Gästinlägg: sälja vindkraft

salesman

Här följer ett gästinlägg av Claes-Erik Simonsbacka om hur man överdriver fördelarna när man försöker sälja in vindkraft till kommunerna.

Projektörer överdriver vindkraftverkens energiproduktion

Vindpark Ånhammar i Gnesta och Flens kommuner

”Miljöprövningsdelegationen har kungjort ansökan från Eolus Vind AB den 22 december 2016. Annons om kungörelse kommer att införas i dagstidningar i mellandagarna. Fram till och med den 25 februari 2017 finns det möjlighet att lämna ett yttrande över innehållet i ansökan.”

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/pagaende-miljoprovningsarenden/vindkraftsprovningar/vindpark-anhammar/Pages/default.aspx

Vindförhållanden/topografi

Vindens hastighet ökar i regel alltid logaritmiskt med höjden över nollplansförskjutningen, eftersom man högre upp kommer att påverkas mindre och mindre av friktionen mot marken som orsakar turbulens vilken stjäl energi från vinden.

PM UTLÅTANDE MKB FÖR ÅNHAMMAR VINDKRAFTSANLÄGGNING – Utdrag

”Vid utpekandet av riksintressen för vindbruk är ett kriterium årsmedelvind enligt MIUU-modellen > 7,2 m/s 100 m över nollplaneförskjutningen. För det aktuella området för projektet är motsvarande vindvärde 6,8 – 7,1 m/s (Hans Bergström Institutionen för geovetenskaper Uppsala, 2011). Området har därmed inte tillräckligt god beräknad vindresurs för att utpekas som riksintresse. I MKB:n anges att medelvind på 120 m höjd beräknas till 7,4 – 7,6 m/s på 120 m höjd enligt MIUU-modellen. För de verksplaceringar som anges i tillståndsansökan anger dock MIUU-modellen årsmedelvind 7,3-7,5 m/s på 120 m höjd (Hans Bergström, 2011). Värden kan ha ändrats under projektets utveckling vartefter anläggningens layout har justerats men följande korrekta värden som framgår av punkt 5.1.1, sidan 10, i ”Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av vindkraftprojektet Ånhammar i Gnesta och Flens kommuner ” dok. Nr 474214: ”Vindresursen i huvudalternativet har beräknats till 7,4–7,6 m/s, se Figur 1, vid 120 meter över nollplanet även vindresursen i den alternativa lokaliseringen uppgår till 7,4–7,6 m/s vid 120 meter över nollplanet. Ansökta verk planeras att bli högre men en navhöjd på cirka 140 meter. Vid dessa höjder är vindtillgången ännu bättre än vid lägre höjder och vindresursen i aktuellt område är således bra.”

 ”Den förväntade produktionen angavs i samrådsunderlaget stycke 3.3 uppgå till 9 GWh/vindkraftverk och år.  I MKB sida 1 anges ”Det undersökta etableringsområdet ligger i ett område med en vindresurs på 7,4–7,6 m/s vid 120 meter över nollplanet. Verken kommer att ha en totalhöjd om maximalt 200 meter.”

”Det undersökta etableringsområdet ligger i ett område med en vindresurs på 7,4–7,6 m/s vid 120 meter över nollplanet. Verken kommer att ha en totalhöjd om maximalt 200 meter. Elproduktionen bedöms av Eolus uppgå till 126 GWh per år.” Dvs. 7 GWh/år och verk.

Eolus Vind AB uppger i ”Kompletteringar till ansökan om tillstånd” att ”Årsmedelvinden enligt MIUU ligger mellan 6,6 och 7,4 m/s på 130 meters höjd. Vindmätningar i området tillsammans med parkens slutliga optimering och detaljerade teknikval ligger till grund för beräkning av den årliga produktionen, som för närvarande beräknas till cirka 160 GWh för hela vindkraftparken. Dvs. 9 GWh/år och verk.

Eolus Vind AB uppger i ”Kompletteringar till ansökan om tillstånd” att ”Teknisk utveckling går snabbt och om tillstånd skulle ges för vindkraftsparken är det inte längre särskilt troligt att vindkraftverk med en installerad effekt om 2,3 MW per verk skulle uppföras. Därför bifogas i bilaga 9 nya uppdaterade ljudberäkningar för verk med effekt om vardera 3,45 och 3,6 MW. Kartor i A3 format i bilaga 10. Eolus vill förutom att påvisa att faktiska och tekniska förutsättningar finns för att efterleva uppställt villkor, också påvisa att ökad generatorstorlek inte per automatik är kopplad till högre ljudeffekt. Vindkraftverken med en effekt om 3,6 MW har lägre källbuller i högsta effektläge (mode 0) än både vindkraftverken om 3,45 respektive 2,3 MW. Detta beror på teknisk utveckling.”

Eolus Vind AB uppger i ”Kompletteringar till ansökan om tillstånd” att de inte kan ange en exakt nivå förrän slutligt val av vindkraftverksmodell gjorts

Det bör även noteras att av MKB:n, sidan 35,  framgår att vindkraftverkens hela livstid kan uppgå till minst 25-30 år.

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/pagaende-miljoprovningsarenden/vindkraftsprovningar/vindpark-anhammar/svar-remiss-komplettering-140610/foreningen-dunkers-och-gryts-val-utlatande-anhammar-140604.pdf

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/pagaende-miljoprovningsarenden/vindkraftsprovningar/vindpark-anhammar/ansokan-20140314/bilaga-b-mkb-anhammar-4742141-signed.pdf

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/pagaende-miljoprovningsarenden/vindkraftsprovningar/vindpark-anhammar/komplettering-20161130/20161130-komplettering-anhammar.pdf

Räkneexempel:

Utgående ifrån att medelvinden på 100 meter över nollplaneförskjutningen är 6,8 m/s i ett öppet landskap (råhetsklass 1) ökar årsmedelvinden till ca. 7,2 m/s på 140 m (navhöjden); 7,3 m/s på 160 m; 7,4 m/s på 180 m och 7,55 m/s på 200 m.

Den totala effekten beror naturligtvis på svepytan, därför är det bra att studera effekten per kvadratmeter för att kunna jämföra effektsituationen i vinden vid olika platser. Med standardvärdet för densiteten och per kvadratmeter får vi att Pk/m2  = 0,625 v3, en kubisk proportionalitet mot vindhastigheten (Tore Wizelius 2007).

Med medelvinden 7,2 m/s på 140 m (navhöjden) blir effekten/m2 = 264 W/m2. Svepytan á 8000 m² ger effekten 2,1 MW per verk. Med  utnyttjandegraden/kapacitetsfaktorn av 28,5 %, 2500 tim./år, blir energiproduktionen ca. 5,3 GWh/år och verk, dvs. totalt för 18 verk 95,4 GWh.

Med medelvinden 7,6 m/s på 140 m (navhöjden) blir effekten/m2 = 274 W/m2. Svepytan á 8000 m² ger effekten 2,2 MW per verk. Med utnyttjandegraden/kapacitetsfaktorn av 28,5 %, 2500 tim./år, blir energiproduktionen ca. 5,5 GWh/år och verk, dvs. totalt för 18 verk 99 GWh.

Kommentarer:

För uppnå den uppgivna energiproduktionen av 126 GWh/år för 18 verk, dvs 7 GWh/år och verk erfordras en utnyttjandegraden/kapacitetsfaktorn på ca. 37 %, 3200 timmar/år. Inte ens den lägre av Eolus  uppgivna årliga energiproduktionen är enligt undertecknad trovärdig.

Den av Eolus Vind AB uppgivna livstiden på de aderton (18) vindkraftverken på minst 25-30 år är inte, enligt undertecknad, trovärdigt då erfarenheten påvisat en teknisk livstid på endast 13-15 år.

Claes-Erik Simonsbacka

Elkraftsingenjör

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Sambandet mellan lågt energipris och ökad andel vindkraft finns-i alla fall när det blåser!
  Vilket kanske inte tala för vindkraft genom subsidier.
  En kraftkälla med negativ intjäningskurva , ju mer det blåser desto billigare el, har svårt att bli lönsamma.
  Ett nytt lönsamt verk stjäl utrymme för de äldre vilket debattartikel i SVD visat-med krav på mer stöd!

 2. bom

  Hästskojare sa man förr i tiden!

 3. Björn

  Vindkraften skulle inte ha varit tänkbar, om inte denna CO2-rädsla hade fått fötter. Någonting som inte ur energisynpunkt behövs har, genom vetenskapliga missförstånd lett till subventionering av den för alla naturförstörande maskinuppställningarna. Vindkraftsutvecklingen är ett självbedrägeri utan motstycke och som belastar samhället med en destruktiv ekonomisk utveckling. När skall detta från förnuft och rationellt tänkande få ett slut?

 4. Michael

  Dags för ECB att sätta fart på sedelpressarna till följd av stigande energipriser (källa The Economist):

  Mario Draghi, president of the European Central Bank, said despite inflation rising sharply in some euro-area countries, monetary stimulus was still needed. The ECB will continue to print €80m a month until March, reducing it to €60m thereafter. Mr Draghi said inflationary pressures came largely from increases in energy prices.

 5. Pär Green

  Minst elva döda rovfåglar på ett år – vindkraftverken i Rögle och Västraby utanför Helsingborg har blivit en dödsfälla. Detta hade ornitologer varnat för redan före byggstart i det rovfågeltäta området och nu krävs åtgärder, rapporterar Helsingborgs Dagblad.
  Krockar med vindkraftverkens rotorblad har dödat tre havsörnar, fyra ormvråkar, en tornfalk, två röda glador och en pilgrimsfalk. Staffan Åkeby, ordförande i Skånes ornitologiska förening, tror att det kan finnas ett stort mörkertal.
  – Det är jättetrist och vi ser allvarligt på det här, säger Lena Åkesson, chef för Helsingborgs miljöförvaltning, till tidningen.
  Energibolagen som äger vindkraftverken ska nu lämna in förslag på åtgärder. Den ornitologiska föreningen vill se ett förbud mot att ha dem igång när marken runtomkring plöjs och skördas, eftersom tillgången på möss då ökar och det drar till sig rovfåglar. Föreningen föreslår också förbud mot uppfödning av gräsänder i närheten av vindkraftverken.

  http://www.sydsvenskan.se/2017-02-07/vindkraftverk-i-skane-dodsfalla-for-rovfaglar

  Så det finns ingen lösning för vind utan kärnkraft…….
  och en lösning med kärnkraft behöver inte vind…….

 6. verner

  Det är inte bara vindkraftskramarna som kommer med fantasiprognoser.

  På kul begärde jag en prognos för en anläggning på mitt tak med 80 kvm solceller från solkollen.se
  Svaret kom och jag skulle på årsbasis räkna med en produktion på 13,416kWh.
  13,416 kwh är uselt så jag tror att dom menade 13416 kWh.
  Jag har i mitt beräkningsprogram kört motsvarande anläggning och där får jag resultatet 9500kWh på ett år.
  En skönmålning på 3916 kWh. Mitt beräkningsprogram har jag kollat under flera år mot befintliga anläggningar och kan konstatera att beräkningarna ur detta program stämmer bra överens med verkligheten.
  Solkollen.se vill gärna också få oss att tro att man på sin egen fastighet kan tillgodogöra sig all den energi solcellerna ger men tyvärr är det inte sant beroende på ett flertal faktorer.
  Normalt får man räkna med att man kan tillgodogöra sig hälften i sin egen fastighet.
  Så av de 13416 kWh blir det inte ens hälften kvar till egna huset.

 7. Pär Green

  Sverige kan minska världens koldioxidutsläpp en tusendel.

  Sverige kan inte rädda världen från mer utsläpp än landet själv producerar. År 2010 var mängden 52,9 megaton, miljoner ton. Med det utsläppet lyckades landet driva sina fem miljoner motorfordon, en måttlig cementproduktion och resterna av en fram till 1980 blomstrande verkstadsindustri.

  Rädda klimatet? Vad händer om man skär radikalt i bilparken, lägger ner kärnkraften, jagar energikrävande industrier ur landet och sänker Sveriges koldioxidutsläpp med så mycket som femtio procent, säg avrundat 30 megaton? (Det vore en större nedskärning än något land i världen lyckats med.)

  Jo, det globala utsläppet minskar nominellt med 30 megaton. Det är en tusendel av världens 33 400 megaton. Ta bort alla svenska koldioxidutsläpp och det globala minskar med två tusendelar.

  Skrivit av en person som fattas mig.

  http://andaslugnt.blogspot.se/search?updated-max=2012-05-25T23:10:00%2B02:00&max-results=7&start=14&by-date=false

 8. tty

  OT Klimatlarmsvarning utfärdas.

  Prognoskartorna ser intressanta ut just nu. Det kraftiga högtrycket över Skandinavien innebär att två intensiva lågtryck (det första med orkanvindar) inte kommer in över Europa utan böjer av upp över Island och Östra Grönland-Framsundet. Ett tredje lågtryck i slutet av veckan kommer eventuellt att ”gränsla” Grönland och gå upp längs både öst- och västkusten, detta är dock mera osäkert.
  Det här innebär att den redan rekordstora snömängden på Grönland blir ännu mera rekordstor, men också att temperaturen vid Nordpolen under några timmar i slutet av veckan kommer att gå upp nära noll grader. Dessutom kanske kortvarigt blidväder på Grönland längs kusterna ända upp mot Diskobukten och Scoresbysund.

  Klimatlarm att vänta alltså. Kom ihåg var ni läste det först.

 9. Salasso

  Rekommenderad läsning: ”Olyckskorpar och dårfinkar” av Kurt-Göran Öberg i TÅ 2017-02-07. Det vore bättre om vindkraften kunde skrämma bort ett antal av de beskrivna fågelarterna istället för rovfåglar och skogshöns. Citat: ”Olyckskorpar har kraxat genom decennierna. Det började med baggböleriet då kapitalgamen kom med sprit och småpengar till skogsbönder och konfiskerade enorma tillgångar. Fortsatte med den energiska forsstaren, en enveten och intensiv liten gynnare, som lyckades med att nästan tämja alla Sveriges vattendrag.

  För att fortsätta på fågeltemat; har vi på skäpytor invaderats av en vit stormseglare, den mäktiga trevingade turboalbatrossen, en ny art som särskilt gynnas av de nyss nämnda kapitalgamarna. Etableringen har gått i en rasande fart, trots alla stannfåglars protester. Knäppgökar som vill ha kvar en lugn och stillsam tillvaro i skogslänen och havsstränder, har blivit överkörda med statliga subventioner för vindkraften, som grädde på moset för de mycket nöjda kapitalgamarna!”

 10. Det finns ett !”fullskaleprov” i Tyskland

  I januari hade Tyskland tio dagar med nära vindstilla samtidigt som det var ovanligt kallt. Här en fullständig statistik:

  http://klimatsans.com/2017/02/04/tysk-el-januari-pa-en-schizofren-marknad/

  Här finns länkar till motsvarande presentation av elproduktionen i Sverige och Tyskland för varje månad under året:

  http://klimatsans.com/energifakta/

  Det är sällan som nyttjandegraden överstiger 20 %, och den kan enstaka månader vara 15 %.

  Efter ett fullskaleprov VET man och behöver inte GISSA:

  Sol-och vindkraft behöver back-up från konventionella elverk med deras fulla kapacitet. Det betyder dubbla investeringskostnader ! ! ! Vem vill dra på sig det med förnuftet i behåll ?

 11. Salasso

  Ledare Smålandsposten

  http://www.smp.se/ledare/vindkraft-utan-barkraft/

 12. Thomas P

  Här lite om konsten att sälja fossilbränslen också:
  ”Utilities are typically guaranteed a rate of return of about 10.5% for the cost of each new plant regardless of need. ”
  http://www.latimes.com/projects/la-fi-electricity-capacity/

 13. Ingemar Nordin

  Thomas P #12,

  Visst. Allt blir så mycket bättre när man har politiker som reglerar energimarknaden.

 14. Man kan ha sol- vind- och vattenkraft i Sverige i balans med naturen såsom ornitologerna föreslår och samtidigt minska användningen av fossila bränslen, men man kan inte göra det samtidigt som man har frihandel, massinvandring och massavel av människodjur eller religiös ekonomism som tror på evig tillväxt på en planet med begränsade resurser.

  Den som känner till exponentialfunktionen vet att det kommer gå åt pipan. Men det verkar märkligt nog som om den gröna rörelsen befinner sig i ett sekt-likt tillstånd där lösningen på ekvationen heter veganism och sänkning till Indiens generella standardnivå.

  Jag rekommenderar varje grön individ att ta cykeln till Indien och uppleva vad exponentialfunktionen leder till även i Indien, särskilt i Kolkata där ”godheten” från Moder Teresa nu visar sitt rätta ansikte. Det är inte delikat alla gånger kan jag lova. En överbefolkning av människor som sover på stadens gator trängs med ett berg av sopor och ett övermått av kråkor som äter på avfallet.

  Men hur ska någon förstå att de inte förstått konsekvensen av exponentialfunktion? Hur ska man förklara exponentialfunktion för en religiös människa som inte vill veta, men hellre gömmer sig från realiteten i en sekt-lik religion eller sekt-lik ekonomism likt ett opium som leder till en trevlig fantasi? -Kuckeliku!

 15. pekke

  Om Sverige skall minska sina CO2-utsläpp så blir det tufft.
  Sverige har redan väldigt låga utsläpp per capita i EU.

  http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tsdgp410&language=en&toolbox=sort

  Samma länk fast som karta, notera hur låga utsläpp Frankrike har vilket säkert beror på att kärnkraften står för en stor del av elproduktionen.

  http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdgp410&toolbox=types

  Sedan en koll på hur bra vind och sol gör sig i Tyskland jämfört med kol, gas och kärnkraft ( convenitional power ), inte så bra tydligen.
  https://www.agora-energiewende.de/en/topics/-agothem-/Produkt/produkt/76/Agorameter/

 16. Lasse

  Tack Thomas för påminnelsen om Karlshamns resevkraftverk som Sydkraft (EON) äger.
  Jag reagerade redan då det byggdes ut på kostnaden för rökgasreningen i relation till driftstid.
  Nu tycks det vara en ny ägare UNIPER.
  De har fått äran att sätta upp vindkraftsreservelverk: https://www.uniper.energy/sverige/sv/vad-vi-gor/reservkraft/gasturbiner.html

 17. pekke

  tty #8
  Ja, det kan bli uppåt nollan på Nordpolen till Torsdagen !!
  Fast i gengäld så kan det bli kallt långt ner i Spanien igen, de kanske skall flytta sina grönsaksodlingar till Nordpolen i stället ?

  https://earth.nullschool.net/#2017/02/09/0600Z/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-352.64,58.73,438/loc=112.235,89.917

  Rysk iskarta över Arktiska Havet, notera att Västra Grönland, Östersjön och Stilla Havet inte berörs av den här kartan samt att den är några dagar gammal.

  http://www.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=1&mod=0

 18. Thomas P

  pekke #17 ”de kanske skall flytta sina grönsaksodlingar till Nordpolen i stället ?”

  Då kanske tty först bör använda sin profetiska förmåga till att förutse hur istäcket däruppe kommer påverkas av kommande stormar 🙂

 19. Daniel Wiklund

  Apropå profetisk förmåga så har ju IPCC, Rockström med flera en obefintlig sådan. Enligt deras prognoser så har ju jorden redan gått under, flera ggr dessutom.

 20. Håkan Bergman

  Harkel, harkel.
  Indierna beskrev exponentiell tillväxt för över 2000 år sen.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_number

 21. Christopher E

  #14 Martin G

  Vindkraft är inte i balans med naturen, och riktiga ornitologer och fågelskådare gråter nog mest över sönderklippta rovfåglar än föreslår mer vindsnurror.

  Läste du länken i #5 ovan?

  http://www.sydsvenskan.se/2017-02-07/vindkraftverk-i-skane-dodsfalla-for-rovfaglar

  Var det inte du som trodde att fåglar flyger runt snurror för att någon vindparksföreståndare sagt det…?

  Och nu med sorgliga nyheten idag att Hans Rosling lämnat oss, kan det vara bra att upplysa dig att det inte pågår någon ”massavel av människodjur” i världen. Normen är nära två barn per familj. Indien har ett födelsetal på 2,5 barn per kvinna, vilket knappt räcker att öka befolkningen eftersom dödligheten är högre. Världsgenomsnittet är drygt 2,3 barn per kvinna. Befolkningen ökar på grund av en ökande andel äldre, då medellivslängden ökat raskt. Se gärna någon föreläsning av Rosling på ämnet, de finns på nätet. Din syn på Indien är obildad och fördomsfull.

  Tror inte jag skulle rösta på ”vetenskapliga partiet” om det är nivån på bildningen där.

  Mvh
  Vagish (mitt förnamn genom äktenskap med hinduisk hustru)

 22. Claes-Erik Simonsbacka

  ”Windfarms kill 10-20 times more than previously thought. Wind turbines are actually slaughtering millions of birds and bats annually.”

  http://savetheeaglesinternational.org/new/us-windfarms-kill-10-20-times-more-than-previously-thought.html

 23. När det gäller att räkna antalet fåglar dödade av vindkraftsverk är uppskattningen säkert kraftigt i underkant. För att verkligen kunna räkna hur många fåglar som dödats måste ett stort område under vindkraftverket inhägnas och förses med kortklippt gräsmatta som bevakas dygnet runt. Jag betvivlar att detta skett någonstans.

  Undertecknad som är naturintresserad jägare sedan barnsben, vet hur snabbt predatorer finner en källa för mat. Alla traktens rävar kommer varje natt att leta döda fåglar under vindkraftsverken och om de missat någon hittar korpar och kråkor den i gryningen. Det är så åteljakt fungerar. På morgonen finns det inga kadaver att räkna.

  Det är intressant att betrakta hur dödsorsaken för vilda djur betraktas som legitim eller ej av ”djurvänner”. Om döden orsakats av vindkraftverk eller katter är det inget problem, men om jägare årligen skördar en procent av morkullepopulationen blir det krav om jaktförbud. I UK beräknas tamkatter döda cirka 55 miljoner fåglar årligen.

 24. Sigge

  Claes-Erik Simonsbacka

  Kollade lite om de eventuella vindkraftverken vid Ånhammar.

  När Eolus räknar med 126 GWh/år så är det med vindkraftverk som har 113 m diameter och navhöjd på 140 m, d v s en sveparea på c:a 10 000 kvm.
  När de räknar med 160 GWh/år så är det med ett vindkraftverk som har 130 m diameter och navhöjd på 135 m. Det blir en sveparea på c:a 13 300 kvm.

  Det stämmer väl med dina beräkningar på att 18 vindkraftverk med 8 000 kvm skulle producera 99 GWh/år.

 25. Allan Forsling

  Sverige har haft en mycket bra situation för energiförsörjning, med vattenkraft och kärnkraft. Nu är man på väg att förstöra en säker energiförsörjning genom att avveckla kärnkraften och låta vinden styra dit den vill. Det kommer att bli stora fluktuationer och ett elpris som direkt beror på tillgången just den dagen. Inget idealläge att driva verksamhet som kräver säker energitillförsel. Kina nästa?

  Sedan kan vi se flyktingkatastrofen i världen och behovet av bl a FN för insatser runt om i världen. Men pengar som behövs används för att jaga klimathotet. Tyskland betalar enligt Lomberg ca 270 miljarder kronor per år extra för sin energi pga subventioner till energiwende. Dessa pengar kunde användas för att lindra lidande i världen. Kan man då säga att politiker tar ansvar?

 26. Gunnar Strandell

  Påkörda djur
  – trafikdödlighet ett växande naturvårdsproblem.
  av J-O Helldin:
  ”Enligt en grov uppskattning bildödas i Sverige varje år närmare 10 miljoner
  fåglar och däggdjur. Hur många som dödas av tåg är för de flesta arter okänt,
  men studier pekar på att det kan vara i samma storleksordning, åtminstone för
  de större arterna.”

  Länk:
  http://www.media.triekol.se/2013/10/Triekol-CBM-skrift-77-lowres.pdf

 27. Jan-Åke

  Varje svensk andas in 0,038 % co2 och andas ut 4-5 % , lite knappt ett kilo co2 produceras per person och dygn.Totalt andas det i Sverige ut ca 3,3 miljoner ton co2, dvs 6-7 % av co2 totalen från transport , cementtillverknig mm
  Co2 utsläppen genom munnen ökar per tidsenhet vid fysisk aktivitet, så håll dig still för klimatet !

 28. Salasso

  Kina ångar på och drar ifrån…

  https://www.technologyreview.com/s/603573/next-generation-nuclear-power-not-just-yet/

 29. tty

  #18

  ”Då kanske tty först bör använda sin profetiska förmåga till att förutse hur istäcket däruppe kommer påverkas av kommande stormar ”

  Ledsen att behöva göra dig besviken, men när lågtrycken når upp till iskanten har de knappt kulingstyrka kvar. Det blir kanske litet skruvisvallar, men knappast något mer. Förmodligen innebär de upprepade sydliga vindarna också att mindre is än vanligt driver ned genom Framsundet i vinter. Å andra sidan har vindarna genomgående varit nordliga väster om Grönland så där kan man vänta sig större isdrift än normalt.

 30. pekke

  Vågkraft är tydligen också problematisk, fast mer på den tekniska nivån.

  http://www.gp.se/nyheter/sverige/oviss-framtid-f%C3%B6r-v%C3%A5gkraftspark-1.4149326

  Mer läsning.
  http://www.bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/oviss-framtid-f%C3%B6r-planerad-v%C3%A5gkraftsatsning-1.4148329

 31. Lars Kamél

  Även om ett vindkraftverk rent tekniskt skulle hålla några år längre än 15 år, kommer det i Sverige att ha en ekonomisk livslängd på 15 år. Därefter får det inga subventioner längre och blir olönsamt att driva.
  Svenska myndigheter underskattar hur många fåglar och fladdermöss som dödas av vindkraftverk. Deras siffror stämmer inte alls med de undersökningar som har gjorts. Förmodligen har myndigheterna politiska motiv för att presentera alltför låga dödstal.
  Vissa vindkraftskramare låtsas inte ha hört talas om asätare. Jag har sett dem påstå att vindkraftverk minsann inte dödar fåglar och fladdermöss, för det finns inga kadaver under vindkraftverken. Jag har till och med sett ett klipp på Youtube där någon som spelar dum har filmat under en vindkraftspark, inte hittat några kadaver och menar att det bevisar att vindkraftverken är helt ofarliga för flygande djur.
  En population ökar bara exponentiellt med tiden om antalet ungar per hona i genomsnitt är konstant, om maten räcker till och om rovdjurstrycket inte ökar. Vilket aldrig händer, utom möjligen under en kort tid någonstans. För människor hålls tillväxten nere på grund av att kvinnor i genomsnitt föder allt färre barn. Befolkningstillväxten är snarare linjär än exponentiell.

 32. recon

  #8 #18 #29

  Tog inte lång tid för tty:s prekognitiva förmåga att träffa rätt:
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ny-varmechock-vantas-vid-nordpolen/