Isbjörnen som symbol del 2

isbjörnpåflak1

I en pressrelease den 19 juli i år i basunerar WWF ut följande:

Melting Sea Ice Forcing Polar Bears to Swim Longer Distances, Linked to Increased Mortality of Cubs, Finds New Study.

Pressreleasen här genererade som beräknat var rubriker i olika medier, flera med orden ”Polar Bear cubs dying when swims get longer….” Undersökningen är ett samarbete mellan WWF och US Geological Service och ett typexempel på den typ av samarbete som WWF söker och som Ingemar rapporterade om häromdagen. Studien skulle presenteras oralt på en konferens om björnar och någon publicerad full version har jag ej funnit. I presentationen sägs att studien ger belägg för en ökande trend att isbjörnar tvingas simma längre över öppet hav mellan åren 2004–2009 för att nå isranden och att dödligheten för ungarna därigenom ökat. Om man läser det abstrakt som vidlades i releasen blir jag förvånad över hur osäkra dessa resultat måste anses vara. I studien har man undersökt 68 radiotaggade björnar och jämfört med sattelitbilder över isens utbredning. Ur materialet har man identifierat 50 tillfällen då sammanlagt 20 björnar simmat över 50 km och då sett en signifikant ökande trend för de 6 åren (P = 0,03). Men följande formulering (gardering) skapar misstankar:

but variations in the number of collar deployments per year and improvements in collar technology over the course of the study preclude us from fully evaluating this trend.

Vad gäller dödligheten för ungar som följer med dessa långsimmare sägs följande:

We identified 6 bears whose dependent cubs survived long distance swimming events and 5 bears that may have lost their cubs as a consequence of swimming.

Det är svårt att tyda detta annat än att man vet inte om ungarna dött p.g.a själva simfärden. Att låta dessa i strikt vetenskaplig mening ostyrkta påståenden valsa runt i den internationella pressen med rubriker på temat ”Polar Bear cubs dying…” blir onekligen närmast parodiskt och kan inte annat än tolkas som att man ansträngt sig för att låta det förväntade resultatet styra över materialets innehåll.

Det är lätt att förstå att man som forskare i en position där man är beroende på fortsatta bidrag inom ett område som är mycket kostsamt gärna vinklar sina sammanfattningar mot politiker och allmänhet i en ton av stor angelägenhet – Just vårt projekt har en tydlig och direkt koppling till aktuella frågor, våra resultat kan ge underlag för policy beslut som är avgörande för frågor om miljön och samhället som påverkar många. Forskning kring isbjörnarnas populationsdynamik är förunnat ett fåtal och dessa träffas regelbundet i slutna arbetskonferenser inom ramen för IUCN/SCC PBSG där de nyaste rönen presenteras och nya rekommendationer ges mot beslutsfattare. Klimatförändringarna i polartrakterna har inneburit att stora nya forskningsmedel har allokerats till områden som för 30 års sedan på något vis levde ett sömngångaraktigt liv i museernas källare och institutionskorridorer, när såg man brännande artiklar om kvartärgeologi eller oceanografi före Hansen 88?

När plötsligt manna faller från himlen måste man ju ha en sked och alla ansökningar som nämner ordet klimatförändringar är lika med soppslev, och på den vägen är det. Det är naturligtvis orimligt att begära att den som är intresserad av lappljung eller polarvide gärna slänger in en liten bimening om ”utbredning i en varmare värld” eller dylikt för att kunna göra ännu en fältsäsong i Ammarnäs eller var det nu kan vara. Isbjörnsforskare är inget undantag och i och med att det är en liten begränsad skara med exlusiva inblickar kan väldigt få säga emot. När ”världen” väntar på att få skriva om hela den socioekonomiska kartan bara de får de förlösande orden ”minskning” och ”klimatförändringar”.

Pressen att leverera orden som fungerar som sesam öppna dig måste vara oerhört stark när nya forskningsmedel finns bakom stendörren, det skall mycket kurage till för att bryta mot de oskrivna koderna. Gruppen av PBSG består bara av aktiva forskare vilket gör att kollegialiteten måste vara stark. Påstår jag med detta att dessa forskare medvetet fuskar, nej det tror jag inte utan snarare att de presentera den del av verkligheten som ger önskade resultat eller drar allmänna slutsatser som ligger strax utanför deras resultat.

del2isbjorn1

Ytterligare ett exempel: Stirling och Smith presenterade i tidskriften Arctic 2004 en ovanlig observation som härrörde sig från året 1979. De befann sig i början av april längs med kusten av sydöstra Baffin Island och hade ovanligt varmt väder med ihållande regn. De såg då att de snögrottor där kutar av vikaresälar gömde och skyddade sig hade rasat samman och nu exponerades för väder och predatorer. Detta onormala väder för årstiden hade enligt de lokala väderstationen endast inträffat 2 gånger tidigare mellan åren 1950 och 1992. Det hade inte rapporterats som varande intressant då 1979 utan först nu 2004 när klimatfrågan var högaktuell. Slutsatsen de då drog var att detta med all sannolikhet kommer att inträffa allt oftare när klimatet blir varmare. Denna historia är naturligtvis hjärteknipande men borde inte den logiska slutsatsen vara att om detta sker med allt större regelbundenhet så kommer denna population sälar föda tidigare eller flytta längre norrut? Författarna beskriver dessutom att det är ett enstaka fall och vi får förmoda att det inte observerats sedan dess, dvs mellan åren 1979 och 2004, dvs de år då klimatet verkligen skulle ha förändrats. Denna episod har sedan upprepats som en effekt av klimatförändringar som vi kan förvänta oss i en varmare värld i många olika publikationer med hög status, t.ex NOAA Arctic Report Card så sent som 2009 med referens till året 2004. Den sorgliga observationen från 1979 var fortfarande en laddad nulägesrapport 2009 trettio år senare.

De med inblick i den slutna isbjörnsforskningen och som har en avvikande åsikt är inte välkomna. Mitchel Taylor som var mentor till Derocher och som studerat isbjörnar i 30 år var inte välkommen på PBSG möte 2009. Han har publikt berättat att han inte tycker att isbjörnen är hotad och har avvikande åsikter om orsakerna till den minskade isarna i Arktis. Han delgavs motiveringen av Derocher att:

” I do believe, as do many PBSG members, that for the sake of polar bear conservation, views that run counter to human induced climate change are extremely unhelpful”. se här

Vad är då sanning och vad är fiktion. Det är naturligtvis svårt att hävda ståndpunkten att isbjörnen är hotad om kurvorna med mindre is inte sammanfaller med ett minskat antal björnar. Kanske har all uppståndelse kring isbjörnen på kort sikt gynnat dess skydd, men den långsiktiga naturvården spelar ett högt pris när man ropar – vargen kommer!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Inge

  Mycket intressant Lars. Du har verkligen satt dig in i frågan!
  Jag minns att jag tidigare läst om att denne Michael Taylor blivit utesluten från de fina salongerna fast han var den verklige experten. Det visar bara att man motarbetar forskare som genom sin ärlighet kan hota de luckrativa anslagen till dem med rymligare samvete. Jag menar att klimathotet handlar i grunden om pengar och makt. Precis som vanligt.

 2. LBt

  Lars J,
  om nu rapporten från WWF kan anses vinklad mot deras intressen så vad skall man då säga om din? Från början till slut obestyrkta utfall mot en hel forskarvärld avseende korrupt beteende.

  Du skriver för övrigt
  ”Denna historia är naturligtvis hjärteknipande men borde inte den logiska slutsatsen vara att om detta sker med allt större regelbundenhet så kommer denna population sälar föda tidigare eller flytta längre norrut?” 

  Så fungerar förvisso naturens lagar givet att förändringarna sker i tidsperspektiv som ger arterna rimliga förutsättningar.  Det man ser i Arktisk är extremt onormalt, isvolymen tycks minska med mer än 10% per år eller halveras var 5:te. Att isbjörnen och andra arter då förlorar livsrum förefaller självklart, att WWF lägger kraft på forskning för att följa denna extrema förändring, unik i överskådliga tidsperspektiv, förefaller inte bara självklar och angelägen utan närmast en skyldighet för WWF, det är väl detta som är deras uppgift. Isbjörnen är inte utrotningshotad, det tror jag inte WWF har sagt, men isbjörnens livsstil är hotad.

 3. Jan E M

  Det är lätt att förstå att man som forskare i en position där man är beroende på fortsatta bidrag inom ett område som är mycket kostsamt gärna vinklar sina sammanfattningar mot politiker och allmänhet i en ton av stor angelägenhet

  Ett annat sätt för en medioker forskare att försörja sig är att ha motsatt uppfattning mot de forskare som visar resultat. Då behöver man inte bedriva någon forskning själv, det är bara att misstänkliggöra andra.

 4. Maths

  Det är självklart att man skulle vilja ha ett större antal individer att beräkna resultaten på men det är ju ett faktum att det inte går i dylika studier (men det är ändå långt fler än vad som brukar ingå i en fasI studie av läkemedel där man främst letar efter toxproblem…).

  Nu är det väl själva skillnaden i att 45% av de ungar som tvingades till långsimning dog jämfört med 18% av de som slapp som är det det intressanta resultatet. Frågan är då, tycker du Lars att man inte skulle ha publicerat detta? Forskarna hävdar inte på något sätt att de har en slutlig sanning.

  Att det förekommer viss svågerpolitik/populism osv i forskningsbidrag tar jag för givet, ingen annan bransch fungerar på något annat sätt…
  Det brukar ju vanligtvis inte behövas särskilt väl underbyggda teorier för att de ska basuneras ut som sanningar här. Herr Nordin m fl hävdar ju att utvinning av naturgas via ”fracking” inte påverkar miljön särskilt mycket trots att det finns mer än 1000 dokumenterade fall i USA där grundvattnet kontaminerats (http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=drill-for-natural-gas-pollute-water). Just det området är ju en glasklar illustration till varför WWF behövs och att det krävs en ohygglig massa pengar att kunna stå emot galopperande vinstintressen.
  I Gasland (svtplay: http://svtplay.se/t/129797/dox__gasland) kan man ju dessutom se att det inte bara är ett rör i marken det handlar om, som hävdas i denna blogg mer än en gång)

 5. Ann L-H

  Tack Lars Jonsson för att Du har satt Dig in i, vänder på stenarna och vädrar denna bamsefråga! 

 6. olakrona

  WWF och nallar!
   
  2008-02-05 
  Idag finns det uppskattningsvis 20 000 till 25 000 isbjörnar i världen. Men de senaste studierna visar att två tredjedelar av bestånden riskerar att krympa kraftigt till 2050 till följd av den globala uppvärmningen och issmältningen i Arktis.

  WWF  jobbar för att rädda nallen, men kan inte redogöra för hur många de har räddat?
   
  http://www.wwf.se/press/1162315-klimatfrndringen-och-smltande-isar-pressar-isbjrnarna-i-ryska-arktis

 7. Jan E M

  Kommentar borttagen

 8. Ulrik

  Dansk borrning i inlandsisen är obrukbar för forskarna.

  http://politiken.dk/videnskab/ECE1409067/dansk-boring-i-indlandsisen-er-ubrugelig/

 9. hahn

  LBt, #2
  Att fokusera på ett potentiellt problem och bedriva forskning/undersökningar är bra, nödvändigt och i linje med vad man kan förvänta sig av WWF.

  men att ta ut resultat och slutsatser i förskott, och använda dessa i kampanjer med politiska förtecken är varken bra, nödvändigt men tyvärr något vi numera får förvänta oss av WWF.

  I min värld blandar du ihop två helt olika saker, tar det positiva med den ena som alibi för det negativa med den andra. Lite för billigt för mig om man ska vara syrlig.

  Och med risk för att bli bortmodererad så tillskriver jag Jan E M följande citat:
  ”Ingemar Nordin lever på att påstå att forskare inte har tillräckligt med kunskap oavset hur mycket forskning som än har gjorts. Själv har han inte åstadkommit någonting förutom osaklig kritik. Det är våra surt förvärvade skattepengar som försörjer honom.”

  Förtroendebyggande..

 10. LBt#  och Maths#
  Min avsikt är att försöka skapa en sansad debatt kring dessa frågor och ibland kan jag spetsa till frågeställningen. Jag försöker dock att undvika att dra alla forskare över en kant, och har i ett annan kommentar sagt mig ”tro” att de absoluta största flertalet forskare arbetar metodiskt och samvetsgrant. I inlägget säger jag citat: 
  Påstår jag med detta att dessa forskare medvetet fuskar, nej det tror jag inte utan snarare att de presentera den del av verkligheten som ger önskade resultat eller drar allmänna slutsatser som ligger strax utanför deras resultat. 
  Det är ganska långt från ”utfall mot en hel forskarvärld avseende korrupt beteende” 
  Om man starkt tror på en hypotes är sannolikheten större att man drar slutsatser i linje med teorin – det är inte speciellt konstigt.
  Om vi ser isbjörns-frågan i ett större sammanhang. Under det märkbart kallare 1960-70 talet fanns det kanske 10 000 isbjörnar, decimerade p.g.a jakt. Sedan dess har populationen stigit till ca 22 000 djur samtidigt som klimatet i blivit varmare. Under det senaste decenniet har uppenbarligen en kombination av varmare lufttemperaturer, varma havsströmmar och vindar reducerat istäcket ganska dramatiskt under augusti–september. Antalet björnar har trots detta hållit sig relativt konstant. Kan vi förvänta oss att antalet isbjörnar är stabilt på en viss nivå om och när klimatet oscillerar som det gör av naturliga orsaker. 
  Sedan om vi ser på årtalen som undersökts 2004 till 2009 så vet vi att åren 2004-07 minskade isen, men 2008 och 09 ökade den. Det finns en rad andra parametrar, hur var isläget i de aktuella området, är de honor som inte behövt simma äldre och starkare och har bättre fångstrevir. Med den information som ges i abstraktet anser jag att man inte kan dra några som helst slutsatser, varför pressreleasen är prematur  och har ett enda syfte – att elda på alarmistbrasan. 
  Jag kan däremot tänka mig att i de områden som t.ex Alaska eller den Sibiriska kusten utan arkipelag där stora avstånd mellan fastis och land uppstår under värmeperioder isbjörnarnas antal decimeras av just denna orsak. Det lär ha hänt förut. Det är antagligen ingen tillfällighet att 15 500 dvs ca 70% av världens isbjörnar finns i Kanada med sitt rika system av vikar och sund där isen dröjer kvar länge.
  WWF´s uppgift är att skydda naturliga miljöer och olika djurarter, i detta arbete stödjer jag organisationen.
  Min grundläggande åsikt är att ett sådant arbete bäst gynnas av en vetenskaplig integritet, där brister det tyvärr vilket gör mig närmast ledsen. De riskerar att likt Greenpeace bi ett medieföretag som i första hand skall snurra runt sina egna kostnader, med pengar som genereras av reklamkampanjer. Jag tror att redan nu går 30 miljoner av svenska WWF´s pengar till brandnaming. 

 11. olakrona

  I helgen blir det dyrare att äta fet mat i Danmark. En ny skatt gör det mättade fettet 16 danska kronor dyrare per kilo.
  När skall människan själv få bestämma över sitt levene?

 12. olakrona

  Elpriset på lägsta nivån på tre år
  2011-09-30 08:08

  Medelspotpriset på elbörsen Nordpool sjönk med 24 procent under september jämfört med i augusti, till 29,3 öre per kilowattimme från 38,6 öre per kilowattimme.
  Men det tycks Vattenfel strunta i!

 13. tty

  Ulrik #8

  Det rör sig om det s. k. NEEM-projektet, och det är egentligen inte någon nyhet att det visat sig att de understa delarna av inlandsisen på borrningsplatsen är störda. Det har framgått tydligt mellan raderna i de resultat som har publicerats hittills. Jag har t o m sett ett försök att skarva ihop de ostörda partierna från NGRIP och NEEM för att få en komplett profil, men det var föga övertygande.
  Det är uppenbarligen svårt att hitta välbevarad och ostörd is som är mycket äldre än 100,000 år på Grönland. Det här är det femte misslyckandet på raken (Dye-3, GISP2, GRIP, NGRIP och NEEM).
  Själv tror jag att det skulle vara en bättre idé att leta i områden med ”blåis”, där gammal is finns nära ytan, men det är troligen lättare att få pengar till stora spektakulära borrningsprojekt

 14. olakrona

  Och som vanligt, många kloka ord från Dr.Max
   
  http://andaslugnt.blogspot.com/

 15. magnus

  När skall människan själv få bestämma över sitt levene?

  Kanske den dagen du är självförsörjande och lovar att inte dyka upp på akuten ifall du får hjärtinfarkt lungcancer 🙂

  Jag tror att det är möjligt att hålla sig under radarn ganska bra i Sverige, så länge man inte har någon inkomst eller familj. 

 16. Ulrik

  tty #13. Tack från en nyfiken och vetgirig amatör för saklig information som pålägg till tidningsartikeln. Som du säger – här finns det pengar. Men några ensiffriga miljoner till en enstaka ropande som Björn Lomborg vill de nya röda ledarna i DK dra in. Det gäller att vara ja-sägare till överheten. Eller hur T?

 17. olakrona

  magnus # 15
  Vem skall bestämma över dig och skall säga vad du får äta och göra?

 18. olakrona

  Dyrt med grädde
  En dansk tvåbarnsfamilj som fortsätter att frossa i feta livsmedel väntas få ökade matkostnader med i genomsnitt tusen danska kronor per år.
  Fettdebatten i Sverige har varit hätsk i åratal – inte ens experterna är eniga om mättade fetter hjälper eller stjälper folkhälsan. Men precis som i Danmark är det ett faktum att en rekordstor del av befolkningen lider av övervikt och fetma.
  – Samhället måste inta en tydligare ståndpunkt för att hjälpa folk att förstå att konsumtion av söta och feta livsmedel är mycket onyttigt. Vi har aldrig haft så många feta och överviktiga som i dag, säger Claude Marcus och föreslår att skatteintäkterna går till lägre skatt på frukt och grönt.
  Nobben för fettskatt
  Men svenska politiker är inte lika positiva till fettskatt som de danska kollegorna.
  ”Det är inte aktuellt i Sverige. Skatteinstrumentet är ett trubbigt medel. Jag tror på upplysning, skolans viktiga roll och personligt ansvar”, skriver socialminister Göran Hägglund i en kommentar till TT.
  Inte heller Lena Hallengren (S) i riksdagens socialutskott nappar på idén. Hon tror inte att en skatt skulle få önskad effekt.
  – Vi har inga som helst planer på det. Priset avgör inte, det är ju inte billigt i dag, säger hon.

 19. olakrona

  Exempel på prishöjningar
  Priser i danska kronor före respektive efter fettskattens införande.
  Vara_____________Pris före___Pris efter_____Prishöjning i procent
  Grädde 250 ml_____8:50______9:55_________12,3
  Margarin 400 gram __6:00______7:53________25,4
  Digestivekex 400 g___4:95______5:63________13,6
  Rapsolja 1 liter______9:95______11:03_______10,9
  Fläskfärs 500 gram__19:95______20:96_______5,1

 20. magnus

  Vem skall bestämma över dig och skall säga vad du får äta och göra?

  Folk kan bestämma men det betyder ju inte att du måste göra som dom säger

 21. olakrona

  magnus # 20

  Vem skall bestämma över dig och skall säga vad du får äta och göra?
  Folk kan bestämma men det betyder ju inte att du måste göra som dom säger

  Men är sjukvården stängd, eller?
  Är märkligt om inte individen 2011 kan ta vara och sköta sin egen kost?

 22. Svempa

  Det sorliga i detta sammanhang är inte  att hela AGW-spektaklet inte har något vetenskaplig grund utan att AGW-religiösa kotterier har skickliga spinndoktorer (kanske har de studerat katolska kyrkans historia). Ännu sorligare är att en riktigt effektiv respons (i medelångt perspektiv) inte är att påvisa faktaläget utan att skapa en alternativ virituell verklighetsbild. En jämförelse med 1970-talets vurm, bland div sk. intellektuella, för kommandoekonomi är en inte helt fel analogi.

  Vi vet (inkl. Thomas) att framtiden kommer att påvisa stolligheten i AGW-teorin och dess lågvattenmärke i politikinfluerande ”vetenskap”. Samtidig vet vi att den emotionella  lockelsen i att ”flyta med strömmen” för att framhäva sig själv för vissa med lätthet förtränger förnuftet.

   

 23. Fetskatt.
  Ett konstrukt för att få in mer skattepengar. Hur många kommer att förändra sina kostvanor.  5%?

 24. Om det fria valet, risk/belöning och olyckan med en P51 Mustang i USA
  http://www.pjtv.com/?cmd=mpg&mpid=56&load=6097

 25. magnus

  olakrona

  Menar du under glansdagarna med JonasN som ”moderator”?

 26. Inge

  Magnus

  Jonas N har aldrig varit moderator men du verkar önska att du fick vara det själv …

 27. magnus

  IngvarE

   

  Varför inte LeManskatastrofen 1955

  http://www.youtube.com/watch?v=JEk85gKJN6k

  Eller Ramstein

  http://www.youtube.com/watch?v=zUlLawlfbng

  Olyckor som fick stora konsekvenser för det fria valet att utsätta sig för livsfara.

  Men det indrar ju inte folk att hitta på nya innovativa sätt:

  http://www.youtube.com/watch?v=vNqx8XZIWnI&feature=related

 28. magnus

  Inge

  Jonas N har aldrig varit moderator

  Varför berättar du det för mig?

 29. Magnus #27
  Visst!
  Att leva är skitfarligt, man kan dö. Man får vara glad att man överlevde ungdomen då man var odödlig, till skillnad från några kompisar. Och tom klarat av att passera 70.
  Man får också se med tacksamhet på de ”galningar” som satte sitt eget liv på spel för att för att föra utvecklingen framåt. Det känns ibland som att det svenska folket är besatt av ”Trygghet”. Ett arv från ”Trygga räkan”?  🙂

 30. magnus

  IngvarE

  Det är skillnad på att vara ”besatt av trygghet” och att tycka att ett eldhav som dödar 80-90 människor är en acceptabel förlust på ett nöjerarrangemang, bara för att man inte vill ha regler och inskränkningar i friheten.

  Jag saknar inte heller rätten att dö i meningslösa trafikolyckor som vi hade på 70-talet.

  Det subnda förnuftet borde ju råda, men sunt förnuft ”works both ways”:

  Rätten att få göra vad man vill och ansvaret att inte göra allt man vill.

  Vad tycker du?

 31. Personligen tycker jag att Sverige är för mycket fokuserad på trygghet istället för på utmaningar. När ungdomar måste gå i terapi när deras första kärlek spricker då är något fel. Livet är inte att segla fram på en räkmacka. Det är en djäkla blandning och det måste man lära sig. Det är inte skolan bra på. Och tyvärr inte många föräldrar heller.  Så OK ”besatt” är kanske lite för hårddraget

 32. Inge

  Magnus

  Apropå ditt inlägg #25 där du benämner Jonas som moderator och även om det var inom citationstecken så tycker jag det var fånigt sagt.

 33. Några som är dryga sjutti minns sin odödliga ungdom som ett stort äventyr.

  Jo så kan det kännas i trygga Sverige där det värsta som kunde hända i ungdomen var att den trimmade moppens motor lossnade i en grusig utförsbacke trots att den saknade fästbulten var ersatt med massor av järntråd..

  Lite mer otäckheter råkade man väl kanske också ut för när man gjorde egna bomber och raketer. Inte för att döda, men för att höra smällen eller se hur högt järnröret kunde flyga.

  Tänker man efter så var det nog mycket annat som var farligt, men med åren och insikten om hur andra människor lever i andra delar av världen så får man perspektiv på vad som menas med ett tryggt liv…

 34. magnus

  Livet är inte att segla fram på en räkmacka. Det är en djäkla blandning och det måste man lära sig. Det är inte skolan bra på

  Är det skolans jobb?

  Ok jag ser att du skriver ”inte många föräldrar heller”.

  Men att du som individualist klagar på att skolan i det här fallet tycker jag var otippat, även om jag i huvudsak håller med dig i övrigt. Jag menar bara att man kan inte dra resonemanget om individens frihet och eget ansvar hela vägen. för det håller det inte för.

  Inge

  Fånigare saker har sagts 🙂

 35. Magnus.
  Gick väl lite fort där. Det är nog inte skolans sak primärt.
  Säger som Mario Andretti, en av de bästa räserförarna:
  If you feel that everything is under control you are not going fast enough!

 36. Drygt sjutti och fortfarande i avsaknad av perspektiv?

  ”If you feel that everything is under control you are not going fast enough!”

  Livet går rätt fort när man blir äldre, Det gäller nog mer att hejda sig lite och njuta av tillvaron och fortsätta skaffa sig ny kunskap och nya intryck så ofta man kan.

  Skolan kan aldrig ta över föräldrars ansvar för sina barn. Men det krävs ett samarbete om det ska fungera bra.

 37. UffeB
  Jaha?
  Vad tusan menar du, avsaknad av perspektiv! Det kan väl du inte ha en pejling på eller hur. Du har ingen aning hur jag lever och vad mina perspektiv är. Dum kommentar!