Georeaktor – en djärv hypotes

Fig 0För ett par år sedan fanns ett inlägg på WUWT: “AN ENGINEER’S HYPOTHESIS OF MAJOR CLIMATE CHANGE ( länk ) av Ronald D. Voisin. Det är en bred och ganska omfattande (20 sid) kritik av AGW-hypotesen. Bl a kritiseras det gängse påståendet om att det antropogena bidraget dominerar atmosfärens nuvarande koldioxidhalt. Voisin baserar bl a sin kritik av detta på att IPCC endast beaktat de ca 280 ppm “förindustriellt värde” som erhållits från isborrhål. Den dåliga tidupplösningen för dessa mätningar och diffusionen av CO2 i vatten och is, anser Voisin innebär att 280 ppm kan ligga långt under verkligheten. De höga värden som Beck rapporterat från kemiska mätningar på 1800-talet, liksom klyvöppningstätheter, indikerar att starkare variation och högre toppvärden förekomit. Vi KU-konsumenter känner också igen att arbeten av t ex David Coe, Robert Essenhigh, Tom Quirk, Ole Humlum, Tom Segelstad och Gösta Pettersson starkt har kritiserat den gängse kolcykeln. Kritiken leder bl a till väsentligt lägre värden för CO2:s uppehållstid i atmosfären, och att den antropogena andelen av dagens 400 ppm är långt ifrån dominerande. Voisin kan placeras i denna skara, och ifråga om den senaste punkten är han måhända rekordlåg, ty han anger att människans andel är ca 2 %.Voisin fick många berömmande kommentarer på WUWT, men för sin nedbantning av det mänskliga bidraget till kolcykeln fick han besk kritik av framför allt Ferdinand Engelbeen (länk enl ovan 4 juni 2013 kl 4:01). Engelbeen, som också är ”skeptiker”, anser att de AGW-kritiker som ifrågasätter att fossileldningen givit ett avgörande bidrag till dagens CO2:-halt gör saken en otjänst: ” …the increase of CO2 in past 150 years is largely human made. The continuous insistence of many sceptics on the non-human increase of the current CO2 levels only discredits them on where the real debate should be: the lack of influence of the increase on climate…”.

Denna gång avstår jag från kolcykelfrågan, för att istället uppmärksamma en annan av Voisins huvudpunkter. Han presenterar ett spännande förslag till vad som styrt växlingen mellan istider och interglacialer på jorden under ett antal årmiljoner bakåt. Jag citerar hans schematiska figur över detta.

Fig 1

Han anknyter till den vanliga bilden att istiderna är några hundra tusen år långa, under det att mellanistiderna är betydligt kortare: 5000-15 000 år. Han betonar det som markeras i diagrammet att omkastningarna från istid till tempererad period och tillbaka, är snabba på denna tidsskala. Han citerar geovetenskapliga proxydata för att styrka detta. Eftersom dessa har begränsad tidsupplöning kan omkastningarna i verkligheten varit ännu snabbare än vad dessa data tyder på. I förbigående så kritiserar Voisin också det mycket vanliga påståendet om att jordens nu (”nyss”) pågående temperaturökning skulle vara ’rekordsnabb’. Slutsatsen baserar sig i sämsta fall på att man jämför proxidata, med en tidsupplösning på kanske 1000 år, med moderna termometer- och satellitmätningar med 1-årsmedelvärden.

Nå, det är för de stora omslagen mellan istid och glacial, med temperatursvängningar på >+ 10 0C, som Voisin föreslår en specifik mekanism. Han är förmodligen inte den förste som nämner möjligheten, men för mig var det en nyhet med dessa detaljerade argument för en så djärv hypotes. Vi har alla hört att variationer i jordens bana runt solen med 100 000-årsperiodicitet (Milanković-cykler) är en möjlig orsak, men kanske också att korrelationen, och uppskattningar av amplituden inte är tillräckligt övertygande. Istället föreslår Voisin en georeaktor, dvs att jordens centrum har en hög koncentration av radioaktiva ämnen som – så hög att den är på gränsen till kriticitet. Det är allmänt erkänt att ”jordvärme” beror på sönderfall av tunga, aktiva isotoper i jordens kärna. Det vanliga stelningsvärmet räcker inte för att förklara den ”jordvärme” vi faktiskt haft under 4.5 miljarder år av stelning. De radioaktiva isotoperna är tunga och har därför ansamlats i centrum på grund av gravitationen.Voisins förslag innebär att det finns en inre kärna, större än 10 km i diameter, som har en så hög koncentration av radioaktiva isotoper att den är på gränsen till kritisk. Den centrala punkten i Voisins förslag är sedan att denna georeaktors kriticitet pulserar på grund av lågfrekvent temperaturvariation. Ökande temperaturen gör att en utåtgående diffussion/strömning av de aktiva isotoperna sänker densiteten till lägre värden, så att kedjereaktionen upphör. Omvänt, när kedjereaktionen upphört, sjunker temperaturen så att de tunga isotoperna återigen ansamlas i centrum. Det fullt möjligt att ”jordmassage” enl Milanković och/eller samspelande gravitation från de stor planeterna spelar en roll i dessa omkastningar. Voisins argument är i huvudsak kvalitativt, men han har förslag till en ”reaktoreffekt” med ett toppvärde på 500-1000 TW under ett kritiskt intervall, och kanske 40-45 TW i en normalsituation. En typisk uppskattning att den ”vanliga” jordvärmen från spontant radioaktivt sönderfall är 20 TW, som härrör från en större volym av jordens inre.

Voisin argumenterar som sagt kvalitativt för sitt förslag, så det är tunnsått med hårda evidens för hans beskrivning. Han har däremot flera konkreta förslag till tester och undersökningar. Han säger bl a att vulkanism och tektoniska plattrörelser i jordytan styrs av georeaktorn, så att det skulle vara upplysande att undersöka om detta korrelerar med istidsvariationen. Särskilt det material som “skrapats” loss i skarvarna mellan de tektoniska plattorna borde tidsbestämmas och korrelationen med vulkanism och istiderna, undersökas. Det finns ett holländskt forskningsprojekt som satsat på en mätanläggning för antineutrinos från jordens inre. En variation i denna strålning skull vara ett starkt argument för en pulserande georeaktor. Under kärnkraftdebatten berättades att man funnit rester av ett slocknat, lokalt kriticitetsutbrott i centrala Afrika. Det upphörde p g a den egna värmeutvecklingen drev bort “bränslet”, men i detta fall skulle inte avkylningen orsakat någon ny koncentration av detta.

Jag har inte möjlighet att på allvar vare sig instämma i, eller ifrågasätta Voisins förslag, men tycker hans tanke är spännande, och gillar hans förslag till undersökningar. Det är inte oväntat att Voisin har fått häftig kritik på IPCC-trogna bloggar – i stort sett den vanliga mobbningen. Även Watt och WUWT får ovett för att ha givit utrymme år honom. Jag har dock inte funnit någon kritik just när det gäller georeaktorn, utan det handlar i huvudsak om kolcykeln.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack Ribbing för ytterligare en efterlängtad bit av kunskap. Geovärmen anses vara 0,09 W/kvm. Jag förmodar att det är den som påverkas och pulserar. Mot bakgrund av L Bengtssons beräkningar av obalansen till 0,37 W/kvm inklusive geovärmen skulle det vara intressant att få svängningarna kvantifierade. 510 TW blir just 1 W/kvm. Att beräkna eller mäta dem från jordens insida är nog omöjligt (?), men att baklängesräkna utifrån istidernas varierande värmeförluster borde gå.

 2. Peter Stilbs

  Ja, vem vet om Jordens flytande inre – det händer ju saker med jämna mellanrum, som omslag mellan Nord- och Sydpol etc. Men geotermiska värmeflödet mot ytan är ju en rännil, och måste ha lång tidsfördröjning – jag är inte säker på siffran om storleken , men 0.1 W/kvadratmeter vid Jordytan dyker upp i huvudet – en siffra som är närmast försumbar i sammanhanget.

  Det finns/fanns ju en man uppe i Luleå (Bo Nordell) som har besläktade tankar – men där var det människans nyttjande av energi som var källan – se ex

  http://www.ltu.se/cms_fs/1.5035!/nordell%20gpc%20vol%2038%20issue%203-4.pdf

  Detta har ju också slaktats på liknande grunder

 3. tolou

  Willis på WUWT har tagit upp kolcykeln igen.

  http://wattsupwiththat.com/2015/04/19/the-secret-life-of-half-life/

  Han ställer Murry Salby och egentligen Ole Humlum & Gösta Petterson lite mot väggen med några obekväma sanningar.

 4. Lars och Peter
  Det hör ju också till bilden att vid jordytan är jordvärmen mycket ojämnt fördelad. Medelvärdet är lågt. Men mycket mer på Island än i Sverige osv. Det beror på ”sprickor”, vattenströmmar o a strukturer i jordens mantel.
  /C-G

 5. Peter Stilbs

  CG #4 – visst – och det är väl den viktigaste orsaken till smältfenomen i Västantarktis – men det håller propagandisterna tyst om

  tolou #3 – det var inte mycket nytt Willis kom med – det var som att återupptäcka hjulet

 6. Mikael W.

  Falsification Of The Atmospheric CO2 Greenhouse Effects Within The Frame Of Physics

  Gerhard Gerlich, Ralf D. Tscheuschner
  (Submitted on 8 Jul 2007 (v1), last revised 4 Mar 2009 (this version, v4))
  The atmospheric greenhouse effect, an idea that many authors trace back to the traditional works of Fourier (1824), Tyndall (1861), and Arrhenius (1896), and which is still supported in global climatology, essentially describes a fictitious mechanism, in which a planetary atmosphere acts as a heat pump driven by an environment that is radiatively interacting with but radiatively equilibrated to the atmospheric system. According to the second law of thermodynamics such a planetary machine can never exist. Nevertheless, in almost all texts of global climatology and in a widespread secondary literature it is taken for granted that such mechanism is real and stands on a firm scientific foundation. In this paper the popular conjecture is analyzed and the underlying physical principles are clarified. By showing that (a) there are no common physical laws between the warming phenomenon in glass houses and the fictitious atmospheric greenhouse effects, (b) there are no calculations to determine an average surface temperature of a planet, (c) the frequently mentioned difference of 33 degrees Celsius is a meaningless number calculated wrongly, (d) the formulas of cavity radiation are used inappropriately, (e) the assumption of a radiative balance is unphysical, (f) thermal conductivity and friction must not be set to zero, the atmospheric greenhouse conjecture is falsified.

 7. Mikael W.

  En kommentar till KVA (Kungliga vetenskapliga akademin) angående C02:s effekt på Jordens temperatur

  Jag kommer ihåg ”genusvetenskapen” när jag pluggade på KTH (80/90talet) men läste på till tentorna på Stockholms Universitet. Man utgick ifrån vilket resultat man ville ha och sedan skickades ”forskare” ut för att bevisa detta.

  Samma omvända galenskap skedde inom fettbluffen. Detta har Lars Bern skrivit många gånger om.

  Dags för ”klimatvetenskapen”. Börjar Ni se vad det lutar åt? Resultatet fastställdes redan på 60/70talet med Club of Rome bl a. Stockholms konferensen 1972 t ex. Sedan skickades betalda ”forskare” ut för att bevisa vad som alla ville skulle bevisas. Som i vilken religion som helst staplades lögn på lögn ungefär som Skogsdöden som media älskade. Jacob Nordangård har redogjort för detaljerna i detta smutsiga spel.

  C02 kan ha 2 effekter på Jorden. Uppvärmande eller nedkylande eller ingen effekt alls. Ställer du fram en kall öl så bubblar C02 ut. På samma sätt fungerar C02 som är lagrat i haven. Dvs högre värme ger högre C02 i atmosfären. Ser man på isen ser man att C02-kurvan ligger 800 år efter värmekurvan. Detta tvärtemot vad ”klimatvetenskapen” gör gällande. De har helt enkelt vänt på orsakssambandet. Det är nämligen omöjligt att även C02 skulle ge värmeökning då det skulle ge ett förstärkande system.

  QED, Quite Easily Done or Quad Erat Demonstrandum

  Sålunga inget nytt under solen, Nihil novum sub solem

 8. Mikael W.

  Den ukrainske forskaren Trofim Lysenko förfäktade i början av 1900-talet en hypotes utan vetenskaplig evidens, om att förvärvade egenskaper kunde gå i arv och att man därför kunde lära såväl växt- som djurarter att leva i en för dem främmande miljö och att denna miljöanpassning sedan skulle ärvas av nästa generation. Denna hypotes passade Stalins kommunister perfekt när man skulle skapa den nya Sovjetmänniskan. Lysenkos pseudovetenskap upphöjdes således trots avsaknad av evidens, till Sovjetstatens uppfattning och ledde till att all traditionell evidensbaserad forskning kring genteknik förbjöds. Den enorma satsning som gjordes på jordbruket baserat på hypotesen ledde senare till historiens kanske största skörde- och miljökatastrof. Satsningen var en bidragande orsak till omfattande svält och död i såväl Sovjetunionen som Kina. Bara Maos Det Stora Språnget orsakade att tiotals miljoner människor svalt ihjäl pga helt felslagna skördar. Världens värsta miljökatastrof runt Aralsjön orsakades av jordbrukspolitiken. Numera är namnet Lysenko synonymt med politiskt legitimerad pseudovetenskap. Genushypotesen Det är frestande att skratta åt Stalintidens stolligheter, men skrattet fastnar snabbt i halsen när jag inser att våra upplysta politiker bygger sin politik på minst lika löjeväckande pseudovetenskap. Lysenkoismen är högst levande här och nu. Efter att ha tittat på den Norska TV-serien Hjernevask inser jag att dagens svenska genusforskning har väldigt mycket gemensamt med Lysenko. Trots det har detta forskningsområde upphöjts till statsreligion av den vänsteraktivistiska feministrörelsen. Och som vanligt när det gäller vänsterextremisterna har de lyckats få sina tokigheter accepterade som politiskt korrekta av en taktikdriven politikerklass, som räds media där extrema vänstersympatier och radikalfeminism har en solid dominans bland journalister. Det är vanligt att politiserade forskare helt i strid med biologin som är en gammal etablerad naturvetenskap, påstår att könet är en social konstruktion, dvs. att skillnader mellan hanar och honor är helt betingade av uppfostran och inte är biologiskt styrda. Enligt genusforskningens lysenkonister har gener och hormoner ingen betydelse för skillnader mellan honor och hanar. När jag stöter på dessa pseudovetenskapare brukar jag fråga dem om de vet varför hundägare alltid frågar om könet på den andra hunden när man möts på promenaden? Skälet är att hundar beter sig helt olika beroende på kön och det beror inte på uppfostran. Gener och hormoner styr väldigt mycket i en hunds beteende och skillnaden mellan honor och hanar är mycket tydlig. Jag kan tillägga att kunskapen om dessa skillnader gör att jag alltid vill ha en tik när jag väljer hund. Människan är till över nittio procent biologiskt identisk med hundar. Genusforskarna vore skrattretande om inte konsekvenserna för samhället av deras pseudovetenskap vore så allvarliga. Den har bl.a. lett till att politiker och myndigheter fått för sig att alla yrkesgrupper skall ha en jämn könsfördelning. Det ska helst vara hälften av varje kön på alla arbetsplatser. Därför har det t.ex. kvoterats in kvinnor inom brandförsvaret trots att dessa kvinnor haft betydligt sämre meriter för arbetsuppgifterna än manliga sökande. Detta missriktade och diskriminerande jämställdhetsarbete kan leda till att människoliv går förlorade i nödsituationer. I media har det nyligen förekommit uppgifter om en kvinnlig brandman som behövde tio minuter för att forcera en säkerhetsdörr som normalt skall kunna öppnas på under minuten. På motsvarande sätt finns det givetvis arbetsuppgifter på en rad områden som är mindre lämpliga för män respektive kvinnor. Jämlikhet mellan kvinnor och män borde handla om att värdera meriter och sätta lön oberoende av kön istället för att bygga på falsk vetenskap. Fetthypotesen: Ungefär samtidigt med Lysenko matade den ryske läkaren Nikolaj Anitschkow växtätande kaniner med äggulor och kunde observera åderförfettning hos kaninerna. Av det drog han slutsatsen att även människor skulle drabbas av åderförfettning när de åt ägg. Experimentet var lika intelligent som att mata människor med gräs för att fastställa vad som skulle hända med kaniner om de matas med gräs. Resultatet blev trots det ovetenskapliga förfarandet, att kolesterol började betraktas som en riskfaktor för åderförfettning även hos äggätande människor. Under efterkrigstiden tog den framstående amerikanska näringsfysiologen Ancel Keys upp tråden och presenterade sin hypotes om ett samband mellan fet kost och hjärt/kärlsjuklighet. Han kom med en studie av sju länder där han påstod sig visa ett sådant samband. Problemet var att han hade plockat ut de 7 länderna ur ett material på totalt 22, där sambanden var betydligt otydligare eller saknades helt. Två pseudovetenskapliga studier etablerade sålunda uppfattningen att fet animalisk kost var skadlig för människors hälsa, trots att människans metabolism sedan flera miljoner år var genetiskt anpassad till animalisk kost. Det var av allt att döma t.o.m. så att vår art Homo Sapiens uppkom när människor började äta animaliskt fett och våra hjärnor blev mer utvecklade. Keys studie sammanföll med politiska ambitioner i USA att stötta det amerikanska jordbruket och samtidigt få fram riklig tillgång på billig mat som kunde mätta alla amerikaner. Hypotesen att intag av animaliskt fett var skadligt för människors hälsa passade politikerna perfekt. År 1977 kom därför Dietary Goals for the United States som innehöll rekommendationen att amerikanerna borde äta mindre kolesterolrik mat såsom flertalet animaliska produkter. Rekommendationerna hade utarbetats av en kommission under ledning av den tidigare presidentkandidaten George McGovern. De amerikanska rekommendationerna upphöjdes till statsreligion över hela västvärlden, bl.a. hos svenska Livsmedelsverket. Många kommer säkert ihåg kampanjen om att äta sex brödskivor per dag. Livsmedelsindustrin nappade direkt. Minskat fett innebar en gigantisk ny marknad för processad industrimat, baserad på mycket billiga råvaror och där det naturliga innehållet av fett till stor del tagits bort. Eftersom den magra industrimaten tappade sin smak när den naturliga smakförstärkaren tagits bort, började man för smakens skull tillsätta socker och industrikemikalier (t.ex. glutamat) av olika slag. Vi fick även en enorm marknad för sötade drycker från globala företag som Coca Cola medan normalfet mjölk svartlistades. Läkemedelsindustrin började sälja läkemedel för tusentals miljarder dollar som skulle sänka kolesterolet i blodet och dölja symptomen på de metabola sjukdomar som människor fick när de började följa de rekommenderade kostråden. När vi idag kan summera effekterna av dessa politiskt styrda kostrekommendationer, ser vi tydligt hur den epidemi av fetma, diabetes, kärlsjuklighet, Alzheimer och cancer som vi idag kan bevittna tog fart åren direkt efter McGovern rapporten. Exempelvis så ökade antalet dödsfall i Alzheimer i USA under åren 1990 till 2010 med 500%! Vi ser liknande utveckling för en rad andra metabola sjukdomar. Med andra ord denna västvärldens egen Lysenkonism är på väg att orsaka världshistoriens största hälsokatastrof. Skillnaden mellan kommunismens vansinniga jordbrukspolitik och vår hälsopolitik är att de svalt ihjäl, medan vi äter ihjäl oss samtidigt som vi bryter ner vår hälsa med livsfarlig övermedicinering. Orsaken är åter politiskt sanktionerad pseudovetenskap. Det finns idag ingen vetenskaplig evidens för att naturliga animaliska fetter är skadliga för människors hälsa och det finns ingen evidens för att kolesterol är det som orsakar hjärt/kärl-sjuklighet. De studier som etablissemanget vanligtvis stödjer sig på är oftast dirigerade av läkemedelsindustrin, vilket många gånger innebär ett kvalificerat manipulerande med statistiska data och förtigande av oönskade resultat. AGW-hypotesen: I början av 80-talet identifierade FN-byråkratin globala miljöfrågor som ett viktigt område för FN. Politiker som bl.a. Olof Palme såg ett behov av överstatlig maktutövning som kunde ge en ny viktig uppgift för FN, där politiker som han själv skulle kunna få en mer framträdande roll i världspolitiken. Frågan om människans klimatpåverkan uppmärksammades på en rad forskarkonferenser som sponsrades av bl.a. UNEP. Vid en sådan konferens 1985 formulerades en hypotes om global uppvärmning orsakad av människans utsläpp av växthusgaser, den s.k. AGW-hypotesen. Den ledande initiativtagaren var Palmes nära rådgivare den svenska meteorologiprofessorn Bert Bolin. Med AGW-hypotesen som avstamp beslutade FN att bilda klimatpanelen IPCC med Bolin som ordf för att samla den vetenskapliga grunden för riskbedömning av klimatförändring orsakad av människan. Andra orsaker till variationer i klimatet var man inte intresserade av. Från FN:s sida fanns givetvis ett intresse av att vetenskapen skulle vara så alarmerande som möjligt. Det skulle innebära att FN kunde vidga sin överstatliga makt. Storbritanniens premiärminister Margaret Tatcher som sökte en ursäkt för att kunna knäcka det militanta kolgruvearbetarfacket såg i klimatfrågan sin chans. Hon backade upp FN och tog initiativet till att starta ett center för klimatprognoser och forskning (Hadley Centre) som kom att bli en central resurs i FN:s arbete med att visa på människans klimatpåverkan. AGW-hypotesen hade som grund gammal kunskap om olika gasers växthuseffekt. Forskarna byggde datormodeller där de försökte simulera effekten av främst den stigande halten av koldioxid i atmosfären. Eftersom koldioxid vid förindustriella halter på 0,03% i stort sett redan hade mättat sin växthuseffekt, var den ökade uppvärmning som man kunde räkna fram ganska ringa. Stegringen av koldioxidhalten under hela 1900-talet till ca. 0,04% hade på sin höjd inneburit en uppvärmning på en halv grad. För att det skulle vara någon mening med IPCC:s arbete gjorde FN:s forskare ett eget antagande att den lilla effekten från stigande koldioxidhalt skulle förstärkas flera gånger, genom en indirekt påverkan på den mycket viktigare växthusgasen vattenånga. Pss fick man fram modellberäkningar som pekade på en global uppvärmning på flera grader och FN-byråkrater och politiker fick det argument man sökte. Problemet med forskarnas datormodeller var att de inte verifierades av faktiska observationer och den måttliga uppvärmning som iakttagits under slutet av 1900-talet avstannade efter 1998, vilket modellerna inte förutsett. Det skedde trots en snarast accelererad ökning av koldioxiden i atmosfären sedan dess. Bristen på evidens brydde man sig inte om inom FN-kretsen utan modellberäkningarna behandlades som vetenskapliga bevis för hypotesen om en skenande global uppvärmning orsakad av människan. En ny politiskt sanktionerad pseudovetenskap var etablerad. Hela det västliga politiska och vetenskapsbyråkratiska etablissemanget ställde sig bakom hypotesen och den lades till grund för en av historiens dyrbaraste samhällsomställningar någonsin. Självklart gick EU-byråkraterna i spetsen, klimatfrågan motiverade ju att öka deras överstatliga makt. Vänsterradikalerna älskade hypotesen som motiverade en omfattande begränsning av människors frihet och införande av en politiskt styrd ekonomi. En propagandaapparat utan like drogs igång bl.a. med hjälp av alla etablerade media som helt struntade i sin roll som kritisk granskare av den förda politiken. Inom forskarsamhället hände samma sak som under lysenkonismen i Stalins Sovjet, alla som hade andra evidensbaserade förklaringar till vad som styr klimatet tystades. Anslag drogs in, karriärer spolierades och forskarna runt FN lyckades under några år stoppa publicering av nästan alla vetenskapliga artiklar som ifrågasatte deras hypotes. Det förekom t.o.m. allvarliga propåer att precis som i Stalins Sovjet, kriminalisera de som ställde sig skeptiska. Debattklimatet blev mycket smutsigt med tillmälen som klimatförnekare och flat-eater regnande över skeptikerna. Sveriges två ledande alarmister skrev t.o.m. en bok med titeln ”Den stora förnekelsen”. För egen del blev jag bl.a. hånad för mitt kön och min ålder på ledarplats i en högst respektabel dagstidning. Den pseudovetenskapliga bubblan började pysa i samband med FN:s skandalösa klimatkonferens 2009 i Köpenhamn. En whistle-blower publicerade en omfattande mejlväxling mellan FN:s klimatforskare som avslöjade vidsträckt fusk och manipulation av klimatdata för att underbygga den falska hypotesen, trots att faktiska observationer pekade åt motsatt håll. På senare år har den vetenskapliga processen vaknat till liv igen och en rad arbeten har publicerats som på olika sätt motsäger eller förminskar AGW-hypotesens betydelse. Den vetenskapliga konsensus som vetenskapligt okunniga politiker fortfarande hänvisar till existerar inte. Sakta men säkert smyger sig den ena efter den andra av västvärldens politiker bort från chikanen att ha blivit så grundlurade av de gamla vanliga alarmisterna, sedan man varit oklok nog att använda dem som rådgivare. Utanför västvärlden har man skickligt utnyttjar vår galenskap för att skuldbelägga oss och avkräva oss rundhänt ersättning för den förmenta skada våra historiska koldioxidutsläpp har orsakat. Själva struntar man blankt i att vidta åtgärder för att minska sina utsläpp, vilket innebär att utsläppen av koldioxid snarast accelererat på senare år. Ett ödets ironi är att den stigande koldioxidhalten hittills verkar vara en välsignelse för mänskligheten och huvuddelen av livet på jorden. Den gör att grödor växer bättre och växtlighet är mindre känslig för torka, vilket mättar fler munnar och får öknarna att krympa. Att det även blir lite varmare har samma gynnsamma effekt. Slutsats Det är tveklöst ett skrämmande underbetyg för det västliga demokratiska samhället att vi ofta agerar på ett sätt som är näst intill identiskt med Stalindiktaturens lysenkonism. Slutsatsen är att politiker skall hålla sig borta från alla försök att styra vetenskaplig forskning. Just nu går utvecklingen åt helt fel håll i det avseendet. Politiker vill väldigt gärna finna stöd i en enig vetenskap, de inser inte att vetenskapens själ är att aldrig vara enig, att alltid söka nya och bättre förklaringar. Science is never settled! (Material från Lars Bern, KVA)

 9. tolou

  Peter #5
  Inget nytt för dig och mig kanske, men för alla anhängare till Salby’s ’outgassing’ hypotes.

 10. Roland S

  Är det någon som funderat över om det finns ett effektsamband mellan teorin om ”Georeaktion” och teorin om att jorden sedan några miljoner år bakåt varit i ständig expansion, d v s plallektonik i all ära, men det finns en teoretisk rekonstruktion om effekterna på jordytan av en sådan expansion. Man kan jämföra detta med en ”långsam” explosion? Tyvärr hittade jag inte ”rekonstruktionen”, en video, på nätet.
  Just nu funderar många skarpa hjärnor över vilka samband det finns mellan teorin om plattektonik och teorin om det expanderande klotet.

  Sedan måste främst månens inverkan på alla effekter beaktas!

 11. Lars Cornell

  #10 Roland. ”Långsam explosion” var ett intressant uttryck. Vid lågt tryck (som i en kärnkraftsreaktor) kan det inte inträffa. När man närmar sig den kritiska gränsen ökar temperaturen. Den påföljande utvidgningen minskar den kritiska massan (härdsmälta). Jag tror att det är den processen Voisin avser.
  Men i jordens inre råder högt tryck. Är det så högt att den kritiska gränsen kan överskridas (atombomb)?

 12. Thomas P

  Tja, var skall man börja.
  1. Jorden innehöll i sin barndom mycket mer radioaktiva ämnen, om den är periodvis kritisk nu borde den exploderat för flera miljarder år sedan.
  2. Värmeledning är en diffusiv process, dvs oberoende av hur snabbt denna hypotetiska fission i kärnan slås på och av kommer signalen breddas och alla variationer vid ytan bli väldigt långsamma.
  3. Om vi hade en sådan här process skulle den ge dramatiska effekter i form av jordbävningar, vulkanutbrott och förändringar av magnetfältet. En jättelik våg av värme stiger upp från centrum gör att hela jordens inre utvidgas genom termisk expansion vilket skulle spräcka upp våra kontinentalplattor.
  någon som känner för att fortsätta listan på omöjligheter?

  Hypotesen är nog det löjligaste som skrivits på denna blogg, och det vill inte säga lite.

  Att Peter Stilbs är ute och cyklar om Västantarktis i #5 är närmast en bagis i sammanhanget.

 13. Lars Cornell

  #12 Intressant Thomas P. Jag är alltför okunnig att kommentera det men har tre följdfrågor.
  1 – Hur lång tid tar det energisvängningarna att nå jordytan?
  2 – Kan det tänkas att samma art av pulsation med hundra tusen års frekvens finns i solen?
  3 – Varför jordbävning? Utvidgning på grund av värmeförändringar sker ju inte bara radiellt utan även cirkulärt.

 14. Thomas P 13:28
  Välkommen tillbaka!
  1. Det handlar inte om hela jorden, utan ett litet centrum där aktiva isotoper anrikats pga gravitation.
  Det är inte konstigare än centrifugering.
  2. Javisst det är långsamma variationer det handlar om. 100 000 år av istid och dryga 10 000 år tempererat.
  Det är dessa långa perioder som utesluter diverse snabba mekanismer.
  3. Javisst, de är vulkanism, tektoniktrörelser och jordbävningar som Voisin vill utnyttja för att bekräfta eller falsifiera hypotesen.
  C-G

 15. ceebee

  #8 Tack för en intressant summering av Lysenkonismen Michael
  Kul med en spekulativ tråd idag.
  Intressant diagram detta om istidernas amplitud och frekvens. Ett fenomen som förefallit ointressant inom ”klimatforskning” har varit den kosmiska strålningens påverkan. Kosmisk strålning låter sig ju inte begränsas med skatter
  Vårt solsystem befinner sig på en resa genom världsaltet i en cirkelban som tar ungeför 25000 år att tillryggalägga, men det handlar snarare om en spiral, vilket innebär att vi kommer inte tillbaka till tidigare position i rymden. Det lär finnas platser i rymden med så stark kosmisk strålning att om jorden blev utsatt skulle allt liv dö ut.
  Jag menar att istidernas frekvens och amplitud enligt diagrammet kan också vara en effekt av varierande kosmisk strålning med påverkan på molnbildningen t.e.x. eller något annat som är okänt.

 16. Sören G

  #15 ceebee
  Vårt solsystem kretsar runt Vintergatans centrum med en omloppstid på 220 miljoner år. Banan lutar mot vintergatsplanet så att vi färdas ut ur det åt ena hållet och sedan tillbaka genom Vintergatans plan och sedan ut ur det igen åt andra hållet. För tillfället (under några miljoner år) rör vi oss igenom vintergatsplanet och befinner oss därmed i tätare delar och nära unga stjärnor. Vilket i sin tur innebär att det finns stjärnor nära oss med stora massor och som utvecklas snabbt och exploderar som supernovor. Därav en förhållandevis stor mängd kosmisk strålning som når Jorden. Slutligen varierar Solens magnetfält så att olika mängd kosmisk strålning når fram till Jorden under solfläckscykeln.

 17. Roland S

  #11 Lars Cornell. ”Långsam explosion” var bara ett bildligt beskrivande uttryck. Men det är kanske i denna process tricket ligger för att ingen detonation skall erhållas. Varje cykel den kritiska massan når gränsen till detonation, så svarar klotet med att utvidga sig en aning, varvid den kritiska massan neutraliceras. Typ!

  Effekterna av processen ser vi på klotets yta i form av jordvärme, vulkanutbrott, jordskalv, samt typ Mittatlantiska ryggens spricka (utvidgningar på ömse sidor, ”årsringar”), motsvarande i Stilla Havets (m fl hav) bottnar, Rift Valey i Africa (på väg att öppna sig), m fl.

  Ur vårt mänskliga perspektiv verkar hela systemet av samverkande processer att vara relativt stabilt, men sett över miljontals år, så kan det lika väl ses som ett ständigt puttrande i en gryta värmd av ett kärnkraftverk (bildligt igen). Det som ur mänskligt perspektiv kan verka ske långsamt kan ur ett annat perspektiv ses som en omstörtande hendelsekedja.

 18. ceebee

  # 16 Tack Sören för justerande upplysningar. Fantastiskt med en site där även en funderande amatör får hövliga svar på kanske elementära frågor.

 19. Christopher E

  #10 Roland S

  ”teorin om att jorden sedan några miljoner år bakåt varit i ständig expansion, d v s plattektonik i all ära, men det finns en teoretisk rekonstruktion om effekterna på jordytan av en sådan expansion”

  Nej, det är inte ens en teori. Den enklaste anledningen är att jorden helt enkelt inte expanderar. Man kan idag mäta punkter på jordytan i tre dimensioner med millimeternoggrannhet och deras förflyttning, så det vet vi. Plattektonikens siffror går ihop; plattor delar sig och försvinner i subduktion med samma belopp. Evidensen för plattektonik är fullständigt överväldigande med geologi, paleontologi, geodesi, tektonik, fysik mm.

  Jag tror du menar en film i denna stil som övertygat många med begränsade kunskaper:

  https://www.youtube.com/watch?v=7kL7qDeI05U

  … men troligen bara tills de förhoppningsvis råkar se en elegant debunking av detta slag:

  https://www.youtube.com/watch?v=epwg6Od49e8

 20. Christopher E

  #15 ceebee

  Jag menar att istidernas frekvens och amplitud enligt diagrammet kan också vara en effekt av varierande kosmisk strålning med påverkan på molnbildningen t.e.x. eller något annat som är okänt.

  Vi vet att klimatförändringar på kortare tidsskalor har astronomiska orsaker, så det är en respektabel spekulation. Det finns idag ett gäng som gärna vill hävda att istidscykeln är ”färdigförklarad” med banvariationer à la Milankovic, men det finns en hel del ideologi i det, för många av dem vill gärna hävda att naturliga klimatförändringar är förklarade för att kunna skylla mer förändring på människan. Milankovic-cykler är inte alls en säker totalförklaring, för trots att de går att se i klimatdatat, så är den viktigaste 100 000-årscykeln den som är svårast att förklara med banvariationer.

 21. Roland S

  #19 Christopher E.
  Det var detta jag tänkte på, d v s den första videon. Med tanke på hur länge Nordamerika och Europa varit på väg i motsatta riktningar borde inom ramen för plattektoniken det funnits en bergskedja där nu Berings Sund ligger. Om inte…
  Det var bara en tanke. Vi kan släppa det!

 22. pekke

  När man tittar på Milankovitch-cykler lite hastigt så ser det ut som att de hänger ihop med jordens klimatsvängningar, men tittar man mer noggrant så finns det avvikelser.

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Milankovitch_Variations_sv.png

  Notera avvikelsen vid 400 000 år och även vid c:a 800 000 år, verkar som att det bör finnas fler faktorer som påverkar jordens klimatsvängningar.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%87-cykler#Sena_teorier

 23. Ingemar Nordin

  Thomas P #12,

  Men Thomas, t.o.m. din hjälte Al Gore har ju sagt att det är miljontals grader bara några kilometer ned i jorden

  https://www.youtube.com/watch?v=14kNtnJgXXM

  Så då är det ju inte konstigt om det blir varmt här på ytan 🙂

  Men, mer allvarligt, även om denne Voisins teori inte håller så kvarstår problemet med att förklara istiderna. Även Lindzen har ju påpekat att Milanković-cykler inte räcker för att förklara de relativt snabba och stora förändringar i temperatur som sker.

 24. tty

  Voisins ideer kan vi nog lugnt bortse ifrån. Däremot är det nog faktiskt så att värmeflödet mot ytan faktiskt fluktuerar en del, över mycket långa tidsperioder, och att detta driver förändringarna i plattektoniken. Detta är dock mycket långsiktiga förlopp över många miljoner år.
  Sedan är den geotermiska energin inte så försumbar som många tror. Det är knappast något tvivel om att det är den geotermiska energin som gör att de flesta inlandsisar är ”våtbaserade”, alltså glider på en film av vatten eller blöta sediment, i stället för att vara frusna till underlaget. Något som i sin tur har stor betydelse för isens rörelse. ThomasP #12 har rätt i det mesta, men det är inte på något sätt självklart att den vulkaniska aktiviteten i Västantarktis inte påverkar inlandsisen där.
  När det gäller istidernas förlopp så är illustrationen ovan missvisande. Istidscyklernas längd varierar med nästan en faktor 2 (70 – 130 000 år) och interglacialerna med en faktor 3 (10 – 30 000 år). Dessutom är de ”långa” istidscykler som gällt den senaste miljonen år betydligt mera komplicerade än i diagrammet. Det är sant att det under istiderna finns en kortsiktig, mycket abrupt periodicitet på ca 1000-1500 år (”Dansgaard-Oeschger events”), som är mycket kraftigare på norra än på södra halvklotet, men istiderna är också ”flertoppade” med flera kalla stadialer skilda av mildare interstadialer. Den förra istriden bestod t ex av fyra stadialer (MIS 5d, 5b, 4 och 2), skilda av tre interstadialer (MIS 5c, 5a och 3). Interglacialerna verkar (i motsats till diagrammet) ha ett stabilare klimat med betydligt mindre abrupta kast än D-O events.
  Allt det här har alltså gällt de senaste 8-9 istidscyklerna (knappt en miljon år). Innan dess var istidscyklerna kortare (ca 40 000 år), hade mycket mindre amplitud och betedde sig i princip som en enkel sinussvängning, nästan säkert styrd av den 41 000-åriga oblikvitetscykeln (alltså hur mycket jordaxeln lutar).
  Vad som orsakade förändringen är okänt. Det finns många hypoteser, varav en faktiskt bygger på jordvärmen. Den går i korthet ut på att Laurentidisen i Nordamerika till sist blev så stor att den inte längre hinner smälta under en oblikvitetscykel, utan att den bara fortsätter att växa ända tills den blivit så tjock att temperaturen i botten stiger över trycksmältpunkten. Detta gör isen betydligt mera ”lättflytande” varför nästa uppvärmningscykel klarar av att smälta bort den. Observera dock att detta bara är en av många teorier.
  Kvartärgeologin har gått framåt en hel del på senare år, men väldigt mycket är fortfarande okänt och orsakssammanhangen är fortfarande i stor utsträckning oklara. En annan sak att hålla i minnet är att geologiska ”proxies” nästan oundvikligen ”smetar ut” förloppen. De enda undantagen är de sällsynta fall då vi kan hitta proxies med intakta årsvisa lager, i sediment, is, trädstammar eller musselskal (och förutsatt att diffusion eller diagenetiska förändringar inte skett, vilket det i regel har). De abrupta klimatförändringar vi kan se i det förflutna (och som ofta var mycket snabbare än de senaste århundradena) kan därför knappast ha varit långsammare än vad proxies visar, men däremot betydligt snabbare.

 25. Björn-Ola J

  #3
  Jag förstår inte riktigt.
  Om ytvattenboxen är lika stor som atmosfärboxen, och Bern-modellen förutsätter väl detta, så borde väl C14 skickas tillbaka till atmosfären i ökande mängd utifrån den stigande halten i ytvattenboxen, och ge bombkurvan en flackare avklingning?
  Willis verkar utgå ifrån att ytvattenboxen är mycket större än atmosfärsboxen.

 26. Gunnar Juliusson

  OT, men om energi, miljö och vetenskap.
  Två riktigt bra debattartiklar i dagens SvD:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-genteknik-kan-ge-stora-miljovinster_4500514.svd
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fel-skal-bakom-krav-pa-att-salja-kolkraft_4504576.svd
  Direktkommentarsmöjligheterna tycks ha försvunnit helt. Arga svar kan man dock förvänta.

 27. tty 18:08
  Det är inte så att jag går i god för Voisins hypotes – inte ens han själv är särskilt säker. Jag tycker däremot att man inte skall bortse från den, utan tvärtom pröva på den på de sätt att han beskriver.
  Inte heller tycker jag inte din beskrivning ger något riktigt starkt motargument. Inte har han sagt att den geotermiska energin är obetydlig- tvärtom! Han uppskattning är betydligt större än den konventionella.
  Att periodiciteten inte är perfekt är inte heller ett motargument. Det är tvärtom ett skäl mot att att det skulle vara oblikvitetscykeln eller jordbanans ändringar enbart som styr. Detta är som sagt redan ifrågasatt, och en av Voisins motiveringar.
  Just de termiska processernas förlopp och isotopernas diffussion kan väntas variera från gång till gång – lätt en storleksordning – skulle jag acceptera.
  I mitt referat nämnde jag även att han skriver mycket om att proxies kan ha dålig tidsupplösning i början av sitt inlägg.
  De små temperaturvariationer mellan t ex små istider hör inte hit, utan måste förklaras med andra mekanismer.
  /C-G

 28. Christopher E

  #21 Roland S

  ”Med tanke på hur länge Nordamerika och Europa varit på väg i motsatta riktningar borde inom ramen för plattektoniken det funnits en bergskedja där nu Berings Sund ligger.”

  Jag hoppas inte jag lät stöddig i mitt svar, för var absolut inte meningen. Jag kan förstå lockelsen i en elegant animation, men det är att slösa tid på jordexpansionen eftersom den bevisligen inte äger rum.

  Nej, där är ingen bergskedja i Berings sund. Men där är strax intill en vulkanisk öbåge – Aleuterna – där Stillahavsplattan försvinner under Nordamerikanska plattan (subduktion). Där är också flera subduktionszoner i västra Stilla havet som motverkar ny oceanbotten på annat håll.

 29. Thomas P

  tty #24 ” ThomasP #12 har rätt i det mesta, men det är inte på något sätt självklart att den vulkaniska aktiviteten i Västantarktis inte påverkar inlandsisen där.”

  Det är möjligt att vulkanisk aktivitet har betydelse, men så länge denna är konstant så leder den inte till den minskning av isarna vi sett. För det krävs en ökning av vulkanismen, och någon sådan finns vad jag vet inga belägg för.

 30. Roland S

  #26 Gunnar Juliusson.
  Ursäkta att det inte tillhör tråden! Du tog själv upp det , men….
  Om man som Montessanto och jämförbara företag kräver att deras paket av kemikalier måste spridas över grödan, så är det inte grödan (växtförädlingen) som är problemet utan kravet på att just deras KEMIKALIER skall spridas, som är problemet. Du vet väl att Montesanto och likställda ÄGER merparten av jordens olika sorters naturliga sorter av grödor. T o m sådana sorter som t ex Svalöf en gång förädlat fram. Patent är tagna (Gäller för USA, men hävdas att de gäller globalt). Dessutom använder sig dessa företag av omoraliska metoder för att tvinga på bönder sin utsäde och när bönderna vägrar så stäms de (USA-Canada) därför att en ”kontrollant” kan hitta ett enda strå av gengrödan, så att de tvingad från gård och grund.
  Mest skrämmande är att dessa genmodifikatörer försöker sedan ett antal år tillbaka i TTIP anda komma in i Europa PÅ SINA VILLKOR, och skriver EU på TTIP, vilket är en tidsfråga, så kommer länder typ Sverige (staten) förmodligen att utsättas för stämningar på mångmiljardbelopp för att vi hindrar deras vinster, som ligger just i kemekalierna och mindre i utsädet. Du MÅSTE köpa deras just det utsäde de levererar (årligen), annars blir det stämning (i varje fall i USA-Canada) och MÅSTE använda deras kemikalier i kontrakterade volymer.

  Växtförädling – JA!
  Genmodifikation – Kanske!
  Genmodifierande globala företag – Aldrig i livet!

 31. Gunnar Juliusson

  Roland #30: Omoral och tvång är inget som kan förordas, men självklart inget som har något med specifikt GMO att göra. Tidsbegränsad patent för teknisk utveckling är tillåten i andra sammanhang, exempelvis inom läkemedelsutvecklingen och hemelektronik. Problemet inom GMO-sfären är förstås att det ovetenskapliga regelverket förhindrat en rimlig konkurrens med produkter, där förstås dess dokumenterade kvalitet skall vara grunden för om det används eller inte. Liksom inom läkemedelsfältet krävs reglering, där produktens mervärde för samhällsnytta är avgörande, och precis som i andra områden finns potentiella problem där monopol och osaklig marknadsföring måste stävjas.

 32. Ingvar

  Mikael W 8
  Bra inlägg. Litet OT-tillägg. Även den fantastiska kokosoljan blev pestförklarad pga att det är ett mättat fett.
  Kokosoljan är faktiskt bland det bästa fett man kan äta.

 33. Slabadang

  Vilken hypotes kommer förklara detta?

  Jag är extremt ledsen å alla ecatförnekares vägnar (bara skojar) men en svart svan har dykt upp inom kärnfysiken och teorierna om hur och under vilka omständigheter columbibarriärer överflyglas å de tillräckligt intensiva för att LENR miraklet kan inträffa flyger lika många som huvuden mellanöstern. Det är dock aldrig för sent att ge upp eller ändra uppfattning vilket jag tycker är något för alla att ta till sig. Jag förstår det mentala motståndet hos alla professorer i fysik och kemi för en reaktion som skapar total oordning i vad som ansågs vara möjligt. Dessa dj…la atomer ska det aldrig bli nån riktig ordning och reda nån gång va? Nya överraskningar vart tredje decennium … hela tiiiiden … åsså nån förb…nad Italiensk spagettiingenjör som banne mig inte ens ska ha med kärnfysiska genombrott att göra, kokar värsta Fetuchinin på gamla hederliga lagar på hur atomer och elektroner får bete sig. och utan att avslöja receptet.

  http://www.sifferkoll.se/sifferkoll/?p=626

 34. Lasse

  Intressant med jordens värmeutläckage.
  Bergvärme bygger på detta fick jag för mig tills någon visade det låga flödet.(0,1 W/kvm här ovan)
  Vad de inte visade är den temperaturgradient som bergvärmeuttag skapar.
  Allt bygger på skillnader i temperaturen och bergets värmeledning-hoppas jag.
  För det är tätt mellan brunnarna nuförtiden!
  Eller finns det nån som ser hur temperaturen sjunker mot djupet i bergborror?
  På 80 talet räknade LTH mycket på detta.
  (Markvärme, Naturvärmekällor T18:1985) Står i min hylla!

 35. LBt

  Slabadang #33,
  vi har ju varit överens om detta några år.
  Men receptet finns, det är bara att sätta igång. Många kokar för fullt runt om i världen fast Rossi och IH ligger överlägset först än så länge.
  http://www.e-catworld.com/2015/04/16/technical-discussion-with-alexander-parkhomov-on-his-replications/

 36. Ingvar

  Slabadang, LBt

  Intressant att ”receptet” vekar vara ute!!

 37. latoba

  Lite OT men apropå kol.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fel-skal-bakom-krav-pa-att-salja-kolkraft_4504576.svd

 38. tty

  ThomasP #29

  ”För det krävs en ökning av vulkanismen, och någon sådan finns vad jag vet inga belägg för.”

  Å andra sidan så har vi rätt dåligt med data om vad som händer under Västantarktisisen för att uttrycka sig försiktigt. Observera att det är först de allra senaste åren man har upptäckt att det finns områden med högt geotermiskt värmeflöde och (troligen) vulkanism under den mycket bättre kända grönlandsisen.

 39. LBt

  Ingvar #36,
  det finns rätt uppenbart en mer öppen attityd från Rossis sida sen han överlät sina rättigheter till Tom Darrden och IH. Lugano-testen och den rapport som därefter offentliggjordes hade troligen aldrig kommit till om inte Rossi fått den samarbetspartner som Tom Darden blivit. Denna rapport har satt snöklotet i rullning. En mycket bra utveckling som skall tillskrivas Rossi, mycket skickligt manövrerat.

 40. Slabadang

  Ingvar och Lbt!

  Det pågår mer än vad som är allmänt känt. En av de initiala spelarna ser ut att ha ”försvunnit” ett illusionstrick som avslöjas i finalen.Att betrakta vad som sker är alltid intressant men att fråga efter vad som INTE sker men borde ske är en bra tankövning att ägna sig åt. När man påstår att Rossi ligger främst så får ni också fråga er om det är en eller fler grenar i tävlingen. Bästa applikatör är vinnarna.

 41. tty

  Lasse #34

  ”Bergvärme bygger på detta fick jag för mig tills någon visade det låga flödet.(0,1 W/kvm här ovan)”

  Geotermisk energi bygger på att man tar ut de stora mängder värme som (på sina håll) finns lagrad i berggrunden på relativt litet djup. Som regel lönar det sig bara i områden med betydligt större värmeflöde än genomsnittet, men geotermisk energi är i regel ändå inte ”hållbar” i den meningen att man inte tar ut mer än det kontinuerliga värmeflödet mot ytan. På Nya Zeeland (t ex kring Lake Taupo) märker man t ex hur t ex geyseraktiviteten ganska snabbt avtar i områden där man utnyttjar geotermisk energi.

 42. Thomas P

  tty #38 ”Å andra sidan så har vi rätt dåligt med data om vad som händer under Västantarktisisen för att uttrycka sig försiktigt.”

  Den kommentaren vore väl ändå rimligare att rikta till Peter Stilbs och hans uttalande i #5.

 43. Lars Cornell

  Ribbing: ”De radioaktiva isotoperna är tunga och har därför ansamlats i centrum på grund av gravitationen.”
  Gravitationen i jordens mitt är noll så det resonemanget håller inte.

 44. Kenneth Mikaelsson

  Lite OT men läsvärt om vindpurror : http://notrickszone.com/#sthash.tUeHQ30m.jEPDj19O.dpbs

 45. Mats G

  Det här geologiska fenomenet borde påverka klimatet både lokalt och globalt.

  Wiki
  ”Eldringen är den ring av vulkanisk aktivitet som finns runt Stilla Havet. Eldringen är mest känt i geologiska sammanhang och är känd för sin höga tektoniska aktivitet, där många vulkaner och jordbävningar förekommer. Inom eldringen finns det 452 vulkaner och över 75 % av världens aktiva och slocknade vulkaner. Ungefär 90 % av jordens jordskalv och 80 % av jordens större jordbävningar uppträder i området. Eldringen löper i 4 000 mil längs Chile, norrut genom Centralamerika, Mexiko och USA:s västkust till södra delen av Alaska, västerut genom ögruppen Aleuterna, söderut till Japan, Filippinerna och Indonesien och sedan österut igen över Nya Guinea, sydvästra Stilla havet och Nya Zeeland.”

  Fö lite intressant

  http://www.aftonbladet.se/bil/article20667365.ab

  ”Audi har blivit ett oljebolag – men glöm borrhål och svart råolja.
  De ’brygger’ e-diesel ur vatten och koldioxid.”

 46. Lars Cornell

  #45 Mats G – Aftonbladet och Audi
  USA och Kina forskar mycket på syntetisk bensin/diesel/fotogen och har kommit längst. Syftet är att göra hangarfartygen självförsörjande på flygbränsle. Energin tas från kärnkraft Gen4 som är effektivare eftersom den kan dela vatten utan omvägen över el och elektrolys.

  C och Mp är motståndare till att sådan forskning bedrivs i Sverige.

  Biobränsle blir på tok för dyrt och kommer att kräva enorma landarealer.

 47. Mats G

  ett intressant projekt??

  http://www.ccfe.ac.uk/ITER.aspx

  Fusion for the future….

 48. Mats G

  46
  Lars Cornell

  ”C och Mp är motståndare till att sådan forskning bedrivs i Sverige.”

  Vad skall man säga. Det är som att skjuta sig själv i foten.

 49. Ingvar

  Livslängd på LED-lampor
  Hmm
  http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3902197.ece?anp_mid=14790299&anp_rid=435485828

 50. Lasse

  #41 tty
  Nu går du för djupt ner i jordens yta!
  Bergvärme är ett uttag av den värme som strömmar ut från jordytan.
  Ett flöde som drivs av en temperaturgradient på ca 3 grader per 100 m där markens temperatur är lika med medeltemperaturen på platsen.

 51. LBt

  Slabadang #40,
  du har rätt, mycket pågår säkert i bakgrunden men allt förefaller för enkelt för att någon ensam skall ta hem hela spelet. Många manövrerar med patentkonstruktioner men stora delar av världen struntar i patent dessutom blir det nog svårt att få till ett äcklande för den del som bryr sig. En spelare har försvunnit, är det Defkalion du tänker på? Jag tror inte de var någon spelare, de försökte nog bara kopiera vad Rossi gjort men fick bara med sig skalet.

  Rossi har länge insett att här kan man inte bli ensam herre på täppan, här handlar det om att forma produkten till att bli stabil och effektiv samt bakom den bygga produktions och marknadskapacitet. I detta har han nog en perfekt samarbetspartner och marknaden kommer att räcka för många aktörer.

  Vinnaren blir mänskligheten, ingen enskild aktör, både Rossi och Tom Darden resonerar nog så.

 52. Carbomontanus

  Til alle

  Her har man boltret seg.

  En av flausene til profeten er at Uran og Thorium er så tunge grunnstoffer at de synker til bunns.

  Det er like dilettantisk som å belære oss om at i havet, så vil kaliumjodid synke til bunns eller i atmosfæren så vil den tunge gassen CO2 synke ned i havet så det er ingen fare, smil smil.

  Det er på trynet rett og slett, og det er troll og det er spamm og jux og jug og falseness.

  Det er på- fallende ock /og det er eiendommelig at ingen er så oppe- gående at de griper inn og sier ”Ja….. men…??????”

  Hvor er realismen og det elementært klima- skeptiske og kritiske?

  Uran,…. skavvissesann,….

  Jeg slår opp Ernst G.Riesenfeld Lehrbuch der anorganischen Chemie, Nobel- instituttet Stockholm 1946:

  ”Uran findet sich ausschliesslich in den Restkristallisationen der Lithosphäre, sowohl Sidero wie Chalkosphäsre sind praktisch Uranfrei. Das ist bewiesen durch das an der Erdoberfläche herrschende Wärmegleichgewicht (S.455) fffff.–…

  Uran kommt grössenteils als Uranpechblende vor….”

  Jajasann, bekblende, det fant jeg ute på Moss i en kvarts- feldspat svær pegmatittgang = typpisk kontakt-metamorphose im Kristianiagebiet. Det er grenseskiktet mellom Østfoldgranitten som man også har videre i Bohuslän, og Det baltiske Skjold som er meget eldre.

  Thorium,…. da må man til Fehn- feltet, en av verdens største forekomster. Urgammel precambrisk vulcanisme i det baltiske skjold.

  Vi har en autoritet, Victor Moriz Goldschmidt, sønn av gamle Goldschmidt. De var jøder.

  Der mangler vi en Nobelpris, Obs- Obs,…

  Men denne Victor Moriz Goldschmidt what`s in a name, skrev bare 21 år gammel ”Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet”.

  Og senere oppsluttet han hele jordens Kontaktmetamorfoser. Se Die Goldschmidsche Regel.

  Og han hadde bare kjemien og noe steinskrammel på Tøyen å bygge på. Men er prekær for at kunne tyde solsystemet geologisk og kjemisk.

  Knapt noe nytt i solsystemet efter Goldschmidt.

  Forholdene strammet seg til, og han måtte evakuere et professorat i Göttingen, og levde i mange år på Tøyen Museum der han blev arestert og satt på Grini. Men gode krefter klarte å få ham ut derfra og over skauen til Sverige om natten,……. der han havnet på Nobelinstituttet. Hvor selvsamme Riesenfeldt må ha truffet ham, for hele boka til den berømte Riesenfeld svermer for V.M.Goldschmidt og er særlig god på geokjemien.

  Jeg har klart å sikre meg den boka, som er en gullgrube på gamle tyske metoder.

  V.M.Goldschmidt kom så til London og døde av ”Brukken helse”. Hans hovedsaker er så senere kommet ut posthumt.

  Slik at der finnes 4 og kun 4 relevante kuler i Universet.

  1, Solen. der har vi SIR A. Eddington, the man who understood the sun. Nobelpris.
  2, URANOS, bakveggen i baktida. Den er meget stor. Der må vi nevne Hubble og hans konstant.
  3, De hvite dverger. Der har Chandrasekhar scoret nobelpris posthumt.

  4, Og Jorden. Når skal QVAKK!- salveriet og spinndoktoriet vike og V.M.Goldschmidt score posthumt?

  Jernkula i midten, der samler seg de siderophile grunnstoffer. Jern Cobold Nikkel Rhodiun Rgenium Palladium Osmium Iridium Platinium med 2 til, Rhenium og Aurum, eller hva vi ifølge die Goldschmidsche Regel finner i jernmeteorittene og hvorfor.

  Merk også Die Wiedmannstädterschen Figuren. Dem kan man se på museum. På Tøyen blant annet.

  Jeg synes det er på tide idag å slutte å forhåne og jage V.M.Goldschmidt. Fra Stockholms og Klimatupplysningen side burde han heller innstilles til Nobelpris efter alt han måtte tåle i Norge / Noreg, dette pøbel- land.

  Goldschmidt var arrestert og hadde med seg en blåsyrekapsel. En Med- fange var fysiker og spurte om han også kunne få en sånn en. ”Nei det er kun for oss kjemikere. Dere fysikere må bruke tau!” svarte Goldschmidt.

 53. Sören G

  OT Fick ett mail med uppmaningen ”Rädda planeten”. Det var reklam för LED-lampor och 60 % rabatt.
  Mer OT WUWT skriver om solpaneler som fattat eld.

 54. Mats G

  53
  Sören G

  Stod det hur du skulle rädda planeten?

 55. Putte

  En kort fråga, om vårt Jordklot Tellus i sitt inre består av en glödande massa?
  Kan Jordklotet fysikaliskt då vara indelat i de klassiska Nord Syd polerna!

 56. Sören G

  #54 Mats G
  LED-lampor skulle tydligen rädda planeten.

 57. Roland S

  #31 Gunnar Juliusson:
  Att ta patent på produkter/tekniker ett företag SJÄLV utvecklar är inget att säga om. Men inom GMO (och även rörande människans gener), så tar dessa bolag systematiskt och kontinuerligen patent på 1000-åriga sorter av livsmedels- m fl grödor och på alla processer i den mänskliga kroppen de kan härleda. Bolagen inte haft ett jota att göra med växtsortens utveckling eller de egenskaper en gröda erbjuder. Ofta klarar de inhemska ursprungsgrödorna plötsliga lokala väderfenomen bättre än GMO-produkter, samt till en avsevärt lägre kostnad (privat utsäde och färre kemikalier). Därefter reser bolagen krav på att bara det utsäde företaget levererar får odlas. De försökte med EU för något/några år sedan, men gick på pumpen om dessa regler. Nu kommer de igen via TTIP. Om t ex någon forskare vill undersöka en process som berör njurar hos människa, så skall alltså det GMO-bolag som ”äger” patenten för njurar tillfrågas. Blir det en produkt som resultat av forskningen, så kräver de ”licenspengar”, i varje fall om produkten skall säljas i USA. De försöker även utanför USA, men hittills har det inte gått helt bra. Indien förbjöd t ex GMO-bolagens verksamhet i den form de försökte driva den för några år sedan. I Kina är de inte välkomna.
  Under alla förhållanden äger JAG alla processer i min kropp, så den som vill forska på människa behöver inte gå via något GMO-bolags tillstånd.
  Men nu kanske EU släpper in dem bakvägen via TTIP? Det bådar inte gott!

 58. Lars Cornell

  Putte #55. Jag läste för något år sedan om att järnoxiden skulle bilda extremt stora kristaller som svarade för magnetismen. Men det var populärt och ytligt framställt.

 59. Carbomontanus

  #58 Lars Cornell

  Hvis du prøver i en sandhaug eller praktisk talt overalt i terrenget med en sterk magnet, så vil den ganske raskt bli full av små svarte korn. Det er Magnetjernstein Fe3O4, som altså finnes spredt nesten overalt i naturen.

  Hvis du tar et jern og prøver med en magnet så henger den på. Men ved rødgløde så mister jernet sin magnetisme.
  Jordmagnetismen er garantert bestemt endel av mer eller mindre finfordelt magnetit i den faste jordskorpen, dette kan påvises med magnetometer i fly når man leter efter jern, og det brukes til å forske på fossil magnetisme.

  Men den indre glød bare få titalls kilometer under oss har så høy temperatur at der kan permanentmagnetisme og ferromagnetisme utelukkes. Så det store mysterium er heller å måtte forklare det ved magma- strømmer i dypet, og som elektromagnetisme. Jeg har aldri skjønt hvordan, men geologene sier at slik er det.

  Jorden er særlig magnetisl sammenlignet med Merkur, Venus, Månen, og Mars.

  Og Solen er extremt aktivt elektromagnetisk på meget høy temperatur.

 60. Lars Cornell

  #59 Carbus
  De kristalliniska förhållandena under högt tryck och temperatur har simulerats. Artikeln om jordmagnetismen baseras på sådana experiment. Någon egen uppfattning har jag inte.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Curietemperaturen

 61. Carbomontanus

  Dr Cornell
  jeg sjekket din henvisning. Der står det at Fe har curietemperatur på 1043 celsius, hvilket er out of question. Det mister sin magnetisme på middels rødglød.

  Jeg tror ikke at man kan simulere trykk og temperatur særlig dypt i jordskorpen, for da hadde man kunnet exellere i diamanter.

  Jordskorpen kan være dobbelt her og der, f. eks i Tibet, men neppe særlig over 100 Km.

  Man simulerer idag hvasomhelst, f. eks Klima. Sånt skal en aldri tru på!

 62. tty

  Lasse #50

  Jaså du menade jordvärmepumpar, inte geotermisk energi. Jag har själv en, så jag vet hur det fungerar. Det bygger mycket riktigt på att grundvattnet i stort sett håller årsmedeltemperaturen på respektive plats och dessutom är en stor värmereservoar (om inte alltför många grannar också har jordvärme), men det rör sig ju då om så låga temperaturer att det inte duger till annat än uppvärmning.

 63. Carbomontanus

  Dr.Cornell
  Sorry Sir, det var grader Kelvin. Skavvissesann,… 1043 – 273 =770…..

  Hmmmm,… tja, det kan stemme bedre, selvom det synes merkelig høyt. det er ca orange glød.

  Men det har nok videre noe å si hvilket jern. vi har manganstål og carbonstål og støpejern og smijern. det siste er det reneste og antagelig hva det er referert til. Prøv bløttjern, hva man kan vri runt fingrene og som ruster. Det er det reneste.

  Jern som mister sin magnetisme er lett å vise i en bunsenbrenner.

  Lavatemperatur smeltet fjell er langt over.

 64. Lars Cornell

  #61 och #63 Carbus
  Nu tycker jag att du virrar runt litet. Att jordens huvudsakliga magnetism skulle komma från ytan är uteslutet. När plattorna skiljs får det nya materialet magnetism från jordens då rådande riktning, för närvarande med en S-pol i norr och en N-pol i syd.
  Støpejern är det inte. Det är troligen ferronikarbooxidullsyra i stora kristaller som inte har någon Curiepunkt vid högt tryck. Har du inte hört talas om ferronikarbooxidullsyra? Det har inte jag heller men det måste vara så för det kan inte vara på något annat sätt.

  Tag en el-ledande tråd, eller plasma, och gör en slinga av den. För ström igenom och det uppstår magnetism utan att det finns magnetiskt material närvarande.

 65. Carbomontanus

  # 64

  Neida, jeg tror ikke det.

  Nå må du konsentrere deg og samle deg her.

  Overbevis deg selv, ta en sterk permanentmagnet og dra den etter deg i ei snor som ei bikkje på en hvilkensomhelst klassisk landeveg. Jeg garanterer at en mengde svart pulver blir samlet opp.

  Så har du ”Gremlingene” the Gremlins. Det går så det gløder i 1″ koppervikilinger på samkjøringsnettet i Qvebec, , kompassnålene vingler, og det gnistrer i telefoncentralene og sikringsboksene. Gremlingene er lure, og de eter elektriske kontakter og isolasjon og elektrisk materiell.

  Det er svære Birkelands- strømmer som ligger og slingrer over Qvebec med vaklekontakt til Universet,. Ørsteds elektromagnetisme er da riktig forklaring. Bakken og jordbunnen er ikke så rent lite ferromagnetisk.

  Men jordens indre er det ikke, selvom jorden har en kjerne av nikkeljern. For å forklare jordmagnetismen må vi til med elektromagnetisme. Hvor ofte må jeg repetere det?

  Feronixcarbonylloxydullsyra var nytt for meg. Det står det ikke noe om hos Riesenfeld.

  Jeg måtte en gang forklare om en exotisk galaxe, hvor det er atomært hydrogen i plasmaform som skurer omkring i et veldig tempo og gjør at den er en meget sterk radiosender.

  Elektronet er mitt favoritt- qvark.

  Jeg har fått det til i praxis. man tager et hull i et jern og et jern i det hullet, begge fortannet, da har man en kvern. Og kun med noen amperevindinger over så kan man male det elektro- magnetiske felt på kvern og da kan man tenne lyset. Men man må også ha en motorkondensator så det svinger pent. Og til å drive den rundtogrundt kan man bruke en bensinmotor med trappehjul og kilerem.

  Ikke noe juks, ingen kontakter, ingen halvledere, og ingen permanentmagneter. Kun en klassisk 3- fas AC- motor med kortslutningsanker . Det er den mest Qvarke maskinen jeg noensinde har fått til å virke.

  Men der er det altå jern tilstede. Så skal dette også være mulig i universet helt uten jern.

  Jeg er en pasjonert elektriker og svermer for elektromagnetismen.

 66. Putte

  Imponerande kunskaper ni besitter angående elektromagnetism!

  Men jag vill ta upp en annan tråd angående JORDKLOTET som är en vattenplanet.
  På internet cirkulerar de uppgifter att Jordklotet är ihåligt med ett ytskikt
  på ca. 100 mil.

  I mitten finns där en lysande ljusspelare i Norr — Sydlig riktning.
  Horisonten där inuti klotet motsvarar vårt landskap här ovan jord!

  Dessutom är JORDKLOTET bebott inuti och det finns ingångar
  vid nord och syd polerna.

  Asteroidbältet som cirkulerar mellan Mars och Jupiter har varit en
  planet sprängts i bitar.

  Det är här sagan om Stålmannen kommer in,
  han räddades av sin far i en satellit och kom till Jorden.

  Stålmannen blev som bekant från neutraliserad metallen krypton!

  PS: Mars och Venus är också vattenplaneter, och är bebodda inuti.
  Mera information …PERSPEKTIV… Saint Germain

  När jag nu tagit upp sagan om Stålmannen vill jag också
  komma in på SKAPELSEN av ALLTET mellan himmel och JORDEN!

  MED enheterna SKAPAREN och GUD!

  Och alla Tvilling … själar!