EU direktiv om energi åren 2020 till 2030

wind-energy
Här följer ett gästinlägg av Tord Wiklund, f.d. anläggningsingenjör el:
EU har nyligen i direktiv om energi för åren 2020- 2030 insett rådande olägenheter och det är glädjande att regeringen tvingas omarbeta den svenska energimarknadens inriktning. Minskning av växthusgaser med 40 procent innebär omläggning med tyngdpunkt till transportsektorn där de stora utsläppen förekommer. Beträffande förnybar energi har Sverige redan uppnått 51 procent och EU nya direktiv om 27 procent är uppfyllt med råge.
Satsning på metanol som motorbränsle är att föredra i stället för subventioner till vindkraft.
Missnöjet med nuvarande energipolitik har sin grund i bland annat följande.
Vindkraft i Sverige har blivit högvilt för utländska investerare. Allt från utländska riskkapitalbolag till pensionsfonder pumpar in miljardbelopp i förnybar energi i Sverige. Frågan måste ställas om det är riktigt att svenska elkonsumenter skall betala subventioner, nätkostnader och framtida underhåll av nät för inkomster till finansiärer i andra länder, speciellt då svensk traditionell elmarknad är fossilfri ger elöverskott och vi själva har inte något behov av vindkraft. Höjda elräkningar och raserad natur blir resultatet av någonting vi inte behöver. Exportindustrins konkurrenskraft försvagas.
Vindkraftsförespråkare menar att Sverige skall bygga mer vindkraft för export till kontinenten för att minska dess fossilanvändning. Det kan emellertid konstateras att alla runt Sverige kringliggande länder har långa blåsiga kuststräckor och om intresse finns för vindkraft är inhemsk lokal vindkraft att föredra. Närproducerad el ger låga energibortfall i form av låga nätförluster.
Om vindkraften i Sverige byggs ut i stor omfattning fordras trots detta, att den traditionella elen finns kvar i full skala som beredskapskraft då det inte blåser. Detta innebär i sin tur att dels betalas subventioner till vindkraften men dessutom betalas subventioner till den traditionella elen som tappat sin lönsamhet på grund av att den utnyttjas i liten omfattning ( Kapacitetsmarknad ). Detta får också negativ inverkan på konsumenters elpriser.
Svenska Kraftverk anger att i utsatta situationer med lite vind kan endast 6 procent av vindkraftens installerade effekt tillgodoräknas. Detta låga tillskott kan inte ersätta 43 procent kärnkraft och således måste kol eller gaskraft införas om kärnkraften läggs ner.
EUs nya direktiv styr enskilda länder mot mer inhemska åtgärder för att möta uppsatta mål och en förhoppning är att mer inhemsk vindkraft byggs på kontinenten vilket lättar på Sveriges börda att bistå med förnyelsebar energi.
Transportsektorn ger inte bara höga koldioxidutsläpp utan medför en rad andra problem. Om person- och långtradartrafik minskar med hjälp av snabba och säkra järnvägstransporter vore mycket vunnet.
Norska regeringen har tillsatt en utredning av ny effektiv järnvägsförbindelse sträckan Oslo – Göteborg, som är både Sveriges och Norges största hamn. Varje dygn passerar mer än tvåtusen tunga lastbilar och trettontusen personbilar gränsen vid Svinesund. Sträckan är 30 mil och tar fyra timmar med tåg. Vi bör gynna handeln och binda ihop länderna och här har vår granne Norge reagerat och gör slag i saken, allt medan Sveriges infrastrukturminister säger ”att frågan inte är prioriterad”.
Trafikverkets kapacitetsutredning pekar på att lastbilstransporter mellan Oslo och Göteborg kommer att öka med 70 procent till 2025, att det uppstår betydande trängselproblem på E6 och att järnvägen inte har tillräcklig kapacitet. Norge är en av Sveriges främsta exportnationer. Åtta miljoner invånare bor på sträckan Oslo–Göteborg–Malmö–Köpenhamn. Detta bör lägga grund för bättre infrastruktur och för att frågan ska prioriteras. Här är ett exempel där EU nya direktiv välkomnas.
EU-kommissionen, som bevakar jämlik konkurrens inom unionen, anser att subventioner bör trappas ner och avvecklas för mogen teknik. USA har sedan årsskiftet inte längre skattelättnader för vindkraft. Ett paradigmskifte är under uppsegling till energislag som kan stå på egna ben.
Tord Wiklund

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tord Wiklund

  . Kjell Jansson VD för Svensk Energi påpekar i artikel hos Second Opinion 2013-10-08 att ” Svenska Kraftnät räknar i sin perspektivplan med investeringar på 50-60 miljarder de kommande 10-15 åren i stamnätet. Elnätsföretagen kommer att behöva investera mer än så för lokal- och regionalnät.”
  Således är 120 miljarder lågt räknat.. Det som är väsentligt går emellertid att läsa i Svenska Kraftnäts perspektivplan, nämligen att konsumenters nätavgifter blir fördubblade.
  Dessa nätinvesteringar möjliggör vindkraft 17 TWh, jämför kärnkraftens potential 65 TWh.

 2. Björn-Ola J

  Metanol är ett bekymmersamt alternativ. Redan idag föröder vi våra skogar genom vårt skogsbruk. Om metanol ska vara ett alternativ till fossilt bränsle, så måste det tillverkas av biomassa. Var kommer den biomassan ifrån?

 3. Christopher E

  Det är naturligtvis positivt om en ny policy för EU innebär att subventionerna avvecklas. Nu är det ju faktiskt en trend som vi redan ser i omvärlden, även utan detta förslag. Svenska vindlobbyn är förtvivlad och skriver desperata insändare som gödslas ut i landets tidningar, samtliga med budskapet att subventionerna till vind ska höjas (om än ordvalet är mer inlindat). Men även om risken för en grönröd regering är något de hoppas på, kan nog inte ens gröntalibansverige subventionera rakt emot omvärlden. Det kan rentav bli olagligt som snedvriden konkurrens och stoppas av EU.
  De 40% minskade utsläpp som talas om är inget att bry sig om. Det är övergripande EU-mål, men ställer inte krav på enskilda länder. Så det kommer aldrig att hända. Åtminstone inte på det vis klimatlobbyn tror, utan i så fall en minskning på grund av utbyggd kärnkraft och europeisk skiffergas. Siffran 40% är bara där för ge illusionen att en ny policy som faktiskt backar i enlighet med skeptiker redan insett måste ske egentligen skulle vara ett ”tuffare” mål.
  Metanol har ingen framtid som fordonsbränsle, lika lite som etanolfiaskot. Olja räcker länge än, så det är ingen panik, men om nu något har potential i framtiden så är det naturgas (ej biogas).

 4. Karl

  Om man tittar lite längre fram i kristallkulan inser man att det behövs väldigt mycket mer el för att ersätta dagens fossila transporter. Om detta kommer att ske via eldrift eller tillverkning av t,ex, diesel är svårt att säga. Med tanke på den gigantiska infrastruktur som redan finns verkar det mer troligt att man tillverkar diesel åtminstone som ett mellansteg för att undvika kapitalförstöring av existerande infrastruktur.
  Den senaste tiden framsteg med katalysatorer som med över 90% verkningsgrad kan göra CO av CO2, som sedan kan uppgraderas vidare till flytande kolväten för förbränningsmotorer verkar lovande. En gissning är att CO2 inom en snar framtid kommer att betraktas som en värdefull råvara, som man tar tillvara från exempelvis kolkraftverk och inte ses som en avfallsprodukt.
  Så det som idag verkar rena snurren, att bygga vindsnurror som inte behövs, kan inom en inte alltför avlägsen framtid visa sig vara ett snilledrag.
  En annan aspekt av snurreriet är elcertifikat som subventionerar byggandet av snurrorna. Och där har vi nyligen slagit oss ihop med Norge där vi genom dessa certifikat skall finansiera 26.4 TWh ny förnybar energi fram till 2020. Vi är alltså med och betalar för norsk förnybar el. Och det tycker jag är bra, för Norge har betydligt bättre förutsättningar än Sverige att lönsamt producera el, oavsett om det är fossilt, älv, vind eller vågkraft. Faktum är att Norge har potential att förse halva Europa med ”förnybar” el. Om nu Norge bygger snurror eller bygger ut flera älvar bryr jag mig mindre om. Huvudsaken är att vi inte får för många olönsamma vindsnurror i Sverige.

 5. Lasse

  Med nationella subventioner och en export av el så blir en utbyggnad för ytterligare export tveksam.
  Varför skall vi elkonsumenter subventionera tyska elkonsumenter.
  Politiskt så är ju partierna till vänster dessutom emot en satsning som minskar utsläppen utomlands, dessa får i alla fall inte tillgodoräknas i det nationella räkenskaperna.
  Suboptimering gillas av SVM!

 6. Lars Cornell

  Att göra bensin/diesel av kol är ju beprövat sedan länge.
  Men finns det bra teknik att konvertera fossilgas till bensin/diesel?
  Hur är möjligheterna att göra bensin/diesel av metanhydrat?
  Var befinner sig peak-oil just nu?

 7. Karl

  #6
  När man talar om peak-oil får man nog kvalificera vad det är man menar, annars blir det lätt pajkastning då alla menar olika. Enligt sansade bedömare pekade traditionell utvinning av lättåtkomlig olja ca 2005. Sen har man gett sig dyrare alternativ som oljesand, skifferolja etc. Oljeproduktionen även en prisfråga. Och i priset kan man räkna in EROEI. Priset verkar dock inte kunna bli för högt för då får den fossildrivna världsekonomin problem.
  Så peak-oil är inte säkert ett problem som har med tillgången på olja att göra, utan är förmodligen i högre grad ett ekonomiskt problem. När priset blir för högt stryper det ekonomin vilken då behöver mindre olja. Och det är förmodligen där vi befinner oss just nu, eftersom förbrukningen planat ut sedan ca 2005, med en ekonomi som går halvknackigt. Svårt oljeberoende länder på den ekonomiska pottkanten (PIIGS) fick som bekant stora problem i samband med oljeprispeaken 2008. Vissa hävdar att detta även utlöste den arabiska vårens upplopp (matpriser korrelerar till oljepris i fattiga länder).
  OPEC gjorde ett uttalande omkring 2008 att de fortsättningsvis skulle hålla priset på strax över $100 per fat. Det har onekligen haft en stabiliserande effekt, och förhoppningsvis även bidragit till att dyrare olja kunnat exploateras.
  Någonstans finns förstås ett maxpris där ekonomin kontraherar och inga fler investeringar för oljeutvinning är lönsamma. Vissa hävdar att vi redan är där, eller åtminstone ligger farligt nära.
  Men någon brist på olja nere i marken är det inte. Problemet är att få upp den till ett vettigt pris.

 8. Peter Stilbs

  Lars Cornell #6 – dessa tekniker går säkert 100 år tillbaka i tiden. Det mesta går att göra (och gjordes under 2.a världskriget i Tyskland). Vad jag förstår (Pehr kan detta bättre) är en avgörande faktor att ha ett bra förhållande mellan kol, syre och väte i ”syntesgasen”. Detta är inte alltid ”bra” för vissa utgångsmaterial, och man kan behöva tillskott av ex vätgas.

 9. Bengt Abelsson

  Att subventioner till vindkraft minskar är bra. Nu väntar jag på att EU ska erkänna att CO2-hotet är överdrivet.

 10. f.d. Salasso

  Centerpartiets kräftgång
  Alla har vi noterat centerns ras, analytikerna missar totalt, förstår de inte att storskalig vindkraftsexploatering i människors närmiljöer är en jättefaktor. Missnöjet och sorgen är monumental. Förstår inte analytiker, vår fria press SVT mfl att det pågår ett VINDKRAFTSUPPROR runt om på landsbygden. Holmön,Ängesön, Täfteå, Finnmarken, Näsåker, Stöttingfjället mfl. Jag har bara nämnt några platser, det finns många fler. Själv är jag nu engagerad i att försöka stoppa vindkraftsbolaget SliteVind att exploatera i ytterst skyddsvärd natur på ”Norra Kvarkens Pärlor” Holmön och Ängesön. Båda har sk. jungfruliga biotoper. SI stöd oss gärna i vår kamp på http://www.friavindar.se Tack SI ni har varit mitt universitet de senaste 5 åren, tusen tack!

 11. bom

  #6 Det finns flera katalysatortillverkare i USA som ligger långt framme med högeffektiva produkter som kan konvertera metan till flytande kolväte. En hel del av den tekniken har utvecklats vid MIT och får Bergius och Fischer – Tropsch att verka stenåldersmässiga. Att gå från koldioxid är då föga attraktivt eftersom den oftast är så utspädd – det är inte billigt att öka koncentrationen.

 12. Karl

  #6,#8
  Det ser ut som att man hittat på ett nytt sätt att testa fram katalysatorer ”en masse”, och tror sig kunna producera bensin från naturgas till halva priset mot vanlig bensin. Verkar hoppfullt för alla typer av konverteringar av kolväten.
  http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3797821.ece

 13. Karl

  #10
  Det som kommer ut från ett kolkraftverk är väl i huvudsak ren CO2, så om man drar en pipeline från kolkraftverket till produktionsanläggningen som gör flytande bränsle av CO2 behövs ingen koncentrering.

 14. bom

  #6 http://energyoutlook.blogspot.se/2013/01/could-diesel-fuel-made-from-us-natural.html
  Ovanstående är ett år gammalt och mycket har hänt på detta år. Googla på GTL=Gas to liquid!

 15. Torbjörn Eriksson(fd Salasso)

  Centerpartiet rasar i popularitet. Var hittar man de korrekta analyserna. Förstår inte våra media att vindkraftsexploateringen av vår idylliska landsbygd är en starkt bidragande orsak? Exploateringen av Holmön är bara ett exempel!

 16. bom

  #14 Centerpartiet har en otrolig ”otur” vid sina val av partiledare och det måste tydligen bli än värre innan det kan bli bättre!

 17. lennart bengtsson

  Hej
  Att icke kunna skilja på effekt och energi är tyvärr inte bara begränsat till våra mediarepresentanter utan även en del av våra politiska representanter har inte heller fått lära sig detta i grundskolan som det ser ut. Det är ju tragiskt med ibland kanske det är nödvändigt med en katastrof eller kollaps innan folk inser vart vi är på väg. Först när basindustrin flyttar ut och vi får leva med ett sönderfallande elsystem som slår ut sevrar, mobilsystem och transformatorer kanske även mediafolket börjar reagera. Innan dess händer säkert inget.
  Det verkar inte heller som samhällsrepresentanterna leder utvecklingen av landets viktiga infrastruktur längre utan den har nu helt överlåtits som det ser ut åt riskkapitalister och en spekulationsekonomi där även de kommunala bolagen tycks vara indragna. Är det verkligen ett sådant samhälle som medborgarna vill ha och som de begärt i det senaste valet?

 18. Torbjörn Eriksson(fd Salasso)

  Följ vår kamp att rädda Holmön och stötta oss gärna på http://www.friavindar.se

 19. Björn

  Hela energipolitiken är framtvingad av hysterin kring CO2, i stället för att föra en rationell och både tekniskt och ekonomiskt optimal hantering av energifrågan. Politikerna har lurats in i en återvändsgränd av mindre noggranna klimatforskare och organisationer som IPCC, som hellre vädrar makt och lyx, än det vetenskapliga innehållet. Det hela luktar ruttet från dessa när framstående sol- och rymdforskare betraktas som parias i klimatsammanhang. Inte bara dem, utan alla som har en avvikande åsikt i klimatfrågan. Det är dags för en återställare.

 20. Pär Green

  Dyrare el för Sverige?
  Nordisk elmarknad utvidgas
  På tisdag kopplas den nordiska elmarknaden ihop med flera elmarknader i Nordeuropa och England. Det innebär att från den dagen sker prissättningen för 75 procent av kraftmarknaden i Europa på samma sätt och vid samma tidpunkt.
  2 februari 2014 kl 09:47 , uppdaterad: 2 februari 2014 kl 11:19
  Det kommer att ge effektivitetsvinster i EU och på sikt en prisutjämning, tror Mikael Lundin, vd för den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Men hur priserna på sikt kommer att påverkas i Sverige och de andra länderna beror också på hur man löser frågan med reglerkraft när allt fler länder storsatsar på bland annat subventionerad vindkraft. Det gäller bland andra Tyskland som bestämt att stänga ned sina kärnkraftverk.
  http://www.svd.se/naringsliv/pengar/nordisk-elmarknad-utvidgas_8952266.svd

 21. Peter F

  Det mullrar bland vd-ar i industrin.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vem-bryr-sig-om-sveriges-gaskunder_8948880.svd

 22. Mats G

  #6,7
  Peak-oil.
  Det enda jag riktigt vet om det är att om det som sade på sjuttiotalet vore sant så skulle oljan var slut vid det här laget. Jag tror OPEC lägger oljepriset på en lagom acceptabel nivå. Inte för lågt för då tjänar de mindre pengar. Inte för högt för då kommer alternativa produkter bli intressanta.
  När det gäller hur mycket olja det finns kvar verkar ingen riktigt veta. Saudi-Arabien vägra uttala sig om sina kvantiteter. En statshemlighet. Det går att tolka på två sätt. Antingen har det väldigt lite olja eller väldigt mycket. Hursomhelst skulle det påverka världspriset om de gick ut med det. Jag gissar på mycket olja.
  Dessutom så hittas nya fyndigheter hela tiden. Mycket tack vare ny teknik utvecklas.
  Stater har börjat positioner sig ang Arktis. Det lär finnas en hel del olja där. Om det börjar knipa så lär vi få se utvinning där. Då lära alla fina ord och påskrivna papper åka all världens väg. Vissa ser t o m framtida konflikter i det scenario.
  Så egentligen går det inte uttala sig om peak-oil. Min bedömning är att vi är långt från oljebrist.

 23. Mats G

  #16
  ”Är det verkligen ett sådant samhälle som medborgarna vill ha och som de begärt i det senaste valet?”
  Jag är av den åsikten att naturliga monopol skall ägas av staten. Som elnät och järnväg och andra.
  Även infrastruktur generellt bör ägas av staten.
  Om naturliga monopol ägs av privata aktörer får konsumenterna betala överpris. helt klart.
  Igen, basic nationalekonomi.
  När det gäller el så tycker jag baskraft bör ägas av staten. En av en stats huvuduppgift är att serva dess medborgare med basala saker. Som el(helst billig), transporter mm.
  Jag för marknadsekonomi men vissa produkter passar bättre än andra.
  Den pågående kaoset i tågtrafiken har fått mig att fundera och i viss mån ändra uppfattning.
  Man skall inte vara sämre än att ändra uppfattning när sanningen lyser en i ansiktet.

 24. Björn

  Tord Wiklund [1]; Egentligen ser jag det som att vi behöver en snabbutredning om elsituationen inför valet, vars sammansättning är oberoende av politiker och lobbyorganisationer. Som elingenjör har du naturligtvis en viss insikt i verklighet och organisation och inser nog att grunden för energin inte har ett skvatt att göra med utomstående som politiker och lobbyorganisationer. Det handlar helt enkelt om hur man på ett optimalt och ekonomiskt sätt tryggar elförsörjningen här i främsta hand, vårt eget land. De stora frågorna här är bland annat om det är rimligt att skapa ett oöverskådligt kraftnät med ett virrvarr av ledningar och producenter jämfört med vad vi har idag, ett stabilt basnät med kärn- och vattenkraft. Den andra stora frågan är; hur kan man tro att vi skapar en ”hållbar” elförsörjning med detta virrvarr av ledningar, anslutningar, olika små producenter, otaliga stopp, underhållsproblem etc och dessutom förstörd miljö och natur. Basnätet med våra kraftverk borde ha prioritet i stället för den orealistiskt upptrissade förnybara elproduktionen. En färdig snabbutredning måste med alla konsekvenser precenteras före valet. Väljarna måste få veta vad som händer med den framtida elförsörjningen när nu politikerna hänsynslöst tycks förslå ett elförsörjningens luftslott, byggd på okunskap, myter och oansvarig idealitet. Vi måste vid valurnorna kunna ta ställning till om vi vill ha detta elförsörjningens luftslott eller en trygg baskraft med utbyggd kärn- och vattenkraft. Detta är också viktigt nu när solens utstrålning kommer att minska i många decennier framöver. Nedisade stillastående vindkraftverk under kalla vintrar, är väl knappast den hållbara elförsörjning som vi är förtjänta av, vilken politikerna nu i oförstånd tycks förorda.

 25. Tord Wiklund

  Svar till Björn:Vid senaste SVT partiledardebatt, på frågan om koldioxid minskning, hänvisade centerledaren till vindkraftutbyggnaden trots bättre vetskap om att Sveriges traditionella el är fossilfri. Det framkom i debatten en förespegling om, att vindkraft skall ersätta kärnkraften. Politiska partier är ute efter kärnkraftsmotståndares röster. Det är detta som styr elmarknaden, det som är bäst för Sverige är av underordnad betydelse.

 26. Bim

  Tord Wiklund # 25
  Angående din kommentar kommer jag att tänka på Dr Max inlägg någon gång 2011:
  ”Carlgren är rättframt patetisk men Annie Lööfs ryggradslösa anpassning till det opportuna ger mig krypningar. Får hon tre år på sig kommer hon om gud är god att sänka Centerpartiet vid valet 2014.”
  Som sagt, hon har haft tre år på sig …
  En mästare har talat. 😀

 27. ThomasJ

  Test

 28. f.d. Salasso

  Är besviken på SVT av flera skäl. Dels för att de inte uppmärksammar de vindkraftsuppror som pågår.
  ”när det regnar manna har den fattige ingen sked”. Det översätter SVT med att det regnar gubbar!?
  Its raining man… (det regnar manna). Om det ändå i stället hade varit: ”its raining women”.
  Jag hoppas för deras skull att det var ett skämt!

 29. tty

  Karl #13
  ”Det som kommer ut från ett kolkraftverk är väl i huvudsak ren CO2, så om man drar en pipeline från kolkraftverket till produktionsanläggningen som gör flytande bränsle av CO2 behövs ingen koncentrering”
  Icke sa Nicke. Det som kommer ut från ett kolkraftverk är huvudsakligen kväve med en måttlig inblandning av koldioxid, ett faktum som hittills effektivt stoppat alla planer på att ”fånga in” koldioxiden eftersom det är vansinnigt dyrt/energislukande att separera från kvävet.

 30. tty

  ”Om person- och långtradartrafik minskar med hjälp av snabba och säkra järnvägstransporter vore mycket vunnet.”
  Förvisso, men det kräver mycket stora investeringar i järnvägsnätet, och dessutom helt andra investeringar än de som politikerna är intresserade av. Det behövs inte några snabbtåg Stockholm-Malmö, eller Norrbottniabanor utan t ex dubbelspår mellan Hallsberg och Mjölby, flera och längre mötesspår på Ostkustbanan, mindre branta backar på Ådalsbanan, fler triangelkorsningar osv osv.
  Men vilken politiker drömmer om att åka och hålla tal vid invigningen av ett förlängt mötesspår i Hälsingland eller en triangelkorsning i Åby?

 31. tty

  ”När man talar om peak-oil får man nog kvalificera vad det är man menar, annars blir det lätt pajkastning då alla menar olika. Enligt sansade bedömare pekade traditionell utvinning av lättåtkomlig olja ca 2005. Sen har man gett sig dyrare alternativ som oljesand, skifferolja etc. ”
  Vad menar du egentligen med ”skifferolja”, om det är olja från oljeskiffer, så finns det mig veterligen ingen nämnvärd utvinning någonstans i världen idag. Om du menar utvinning av olja ur lågpermeabla reservoarer, ”tight oil”, så är skifferolja inget bra ord, eftersom det ingalunda alltid rör sig om skiffrar. I Bakkenfältet, det kanske mest kända av de ”nya” oljefälten och som numera står för drygt 10 % av USA:s oljeutvinning så består t ex reservoarformationen av lågpermeabel dolomit.
  För övrigt så är nog ”Peak Oil” nu så pass omdefinierat att det tappat all mening. Förresten upptäckte jag för några veckor sedan att ”The Oil Drum”, Peak Oil-entusiasternas motsvarighet till Real Climate tydligen självdog i september. Ett tidens tecken så gott som något.

 32. Håkan Bergman

  tty #30
  Jag kan inte förstå vurmet för höghastighetståg i det här landet, inte minst med tanke på hur teknikfientliga dom som förespråkar det är i andra frågor. Faktum är att många resande på t.ex. Stockholm-Göteborg bara reser en delsträcka, stor risk att dom tar bilen om trafiken glesas ut på mellanstationerna. Och hur ska dom nya banorna anslutas till våra befintliga centralstationer, jag tror inte resenärerna är trakterade av att byta till pendeltåg sista biten. Faktum är att det blev kapacitetsproblem redan den här tidtabellen när två nya operatörer tilldelades tåglägen på Stockholm-Göteborg, gnestapendeln försvann i ett av förslagen, men räddades, pendlare från Hallsberg fick däremot 20 minuter längre restid till Stockholm. Det kan inte vara smart att tränga undan regional- och lokal-trafik på detta vis, pendlare är oftast bara en dålig resdag från beslutet att ta bilen i fortsättningen.

 33. tty

  Håkan Bergman #32
  Vi har samma problem i Östergötland där stambanan är svårt överbelastad, pendeltågen trängs undan av snabbtågen och godstågen trängs undan av persontågen.
  Allt prat om att öka andelen transporter per järnväg är nys eftersom det bara finns ledig kapacitet på sträckor där det inte finns något transportbehov. Nästan alla järnvägar i södra Sverige har någon flaskhals som spärrar ytterligare trafikökning.

 34. Mats G

  #33
  ”Nästan alla järnvägar i södra Sverige har någon flaskhals som spärrar ytterligare trafikökning.”
  Så är det. Man kan ju undra varför ett sådant faktum lyser med sin frånvaro i den allmänna och politiska debatten.

 35. ThomasJ

  I mp-isternas &, inte minst, centristernas favvo-land vad gäller ’förnybar energi’ (som om nu sådant öht. finns…) rycker den bistra verkligheten allt närmare:
  http://notrickszone.com/2014/02/02/renewable-energy-eroding-support-former-german-chancellor-schroeder-warns-of-revolt-due-to-high-electricity-prices/
  Nu var/är ju inte Schröder den vassaste kniven i lådan, milt uttryckt, och det ’förvånar’ att mannen bakom tyska ’EEG’ nu, om än under galgen, uttalar sig på detta sätt. Han var/är ju oxo bakom Nordstream-projektet.
  Mvh/TJ

 36. Ingemar Nordin

  Mats G #34,
  Är det inte så att det statliga banverket har monopol på banor och trafikflöden? Som monopolist torde det vara väldigt lönsamt att lägga så lite som möjligt på investeringar i infrastrukturen, samtidigt man maxar mängden tåg som måste betala för att köra på ens räls.
  Jag tror inte att denna ekvation går särskilt väl ihop. Varför inte avskaffa banverket och låta tågbolagen bygga den räls som behövs?

 37. Pär Green

  Men varför?
  Större marknad ger vanligtvis mer prispress på varor och tjänster!
  På tisdagen kopplas den nordiska elmarknaden ihop med stora delar av den västeuropeiska. Det kan på sikt leda till att svenska konsumenter får högre elpriser.
  Priserna på den nordiska elmarknaden sätts på Nord Pool i Oslo och sedan flera år finns även de baltiska staterna med i samarbetet.
  På tisdagen kopplas den nordiska elmarknaden ihop med stora delar av den västeuropeiska. Det kan på sikt leda till att svenska konsumenter får högre elpriser.
  Priserna på den nordiska elmarknaden sätts på Nord Pool i Oslo och sedan flera år finns även de baltiska staterna med i samarbetet.
  I dag växer samarbetet betydligt när prissättningen på elmarknaderna i Tyskland, Benelux-länderna, Frankrike och Storbritannien kopplas samma med den nordiska. Handeln och prissättningen kommer att ske samtidigt och på samma sätt över hela denna enorma marknad.
  Tanken är också att kapaciteten i kablarna ska utnyttjas mer effektivt.
  – I Norden hanterar man kabelkapaciteten mellan länder och regioner samtidigt som man sätter priserna. Så har det inte varit till exempel mellan kontinenten och Storbritannien tidigare, men det ska ske nu, säger Mikael Lundin, vd för Nord Pool Spot, där priserna för nästa dags el sätts.
  – Man kan säga att den modell som vi har haft i Norden blir nu modellen för hela Västeuropa, tillägger han.
  Vad betyder det för konsumenterna?
  – Det beror på var du bor. Men för alla konsumenter leder det till en effektivare elmarknad. Vi kan utnyttja kabelkapaciteten på ett mer effektivt sätt.
  – Det kommer att bli en utjämning av priserna, även om alla inte får samma pris. Det finns ju fortfarande falskhalsar mellan länder och regioner.
  Men betyder inte det att den som i dag har lågt pris kan få ett högre om prisskillnaderna minskar?
  Är bara som boende i egen bostad att betala!
  Men varför denna extra kostnad? Är det ett rödgrönt påhitt?
  – Ja, en utjämning kan gå i båda riktningar, både billigare och dyrare, säger Lundin.
  Sverige och Norden har relativt billig el och därför kan en utjämning av priserna leda till högre priser här. Men Marie Sunér Fleming, ansvarig för Energi och Klimatfrågor på Svenskt Näringsliv är inte särskilt orolig. Det finns fortfarande flaskhalsar i produktion och i synnerhet överföringen av el som gör att prisskillnaderna under överskådlig tid kommer att bestå, tror hon.
  – På lång sikt kan det leda till högre priser, men det är inget som kommer att ske på en gång, säger hon.
  http://www.dn.se/ekonomi/ny-europeisk-elmarknad-kan-ge-hogre-elpris/

 38. Mats G

  #36
  Det är helt klart frestande att tänka så. Men jag tror att vi ser det vi ser är beroende på en ej fungerande politisk situation. Debatten tar inte upp verkliga problem. Istället diskuteras trafikavgift på lastbilar. Ökningen lastbilar är väl delvis beroende att tågtransporterna inte fungerar. Så det blir dubbelfel.
  Vem vet. Det kanske där vi hamnar.
  Sverige skulle må bättre av en ärligare politisk debatt i många sammanhang.

 39. Mats G

  #37
  ”På tisdagen kopplas den nordiska elmarknaden ihop med stora delar av den västeuropeiska”
  För svenska konsumenter lår det bli en nitlott.
  Ser två anledningar varför man gör så här
  EU har pressat på i frågan.
  Producenterna anser att det är för lågt pris just nu i Norden.
  Om elpriset i Sverige ökar finns ju chansen att alternativ energiproduktion klarar sig bättre.
  Vindkraften har ju problem just nu om jag förstått det rätt.

 40. Mats G

  #37
  ”Men varför?
  Större marknad ger vanligtvis mer prispress på varor och tjänster!”
  På en fungerande marknad är det så.

 41. Pär Green

  40 Mats G 2014/02/03 kl. 23:33
  Och idag kommer Vattenfall och Fortum med röda siffror!
  Hur tänkte politiker när de delade upp landets elproduktion mellan flera parter?
  Var det enbart en panikåtgärd efter nedläggningsbeslutet av Barsebäck?

 42. Mats G

  #41
  ”Hur tänkte politiker när de delade upp landets elproduktion mellan flera parter?”
  Förstår inte frågan riktigt. Du kanske menade regioner.
  Då blir svaret.
  EU igen.

 43. Håkan Bergman

  Men hur tänkte politikerna i Stockholm när dom sålde ut fjärrvärmen? var dom berusade?

 44. Pär Green

  42 Mats G 2014/02/04 kl. 23:44
  ”Hur tänkte politiker när de delade upp landets elproduktion mellan flera parter?”
  Förstår inte frågan riktigt. Du kanske menade regioner.
  Den omfördelningen av ägarskapet för kärnkraft, efter stängningen av Barsebäck var enbart en politisk eftergift! Förmodligen enbart av kostnadsskäl!
  Men varför? Enbart för att företag investerade stora belopp för egen vinning!