samtidigt så ser man att klimatmötena runt om i världen har svårt att nå fram till sina mål.
  Det är som med EU att när det börjar kärva ekonomiskt så kärvar även stora organisationer. Det är ingen lätt uppgift att styra världen med alla olika villkor och viljor. Kanske helt omöjligt.
  Intelligensen finns ju inte samlad just inom en intressegrupp, den finns spridd överallt, som tur är.
   

 6. Inge

  Jag knyter an till Bims resonemang.
  Såg på nyheterna igår hur en fotograf hittat ett tak fullt med torkande hajfenor. Det var klart att de kom från fiskare i Sanien och Portugal. Man kan undra varför EU inte kan stoppa medlemsstaternas rovfiske? Istället sysslar man med småfrågor som snusförbud och samtidigt inte kan klara de viktiga frågorna som ekonomin. EU är inget föredöme precis.

 7. Ann!

  Mycket bra och intresseväckande. Jag har inte läst dr’savh’n, men hans lic-d:o. Den handlade inte riktigt om detta, men i den var det imponernade hur långt tillbaka Jakob lyckats spåra rötterna till dagens situation.

  Och inte kom jag ihåg att Palme varnade för klimatet – och det nämns inte heller i filmerna som just visats.

  Som sagt tack för din medverkan.

  C-G

 8. Mikael

  Barn leker i en påhittad fantasivärld. Tyvärr verkar många vuxna också vilja leva i påhittade fantasivärldar. Tänker då bl a på klimatlögnerna, de olika religionerna osv. Det är troligen vår önskan att kunna lita på något som gör att vi så lätt blir lurade av mode och annan ekonomisk påverkan. Läkemedelsindustrin har ju lurat oss totallt. De har fått oss att tro att helt normala saker är sjukliga bara för att tjäna mera pengar. Tänker då bl a på alla bokstavsdiagnoser.

 9. OT
  http://notrickszone.com/2013/01/03/reinsurer-munich-re-natural-catastrophe-statistics-report-2012-far-less-global-damage-from-weather-in-2012/

 10. Machiavelli är stolt över sina lärjungar, allt enligt boken

 11. Björn

  Intressant inblick i spelet bakom gallerierna. Visst är det hunger efter makt som styr och inte omsorgen om människorna. Visst finns det inom miljöorganisationerna oro för miljö, människor och djurliv, men om man ger dess företrädare en roll i ett större perspektiv, spirar även där vägen till makt och påverkan. Det är nu tydligt att det behövs en kunnig och intellektuell motkraft till de krafter som ser allt, oberoende av sanning och heder, en väg till de högsta maktpositionerna i världen. FN med dess stora bidrag från världens länder, har en stor roll i formeringen av en ny världsordning. Detta spel måste avslöjas.

 12. Slabadang

  Mycket bra Ann L-H!
  MSM/PS är diskvalificerade. Trots sina enorma resurser och direkta uppdrag/uppgift att granska så levererar de absolut NADA av vikt. Nordangårds avhandling är ett dokument över hur korrupt vår överstatlighet blivit och vilket hot mot demokratin den utgör. Den hårdaste pro-världsregeringkraft vi har i dag är inom sosseleden  genom socialistinternationalen.
  Vi befinner oss i slutet av en föruttnelseprocess av demokratin som går åt det ena eller andra hållet. De gamla partierna har redan köpt den nya världsordningen och jag kan inte se att det är annat än helt nya partier som kan komma ställa saker på dess rätta plats igen. Journalisterna kan vi glömma!
  Makt korrumperar alltid och det gäller bara att folk blir tillräckligt trötta på att inte ha någon makt eller inflytande kvar och upplever att demokratin blivit en skendemokrati. Att NGO`erna blivit köpta råder det ingen som helst tvekan om och de bör angripas ifrån sitt forna existensberättigande genom att tvingas till att leva upp till sin ideella status dvs vara beroende av sina medlemmar och politiker och myndigheter förbjudas att använda skatter till att mata dem till att springa deras ärenden.
  Folk ligger fyrtio år efter utvecklingenoch inget etablerat och redan korrumperat parti vill erkänna problemen.

 13. Lasse

  Intressant.
  OT igår morse på radions eko fick vi höra att vår stadsluft var så dålig att vi riskerade EU böter. Lena Ek fick besvärliga frågor från en MP. I Rapport fick vi däremot veta att stadsluften blivit bättre och var under de gränsvärden som ställts upp. Åtgärder hade fått avsedd effekt. Vad ville radions eko uppnå? Är det MP som styr?
  Tur att det finns de som är vakna och känner ansvar oxå!

 14. ThomasJ

  Utmärkt bra Ann L-H – stort tack!  😀
   
  De i avhandlingen framgående ’organogrammen’, inkl. medverkande personer, visar i all skrämmande tydlighet hur ini humhum väl etablerat detta, världshistoriens största vetenskapliga bedrägeri, deFacto är. Enbart detta borde vara av högsta intresse för [nästan] vilken journalist som helst att gräva i och skriva om – där finns ’stoff’ för ett livslångt journo-arbete.. Var finns han/hon/dessa?
   
  Nästa viktiga uppgift blir att få avhandlingen översatt till [åtminstone] engelska…, vem ställer upp och hjälper till med slikt?
   
  Under tid kan nedan tjäna fördjupande ’grävning’:
  http://climateofsophistry.com/2013/01/04/the-fraud-of-the-aghe-part-10-what-else-is-the-ghe-the-patent-office-and-the-2nd-law/
   
  Mvh/TJ

 15. Peter Stilbs

  Lasse #13 – jo, det verkar vara MP som styr och ställer genom sin infiltration av media – på senaste tid har de dominerat på exempelvis SvD Brännpunkt genom i stort ett par partsinlägg per vecka.

 16. Ottar

  Jacob har gjort ett pionjärarbete genom sin kartläggning. Jag har själv en längre tid sökt någon studie som skulle förklara hur alla dessa världsförbätttrarklubbar och NGO:s hänger ihop och vilka relationer de har till politiker och företag. Och hur de är finansierade.
  Jacobs avhandling har just sådana ingredienser som borde intressera media. Halvhemliga eller helhemliga sällskap, kända namn som skymtar förbi på oväntade ställen, kopplingar till oljelobbyn och EU:s inre kärna, m.m. Jag sökte på Linköpings universitets hemsida för att se hur avhandlingen presenteras där, men det verkar som att den inte blivit uppmärksammad.
  Någon som kan hitta ett pressmeddelande eller liknande? Jacobs avhandling skulle kunna vara en fjäder i hatten för universitetet, men har man alltså gömt undan hatten i Jacobs fall?
   

 17. Peter F

  OT
  Tydligen är snöutbredning rekordstor. Men det är ointressant för media.
  http://notrickszone.com/2013/01/04/northern-hemisphere-snow-cover-sets-all-time-december-record-9-million-sq-km-more-than-32-years-ago/
  http://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_daily.php?ui_year=2013&ui_day=3&ui_set=0

 18. More climate networkers in UNT today:
  http://www.unt.se/kultur/litteratur/en-mastig-dystopi-2046312.aspx
  Article read … and comment left – mission accomplished! 🙂
  ———————-
  Cautious Staffan
  Cautious Staffan (Brady2)
  ”Det menar i alla fall…”
  ”…bygger på otillräckliga data och skakiga modeller.”
  Staffan suspects that these 2 climate alarmists and environmental doomsayers have many similarities with the modern ”Doomsday 2012” cultists.
  A good book with lots of scientific evidence ”left out” by Rockström and Klum is The Global Warming Blunder by a climate scientist Roy Spencer, who is in charge of and build’s one of the world’s 2 satellite temperature records. Even though his book has no beautiful pictures to ”persuade” you, he does have the objective facts linked into logical arguments, that Rockström and Klum lack.
  Keep thinking … and being cautious Staffan! 🙂
  Brady2, idag kl 11:35

 19. JHE

  Lasse #13
   
  Stadsluften har blivit bättre nästan överallt. På vissa hårt trafikerade gator har stadsluften blivit något sämre. En orsak till att hårt trafikerade gator fått något sämre luft är att en större andel av bilarna drivs med diesel. En dieselbil med väl fungerande partikelfilter släpper ändå ut mångdubbelt mer giftiga partiklar än bensinbilar med katalytisk avgasrening. Det löjliga är att många av de nya dieselbilarna får kallas miljöbilar.
   
  En liten ny Volvo V40 med dieselmotor som släpper ut 94 g CO2 per km får kallas för miljöbil även i år, men den släpper ut mer skadliga partiklar ur avgaserna än vad en stor etanol- eller gasdriven stadsbuss gör.

 20. Inge

  Jag undrar hur man har tänkt sig att denna tänkta världsregering ska kunna ta över. Visst kan man ge en avdelning inom FN lite esurser och makt men hur ska det kunna växa till en världsregering. Länderna har ju sagt nej i Köpenhamn och även om de sagt ja måste det ju passera ländernas parlament och godkännas där och det kanske måste ändras grunslagar och klara folkomröstningar m.m.
  Jag är lite orolig för världsekonomin. Det finns ju citat från folk som vill att det ska gå åt skogen på något sätt för att detta nya ska kunna bildas. Är det någon som vet mer?

 21. bom

  Vem var det som sa: Skriver man om en synål så är det alltid någon stackars enögd som tar illa upp. Du JHE hoppas jag inte tar illa upp när jag påpekar att Du helt bortsett från etanolbussens produktion av lungretande och cancerogena aldehyder. Ställ dig vid avgasröret och sniffa så kanske det går upp ett ljus för dig. Du såg bara enögt de små kolsfärerna som numera till stor del tas om hand av filtren och kolporterar därmed en av miljörörelsens många hatmissuppfattningar. Det har ännu inte forskats tillräckligt på etanolens avigsidor för man vill ju ”tro” att etanol var ”hållbart” och bidrog därmed till till att för några år snedvrida Volvos och SAABs personbilsutveckling. Usel (eller politiskt styrd) forskning är alltid fel.

 22. bom

  #19
  PS Vet Du inte att dieslar idag har både katalysator och partikelfilter?

 23. Tack  för  en  korrekt  genomgång  på  Svenska av  vilka  som  ligger  bakom  FNs  Politiska  lögn IPCC bluffen  och ( olaga -klimathoten ) idag   lätt  genomskådade  tack  vare  internet  och   =Follow the Money   vilka finansierar luftskatt  på ofarliga spårgasen 0.035% CO2 bank-monopolister  som  ger  dessa irrelevant numera utan  allmänhetens  förtroende( gammel mediatid ) och  pengar.  

 24. Ingemar Nordin

  Inge #20,

  Jag undrar hur man har tänkt sig att denna tänkta världsregering ska kunna ta över.Att vara med i UNEP är naturligtvis frivilligt för nationerna, men är du väl medlem och deltar i FNs ”viktiga arbete för att rädda miljön och klimatet” så är det majoritetsregeln som gäller (en nation, en röst) + ”folkets röst” i form av NGOs, kvinnor och ursprungsbefolkningar. Hur stort inflytande de sistnämnda organisationerna kommer att få över besluten vet jag inte, men det kommer att finnas gott om självutnämnda företrädare för ”folket”. Alla som inte ”frivilligt” går med kommer givetvis att stämplas som skurkstater och miljöbovar av våra följsamma media.

  Jfr med hur EU-byråkratin har byggt sin överstat i Europa. Trots en lång rad med folkomröstningar (i de länder där sådana tillåtits) som gått emot det så är vi i full fart in i ett alltmer centraliserat styre av Europa.

 25. Slabadang

  Ingemar N!
   
  Einschluss till världsregeringen kommer ske stegvis genom EU med sin supermakt inskriven i Lissabonfördraget är vägen dit. Genom  EU direktiv blir vi bundna att följa politbyrån i FN.Det är redan riggat och klart!!

 26. Ingemar Nordin

  Ottar #16,

  Nej, inget om avhandlingen på vare sig tema Ts eller klimatpolitiskt centrums hemsidor. Man får gräva djupt för att se att hitta JNs avhandling och att han har disputerat.

  Det är skrattretande (om det inte varit så sorgligt) att se hur man hukar när det för en gångs skull kommer en icke-PK avhandling. Vart tog den fria och kritiska forskningen vägen? – Troligen försvann den för flera år sedan, då statsmakterna införde sitt system med finansiering via forskningsråden.

  Vad skall universitetens forskning vara till för? Eller sådana institutioners, avdelningars och centrumbildningars forskning? Det är frågor som jag gärna skulle vilja ha svar på.

 27. Inge

  Ingemar
  Tack för förklaring.

 28. Lennart Bengtsson

  Hej
   
   
  Med tanke på de  svårigheterna  som finns med samarbete och förståelse mellan olika länder bedömer jag det som fullständigt uteslutet med ngt slag av världsregering. Människor har på sin höjd en nationell identitet. För en ”världsregering” saknas helt politiska förutsättningar och internationella  grupper har i verkligheten ytterst ringa inverkan. Detta har ju varit alldeles uppenbart vid de senaste klimatmötena. FN organen speciellt, är nära nog helt kraft- och betydelselösa och har idag stora ekonomiska problem. Makten finns i ledningen för de stora nationalstaterna, de är nämligen de som drar i trådarna och ett land som Kina kommer att göra detta i stigande utsträckning.
  Väsentliga bidrag för en bättre lösning av planetens energi och miljöproblem kommer när de mäktiga staterna bedömer att så är nödvändigt. Om inte uppvärmningen sätter i gång att accelerera vilket är föga troligt kommer inget väsentligt att hända och vilket energislag som väljes beror på tillgång och pris. Sverige bör i första hand se om sitt eget hus och använda sina resurser på ett förnuftigt sätt. Sveriges nuvarande energimix är nära nog maximal. Vi får hoppas att inte också detta skall ruineras. De största problemen vi har idag är den kraftigt försämrade utbildningen på praktiskt taget alla nivåer kombinerad med en kulturell förflackning. Här behövs om något krafttag  om inte landet skall hamna på efterkälken. Här lider vi fortfarande av sviterna efter 70-talets ”kulturrevolution”

 29. Inge

  … och tack Lenart Bengtsson, det är väl den bild jag helst skulle tro på även om det finns olika krafter som jobbar åt andra håll.

 30. Ottar

  Ingemar # 26
   
  Jag fick samma intryck som du nu bekräftar. Allvarlig sak om man agerar så. Min erfarenhet från universitetsvärlden är att just doktorsavhandlingar är något man lyfter fram. Speciellt i ämnen av samhällsintresse. En avhandling som Jacobs har stor potential för att skapa uppmärksamhet. Vet du Ingemar, eller någon, om universitetsledningen är medveten om detta? Tittar man på universitetets hemsida lägger man ut notiser storskaligt i alla möjliga ämnen. Många har marginellt intresse jämfört med Jacobs avhandling.
   
   

 31. Inge

  Centern i kris:
  http://www.expressen.se/nyheter/uppror-inom-centern-mot-ideprogrammet/
  De har nu propagerat för fri invandring vilket nog inte ses som en bra idé. Hur många är medvetna om att detta också är Miljöpartiets idé?

 32. Slabadang

  Lennart B!
  Håller med dig i analysen. Tack och lov är det som du säger och inte ens 18 möten och knappast de närmast kommande kommer att knyta ihop säcken. Ur svenska folkets perspektiv så är det mer beroende av tur och inget annat. Svenska politiker är ju de som står först i kö för att göra oss underlydande till vad som helst bara det inte är under sitt eget folk.
  Det som skrämmer är etablerandet av infrastrukturen för världsherraväldet och där de kultiverar fram ”rapporter” ”utredningar” och ”expertgrupper” som styrs och kontrolleras av dem själva till det resultat som önskas.Tillsätter därefter egna ”råd/councils” med hänvisning till de kultiverade slutsatserna och skall tvinga fram ”policys” alla skall tvingas följa där de satt sig själva överst i maktens näringskedja.
  Här har de kommit oerhört långt och det är ”bara” mandaten som saknas. NGOerna har blivit ett demokratisk problem och hot emot den. I sin fusion med centralmaktens byråkrater och givna resurser för att springa centralbyråkraternas ärenden måste de avslöjas i sin nya roll.

 33. Ingemar #26
  Det är MYCKET otrevligt skulle jag vilja säga.
  Om politiker skall bestämma vad det skall forskas på, indirekt påverka vad som skall publiceras och slutligen agera efter den forskning de bestämt är bra kan det bara gå åt håll.
  Åt hellvitte.
  Framför allt om de dessutom gör pr med skattemedel och får gräddfiler till MSN
  Som nån säger
  Arma land!
  Att det skall vara så djefla svårt att förstå att vad detta land behöver är gott om energi, tillförlitlig energi och vettigt prissatt energi.
  Och om jag får tala i egen sak. Bättre villkor för småföretagare

 34. Slabadang

  Inge! 🙂
  Ja vad ska man säga? Ett parti som ballat ur så totalt kan väl knappast få fler röstar än att det passar bättre att mäta dem i PPM istället för procent? Månggifte friinvandring är knappast några kioskvältare när kulorna ryker runt huvudet på vanligt folk i Eskilstuna Södertälje och Malmö.

 35. Peter Stilbs

  Ingvar #33 – det har tyvärr varit så i åtskilliga decennier, och det blir bara stadigt värre. Det mest extrema man upplever är ”EU-finansierad” (via våra skattepengar, som sänts till byråkratin i Bryssel) forskning.
  En del handläggare etc menar kanske väl, men de inbillar sig att de vet vart forskningen ska gå, och värre, att man får resultat ”på beställning” – dvs inom något år.
  I värsta fall på beställning på sitt mest uttalade sätt – man söker legitimitet för en politisk åsikt genom att prostituera villiga vetenskapare – för att tala klartext.

 36. Peter F

  Fri invandring har inget land i hela världen. Månggifte,,,uh,,,vilka länder har det !  Känns så långt från bondeförbundet man kan komma. Bye bye centern.
  Tack Lennart B för en som vanligt sansad analys.

 37. Kalle

  Peter Stilbs  #35.
  Den mest kända och förödande kvasivetenskapen var nazisternas raslära. Men även kommunisternas lysenkoism tog död på många människor.
  Det jag vill säga är att kvasivetenskap är en viktig grundpelare för totalitära regimer. Därför är det inte förvånande att de partier som lutar åt totalitarism inte är främmande för att anamma kvasivetenskaper som ”klimatläran”.
   

 38. Ann L-H

  Tack för alla trevliga och breddande kommentarer.
  En liten reflektion. Det finns en klar likhet mellan MSM och en grupp kommentatorer här på TCS, de tycks inte ha något att tillägga i denna fråga. 

 39. Peter #35
  Vi är helt överens.
  Politiserad forskning är en styggelse. Och en ohemul hydra vars huvuden ständigt måste huggas av.

 40. Ann L-H  #37
  🙂

 41. Slabadang

  Metoffice SMHI och SVT! Klimatvetenskapens bröderna Marx!
  SVT är Harpo med tutan. PÅ wuwt i idag går man igenom Metoffice alla feltolkningar och felprognoser. Met O skrek om ”Nu kommer torkan och den skulle bestå till december” i våras nu står de här med Engelskt nederbördsrekord 2012 istället. Vi ha samtidigt snöutbredningsrekord i norra hemisfären. Men det är inget som generar Met o det minsta nu är istället nederbörden an bekräftelse på modellerna. They cant just loose can they?
  Guldfiskar måste vara rena minnesmästarna jämfört med klimatprognosmakarna.Vi hade samma race i somras då vi tvärtemot SMHIs klimatorakleri fick en kall och blöt sommar Larshamre och Bergsten på public service arrangerade som om det var i linje med prognoserna. Well!! Hjärntvättarna på SVT/SR förnekar sig inte. och man undrar om de har mustasch och röker cigarr båda två tuta för klimathotet de kan de i alla fall.
   

 42. Om alla intresserade här beställer Jakobs avhandling i mail till liu.se så kanske dom fattar vad det är dom inte gör reklam för

 43. Ingemar Nordin

  Ottar #30,

  Det där med universitetens följsamhet är ett problem. Det behövs en diskussion om vad de skall vara bra till, och deras förhållande till den politiska makten. Beträffande JNs avhandling, och dess icke-exponering av vår kommunikationsavdelning http://www.liu.se/press/kontakter?l=sv  så tror jag inte att sista ordet är sagt än på ett tag.

 44. Labbibia

  Slabadang # 40
   
  Vänligen, jämför inte mina absoluta komikfavoriter, Bröderna Marx, med klimathots-skojarna!
   
  Till skillnad från Rummukainen, Wijkman, Rockström, SMHI, MetOffice etc etc, så sysslade Bröderna Marx med seriös komik…..De du tidigare nämnde sysslar med s.k ”kalkonkomik” dvs, det är inte meningen att det ska vara roligt, men prestationerna är så urusla, så resultatet blir ändå ofrivilligt komiskt! BIG DIFFERENCE Slabadang! 😀

 45. Gunbo

  Slabadang #32,
  ”Det som skrämmer är etablerandet av infrastrukturen för världsherraväldet ….”
   
  Håller du med Lennart eller inte? Han skrev ju:
  ”För en ”världsregering” saknas helt politiska förutsättningar och internationella  grupper har i verkligheten ytterst ringa inverkan.”
  och
  ”Makten finns i ledningen för de stora nationalstaterna, de är nämligen de som drar i trådarna och ett land som Kina kommer att göra detta i stigande utsträckning.”
   
  Vilka stora nationalstater eller internationella grupper ”etablerar infrastrukturen för världsherraväldet”? Vilka är det som  ”ska tvinga fram ”policys” alla skall tvingas följa där de satt sig själva överst i maktens näringskedja.”
   
  Vi ser ju hur det gått med Kyotoprotokollet. 
   
   
   
   
   

 46. Slabadang

  Labbibia! 🙂
  Grouchos ”I don’t care to belong to any club that will have me as a member” gäller nog för associationen.?

   

 47. Ingemar Nordin

  Gunbo #44,

  Vi ser ju hur det gått med Kyotoprotokollet.

  Vi ser ju hur det gått med EU.

 48. LBt

   
  Det är bra att man har nått fram till ett globalt organ som under ordnade former sammanfattar kunskapsläget i återkommande rapporter möjliga att granska och kritisera. Den verkställande makten på nationell nivå, ibland demokratisk ibland något annat, får därmed viktigt beslutsunderlag. Det finns inget som hotar denna ordning.

 49. Slabadang

  Vaddå håller med?
  Du hänger inte med Gunbo! Infrastrukturen finns redan där FNs gröna fond r ett bra exempel det går inga tåg eller spårvagnar där ännu men strukturen finns där. Uppgiften är formulerad likaså ambitionerna. Var tror sig Skrockström ska sitta nånstans? Unep bubblade upp bara för en månad sedan. Se tråden ”en ny världsordning”. De försöker lirka till sig mandaten med alla möjliga olika hattar på sig!

 50. Gunbo #44
  Det kan även vara så att de som till synes jobbar för en ”världsregering” inte själva tror på det. Men känslan av makt och pengarna som rullar in kanske är mål tillräckligt för dem. Och därvid lag lyckas de ju utomordentligt. Och har en hord av nyttiga idioter som stöder dem.

 51. Lennart Bengtsson

  Jag tror inte ngt land kan tvinga ett annat såvida inte det är fråga om ett krigstillstånd, utan det är nog snarare  så att  när vissa länder  vill göra ngt impopulärt så  använder de inte sällan en internationell ”överenskommelse” som en förevändning, som vid ett ökat skatteuttag t ex. Varför Sverige framhärdar med att vilja vara i ledningen  i koldioxidreduktionsligan är ngt mysteriöst; det viktigaste borde väl vara att gynna de egna medborgarna och det egna näringslivet. Det är ju inte heller svårt att klara sig utan CO2 i Sverige, ända till förstås de får för sig att lägga ned kärnkraften eller den storskaliga vattenkraften som en centerminister uttryckte det.  Då får man nog ta till kung kol eller de småländska torvmossarna om  man vill ha kvar  stål och skogsindustri åtminstone när det inte blåser eller när solen går i moln eller är under horisonten. Men problemet är att medborgarna är så bombarderade av media att kanske många tror att CO2-reduktion är det allra viktigaste av allt och det är kanske detta som de innerst inne vill.

 52. bom

  Guldstjärnor till Dig Lennart Bengtsson!

 53. Slabadang

  Lbt!
   
  Det stora problemt LBt är att du framför en lögn! IPCC sammanställer inte alls något ”samlat kunskapsläge” de styr och kontrollerar fram de svar husse FN vill ha. Vilket innebär att vi tvingas matas med beslutsunderlag som är förfalskning av kunskapsläget.

 54. Ingemar Nordin

  Ingvar E #50,

  Helt rätt. Det är många intressen bakom både FN och deras nya samordningsidé om de globala klimat- och miljöfrågorna. En del vill ha en riktig världsregering (en gammal dröm av historiskt datum för övrigt). En del vill bara ha en samordning av vissa globala problem (jfr subsidiaritetsprincipen inom EU).

  Men eftersom man har ambitionen att kontrollera och rättvist fördela planetens naturresurser, så lär det inte vara mycket som undgår att läggas under ett sådant styrelsemandat.

  Å andra sidan så har jag svårt att tro att USA, Ryssland o Kina inte genomskådar vad ett sådant organ leder till. USA står ju t.ex. utanför Haagdomstolen av det enkla skälet att man inte vill avskriva sig sin nationella suveränitet på ett så viktigt område.

 55. Slabadang
   
  Jag håller inte helt med Lennart B (och när du först håller med).
   
  Någon praktiskt ’världsregering’ kommer inte att genomföras. Men det betyder inte att sådana ambitioner finns, och de som jobbar på insidan strävar mot att får besluta om fler och fler globala mandat, att få införa ’internationell lag’ som sedan alla måste följa.
   
  Och de nationella regeringarna kommer även i fortsättningen vara där där den genomförande makten är samlad (i huvudsak)
   
  Men där jag inte håller med er är att de nationella regeringarna i högre och högre utsträckning vill kunna skylla det dom själva beslutar, och sätten de inskränker medborgarna på genom att hänvisa till överstatliga organ, fördrag, mynigheter mm, säga att detta är direktiv och mandat som kommer utifrån och uppifrån för att frisvära sig från eget ansvar. Och det har vi sett väldigt mycket av.
   

 56. Ottar

  Understödjer guldstjärneutdelningen till Lennart B. Bland de ständiga exemplen på politik som ges förklädnad som vetenskap exemplifierar Lennart motsatsen: vetenskap utvecklad till politik. 

 57. Jag ser att Lennart B väsentligen har skrivit samma sak under tiden jag skrev min kommentar. Men följande är lite väl förskönat:
   
  ”det viktigaste borde väl vara att gynna de egna medborgarna och det egna näringslivet”
   
  Detta med ’borde’ skriver jag under på, men inte att de nationella styrena därför också skulle navigera med detta som ledstjärna. Vissa krafter anser att den privata, och tom civila sfären är deras motpart och tom fiende. Och heller är inte nationella intressen det som är avgörande för hur politik blir till och av. Politik handlar i 1:a rummet om att komma åt makten, och därefter försvara den, och göra det mot de andra (politiska motståndarna) och förhindra dem att komma åt samma sak.
   
  Reaktorerna i Barsebäck tex lades ned, inte för att det var nationellt angeläget. Utan för att de sabbade den borgerliga oppositionen ganska ordentligt.
   
   

 58. Åter har ett av mina inlägg nyss ’fastnat’ … /Jonas

 59. DV

  Kort och koncist:
  Tack Lennart för dagens kommentarer!

 60. Slabadang

  Jonas N!
  Du menar tvärtom vad du skriver i sista stycket? Det är klart att dessa krafter inte fått sin vilja igenom ännu. Men de tillåts inflytande resurser och positioner lik förbannat och det skulle inte ske om det inte fanns ett elitiskt stöd för vad de sysslar med. Och visst är det skönt att peta sig i näsan peka bakåt och skylla på EU när myndigheter ska ges ännu mer makt när man sitter i riksdagen. Lyssnar du på svenska politiker så är det ju bara en fråga om hur högt de skall hoppa när EU säger kommenderar. Vi är nog det land som allra först skulle inslussas i federationen. Det finns ju inte ens nåt som är ”svenskt” och då kan det ju inte heller finnas ett svenskt folk? Å vad ska vi då med en svensk riksdag till ?

 61. Slabadang
   
  Jag brukar mena vad jag skriver (ifall jag inte olyckligt har tappat tex ett ”inte” i någon mening)
   
  🙂
   
  Jag menar just att nationella regeringar har ett aktivt intresse av att där finns överstatliga organ där deras nationella (men kanske mindre populära) bortflyttningar av resurser och beslutande från demokratiskt inflytande påstås komma ifrån.
   
  Men läste du det helt annorlunda? 
   
  Resurser slussas bort från demokratiska organ, det stämmer.

 62. Tålis

  Kommentar borttagen

 63. Pelle L

  Kommentar borttagen

 64. Pelle L

  Ser du, Tålis, inga problem med ”awaiting”   🙂

 65. Tålis

  Nä/jo inget problem med mitt inlägg #63 heller…

 66. Peter Stilbs

  Tålis – det ligger något i ”väntande” – men jag har inte behörighet att släppa det. Ska kalla högre behöriga. Var dock snälla håll er till ämnet, och avsluta religionsdiskussionen

 67. Pelle L

  Men det var egentligen inte därför jag sitter här och tar upp er värdefulla tid.
   
  Det var Ingemar Nordins #54
  En del vill bara ha en samordning av vissa globala problem (jfr subsidiaritetsprincipen inom EU).
  som störde mig.
   
  Subsidiaritetsprincipen innebär alltså att ”beslut ska fattas
  på lägsta ändamålsenliga nivå”. http://sv.wikipedia.org/wiki/Subsidiaritet
   
  Enligt min uppfattning har EU, dvs EU-kommissionen lämnat detta helt, och vill fatta alla beslut centralt. Därav ilskan hos Europas folk.
   
  Exempel:
  Fiskekvoter får inte varje land besluta om själv, det görs centralt i kommissionen.
   
  Glödlampsförbudet. Det har fattats centralt, men gäller för alla länder.
  Föräldraledighet ännu inte genomfört helt, men där vill kommissionen ha gemensamma regler.
  Luftkvalitet (aktuellt exempel), Bryssel sätter gränsvärden för hela Europa.
  Fartygsbränsle: Bryssel bestämmer vad som skall gälla för svavelhalt i Östrsjön. OK, långt från Bruxelles, så där kan vi skärpa reglerna.
   
  OSV.
   
  Ingemar: Vart tog subsidiaritetsprincipen vägen?
  Finns den överhuvudtaget kvar annat än som en tröstande filt för de klentrogna före Maastricht?
   
   

 68. Skogsmannen

  JonasN!
   
  ”Men där jag inte håller med er är att de nationella regeringarna i högre och högre utsträckning vill kunna skylla det dom själva beslutar…”
   
  Instämmer bestämt. Lagar och förordningar fungerar i praktiken i den offentliga förvaltningen endast som ett ramverk, däremellan finns en hel del svängutrymme. Dock finns ett inbyggt flockbeteende inom förvaltningen som ofta leder i ”angiven” riktning. Lyhördheten är i dessa sammanhang är stor mot EU (det är inte för inte som Sverige var det mest EU-anpassade landet innan vi ens var medlemmar i EU).

 69. Pelle L

  Peter Stilbs #66
   
  ” jag har inte behörighet ”
   
  Hoppsan, gäller inte subsidiaritetsprincipen på The Climate Scam 😉

 70. Tålis

  Kommentar borttagen

 71. Kristian J

  Kommentar borttagen

 72. Ann L-H

   

  Stort TACK för denna välskrivna genomgång!

   

   

 73.  

  Lennart Bengtsson

  Nej, jag tror inte heller att risken för en världsregering är särskilt överhängande.
  MEN, i det lilla kungariket Sverige luras invånarna att tro att klimatfrågan är det viktigaste i världen, i alla fall i lilla Sverige.

  Nog så viktigt…och sorgligt eftersom människor engagerar sig och lägger ner ofantligt med energi för en (i Sveige) icke-fråga.

   

 74. Eje Collinder

  Denna avhandling ger mig tanken att de skarpa knivarna Bill Gates, Niklas Zennström och andra miljardärer har satsat på denna design: Nå ekonomisk styrka och framgång genom satsning på ”Klimathotet”. De binder upp politiker och forskare till klimatpiskan, vilken lätt kan bytas ut.

 75. pekke

  Stor pluspoäng till Lennart B.
  Jag tror själva att FN aldrig kommer att få nån överstatlig roll, de kommer aldrig kunna bestämma över de 3 största länderna varav 2 även är de största ekonomierna.
  FN riskerar få ordentligt med smisk både bokstavligt och teorietiskt talat om de lägger sig i vad Kina, Indien och USA gör och tycker, vilket även gäller flera andra länder.
   
  FN är en tandlös fet Tiger som bara EU svansar för vilket är lämpligt eftersom EU numera är en tandlös fet självgod kissemiss !
   
  Miijjaaoo !
   

 76. pekke #75
  Det  finns ett stort MEN.
  Det fattas en drös beslut i både FN och EU som påverkar dig och mig negativt via skatter och pålagor men som berikar andra.
  I det avseendet är varken EU eller FN tandlösa tamejfan! 
  Vad har inte klimathotsprojektet kostat svenska skattebetalare i form av koldioxidskatt, vindsnurror, glödlampsförbud bara för att nämna några exempel.
  De små stegen utför det sluttande planet för att använda en blandad metafor!
  Sen blir vi alla trälar  under en nomenklatura
   

 77. pekke

  Ingvar E. #76
  Problemet ligger på det lokala planet, EU och Sverige, resten av världen kommer att sk*ta i vad FN och EU förespråkar.
  Sverige är ju bäst/värst på att ta åt sig div. saker från både EU och FN samtidigt som Sverige närmare sig toppen på den kriminella statistiken, förklara det den som kan !?
   
  Nä nu när vi gått förbi vintersolståndet så tycker jag vi kan celebrera den annalkande våren.
   
  http://www.youtube.com/watch?v=j8VdehTuZfw
   
   
   

 78. AOH

  Ann L-H  —  stort, stort tack
   Det här kallar jag för kvalitet.
   
  UI och andra sjuka klimatpatienter kan slänga sig i väggen
   ” …UI  som har syftet att sprida kunskap i klimatvetenskapliga frågor kring global uppvärmning och tillhörande klimatförändringar genom att ta upp intressanta, viktiga och omdebatterade ämnen….”
   har just nu ”hyperintressanta” trådar som :
   
   
   3 JAN 2013
   
  NOAA: Measuring climate change without thermometers
  0 kommentarer
  4 DEC 2012
  Homo economicus
  0 kommentarer
  12 DEC 2012
  Växthuseffekten – en introduktion
  0 kommentarer
  10 DEC 2012
  AGU 2012 : Ken Caldeira om hoten mot korallreven
  0 kommentarer
   
  Kan det kallas för kvalitet ?  🙂  🙂  🙂   ( Smileys )
   
   
   
   

 79. Ingemar Nordin

  Pelle L #67,

  Vi är inte oeniga. Subsidiaritetsprincipen låter bra, men erfarenheten visar att den inte fungerar i praktiken eftersom centralbyråkratin alltid omdefinierar (dvs, flyttar målstolparna) så att alltfler saker hamnar under deras mandat. Jag ville bara framhålla att det bakom generalförsamlingens beslut om att flytta fram statusen för FNs miljöprogram, UNEP, förmodligen finns många som tror på den principen men som inte förstår vad det kan leda till med majoritetsbeslut och en röst per nation.

 80. Pehr Björnbom

  Tack Ann L-H för en mycket läsvärd artikel.
  Jacob Nordangård har även skrivit flera uppsatser vars titlar verkar mycket intressanta:
  http://liu.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchId=1
  Den här typen av forskning över hur dessa nätverk fungerar och hur beslutsprocesserna går till verkar vara mycket värdefull. Studieobjekten för denna forskning tycker kanske inte att den exponering som de utsätts för är så välkommen men de får finna sig i detta eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle.
   

 81. AOH

  Ann L- H
   
  ” ……Finansiellt stöd hämtades från Ford Foundation och   V ä r l d s-
  b a n-k e n……”
   
  Det var väl inte länge sedan vi hörde talas om VÄRLDSBANKEN  ?

 82. Pelle L

  Ingemar Nordin #79
   
  En tröst i bedrövelsen (som Lennart Bengtsson så elegant berörde) är väl att vi kan vara ganska förvissade om att de stora, folkrika nationerna, som Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och USA aldrig skulle begå dårskapen att ge varje liten plutt-stat en röst per nation i ett beslutande organ.
   
  ————– 
  Jag tycker det är rätt kul när Sverige slår sig för bröstet för att vi är ordförande i Arctic Council, och vissa tror att vi kan påverka politiken i det Arktiska havet. Stoppa oljeprospektering osv.
  Vi har ju inte ens kuster som gränsar mot det Arktis.
  Tror de verkligen att Ryssland, Canada och de andra intressenterna bryr sig om lilla Sverige?
  Vi får väl vara med mera som gisslan, för att legitimera deras uppgörelser. Begriper vi ingenting?

 83. Här  har ni  senaste  skandalen  från Al  Gore.
    Al Gore Current TV Scam Exposed   5 jan 2013
  http://www.youtube.com/watch?v=4_j2XKS7yOc
   

 84. EU:s maktanspråk?
  jodå!!
  http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/es/viewer.aspx

 85. Kristian J

  Kommentar borttagen
  Jösses, jag sa visst nått tokigt, Trodde jag var på fredags-skoj-tråden!

 86. Mikael

  Skönt att det finns tänkande människor på TCS! Det sprids tyvärr så mycket accepterade lögner i Världen. De som vågar tänka i ”revolutionerande” banor går in på dessa duktiga forskares sidor: Joseph E. Postma, Alan Siddons och Jim E. Peden. Den absolut bästa av dessa tycker jag Joseph är. Han är tom uppsatt på listan över deniers/förnekare av AGW-gänget. Tydligt tecken på att de är rädd för hans kunskap och dess spridning. Rekommenderar även att läsa böcker av Christopher C. Horner. Han är också med på listan. Han finns även på youtube. Lycka till och acceptera inga ”fakta” från AGW-gänget utan tänk själv och fritt.

 87. Ingvar Engelbrecht { 06.01.13 at 09:23 }@
  Detta  har  du  nog  inte  läst  i  Svensk  media  eller  från  EU-Sovjeten..  Tidigare  så  sände  Press TV  över  Europa från  satelliten  Astra  och  Hotbird.
   Men  är  nu  stoppade detta  visar  att  EU  inte  vill   skydda  pressfrihet  eller  yttrandefriheten  från  andra  källor  som  de  inte  kontrollerar.
  http://www.presstv.ir/detail/2012/10/14/266660/eutelsat-sa-set-to-take-press-tv-off-air/
  http://www.firstpost.com/topic/place/iran-press-tv-satellite-ban-unearths-bigger-agenda-video-z2z4c13ndmE-32-14.html

 88. Inge

  Istället för att ”rädda världen” så korrumperar man en vetenskap, journalistkåren och politikerkåren och stjäl en massa pengar från befolkningen. Även om tanken kan ha varit god ur deras synvinkel så har de tagit en stor risk och det är priset vi får betala. att leva i en sämre värld.

 89. Staffan

  SvD 1974-11-29: ”Förändrat klimat är största hotet”.  Olof Palme intervjuas [31 okt] av Tom Selander, i serien ”Om 25 år:  partiledare om Sverige år 2000”.  D. 3, sid 28.
  Genomsnitts-temperaturen i juli [dygnsmedeltal] varierar i Uppsala mellan 20º och 13º.  Juli 1974 var den 14,3º;  hela 70-talet 15,9º.
  Klimat-rädslan dessa år har alltså med all säkerhet gällt ”en ny istid”.
  Time Magazine hade 24 juni 1974 artikeln ”Another Ice Age?”  Här:
  http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1663607/posts
  Newsweek skrev 28 april 1975 om ”The Cooling World”.  Här:
  http://denisdutton.com/cooling_world.htm
  Men följderna av ”klimatförändringen” blir i princip de samma, vare sig det bli kallare eller varmare:  ”Nu svälter ni [fattiga] ihjäl!  Vi kunniga måste få större makt!”

 90. Mikael

  Rubriken snedvriden borde vara vänstervriden. Då man levt tillräckligt länge inser man att lögnerna kommer vänster ifrån och sanningen ifrån högern. Sålunda uppmanar jag människor för att vara extremt kritisk emot (des)information ifrån AGW-Världen, t ex bloggen UppsalaInitiativet. Ta inga av deras ”fakta” för givna.

 91. OR

  Tack Ann L-H för tips på en mycket intressant avhandling. Jag har inte kommit igenom hela än, men det ger redan mycket kött på det konspirationsskelett jag t.v. tyckt vara rimligt, och då doch då gett uttryck för här på bloggen.
  Bara på en punkt tycker jag mig ha fått bättre underlag: De stigande matpriserna och inflationen som gav upphov till kravaller i många länder 2007-2008 var enligt James Rickards i Currency War, ett resultat av USA:s stora sedelutgivning. Han förklarar också varför, så jag tror mer på det än att EU:s biobränslepolitik skulle fått ett så snabbt genomslag; hur osmakligt det än är att göra fordonsbränsle av det som människor skulle haft på matbordet.
  Att det tredje valutakriget pågår var för övrigt en aha-upplevelse av samma sort som att vi redan befinner oss innanför solen; dvs dess magnetfält. Jag kan egentligen tänka mig att en del skenhot, som klimatet, blåses upp för att dölja något riktigt hotfullt: att vi skulle tappa tron på pengars värde. Bara ytterst få skulle kunna uppleva det som en anastrof.