Värme och CO2

En av de få positiva följderna av klimatalarmismen, om vi nu skall var lite positivistiska i Maggies anda, är att så många av oss ”skeptiker” kommit att sätta oss vid skolbänken igen. Jag har personligen genomgått en kunskapsresa under de senaste fem åren och lärt mig ett och annat inom de discipliner som spänner över klimatfrågan. Jag är imponerad över hur mycket samlad kunskap som sipprar fram på klimatbloggarna och som ni kommentatorer ofta ger uttryck för. Ibland upptäcker jag dock stora kunskapsluckor hos mig själv vilka oftast nödtorftigt kan fyllas igen via webben. Ibland får man en idé vars eventuella förtjänster jag själv har svårt att bedöma då min statistiska och matematiska förståelse är begränsad. Om jag i i denna post är ute och cyklar eller inte ber jag om hjälp att bedöma, en liten helg-quiz helt enkelt.

Vi har sett diagrammen där 1900-talets temperaturökning ställts mot ökningen av CO2, och den enda likhet de uppvisar att de bägge har en regressionskurva som pekar uppåt. Med all den kunskap som nu finns så borde det gå att bevisa vad som styr vad, och jag känner mig själv övertygad om att t.ex Roy Spencer redan gjort så, men det liksom fastnar aldrig på de forskare som fortsätter att hävda att klimatet styrs av halten CO2.

 

Grundläggande är att CO2 halten stadigt ökat under de 50 år som gått sedan mätningarna på Mauna Loa började. Den uppåtgående kurvan ser ju ut att trappsteg för trappsteg gneta sig upp mot 400 ppm. Om man däremot ser på hur många ppm ökningen är per år, dvs. hur den svänger från år till år ser man stora variationer. Variationen rör sig mellan en ökning kring en halv ppm år 1993 till uppemot över tre efter El Nino året 1998. Denna variation illustrears den blå huvudkurvan på bilden hämtad från climate4you. Den blå kurvan som är infälld ovanför är UAH´s globala temperaturkurva från 1979 till 2011 anpassad för att passa med årtalen. Skalan är borta men ni känner säkerligen igen mönstret med ”spiken” år 1998. Den kan ju naturligtvis dras eller petas i olika lägen men jag har lagt den noggrant i linje med de årtal som finns i grunddiagrammet. Här framgår ganska tydligt att ökningen av CO2 korrelerar väldigt väl med temperaturen men att temperaturtopparna generellt föregår motsvarande ”peak” för CO2.

Den spontana visuella tolkningen är ju att mängden påspädning av CO2 i luften sker som en omedelbar reaktion på temperaturen, efter ett varmt år avger jorden eller snarare världshaven mer CO2, detta vet vi ju sedan länge. Den genomsnittliga ökningen under åren 1997 till 2008 (11 år) är 2,05 ppm per år.

Den röda linjen är världens totala utsläpp av CO2 från fossilt bränsle mätt i miljoner ton kol, dvs. en kurva som rör sig från ca 5500 till ca 8000 över 30-årsperioden. Den visar på en ganska brant kurva på senare år. Mängden är 6638 miljoner ton år 1998 och 8749 miljoner ton år 2008 vilket är det sista år jag hittade uppgifter om utan allt för stor ansträngning. Alltså ökar de totala utsläppen av fossilt kol med ca 32% under denna tioårsperiod vilket ju sammanfaller med Kinas och Indiens enorma ekonomiska frammarsch under 2000-talet. Denna drastiska ökning resulterar dock inte i någon motsvarande toppnotering för ökningstakten under innevarande år trots att temperaturen under förra året var den näst högsta efter 1998. Hur skall man tolka detta?

Om vi jämför år 1988-89 med år 2010-2011. År 1988 var ett el Nino år då Hansen presentera sin CO2-teori för Amerikanska senaten, följt av en CO2 peak året efter på 2,5 ppm. År 2010 var ytterligare ett mycket varmt år, som Hansen velat beskriva som jämbördigt med 1998. I alla händelser så var detta år det näst varmaste året efter 1998 varför vi kunde förvänta oss en högre CO2 ökning i år eftersom förbränningen av fossila bränslen ökat med över 30%.

Med en så tydlig korrelation mellan värme och CO2 ökning kan någon finna en förklaring till varför inte ökningstakten accelererar i fas med ökad förbränning? Kanske är frågan helt fel ställd?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Att kurvorna följs åt är inte bevis på att CO2 orsakar värmeökningen. Det kan vara så att koldioxidhalten ökar på grund av ökad värme, men att värmen ökar på grund av en annan faktor X. Den högre värmeökningen kan bero på ökad solaktivitet under senare delen av 1900-talet och därmed minskad molnutbredning.

 2. Björn ”1
  ”Det kan vara så att koldioxidhalten ökar på grund av ökad värme”
   
  Plus alla som komposterar, ytgödslar, kör plöjningsfritt m.m.

 3. Är verkligen korrelation mellan CO2 och global medeltemperatur huvudfrågan? Korrelation bevisar som bekant inte orsakssamband. I de globala cirkulationsmodeller (GCM) som man använder balanserar man CO2s värmande effekt med svavelaerosolers kylande dito. Eftersom CO2 ensam inte kan göras ansvarig för temepraturökningen antas dessutom en positiv återkoppling mellan CO2 och H2O. Bristen på validering av GCM är välkänd inte minst med de senaste tio årens stabiliserade globala medeltemperatur. Känner någon till en artikel/artiklar som söker validera GCM’erna, både med avseende på de ingående del-modellernas korrekthet såväl som slutresultates korrekthet. I det senare fallet kanske i första fall en korrelation mellan GCM’ernas utfall och faktiskt uppmätta globala medeltemperaturer de senaste 150 åren? Speciellt intressant vore det med en artikel som beskriver de korrektioner som gjort till GCM’ern under de senaste åren för att helt/tills viss mån korrigera tidigare GCM-resultats uppenbara felaktigheter.

 4. Björn #1

  Det riktigt att korrelation inte bevisar orsak. Lars påpekande att värmeökningen ligger före CO2-ökningen är likväl tankeväckande. Liksom tidigare observationer från isborrholen där tidskillnanden är  längre: 800 år är typiskt.

  I mitt tidigare inlägg om ”Den frånvarande korrelation” diskuterades det här  i kommentarerna. Det faktum att temperaturen under två perioder sjunkit när CO2-halten ökat motbevisar inte heller ett ev orsakssammanhang. Däremot krävs det att AGW-förespråkarna redovisar ett komplicerat tidberoende för att få teorin att hänga samman. Pehr Björnbom gjorde några modellberäkningar på detta i sitt inlägg.

   Det är AGW-arna som har bevisbördan och Lars diskussion visar tydligt hur tung den är.

 5. Lars

  Intressant! Jag har själv roat mig med att ta fram kurvor över hur mycket CO2 ökar i atmosfären jämfört med både temperatur och utsläppen och jag vet att det inte finns någon korrelation mellan hur mycket vi släpper ut och hur mycket koncentrationen ökar i atmosfären. Ex släppte vi ut en aning mindre CO2 1998 än vad vi gjorde 1997 men eftersom 1998 var ett ovanligt varmt år ökade mängden CO2 i atmosfären extra mycket ändå.

  Men däremot ökar halten CO2 i atmosfären hela tiden, dvs även ett kallt år har inneburit en ökning (under ex 60-talet). 

 6. Kunde man döpa om bloggen till ”The CO2 Scam” nu när det bredare engagemanget kring industrisamhället och orättvisor i världen tappat fotfäste här.

  Eventuellt kunde den handla om vindkraftens fula miljöpåverkan…
  … eller minsta möjliga skatt för oss?

  Det där med temperaturer är ju ändå helt obegripligt. 🙂

 7. hahn

  I en av de skeptiska filmerna påpekade någon att man förmodligen kan hitta en hygglig korrelation mellan den globala medeltemperaturen och huspriser. I slutänden måste helt andra faktorer slå fast sambandet mellan temperatur och CO2 än grafernas halvt-om-halvt skönjbara samstämmighet.

  Tycker dessutom att det är märkligt att den sämsta sommaren jag kan komma ihåg i hela mitt liv, på grund av den obeskrivliga kylan är det varmaste året någonsin. När dessutom samstämmiga uppgifter från USA påtalat samma sak måste det ha varit outhärdligt varmt på någon annan plats. Var och hur mycket?

 8. Intressant, men hur man än djupdyker i korta intervall så är det koldioxiden som primärt har styrt de senaste 100 årens temperaturförändringar. Sammanfattade min egen utredning ikväll http://stigmoberg.blogspot.com/2011/07/climate-modeling-for-dummies.html  

 9. Christopher E

  Stickan, av senaste 100 årens temperaturökning ägde ca hälften rum när CO2-ökningen fortfarande var obetydlig. Under den tid när utsläppen var som störst var i princip ingen temperaturökning alls.

  IPCC har i flera rapporter försökt visa att CO2 styr temperaturen, men ännu inte lyckats. Jag föreslår att du kontaktar dem om du hittat något avgörande bevis.

 10. Stickan
  Jag läste din sammanfattning först nu på morgonen. Jag kan inte se någon skillnad mellan den graf som ges av din sista modell med CO2 som input och värme som output som är ”sann” jämfört med det omvända i den statiska modell 1 som du betecknar som orealistisk. Om man genom direkta mätningar ser att värmen föregår CO2 i ett nära perspektiv så blir ju din modell som det gamla talesättet ”Om inte om hade varit i vägen hade det varit tjuren som stångade kärringen”. Detta med modellering är svårt och jag saknar grundläggande kunskaper. Den förenklade modellen kan rimligen inte ge klarhet i själva frågan huruvida det är människans utsläpp av fossil koldioxid som i huvudsak styrt temperaturutvecklingen under 1900-talet. Vad händer om du gör en liknande modell för världens kursutveckling, dvs det totala värdet av alla världens företag ökar med stora variationer samtidigt som antalet människor på jorden ökar. Är det antalet människor som styr kursutvecklingen eller är det kursutvecklingen som styr antalet människor?

 11. Adolf Goreing

  Man kan inte diskutera globala temp.kurvan utan att ta med den ”motbalanserande” faktorn, aerosoler. AGW-hypotesens modeller förutsätter nämligen att dessa motverkar CO2 uppvärmning. Det går annars inte ihop med en påstådd 3 ggr förstärkning genom vattenånga om inte vi har en nästan motsvarade avkylning av aerosolerna. Problemet är att aerosolernas nettobidrag är okänt med ett så stort osäkerhetsintervall att de lika gärna kan bidra till temperaturuppgången! Solens bidrag till tempuppgången anses försumbart sedan 70-80 -talet någongång. CO2 kan inte ensamt förklara allting och det påstår väl ingen heller.

 12. Björn

  Det är märkligt att annan forskning som sol-, rymd, astrofysik och atmosfärsforskning har så konsekvent undvikits att nämnas i tidigare IPCC-rapporter. Det reser frågetecken kring klimatforskningens rätt att uttala sig som de har gjort genom IPCC. Utan de nämnda fysikgrenarnas sammanlagda kunskap, bygger klimatforskningen enbart på en delkunskap om klimatet och därför är de inte officiellt berättigade att uttala sig över huvudet på andra. Klimatforskarna har bara hittat en enda orsak till sitt 90%-iga sannolikhetsuttalande, nämligen att det bara kan vara CO2 som orsak till en global uppvärmning. Det är som att påstå att det som finns utanför dörren kan inte påverka oss härinne. Men nu är det så att denna falska föreställning har fått fotfäste.
  Den ryske forskaren Yuri Stozhkov vid  P.N. Lebedev Physical Institute of the RussianAcademy of Sciences, skriver: The observations show that the global cloud coverage was decreased to the end of 20thcentury but from the beginning of 21stcentury the increase of it is observed (2008). Man måste som rationell varelse fråga sig: Vad är det som har påverkat denna molnförändring?  Svaret finns kanske i hans och andras liknande forskning. Man kan vidare fråga sig varför det är så nedtystat kring de forskningsgrenar som har nämnts?
  http://crd.yerphi.am/files/Conferences/2008/FORGES/StozhkovPresentation.pdf
   

 13. #9 Christopher: Det finns andra faktorer som gör att temperaturen svänger längs den långsiktiga trenden, CO2 förklarar trenden mycket bra och om du läst min blogg så skriver jag att en modell baserad på åren fram till 1950 stämmer mycket bra även för åren 1950- 2010. Återstår att förstå nedgången ca 1900-1920 och uppgången ca 1925-45.
  #10: Lars: Jo det är stor skillnad på de två fallen, hur skulle en jämnt ökande CO2 halt förklaras av en så varierande temperatur (om inte tidsfördröjningen är enorm och då faller modellen väl ändå på sin orimlighet). Att den långsiktiga trenden i en f.ö. varienrande temperatur kan bero på CO2 är självklart.

 14. Stickan ..

  Du är väl medveten om att det du kallar ’förklaring’, ifall det är en sådan, måste vara giltig hela tiden!? Inte bara den korta period då människor har ökat CO2-halten. Det innebär om du vill hävda att den är förklaringenen, så måste även samtliga tidigare variationer i temperatur ha vållats av samma orsak. Dvs du behöver argumentera att CO2-halten har åkt upp och ner, mer än det som observerats i nutid, och det flera ggr, bara under rådande interglacial. Och du behöver förklara hur det isf kan ha skett.

  Alternativt, kan du hävda att du inte (heller) vet vad som har vållat tidigare variationer. Men då kan du inte anföra den argumentation som du lägger fram här.

  (Sen undrar jag varför du spammar med flera länkar till den egna bloggen. En räcker, och ifall du är intresserad av att diskutera vidare så sker det ju här)

 15. Christopher E

  Stickan#13

  Du hänvisar till den ”långsiktiga trenden”, men missar att även dina 100 år är kortsiktiga. Långsiktigt har temperaturen stigit med liknande belopp varje århundrade sedan Lilla Istiden som under 1900-talet (om 1900-talet är marginellt mer så är det ändå en futtig bråkdel av den klimatkänslighet debatten gäller).

  Du är inte först med att blanda ihop korrelation med kausation. Nuvarande värme ligger helt i linje med tidigare och varmare toppar i Holocens historia. Skillnaden nu är att det inne med en politiskt opportun förklaringsmodell.

  Men misströsta inte, du är ju inte ensam. IPCC:s ”tusentals” forskare har ju inte heller lyckats attributera värmen till CO2.

 16. S. Andersson

  C-G Ribbing #4: Tack för att du påminner oss om dessa viktiga sammanhang. Man borde spika upp ditt inlägg på väggen.
  I min bok i statistik stod det: ”Det finns de som använder statistik som en berusad använder en lyktstolpe; endast som stöd, ej för upplysning”.