Fråga ugglan

jorduggla-3
Jorduggla
Ibland händer det att vi skribenter inte avhandlar något specifikt ämne eller aktuell händelse eller artikel, denna majdag är ytterligare ett sådant exempel. För min del saknas det sällan inspiration – det finns oftast en uppsjö av publicerade artiklar att hugga tänderna i. Dock räcker ofta inte tiden till att bearbeta ett uppslag. Vi som skriver här drivs av övertygelse och lägger ner obetald privat tid för att försöka skapa någon form av balans i debatten avseende AGW. I dessa tider vill jag helst vara ute i naturen och medels öga och penslar följa skeendena vid mina stränder. Jordugglan ovanför var ett möte häromdagen, en vacker majkväll när den fångade möss på strandängarna på sydöstra Gotland. Nedan en välbekant figur från IPCC´s AR4 som beskriver ”forcingen” från vulkaner, solen och de antropogena bidragen, samt nederst en kurva på jordens temperaturutvekling från Medeltiden.
figure-6-13
Ur AR4 WGI  kapitel 6
Jag har en tydlig åsikt i klimatfrågan som innebär att jag inte tror att en fördubbling av halten CO2 kommer innebära en farlig temperaturökning. En klimatkänslighet vid en fördubbling i spannet 1°C med en osäkerhetsmarginal av högst en grad känns för mig som en rimlig hållning efter att under ett antal år försökt sätta mig in i frågan. De mestadels logiska slutsatser som jag drog i strid med IPCC i ett tidigt skede av mitt engagemang har under de senaste fem åren snarare bekräftats än kommit på skam. Denna grundtanke är vad som fört mig in i denna debatt. Som ett exempel på vad jag menar är ovanstående exempel. Figuren ingår i AR4 WGI. Deras slutsats är att det är de antropogena bidragen, dvs  det som betecknas ”all other forcings”av de olika växthusgaserna som är den främsta bidragande orsaken. När jag i ett tidigt skede betraktade denna graf såg jag en hygglig samstämmighet med solinstrålningen (och vulkanutbrotten som ju minskar solinstrålningen och därför syns i solistrålningens kurva). Författarnas slutsats är att solens bidrag i stort sett är försumbar.  Eftersom dessa grafer beskriver olika enheter så är skalan av deras värden i y-axeln godtyckligt satta. De kan dras ut eller komprimeras så att de visuellt ger den bild som dess skapare vill framföra. Om vi t.ex kopierar solinstrålningen och drar ut den i y-ledet och kopierar in den på temperaturkurvan får vi vad jag tycker en en hygglig samstämmighet. Detta är ingen orimlig tolkning av denna graf och borde åtminstone ha föranlett en ingående diskussion. ”All other forces” stämmer betydligt sämre i denna variant. Den stämde bättre med hockeyklubban i TAR.  Jag ger detta som ett av många exempel som tidigt fick mig att undra om det fanns en annan agenda för IPCC än att just försöka utröna vad som egentligen styr klimatet. Det är de facto deras uttryckliga mål att samla på sig, sammanställa och bedöma hur mycket människan påverkat klimatet. Vi har därför all anledning att bedöma deras slutsatser med stor skepsis.
soltemp
Solinstrålning uppdragen i y-ledet och överlagd på den historiska temperaturkurvan, källa AR4 WGI
Detta var dock enbart ett sidospår. Jag tänkte egentligen prata om mitt förhållande till ekologi, hållbara samhällssystem och miljövård. Det blir en liten resumé kring de frågor som brukar dyka upp på denna vår egen skeptiska blogg. Ord som hållbarhet, förnyelsebara energikällor och ekologi förekommer inte så sällan i debatten och brukar av denna bloggs kommentatorer inte så sällan användas i negativa sammanhang, närmast som skällsord. Kanske kommer det sig av att miljörörelsen i så hög grad kommit att sätta klimatfrågan, dvs minskningen av koldioxidutsläpp högst upp på agendan för just hållbarhet och miljöpolitik. Mitt egna stora intresse för natur, naturvård och naturvetenskap innebär inte en konflikt till min skeptiska hållning till IPCC´s slutsatser, även om mina kontrahenter har svårt att få ihop den ekvationen. För mig passar de som handen i handsken. Som ”miljövän” förväntas man dock helt  enkelt befinna sig i det andra lägret, där kampen för en minskning av koldioxiden är en ideologi som ävenledes innebär förnyelsebara energikällor som sol och vind, ett ansvarsfullt utnyttjande av naturens resurser, motstånd mot GMO-grödor och stöd åt världens alla fattiga (det senaste för att ytterligare sockra anrättningen).
Jag bejakar en strävan mot hållbara samhällssystem, tycker att en ekologisk grundsyn bör genomsyra resursplaneringen och anser att skyddet av och bevarandet av naturliga ekosystem bör vara ett av våra mest prioriterade miljövårdande insatser. Jag är försiktigt positiv till GMO-grödor men anser att forskningen och utvecklingen bör drivas av rent humanitära skäl, jag är kritisk till hur flera av de större biokemiföretagen tillåts arbeta. Ekologisk odling är i sak positivt och något som vi i den rika delen av världen har råd att prioritera som en kvalitet. Vad gäller energi så är jag en vän av kärnkraft, både traditionell och utveckling av fusion vars utveckling på hundra års sikt bör kunna ersätta mycket av den fossila energi som jag för dagen inte kan se en fullgod ersättning för. Mycket av hanteringen och exploateringen av fossila källor sker med föga ansvar för den omgivande miljön vilket innebär stora negativa påverkan på den lokala miljön, läckage och utsläpp av olja, dagbrott av fossila kollager etc är något som jag tror alla helst ville vara utan. Mot den bakgrunden måste vi se positivt på utvinning av naturgas. Utvinning av olja är problematisk, på många ställen riskerar utvinningen att ge stor lokal påverkan, men det kan minimeras, Norge är ett exempel på detta. Jag anser att den mest realistiska hållningen är att de källor som upptäcks och som är ekonomiskt exploaterbara kommer att utnyttjas. Mot den bakgrunden är det bättre att lägga ner sina miljöambitioner på att utvinningen skall göras så skonsamt för miljön som är tekniskt möjligt. Min önskan är att vi kan identifiera stora sammanhängande naturområden av vårt jordklot som bör undantas all typ av industriell påverkan, både vad gäller utvinning av olja och mineraler. All teknik och utveckling som ger större energieffektivitet bör naturligtvis prioriteras. Solkraft tror jag på sikt har en stor potential i stora delar av världen. Ett dilemma som i allt för liten grad uppmärksammas är den miljöpåverkan som utbyggnaden av vattenkraft ger. Just nu ser vi stora gigantiska dammbyggen i Afrika, Asien och Sydamerika vars ekologiska effekter sällan diskuteras i media, förutom det gigantiska dammprojektet i Kina ”De tre klyftornas damm”. Ett avstånd till kärnkraften är för mig det samma som ett accepterande av fortsatt brytning av ytliga kollager, förstörelse av naturliga flodsystem och det orättvisa utnyttjandet av produktiv åkermark för bränsleproduktion. Att Tyskland lägger ner sin kärnkraft ser jag som mycket olycklig. För att på sikt kunna bevara naturliga regnskogsmarker, savanner, urskogar, stäpplandskap etc etc så måste vi ge människor i utvecklingsländerna billig energi. Därför måste vi gå vidare i utvecklingen av kärnkraften och Tyskland borde genom både sin geologiska och politiska stabilitet i kombination med sitt tekniska kunnande ha bidragit till denna utveckling.
För mig är ett prioriterat område att inventera jordens olika ekosystem, beskriva alla dess organismer och förstå deras biologi och deras dynamiska roll i sin miljö. Detta är för mig en viktigare insats för både bevarandet av jordens biodiversitet och mänsklighetens väl än mycket av den ”klimatforskning” som tilldelats medel under de senaste tjugo åren. Att t.ex skicka upp en satellit som mäter CO2 halten i atmosfären (The Orbiting Carbon Observatory) eller en som mäter jordens energibalans (Glory) för ca 700 miljoner dollar är utifrån min synvinkel fel satsade pengar. VI skulle kunna utföra många inventeringar av jordens olika organismer för de pengarna. Att de bägge kraschade innan de nått sin bana gjorde ju inte saken bättre. Rent generellt har jag inget emot satelliter som övervakar jorden på olika sätt, de har bidragit enormt till vår förståelse av jorden, men just dessa kanske vi kunde ha klarat oss utan. Nu krävs det ytterligare 470 miljoner dollar för att skicka upp nya.
Jag har fortfarande min ena fot i miljörörelsen men ser med fasa hur de politiserats och kommersialiserats under senare decennier. Min oro är att miljörörelsen i så hög grad satsat sitt förtroendekapital i klimatfrågan, vilken överskuggar allt annat arbete för t.ex WWF, Greenpeace, SNF och andra liknande NGO´s. Jag vill helst tro att miljöorganisationerna ansåg att klimatfrågan blev så pass stor och världsomfattande att de ville vara med och skörda, och i ett tidigt stadium blev tagna av det momentum som frågan gav, att de följde med på bidragståget. Många anser naturligtvis detta vara en allt för snäll tolkning, men de fungerar likartat andra affärsdrivande företag, de genomför de kampanjer som de tror skall inbringa störst intäkter. Intäkter som behövs för att hålla grytan kokande. Min farhåga är att om och när frågan faller sönder dessa organisationer helt tappar sitt förtroendekapital. Jag ser en avsevärd risk med att hela frågan om miljö och naturvård kan komma att skadas i grunden, när deras högst profilerade organisationer visar sig ha fört allmänheten bakom ljuset.
Kanske dags att skapa en ny miljöorganisation som kan fylla luckan. En som prioriterar skydd av naturen, även mot vindkraft, energigrödor, vattenkraft och annan miljöförstörande verksamhet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack för ännu ett läsvärt bidrag-Lars.
  I morse hörde jag på P1 ett hoppfullt inlägg-Grönalnds isar kommer inte dränka oss-nu handlar det om max 60 cm-nyktert!
  Fö så följer jag islossningen och konstaterar att den uppvärmning? som haven utsattes för förra året inte påverkar årets utsträckning-tvärt om- den har normal utbredning med råge. Det är nu solen strålar som mest per ytenhet däruppe.-maj juni och juli. Fö så sammanträder regeringen för området idag-Arktiska rådet.
  http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/the_arctic/havisareal.htm

 2. Helge

  Tack Lars! Sammanfattar ganska väl min egen grundsyn i det mesta, även om jag är lite mer kritisk mot GMO än vad du är. GMO används i första hand för att patentera våra grödor så att storföretagen får full kontroll och kan mjölka hela vår mat på licenskostnader. Tyvärr orkar våra politiker inte hålla emot. Frödirektivet ligger i linje med samma strategi http://www.expressen.se/ledare/johannes-forssberg-stoppa-fro-lagen/
   

 3. Tege Tornvall

  Bra funderat, ugglan!

 4. Lasse

  Var tvungen lyssna en gång till på vetenskapsradion i morse:
  6,5 till  69 cm är de nu överens om som havsnivåökning fram till sekelskiftet. De är forskare från 24 länder främst från Europa som presenterade denna förutsägelse baserad på avsmältningen från Arktis och Antarktis i projektet Ice to See nyligen.
  30 sekunder i slutet av Vetenskapsradions morgonsändning.
  http://sverigesradio.se/p1/
  Goda nyheter för oss som såg UI film igår 😉
   

 5. Mr. G.

  IPCC var tidigt ute med att manipulera data:
   
  From the recent book ”The Age of Global Warming” by Rupert Darwall -Page 110-11:”One cause of (Hubert) Lamb’s skepticism was his observation that the World Meteorological Ogranisation and other modellers assumed a range for natural  (climate) fluctuation of plus or minus one degree, later reduced by the IPCC to a fluctuation of plus or minus half a degree. Lamb understood probably better than anyone that natural variations could greatly exceed the limited ranges assumed by later climate modelers.It is only by assuming a small range of natural variation that modellers could project that warming caused by greenhouse gas emissions will ’swamp’ all other elements of natural variation so the global warming ’signal’ can emerge from the background ’noise’. Lamb responded:’There is a fallacy in this part of the case since it is impossible to define a figure for the range of natural variation of climate which is meaningful in this connection. The record of prevailing temperatures, whether over the past few centuries or over the much longer-term record of ice ages and interglacial periods, shows that the range of variation is itself subject to variation.’To establish the amplitude of natural climate variability requires analysis of the climate record of past centuries and millennia. The instrumental record does not stretch sufficiently far – the oldest, the Central England Temperature Record, goes back to 1659 on a monthly basis and to 1772 on a daily one. Creating a temperature record going back to the beginning of the current inter-glacial period over ten thousand years ago depends on the use of controversial proxy data. These include evidence from lake sediment, ice cores, pollen records and tree ring and coral ring studies.What the bounds of natural variability might be – whether it is plus or minus one or half a degree – alters the significance of the estimated 0.6 degree (plus or minus 0.2) rise over the course of the twentieth century. If the rise falls within the bounds of natural variability, there is no need for man-made global warming to explain it. Having a version of the climatic past that showed a narrow amplitude of natural fluctuation was therefore essential in prosecuting the case for global warming.Robert Lamb – Britains’ first  leading climate scientist. Founding Director of the Climatic Research Unit in 1972 at what later became the University of East Anglia.same book page 108.”I personally do not think that one should speak of making statements of the future. For me, a statement implies the possibility of verifying its truth, and the truth of a statement about the future cannot be verified”Percy W. Bridgman – a Harvard physicist, winner of the 1946 Nobel Prize for his discoveries in the field of high-pressure physics.

 6. Sören G

  #4 6,5 till 69 cm havsnivåhöjning? Då är de ju inte alls överens.

 7. Gaupa

  Tack Lars J!
  Du sammanfattar också min grundsyn, väldigt bra, men…det finns så många organisationer idag, som bevakar miljön. Jag tycker det blir lite ”rörigt”. En ny organisation riskerar att drunkna i ”mediebruset”. Här på TCS får man ju bra info om miljön ur många aspekter och ni är etablerade. Det kanske räcker? 
  För några år sedan hade jag tur att få se en jorduggla ”applådera” då den flög precis under en gatlykta. 🙂  Pärlugglan har inte hörts i år. Det är väl för få sorkar här nu.

 8. Lejeune

  OT, vår vän Lars Bern med att inlägg i debatten:
   
  http://www.newsmill.se/artikel/2013/05/14/klimatpolitiken-motverkar-en-h-llbar-utveckling

 9. joel

  OT, kanske. Jag försöker, med hjälp av mestadels snodda textstycken härifrån, så ett skeptiskt frö hos min lokaltidnings nya ledarskribent. 
  Nån som har något bra (inte för aggressivt så han skräms) att bidra med? Jag har ju ett jobb att sköta också…
  https://www.facebook.com/LedareBLT/posts/622588094437322?comment_id=6866303&offset=0&total_comments=5&notif_t=share_reply

 10. tty

  Inte jordugglor visserligen, men kungsörnar:
  Obamaadministrationen jobbar på en undantagslag som skulle göra det lagligt för vindkraftsindustrin att döda hotade arter:
  http://m.apnews.com/ap/db_289563/contentdetail.htm?contentguid=WhxcFpkn
   

 11. Gott Lars..det är märkligt hur lätt shanghaiandet av miljörörelsen gick..nu får man kalla sig naturvän istället…t.o.m med då börjar folk ursäkta sig för att de har bil..och känner sig obekväma som på ett gammaldags kyrkförhör. Det kommer att ta tid att reparera den skadan. Säger du miljö idag tas du för en moraliserande totalitär skuldbeläggare.

 12. Slabadang

  Mycket bra värderingar Lars!
  Lägger vi till Lars berns artikel idag så är det det sunda förnuftet och ansvaret som talar. Att utöka venskt landskapskydd till att bli Svenka miljö och landskapsskydd kan inte vara fel. Framför allt inte när den nuvarande miljöröelsen numer verkar för global miljöförstörelse.
  Klimathotandet befinner sig i fritt fall och vrakdelarna börjar lossna i allt snabbare takt. Det är fascinerande att summera alla lösa boliner som presenterades som representativ för ”den eniga forskningen” och det ”samlade kunskapsläget”. Det är lättare att hitta det som är rätt än fel i sammanfattningarna. Listan på alla felaktiga alarm och utgångspunkter är nu så lång att det blir ett hästjobb att räkna upp dem alla.
  Vi kan  vara stolta över att känna doften av ”bullshit” så tidigt. Självständighet integritet fakta och kunskap, kopplat till förnuft är ovärderligt. Nu är äntligen denna klimatgalenskap på väg mot sitt slut och att det skulle ta så lång tid frår vi ta som ett varningstecken för vilken utveckling våra dempokratier är på väg i. Alla som haft makt och ansvar i frågan har gjort bort sig kapitalt! Media överstatlighet politiker och byråkrater kan alla packa ihop och dra!
  Vi tvingas betala licens för desinformation lögner överdrifter partiskhet propaganda och halvsanningar, men vi hittade sanningen alldeles gratis på nätet. Det säger något extremt farligt om läget!

 13. Lasse

  Återkommer till dagens goda nyhet-Isarna kommer inte att dränka oss! 3,5-36 cm kan de komma att höja havsnivån med vid seklets slut. Därtill kommer ca 30 cm från temperaturutvidgning(oklart om de har med 2012 års modifiering från Argusbojarna) och lokalt ca 30 40 cm från landsjunkning(Erika B) och vindar.
  Här finns rapporten som ice2sea sammanställt(många länder är med men ett saknas (1,5 m SMHI):
  http://www.ice2sea.eu/wp-content/uploads/2013/05/From_Ice_to_High_Seas.pdf

 14. Mr. G.

  Jag föreslår en ny FOKUSERAD grön organisation:
   VVF   –  vilket står för “VERTICAL VEHICLES FORBIDDEN”…dvs hissar bör förbjudas.
  Dåligt för folkhälsan. “Fem trapper om dagen minskar magen”
  Utandningsluftens CO2 kommer att vara GRATIS – inga kolsänkor I något skojar-land inköpes.
  Givetvis kommer VVF att söka bidrag från EU och Postkodlotteriet.
  Några som vill vara med på resan? Och resorna till alla konferenser!!

 15. Lars Jonsson

  Helge 2
  Jag är också kritisk till det sätt som GMO utvecklas idag med de stora kemidrakarna och deras specialsydda grödor som skall passa deras bekämpningsmedel. Jag tycker dock inte att vi skall lägga en död hand på forskningen utan möjligen att den skall drivas av statliga eller internationella institutioner som har söker att förbättra matproduktionen och minska på bekämpningsmedel

 16. tty

  Lasse #13
  Det var ett tömligen tramsigt dokument. PK också, kolla t ex sid 27. Huvudbudskapet kommer på sidan 39:

  It is clear that significant reductions in uncertainty should be achieved by the effective targeting of scientific effort in coming years. Ice2sea’s research and specifically its modelling approach have highlighted specific areas where improved understanding and increased modelling skill would yield significant improvements.”
  Vilket sammanfattningsvis betyder: ”send more money”.
  Tro mig, jag har sökt statliga forskningspengar själv!

 17. pekke

  Nyheten från vetenskapsradion finns även som en liten artikel.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5534629
   
  Från artikeln:
  ” Issmältningen från Grönland och Antarktisk kommer troligen att bli mindre än vad vissa forskare tidigare antagit. I en beräkning gjord av forskare från 24 olika institutioner blir höjningen av havsnivån mellan 16.5 och 69 centimeter under det här århundrandet. ”
   
   

 18. Johan

  #17 Pekke
  Man borde fråga vad Al Gore varför han uppskattar att höjningen kommer att bli 10-40 gånger större än så, men har kör väl sina egna algoreitmer i sina modeller.

 19. Lasse

  #16 De får nog mer pengar ju högre havsnivå de föreslår som trolig! Eller bedömer du det tvärt om?
  Ett sådant samlingsdokument som detta är sannolikt nedtonat och vaskat genom många vatten.
  Det gäller som sagt endast isarna. Jag tror vi kan fila ner de 30 cm de tror sig erhålla från termiska utvidgningen oxå!
  Denna finns inte med i referenslistan-vad jag kan se:
  http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf

 20. Björn

  Om vi inte har ledare som förstår att utveckling och forskning på alla fronter är den enda vägen mot framtiden, skall vi byta ut dem. Det finns ingen motsats mot utveckling om den är rationell. Miljön som har många aspekter som handlar om kvaliteter på många områden som luft, vatten, fritt från föroreningar, giftfri föda o.s.v, men även naturen är en del av dessa aspekter, kräver för sin förståelse mycket kunskap. När man börjar tala om föroreningar i samband med CO2, i stället för verkliga luftföroreningar, då har miljöorganisationerna tappat fokus. Partiklar från vulkaner och stora industriområden, bränder och sandpartiklar och stoft som förflyttas över stora områden, dessa är farliga för liv och hälsa och även skadliga för flyg etc. Det finns mycket för miljöorganisationerna att strida för och varför inte ta strid mot denna totala miljöförstöring som följer i vindkraftens spår. Det borde vara en enig  uppslutning kring de drabbade ortsborna som liksom natursökande fritidsmänniskor inte vill vara kringrända av ljudstörande och roterande företeelser framför ögonens utblick. Var finns engagemanget där? Vi behöver rätt och slätt mera pålästa organisationer som inser att de inte längre har någon uppgift om de inte utökar sitt naturvetande som innebär kunskaper inom även de tunga områdena som fysik och teoretisk biokemi etc.

 21. ett litet mejl till riksdagsledasmöter, valda delar av MSM och ”övriga” och med en länk till Lars Berns:s senaste skrift på Newsmill
  —————-
  Ytterligare ett bidrag till diskussion om vilka ”experter”  som media och politiker lyssnar till och vilka
  konsekvenser det fått och riskerar att få.
  Lars Bern har arbetat i 40 år med energi och miljöfrågor. Utbildad forskare. Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin.
  Och som jag nämnde tidigare så  har vi också den internationellt erkände klimatforskaren Lennart Bengtsson.
  Och man sätter in en känd alarmist och neomalthusian i ”Framtidskommissionen”. Agronom Rockström. Parhäst med herr Wijkman, medlem i ”Club of Rome” som har en klar agenda där ”klimatet” används som verktyg.
  Kafka-värld. Totalt oförståeligt. Om det nu inte är så att hela klimatprojektet är ett politiskt projekt med helt andra syften än att
  utröna om klimatet kan utvecklas till nackdel för mänskligheten. För det kan det naturligtvis. Helt inom naturliga variationer så
  vet vi att det kommer en istid någon gång i framtiden. Det är ofrånkomligt. Det är vad våra barn, barnbarn, eller barnbarnsbarn riskerar att drabbas av. Då står dom där och fryser och undrar varför enda in i alla rödgleta man satsade på vindsnurror och solceller istället för 4:e generationens kärnkraftverk.
  Skandal är en alldeles för vänlig beskrivning av vad som pågår. Sverige har verkligen gjort sig förtjänt av ett rejält missnöjesparti
  Vad de nordiska länderna behöver är tillförlitlig energi, gott om energi och vettigt prissatt energi. Vad vi ser är en utveckling som går åt precis åt motsatt håll på alla tre punkterna.

 22. Bim

  Bra Ingvar.
  Själv förser jag en kommunpolitiker med länkar och tips från TCS nästan dagligen.
  Stå på alla. 

 23. OR

  Jacob Nordangårds avhandling och hans gästinlägg här på bloggen visar väl tydligt att klimatfrågan i grunden är ett politiskt initiativ och att miljöintresset har splittrats av frågan. Till och med så skickligt att allmänhet och vissa miljöaktivister tror att dom leder ”klimatutvecklingen”.
   
  Vem har egentligen tagit det politiska initiativet och vem har intresse av att frågan hålls vid liv på det sätt som sker? I förra tråden hänvisade jag till Kapitalismens återvändsgränd i Kunskapskanalen som jag tyckte gav en möjlig pusselbit. Det visade på att det finns intressegrupper med stort inflytande och stor ekonomisk makt, som utgör ett hot mot den ekonomiska stabiliteten i världen och den  ekonomiska delen av vår tillvaro. Antagligen grupper som inte är så långt från Rockefeller Foundation och Aspen Institute som Jacob Nordangård hänvisar till – Klimatfrågan skulle i det perspektivet vara som att ”titta en fågel!” och ”nyttiga idioter” och ”nyttiga ljushuvuden” vara lika välkomna.
   
  För en vetenskapligt tänkande är det naturligtvis motbjudande att tänka i konspiratoriska banor. – Jag menar att konspiration hör till i politik; och att vi har behov av, och är fria att, fantisera kring det vi får veta om världen och det som vi kanske inte får veta. Som förslag till förståelse, men naturligtvis inte som säkra påståenden om något vi inte vet säkert.  

 24. OR #23
  Tyvärr är det nog så. Du angav inte ”Club of Rome” där herr Wijkman har en post. De är en av ”motorerna” i sammanhanget. Det är bara att läsa deras dokument ”The First Global Revolution” så faller ett antal pusselbitar på plats. Klimatfrågan är inte ”titta en fågel”. Det är verktyget som används för att driva projektet ”Global Governance” genom att skrämmas och peka ut människan som orsaken och erbjuda lösningen. Så otrevligt är det.

 25. Bim #22
  Det är bra. Bearbeta alla du kan.

 26. Gunnar Strandell

  Lars Jonsson:
  ”Kanske dags att skapa en ny miljöorganisation som kan fylla luckan. En som prioriterar skydd av naturen, även mot vindkraft, energigrödor, vattenkraft och annan miljöförstörande verksamhet”
   
  De finns redan, men verkar vara kommersialiserade från start att döma av undertecknarna i länken nedan.
  Jag också ännu ännu ett exempel på att miljörörelsen fasad har sprickor.  
   
  Min reaktion är att delar av den har tagit upp 50-talets tänk: Om VI bara slipper se eller höra konsekvenserna av samhällsbildningen är det bra!
  Länk:
  http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/lat-stockholm-bli-forst-med-rena-och-tysta-bussar

 27. OR

  Ingvar Engelbrecht #24
  Någon gång ska jag ta mig tid att läsa om Global Governance, men jag ser inga tecken till att det är någon som håller på att lyckas ta över världen. De aktörer som figurerar i Jacob Nordangårds avhandling ger inte intryck av att vara en samling ministrar, utan just aktörer som är upphängda på olika sätt och utnyttjar varandra som det passar.
  Inför valutasvindeln, som faktiskt kan vara ett reellt hot i närtid, håller jag ändå klimatfrågan som en distraktion snarare än ett redskap för att ta över världen. Som sådan har den iallafall varit mycket lyckad, och är väl vald: Ständigt ny komplexitet att upptäcka,  nya fakta och nya metoder att leta efter, inget avgörande på 30 år, vädret är allas intresse, och klimatet allas beroende.  
   

 28. ThomasJ

  Lysande bra inlägg – as ususal! – Lars! Plenty txs,  😀
   
  Efter kvällens UG torde välan(?) no [more] hopp finnas kvar för den publika servicen, oavsett bild eller ord… Jösses, sicken sågning!
   
  Mvh/TJ

 29. Sören F

  Håller med på det stora hela Lars, rätt likt min resa också med början som biogeoare, sen naturgeograf, sen miljöstyrning mm. Jag försöker nu upplysa medier, politik och industri på de små vis de var och en är mottagliga: medier som samtalspartner (lite grann), politik som partimedlem, och kanske framöver mest effektivt, industrin som uppgraderare av dess egna omvärldsanalyser, planer, strategier, metoder och åtaganden inom grön marknadsföring.

 30. Jag anser det självklart att en verklig miljövän är för kärnkraft och mot vindkraft. En verklig miljövän vill inte bara att människor ska påverka miljön så lite som möjligt, utan också att människor ska ha det bra.
  För organisationer som Greenpeace och WWF tror jag det är kört. De kommer aldrig mer att bry sig om miljön. De har förvandlats till propaganda- och alarmistorganisationer vars främsta syfte är att dra in pengar till dem som bestämmer. Längst ner finns de grundlurade gräsrötterna som tror att de arbetar för en bra miljö i stället för att berika ledarna.
  Naturskyddsföreningen är på väg att gå samma väg. Kanske finns det lite hopp, men då krävs det att den nuvarande ledningen byts ut mot riktiga miljövänner.
  Jag ogillar verkligen det överdrivna eller obefogade larmande större delen av dagens miljörörelse håller på med. Samtidigt kan jag till viss del förstå det. Hur ska man få uppmärksamhet för frågor man anser viktiga utan att larma för att försöka ta sig över bruset i nyhetsflödet?
  Hållbar(t) och hållbarhet är två av de mest missbrukade orden i dagens värld. Vad betyder de egentligen? Hur kan det anses hållbart med vindkraft, när den inte alls kan leverera några hållbara mängder energi med en hållbar kontinuitet?  Den är ju inte alls hållbar! Den är inte ens miljömässigt hållbar, eftersom den dödar massor av fåglar och fladdermöss.
  Det behövs verkligen en organisation för oss riktiga miljövänner, som inte använder påstått miljöengagemang som en förevändning för att införa diktatur och planekonomi.

 31. ThomasJ

  OR #23: Agreed! 😉
   
  Dvs. & så tillvida, att där inte döljs en ’annan agenda’ – jfr. andra kommentatorer (mer/mindre ’trolls’) – av ngn form av art.
   
  Mvh/TJ

 32. Sören F

  Jag undrar om man inte ska tänka tillbaks till den tid då den ursprungliga natur- och miljövården var ung, säg 20-30-talet. Pionjärer då var bl a en handfull godsägare väl. Man får fråga samma kader om de vill stå bakom ett omtag, en version 2.0, vars spin kunde ge en del publicitet också och momentum därmed. 

 33. OR 27
  >Någon gång ska jag ta mig tid att läsa om Global Governance
  Vad du skall läsa är ”The first Global Revolution”
  ”Lyckas ta över världen”
  Nej det är väl inte avsikten direkt. Men att flytta mer och mer makt till odemokratiska organisationer som EU och FN är syftet. För att se till att planetens resurser ”fördelas rättvist”. Klart uttalat
   
   

 34. http://www.green-agenda.com/
   
  ”The common enemy of humanity is man.
  In searching for a new enemy to unite us, we came up
  with the idea that pollution, the threat of global warming,
  water shortages, famine and the like would fit the bill. All these
  dangers are caused by human intervention, and it is only through
  changed attitudes and behavior that they can be overcome.
  The real enemy then, is humanity itself.”
  – Club of Rome,
  premier environmental think-tank,
  consultants to the United Nations

 35. OR

  TomasJ 23:14
   
  Jo, tyvärr nu har jag fått bättre koll på det här programmet. Det är en partsinlaga av ”guldmyntfotare” som UR sänder utan kommentarer. Det finns andra tungt vägande synpunkter, som förtigs. Man kan fråga sig varför, men det kvarstår nog att en börspanik kan gå betydligt fortare än ev. klimatförändringar.