Det finns ingen klimatkris III

clientel

Vi fortsätter här rapporteringen kring det europeiska upprop/deklaration som fått stöd från över 700 forskare från många länder nu skickar till politiska beslutsfattare. Se tidigare inlägg här och här.

Från pressmeddelandet: ”Idag den 18 oktober kl. 12:00 inleder professor Guus Berkhout, initiativtagare och samordnare för den framgångsrika europeiska Deklarationen, konferensen Natural Variability and Tolerance Conference i Oslo Kongressenter Folkets hus och kommer att avslöja några av de mest anmärkningsvärda reaktionerna på Deklarationen. Dessutom kommer han att meddela att nätverket av experter fortsätter som en global kunskapsorganisation med uppdraget att berätta den kompletta klimatberättelsen och föreslå att klimatpolitiken respekterar vetenskapliga och ekonomiska realiteter.”

Här är deklarationen:

There is no climate emergency

A global network of 700 scientists and professionals1 has prepared this urgent message. Climate science should be less political, while climate policies should be more scientific. Scientists should openly address the uncertainties and exaggera­tions in their predictions of global warming, while politicians should dispassion­ately count the real benefits as well as the imagined costs of adaptation to global warming, and the real costs as well as the imagined benefits of mitigation.

Natural as well as anthropogenic factors cause warming

The geological archive reveals that Earth’s climate has varied as long as the planet has existed, with natural cold and warm phases. The Little Ice Age ended as recently as 1850. Therefore, it is no surprise that we now are expe­riencing a period of warming. Only very few peer-reviewed papers even go so far as to say that recent warming is chiefly anthropogenic..

Warming is far slower than predicted

The world has warmed at less than half the originally-predicted rate, and at less than half the rate to be expected on the basis of net anthropogenic forcing and radiative imbalance. It tells us that we are far from understanding climate change.

Climate policy relies on inadequate models

Climate models have many shortcomings and are not remotely plausible as policy tools. Moreover, they most likely exaggerate the effect of greenhouse gases such as CO2. In addition, they ignore the fact that enriching the atmos­phere with CO2 is beneficial.

CO2 is plant food, the basis of all life on Earth

CO2 is not a pollutant. It is essential to all life on Earth. Photosynthesis is a blessing. More CO2 is beneficial for nature, greening the Earth: additional CO2 in the air has promoted growth in global plant biomass. It is also good for agriculture, increasing the yields of crops worldwide.

Global warming has not increased natural disasters

There is no statistical evidence that global warming is intensifying hurricanes, floods, droughts and suchlike natural disasters, or making them more fre­quent. However, CO2-mitigation measures are as damaging as they are costly. For instance, wind turbines kill birds and insects, and palm-oil plantations destroy the biodiversity of the rainforests.

Climate policy must respect scientific and economic realities

There is no climate emergency. Therefore, there is no cause for panic and alarm. We strongly oppose the harmful and unrealistic net-zero CO2 policy proposed for 2050. If better approaches emerge, we will have ample time to reflect and adapt. The aim of international policy should be to provide reliable and affordable energy at all times, and throughout the world.

Our advice to political leaders is that science should strive for a significantly better understanding of the climate system, while politics should focus on minimizing potential climate damage by prioritizing adaptation strategies based on proven and affordable technologies.

European Climate Declaration Oktober 18, 2019

Här är brevet med alla underskrifterna: WCD-16-10-9lr

Ingemar Nordin

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Göran J

  Tack till Ingemar och tack till alla som skrivit under detta viktiga dokument.

  Skulle hemskt gärna vilja ha detta dokument på svenska för att vidarebefordra till alla stackars kommuner som av ångest och okunskap utfärdat klimatnödläge.

  Ska bli mycket intressant hur detta kommer att tas emot av svensk media, radio och TV samt förstås våra politiker.

 2. Mycket intressant Ingemar.
  Det skall bli intressant att se reaktionen. Min gissning är att mottagarna ignorerar det hela.
  De är ju på korståg för att rädda världen.

 3. Rabbe Sjöberg

  Ett mycket viktigt dokument som jg är säker på att kommer att kringgås med total tystnad, trots att motsatsen vore det ända rätta.

 4. Ulf

  Ett mycket bra initiativ som naturligtvis kommer svärtas ner av media om de alls tar upp det.

  Tänkte just på att Orwell fick rätt till slut nu pratas det Orwellska i världen.

  Jag som tror att vi har ett klimat som påverkas av naturliga förändringar, jag kallas för klimatförnekare av de som tror att människan styr klimatet med sina koldioxidutsläpp. Är inte det Orwellska så säg.

 5. Ulf

  Mitt inlägg nr 4 där slog det mig just det orwellska i ordet klimatförnekare eftersom undertecknarna naturligtvis kommer att kallas klimatförnekare av de som inte tror vi har ett klimat.

 6. Roland H

  Det här är en av reaktionerna antar jag.
  https://forskning.no/klima/500-har-underskrevet-pa-at-det-ikke-er-klimakrise-dette-sier-klimaforskere-om-oppropet/1579677

 7. Björn

  Saknar Nir Shaviv Israel. Någon som vet varför han inte finns med på listan?

 8. Jörgen

  Översatt med Google Translate.

  Det finns ingen klimatnödsituation

  Ett globalt nätverk av 700 forskare och yrkesverksamma1 har förberett detta brådskande meddelande. Klimatvetenskapen bör vara mindre politisk, medan klimatpolitiken borde vara mer vetenskaplig. Forskare bör öppet ta itu med osäkerheterna och överdrivningarna i sina förutsägelser om global uppvärmning, medan politiker oberoende räknar de verkliga fördelarna såväl som de föreställda kostnaderna för anpassning till den globala uppvärmningen och de verkliga kostnaderna och de föreställda fördelarna med att mildra.

  Naturliga och antropogena faktorer orsakar uppvärmning

  Det geologiska arkivet avslöjar att jordens klimat har varierat så länge planeten har funnits, med naturliga kalla och varma faser. Den lilla istiden slutade så sent som 1850. Därför är det ingen överraskning att vi nu upplever en uppvärmningsperiod. Endast mycket få peer-granskade artiklar går till och med så långt att de säger att den senaste tidens uppvärmning huvudsakligen är antropogen.

  Uppvärmningen är mycket långsammare än förutsagt

  Världen har värmt till mindre än hälften av den ursprungligen förutspådda hastigheten, och med mindre än hälften av den hastighet som kan förväntas på grundval av antropogen kraft och strålningsobalans. Det säger att vi är långt ifrån att förstå klimatförändringar.

  Klimatpolitiken bygger på otillräckliga modeller

  Klimatmodeller har många brister och är inte pålitliga som politiska verktyg. Dessutom överdriver de troligen effekten av växthusgaser som CO2. Dessutom ignorerar de det faktum att det är fördelaktigt att berika atmosfären med CO2.

  CO2 är växtmat, basen för allt liv på jorden

  CO2 är inte ett förorenande ämne. Det är viktigt för allt liv på jorden. Fotosyntes är en välsignelse. Mer CO2 är gynnsamt för naturen och grönar jorden: ytterligare koldioxid i luften har främjat tillväxt i global växtbiomassa. Det är också bra för jordbruket och ökar avkastningen av grödor över hela världen.

  Den globala uppvärmningen har inte ökat naturkatastrofer

  Det finns inga statistiska bevis för att den globala uppvärmningen intensifierar orkaner, översvämningar, torka och liknande naturkatastrofer eller gör dem mer frekventa. Men koldioxidreducerande åtgärder är lika skadliga som de är kostsamma. Till exempel dödar vindkraftverk fåglar och insekter, och palmoljeplantager förstör regnskogens biologiska mångfald.

  Klimatpolitiken måste respektera vetenskapliga och ekonomiska verkligheter

  Det finns ingen klimatnödsituation. Därför finns det ingen anledning till panik och larm. Vi motsätter oss starkt den skadliga och orealistiska CO2-nollpolitiken som föreslagits för 2050. Om bättre tillvägagångssätt dyker upp kommer vi att ha god tid att reflektera och anpassa oss. Syftet med den internationella politiken bör vara att tillhandahålla tillförlitlig och prisvärd energi hela tiden och över hela världen.

  Vårt råd till politiska ledare är att vetenskapen ska sträva efter en betydligt bättre förståelse av klimatsystemet, medan politik bör fokusera på att minimera potentiella klimatskador genom att prioritera anpassningsstrategier baserade på beprövade och prisvärda tekniker.

  Europeiska klimatdeklarationen 18 oktober 2019

 9. Richard Paulsson

  Jo då, Ulf.
  I dagens SvD sätter Peter Alestig ”erfarna klimatexperter” just inom citationstecken, skriver att de har kopplingar till fossilindustrin (han hittade en geolog som arbetat för oljeindustrin), är till större delen pensionerade (ska väl innebära senila), är verksamma inom klimatskeptiska grupper (läs ovetenskapliga) osv. Han påstår att det finns bara 10 bland de 500 (inte 700) som kallar sig ”klimatforskare”, ”enligt en granskning som utförts av 6 klimatforskare via nätverket Climate Feedback”. De senare är uppenbarligen riktiga forskare och behöver inga citationstecken.

 10. Lars Cornell

  #1 Göran J
  Det finns på svenska här. Jag skall uppdatera till en nyare version inom kort.
  http://www.tjust.com/2019/klimat/noemergency.pdf

  Någon borde säga till Greta Thunberg mfl att ’lyssna på vetenskapen’.
  .

 11. Johan Montelius

  #6 Björn

  Jag saknar en hel del namn men jag kan tänka mig att en del tänker att det inte är deras sak att skriva på ett upprop. Om de har visat att två plus två är fyra och inte fem så skall deras argument tala för sig självt. Den som samlar flest underskrifter bestämmer inte vad två plus två är.

  Jag skrev på uppropet för jag tror det är viktigt att människor ser att det finns en skeptisk opinion och att de inte är ensamma i sin undran över hur troligt klimathotet egentligen är.

 12. bo

  En fråga helt of topic. Men jag vet inte var den hör hemma. En fundering jag har som jag inte lyckats
  få svar på. Om nu koldioxiden ökar från 0.03 till 0.04 % så borde ju rimligen något annat minska med
  motsvarande mängd för att bibehålla 100% Har aldrig sett detta någon stans. Är för övrigt helt
  outbildad i forskning och klimatfrågor. Men jäkligt nyfiken. Tacksam för svar.

 13. jax

  #7 Richard Paulsson

  En dumdryg kommentar, som vanligt bland dem som tror att de vunnit. Klimatskeptiska grupper, vad tror han de alarmisterna tillhör för grupper då, och vilka kopplingar her de till fossilfriindustrin? Det är helt OK att till höra alarmistiska grupper och företag som utnyttjar alarmismen enligt Peter Alestig, men nåde dem som någon gång i sitt lv haft samröre med något som kan definieras som fossilindustrin. Vilket betyder allt som inte behagar alarmisterna

 14. Arild Fuglerud

  Tack till Ingemar och alla andra som har signerat detta dokument! Som vanligt går alla kritiker till dokumentet även denna gång direkt i fällan genom att kritisera person före sak. Det är väl helt oväsentligt om dessa personer är ”klimatforskare” eller bara vetenskapsmän. I detta fall har väl alla en gedigen vetenskaplig utbildning.

  Betr. s.k. ”klimatforskare”, så måste man väl kunna ställa större krav till en vetenskaplig utvärdering av orsaken till klimatförändringar än ”att man inte kan förklara det på annat sätt”. Då har man väl inte letat tillräckligt eller så finns det inget enkelt svar.

  CO2 hypotesen är ju tills nu bara en icke bevisad hypotes och alltså inget annat även om många ”klimatforskare” ställer sig bakom.

 15. latoba

  Alestig i SvD idag.
  Jag har skrivit till Anna Careborg , nytillträdd VD och chefredaktör, och Alestig och bl a påpekat att eftersom den här recensionen har införts så borde läsare och prenumeranter ges möjlighet att läsa brevet genom att SvD publicerar det eller en länk till det.Vidare borde någon av de svenska undertecknarna ges möjlighet att kommentera Alestigs recension.

 16. Ingemar Nordin

  Tack för alla uppmuntrande kommentarer. När professor Guus Berkhout idag presenterade uppropet samt undertecknarna (710 st faktiskt) så underhöll han oss med alla försök att smutskasta oss. Mycket roande. Bland annat så är vi ”gamla och senila” hela bunten. Ganska patetiska försök enligt min mening.

  Syftet med smutskastningen är förstås att förneka att det finns några ”riktiga forskare” som kan något om klimatet och samtidigt är skeptiska till klimatlarmen.

 17. Ulf

  Svar 14

  Exakt eftersom klimatforskningsområdet är synnerligen korrupt så är det tvärtom en merit att inte vara klimatforskare.

 18. Robert Norling

  Bra där latoba.
  Förövrigt är det mycket tacksamt att detta dokument har framtagits och så många beundransvärda personer satt dit sin namnteckning.

 19. Fredrik S

  Richard Paulsson, jax #7, 13

  Alestig har ju fått ett uppdrag att larma om klimatet och det syns nog på hans eget konto.

  Om han (och alla hans gelikar) sen är skrämd och brinner för klimatet, är en opportunist eller bara spänt åt cykelhjälmen för hårt kan man ju undra.

  Själv tror jag de mest vill se till att få fortsätta hänga på Söder och i innerstan plus bilresor till sommarstugan och Arlanda.

 20. Bengt Abelsson

  # 14 och 17
  Richard Betts, senior på Met Office, UK, och inte på något vis i ”förnekarsfären”
  delade in forskarna i två grupper, klimatforskare som försöker förstå strånlingsfysiken och fotonernas beteende, en rätt liten grupp, och den andra stora gruppen som klimatändringsforskare, som funderar över vad den ökande temperaturen kommer att ställa till med på sitt specialområde, fjärilar, sjukdomar, agronomi etc.

 21. Lars Kamél

  Det är kris för klimataktivisterna, men inte för klimatet. Verkligheten ”vägrar” ju att ”samarbeta” och visa minsta tecken på skenande klimatförändringar.
  I stället har temperaturökningen haft samma takt sedan 70-talet, då global avkylning förbyttes i global uppvärmning. Har det alls varit någon förändring av takten, är det att den har saktat in, inte att den har ökat.
  Havsnivåerna har stigit i samma takt sedan 1930-talet. I alla fall vid kuster och öar, där de längsta mätningarna finns. Satellitmätningarna, som startade 1993, visar en högre takt. Vilket har fått IPCC att jämföra äpplen och päron, alltså den gamla och den nya mätmetoden, och hävda att takten har accelererat. Takten har inte alls accelererat! Ingendera mätserien visar på någon uppenbar acceleration (efter 30-talet då). Det är bara det att de har olika stor trend, av oklar anledning.
  Nästan alla klimatmodeller spår något som kan kallas klimatkris om koldioxidutsläppen fortsätter, men modellerna klarar inte tester mot verkligheten och har fel.
  Global uppvärmning ska kosta liv, enligt de troende, men räddar i stället liv. Dödligheten i extremväder har minskat rejält de senaste 90 åren. En av anledningarna är att kyla är dödligare än värme, vilket studier har visat.
  Det finns helt enkelt inga vetenskapliga bevis för att koldioxidutsläpp orsakar någon klimatkris och klimatkatastrof. Än så länge finns inte ens några vetenskapliga bevis för att koldioxidutsläpp orsakar några mätbara klimatförändringar alls.
  Klimathotet började som en hypotes värd att undersöka vetenskapligt. Vetenskapen har nu sagt sitt, aktivisterna vägrar att lyssna och har förvandlat klimathotet till en fundamentalistisk religion.

 22. L

  #12, Bo,
  Bra fråga, men man definierar nog bara ett blandningsförhållande som inte har med den totala gasmängden att göra så ”överskottet” blir dom lättare gaserna som då möjligen lämnar jorden, medan tätheten där man mäter närmare jordytan är konstant.

 23. Göran J

  Journalister och alarmister skall nog tänka sig för mer än en gång innan dom talar om vilka individer som Big Oil har finansierat.

  Jag rekommenderar att dom läser Jacob Nordangårds bok Rockefeller om hur verkligheten ser ut.

  Peter Alestig utbilda dig genom att låna och läs boken Rockefeller- en klimat smart historia.

  Tycker du att det är svårt att läsa och ta till dig fakta titta på den här videon från swebbtv
  https://www.youtube.com/watch?v=k8rBL4gv7c0

 24. latoba

  Har någon sett några kommentarer till FN-brevet i utländska medier?

 25. Fredrik S

  Lite ot kanske men här är en modig professor som tom får utrymme att ifrågasätta vår klimatprofessor extraordinaire Rockström. I hans tidning i huvudstadens klimatnödläge dessutom.

  Kan i skrivande stund öppnas i privat/inkognito-läge.

  https://www.svd.se/kott-av-god-kvalitet-ar-naringsrikt-och-nyttigt

 26. Lars Cornell

  #12 Bo #22 L
  Eftersom det är syre som förbrukas vid förbränning så blir det nog där budgeten minskar.
  Syre är universums tredje vanligaste grundämne, endast överträffat av väte och helium.
  I jorden är förekomsten 28%. I atmosfären förekommer det med 20,947% av volymen.
  Om vi avrundat antar volym = vikt skulle den ökade koldioxidhalten från 0,03 till 0,04% medföra en minskning av syrgashalten från 20,947 till 20,937 procent.

  Nu är det inte alls säkert att syrgashalten minskar eftersom fotosyntesen tillför atmosfären ca 70 Gton syre per år. Det motsvarar ca 0,0014 % av jordens atmosfär.

 27. L

  #26, Lars Cornell,
  Det kan förklara blandningsförhållandet, men frågan var om dom 100 procenten och eftersom atmosfären inte finns i ett slutet rum tror jag att ett ”överskott” i huvudsak rör sig utåt…?

 28. Lars-Eric Bjerke

  #12 bo och 22 L

  ”Om nu koldioxiden ökar från 0.03 till 0.04 % så borde ju rimligen något annat minska med
  motsvarande mängd för att bibehålla 100%.”

  Vi eldar upp ca 9 Gton kol per år. Då man eldar tar kolet upp syre och blir koldioxid. Det är därför främst de 21 % syre i atmosfären som minskar något.

 29. Lars Cornell

  #27 L. Kanske. Och då kommer atmosfären med tiden inte att innehålla 100 luft utan 101 % luft.

 30. L

  #29,
  Det är svårdefinierade tal att jämföra, men vår atmosfär läcker en hel del syre bland annat men volymen som magnetfältet gör att vi får behålla kan säkert variera en del…

 31. Daniel Wklund

  Nu verkar även skidåkarna drabbats av klimatångest. Den kommer att arrangeras en ny skidtour kommande säsong. Går av stapeln mellan den 15/2-23/2. Det blir inte bara skidåkning, det blir klimatpolitik också. Tävlingen ska knyta ihop Norge och Sverige. Startar i Åre och går imål i Trondheim. Dom skriver att tonvikten ligger på hållbarhet och miljötänk. Därför måste åkarna åka tåg mellan etapperna. Inte mycket till valfrihet där. Nästa steg kanske blir att Vasaloppsåkarna måste åka tåg. Eftersom det inte är så lätt att genomföra är det väl lika bra att ställa in vasaloppet. Eller så får arrangörerna stå för alla transporter med hjälp av elbilar. Dom som har egen elbil får billigare startavgift.

 32. Fredrik S

  Daniel Wiklund #31

  Valfrihet är inte bra för klimatet.

  El däremot är jättebra. Fast på norska sidan är ju inte järnvägen elektrifierad så det skiter ju sig redan där.

  Men de kanske tänkt att skida mellan etapperna också där för att slippa dieseltåg?

 33. Johan Montelius

  #29 Lars Cornell

  Man kanske skulle räkna antalet mol CO2 i atmosfären istället för koncentrationen. Om mängden CO2 är konstant men syrenivån sjunker så borde väl det göra kvitt samman (inte för att det gör så mycket i alla fall)

 34. Ulf

  Som ett exempel på vad som kan hända pga den vettlösa politiken i koldioxidjaktens spår.
  Stockholms handelskammare beräknar att snabbtågssatsningen kan komma att kosta upp mot 500 miljarder. Pengar som istället kan användas till regionala infrastrukturprojekt. Som exempel nämns att tunnelbana mellan Malmö Köpenhamn skulle kosta 28 miljarder.
  Projektet är naturligtvis totalt vettlöst och en av de dyraste symbolhandlingar som världen skådat. MP är allra mest pådrivande i detta.
  Sverige är förstås mest extremt men det lär finnas stora symbolkostnader i resten av EU också. Inte minst Tyskland har tagit mycket stryk.
  Det är därför jag gör motstånd mot klimatreligionen den gräver enorma hål i välfärden.

 35. jensen

  Tag lärdom av diskussionen i Spanien angående snabbtågssituationen Madrid/ Barcelona. De räknekunniga anser att befolkningsunderlaget är för litet.
  Kanske dock att andra orsaker till animositet föreligger.

 36. #16 Ingemar Nordin

  Ingemar, finns det någonstans vi kan ta del av klimatalarmisternas reaktioner på deklarationen?
  Det är ju, som någon annan påpekade här, alltid personer som angrips istället för sakfrågorna.
  Att sedan media envisas med att hålla klimatalarmisterna under armarna istället för att verka för en öppen och rättvis debatt gör det svårt att få fram sanningen.

  Sedan kanske man borde trycka lite på att det är väldigt många fler forskare, professorer, experter, etc, som skrivit under en deklaration att klimatalarmisterna har fel, än de som sällat sig till klimatalarmisternas teori:
  http://hotpot.se/politik/31-487-vetenskapsman-dementerar-global-uppvarmning/

 37. Ingemar

  Hej, för ca 30 år sedan var jag på guidad tur vid stenåldersboplatser i Vuollerim som ligger ungefär på samma breddgrad som Överkalix och Jokkmokk. Där sade de att de hade hittat mycket Ek-pollen i mossarna och att det växte Ek ända där uppe i stor omfattning, för ca 6000 år sedan! Det måste då ha varit ca 5° varmare än nu!? Minst. Eftersom årsmedel nu ligger på ca 0° C( Happaranda ca 0,4 man får jämföra med det eftersom Vuollerim då låg närmare kusten ) . Men jag kan inte finna några fler bevis för denna stora värmeskillnad utan det som nämns är att det var ca 2-3 ° varmare. Och att det växte Ekskogar i ”mellersta Norrland”, men Vuollerim ligger i Nordligaste Norrlands område, så jag får inte ihop det här riktigt! Kan ju inte tänka mig att arkeologerna stod där och kom med osanningar.

 38. Ulf L

  #20
  ”Richard Betts, senior på Met Office, UK, och inte på något vis i ”förnekarsfären”
  delade in forskarna i två grupperklimatforskare som försöker förstå strålningsfysiken och fotonernas beteende, en rätt liten grupp, och den andra stora gruppen som klimatändringsforskare, som funderar över vad den ökande temperaturen kommer att ställa till med på sitt specialområde, fjärilar, sjukdomar, agronomi etc.”
  Att den senare gruppen försvarar klimathotet är rätt naturligt. Det är ju förutsättningen för deras levebröd och inget som de har skäl att ifrågasätta. Att journalister ser dem som oberoende forskare medan personer anställda av internationella företag inte är det, är skevt.
  Kritiken från gruppen Climate Feedback är också intressant, Victor Venema tar fram grafer som han påstår visar att den värmning som gjorde slut på Little Ice age tog slut vid 1900 talets början., och all värmning efter detta måste varit på grund av CO2. Men den slutsatsen kan han inte dra från dom kurvorna. Se själv, halvvägs ner där motiverar de sina bedömningar. https://climatefeedback.org/evaluation/letter-signed-by-500-scientists-relies-on-inaccurate-claims-about-climate-science/
  Där visar han grafer. En graf visar observationer och modellerna utan CO2 forcing. Där visar modellerna en konstant temperatur mellan 1900 och 1940 medan observationerna visar en konstant stigande. Slutsatsen att temperaturökningen tog slut kan han inte visa observationer utan kommer från modellerna. Han lurar sig själv eller förklarar dåligt.

 39. Tomas

  Prova att göra som Greta säger,lyssna på den i stort sätt eniga vetenskapen och inte på vad något hundratal tyckare tycker. Titta en gång till på vad de jobbat med och hur gamla de verkar vara.

 40. Ingemar Nordin

  Tomas #39,

  Prova istället att titta på vetenskapen. Idag är situationen den att alla riktiga forskare med integritet, och som vill behålla sitt jobb, flyr den smala ”klimatforskningen” eftersom den mest sysslar med alarmistisk propaganda. Geofysiker, geologer, atmosfärskemister, statistiker, programmerare, etc publicerar dagligen artiklar som på olika sätt motbevisar domedagsprofeternas spådomar.

 41. Anders

  #37 Ingemar. Jsg skulle också vilja veta mer om ekarna i Vuollerim! Sökte på nätet men kom inte ”fram”.

 42. Daniel Wklund

  # 39 Tomas Vi ska lyssna på Greta säger du. Hon tycker också att vi ska lyssna till Instruction Rebellions. Tycker du att vi ska göra det. Ska vi lyssna på Greta när hon säger att vi förstört hennes barndom. Eller ska vi bara lyssna till Greta när hon säger att vi ska lyssna till vetenskapen.

 43. L

  Jag hittade den här ”ekvationen” på nätet och kan inte själv bedöma om den stämmer, men eftersom hela klimatfrågan idag baseras på CO2-hypotesen kan det vara värt att titta på detta;

  ”Consider a standard column of the Earth’s atmosphere, based upon an area of 1 square metre of the Earth’s surface.
  The number of molecules in this column (1) is 2.137*10^29
  So at the current concentration of carbon dioxide, 400ppm, the number of molecules of carbon dioxide is (400*10^-6 )*(2.137*10^29 ) = approx 8.5*10^25
  From the HITRAN database (2), the ability of the CO2 molecule to absorb a 15 micron photon is given by its absorption cross-section, which is 5*10^-22 m2 per molecule. (Note that this database gives the value in cm2 ).
  So, in an area of 1m2 the number of molecules required to absorb 1 photon is 1/(5*10^-22) ; that is 2*10^21 CO2 molecules per m2
  But there are 8.5*10^25 molecules of CO2 in the column.
  So the number of photons which can be absorbed is (8.5*10^25) / (2*10^21)
  = 4.3*10^4 photons per m2
  Now, the energy of a 15 micron photon (3) is 1.3252*10^-20 Joule
  So the energy absorbed by all the CO2 in the column = (1.3252*10^-20) * 4.3*10^4 Joule
  = 5.7*10^-16 Joule per m2
  This process can be repeated many times per second because the excited CO2
  molecule can release its energy by collision with any molecule in the atmosphere, ready to absorb another photon of the right energy. The mean free path in air at atmospheric pressure (760 torr) is about 0.1 micron, and the molecular velocity is 465 m.sec-1, and so the mean time between collisions is about 2*10^-10 second. So the process can be repeated about 5*10^9 times per second.
  Therefore, the maximum power which the carbon dioxide (at 400ppm) can handle is (5*10^9)*(5.7*10^-16) Joule per second per m2, that is approx. 3*10^-6 Watts.m-2
  Whereas the Greenhouse Gas theory requires about 2 W.m-2 , which is about 700,000 times the power available. This seems to show that the Greenhouse Gas Theory is not valid.”

 44. Alfons Lindholm

  Kommer det någon kommentar till detta:

  Det här är en av reaktionerna antar jag.
  https://forskning.no/klima/500-har-underskrevet-pa-at-det-ikke-er-klimakrise-dette-sier-klimaforskere-om-oppropet/1579677