Globala dödsrisker, klimatpolitik och Goklany

Goklany

Gästinlägg av Gösta Pettersson

Domedagsprofeter av skilda slag har i alla tider sökt vinna gehör för sina politiska åsikter genom att spela på människors rädsla för att dö. Inte på rädslan för att dö i största allmänhet, för den vägen ska vi alla vandra. Men vi vill normalt sett inte dö i förtid, speciellt inte om de förtida dödsfallen är självförvållade och skulle kunna undvikas genom lämpliga politiska beslut.

Det har moderna domedagsprofeter som USA:s före detta vicepresident Al Gore med flera tagit fasta på i sin politiska agitering: Du har syndat genom att för vinnings skull använda fossila bränslen, vilka på grund av koldioxidens växthuseffekt ger upphov till en global uppvärmning av vår planet. Du kommer att straffas genom att uppvärmningen leder till en ökad frekvens av extrema vädersituationer och därmed till en ökning av antalet väderrelaterade förtida dödsfall.

Dessa alarmistiska profetior har tjänat sitt politiska syfte. Ett flertal inflytelserika internationella organ och miljöorganisationer har som bekant förklarat att människoframkallade klimatförändringar numera utgör det främsta hotet mot vår hälsa och miljö.

Har profetiorna besannats under 1900-talet med dess globala uppvärmning? Definitivt inte. FN:s klimatpanel har i samtliga huvudrapporter, samt i en specialrapport år 2012, tvingats medge att det saknas statistiska belägg för att extremvädren blivit frekventare eller intensivare till följd av uppvärmningen. Och antalet dödsfall orsakade av extrema vädersituationer har kraftigt minskat de senaste 90 åren.

Det senare framgår bland annat av en analys som det amerikanska inrikesministeriets vetenskapliga expert Indur Goklany publicerade år 2009. Hans studie gällde risken att dö av värmeböljor, köldknäppar, stormar, orkaner, åska, översvämningar och torka (samt följdfenomen som skogsbränder och jordskred). Den visade att sådana extremväder globalt orsakade 241 dödsfall per år och miljon människor under 1920-talet. Denna väderrelaterade dödlighet har därefter fortlöpande minskat och uppgick under perioden 2000–2006 till 3 dödsfall per år och miljon människor.

1900-talets globala uppvärmning har alltså inte medfört någon ökad risk att dö på grund av extremväder. I stället har dödsrisken successivt reducerats med mer än 98% genom samhälleliga insatser. Goklany hänför denna gynnsamma utveckling till industrialismens framväxt med dess teknologiska framsteg och välståndsökning. I de industrialiserade länderna har en betryggande energiförsörjning, vanligen baserad på fossila bränslen och kärnkraft, lagt grunden för välståndet och gjort det möjligt att använda de teknologiska framstegen till att bland annat motarbeta extremvädrens dödsbringande effekter. Köldknäppar har kunnat bemötas med energikrävande värmepannor, värmeböljor med energikrävande luftkonditionering, och torka med energikrävande konstbevattning. Och översvämningarna som krävde så många liv under första hälften av 1900-talet har bemästrats genom vattenreglering i de länder som varit rika nog att kunna bekosta erforderliga dammbyggen.

Industrialismen med dess ekonomiska tillväxt har alltså gett oss resurser att drastiskt minska dödligheten till följd av extremväder under ett århundrade som enligt klimatalarmisterna präglats av en global uppvärmning utan motstycke i historisk tid. Denna klimatförändring har enligt Goklany inte någonstans lett till ökad dödlighet på grund av extremväder av något slag. Vad hälsa och livslängd beträffar har de positiva effekterna av den industriella utvecklingen vida överstigit de av alarmister befarade negativa effekterna av vad man förmodar vara en mänskligt framkallad global uppvärmning.

Oavsett vad inträffade klimatförändringar orsakats av har de industrialiserade samhällena visat en utmärkt förmåga att anpassa sig till ändrade förhållanden genom insatser baserade på teknologiska framsteg och god energiförsörjning. Användningen av fossila bränslen har hjälpt oss att undvika förtida dödsfall snarare än att förorsaka sådana, något som Goklany betonat i en färsk uppsats.

Goklany tog i studien år 2009 även upp vad vi dör av i största allmänhet. Sådana saker håller bland annat Världshälsoorganisationen reda på. En förenklad och starkt kondenserad redovisning för Goklanys sammanställning av WHO:s globala statistik över dödsorsaker år 2002 ser ut så här:

        Orsak                                                                            Andel

Infektionssjukdomar mm   (bl. a. AIDS, malaria, svält)                 32%

Andra sjukdomar (bl. a. cancer, hjärt/kärl, lungor)                 59%

Skador                   9%

Därav    Trafikolyckor             2.09%

Våld             0.98%

Krig            0.30%

Extremväder           0.06%

Något ska man dö av. Posten ”Andra sjukdomar” svarar ungefär mot äldre svensk folkbokförings dödsorsak ”Af Ålderdom”. I nutida välfärdsinriktade samhällen önskar man att denna posts andel ska bli 100% och strävar efter att helt eliminera förtida dödsfall genom vad jag kallat ”Infektionssjukdomar” och ”Skador”.

De rika länderna har kommit långt mot detta mål. Där dör man företrädesvis av ålderdom. Barnsjukdomar som mässling och kikhosta är inte längre livshotande, och infektionssjukdomar som smittkoppor, tyfus, tuberkulos och malaria är i det närmaste helt eliminerade som dödsorsak. I stället inträffar förtida dödsfall merendels på grund av ”Skador”, vilka vi gör vårt bästa att försöka undvika genom säkerhetsåtgärder. Hälsovården i stort är starkt inriktad på att förlänga våra liv genom förebyggande eller akut behandling av åldersrelaterade ”Andra sjukdomar”.

I den fattiga delen av världen är situationen helt annorlunda. Där saknar man i regel en välutvecklad sjukvård. Där är barnsängs- och barnadödligheten fortfarande stor, och såväl barn som vuxna dör ofta i förtid av diarrésjukdomar, parasitsjukdomar och annat otyg. Posten ”Infektionssjukdomar” är därför vanligen en nationellt dominerande dödsorsak i de fattiga länderna. Dessa kan även drabbas hårt av extremväder som torka, vilken de rika länderna kan bemöta med konstbevattning.

Goklany presenterade sin studie för att påvisa hur liten risk det är att vi ska dö i förtid på grund av extremväder. Det är globalt sett 150 gånger större risk att vi ska dö av andra former av ”Skador”. Och risken att dö i förtid av ”Infektionssjukdomar” är globalt sett 500 gånger större än risken att dö på grund av Extremväder, trots att ”Infektionssjukdomar” är i det närmaste helt eliminerade som dödsorsak i de rika länderna. Därav drog Goklany den berättigade slutsatsen att fattigdom och underutveckling ur hälsoaspekt är ett vida större problem än klimatförändringar.

Risken att dö på grund av extremväder är alltså synnerligen marginell. Risken att dö av värmerelaterade extremväder är ännu marginellare. Av de procentuellt sett få dödsfall (0.06%) som enligt 2002-års statistik inträffat på grund av extremväder kan på sin höjd hälften vara orsakade av värme. Något mer än hälften av dödsfallen har nämligen enligt Goklanys utredning orsakats av kyla och köldknäppar!

I en studie år 2012 analyserade Goklany hur representativa dödsrisker bör påverkas av global uppvärmning enligt de scenarier som FN:s klimatpanel bollar med. Han fann i korthet att inte ens en uppvärmning med flera grader kan förväntas leda till någon ökad risk att dö i förtid av ”Infektionssjukdomar” eller extremväder under 2000-talet. Ekonomisk tillväxt i de fattiga länderna bör nämligen ge dem resurser att minska antalet förtida dödsfall lika drastiskt som de rika länderna lyckats göra under 1900-talet.

Därav drog Goklany åter slutsatsen att klimatförändringar är av ringa intresse ur hälsoaspekt. Vill vi minska den nuvarande höga globala risken att dö i förtid (32% + 9% = 41%), så är det i första hand fattigdom och underutveckling vi ska rikta in oss på att eliminera.

Samma slutsats lär även regeringarna i utvecklingsländer ha dragit. Deras argumentering i de internationella förhandlingarna om begränsningar av utsläpp av fossil koldioxid har varit som följer: Rika länder nådde sitt välstånd genom att använda sig av billiga fossila bränslen. Den vägen tänker även vi gå för att så snabbt som möjligt kunna bli kvitt vår fattigdom och de med den associerade höga riskerna att dö i förtid av infektionsjukdomar och annat elände. I den mån användningen av fossila bränslen har lett till skadligt höga lufthalter av koldioxid, så är det de rika länderna som har syndat. Vi tar gärna emot ekonomisk kompensation för de skador vi därigenom har åsamkats.

Denna inställning bland utvecklingsländerna har satt käppar i hjulet för de rika ländernas försök att få tillstånd allomfattande bindande avtal om begränsningar av utsläppen av fossil koldioxid. Har förutsättningarna ändrats inför årets kommande klimatmöte i Paris? Förvisso, men inte på något sätt som gynnat de rika ländernas politiska position.

Den 15 september i år avslutade tillväxtländerna Argentina, Bolivia, Equador, El Salvador, Indien, Iran, Kina, Kuba, Malaysia, Nicaragua, Saudiarabien, Venezuela och Vietnam ett möte i Delhi med den gemensamma deklarationen att de inte tänkte ingå några bindande internationella avtal om begränsningar av koldioxidutsläppen. Dessutom hade de kommit överens om att uppträda som en enhetlig grupp vid COP21-förhandlingarna i Paris.

De två stora utsläppsnationerna Indien och Kina har alltså redan tagit ställning och försäkrat sig om stöd för sin linje är det är upp till var och en nation att bestämma hur den vill ordna sin energiförsörjning och eventuellt i framtiden besluta sig för att begränsa användningen av fossila bränslen. Kol-, olje- och gasproducerande länder lär inte ha någon svårighet att ansluta sig till den linjen.

I Somalia dör var tionde kvinna till följd av havandeskap, och vart tionde barn dör som barn. Där lär man ha svårt att anamma den rika världens syn att utsläppen av fossil koldioxid utgör vår tids största hot mot hälsa och miljö. I fattiga länder bör det finnas grogrund för misstanken att USA och rika europeiska länder driver klimatfrågan av andra skäl än en omsorg om världsbefolkningens liv och hälsa.

Därför tror jag man lugnt kan utgå från att årets klimatmöte i Paris kommer att sluta på samma sätt som 2009-års klimatmöte i Köpenhamn: Det blir inga bindande avtal som ålägger andra än de rika länderna att skjuta till pengar för att begränsa utsläppen av fossil koldioxid. Avhoppen från Kyoto-avtalet ger en fingervisning om att endast ett fåtal rika länder är beredda att punga ut under sådana förhållanden, dvs. det blir kanske inte några bindande ekonomiska avtal överhuvudtaget.

Tillägg/rättelse den 16.10 – jag (Peter Stilbs) strulade visst vid redigeringen – länkarna föll bort vid kopiering från originalet i rtf-fil, som Gösta påpekar i slutet av kommentarerna – sorry.  Här är Göstas kommentar inklippt:

Mitt inlägg var försett med ett antal länkar som trillade bort vid publiceringen av detsamma:
Länkar till Goklanys arbeten:
2009  http://www.jpands.org/vol14no4/goklany.pdf
2012  http://wattsupwiththat.com/2012/10/17/is-climate-change-the-number-one-threat-to-humanity/
2015  http://wattsupwiththat.com/2015/07/06/have-fossil-fuels-diminished-the-worlds-sustainability-and-resilience/
Länkar beskrivande tillväxtländernas möte i Delhi:
http://www.livemint.com/Politics/RRrNgJ15Snt9HcHvasBKnO/India-likeminded-nations-to-negotiate-together.html

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Peter -Goklanys bakgrund som regeringsrådgivare kände jag inte till-men hans nya rapport såg jag för nån dag sen: https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2015/10/benefits-of-co2.pdf
  Hänvisade till den igår varvid Tomas P glömde läsa sidan 16 men hittade en framtidsvision som skulle skrämmas.
  Som sagt det vi ser är gott! Men säg den forskare som får pengar för att konstatera det?
  ” leading to more favorable habitat and conditions for associated invertebrate and fish species”

 2. Ann L-H

  Tack Gösta Petersson! Detta gästinlägg är så tydligt och väl skrivet att till och med Miljöpartiet borde kunna ta det till sig. Men, inte ens skolministern verkar vara läskunnig så dags att göra som dagens gästledare i GP föreslår:
  http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2864247-dags-att-dumpa-miljopartiet

 3. Guy

  ”Den visade att sådana extremväder globalt orsakade 241 dödsfall per år och miljon människor under 1920-talet. Denna väderrelaterade dödlighet har därefter fortlöpande minskat och uppgick under perioden 2000–2006 till 3 dödsfall per år och miljon människor.”

  jag skulle gärna höra en statistikers/matematikers åsikt om det här. Dödsfall per miljonen människor? Ok om man delar upp i olika slag av dödsfall i år t.ex. Hur blir det när antalet miljoner var nåt helt annat 1920 än vad det är nu?
  PS.
  Eftersom både alarmister och skeptiker väntar på varmare väder/klimat så borde vi inte ha nåt att slåss om, eller hur. Visserligen är anledningen olika, men ändå.

 4. Lasse

  Tack Gösta-menade jag ovan.
  I den skrift som jag hänvisade till på sid 30 så finns det i fig 8 en gradering över ”mortalityrate” vid olika temperaturer. Det finns toppar på både kalla och varma sidan-men kyla är farligare.
  Fast Italien bör man undvika under årets varmaste dagar 😉

 5. Astrid Å

  Tack Gösta Petersson! Bra med lite statistik.
  Vi minns väl alla hotet om de 50 miljonerna klimatflyktingar, som kom på skam.

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/inga-bevis-for-fler-klimatflyktingar/

  Har noterat att Margot Wallström inte släppt den tanken och nämner ofta dessa i samband med dagens migrationsströmmar. Självuppfyllande profetia, kanske?

  http://www.svd.se/wallstrom-eu-maste-visa-att-vi-kan-visa-solidaritet

 6. Lennart Bengtsson

  Det finns inga indikationer att ”extremväder” har blivit vanligare de senaste 100 åren förutom en obetydlig förskjutning från extrem kyla till extrem värme. Det som däremot har blivit vanligare är rapporter om extremt väder i media. Det som vidare kraftigt har minskat är antalet dödsfall som följd av extremt väder. Detta är en följd av väsentligt förbättrade väderprognoser och förbättrade varningssystem. De enda tillfällen detta inte fungerar är när myndigheterna undanhåller information som skedde i Myanmar för några ar sedan.
  Det svenska miljöpartiet som har blivit ett klimatpolitikens banerförare i världen försöker till och med att koppla asylinvandringen till en tilltagande torka i MENA-länderna. Detta är att förvrida verkligheten som de flesta borde inse då antalet israeliska invandrare till Sverige är försumbara trots att de befinner sig i samma klimatregion. Snarare är det kanske en nettoutflyttning till Israel då flera judiska medborgare i Sverige har känt sig hotade. Enligt MPs logik, som föga bekymrar sig om den empiriska verkligheten, är det därför de stackars svenskarnas utsläpp av växthusgaser som är skulden till den enorma invandringen. Att sedan det svenska nettoutsläppet sannolikt är negativt om vi tar hänsyn till kolackumulationen i den svenska skogen samt export av fossilfri el i stora mängder, visar bara hur enormt förvriden den svenska klimat- och energipolitiken har blivit. Ett annat utslag av MPs absurda logik är att ha drivit fram en nedläggning av svensk kärnkraft vilket sannolikt i stället kommer att resultera i import av fossil el.

 7. Mats G

  Problemet/slutsatsen här blir väl att om vi lägger ned resurser på ett icke hot så kommer människor dö i onödan. klimathotet är ett enda stort slöseri med pengar och resurser.

  Som ni märker är alarmister knappast mer moraliska.

 8. latoba

  Bra Gösta Pettersson!
  Med anledning av detta: ”specialrapport år 2012, tvingats medge att det saknas statistiska belägg för att extremvädren blivit frekventare eller intensivare till följd av uppvärmningen”
  Har du en länk tll rapporten?

 9. Olle R

  #6 Lennart, enligt dig finns det alltså ingen vetenskapligt befogad misstanke att varmare hav kan upphov till fler eller kraftigare tropiska stormar? Om så inte skett kan det ju bero på motverkande faktorer, tex att vindskjuvningen blivit kraftigare, men kommer det att vara så för alltid?

  Noterar också att du tycker att vi svenskar är så ”duktiga” för att vi bor glest och har en massa skog. Detta gäller ju inte danskar, holländare eller belgare…

  Jag förstår inte heller varför du ska blanda ihop flyktingpolitik och klimat. Flyktingströmmar drivs av krig och elände. Att mellanöstern har destabliserats har inget med klimat att göra. Historiskt har det snarare att göra med kolonialmakternas klåfingriga agerande, vilket inleddes redan efter första världskriget, och syftade mer till egna vinstintressen och kontroll av naturtillgångarna, än att främja fred, frihet och demokrati i regionen.

 10. Mats G

  9
  Olle R
  ”det alltså ingen vetenskapligt befogad misstanke att varmare hav kan upphov till fler eller kraftigare tropiska stormar?”

  OMG. har du inte lyssnat??. Det beror på att det har blivit varmare. Spänningen/skillnaden mellan ekvator och poler blir mindre eftersom temperaturhöjningen sker främst vid polerna. Ekvatorn har redan sin max temperatur.

 11. Sören G

  Vid ekvatorn (de tropiska haven) har vi termostaten i form av kraftig molnbildning och nederbörd som kyler av och motverkar vidare uppvärmning där.

 12. Thomas P

  Olle #9 ” Att mellanöstern har destabliserats har inget med klimat att göra.”

  Torkan i Syrien var en av faktorerna som bidrog till inbördeskriget. Bönder ruinerades och flyttade in till städerna där de inte kunde försörja sig. Massiva flyktingströmmar från Irak och att Israel ockuperar delar av Syrien hjälpte inte heller.

  Nu hävdar Lennart att med ett bättre organiserat samhälle skulle Syrien klarat sig ändå, och det är kanske sant, men nu har vi de samhällen vi har. Konflikter orsakas sällan av en enstaka faktor. Det är lite som den där amerikanska debatten om att ”guns don’t kill”. Nej, om människor bara vore perfekta gör de inte det, men med de människor vi har är de farliga. Dessutom är hans tal om Israel mycket cyniskt. I upptakten till sexdagarskriget bombade Israel syriska dammar de byggde att få mer av Jordanflodens vatten och på den ockuperade Västbanken ser israelerna till att ta större delen av vattenresurserna själva medan palestinierna får klara sig på mycket lite. Är det en sådan utveckling han vill se? Den starkare tar vattnet och skryter sen över hur bra han klarar torkan?

  Mats G #10 Jag hoppas du efter alla inlägg om saken är medveten om att tropiska stormar inte drivs av temperaturskillnaden mellan poler och ekvator. Du och Sören har rätt i att ekvatorn inte kan bli så mycket varmare, men en orsak till det är just att tropiska stormar är så effektiva på att transportera upp värme i atmosfären där den kan stråla ut i rymden, vilket är ett argument för att man får mer stormar med starkare växthuseffekt.

 13. Mats G

  12
  Thomas P
  ”Jag hoppas du efter alla inlägg om saken är medveten om att tropiska stormar inte drivs av temperaturskillnaden mellan poler och ekvator”

  Det är jag. det blev lite syftningsfel. Att antalet stormar minskar beror på det jag skrev. Tropiska stormar drivs som du skriver. Problemet är väl att tropiska stormar också minskar?
  Både i antal och styrka.
  Jag får inte ihop det om nu haven är varmare.

 14. Sten Kaijser

  En del av ”torkan i Syrien” kan skyllas på Turkiet. Det är inget fel att bygga dammar i Eufrat, men när vattnet används till konstbevattning av vattentörstiga odlingar, så minskar flödet nedströms. Det leder förr eller senare till sjunkande grundvattennivåer som gör det svårare att klara av torrperioder.

 15. Mats G

  12
  Thomas P
  ”tropiska stormar är så effektiva på att transportera upp värme i atmosfären där den kan stråla ut i rymden”

  Intressant. ytterligare en negativ återkoppling. Eller utjämnare som jag skulle ha skrivit. Naturen söker balans…

 16. Ingvar i Las Palmas

  OT.
  Fransk ”väderman” gjorde det outtalbara och det fick konsekvenser
  http://wattsupwiththat.com/2015/10/15/frances-top-tv-weatherman-suspended-for-criticising-climate-dogma/

 17. Björn

  Om vi skall tala om extremväder, så skall vi studera vittnesbörd från år 1, t.o.m slutet av 1800-talet, vilka finns tillgängliga i ”A Chronological Listing of Early Wheather Events”, sammanställd av James A Marusek (se länk nedan). I denna utmärkta sammanställning, kan vi se och förstå vad verkliga extremväder är och vad som väntar oss. Solens Grande Maximum under sista delen av 1900-talet, har förskonat oss från det elände som historiens människor har drabbats av. Våra politiker talar utifrån ett antiintellektuellt perspektiv utan bildande förhistoriska kunskaper. Att påstå att vi människor orsakar väderförändringar som leder till torka, översvämningar, stormar, förändrade jetströmmar, varma eller kalla perioder etc, visar på hur politikers kunskapsbrist, leder till magiskt tänkande och därav destruktiva åtgärder.

  http://www.breadandbutterscience.com/Weather.pdf

 18. Lasse

  #16
  Släppte han det? Vädret!

  Nu meddelar Vattenfall att de stänger Ringhals 1 och 2 -på 980 resp 1100 MW
  I går Eon som stänger Oskarshamn 1 och 2 -på 500 resp 660 MW
  Effekten som försvinner blir då 3200 MW och energin max ca 28 TWh
  http://www.svk.se/stamnatet/kontrollrummet/
  Allt annat lika så blir det skitigare luft i Polen. Oxå!

 19. Håkan Bergman

  Lasse #18
  Då är alltså Vattenfalls brunkolsverk räddade. Det var väl omtänksamt av MP.

 20. Mats G

  Det intressanta är väl om det är mänskliga CO2 utsläpp som är orsaken till kriget i Syrien.
  Tydligen är det mitt fel att Syriens president förgiftar sin egen befolkning för att jag åker bil till jobbet. Om jag bara hade anat…

 21. Roland Salomonsson

  Tyvärr Gösta Pettersson. Jag tror du har fel i din positiva avslutning.

  Kina och Indien är tillräckligt stora för att gå sin egen väg. Vad gäller de övriga utvecklingsländerna, så går de att ”köpa”. Alltså att den nya organisation, som COP21 avser tillsätta, kommer att locka med extra ”investeringar” i dessa utvecklingsländer, om de går med förståss. Pengar som västvärlden skall beskattas på. Utvecklingsländerna ifråga har ju samtidigt lång tradition av korruption, vilket i praktiken innebär att de byråkrater, som engagerar sig där i ”investeringarna” får utomordentliga kassakor att ösa ur, i korruptiv anda. Självklart går dessa utvecklingsländer med, vad de än sagt. Förmötet de hållit kan ses som ett sätt att få tillgång till ännu större andel ”investeringar” än de annars skulle fått.

 22. Mats G

  21
  Roland Salomonsson

  & andra

  Vi kan studera FIFA hur en Globalt styre skulle fungera. Stjäla pengar från folket för att sedan leva i sus och dus och behålla sin makt. Det slutar med att man spelar fotboll i öknen mitt i sommarn…

 23. Thomas P

  Mats #15 Vad menar du med ”ytterligare en”? Du hade ju redan konstaterat att tropikerna inte blir mycket varmare. Det jag påpekar är bara att sättet de kan undvika det, kraftigare vertikal konvektion med fler stormar, orsakar sina egna problem.

 24. Roland Salomonsson

  Vad är farligaste effekten av vad mänskligheten på jorden kan utsättas för?

  Där kommer vädereffekter av CO2 knappt med på listan. Emellertid presenterade FN första halvåret 2015 en undersökning om olika överdödligheter. En del behandlade överdödlighet av ”kyla” (Not ”graden”). En annan del behandlade överdödligheten av ”extrem värme/hetta” (Not igen ”graden”). FN använde statistik från mer än 70 länder, men studerade även omständigheterna i länder utan detaljerad statistik.

  Det visade sig att överdödligheten av kyligare väder än normalt var 20 GÅNGER högre än den var vid perioder med extrem hetta/värme. Mänskligheten är alltså bättre anpassad för att leva i extrem värme än i kyla. Bör tilläggas att vid kontinuerlig EXTREM KYLA existerar inga fungerande samhällen. Vilket klimat skulle alltså allvarligast hota mänskligheten?

  Lägger man då till att solenegi (värme), vatten resp CO2 är bas för allt liv på jorden, så uppstår frågan varför mänskligheten nödvändigtvis skall angripa en av de faktorer man är helt beroende av. Det är ju som att långsamt låta utrota sig. Ett slags gemensamt långsamt självmord.

  Att omvandla västvärlden till u-länder är knappast till nytta för u-länderna, såvida inte agendan är att i kommunistisk anda skall alla ha det lika jäkligt? Ett slags ”rättvisa”!

  Vetenskapen vet ju säkert att det värsta hot som kan drabba mänskligheten är :
  * En jättelik himlakropp träffar jorden. Det har hänt tidigare, varvid livet tagit nya riktningar.
  * En av jordens geologiska ”hotspots” går i luften. Även detta har hänt tidigare, varvid livet tagit nya riktningar.

  Alla andra möjliga scenarion är ”pea-nuts” i jämförelse. Visst dör individer av alla övriga möjliga händelser, men mänskligheten torde överleva. De 2 nämnda är dock av helt annan dignitét. I bägge fallen genereras effekter där värmeinflödet från solen stängs av genom att atmosfären kontamineras med partiklar, vilket förståss innebär långt gående nedkylningar. Livet hamnar på sparlåga för 100000-tals (eller mångdubbelt fler) år.

  Borde inte mänskligheten samla sig till att förbereda sig för värstascenariona istället för att motarbeta alla åtgärder, som skulle kunna leda till att några individer ur mänskligheten överlever och kan föra arten vidare.

 25. Helge

  #12 Thomas P

  Har aldrig riktigt greppat hur mycket du kan i klimatfrågor och hur mycket som bara är ”tjurighet” när du tolkar klimatfakta.

  Men när det gäller politik inser jag direkt att du kan absolut noll om konflikten i Syrien och förmodligen arabvärlden i helhet, och ändå uttalat du dig tvärsäkert.

 26. Sören G

  ”Liberté, égalité, fraternité – except when you want to talk about climate change.”
  http://wattsupwiththat.com/2015/10/15/frances-top-tv-weatherman-suspended-for-criticising-climate-dogma/

 27. Sören G

  Att bekämpa koldioxiden är mer än dumt. Världen kan mätta en större befolkning nu än tidigare just pga av ökad koldioxidhalt i atmosfären.

 28. Lasse

  1633 dog i Meckakatastrofen-den senaste!
  Appropå dödsrisker OCH klimat.
  Det var tydligen 50 grader varmt där då!

 29. Olle R

  #26 Klart som korvspad att de måste lyfta honom ur rutan, då han ju kommer med en massa vilda konspirationsteorier och dessutom förtalar en hel yrkeskår av seriöst arbetande vetenskapsmän.

  Hur skulle det se ut om Staffan Lindeborg gav ut en bok om att Fotbolls-VM 1958 var en bluff, iscensatt av hela fotbollsetablissemanget, i syfte att göra Lennart Johansson till världsdiktator. Skulle han få fortsätta att kommentera sport då?

 30. Mats G

  23
  Thomas P
  ”Vad menar du med ”ytterligare en?”

  Det menas att tropiska stormar är ytterligare ett sätt för klimatet(Jorden) att utjämna skillnader. Det här är inget konstigt. Tvärtom så förväntar jag mig det. Det är basic kemi och fysik.

 31. Lasse

  Sociala kostnaden för CO2 utsläpp är en hundradel av nyttan av den.
  Listig undersökning:
  http://notrickszone.com/#sthash.XiajUZwT.TMuxOgpE.dpbs

 32. Olav Gjelten

  Det som med åren blivit allt extremare är absolut inte vädret (som både blivit lugnare och en aldrig så liten aning mildare).

  Propagandaapparaten däremot har avsevärd intensifierats och målsättningen är att vi skall bli små, rädda och lydiga varelser som inte ifrågasätter det makten säger.

 33. tty

  Lasse #28

  Enligt Iran var det betydligt fler döda. Och eftersom Islam följer ett 354-dagars månår så kommer hajj att inträffa i augusti och juli om några år, då det är riktigt varmt i Mekka.

 34. Mats G

  ”då han ju kommer med en massa vilda konspirationsteorier och dessutom förtalar en hel yrkeskår av seriöst arbetande vetenskapsmän.”

  Wow…. blev det nåt rätt här.

  Argumentation = vilda konspirationsteorier
  Motsäger/motbevisar = förtalar

  ”seriöst arbetande vetenskapsmän” – det här tycker jag är dubiöst men det är nog mer en personlig åsikt.
  De är säkert seriösa när de jobbar för ”The Cause”.

  Du framställer dig som en väldigt trevlig person. Så här långt – en självgod elitistisk åsiktsfascist.

  Det här är inget försök till ad hominem. Det är mer hur du presenterar dig själv med dina kommentarer här. Skall bli spännande att följa din utveckling ….

 35. Mats G

  glömde, sorry

  en självgod paranoid elitistisk åsiktsfascist.

 36. Gösta Pettersson

  #8 Latoba
  IPCC:s specialrapport ”Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation”, 2012, kan laddas ner från IPCC:s hemsida http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

 37. Gösta Pettersson

  #21 Roland Salomonsson ”jag tror du har fel i din positiva avslutning”

  Du tappade nog bort min skrivning ”avtal som ålägger ANDRA ÄN DE RIKA LÄNDERNA att skjuta till pengar”.

  Jag delar din mening att utvecklingsländerna är beredda att stödja IPCC:s nuvarande linje så länge det ger dem hopp om att kunna inkassera bidrag. Utan den förhoppningen lär de inse att de har akuta hälsoproblem av en helt annan dimension än de avlägsna och osäkra marginellla dödshot som USA/Europa försöker måla upp som en global katastrofrisk.

 38. Bengt Abelsson

  # 12 TP

  ” Det är lite som den där amerikanska debatten om att ”guns don’t kill””

  I de delstater som har flest legala vapen per 1000 invånare är mord med skjutvapen per 1000 innevånare betydligt lägre än i delstater med hårdare vapenlagar.

  Guns prevent murder.

 39. Lennart Bengtsson

  OlleR

  Det är inte jag som blandar samman klimat och flyktingpolitik, det är landets miljöparti företrätt av G Fridolin.
  Orsaken till flyktingkatastrofen är krig och fel politik inte vädret

 40. Tudor

  #6 Lennart Bengtsson

  Miljöpartiets politik är verkligen irrationell. Kärnkraftsavveckling ger ingen minskning av koldioxidtillförseln till atmosfären, mer troligt att det blir tvärtom.

  Det kommer inga klimatflyktingar från Israel. Franska judar flyttar till Israel i stora skaror. Det kommer inga klimatflyktingar från Saudiarabien eller Kuwait. Undrar varför?

  http://www.jpost.com/Israel-News/Culture/More-than-200-French-Jews-arrive-in-Israel-as-new-immigrants-410461

  Att Thomas P hävdar att de syriska flyktingarna är klimatflyktingar och inte flyktingar undan Jihadisternas härjningar är symptomatiskt. Han har i tidigare kommentarer visat sin beundran för Ho-Chi- Minh. Det är denna typ av vänsterextremister som oftast anammat klimatalarmismen som ett sätt att attackera det fria samhället. Jihadismen har blivit vänsterextremisternas allierade i kampen mot frihet och demokrati. Det är därför vänsterextrema journalister skapar artiklar i våra stora medier som friar jihadisterna från ansvar för situationen och lägger skulden på klimatförändringarna.

 41. Bernt O

  Infektions- och andra sjukdomar som står för över 90% av alla dödsfall då?

  En sak är säker. Om det cancerhelvete som vi just nu befinner oss i hade kommit helt plötsligt skulle världen vara i upplösningstillstånd, men det hela har smugit sig på sådär sakteliga. Det är lite som Al Gores groda, den där som förskräckt hoppar upp ur den varma vattenskålen om man slänger dit den, men lugnt sitter kvar om man värmer upp den långsamt.
  I framtiden kommer man att förfasas över dagens cancer”vård” med cellgifter och bestrålning, man börjar redan nu tala om nya metoder som stöder kroppens eget immunförsvar, men det handlar tyvärr fortfarande om dyra mediciner med egna biverkningar. Dagens läkare borde ha svarta kläder som präster och begravningsentrepenörer, alla tre vill få oss under jord. Det tredje världskriget, det mot bakterierna håller med en snabbt ökande antibiotikaresistes på att sluta i förskräckelse – den nya metoden att utvinna nya antibiotika direkt ur vanlig jord ser dock ut att kunna ge mänskligheten några årtiondens andrum. ”Antibiotika” är visst ett grekiskt ord som betyder MOT LIVET!

 42. Thomas P

  Bengt #38 ”I de delstater som har flest legala vapen per 1000 invånare är mord med skjutvapen per 1000 innevånare betydligt lägre än i delstater med hårdare vapenlagar”

  Titta på figur 2 i denna artikel:
  http://www.motherjones.com/politics/2013/01/pro-gun-myths-fact-check

  Tudor #40 ”Att Thomas P hävdar att de syriska flyktingarna är klimatflyktingar och inte flyktingar undan Jihadisternas härjningar är symptomatiskt”

  Jag hävdar, liksom många andra, att torka var en bidrag till att Syrien destabiliserades till den punkt där dessa jihadister blev ett problem. Med ”beundran” för Ho Chi Minh andrar jag du menar att jag någon gång försökt ge en mer nyanserad bild istället för ett ensidigt fördömande som kommer från er typ av högerextremister.

 43. Tudor

  #41 Thomas P

  Jag är för kapitalism, men tycker också att vi skall ha en välfärdsstat. Jag tycker illa om antidemokratiska despoter som Ho-Chi-Minh, Stalin, Hitler och Idi Amin. Om du tycker att det är högerextremism så får du väl tycka det.

  När får vi tal del av din nyanserade bild av Josef Stalin?

 44. Bengt Abelsson

  ”#41

  https://en.wikipedia.org/wiki/Gun_violence_in_the_United_States_by_state

  Mother Jones går precis på tvärs med Wikipedia, kolla på Wyoming där MJ sager 20 / 100000 och Wikipedia säger 0,9.
  This article is a list of the U.S. states and the District of Columbia. The population data is the official data from the U.S. Census Bureau. The murder rates and gun murder rates were calculated based on the FBI reports and the official population of each state for 2010.

 45. Slabadang

  Skadeglädjen är obetalbart skön när den är triumfatorisk!

  ”Germany generated 44 per cent of its electricity from coal last year, more than any other EU member state. That compares with 26 per cent from renewables and 16 per cent from its eight remaining nuclear plants. This coal renaissance is undermining the government’s efforts to reduce greenhouse gas emissions and casting doubt on Germany’s green credentials. In 2013, German emissions rose by 1.2 per cent, defying a decade-long downward trend.”

  http://www.ft.com/cms/s/0/719ea15e-68fa-11e5-a57f-21b88f7d973f.html#axzz3of30bqbz

  Moahahahahahaaaa Mohahahahahahaaaaaaaa Mohahahahhaha … Tyskland ”går före” Mlahahahaahahah! 🙂

 46. latoba

  Gösta Petterson, tack för länken. Laddade ner rapporten och försökte läsa ut något av den om att oväder inte ökat men den är så snårigt skriven att jag gav upp. Jag får lita på dina uppgifter, vilket jag inte alls har problem med.

 47. Bengt Abelsson

  # 41
  https://reason.com/blog/2015/09/02/do-strict-firearm-laws-give-states-lower

  ”Focusing on homicides can have a dramatic impact on a state’s rank. Wyoming, for instance, has a high suicide rate but a low homicide rate. The District of Columbia, by contrast, has a low suicide rate but a high homicide rate. ”

  ”…the hypothesis that low gun death rates go hand in hand with strict gun control starts to break down.”

  Om skjutvapen vore anledningen till självmord skulle inte Japan ligga högt på den listan. Att, som Mother Jones, försöka blanda ihop självmord och vapenlagar är trixerier.

 48. Bengt Abelsson

  Kommentarsnumreringen stämmer inte: Mitt #47 är svar på Thomas P # nu 42

 49. Thomas P

  Tudor #43 ”Jag tycker illa om antidemokratiska despoter som Ho-Chi-Minh,”

  Då hoppas jag du är medveten om att Ho Chi Minh var beundrare av USA, och både efter WW I och WW II försökte få amerikanskt stöd för självständighet. Sovjet var ett andrahandsval för honom när USA istället valde att stödja fransk återkolonisering. För all del kuna Ho Chi Minh vara brutal i sitt mål att nå självständighet, men nog hade det varit bättre att stödja Vietnam snarare än Frankrike i den konflikten? Om jag med den typen av åsikter är att klassa som vänsterextremist, ja, då säger det mest om hur långt ut till höger du står.

  Bengt #44 De mäter olika saker. MJ mäter räknar dödsfall pga eldvapen, wikipedia mord. Många dör av olyckor eller skjutningar som inte klassas som mord. För att ta en artikel jag snubblade på om hur småbarn i USA skjuter både sig själva och andra när idioter lämnar revolvrar framme:
  http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/10/14/people-are-getting-shot-by-toddlers-on-a-weekly-basis-this-year/?tid=sm_tw

 50. PAB

  45 Slabadang
  Germany’s decision to shut its nuclear plants means that back-up for its massive investment in intermittent new renewables needs to be from coal and gas, which will create an extra 300 million tonnes of CO2 to 2020 from increased fossil fuel use. That will virtually cancel out the 335 Mt savings intended to be achieved in the entire European Union by the 2011 Energy Efficiency Directive from the European Commission. But Energiewende locks Germany into long-term dependence on lignite and black coal for dispatchable capacity, contrary to a major aspect of the popular sentiment driving that policy and its predecessors.http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Germany/

 51. Bengt Abelsson

  # 49
  Trixande med statistiken för att påvisa ens uppfattning är inte ovanligt: Min tes att risken att bli mördad är mindre i stater (USA) med god tillgång till legala vapen är ännu inte motsagd.

  Att låta sitt småbarn få tillgång till skjutvapen visar att Darwin var inne på rätt spår.

 52. Allan Forsling

  Till Thomas P. Och Vietnam är idag ett land utan åsiktsförtryck? Ett demokratiskt föredöme? Du kanske ska jämföra Nord och Sydkorea också. Fundera på hur Korea hade varit om inte FN och USA ingripit då?

 53. Gösta Pettersson

  Mitt inlägg var försett med ett antal länkar som trillade bort vid publiceringen av detsamma:
  Länkar till Goklanys arbeten:
  2009 http://www.jpands.org/vol14no4/goklany.pdf
  2012 http://wattsupwiththat.com/2012/10/17/is-climate-change-the-number-one-threat-to-humanity/
  2015 http://wattsupwiththat.com/2015/07/06/have-fossil-fuels-diminished-the-worlds-sustainability-and-resilience/
  Länkar beskrivande tillväxtländernas möte i Delhi:
  http://www.livemint.com/Politics/RRrNgJ15Snt9HcHvasBKnO/India-likeminded-nations-to-negotiate-together.html

 54. Gösta Pettersson

  #46 latoba ”rapporten … är så snårigt skriven att jag gav upp”

  IPCC-rapportena är ofta avsiktligt snårigt skrivna för att dölja sanningen. Ett typexempel ges i 2007-års rapports kapitel 3.8.5 om extremväder, där den vetenskapligt väsentliga slutsatsen döljs i en förringande bisats: ”Even if the archived data are not yet sufficient for determining long-term trends in extremes …” följt av långa utläggningar om att man trots avsaknaden av påvisbara trender subjektivt bedömer att att vi går mot tider med svårare extremväder och därav föranledda dödsbringande katastrofer.

  Goklanys utredningar visar att dessa katastrofscenarier är rena fiktioner; man har skrämt vettet ur sig själva. Även om dödsfallen p gr av extremväder skulle 10-faldigas, så förblir denna dödsrisk marginell. I den senaste IPCC-rapporten försökte faktiskt de vetenskapliga experterna tona ner katastroftänkandet. Det var IPCC:s regeringsrepresentanter som återgick till att lyfta fram de påstådda katastrofhoten för att kunna fortsätta att skrämma sig fram till politiska vinster. Det finns inget påvisbart ”klimathot”. Det finns bara ”klimathotande” politiker.

 55. Thomas P

  Bengt #51 ”Trixande med statistiken för att påvisa ens uppfattning är inte ovanligt: ”

  Jag håller helt med. Att du bara räknar in mord och inte alla andra sätt skjutvapen dödar är typexempel på detta. Din referens till Darwin är direkt osmaklig. Istället för att kontrollera vapen skall vi alltså låta evolutionen ta fram en människa som kan hantera vapen säkert. Döda barn är bara ett steg på vägen.

  Allan #52 ”Och Vietnam är idag ett land utan åsiktsförtryck? Ett demokratiskt föredöme? Du kanske ska jämföra Nord och Sydkorea också. Fundera på hur Korea hade varit om inte FN och USA ingripit då?”

  Vietnam har åsiktsförtryck idag, men hur hade landet sett ut idag om USA stött vietnamesisk självständighet från början istället för att bomba sönder Vietnam och dess grannländer? Ho Chi Minh var för den delen död innan Vietnmankriget var slut. Hur Korea sett ut om inte USA tagit initiativ till att dela upp landet mot befolkningens vilja lär vi aldrig få reda på, men nu spårar det ut än mer i er jakt på att försöka beslå mig med ”fel” politiska åsikter.

 56. Guy

  Thomas P #12

  ”Konflikter orsakas sällan av en enstaka faktor. Det är lite som den där amerikanska debatten om att ”guns don’t kill”. Nej, om människor bara vore perfekta gör de inte det, men med de människor vi har är de farliga.”

  Här har du helt rätt. Visserligen är det också rätt att säga att skjutvapen dödar inte, men samtidigt är det fel. Slogans behöver ett sammanhang för att bli rätt eller rättare.
  Fortsättningen på den här delen av debatte tycker jag spårade ur. Om människor kunde ha en naturlig inställning till vapen så skulle dom inte ’glorifieras’ och respekten för vapnens inneboende farlighet skulle vara lika sund som respekten för havet eller respekten för starka naturfenomen.
  Den som inte vet nåt om vapen är den farligaste med dom.

 57. Lasse

  Lite mer positivt:
  http://www.natur.gl/kommunikation/nyheder/nyhed/a/indlandsisens-positive-effekt-paa-planktonproduktionen-i-godthaabsfjorden/

  Jag gissar att vi matas med alla farhågor vid ett varmare klimat men glömmer att ta fram alla positiva resultat som uppnås.
  CO2 är livets gas:
  http://wattsupwiththat.com/2015/10/15/greenpeace-founder-delivers-powerful-annual-lecture-praises-carbon-dioxide-full-text/

 58. Mats G

  Ang Syrien.

  Syrierna törstade efter demokrati, inte vatten. Att försöka hävda att det är någonslags klimatkonflikt är bara nys. Men det visar väl hur alarmister opererar allt skall relateras till klimathotet. allt dåligt kanske man tillägga.

  Det hot som måste adresseras inom en snar framtid är IS. Ingen tvekan. De sprider sig som.. ja jag vet inte vad. De finns nu i Afghanistan och Turkiet. Båda regionerna kommer destabiliseras för att sedan angripas.

 59. Thomas P

  Mats #58 Du visar så väl hur förnekare fungerar. Inget negativt får någonsin ha något med klimatförändringar att göra. Det måste alltid finnas andra förklaringar, inte bara delförklaringar utan dessa måste förklara hela förloppet så inget utrymme blir kvar för att ”livets gas” kan ha några negativa effekter.

  P.S. Det är inte törstande efter demokrati som fått syrier att gå med i IS och liknande grupper, om du nu händelsevis inte förstått det.

 60. latoba

  Så kan det gå för en TV-meteorolog om han blir för frispråkig och skriver en bok. Läs här.
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11931645/Frances-top-weatherman-sparks-storm-over-book-questioning-climate-change.html

 61. Lasse

  #59 Thomas P
  Vad skall vi med demokrati till om all diskussion är överflödig och ingenting får ifrågasättas?
  Då räcker det med att tron låter oss styras av en högre makt och att dess uttolkare här på jorden sprider sitt budskap till trogna och hänförda anhängare som förväntas anpassa sig.

  Det var inte IS jag syftade på!

 62. Mats G

  59
  Thomas P
  ”om du nu händelsevis inte förstått det.”

  jodå. Jag har förstått. Demokrati är inget för araberna det är ett västerländskt påfund.
  Att hävda att det var demokratilängtan eller åtminstone reformer i Syrien är knappast någon förnekar ståndpunkt. Jag läste igenom en mängd analyser och alla hade samma tanke. (konsensus? lol). Däremot är det udda att anse att det är ett klimatkrig. definitivt alarmistisk tanke.

 63. Jan-Åke

  Det påstås ibland även här att haven blivit varmare.Kan någon på ett trovärdigt sätt visa detta. Vad är resultaten från ARGO-bojarna ? De är ju tusentals och ska mäta bla temp ner till 2000 meters djup.Luftempen i nedre troposfären har ju inte ökat på 16 år minst.Får inte ihop varför inte värmen smet ner i spat dessförinnan

 64. Allan Forsling

  Demokrati innebär att man får ha olika åsikter. Thomas P får visst tycka att Ho Chi Minh var en toppenkille och att det är allvarligt nu med klimatet. Men bra är också att hålla sig till fakta.

  Vietnam var delat redan på 50 talet när Frankrike lämnade landet. Sydvietnam var en egen stat, ingen demokrati, men det var Nordvietnam ännu mindre. I Korea fallet överföll Nordkorea öppet Sydkorea med trupper. I Vietnamfallet hade man lärt sig att jobba mer diskret och med ickeuniformerade trupper. Vad man vet från inbördeskrig, så är det sällan som folkflertalet vinner, alltså folkmajoriteten utan den starkare parten. Det kan vara den part som drivs av ideologi. En sådan behöver inte vara särskilt trevlig som vi vet. Långt ifrån säkert att flertalet människor i Sydvietnam ville ha kommunister som ledare. Och de har ännu ej heller fått säga sitt, lika lite som i Kina. I östeuropa där människor nu får rösta, så får inte kommunister majoritet.

  Om klimatet- fakta är att det ändrat sig många gånger under jordens historia. läs Global nedkylning : klimatet och människan under 10 000 år
  av Fredrik Charpentier Ljungqvist

  Det är under 10.000 år. Jorden har funnits längre kan man tro.

  Men Thomas P- ha du vilka åsikter du vill! Jag har mina.

 65. Björn

  latoba [60]; Avskedandet av meteorologen Philippe Verdier, visar hur de politiska intressena, inflätade i klimatfrågan, är styrande på alla plan. Företrädare för dessa intressen känner sig hotade och agerar därefter under egen agenda med klimatfrågan som täckmantel. Hur många är det på exempelvis SMHI som inte vågar öppna munnen?

 66. Sören G

  Varmare klimat har historiskt varit förknippat med fuktigare och rikare växtlighet. Kallare med torrare klimat och ökenutbredning. Jämför Holocenska optimat (Sahara grönskar) med Yngre dryas (kallt och torrt, öknen bredde ut sig i bl.a. Syrien)

 67. Lasse

  #63 Jan Åke.
  Hittade denna om Argo: http://wattsupwiththat.com/2014/03/02/argo-temperature-and-ohc/
  Willis E är inte oroad över ökningen av 0,02 grader per årtionde.
  ”The trend in this data (6.9 ± 0.6 e+22 joules per decade) agrees quite well with the trend in the Levitus OHC data, which is about 7.4 ± 0.8 e+22 joules per decade.”

 68. Svempa

  Tompa!

  Idag är du inte riktigt i form.

  Ta en klimatkompenserad pilsner och biffstek Fiorentina till fredagsmiddag och kom igen utvilad på måndag.

 69. Lars Cornell

  I VT pågår en debatt, med Lars Kamél vid pennan, om Älgar och klimathot. Pedagogiskt bra som knyter an till den här debatten.

  http://www.vt.se/opinion/svar-pa-tal-om-klimathotet-8516513.aspx

 70. Thomas P

  Mats G #62 ”Att hävda att det var demokratilängtan eller åtminstone reformer i Syrien är knappast någon förnekar ståndpunkt.”

  Det var *en* orsak. Som jag försökt förklara är det vanligen flera orsaker till att en konflikt uppstår, eller för att ta det riktigt klassiska exemplet, alla otaliga förklaringar som förts fram till att romarriket kollapsade. För er är det dock otänkbart att klimatet kan haft något att göra med saken.

  Allan #50 ”Vietnam var delat redan på 50 talet när Frankrike lämnade landet. ”

  Och? Vietnam delades för att rädda ansiktet på Frankrike. Det var sydvietnamesiska regimen och USA som ville ha uppdelningen. USA:s inblandning kom dock redan direkt efter WW II då man stödde det ruinerade Frankrike i dess återerövring av sin koloni, medan man under WW II samarbetat med Ho Chi Minh. Uppdelningen kom senare. Men du får väl tycka franska kolonialregimen var en toppenidé.

  ” I Korea fallet överföll Nordkorea öppet Sydkorea med trupper.”

  I Korea var det USA som direkt efter WW II tog initiativ till att dela landet mot befolkningens vilja. Båda sidor hade därefter som öppet förklarad policy att återförena landet med våld under den egna regimen. Eftersom Nordkorea ekomiskt och militärt var starkare i början av 50-talet var det de som anföll syd, men hade styrkeförhållandena varit omvända finns all anledning tro att sydsidan skulle gjort samma sak.

  Felet i båda fallet är att stormakter tar sig friheten att dela länder mot folkets vilja.

  ” Långt ifrån säkert att flertalet människor i Sydvietnam ville ha kommunister som ledare. ”

  Enligt CIA hade Ho Chi Minh sidan vunnit en folkomröstning om återförening med nordsidan om en sådan hållits vilket var en anledning till att USA motsatte sig en sådan. Inte för att all var kommunister, men de var nationalister som ville bli av med att styras utifrån.

  Som amerikanska majoren Allison Thomas som samarbetade med Minh under WW II skrev: ”Forget the Communist Bogy. VML [Viet Minh League] is not Communist. Stands for freedom and reforms from French harshness.” Möjligen aningen naivt, men en hel del sanning låg det i det. Han var i alla händelser inte värre än de diktatorer i Sydkorea, Sydvietnam och Taiwan USA kunde samarbeta med.

 71. Mats G

  70
  Thomas P
  ” För er är det dock otänkbart att klimatet kan haft något att göra med saken.”

  Absolut inte. Om klimatet är orsaken så har jag ingen anledning att förneka det.
  I Syrien är det inte klimatet. Det är en följd av den arabiska våren. Syrierna tog mod till sig. inspirerade av Tunisien, Egypten och Libyen. Upproret startade 24 timmar efter resolutionen mot Libyen. Svaret blev hårt och snabbt av regeringen. Inbördeskriget var ett faktum.

  För intresserade tyckte jag denna sida var informativ.

  http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Syrien/Fordjupning-Syrien/

 72. Thomas P

  Mats G #71 Wikipedia har också en sida om saken där nämns lite mer om bakgrunden till konflikten.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Civil_War

 73. Lasse

  Antropocen har ett radikalt annorlunda förslag-betalt för CO2 utsläpp.
  http://antropocene.se/

  Ökad tillväxt!

 74. Bengt Abelsson

  Thomas P # 55
  ”Att du bara räknar in mord och inte alla andra sätt skjutvapen dödar är typexempel på detta”

  Så du tror att antalet självmord minskar med mindre antal legala vapen?
  Exemplet Japan talar emot.

  Att inte rensa bort självmord i diskussionen om vapenvåld är statistiktrixeri.

  Min åsikt om vapeninnehav är att det bör finnas en viss kontroll av innehav och speciellt ska en säker förvaring tryggas – men situationen i Sverige har gått för långt där hederiliga och vandelprovade får avslag, men buset har god tillgång till alla slags insmugglade automatvapen.

 75. Peter F

  Djuplodande om Naomi Klein´s bok, film och vänstertankar. Handlar mao bara om politik inte klimatvetenskap eller klimat.

  http://www.etc.se/klimat/jag-ar-inte-en-utplaning-av-marknader

 76. Jan-Åke

  Lasse #67
  Perfekt ! ett klockrent svar.Havens medeltemp.stiger alltså med 0,002 grader per år 2005-2013.Oj Åsa håll barnen och barnbarnen borta så de inte bränner sig vid havsbad !

 77. Jan-Åke

  Lasse #67 klockrent svar.
  haven har alltså värmts 0,002 grader per år 2005-12.Åsa se till att inte barnen barnbarnen och barnbarnsbarnen som vi står i skuld till inte bränner sig när de ska bada i havet !

 78. Olle R

  #77 uppvärmningen av haven under Argo-eran 2005-2015 är i runda slängar
  0-2000 m 0,05 C
  0-100 m 0,1
  havsytan 0,14 grader (ERSST v4)

  Längre upp i tråden spreds myten att de tropiska haven inte skulle ha blivit varmare ( att förutsättningarna för tropiska stormar skulle inte ha ändrats).
  Det är inte sant, havsytetemperaturen från 20 grader N till 20 grader S har ökat ca 0,1 grader per decennium sedan 70-talet.
  Dessutom, de senaste 12 månaderna uppvisar det största antalet kraftiga tropiska cykloner som någonsin registrerats under en löpande 12-månadersperiod. http://models.weatherbell.com/tropical.php
  Det mesta utspelar sig dock borta i Norra Stilla havet (som är riktigt varmt) och därför ointressant ur det amerikanska perspektivet.

 79. Christopher E

  #78 Olle R

  Enligt din länk har både samlad global cyklonenergi och antalet tropiska cykloner samt tropiska stormar minskat under de senaste 15-20 åren. Det vill säga precis det tidsspann då vi fått höra att den värme modellerna missat i atmosfären hamnat i havet istället.

  Dessutom är inte ordet ”någonsin” så dramatiskt som det låter. Förmågan att registrera cykloner och mäta deras styrka/energi har ständigt förbättrats. Siffror närmare nutid är mer korrekta, och alltid i riktning att äldre siffror är underrepresenterande.

  Att den globala uppvärmningen skulle gett fler och starkare tropiska cykloner har inte gått att visa i verkligheten.

 80. Slabadang

  Olle R!

  Du begriper det naturligtvis inte själv men det krävs väldigt mycket ologiskt tänkande och total blindhet inför motsägelser när man är klimataktivist. Det hör liksom ihop och är en förutsättning för att man skall förbli klimatalarmist utan att se de uppenbara lögnerna och den lika uppenbara frånvaron av logik mellan orsak och verkan. Försvaret av önsketänkandet och kärleken till den klimathotssaga man älskar att höra skapar en rabiat tjock spärr för fakta logik och motargument. Du är ju av samma karaktär som vilken hårt indoktrinerad sektmedlem som helst. Lampan lyser men det är ingen hemma liksom!!

 81. Pingback

  […] Idag har vi däremot mycket goda belägg för att en högre halt av koldioxid i atmosfären är till stor nytta för flora och fauna på jorden. I en ny rapport sammanfattar Indur M. Goklany det mesta av forskningen på området. (Ett tidigare arbete av Goklanys om klimat och hälsa berördes häromdagen här) […]

 82. Olle R

  #80 Som vanligt ett irrationellt, aggressivt, och intetsägande svammel från slabadang. Tillför inte den sansade diskussionen ett dyft, men kan möjligtvis användas för att ställa en diagnos.

  #79. Om man känner till vilka faktorer som gynnar bildningen av tropiska cykloner, så känns det inte särskilt övertygande att påstå att dessa inte skulle öka i framtiden ( i styrka eller antal), vilket gjordes längre upp i tråden.
  -Ytvattentemperaturen i tropikerna har ökat sedan 70-talet, och lär göra så även i framtiden enligt CMIP5 och andra modeller.
  -Cyklonernas antal och styrka följer dock inte direkt temperaturens utveckling, vilket beror på att ökad vindskjuvning hämmat bildningen av cykloner.
  Kommer vindskjuvningen att vara hög även i framtiden? Svårt att svara på, men det är nästan ett måste om inte de tropiska cyklonerna ska öka framöver..
  Nu verkar antalet cykloner och styrkan i dessa gå mot en ny topp. Vi har redan nått en ny rekordnivå för antalet kraftiga cykloner senaste 12 månaderna Cyklonenergin ACE anges dock med eftersläpande 24 mån, så var den toppar kan man inte säga förrän nästa höst..

  Det finns inget enkelt index för vindskjuvning att ladda ner. Jag testade med medelvindhastighet över havet 20 N -20 S globalt (ICOADS) och den har faktiskt ökat med 1,5 m/S sedan 70-talet. Som jämförelse tog jag vindhastigheten i norra Atlanten 40-60 N (vår region) men den har platåat sedan 80-talet och visar tendenser att minska.
  Vet inte hur detta ska tolkas, men starkare passadvindar kan ju tyda på att konvektionen och Hadleycirkulation blivit kraftigare. Om den tropiska uppvärmningen ger kraftigare passadvindar (med kraftigare vindskjuvning) och ”blåser sönder” cyklonerna, kanske vi slipper framtida ökning av dessa, trots varma hav. Detta är dock ren spekulation..

 83. Mats G

  Olle R

  Det kan tyckas vara aggressivt och hårt det jag skrev om din person. men man måste tänka sig för vad man skriver. Hur det tolkas av ens omgivning. På sitt sätt var det kanske till någon hjälp.

  #81

  Vet ej hur du tänker när du skriver att normala stormar skulle hindar tropiska stormar. vanliga stormar har minskat och även tropiska stormar trots varmare hav.

  Din tanke tror jag inte på. det verkar inte hänga ihop. den statistik jag har sett så minskar tropiska stormar och vanlig stormar.