Grupptänk – Klimathotet i ny belysning

Många ser fram emot en ärlig och öppen debatt i klimat(hot)sfrågan och Tom Harris (ICSC) har föreslagit tre kärnfulla debattämnen:

• hur stor del av de senaste variationerna i klimatet, som är naturliga respektive antropogena

• hur tillförlitliga klimatmodellerna är för att förutsäga framtida klimat

• om extremväder ökar.

Kanske vi inför en hett önskad debatt i svensk media har än bättre förslag och nya perspektiv på debattämnen, inte minst efter att ha smält en mycket intressant publikation från GWPF.

global-warming-groupthink

Blindbockar på led mot avgrunden

Christopher Booker, har följt klimathotsfrågan sedan länge och bland mycket annat skrivit The Real Global Warming Disaster (2009). GWPF bad honom att sammanställa en aktuell rapport om GW och för några veckor sedan publicerades Global Warming A case study in groupthink How science can shed new light on the most important ”non-debate” of our time.

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/02/Groupthink.pdf

Framsidans bild illustrerar grupptänk, vilket är raka motsatsen till Royal Societies motto ”Nullius in verba”, ungefär ta inte någon annans ord för givet, undersök på egen hand om du kan stå för det eller:

nullius in verba 1

På c:a 100 sidor speglar Booker klimathotsfrågan i ett nytt ljus eller kanske mörker. Han stöder sig här på en bok av psykologiprofessor Irving Janis där begreppet grupptänk analyseras vetenskapligt. Booker skriver att Janis har bidragit med ett hittills förbisett perspektiv, som ger oss möjlighet att se hela frågan mot en ny bakgrund. Janis får själv förklara varför han valt termen grupptänk:

”I use the term ‘groupthink’ as a quick and easy way to refer to a mode of thinking that people engage in when they are deeply involved in a cohesive in-group, when the members’ strivings for unanimity override their motivation to realistically appraise alternative courses of action. Groupthink is a term of the same order as the words in the newspeak vocabulary George Orwell presents in his dismaying 1984 – a vocabulary with terms such as ‘doublethink’ and ‘crimethink’. By putting groupthink with those Orwellian words, I realise that groupthink takes on an Orwellian connotation. The invidiousness is intentional, Groupthink refers to a deterioration of mental efficiency, reality testing and moral judgment.” Irving Janis, Victims of Groupthink, 1972

Ur Janis analys plockar Booker fram tre, för GW relevanta och karakteristiska, drag i begreppet.

För det första. En grupp delar en speciell uppfattning i en viss fråga. Gruppen tror att de har de bevis, som behövs för att bekräfta sin åsikt, men deras övertygelse kan inte testas på ett vetenskapligt sätt.

För det andra. För dem, som stöder denna, tro tycks den både intellektuellt och moraliskt så självklar att alla rättänkande individer måste hålla med. De kan inte tillåta att någon ifrågasätter eller utmanar deras hjärtefråga, som till varje pris måste försvaras. Gruppen gemensamma idé blir på så sätt en delad tro, konsensus.

För det tredje. Eftersom tron vilar på skakig grund går det inte ens att diskutera den och var och en som vågar ifrågasätta den måste uteslutas från vidare diskussion, marginaliseras, nonchaleras, hånas eller till och med attackeras. Science is settled, no debate!

Booker menar att Global Warming (GW, koldioxidhypotesen, klimathotet) utgör arketypen för grupptänk, en uppfattning som blivit stark nog att underkuva rationellt tänkande. Grupptänk kring GW är mest utbrett och starkast bland den s.k. eliten i väst. De, som har visat viss resistens är inte minst ”the deplorables” det sunda bonnförståndets företrädare.

195667_5_

Warming Predictions vs. the Real World

I och med världens första klimatkonferens 1979, som organiserades av WMO (FNs Meteorologiska världsorganisation) och UNEP (FNs miljöprogram), började CO2-hypotesen hävdas. Utan några vetenskapliga belägg stärktes tanken genom Villach I och II (ansvariga B. Bolin, Sir J. Houghton och M. Tolba). Det officiella konsensusuttalandet efter Villach II, om att framtida antropogena klimatförändringar kunde få djupgående effekter på det globala ekosystemet, vilade på klimatmodellerna. Avvikande meningar, kring ifall klimatmodellerna var mogna för förutsägelser, hade marginaliserats i rapporten genom att de placerats på undanskymd plats. Bert Bolin var ansvarig för ICSUs SCOPE 29 rapport från Villach II, vilken i sin tur utgör grunden i IPCCs första rapport (1990). (Källa: We have been conned John McLean SPPI 2010). 1988 hösten bildas IPCC av FN-organen WMO och UNEP. ”Beviset” för det framtida klimathotet är alltsedan IPCCs första rapport klimatmodellerna.

Vid FNs miljökonferens i Rio -92 lades grunden till globalt grupptänk i klimathotsfrågan i och med att världens ledande politiker skrev under FNs klimatkonvention, UNFCCC. Budskapet spreds snabbt vidare genom politikerna, de 20.000 NGOs, The Climate Action Network, Union of Concerned Scientists och andra, som deltog i konferensen och snart anslöt sig både showbusiness och media till GW-konsensus. USAs tidigare vicepresident, miljöaktivisten Al Gore stod vid den tiden för ”vetenskapen” genom sin bok Earth in the Balance, där han skriver att GW är ”the worst threat we have ever faced”.

Booker för läsaren vidare genom några av IPCCs tillkortakommande som Santerskandalen (1995) och Hockeystickan (1998/99). Det visade sig att konsensus kring GW, trots skandalerna, var tillräckligt utbrett och starkt för att ignorera, förkasta och trycka tillbaka vetenskapliga invändningar och någon debatt var det inte tal om.

Ett i våra dagar intressant exempel på att stuka oliktänkande är när Bert Bolin 1996 avfärdar Svensmarkgruppens hypotes om solens påverkan på klimatet med de kända orden ”I find the move from this pair scientifically extremely naïve and irresponsible”.

En talande episod kring grupptänk på hög nivå är från 2004. Tony Blairs vetenskaplige chefsrådgivare Sir David King deltog i ett seminarium på ryska vetenskapsakademin i Moskva. Sir Kings uppgift var att få Ryssland att ratificera Kyotoavtalet. När han såg att flera av världens ledande klimathotsskeptiker var närvarande krävde han att de inte skulle tillåtas att tala, vilket de naturligtvis ändå fick. Under Kings tid på scenen gav han avsmältningen av Kilimanjaros glaciärer som ett exempel på effekten av GW. Professor Paul Reiter frågade då artigt om inte Sir King var medveten om att flera expertstudier hade visat att GW inte hade med den saken att göra. Orsaken var bl.a. lokal avskogning. Sir King kunde inte svara för sig, avbröt direkt sin föreläsning och ledde sitt vetenskapliga team ut ur rummet.

Professor Alexander Ilarionov, som var ansvarig för seminariet, höll sedan en presskonferens där han avslöjade att akademien månader i förväg hade sänt frågor till IPCC. IPCC erbjöds att svara på dem, men det enda svaret de gav var en politisk uppmaning att skriva under Kyotoprotokollet. Ilarionov påpekade att det inte vilade på trovärdiga data. Ilarionov varnade intressant nog dessutom för att världen än en gång skulle drabbas av en människohatande, totalitär ideologi, förfalskningar, felaktig information och propaganda i ett försök att bevisa ideologins påstådda hållbarhet.

BBC Climate change

Sanningsministeriet?

Runt 2006 var GW-propagandan som mest intensivt med bland annat BBC-Gate, där klimathotets grupptänk slog igenom med full kraft och Al Gores film An Inconvenient Truth gjorde succé världen över, trots den allvarliga vetenskapliga kritiken mot den. Detta var inför IPCCs fjärde rapport (2007), som skulle lägga grunden till nytt globalt avtal om begränsningar av utsläpp av växthusgaser i Köpenhamn 2009. Vid den här tiden hade internet börjat få inflytande och motståndet började skärpas. Trots Climate Gate och fiaskot i Köpenhamn lyckades tron på GW inom ”vetenskap”, politik och media i väst överleva. Booker lotsar läsarna vidare genom deras manipulerande med data, undertryckande av vetenskaplig kritik och konkurrerande hypoteser.

FNs mål inför Parismötet 2015 var att till sist få fram ett globalt, bindande avtal om begränsning av utsläpp av växthusgaserna. Under förberedelserna stod det klart att det önskade målet inte skulle nås.

Grunden till detta lades redan i samband med Stockholmskonferensen 1972, när världens länder delades in i onda och goda dvs i-land och u-land eller Annex I och Annex II -länderna. I begreppet hållbar utveckling låg då åsikten att utveckling i i-länderna var skadlig till skillnad från utveckling i u-länderna. U-ländernas utveckling var med andra ord hållbar och Annex II -länderna fick löfte om att utvecklas efter bästa förmåga. På samma sätt som i Köpenhamn var de totalt avvisande till utvecklingshämmande begränsningar – en gång Annex II -land alltid Annex II -land.

Detta hade resulterat i en ny strategi från IPCC, nämligen INDC (Intended Nationally Determined Contribution). Varje land skulle inför UNFCCC redovisa sitt beräknade energibehov och därmed även s.k. klimatutsläpp fram till 2030. Resultatet globalt blev att ländernas sammanlaga utsläpp uppskattades att öka med 46 % fram till 2030. Annex I -länderna var fast i sin konsensus kring GW och kämpade för avveckling, medan världen i övrigt hävdade den rätt till utveckling de fått vid Stockholmskonferensen.

Dagens avvecklingsländer dvs EU-länderna, Kanada och Australien står för runt 11 % av världens totala utsläpp. Med nuvarande utveckling beräknas Indien och Kina vara de två största ekonomierna i världen fram emot mitten av århundradet. Kina räknar med att dubblera och Indien att tredubbla utsläppsnivåerna jämfört med dagens. Detta mycket intressanta resultat från Paris”avtalet” har MSMedia inte varit särskilt intresserad av att redovisa.

Under 2016 dök så MAGA Donald Trump upp, stödd av den fria klimatforskningen och fri från hämmande konsensusuppfattning i klimatfrågan. Trump vann valet och i Vita Husets Rosenträdgård meddelade han 1 juni 2017 att USA ska dra sig ur ickeavtalet från Paris. Västs GW-troende globalister har hittills reagerat på känt grupptänksmanér genom att nonchalera, marginalisera, håna och attackera Trump och att vägra att diskutera klimatfrågan.

Booker funderar till sist över hur denna konsensus kring GW och diverse uppfattningar om ”hållbar utveckling” kunde breda ut sig och skapa dagens kostsamma och katastrofala klimat- och energipolitik, som dessutom har potential att kraftigt rubba den geopolitiska balansen. Han är särskilt orolig för sitt arma land, som vill ligga i främst i framkant, leda avvecklingen och har infört en lag, som kräver att landet ska reducera sina CO2 -utsläpp med 80% till 2050 jämfört med 1990 års nivå.

Harris förslag till debattämnen är nog väl valda för dem, som är ”ödmjuka och inte alltför tvärsäkra utan faktiskt lyssnar på olika ingångar i frågan” (Jan Ericson (M), Expressen 26/2), men vad hjälper det mot alla offren för Grupptänk?

Groupthink refers to a deterioration of mental efficiency, reality testing and moral judgment. (Irving Janis)

Ann Löfving – Henriksson

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  En oväntad förklaring skriver expressen om att vår kyla förklaras av värme i Arktis och att allt beror på växthuseffekten.
  Det konstiga är att jag bara suttit och väntat på en sådan förklaring. Hade det gått att satsa på oddset så hade jag lagt alla pengar på det. Har vi de senaste åren haft någon väderhändelse som inte förklarats i media av klimathotetsteorin? Icke. Snacka om grupptänkande det är otäckt skrämmande.

 2. Lasse

  Grupptänkande är ovetenskapligt men förklarligt.
  Jag tror de flesta om gott och kan då förstå alarmisternas ovilja att släppa in tvekan i klimatfrågan.
  De vill ha handlingsfrihet för att de vet att det kommer att krävas svåra åtgärder för att bromsa och minska utsläppen av CO2.
  Moderaten som fick bannor för att han ville se lite ödmjukhet i frågan, Ericsson i Ubbhult, är värd all beundran eftersom han vågar stå upp för tvekan!
  Nu är det kallt i Europa, värsta snöstormen i England sen 1962
  https://www.theguardian.com/uk-news/gallery/2018/feb/27/the-beast-from-the-east-hits-the-uk-in-pictures

 3. Olav Gjelten

  Helt oavsett hur vädret är nu för tiden så heter det att ”den globala uppvärmningen” alltid är orsaken.
  Vi lever i ett tidevarv där dumheten fått totalsegra. Folk som vet bättre håller käften och skäms för sin insikt. Kan det bli värre? Och hur ska det sluta när idioti belönas och kunskap bestraffas?

 4. Sören G

  #3
  ”Jag tror de flesta om gott och kan då förstå alarmisternas ovilja att släppa in tvekan i klimatfrågan.”

  Alamisterna gör förstås kardinalfel att hävda försiktighetsprincipen. Innan man vidtar omfattande och kostsamma åtgärder måste man veta om de gör någon nytta och att de inte i själva verket är sämre än om inget görs.

  En läkare börjar inte operera förrän en säker diagnos är ställd.

 5. jensen

  som sagt, IPCC uppfyller de flesta av kriterierna för såväl pseudovetenskap som grupptänk och sektbegreppet.
  Betr. statistik, strider IPCC mot ca 60 av de ca 80 kraven för god statistik.

  Man behöver bara tänka på Geocentricitet, Flogiston, Antitektonik, Eugenik, Lysenkoism, Skogsdöd, Säldöd,
  Ozonhål, SIDS, Prehelicobacter , Vasaloppsdöden , Synd om barnen som aldrig får se snö, m.m. Ja, det kommer nog nya villfarelser. Vilka har jag glömt??

 6. Björn

  Groupthink eller grupptänk får mig att tänka på ett fiskstim där alla rör sig åt samma håll samtidigt. Men i mänskliga sammanhang finns det en ledare eller en kärna i gruppen som kan ställas till svars. Allt tal om tusentals forskare som legitimerar uttalanden från IPCC, utgör bara analogt ett fiskstim som rör sig åt samma håll som den ledande kärnan. Det är denna kärna som måste identifieras och ställas till svars för sina uttalanden.

 7. Ingemar Nordin

  Tack Ann för din sammanfattning!

  Grupptänk är tydligen vanlig. Omedvetet grupptänk har vi nog lite till mans (och för många andra djur). Det som möjligen är förvånande är dock att denna mänskliga egenskap även gäller högst medvetna och (påstått) genomtänkta handlingar. Någonstans måste ju då individen ta ett medvetet beslut om att följa flocken och tro på budskapet utan att ifrågasätta.

 8. Lars Cornell

  Plutonen hade haft en varm march. De kom till en å och ville bada. Sergeanten var lika varm han.
  – Men ni får inte gå och drunkna en här och en där, utan det skall ske samtidigt och alla på min befallning.

  Det känns som om den där sergeanten skulle kunna vara agronom och heta Johan i förnamn.

 9. Ingvar i Las Pamas

  Lars #8
  🙂

 10. Ingvar i Las Pamas

  #6 Björn
  >Det är denna kärna som måste identifieras och ställas till svars för sina uttalanden.
  Identifierad är den i princip redan. Ett antal ”soldater” i FN. En styrd organisation IPCC. En mäktig sammanslutning av ”globalister” som håller i trådarna. Kärnan finns att finna i ”Club of Rom” och deras dokument ”The First Global Revolution”. Uppbackad av omåttligt rika neomalthusianer som tex George Soros.
  Försök att ställa dem till svars!

 11. Ingemar Nordin

  #10, #6

  Jag tror att det är så enkelt att politikerna, som alltid medvetet eller omedvetet, är på jakt efter saker att skrämmas med och som kräver deras upphöjda makt, börjar pytsa ut skattemedel över forskning och påtryckargrupper (oftast kallad ”folkopinionen”). Detta skapar en självförstärkande loop mellan politiker, forskare och media. Ingen hemlig konspiration krävs för detta.

  Soros må tro sig vara en allsmäktig skuggfigur i kulisserna. Men hans inflytande är begränsat.

 12. Ann lh

  # 11 Men varifrån har ”folkopinionen” fått sina idéer?

 13. Lasse

  Grupptänkande eller uteblivet tänkande och grupptyckande retar i alla fall mig och Joe Bastardi i dagens Weatherbell: https://www.weatherbell.com/

  #12 Media matar oss med ensidig kost!

 14. Robert N.

  Som tur är så finns det väldigt många svenskar som inte prioriterar klimathotet speciellt högt på politikskalan. Det är väldigt många som mest ser det som ett sätt för politiker att få möjligheten att höja diverse skatter.
  Skatter som MP lägger på Elcyklar -för att rädda värden – (som Maud Olofsson sa i TV när hon satsade 25 milj. i ett meningslöst projekt när hon var näringsminister).

 15. Ingemar Nordin

  Ann L-H #12,
  ”Men varifrån har ”folkopinionen” fått sina idéer?”

  WWF, Greenpeace, Earth First och de andra påtryckarna har gått från att vara ideella organisationer med viljan att värna miljön till att bli affärsdrivande industrier i ”merchants of doom”. Dvs, de är oerhört rika organisationer som lever på att skrämma folk och politiker (som ger dem skattepengar). Det vetenskapliga underlaget bakom saker som isbjörnar, pingviner och liknande är noll.

  Se exempelvis:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/10/30/fran-ekolog-till-%e2%80%9deco-judas%e2%80%9d/
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/03/09/kanda-klimathotskeptiker-del-5-patrick-moore/

  De hittar på helt enkelt.:-)

 16. Ingemar Nordin

  Jag kan förstå att det kan verka lockande att falla i konspirations-fällan. Men tänk kritiskt!

  Greenpeace och de andra är inte särskilt populära bland politiker i Öst, eller i Indien och Kina. Dvs, politiker behöver inte tro på dem.

  Media i många andra länder köper inte all propaganda från MP och den gröna blobben. Dvs, media behöver inte köpa deras budskap.

  Forskare behöver inte acceptera IPCCs slutsatser, och många gör det inte heller.

  Soros är inte särskilt populär i Polen, Ungern, Tjeckien, Ryssland. Dvs, hans inflytande är begränsat.

  Så, min poäng är bara att man inte kan tillskriva en konspiration makten att kunna genomföra sina idéer på egen hand. Det är framförallt de som valt att okritiskt lyssna på budskapen som skall klandras. Vi har sett nog av farliga konspirationer under både detta och förra seklet. Sådana teorier saknar vetenskaplig grund, och kan inte testas.

 17. Lars Cornell

  Ann L-H #12,
  ”Men varifrån har ”folkopinionen” fått sina idéer?”

  Jag tror att jag besvarar den frågan på sid 2 samt 4-5 i
  http://www.tjust.com/2018/klimat/ingridbonde.pdf

 18. Ingvar i Las Palmas

  Ingemar #11
  Nu är vi där igen och snackar ”konspirationteori”. En konspiration är något som sker i det fördolda. Det kan man med bästa vilja i världen inte påstå passar på klimathotsprojektet

  1. Christina Figuere, toppnamn inom IPCC har klart och tydligt sagt att det handlar inte om klimatet. Det handlar om att ersätta kapitalismen med något annat. Det handlar om att tillsätta en form av världsregering i FN:s regi som skall se till att planetens resurser fördelas rättvist. Klart och tydligt uttalat offentligt inför pressen.

  2. Det ”skript” som presenterats i Club of Romes dokument för att ”Ena planeten”. ”The First Global Revolution” ser man förverkligat i klimathotetsprojektet med smärre justeringar.

  Och om ”Global Governance” inte är en förskönande omskrivning av ”världsregering” så vet jag inte vad det är.

  Och dokumenten ”Agenda xxx” innehåller mer information som styrker mina påståenden. Det du beskriver som orsak är snarare en konsekvens av hur projektet körs. Anfall på alla flanker. Håll kritikerna upptagna med att diskutera vetenskapstvister. Köp medlöpare. Köp Media. Bearbeta politiker

  Och Soros var bara ett exempel. Vad gör han?
  1. Sponsrar ett antal ”Gröna rörelser”
  2. Köper upp kolgruvor

  Sedan kan man mycket väl spä på med dina synpunkter.
  Men i grunden är det:
  – Ett maktprojekt. Global Makt
  – Ett sätt att hålla utvecklingsländerna borta från kol och olja.
  – Neomalthuism. Planeten håller på att bli ”överbefolkad”

  Glöm inte dårfinken som var Obamas vetenskapsrådgivare. Han ville införa tvångssterilisering av kvinnor i utvecklingsländerna

 19. Ann lh

  # 15 Ingemar, vissst har miljörörelsen stor betydelse idag, men utan FNs stöd till en från början liten grupp forskare och WMO o UNEP (IPCC) hade vi väl knappast haft något klimathot idag. Sedan var hela upplägget med FN-konferensen i Rio genialt för att sprida idén via bl.a. politiker världen över. Och, FNs årliga COP-möte har fortsatt att hålla grytan kokande.
  Och varifrån kommer resurserna till miljörörelsen?
  Eller?

 20. Ingemar Nordin

  Ann L-H #19,

  ”Och varifrån kommer resurserna till miljörörelsen?”

  Jag skulle vilja säga: I huvudsak från politikernas skattemedel. Politiker (med vissa undantag) förfogar över triljoner medan fattiglappar som Soros bara förfogar över miljarder. Dessutom, vilket kanske är ännu viktigare, så förfogar de över lagstiftningsmakten.

  Så glöm Soros. Göd inte hans megalomani genom att tillskriva honom en global makt. Soros är en pajas som njuter av uppmärksamheten. Därmed inte sagt att Soros är utan skuld för att han stöder de destruktiva krafterna.

 21. Ann lh

  Men, Ingemar, det låter lite som om Du inte riktigt vill ställa upp på FNs roll i klimathotandet … eller lägger vi tonvikten på olika perioder i den här historien?

 22. Ingemar Nordin

  Jo, men att vissa inflytelserika personer och organ (UNEP) vill ha en centraliserad och global makt till FN är ju helt klart. Det har de ju deklarerat öppet. Men att olika organisationer och privatpersoner på något hemlighetsfullt sätt haft makten att driva fram detta ställningstagande utan att FN och dess ledning förstått eller velat det håller inte.

  Politiker i olika nationer, många i media och många forskare har med öppna ögon skrivit under på denna politiska agenda. Eller åtminstone måste man förutsätta detta. Annars hade det helt enkelt inte hänt. Och omvänt; om någon politiker inte vill gå med på det så går det utmärkt att göra det. Man förlorar inga val på att gå emot Parisöverenskommelsen. Eller på att gå emot den svenska klimatlagen. De som gått med på det vill helt enkelt ha den. Eller?

 23. Håkan Bergman

  Ingemar N. #20
  Visst är det så, inget kan jämföras med politikernas skattkistor. Värre blir det, färrre och färre jobbar produktivt och skapar det mervärde som till syvende och sist bär upp vårt välstånd, vad ska alla andra försörja sig på? Vi kan ju se att det är inte bara politiker som skor sig på den arbetande delen av befolkningen och skamligt nog pensionärer , det är bara att kolla in alla försök man drabbas av dagligen av ”bedragare” via telefon och mail. På sikt oroar jag mig personligen inte, vi resistenta lär som vanligt lämna gamarna i diket, snikenhet är människans dödssynd nummer ett.

  Living off the grid, en annan variant på att man inte fattar att man är en del av nåt större, ett samhälle en gemenskap, hur blev det mode? Varför inte mjöl, potatis eller kött och fläsk, jo såna tankar finns också, har alltid funnits, gröna vågen t.ex.? Alltid detta småaktiga förakt för ”mellanhänder”, men hur skulle vi klara oss utan köpmän? Riktigt obehagligt blir det när man kopplar samman köpmän med en etnisk minoritet.

  Så köpmän får större och större betydelse om vi kan montera ner politikernas makt, men hur ska vi hantera köpmännens makt?

 24. Jacob Nordangård

  I min studie om finansiering av Friends of the Earth Europe kom 50 % från EU-kommissionen, 40 % från storföretagsanknutna stiftelser och resten från medlemsavgifter och andra organisationer. De andra organisationerna inom Green 10 hade liknande finansiering (förutom Greenpeace som inte tar emot statlig finansiering). Soros är ingen av de mest betydande finansiärerna av klimataktivismen och började tämligen sent intressera sig för frågan. Inom filantropin står i stället RBF i särklass genom sin finansiering av nyckelhändelser som Brundtlandkommissionens klimatkapitel (skrivet av Gordon Goodman från Beijerinstitutet). Klimatfrågan är så fundamental i FN:s hållbarhetsagenda att ingen avvikande uppfattning kan tolereras. Själv tvivlar jag på att Trump kommer att ändra på detta. Betänk att George W Bush var motståndare till Kyotoavtalet medan hans pappa var pådrivande efter att Reaganadministrationen medverkat till sjösättandet av IPCC. Vi hade inte pratat om klimathotet utan USAs ekonomiska elit (med ovärderlig hjälp från vårt fosterland). Dessutom så drivs frågorna på en helt annan nivå idag genom G20-gruppen och World Economic Forum. De har sin lösning färdig för implementering.

 25. Bengt Abelsson

  Slutet på början?
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.5458/full

  PD Jones, Zeke Housfather et al inser behovet av bättre mätstationer.

  Kan inte tolkas på annat sätt än att nuvarande markstationer inte säger hels sanningen.

 26. Ann lh

  # 22 FNs agenda ja det är ju den som ligger till grund för hela frågan.
  Politiker har med öppna ögon skrivit under denna agenda, skriver Du. Öppna ögon kanske, men vilken värld lever de i?
  Vill våra politiker verkligen underkasta sig en centraliserad, global makt? Kan det vara deras mål? Är alla politiker här i landet med på det? Har de frågat väljarna?
  Är det inte så att världen har blivit för stor för dem, liksom för Muminpapan, så att de måste isolera sig i ett gemensamt konsensus – grupptänk?
  Dessutom kan vi väl inte lämna den här soppan så länge vi är med i EU, eller?
  Eller har jag missförstått Dina kommentarer?

 27. Ingvar i Las Palmas

  Mer om Googles hantering av klimatartiklar/författare
  Boycott!
  http://www.cfact.org/2018/02/16/googles-global-warming-search-bias-part-2/

 28. Ingemar Nordin

  Amm #26,

  ”Politiker har med öppna ögon skrivit under denna agenda, skriver Du. Öppna ögon kanske, men vilken värld lever de i?”

  Jag tror att många av dem, inte alla, men väldigt många av dagens inflytelserika politiker har växt upp och levt ett mycket skyddat liv i partiernas hägn. De går på kurser, de träffas i sina klubblokaler, de har aldrig eller sällan haft något riktigt jobb efter skolan. De lever med sin partikultur och längtar bara efter att kunna försörja sig som heltidspolitiker. De inlemmas sakta till alltmer betydelsefulla och maktfullkomliga uppdrag. De förstår att deras uppgift är att ta många och viktiga beslut för andra människor. De lär sig maktens verktyg. De som är bäst på det når också toppen. Få inser att politik bara är en bisak i vanliga människors liv, och oftast är ett hinder för utvecklingen. Varför skulle de inte vilja ha en global regering som de tror kan göra slut på alla krig, avskaffa all fattigdom, rädda planeten osv.? Och där de själva kan få spela en viktig roll.

 29. Ann lh

  Söndagens Svenska Dagblad kom nyss. Ett helt uppslag från konferensen i Mölndal författat av Jenny Stiernstedt.
  Ett strålande exempel på GW-grupptänk. Hon hade möjlighet att ta reda varför klimathotsskeptiker är just skeptiska till klimathotet, men inte ett ord om detta.
  Att Svensmark var där nämndes t.ex. inte ens, likaså W. Soon än mindre förstås om de hade något intressant att berätta och Mörner var tydligen inte att lita på eftersom han någon gång fått pengar från något bolag med anknytning till fossilindustrin.
  Fullständigt förutsägbart reportage från någon som inte vågar lämna den trygga trons famn eller är det rent av så att hennes anställning vore i fara om hon hade lite intressanta vetenskapliga nyheter som kunde underminera klimathotstron att berätta för svenskans läsare? A pro på att låta pengarna styra …

 30. Evert Andersson

  Vid larmet om Macciarini vid Karolinska fanns dessa visdomsord att läsa, som förklaring till hur det kunde fortgå.

  Johan Grant, leg. psykolog, fil. dr. och VD för Organisationspsykologerna har skrivit tänkvärt om grupptänkande. Fenomenet har studerats flitigt och har vållat många organisatoriska haverier där högst kompetenta individer förvandlats till idioter.

  ”Grupptänkande handlar om hur konformitet, prestige, frånvaro av kritiskt tänkande och en känsla av moralisk upphöjdhet, skapar en osund ledningskultur som urholkar omdömet hos ledningen genom att skapa en konfliktundvikande tysthetskultur där människor slutar säga som det är och göra som de säger. Ovilja att inse vad det handlar om är största hindret för att ta itu med saken.”

  Det är slående så väl beskrivningen passar in på klimatfrågan med FN högst i hierarkin.

 31. Ingvar i Las Palmas

  utan kommentarer
  http://dailycaller.com/2015/02/05/climate-chief-world-economy/

 32. Olle R

  #25 Bengt Abelsson
  Slutet på vad? Allt är inte som du tror..
  Det ”jungfruliga” amerikanska referensnätverket USCRN har en uppvärmningstrend som är mer än 0.10 C/decennium högre än det ordinarie ” justerade” nätverket ClimDiv:

  https://s18.postimg.org/ob48lxjy1/USCRN_Clim_Div.png

 33. Ann lh

  Klimathotet kan belysas från många håll. Här är en intressant redogörelse för Rysslands deltagande i energidebatten i USA.
  http://www.thegwpf.com/russias-secret-campaign-against-u-s-energy-policy-revealed/
  Finns det någon motsvarande undersökning från Sverige/EU?
  Vad och vem styr Schipstedts Svd och deras klimathotsexpert Jenny Stiernstedt?

 34. Thorsten Bergqvist

  Det börjar bli allvarligt!
  Inte nog med att man undergräver folks ekonomi i lönlösa aktiviteter för att minska CO2-halten, nu har grupptänket, vantron nått ut i skolor och ungdomar börjar vägra äta kött.

  Trots allt är människokroppen inte baserad på enbart vegetarisk kost som föda och att redan som barn hindras genom vantro att tillgodose kroppens behov av näring mm är på sikt förödande för samhället.

  När man som Stiernstedt börjar använda sig av ”politiska” knep för att förringa icke troende inser man att det behövs nya sätt för att få människor att inse att de har gått på världens största bluff sen kommunismen och nazismen.

 35. Bengt Abelsson

  #32 OlleR

  Varför föreslår bl a Phil Jones att det skulle vara lämpligt med ett nytt globalt högkvalitetsnätverk av mätstationer?

  1. Det nuvarande är dåligt.
  2. Annan orsak

  Välj en.

 36. Olle R

  #35 Ja referensstationer o och referensinstrument används väl för att kvalitetssäkra och validera andra instrument och metoder. När det gäller markstationer och justeringar av dessa så kan man inte klaga på att uppvärmningen har överdrivits, tvärtom..
  Driftskorrigering hos satelliter kan man validera med ickedrivande ”referenssatelliter”. Detta är god vetenskaplig praxis och görs av RSS, men Inte av UAH

 37. Sigvard Eriksson

  Ann #29#
  Kan du ge länk till artikeln? Jag kan inte hitta den. Eller fullständig rubrik)

 38. Ann lh

  Sigvard, just nu har jag inte tillgång till min dator och kan inte lämna en länk. Men, rubriken på artikeln är ”Alla statliga institut tror att det är koldioxiden som styr klimatet”. Sök på den och Du kommer att finna.

 39. Bengt Abelsson

  #36 OlleR

  Du kanske ska läsa min länk och sedan försöka svara på en enkel fråga.

  Mätstationerna enligt förslaget ska mäta förutom temperatur även vind, nederbörd och luftfuktighet, som är svårfångat från satelit.

  Otillförlitliga instrument kan visa lite hur som helst och kan vara dåligt underlag för seriösa beslut – må vara energisystem eller annat.