Varför forskare är oense om global uppvärmning

Klimatkris, alla är överens, vetenskapen är säker, vi har bara några futtiga år på oss att rädda världen … de budskapen möter våra barn och en gång levnadsglada tonåringar dagligen i skolan, i media och från alla andra små och stora Gretor. Undra på att stackarna tappar fotfästet.

”Alla” är överens och ”alla” bidrar dessutom. MSMs journalister och reportrar nappar villigt på vad mannaminne betraktar som extremväder och våra politiker gör vad de kan för att rätta sig efter EU och UNFCCC/IPCC/COP, de skapar nya regelverk, lagar och höjda skatter för att ”rädda planeten”, men knappast vår frihet eller vårt land.

Varje enskild reporter eller politiker kan kanske inte klandras. Klimatfrågan är alltför komplicerad för att de som saknar naturvetenskaplig skolning skulle kunna ha tid och möjlighet att gräva så djupt i den att de kan ta sig utanför alarmistboxen. Däremot borde det vara ett krav på både tidningsredaktioner och politiska partier att skaffa sig allsidigt sammansatta rådgivningsgrupper med vetenskaplig insikt i frågan. Det stödet är de alla i skriande behov av för att kunna leva upp till honnörsord som att förmedla allsidig och objektiv information eller att fatta politiska beslut på insiktsfull grund.

Men, alla de som fått en naturvetenskaplig ut/bildning borde inte papegojmässigt följa i klimataktivisternas fotspår, de borde på egen hand kunna söka insikt i frågan. Särskilt gäller det den delen av lärarkåren, som tagit på sig det ansvarsfulla uppdraget att förmedla ”fakta och förståelse”, som vilar på vetenskaplig grund men, som nu är i full färd med att indoktrinera en hel generation elever med ensidig information kring det så kallade klimathotet. Problemet är dock större än så.

Problemet är att klimatfrågan har drabbats av samma elakartade sjukdom som Lysenkoismen led av. Fri klimatvetenskaplig forskning försvåras och tystas genom olika former av härskartekniker från UNFCCC och Parterna, dvs de regeringar, som har undertecknat klimatkonvention. Kort sagt politisk styrning från allra högsta nivå.

När IPCC hör av sig är det därför en stor nyhet i Public Service, men hur många får via MSM höra talas om NIPCC, den panel, som utvärderar IPCC på vetenskaplig grund?

NIPCC står för Nongovernmental International Panel on Climate Change och styrs av den fria vetenskapen (Länk 1). Som länken visar har NIPCC publicerat en serie mäktiga rapporter, Climate Change Reconsidered, grundade på tusentals vetenskapligt granskade undersökningar. För varje del finns det sammanfattningar och sedan några år tillbaka en liten upplysande skrift Why Scientists Disagree About Global Warming. Den är sammanställd av de forskare, som har haft ansvaret för serien. Den gavs ursprungligen ut inför COP 21 i Paris 2015. När den lanserades i USA visade sig Erika Bjerström i TV. Hon hade tagit sig till Heartlandsinstitutet och undrade upprört hur de hade mage att skicka ut en sådan ”propagandaskrift” till skolor i USA.

En något omarbetad version kom 2016. Den finns nu i svensk översättning Varför forskare är oeniga om global uppvärmning NIPCC’s rapport om vetenskapligt samförstånd [konsensus] (länk 2).

whyscientists2dWeb

 Rapporten (Why) kan läsas mycket översiktligt endast genom nyckelresultaten, men den bjuder även på detaljerade sammanfattningar, resonemang och omfattande källhänvisningar.

Här i korthet:

Kapitel 1 Ingen konsensus, ger en grundlig genomgång av de undersökningar, som hävdat att det råder vetenskaplig konsensus och att ”science is settled”. Samtliga dessa avfärdas med hänvisning till bristfällig metodik och att de ofta är medvetet vilseledande. (Why) påpekar dessutom att vetenskap över huvud taget inte har med konsensus att göra och att vetenskap aldrig är avgjord.

Kapitel 2 Varför forskare är oeniga. Klimatet är komplicerat och det krävs insikter från en mängd discipliner för att få någon djupare överblick i frågan. En sådan saknas. Dessutom råder det stor osäkerhet och generande kunskapsbrist kring nödvändig basinformation, som hur kända och okända drivkrafter, återkopplingar och andra samband styr klimatet.

Ett ytterligare faktum, som sällan påpekas, är att ”IPCC skapades med uppgift att finna och sprida forskningsresultat, som påvisar mänsklig påverkan på det globala planet” (Why). I uppdraget från The Rockefellers/FN (länk 3) ingår med andra ord inte de naturliga drivkrafterna, som styrt planetens klimatförändringar genom årmiljonerna. Detta förklarar varför t.ex. solens och havsströmmarnas cykler behandlas styvmoderligt. Man skulle kunna säga att IPCC är fången sin förprogrammerade arvssynd.

På så sätt har det mest centrala problemet i den av IPCC vingklippta klimatfrågan blivit hur känslig atmosfären är för förändringar av CO2-halten, den så kallade klimatkänsligheten. Även här råder stor osäkerhet, särskilt kring hur moln, cirkulation och klimat påverkar varandra. I grunden spökar med andra ord den viktigaste växthusgasen vattenånga.

Så här långt kan man konstatera att det finns mycket att intressera sig för när det gäller klimathotsfrågan, behandlingen av de naturliga drivkrafterna, stor osäkerhet kring CO2 som antropogen drivkraft och inte minst IPCCs ”arvssynd”. Än mer intressant blir det när man tittar på vad som känner tecknar god vetenskap kontra IPCC´s politologi.

Kapitel 3 Vetenskaplig metod kontra statskunskap (politologi).

Den vetenskapliga klimatforskningen utgår från nollhypotesen, att nuvarande observerade ändringar i det globala systemet är resultat av den naturliga variationen. Hypoteser ska testas och hittills har den vetenskapliga forskningen inte kunnat motbevisa denna hypotes. Variationerna ligger, så vitt vetenskapen kan bedöma, inom de naturliga klimatförändringarnas gränser ur ett månghundraårigt klimatperspektiv.

IPCC förutsätter däremot underförstått att skadlig global uppvärmning orsakas och kommer att orsakas av mänskligt relaterade utsläpp av växthusgaser (CAGW ) och att panelens uppgift är att utgöra grund för insamling av bevis och att framföra rimliga argument till hypotesens fördel. (Why).

Denna skillnad är en konsekvens av NIPCCs och IPCCs olika uppdrag. Klimatpanelen, UNFCCC med IPCC, är ett mellanstatligt, Intergovernmental, politiskt organ skapat av ett Rockefellerstyrt FN och avsett att efter hand överföra alltmer kontroll och makt till FN. NIPCC, Nongovernmental International … däremot styrs av Vetenskapen själv.

¤¤¤

IPCC söker försvara sin ”hypotes” om CAGW med stöd av de globala klimatmodellerna, en serie postulat, antaganden och indicier. Samtliga avviker från korrekt vetenskaplig metodik.

Kap 4 Felaktiga prognoser. IPCC arbetar med framtidsscenarier, de globala klimatmodellerna (GCM). Det finns 102 sådana projektioner och de är avsedda att ge svar på effekterna av de antropogena utsläppen av växthusgaser och utgöra underlag för världens nuvarande och framtida klimatpolitik.

Med tanke på IPCCs ovetenskapliga arbetsmetod är det inte överraskande att klimatmodellerna avviker från vad naturen själv har att berätta. Medelvärdet av dem visas i den röda grafen, medan graferna med fyrkanter och ringar visar den globala medeltemperaturen uppmätt med hjälp av satelliter och ballonger, vilka täcker stor del av den globala troposfären. IPCC arbetar här med en fyrtio år gammal gissning på klimatkänslighetens storlek, (3 +/- 1.5), medan fria klimatforskare hävdar ett värde nära 1˚C per fördubblad CO2-halt (se fig. 4 o 5 sid 52-54 i (Why)).

 John_Christy_Model4

Kap 5 Falska postulat, antaganden. Här diskuteras några av IPCCs antaganden. Samtliga har motbevisats. I motsats till vad IPCC förutsätter konstaterar NIPCC att

 • den höga temperaturtoppen under nittonhundratalet inte var av större storlek än tidigare toppar och helt och hållet orsakade av naturliga drivkrafter och återkopplingar,
 • historiskt sett kommer ökande halt av CO2 i atmosfären efter temperaturökningar, inte tvärt om, därför kan ökande nivåer av atmosfärens halt av koldioxid inte ha tvingat temperaturerna att stiga,
 • solens drivkrafter inte är för små för att förklara uppvärmningen under nittonhundratalet.

Kap 6 Icke tillförlitliga indicier. Förändringar i arktisk havsis, polära istäcken, avsmältningar av glaciärer, havsnivåacceleration och annat används som indicier för CAGW. Dessa förändringar avfärdas som indicier och det motiveras med brist på kunskap om tidigare förändringar.

¤¤¤

IPCCs klimatmodeller vilar på stor osäkerhet och tveksamma antaganden och avviker alltmer från de mätningar, som utförts i troposfären där växthuseffekten sker. Dessutom avviker IPCCs sammanfattningar, SPM, avsevärt från deras egna vetenskapliga rapporter och panelen har tvingats tackla ett flertal skandaler, som till exempel publiceringen av Michael Manns hockeyklubba och Climategate. En än större skandal, vilken kan medföra katastrofala ekonomiska och politiska följder för oss alla, är ändå att klimathotsfrågan sprungen ur UNFCCC inte tillåts debatteras öppet i medierna och att utbildningsväsendet, så vitt man kan bedöma, ger en ensidig och felaktig bild av klimatfrågan.

IPCC med sitt FN-uppdrag och klimathot å ena sidan arbetar efter politologiska metoder, ”vetenskap” i politikens tjänst medan NIPCCs rapporter, som vilar på granskad vetenskap, å andra sidan kommer fram till att de bästa tillgängliga bevisen pekar på att

Människans påverkan på klimatet är liten i förhållande till den naturliga variationen, kanske för liten för att mätas”(WHY).

Vi måste kräva att vårt skolsystem och dess akademiskt utbildade naturvetare garanterar att eleverna i den obligatoriska skolan och i gymnasieskolan ges kunskap om de båda sidornas metoder och resultat. Varför forskare är oeniga om global uppvärmning, vore en utmärkt skrift att utgå ifrån.

Ann Löfving-Henriksson

Länk 1 http://climatechangereconsidered.org/about-the-nipcc/

Länk 2 https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2013/09/NIPCC-report-Why-scientists-disagree-svenska.pdf

Länk 3 https://www.klimatupplysningen.se/2019/05/24/rockefeller-en-klimatsmart-historia/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Ann,
  Richard Feynman kommenterade en gång samhällsvetenskap med att han var lyckligt lottad – för han hade genom sin gärning som forskare fått en förståelse för hur svårt det är att riktigt ta reda på något som man inte känner. Att verkligen veta.

  Jag tror att få människor som inte själv har försökt publicera forskning har en tillräckligt kritisk inställning till vetenskapliga studier och de slutsatser som dras ur dem. Jag förvånas tyvärr ofta av hur människor med sådan utbildning sväljer påståenden om olika kurer (t.ex. detox-, och andra dieter) – och en massa andra beteenden baserade på liknande dåligt underbyggda teorier och data. Utöver detta så är folk i gemen dessutom intellektuellt lata.

  Så, även om jag ofta kommer fram till samma frustrerande tanke som du presenterar här – att de med naturvetenskaplig utbildning borde tänka själv, och sedan injicera lite vett i den offentliga diskussionen så har jag mycket lite hopp att detta kommer att ske. Tyvärr.

  Det faller på de som har insett det orimliga i olika påståenden om mirakelkurer, katastrofscenarier, enkla vägar till enorm rikedom och andra tokigheter – att oförtrutet fortsätta försöka bedriva en debatt där man upprepat upplyser om ATT det är orimligt och HUR det är orimligt – med förhoppningen att allt fler kommer till sans och börjar tänka själv.

 2. foliehatt

  @ mig själv.
  Och eftersom nya orimligheter presenteras i stort och i smått dagligdags, så är detta arbete utan slut.

  Det är ett riktigt Sisyfosarbete, faktiskt.

 3. Björn-Ola J

  Den här debattartikeln om ”parallell vetenskap” publicerades för ett tag sedan men är fortfarande högst aktuell, tycker jag.
  https://www.tidningencurie.se/debatt/parallell-vetenskap-och-gron-ideologi-ett-hot-mot-demokratin/#

 4. Ulf

  Fast organisationen avfärdas regelmässigt som köpt av ”oljeintressen”. Vilka dessa oljeintressen är redogörs aldrig för. Att bli konkret är inte hälsosamt för klimatlögnarna. Men tyvärr blir det pga propagandan ifrån klimathotarna ingen diskussion.

 5. Ulf

  Svar 3

  MP är definitivt det största hotet mot svensk demokrati. Dels har man satt rättssystemet ut spel och dels äganderätten.
  När domstolarna inte dömer som MP vill så går de in och tar över domstolens arbete och upphäver rättssäkerheten exempelvis i Preem fallet men öven i tillståndsärende inom gruvindustrin.
  Under de rödgröna härjandet har Sverige fallit ifrån 16 plats till 35 i länder som respekterar äganderätten. Sverige har flertalet ggr valts bort som etablering pga av bristande respekt för äganderätt och rättssäkerhet. Det konstiga är den brist på uppmärksamhet som omger detta gigantiska problem. Att journalister som röstar på MP inte är intresserade är en sak men vad säger oppositionen? Hoppas de som i Stockholm på samarbete med talibanerna?

 6. Olle

  Har bekanta som köpt Tesla och i sin religiösa iver att försvara sitt köp avfärdar all kritik mot bilen som
  propaganda köpt av oljeindustrin. Det är märkligt att en bil för flera hundra tusen inte får kritiseras för bristande kvalitet och andra saker som vanliga bilar får utstå i ett normalt konsumentperspektiv.
  Men det är alltid oljeindustrins fel. Reflexmässigt.

 7. Ivar Andersson

  Klimatnödläge är det väl som råder och klimatflyktingarna försöker ta sig in i Grekland och EU. De politiska partierna, public service och MSM förlitar sig helt på Gretas och Rockströms berättelser, annars har de inga klimatkatastrofer att berätta om.

 8. Lasse

  Som konflikträdd Svensk så vill jag samla alla under en konsensus.
  Kan vi inte enas om att vi påverkar klimatet.
  För att få in alla så föreslår jag en temperaturpåverkan på 0,2-10 grader.
  Kan vi enas om detta?
  Detta kommer att leda till en höjning av havsnivån med 0-1 m på 80-300 år och en avsmältning av isen i Arktis då och då.
  Låt oss kalla oss för offer för detta och nöja oss med det!

 9. Sören G

  På Gotland drevs busstrafiken av ett antal mindre bussbolag som gått ihop och drev busstrafiken gemensamt. Inför den nya upphandlingen som träder i kraft nu snart ställdes sådana villkor att de gotländska bussbolagen inte kunde vara med längre. Ett var krav på biogas som drivmedel, detta tillsammans med en alltför kort avtalsperiod gjorde att man inte lämnade något anbud. I en ledare i dagens tidning diskuteras vem som bär ansvaret och det konstateras att det var S, Mp, V och C där företrädare röstade för dessa villkor för busstrafiken.

 10. Lars-Eric Bjerke

  Kap 4, felaktiga prognoser

  Climate Lab Book gör också årliga jämförelser mellan de av IPCC använda modellerna (samma som ovan) och mätningar.
  https://www.climate-lab-book.ac.uk/comparing-cmip5-observations/

 11. Idag har jag lärt mig två nya svenska ord: ”alarmistbox” och ”kommentarsfältsvetenskap”! Bra nyord!

 12. Tack för artikeln och alla länkarna Ann, har en liten undran om bilden med jämförelser mellan modellernas utfall och de uppmätta värdena från satelliter, bojar och ballonger. Har för mig att det var John Christy som sammanställde den och tror att han själv extrapollerade modellernas utfall. Har sett att bilden fått utstå en del kritik även från ”neutralt” håll och skulle vilja veta varför i så fall den är missvisande eller om kritiken är obefogad. Skulle gärna vilja använda den då jag pratar om klimatet men försöker så mycket som möjligt basera allt på säkra fakta- Är det nån som vet

 13. Daniel Wiklund

  Du Ann LH är alltid intressant att läsa. EU har, till Gretas stora glädje, sagt att vi har klimatnödläge. Har just varit ut på en lång cykeltur. Träffat många glada människor. Vädret idag är så långt från klimatkris och klimatnödläge man kan komma. Strålande sol och ett par minusgrader, och gott om snö. EU borde syssla med annat än att utlysa klimatnödläge, när det inte är det. Samma gäller för MP, dom har däremot nödläge för att dom snart inte har några sympatisörer kvar, men makt har dom som att dom har minst 50 procent av opinionen bakom sig.

 14. Anders

  #12 Bra kommentar! Hoppas någon av alla ”våra” experter här kan ta sig an denna delikata uppgift. Jag skulle själv vilja se modellmedelvärdet i förhållande till mätvärden så långt tillbaks som de är tillförlitliga. Gissar att modellvärdena skulle framstå i än ”sämre” dagar då.

  Tack Ann för ett mycket bra inlägg som utgår från det stackars uppväxande släktets mentala hälsa! Kanske detta indoktrineringselände slutar först när svenska politiker inser att vi i detta lilla nordliga kalla land faktiskt inte har råd att ”gå före” och att ”vara bäst i klassen”. Jag spanar att den dagen är nog närmre än många anar…

  #1 foliehatt – även jag (efter egna upplevelser) är pessimistisk angående naturvetenskapliga forskares självständiga tänkande och – framför allt – deras MOD att ens framföra någon utanför ”alarmistboxen”. Suck och dubbelsuck…

 15. Ann lh

  Foliehatt #1, visst kan jag hålla med Dig om att orimligheterna i dagens klimatpolitik är gränslösa. Vore det inte för att hela frågan är så genomgripande ohederlig och riskerar vår och våra barn/barns framtid skulle jag nog inte engagera mej.
  Just när jag höll på att slutföra det här inlägget diskuterades klimatfrågan i EU. Naturligtvis fick inte en enda representant för vetenskapen nalkas scenen. Däremot fick Greta-Guru understödd av den framträdande svenska gruppen med Anna Sjödin, Bah Kunke, Pär Holmgren med flera och Löfven/Lövin i bakgrunden ventilera sina demoner.
  I förarbetet till Parismötet 2015 talades det bland mycket annat om klimatlagar med tillhörande domstol, som med tiden skulle gälla för alla. Nu dök lagen upp i FNs spjutspets, försöksområdet EU. Innan vi vet ordet av är lagen spikad och gäller alla oss arma EU-undersåtar. Sedan kan de styrande i EU-toppen hitta på vad alla ”framsynta Gretor” och FN än kräver.
  Visst verkar det vara ett arbete utan slut, men så länge vett och sans gäller hos den tysta allmänhet jag kommer i kontakt med i vardagslivet går det inte att ge upp och så länge ordet ”endast” är strypt i MSM försöker jag från min horisont att ta ordet även om det inte når särskilt långt i etern.
  Hoppet finns att en dag går proppen ur, bubblan spricker och det går att skönja annat än mardrömmar i framtiden.

 16. Ann lh

  Bo Gustavsson #12 jag hoppas att den debatt Du söker dyker upp på den här tråden. Jag är minsann ingen expert på klimatmodellering, men vet åtminstone att IPCC dels i huvudsak både håller sig till marknära data, som ju fått utstå en hel del kritik och hög klimatkänslighet till skillnad från de klimatforskare som mera lutar sig mot mätningar i troposfären där växthuseffekten sker och de lägre värdena på klimatkänsligheten som högt respekterade klimatforskare som Lindzen m.fl. arbetat med.

  Gissar att det skulle kunna bli debatt om Lars-Erik Bjerke förklarade varför han lyfte fram länken i #10.

 17. Lasse

  #12 Bo Gustavsson
  Bilden är välkänd och har även visats för Senaten i ett av alla klimatförhör som de ansvariga hållit.
  Inte alla negligerar annat än CO2 driven förändring och Heartland;
  https://www.researchgate.net/publication/339274895_Increasing_Carbon_Dioxide_Concentration_in_Atmosphere_Has_Negligible_Effect_on_North_Atlantic_Sea_Surface_Temperature
  Kanske därför det ser ut såhär: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

 18. foliehatt

  @ Ann.
  Man kan finna tröst i Ola Magnells text till ”Nya perspektiv”

 19. Ingemar Nordin

  Bo G #12,

  Grafen som finns i inlägget har några år på nacken och jämför 102 vanliga modeller med ballong, satellit och reanalys. Man bör också notera att det handlar om Mellan-troposfären, där modellerna förutspått en snabb uppvärmning.

  I länken i #10 så jämför man med Mark-nivån (2 m) och använder sig av HadCrut 4.6

  I den här länken så skriver Roy Spencer om ytterligare andra jämförelser mellan modeller och data:
  http://www.drroyspencer.com/2019/12/cmip5-model-atmospheric-warming-1979-2018-some-comparisons-to-observations/

  Nu handlar det återigen om satelliter (inte ballonger såvitt jag kan se) och det handlar om den LÄGRE troposfären. Det finns två diagram, en för det globala och en för det tropiska. Läs igenom texten så blir det tydligt.

  Så, ett skäl till att man kan få se lite olika diagram hänger ihop med att man mäter på olika höjd, och olika plats och med olika metoder. Så det gäller att hålla rätt på det finstilta! 🙂

 20. Lasse

  SR-P1 har ett program ”spanarna” där Göran Everdahl tipsade om en hoppfull Antigreta.
  Hon ogillar paniken kring klimatet.
  Här en intervju : https://www.youtube.com/watch?v=pHcjQJbtsM0&feature=youtu.be

  Folkhälsoinstitutet tycker inte vi skall gripas av panik. Vettigt tycker jag!

 21. Lars-Eric Bjerke

  #16 Ann Ih m.fl,
  ”Gissar att det skulle kunna bli debatt om Lars-Erik Bjerke förklarade varför han lyfte fram länken i #10.”

  Jag tycker naturligtvis att det är intressant att få mer än en jämförelse. Länken i #10 från Climate Lab Book är en jämförelse mellan de modeller och mätserier som IPCC använde i AR5 från 2013. Min egen bästa jämförelse är att jämföra modellerna med UAH 6.0 från satellitmätningarnas början 1979 till dags dato. Modellerna ger i medel en temperaturökning under 41 år av 1,1 C medan UAH 6.0 ger 0,55 C. I medel ger alltså modellerna en dubbelt så stor temperaturhöjning som satellitmätningen UAH 6.0.
  http://www.woodfortrees.org/plot/uah6/plot/uah6/trend

  Man kan notera att modellerna inkluderar alla IPCC´s fyra utsläppsscenarier d.v.s. RCP 2.6, 4.5, 6.0 och 8.5. Man fram till idag skiljer de sig dock inte så mycket åt, men i framtiden bör man nog jämföra modellerna med det scenario som ligger närmast.

 22. Rolf Mellberg

  Tack för ett bra inlägg Ann.

  Jag känner mig dock lite trött på den diskrepans mellan det som #10 Lars-Erik pekade på ovan relativt den graf du presenterade här.

  Hursomhelst blir mitt bidrag till den här debatten en mycket bra film som på ett utmärkt sätt hävdar att klimatkänsligheten är låg. Man lyfter särskilt fram Curry/Lewis banbrytande? estimat och hävdar att IPCC är helt ute och cyklar när de säger att det är extemt osannolikt att ECS skulle vara under 1.5.

  Titta bara här: https://www.youtube.com/watch?v=rN7YHsokRV4

 23. Adepten

  Lars-Eric Bjerke #21
  Ursäkta en dum fråga. Var hittar man de numeriska temperaturvärdena som funktion av årtal, om man inte vill höfta till det från woodfortrees grafen? Är det den lutningen som kallas för klimatkänslighet? Jag fick den till ca 0,11 C/decennium. Officiella aktuella IPCC data verkar vara omöjligt att hitta på deras hemsida. Det man hittar på nätet är bara gamla historiska kurvor från olika källor.

 24. Bo Gustafsson

  #19 Jo visst ska man titta på det finstilta (och jag har sett Roy Spencer graf också) men min fråga var (eftersom jag har sett angrepp på Christys graf) om man kan använda den utan risk för påhopp från publiken, jag har för mig att det var han själv som hade kört de olika modellernas extrapollation just i det avsnitt av atmosfären där ju växthuseffekten skulle vara som störst. Grafen är ju den mest talande av alla

 25. Ingemar Nordin

  Bo Gustafsson, #24

  Du kan köra vilken graf som helst antar jag. Men var beredd på att peka på var, hur och när grafen är gjord. Alla falsifierar main-stream modellerna.

 26. Ulf

  Svar 24
  Om du säger något som inte stämmer med klimatreligionen så kommer du förstås att få kritik så ja publiken kommer reagera. Vad du egentligen vill veta är om det finns någon tvivel om att den är korrekt. Jag föreslår då att du delar med dig av den kritik du hittat. Framförallt den som kom ifrån neutralt håll. Då kanske det blir lättare för de här som är duktiga på området att diskutera kritiken. Jag har heller aldrig hört talas om neutrala i den här debatten så det vore spännande att läsa en sådan.

 27. Ann lh

  Dagens expressen lyfter fram Naomi Seibt! Det kommer snart mera. Det verkar som om garden är nere när det gäller denna imponerande lilla dam. Tänk om det blir hon som spräcker bubblan, en modern saga om Kung Bore och Gumman Tö i så fall.
  Denna Naomi både vill och vågar debattera klimatfrågan och verkar väl insatt. Det känns faktiskt som om helgonglorian på KravGreta redan sitter lätt på svaj.

 28. Lars-Eric Bjerke

  #23 Adepten,

  Jag använde mig av den linjära trenden mellan år 1979 och 2020 som är ca 0,55 C. Detta ger 0,13 C/decennium.
  Det finns temperaturtrender för land, hav m.m. i IPCC rapporter IPCC AR 5. Du kan leta i innehållsförteckningarna för de olika kapitlen.

  Det finns två klimatkänsligheter, den som enklast kopplar till naturen är den transienta klimatkänsligheten, TCR . Den säger ungefär, enligt IPCC´s AR 5, att om vi fortsätter att öka våra koldioxidutsläpp ungefär som hittills kommer medeltemperaturen på jorden att öka med mellan 1 C och 2,5 C med 66 % sannolikhet, då koldioxidhalten fördubblas. Om ökningen är som idag d.v.s. ca 2 ppm (v)/år kommer en fördubbling av dagens 410 ppm (v) till 820 ppm (v) att nås om 200 år och temperaturen att vara 1 C till 2,5 C högre än idag. (Det finns dock nog inte så mycket olja och gas och knappast heller så mycket brytvärt kol att vi kan öka fossileldningen i en sådan takt.)
  Den andra klimatkänsligheten är jämviktsklimatkänsligheten, ECS, den är mer en teoretisk konstruktion och kan inte kopplas till något enkelt mätbart i naturen.

 29. #24 Jag är inte rädd för kritik jag bara har för mig att jag sett nån video från någon av oss ”skeptiker” som först tog fram Christys graf och sen sa ”nej den var visst inte korrekt” och sen gick förbi den, men man har ju sett så mycket så jag kanske misstog mig. Hur som så pratar jag om klimat ”in my neck of the woods” dels i samband med våra pågående kemishower på Alfred Nobels Björkborn i Karlskoga för åk 5 och åk 8 och för gymnasiet och dels i lokalsamhället i övrigt för att försöka mildra ”klimatångesten” i vår del av världen (nu råkar Karlskoga vara rätt så teknik och kemitungt så jag tror inte ångesten här behöver särskilt mycket terapi). De som har vägarna förbi är välkomna att besöka våra shower under mars där vi försöker få dagens ungdom att intressera sig för naturvetenskap

 30. Daniel Wiklund

  OT. Demoskop redovisar idag opinionssiffrorna för mars månad. S får 22,5 och klimatpartiet MP får 3,1. Regeringspartierna får alltså 25,6. Partiet som bestämmer klimatpolitiken får 3,1,ju mindre dom blir ju mer klöser dom sig fast vid makten. Det är den nya formen av demokrati. Dom verkar ha problem med taluppfattning, annars borde dom avgå och utlysa nyval.

 31. Daniel Wiklund

  #28 Lars-Eric B. Du redovisar väldigt mycket siffror. Jag undrar hur vädret är där du bor. Hur drabbas du av klimatnödläget? Här har vi haft en fantastisk vårvinterdag, trots det av EU utlysta klimatnödläget.

 32. Ann lh

  # 29 Bo Gustavsson, det låter jätteintressant. Det finns mer och fler aktiviteter ”i det tysta” än man kan ana I landet. Alfred Nobels Björkborn verkar ju dessutom vara en lämplig plats.
  Vill Du berätta mer om vad ni gör för att stimulera eller kanske väcka elevernas intresse för naturvetenskap och teknik och samtidigt sprida klimatrealism i Karlskoga tror jag att många här på bloggen vore intresserade av att ta del av det. Kanske något för någon att nappa på.

 33. Ulf

  Svar 29

  Jag kan inte hjälpa dig med det däremot brukar jag använda FNs sammanfattning 1989 för att visa på hur klimathotet såg ut då och hur verkligheten blev.
  https://apnews.com/bd45c372caf118ec99964ea547880cd0

 34. Munin

  Jag dristar mig till att ta upp frågan om atmosfärens massa och hur den kan variera över tid. Rent vetenskapligt bör det vara av intresse om det kan spela någon roll eller inte för variationer i klimatet. Vad säger vetenskapen?

  Jordens atmosfär består från ytan och uppåt av troposfären, stratosfären, mesosfären och termosfären som också inkluderar jonosfären, exosfären och magnetosfären.

  Jordens gravitationskraft verkar på atmosfären (rimligen på alla delsfärer) om där finns massa. Trycket från de atmosfäriska gaserna sjunker med stigande höjd då massan från kolonnen minskar över platsen. Någonstans ut från jorden finns inte jordens gravitationskraft och det kan kanske vara en yttersta gräns för vad som kan kallas atmosfär?

  Atmosfärens massa kan ändras genom att atomer/molekyler tillförs nere vid jorden från hav och land eller att det tillförs massa i någon form från rymden. Den massändring som jag finner extra intressant är när vatten övergår i ånga och vice versa. Hur mycket energi handlar det om när vatten blir till ånga och hur mycket kan innehållet av vatten i atmosfären variera. Det finns uppgift om att det handlar om 0,5 till 2 % vatteninnehåll vid marknivå.

  Om innehållet av vatten i totala atmosfären ökar (=antalet vattenmolekyler ökar) bör det resultera i ökat tryck nere vid jordytan där övergången från vatten till ånga sker. Vad leder en tryckökning i den delen av atmosfären till för följdverkningar i hela atmosfären? Nere vid jorden råder full gravitationskraft och längst ut i atmosfären ingen alls. Vad händer med massans fördelning i atmosfären? Kan den ändring som följer av ökad mängd vattenmolekyler (=energiökning) i atmosfärens nedre delar öka värmeutbytet mellan atmosfärens yttersta del och rymden? Energin till jorden kommer genom elektromagnetisk strålning från solen i form av fotoner. Fotoner har ingen massa men är bärare av energi. Fotonerna möter atmosfärens materia och vad händer om massan i atmosfärens delsfärer förändras. Energi kan inte försvinna utan enbart omvandlas.

 35. Rolf Mellberg

  #33 Ulf

  Ja du Ulf, jag kan inte på något sätt säga att jag har några djupare kunskaper om apokalyptiska rörelser genom världshistorien, jag har väl alltid tänkt mig att de varit rätt små och obetydliga och t ex Jim Jones lockade ju med sig ”bara” ett tusental till ”andra sidan”. Men…

  För drygt 100 år sen var livet sannolikt för djävligt för flertalet (antagligen extra så i Ryssland) så man började drömma om ett radikalt BÄTTRE liv. Ett paradis på jorden – och Sovjet samhället kom till.
  Lite senare tyckte ett annat folk i centraleuropa att deras folk kunde se fram mot ett paradis på jorden och det Tredje Riket kom till stånd – fast inte heller det blev så värst paradisiskt.

  Men människan blir väl aldrig nöjd. Nu när vi har det så bra som man förr bara kan kunde drömma om så måste folk hitta på något för att ”kanalisera sin oro” och det är väl därför klimatapokalypsen har en så stark attraktionskraft. Samma kraft i människans psyke har väl givit näring åt alla väckelserörelser genom historien?

  Bara som en illustration för hur bra vi har det ska ni få se och lyssna på den Moldaviske orkesterledaren Valentin Uzuns dotter Amelia. https://www.youtube.com/watch?v=W_jNR45m_24

 36. Håkan Bergman

  Munin #34
  En sida som ger en ganska balanserad bild.
  http://fragelada.fysik.org/index.asp?id=16630
  Sen det här med gravitationen, sant är att den avtar med kvadraten på avståndet, men det gäller för avståndet från jordens tyngdpunkt dvs dess centrum. Jordens radie är i medeltal 6371 km så gravitationen på 100 km höjd över ytan blir 6371²÷6471² lika med 0,97 g, inte så mycket att bråka om. En annan sak att beakta är att vattenånga är en relativt lätt gas, molvikt 18 att jämföra med kväve 28 och syre 32, den stiger alltså fort och kondenserar också fort. Vatten i alla dess former, och alla formerna finns hela tiden i atmosfären, är den särklassigt svåraste parametern i klimatsystemet.

 37. Robert Norling

  Vi får hoppas att det globala uppvärmningen sätter fart så vi får en varm vår och sommar. Som bekant är ju kyla ett hot mot mänskligheten och nu får vi ställa hoppet till att den klimatförbättring som varit sedan 1800 talet fortsätter.
  Nedan ett klipp från Aftonbladet

  ”– I första hand gäller det att kämpa på för att klara av den här toppen och att inte tappa fokus utan att försöka hålla smittan begränsad i Sverige, säger Tegnell.

  – Sen är det bara att fortsätta kämpa på. Ju längre vi kan hålla ut desto bättre är det.

  I det brittiska parlamentet presenterades i går en plan mot smittspridningen, enligt BBC. Den går ut på att fördröja ett utbrott så länge som möjligt. Enligt professor Chris Whitty, premiärminister Boris Johnsons högste medicinske rådgivare, går arbetet för att stoppa det nya coronaviruset nu in i en ny fas. Åtgärder sätts in för att bromsa spridningen så effektivt som möjligt.

  ”Goda förhoppningar”
  En liknande plan har även diskuterats i Sverige, enligt Anders Tegnell. Det handlar om att hålla emot fram till sommaren.

  – Kan vi skjuta upp det här till sommaren, det tycker jag det finns goda förhoppningar om att vi kan göra, så finns all anledning att tro att man får en mycket plattare topp. Den här typen (av virus) sprids mycket sämre under sommarmånaderna, säger han.

  – Vi hoppas fortfarande att vi kan hålla det borta helt och hållet men det vet vi ju inte. Men kan vi bara hålla det fram till sommaren så finns det en jättestor vinst bara i det.

  Då skulle det värsta kunna vara över?

  – Ja. Har vi lite tur så slipper vi det i fortsättningen. Men vi vet inte, man får nästan ta det en dag i taget, säger Anders Tegnell.”

 38. Håkan Bergman

  Robert N. #37
  ”– Sen är det bara att fortsätta kämpa på. Ju längre vi kan hålla ut desto bättre är det.”
  Frågan är om det är sant på individnivå? Inte för att jag bekymrar mig mycket, har aldrig gjort faktiskt, men nåt har fått mig att undra. Jag är 74 år och ser mig, självklart, som kärnfrisk, vore det inte bäst att få viruset nu i stället för att få det i en framtid där jag inte vet hur ”kärnfrisk” jag kommer att vara? Okey kommer det ett vaccin är det en ickefråga. Kanske bäst att ägna våren och försommaren till att stärka fysiken och sen dra på sig smittan över sommaren. Nå lite social kan även jag vara, trot eller ej men jag har faktiskt investerat i en febertermometer, senast jag tog tempen var i lumpen, man vill ju inte smitta ner oskyldiga.

 39. Tobbe

  #6
  Jag fick nyss min Tesla S levererad. Inköpt endast på dessa regelvidriga skatteupplägg läs bonus malus samt en sjukt uppjusterad beräkning av förmånsvärde (läs ökad skatt).

  Berättar för omgivningen (som är imponerad av Elbil…) vilken sjukt bilinköp detta är, har redan rullat motsvarande 15k mil motsvarande Diesel, ett förmånsvärde som motsvarar nästan halva inköpsvärdet och Tack Svenska skattebetalare för 60k i bonus, för en bil jag haft råd med ändå!

  Är så sjukt trött på att betala skatt i det här landet som styrs med en total inkompetens och avsaknad av matematisk förmåga – så det här är en av vägarna…

 40. Ulf

  Svar 37

  Sverige utmärker sig som vanligt i grenen dumhet. Istället för att som Danmark snabbt förbjuda resor till norra Italien och att sätta folk i karantän så gkorde man inget. Höjden av dumhet var att rekommendera personal inom sjukvården att gå till jobbet trots att de varit i riskområdet. När trögskallarna äntligen får tummarna loss skyller de på påfrestningar i den italienska vården, skrattretande. Ska bli intressant att följa utvecklingen i Danmark jämfört med Sverige, där man är mycket mer proaktiv. Vad är felet i Sverige? Förra gången fick man panik och massvaccinerade med ett oprövat vaccin och förstörde livet för tusentals ungdomar. Finns inte sunt förnuft i Sverige längre?
  Igår råkade jag lyssna på en debatt med finansministern det blev skriverier för motståndaren kallade henne jävligt korkad efter debatten. Jag som såg debatten tycker att det var väldigt återhållsamt sagt och rent av snällt. Hur fick vi så här korkade politiker och tjänstemän? Var tappade vi allt?
  Och att få Corona hjälper tydligen inte för det ger inte immunitet. Å andra sidan har jag bara hört uttalandet i Sverige så det går förstås inte att lita på. Man får kolla i dansk press.
  Inte konstigt alls att klimathysterin är utbredd i Sverige. Sunt förnuft är numera en enorm bristvara i offentliga Sverige det är vårt största problem.

 41. #32 Ann tack för intresset, här kommer lite information om vad vi gör i Karlskoga
  Vi har hållit på i tio år och bjudit in mellan- och högstadieelever från Karlskoga med omgivningar till en kemishow på Alfred Nobels Björkborn (och gör också ett gästspel på gymnasiet i stan för NA och TE) och ungdomarna får också höra om Alfred eftersom vi håller till i hans gamla laboratorium. Vi som gör showen har alla ett förflutet som kemister på Nobelverken inom läkemedelsprodukter (alltså inom organisk syntes och analys).
  Bland de saker vi gör finns framställning av torr-is från kolsyresläckare och därefter brukar jag ta upp frågor om koldioxid (farligt, nyttigt, hur mycket finns i luften osv) därefter leker vi lite med flytande kväve och diskuterar temperatur och energin i materia och en massa annan kul kemi.
  Rent generellt kan jag säga att jag inte ser nån större ”klimatångest” bland dessa ungdomar. Om Du eller nån annan vill veta mer kan ni kika in på min fb-sida (klicka på mitt namn) och sända mig ett meddelande eller be sidans organisatörer om min mejl så kan de ge er mitt mail så får ni mer info

 42. Ann lh

  # 17 Lasse!
  Tack för tipset, återkommer detta.

 43. Ann lh

  # 42 fort men fel. Återkommer om detta, ska det stå.

 44. Ann lh

  # 3 Björn-Ola J. Tack för artikeln. Först nu har jag läst den. Ja, det är inte lätt för vetenskapen i dessa dagar att få plats i etern så länge ens uppfattning avviker från alarmistboxen i naturvetenskapliga frågor.
  Arma framtid!

 45. Jan-Åke

  Munin 34
  Visst ökar atmosfärens massa om temp ökar eftersom den då kan hålla mer vatten , har dock för mig att kvävets och syrets atomvikter ligger runt 15 medan vattnets väte har atomvikt 1.
  Atmosfären består i princip av kväve och syre så den ökade vattenångan är försumbar ?

 46. Munin

  # 45 Jan-Åke
  Ja, när en molekyl vatten lyfts från jordens yta till atmosfären är det 1 atom syre och 2 atomer väte, som går upp i atmosfären. Där trängs den bl.a. med kväve och syre. Kväve utgör 78 % och syre 21 %.

  För att få en bild av hur mycket massa som kan flyttas genom att vatten övergår till ånga vid jordens yta måste man veta hur mycket energi det handlar om i den processen och också veta hur mycket mängden vatten kan variera (netto för hela jorden) fram och tillbaka i atmosfären. Jag har ingen aning om vilka tal det rör sig om, men det kanske finns beräknat i någons forskning eller styrkt av mätningar av något slag.

  Vad jag förstått rör det som om mycket stora energimängder för att lyfta vatten till atmosfären. Energin kommer från solens instrålning mot jorden. Om variationerna i atmosfärens vatteninnehåll korresponderar med mycket stora energimängder kan det tänkas ha inverkan på klimatet.

  En annan del som kan ha betydelse är att vattnets volym expanderar ungefär 1 650 gånger när det övergår från vätskefas till ångfas vid normalt tryck. (Vattenånga har specifik volym 1,694 m3/kg vid 1 bar). Volymändringarna i atmosfärens olika delsfärer är därmed också kopplat till hur mycket vatten som lyfts upp i atmosfären.

  Sammantaget kan detta göra att det finns någon form av oscillation i atmosfären kopplat till inkommande solenergi och vatten och att det påverkar hur jordens energiutbyte är med rymden.

 47. Adepten

  Nu vänder jag mig till de kunniga med två enkla frågor: Vad uppskattar ni att den Globala medeltemperaturen för år 2100 blir med era modeller? Och vad kommer det globala koldioxid värdet att uppgå till? Svaret bör motiveras samt vilka referenser och källor som används. Jag kommer att granska resultatet så objektivt som jag kan. Jag är medveten om att läran om klimatet omfattar många olika vetenskapsgrenar samt att en person inte kan greppa om allt.

 48. Ann lh

  # 48 Adepten, om du ska vända Dej till de kunniga är det lämpligt att gå in och söka på Judith Curry’s blogg:
  Climate Etc.
  Hon diskuterar återkommande frågan om vad olika ”drivkrafter” kan tänkas ha för betydelse för klimatet. Dessutom lämnar hon över frågan till intressant diskussion på sin blogg. Hon tar förutom solen och vulkanismen på ett mycket intressant sätt upp världshavens betydelse, som bakgrund till vad koldioxid skulle kunna ha för betydelse.
  Sedan kan du ju även gå in på länk 2 här på tråden sid 52-54. Där kan du få mer information.

 49. Ann lh

  # 47 Adepten, ska det naturligtvis stå i förra kommentaren.

 50. Adepten

  Tack för tipset. Jag fastnade för en kommentar från Beta Blocker som kom fram till ungefär samma svar som jag räknat ut, nämligen ca 2 grader celsius. se länk:
  https://judithcurry.com/2020/02/13/plausible-scenarios-for-climate-change-2020-2050/
  Vad IPCC kommit fram till Vet jag inte. Deras informationssidor r så svåröverskådliga.

 51. Munin

  # 47 Adepten
  Bör du inte lägga till ett krav? Modellen ska också förklara temperaturökningen från ca 1890 till ca 1940 och vad som var bakomliggande orsaker. 1930-talets temperaturnivåer i USA och Sverige var högre än dagens. De som påstår sig ha en kurva över global temperaturökning ska också förklara hur de lyckats konstruera en sådan trots att det inte funnits ett tillräckligt underlag för södra halvklotet förrän tidigast runt 1950. Vidare bör de också förklara alla korrigeringar som finns dokumenterade genom åren, som resulterat i en allt brantare trend i diagram som ska visa global temperaturutveckling och att 1930-talets höga temperaturnivå försvunnit i diagrammen.

 52. Karl-Erik Tallmo

  #12 #19 #29

  Jag nämnde det där med Christys diagram i en annan tråd och har fortfarande inte förstått vad det ska vara för fel med det. Inte bara alarmister och ”neutrala” kritiserar det tydligen utan även Patrick Moore, som i ett föredrag för ungefär ett år sedan sade att ”I don’t know if this is true anymore”, och så hoppade han över Christys diagram (den variant där Christy gjort en medelkurva av 102 IPCC-modeller). Se 50:07 i denna video: https://youtu.be/UWahKIG4BE4
  IPCC har ju själva publicerat diagram som visar en liknande diskrepans mellan projektioner och observationer, t.ex. denna:
  http://www.nisus.se/slowfoxbilder/IPCC%20AR5%20egna%20kurvor%20predictions_467.jpg
  (Från AR5, sid 87.)

 53. Adepten

  Munin #51
  Jag ställde två frågor. Jag tänkte att den som besvarar dessa får redogöra för hur man kom fram till svaret. Sen i mitt senare inlägg #50 efter tips från #49 kom jag fram till 2 grader och motiveringen ses i inlägg #50. Men jag vet fortfarande inte vad IPCC kommit fram till. Om du kan hjälpa mig med det.

 54. Ann lh

  Klimarealistene i Norge bjuder alltid på trevlig läsning.
  Deras inlägg från helgen visar innehållet i deras senaste informationsbroschyr, i grunden allt man behöver veta i klimatfrågan. Lite ändringar sedan den senaste upplagan, som man får fram genom att klicka på ”forrige digitale utgave”. Imponerande!
  https://www.klimarealistene.com/2020/03/07/fakta-om-klima-start-her/