Klimat och hälsa – bättre och bättre

COP28 har just avslutats, och åter lyfts frågan om global hälsa i relation till fossilförbränning och klimat. En politisk deklaration antogs i Dubai om ökande påverkan på global hälsa från klimatförändring, och hälsonyttan av klimataktion, inklusive reduktion av luftföroreningar och sjukvårdskostnader, och mångmiljardbelopp utlovades.

“Endorsed by 123 countries, the Declaration marks a world first in governments acknowledging the growing health impacts of climate change on communities and countries. It also acknowledges the large benefits to people’s health from stronger climate action, including by reducing air pollution and lowering health care costs.”

Egen översättning: ”Deklarationen, godkänd av 123 länder, markerar en världspremiär där regeringar bekräftar ökande hälsoeffekterna av klimatförändringar på samhällen och länder. Den bekräftar också betydande fördelarna för människors hälsa som kommer från kraftfullare åtgärder mot klimatförändringar, inklusive minskad luftförorening och lägre hälsovårdskostnader.

https://www.cop28.com/en/news/2023/12/Health-Declaration-delivering-breakthrough-moment-for-health-in-climate-talks

https://www.reuters.com/world/cop28-delegates-urge-greater-action-climate-linked-health-risks-2023-12-03/

Många utspel om ökad risk från klimatförändringar för hälsoproblem, exempelvis om malaria och tropiska virussjukdomar utifrån ökad spridning av den asiatiska tigermyggan har gjorts, men utan faktiskt underlag (https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2023/12/18/uk-health-security-agency-boss-criticised-for-tropical-disease-claims/), och utan åtanke på hur stor temperaturvariationen är dag för dag och år för år och mellan olika närliggande regioner, i relation till klimatförändringar över decennier, där vi med satellitmätningar sett en ökning av global medeltemperatur med 0,14 grad per decennium (https://www.drroyspencer.com/) och en havsnivåhöjning av 2 mm/år.

Klimat i medicinska facktidskrifter och organisationer

En tydlig trend under gångna fåtal år har varit att medicinska topptidskrifter och fackorganisationer, som exempelvis New England Journal of Medicine och American Society of Oncology (ASCO), numera publicerar översikter om hälsofaror utifrån fossilanvändning och klimat, sannolikt för att uppnå högre citeringsgrad. Dessa artiklar brukar inledas med den etablerade politiska utgångspunkten utan referenser eller diskussion om dess validitet eller relevans:

“All stages of the fossil-fuel life cycle are a threat to human health, yet global overdependence on fossil fuel continues unabated, despite ambitious international agreements to lower greenhouse-gas emissions substantially by 2030. According to the World Health Organization, “The modern addiction to fossil fuels is not just an act of environmental vandalism. From the health perspective, it is an act of self-sabotage.”” N Engl J Med 2023;389:2175-87. (DOI: 10.1056/NEJMra2300794).

Egen översättning: ”Alla faser av fossila bränslens livscykel utgör ett hot mot människors hälsa, ändå fortsätter det globala starka beroendet av fossila bränslen obehindrat, trots ambitiösa internationella avtal om betydande minskning av växthusgasutsläpp fram till 2030. Enligt Världshälsoorganisationen är ”Det moderna beroendet av fossila bränslen inte bara en akt av miljövandalism. Ur hälsoperspektivet är det en handling av självdestruktivitet.””

Ännu ett exempel:

“There is incontrovertible and increasing evidence that the changing climate because of the production and burning of fossil fuels has impact on health care delivery and outcomes around the world.”  JCO Oncol Pract Nov 2023; 00:1-9. (https://doi.org/10.1200/OP.23.00637).

Egen översättning: ”Det finns obestridliga och ökande bevis på att det föränderliga klimatet till följd av produktion och förbränning av fossila bränslen påverkar hälso- och sjukvårdens verksamhet och resultat över hela världen.”

ASCO ger sedan rekommendationer om forskning och om sjukvård till dess huvudmän och myndigheter avseende klimatförändringarnas betydelse för cancer.

The American Medical Association ger likaledes stöd för det de kallar ’scientific consensus’. (https://policysearch.ama-assn.org/policyfinder/detail/climate%20change?uri=%2FAMADoc%2FHOD.xml-0-309.xml)

Svenska Läkarförbundet gav 2015 ut ett policydokument ”Klimat och Hälsa” (https://slf.se/sjukhuslakarna/app/uploads/2019/09/policy-klimat-o-halsa.pdf), skrev på ett internationellt klimatupprop https://slf.se/nyheter/lakarforbundet-skriver-pa-klimatupprop/, har en klimatgrupp https://slf.se/sjukhuslakarna/vart-arbete/sjukhuslakarnas-klimatgrupp/, och Läkartidningen har en samlingssida för klimatet https://lakartidningen.se/klimatforandring-och-halsa-samlingssida/.

Megakonferenser och klimat

Deltagarantalet vid COP28 har angetts till nära 100 000 (https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-have-sent-the-most-delegates-to-cop28/), och antalet privata jetplan var betydande. Även medicinska kongresser kan vara mycket stora, upp till cirka 50 000 deltagare, men vad jag vet utan privata jetplan. Den medicinska litteraturen har dock diskuterat koldioxidavtrycket av medicinska konferenser, med en slutkläm i ett abstrakt: “Decentralized ASTMH conferences may allow for up to 64% reduction in travel distance and 58% reduction in CO2e emissions. Given the urgency of the climate crisis and the clear association between global warming and global health, ways to reduce carbon emissions should be considered.” Am J Trop Med Hyg . 2020 Nov;103(5):1758-1761. doi: 10.4269/ajtmh.20-1013.

Egen översättning: ”Decentraliserade konferenser kan möjliggöra upp till 64% minskning av resvägen och 58% minskning av CO2-utsläppen. Med tanke på klimatkrisens akuta natur och det tydliga sambandet mellan global uppvärmning och global hälsa bör sätt att minska koldioxidutsläpp övervägas.”

Motsvarande förslag tycks dock inte ha framlagts för kommande COP-möten.

Verkligheten

Sällan ser man dock referenser till verkliga data om klimat och hälsa.

Framlidne professorn i Global folkhälsa Hans Rosling påtalade att man inte kan utgå från media om man vill förstå världen.

https://youtu.be/xYnpJGaMiXo

Relevansen av den återkommande associationen mellan fossilförbränning, atmosfärens innehåll av koldioxid, global medeltemperatur och oväderskatastrofer i nutid och framtid diskuteras dagligen här på Klimatupplysningen och behöver här inte upprepas. Trots den uppenbara bristen i media saknas det inte data över det faktiska hälsotillståndet i världen.

Den mycket informativa datakällan Our world in data (https://ourworldindata.org/burden-of-disease) visar en betydande förbättring av den kanske allra viktigaste parametern Sjukdomsfri överlevnad (DALY – Disability Adjusted Life Years, således livslängd utan sjukdom) under perioden 1990-2019. Visst utmärker sig tropiska områden avseende lägre DALY, men sedan 1990 har en betydande förbättring skett i alla områden utom i Centralafrika. Enda undantaget är Ryssland där DALY försämrades vid millenieskiftet.

sjukdom spridning

Figur 1. Skärmdump av sjukdomsjusterad livstid per invånare. Rörliga grafer i länken ger betydligt mer information. Ourworldindata.org

Dödsfall i infektioner som lunginflammation, malaria och diarresjukdomar har minskat drastiskt, liksom död från luftföroreningar, problem med vattentillgång och undernäring, medan dödsfall pga vällevnadssjukdomar som övervikt, högt blodsocker och högt blodtryck har ökat. Sorgligt är att diabetes hos vuxna kraftigt ökat i stora delar av världen, mest i Nordafrika, Mellanöstern och Oceanien, men mindre i Västeuropa.

dodstal totalt

Figur 2. Globala dödstal utifrån dödsorsak. Särklassigt störst dödstal för hjärt-kärlsjukdomar och cancersjukdomar. Längst ned på grafen temperaturrelaterade dödsfall och naturkatastrofer. Uppgifterna förstås osäkra pga delvis bristande rapportering. Länken ger möjlighet att se utveckling över tid och separata uppgifter utifrån många länder och regioner.

dodstal infektion

Figur 3. Dödstal från infektionssjukdomar 1950-2021 för ett urval av länder. I länken kan nästan alla länder visualiseras. Notera långsam stadig förbättring i Colombia 1960-1990 och i Filippinerna 1970-2020, och en mycket dramatisk förbättring i Egypten i slutet av 1960-talet genom politiska åtgärder.

Tydligt är att dödsfall i smittsamma (dvs infektioner, ”communicable”) och vissa andra sjukdomar (mödra- och barnadödlighet, undernäring) minskat påtagligt globalt, medan sk ’non-communicable diseases’ (som hjärt-kärlsjukdomar och cancer) ökat, och dödsfall från skador minskat något. Detta gäller även Nordafrika och Mellanöstern, om än i mindre grad då dödsfallen från smittsamma sjukdomar dominerar där.

Viktigt att påpeka är att dödsfallen i smittsamma (communicable) sjukdomar är mycket starkt inverst kopplat till välstånd, illustrerat med bruttonationalprodukten (GDP) per capita, med kraftigt lägre risk i rika länder. Även fattigare länder har dock en betydande sjuklighet i livsstilsrelaterade sjukdomar.

livstid

Figur 4. Utveckling av sjukdomsjusterad livstid per invånare 1990-2019 utifrån regional ekonomi.

dodstal ekonomi

Figur 5. Dödstal per 100 000 invånare utifrån regionens ekonomiska status. Smittsamma sjukdomar mm (grönt) minskar tydligt i fattigare regioner, och utgör en mycket liten andel i rikare regioner, där icke-smittsamma sjukdomar (rosa) dominerar helt. Skador (orange) utgör en liten del överallt.

Misantroper och Malthusianer brukar framhålla farhågor om minskad jordbruksproduktion till följd av varmare klimat, inte minst med tanke på jordens femfaldigt ökade befolkning sedan industrialismens början. Satellitdata visar dock tydligt att jorden blivit grönare med minskad ökenutbredning vartill ökad koldioxidnivå sannolikt bidragit då ökad koldioxidkoncentration gör växtlighet mer torktålig.

(https://www.nasa.gov/technology/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth-study-finds/)

Vi har således hittills sett kontinuerligt ökande jordbruksproduktion globalt, vartill fossila produkter är essentiella för jordbrukets maskinpark och konstgödsel, vilket tillsammans med förbättrade utsäden möjliggjort att födotillgången per capita är stadigt ökande. (https://ourworldindata.org/agricultural-production).

spannmal

Figur 6. Spannmålsproduktion 1961-2021 i olika grupperade delar av världen. Notera tydlig förbättring även i de ekonomiskt svagare regionerna. På nätsidan kan nästan varje land visas separat.

Det enda hindret för fortsatt förbättrad livsmedelstillgång i världen är politiken, med krig och okloka regleringar som vi till exempel sett i Sri Lanka och Nederländerna.

(https://foreignpolicy.com/2022/03/05/sri-lanka-organic-farming-crisis/)

(https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/15/netherlands-announces-25bn-plan-to-radically-reduce-livestock-numbers)

Extremtemperatur och överdödlighet

Beträffande betydelsen för överdödlighet av temperaturavvikelser utöver den för regionen normala finns en stor färsk epidemiologisk studie omfattande 854 Europeiska städer med mer än 50 000 invånare vardera för perioden 2000-2019, där man tydligt påvisar att överdödlighet av även måttlig kyla är tiofaldigt högre än den av värme.

Lancet Planet Health 2023;7: e271–81, March 16, 2023, (https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00023-2).

Motsvarande globala data med liknande utfall publicerades i The Lancet 2015.

risk temperatur

Figur 7. Från The Lancet Planet Health Mars 2023. Riskökning för död utifrån relativ temperatur för ett urval av 854 Europeiska städer i såväl nordliga som sydliga delar. Överst 1a percentilen av relativ temperatur (Blått), nederst 99e percentilen (Rött). Fem åldersgrupper för varje stad redovisas. Riskökningen är generellt ökande med ålder, betydligt större avseende kyla än värme, och tydlig i alla regioner. London utmärker sig för mycket stor känslighet för kyla, sannolikt beroende på boendestandard, där energifattigdom ofta påtalats.

Slutsats

Med tanke på den mycket tydliga kopplingen mellan levnadsstandard och hälsa, och den lika tydliga kopplingen mellan tillgång till pålitlig planerbar energi och levnadsstandard, liksom den högst tveksamma kopplingen mellan atmosfärens koldioxidhalt och sjuklighet måste konsekvensen bli att ingen åtgärd är så viktig för att förbättra global hälsa som att minimera fattigdom och svält, såväl på kort som lång sikt.

(https://www.klimatfakta.info/article.php?m=1&i=2922&n=Alex-Epstein)

(https://www.ted.com/talks/hans_rosling_new_insights_on_poverty?language=sv).

Gunnar Juliusson, professor i blodsjukdomar vid Lunds Universitet sedan 2003 och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bengt Eriksson

  Fantastisk och nyanserad sammanställning, tack.

 2. pekke

  Det här med att värme är farligt är definitivt rent nonsens.
  Det är bara att titta var mänskligheten har frodas i historien.

  Inte var det i de Arktiska regionerna !

  T.o.m. Amazonas djungel var fulla av folkrika samhällen som man börjat upptäcka nu, dessa försvann när de europeiska erövrarna råkade sprida sjukdomar som de infödda inte hade nån immunitet mot.

  Kyla har alltid varit dåligt för samhällenas utveckling.
  Värme har varit bra för utvecklingen.

 3. Magma

  # Pekke 2
  ”Det här med att värme är farligt är definitivt rent nonsens. Det är bara att titta var mänskligheten har frodats i historien.”
  Och inte nog med det … om vi breddar synfältet till att omfatta hela den så kallade biologiska mångfalden så ”vinner” återigen de varma områdena …. Tror inte att ens husbock är så vanlig i Arktis … och det beror nog inte enbart på att där är färre hus …

 4. Ann lh

  Gunnar J. Stort Tack för denna välgörande och välmatade påminnelse om att man måste vara på sin vakt när FN och deras megafoner börjar lyfta en fråga antingen det gäller klimat, miljö eller hälsa.
  Vid närmare betraktande ligger det inte så sällan eller snarare alltsomoftast strävan efter makt och resurser och lurar bakom fasaden.

 5. Lasse

  Tack för en optimistisk syn.
  God fortsättning.

 6. Sören G

  Enligt medierna beror flykten från Centralamerika till USA på våld, fattigdom – och ”klimatförändringar”. Det sistnämnda är nog något som man slentrianmässigt lägger till. Narrativet är att klimatförändringarna (eller klimatupphettningen) gör att folk inte kan bo kvar i varma länder utan vill fly till kallare länder.

 7. Bengt Abelsson

  Elefanten i rummet är luftföroreningar vid eldning av ris, pinnar, kreatursdynga etc i öppen eld.

  Om de troende verkligen skulle vilja göra en insats för bättre levnadsförhållanden skulle många miljoner människor hjälpas av elektriska spisar, kylskåp och vattenpumpar. Elen må komma från koleldade kraftverk, det blir ändå plus i slutändan.

 8. Sten Kaijser

  Det enklaste vore att skicka lastbilar med gastuber. I Maputo fanns det redan på 90-talet (och förmodligen ännu tidigare) sådana transporter.
  Ut i bushen med dem

 9. LasseLu

  Om afrikanerna fick högre välstånd skulle vi kanske kunna undvika flyktingkrisen. Högre välstånd uppnås genom att tillåta användning av fossila bränslen för framförallt generering av el. Jag hävdar likt Alex Epstein att detta är bra för hela mänskligheten.

 10. Ivar Andersson

  Hjort: Klimatångest går att bota
  Forskare vid bland annat universitetet i Linköping har tagit fram hjälp för människor som lider av klimatångest. Men frågan är kontroversiell. Är klimatångest en sjukdom eller en insikt om hur världen mår?

  För TT:s lilla ord ”befogad” är inte bara en vinkling utan också ett sätt att säga att världen inte håller på att gå under. Kanske förändras världen, men oron måste begränsas till det befogade. Hade världen varit på väg att gå under så skulle ingen oro vara obefogad, panik skulle vara helt rimligt. Faktiskt en helt självklar känsla.
  Bulletin

  Världen förändras och det har den alltid gjort. Har TT börjat nyktra till?

  Tack för en optimistisk syn Gunnar. Hans Rosling var ett föredöme. God fortsättning.

 11. Tack Gunnar för denna gedigna genomgång av kopplingen mellan hälsa och global uppvärmning. Dina slutsatser om minskad sjukdom med högre levnadsstandard är rimliga.

  Det är inte konsumtionssamhället och en ökad användning av olja och gas som dödar oss. Tvärt om. Men då undrar man ju hur det skall gå när WHO och andra slår följe med klimatalarmisterna och vill minska på just de faktorer som gör oss rika? Vill WHO att vi skall bli sjukare?

 12. Sten Kaijser

  Ingemar #11

  om läkemedelsbranschen styr WHO vill de vl sälja mer läkemedel, eller …

 13. Gunnar Juliusson

  #10
  Tyvärr är den optimistiska synen villkorad, eftersom det knappast går att vara positiv avseende politik och media i västvärlden.
  Men med gemensamma krafter kanske en vändning kan vara på gång. Frågan är bara hur djupt västvärlden kommer att falla innan det vänder. Tyskland och Storbritannien har en tuff framtid framför sig. Det är EU-val 2024.

 14. Sören G

  #10
  För mig är det fullkomligt obegripligt hur en hysterisk tonåring kunde bli mottagen och hyllad av världsledare som presidenter, FN-chef och kyrkoledare och ses som ett föredöme.

 15. Ulf

  Politikerna i region Stockholm bidrar i alla fall med att få till högre dödlighet. Höjd skatt, dyrare vård och längre köer. What did you expect ? När det står klart för stockholmarna om några år, om nu media någonsin kommer granska eländet, ja då lär man skylla på klimatförändringar. Klart att politiker gillar det.

  https://www.expressen.se/debatt/bra-vard-stoppas–av-ideologiska-skal/

 16. UffeH

  #7, #9
  Problemet med ökat välstånd i fattiga länder är att behovet av hjälporganisationer och hjälparbetare från de rika länderna i väst sjunker eller försvinner helt.
  Även behovet av gåvor, biståndsevenemang minskar eller försvinner helt.
  Vem eller vilka organisationer arbetar medvetet för att avskaffa sig själv och bli arbetslös, målet för alla hjälporganisationer men också för WHO och andra ”hälso” relaterade organisationer är inte att lösa eller bota utan att hålla behoven på en nivå där deras ”hälsoarbete” fortfarande behövs.
  Inom medicinen till exempel så finns väldigt få mediciner som gör patienten frisk de flesta döljer symtom och håller patienten vid liv, en bra medicin är en som kräver livslångt bruk.
  Samma med hjälparbete, bra hjälparbete är det som håller de hjälpbehövande på en sådan nivå att de aldrig kan klara sig utan hjälp.
  Cyniskt ja, men en realitet då det skulle vara enkelt att lösa till exempel energi problemen i Afrika permanent och ge afrikanerna tillgång till saker som elspis, kylskåp, rent vatten och frys men det motarbetas av FN:s alla organisationer och även våra egna hjälporganisationer.

 17. foliehatt

  Sören G, #14
  Jeanne d’Arc?

 18. Göran

  Pillerindustrin vill inte att folk ska vara friska.

 19. Torstens Sandström

  Det är så bra att professorer vågar träda fram och säga ord som tydligt talar mot vindriktningen i den svenska åsiktskorridoren. Särskilt glad är jag över en röst från mitt universitet i Lund!

 20. Sten #12,

  Om läkemedelsindustrin vill sälja mediciner till de som är sjuka så borde de inte vaccinera folk eftersom de då håller sig friska. Själv har jag varken haft Covid eller säsongsinfluensa. Däremot tar jag vaccin.

  En annan sak: Varmt klimat tycks vara bra för ledbesvär; värk i rygg, armar och ben. Jag hade artros i höftlederna och då fick jag lära mig att artros i händer, knän och höfter var MYCKET vanligt i högre ålder. Men så påstod min sjukgymnast att artros var ovanlig i varmare länder. Det bekräftas också av vänner och bekanta i min egen ålder som gärna åker söderut på vintern ”för värkens skull”.

 21. Gunnar Juliusson

  Ingemar #19
  I början av min läkarkarriär fanns det budget för att på sjukvårdens bekostnad skicka reumatiker till Spanien och andra länder för att få klimatrelaterad smärtlindring, då reumatismbesvären bättras av varmt klimat och varma bad. Jag tror knappast detta förekommer idag, framför allt för att modern immunmodulerande läkemedelsbehandling för reumatism är mycket framgångsrik och kirurgi ger långsiktig nytta vid artros.

 22. Ulf

  Ja naturligtvis bra att folk med utbildning vågar stå upp för sanningen. Tyvärr är dock personer med en ryggrad i den åldern att de snart inte hörs i debatten. De är pensionerade och glömda helt enkelt.
  Eller så är det så att folk som har gjort karriär inte är lika sårbara längre.

 23. Lars Kamél

  Trots luftföroreningarna som skapas när kol och oljeprodukter förbränns, så har användandet av fossila bränslen varit bra för mänsklighetens hälsotillstånd.
  Oavsett vad som orsakar den, så har den globala uppvärmningen varit bra för mänsklighetens hälsotillstånd, bland annat genom att göra extremväder lite mindre vanligt.
  Kombinationen av ökande koldioxidhalt i atmosfären och varmare klimatet har bidragit till att skördarna har mångdubblats.
  Alla larm från de klimathotsreligiösa är helt enkelt grundlösa, ovetenskapliga och falska!
  The Lancet är ju helt otrolig. Den tidskriften har publicerat vetenskapliga studier som visar att kyla är mycket dödligare, och därmed farligare för hälsan, än värme. Ändå publiceras där minst en gång per år opinionsartiklar som hävdar att global uppvärmning är ett hot mot människors hälsa.

 24. Göran

  Ingmar, hur vet du att vaccin fungerar? Har du undersökt det eller bara en hörsägen?

  Värk i leder. Sluta äta kolhydrater.

 25. Sören G

  foliehatt #17
  Hon blev bränd som häxa.

 26. tty

  #24

  ”hur vet du att vaccin fungerar?”

  Hur många känner du som dött av smittkoppor, polio, stelkramp, difteri eller mässling?

 27. Benny

  tty, det är ju så att den gamla typen av vacciner har haft en positiv inverkan mot många sjukdomar som var vanliga förr problemet idag är mRNA-”vaccinerna” som uppenbarligen är farliga för liv och lem! Jag fick för många år sedan recept på Simvastatin av läkaren på vårdcentralen som påstods sänka kolesterolhalten! Sedan fick jag en annan läkare och vi kom in på min medicinering och han sa bara sluta med Simvastatin och släng skiten den är inte alls bra för dig!

 28. tompas

  Risken att dö av mRNA-vaccinerna beräknas vara 0,1% vilket är en ofantligt hög siffra. Tittar man på hur många som låtit vaccinera sig med detta vaccin så innebär det att mellan 13 och 17 miljoner dött av vaccinet.

 29. UffeH

  Covid-19 vaccinet verkar inte fungera som något annat vaccin då det snarast kan liknas vid en covidmagnet, har inte träffat någon ovaccinerad som haft covid-19 sen början på 2022 däremot så verkar de som vaccinerat sig ha covid-19 flera gånger per år. I mitt tycke ett konstigt resultat av ett fungerande vaccin.
  Sen det här att det ändå skulle skydda mot allvarlig sjukdom och död bygger på vad man skulle kunna kalla manipulativ statistik, där alla som blir sjuka och dör de första 7 dagarna räknas in i gruppen som inte tagit påfyllning, vilket sänker effektiviteten i tidigare doser och höjer den i nya, med detta sätt att bluffa med statistik kan man till och med få vaccineffekt på en ren saltlösning. Hela upplägget med covid vaccin statistiken finns beskrivet i denna blogpost.

  https://boriquagato.substack.com/p/bayesian-datacrime-defining-vaccine?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web

 30. Ivar Andersson

  För 100 år sedan var jordens befolkning knappt 2 miljarder människor och idag är vi nästan 8 miljarder. Ökningen av koldioxidhalten i luften verkar ha en gynnsam inverkan på populationen och kan knappast vara giftig för då skulle befolkningen. Vad är problemet?

 31. Bodil Nykap

  ÄNTLIGEN en kollega som vågar ta bladet från munnen! Jag har följt klimatdebatten länge och är otroligt besviken på Läkarförbundet och läkarkåren, som borde inse att kritiskt tänkande också gäller utanför det egna yrket.
  Kollegiala hälsningar från Bodil Nykap, pensionerad barnläkare, Malmö.

 32. #24, #27, #29
  Covidvaccinerna fungerar mycket bra med hög effektivitet. Det visas i utvärdering efter utvärdering. Så sluta med ert ovetenskapliga trams.

  Det här ämnet hör inte hemma i denna tråd, eller på denna blogg alls.

 33. Joachim

  Utvärdering efter utvärdering visar också att senaste hundra årens globala uppvärmning beror på människans utsläpp av fossila bränslen. Trots vetenskaplig konsensus finns denna blogg.
  Det går att se paralleller med andra områden, men jag tror också klimatupplysningen bör fokusera på väder och klimat. Vilket ibland oundvikligen spiller över till energi, ekonomi, vetenskap, demokrati, politik, filosofi etc.

 34. Thorleif

  Kommentaren borttagen

 35. Göran

  Kommentaren borttagen

 36. Fredrik S

  Tack Gunnar J för en intressant, trevlig genomgång med optimism.

  Vi i väst har ju låtit dysterkvistarna tagit över så nu pratar makthavare om att vi måste få det sämre för att det sedan ska bli bättre. Frågan är varför vi röstar fram sådana till positioner?

 37. Fredrik S

  Kommentaren borttagen

 38. Paul Håkansson

  kommentaren borttagen

 39. Thorsten Bergqvist

  Ja, kan bara hålla med om att det finns numera sagor som stöds av budskap som är allmängiltiga i hela västvärlden. De marknadsförs med samma budskap och i princip samma ord ungefär som de har lags i munnen av en utomstående kraft eller kan det vara en gemensam insikt?
  En insikt som på något märkligt sätt uttrycks i dokumentation från WEF et con.
  Där inser de eftertänksamma att våra barn och barnbarn kommer att leva under helt andra premisser än de hittillsvarande som tidigare befrämjade strävan efter ”framgång” i den bemärkelse som tidigare varit gällande.
  En värld där att makt och alla tillgångar kommer att ägas av ”staten” i en privat bemärkelse, ungefär som i Sovjetunionen eller alla andra kommunistiska ”samhällen”!
  En situation som hyllas av sektvänster och globalister i en salig enfaldig röra!

 40. pa

  Det finns en sanning men flera lögner.
  Hur skall den som tror att det finns flera sanningar, eller tror att den är individuell kunna förmedla sanningen?
  Detta är det fundamentala problemet i den värld vi lever i, Få söker sanningen utan nöjer sig med lögner.

 41. Thorleif

  Vetenskap, censur och propaganda numera nära släktingar på offer-altaret. Konsekvenser?

  Den enorma penning- och skuldproduktionen sedan 30 år och som höjt inkomster och (pappers-)förmögenheter till tidigare ej erforna nivåer för en större grupp människor än tidigare har gjort det på bekostnad av integritet, heder och sanning&rättvisa. En enorm samhällsförlust vars konsekvenser många av oss dagligen noterar.

  Politiskt uttrycks det i ökad samhällskorruption där makt förenas allt längre bort från folket och i en ohelig allians mellan allt extremare vänster och höger-yttringar. Makten är köpt och betald för!

 42. Adepten

  Måste kommentera Gunnar Julius omfattande inlägg om klimat och hälsa 😵.

  När ordförandeklubban föll under den senaste rundan av klimatförhandlingar i Dubai kom slutklämsdeklarationen ”vi enade, vi agerade, vi levererade” från COP28-ordförandeskapet.

  En viktig deklaration handlade om att minska användandet av fossila bränslen i energisystemen, som är den största källan till utsläpp av växthusgaser som förändrar jordens klimat.
  Förbränningen av kol, olja och gas står för ca 90 % av CO₂-utsläppen och 75 % av all global uppvärmning hittills enligt vetenskapen. Denna text, som delegater från nästan 200 länder enats om, uppmanar världen att röra sig ”bort från fossila bränslen i energisystem på ett rättvist, ordnat och jämlikt sätt”.
  Det finns dock ingen tydlig definition av vad minskningen skulle innebära i texten.
  Genom att inte uttryckligen definiera detta lyckades COP28 med bedriften att undkomma ett vetenskapligt underbyggt riktmärke för framtida användning av fossila bränslen.

  En annan viktig deklaration handlade fonden för förluster och skador för att kompensera utvecklingsländerna för konsekvenserna av klimatförändringarna, i form av förlorade försörjningsmöjligheter, kollapsade ekosystem och översvämmade hem, som de inte kan anpassa sig till. Hur fonden kommer att fungera är oklart, eftersom upplägget ger givarländerna tolkningsföreträde framför mottagarländer.

  Och en tredje politisk deklaration som erkänner klimatförändringarnas påverkan på hälsa och förespråkar kraftfulla åtgärder för att minska luftföroreningar och förbättrad folkhälsa där man och lyfter fram åtgärdsområden som vatten, mat, sjukvård och infrastruktur.
  Det är viktigt att påpeka att den ännu inte innehåller några detaljer för att kontrollera de globala framstegen.

  Överenskommelsen i Dubai signalerar att anpassningsarbetet är på fel spår eftersom man menar att CO₂ är orsaken till allt ont enligt mitt sätt att tänka🤔.

  Dagens Inlägg av G J framförde bl.a. kritik och tvivel kring vissa påståenden om ökad hälsorisk på grund av klimatförändringar som flertalet medicinska tidskrifter framfört. Statistik visar ju att globala förbättringar i sjukdomsfri överlevnad, samt dödsfall från smittsamma sjukdomar som lunginflammation och malaria som har minskat, medan icke-smittsamma sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och cancer har ökat.
  Statistiken tar dock inte med den senaste covid-19 relaterade sjukdomarna.
  Data visar också att dödsfall i smittsamma sjukdomar är starkt kopplade till välstånd, och globalt sett har det skett en förbättring i sjukdomsjusterad livstid per invånare.
  Jordbruksproduktionen har ökat globalt, och satellitdata visar att jorden blivit grönare, vilket tyder på positiva effekter av ökad koldioxidnivå.

  Håller med G J när han påpekar vikten av att minimera fattigdom och svält som en grundläggande åtgärd för att förbättra global hälsa, och betonar att kopplingen mellan atmosfärens koldioxidhalt och sjuklighet är högst tveksam. Bra kost, lagom hygien och en god bostadsstandard samt allmän höjd levnadsstandard för flertalet är det bästa för en allmän god folkhälsa 🙂

 43. Lars Kamél

  Vilken vetenskap skulle ha visat att utsläppen ligger bakom 75 % av den globala uppvärmningen? Klimatvetenskapen har inte ens lyckats visa att utsläppen ligger bakom något alls av uppvärmningen!
  Det blir mindre extremväder i ett varmare klimat, så det där med att länder har fått förluster och skador av klimatförändringarna är helt enkelt struntprat!

 44. Thorleif

  Adepten

  Tack för en balanserad ”sammanfattning” av COP-mötets ”resultat! Som vanligt lyser konsekvensanalyserna på t.ex ekonomiska och tekniska områdena med sin frånvaro. Ambitioner i all ära vilka delegaterna kan enas om är i praktiken kanske så långt man klarar av att gå? Pseudoframgångar? Seriösa framsteg inom de klassiska områdena som kemi&gifter och folkhälsa borde vara ganska enkla recept……..

  Något man däremot lyckas med bättre med är tillsättningar av en massa folk inom de överstatliga organen inkl FN och dess underorganisationer.