Vår dagliga hjärntvätt

Orange Clockwork
Det var väl inte hjärntvätt i normal mening som Alexander de Large (här gestaltad av Malcolm McDowell, i sitt livs roll) utsattes för i Stanley Kubrick’s filmatisering av Anthony Burgess’ ”Clockwork Orange”.  Kanske är det inte heller är det vad vi dagligen matas med, men analogin och likheterna är ofta tydliga i den vinklade och trunkerade informationsmängd vi serveras via media eller andra mekanismer.
Som diskuterat den 13 oktober i TWTW:s värdefulla nyhetsbrev  så är det snarare fråga om psykologisk krigföring . Amerikanska försvarsdepartementet definierar (ur sitt perspektiv) området så här:

 • ”The planned use of propaganda and other psychological actions having the primary purpose of influencing the opinions, emotions, attitudes, and behavior of hostile foreign groups in such a way as to support the achievement of national objectives.”

I klimatfrågan och andra besläktade frågor är det dock andra konstellationer som verkar. Målgrupperna varierar, liksom de underliggande motiven.
För ”klimatfrågan” är fokus inte vetenskapen – dåligt underbyggda och särskilt utvalda slutsatser från den används istället som redskap för andra syften. Den egentliga sakfrågan kan knappast sammanfattas bättre än så här:

 • “Today’s debate about global warming is essentially a debate about freedom. The environmentalists would like to mastermind each and every possible (and impossible) aspect of our lives.” 

som Tjeckiens 2:e president Vaclav Klaus skriver i sin bok Blue Planet in Green Shackles.
Klaus har ju fått uppleva kommunismens verklighet, med obligatorisk undervisning i Marxism från dagis och uppåt och känner lätt igen mönstret.
En annan tänkare från gångna tider myntade något liknande:

Klimatfrågan är också starkt kopplad till ”energifrågan”, där ju förutom stora ekonomiska intressen och politisk prestige ytterligare miljöaspekter vävs in, liksom skräck om farorna med kärnkraft. Här är dock inte alltid så lätt att här identifiera målet och angriparen i den psykologiska krigföringen.
Kanske det är de redan hjärntvättade som bara papegojar vidare vad de fått inpräntat. Vad tror ni själva om om vår It- och energiminister Anna-Karin Hatt?  ”Energigaserna som en del av omställningen mot ett förnybart energisystem”.. Hennes talreferat är helt overkligt. Som en kommentator här på TCS skrev – det varkar ha författats av en praktikant hos Johan Rockström.

 • …”Och egentligen vet vi ju bättre än så här. För det råder ju inte några tveksamheter om att de fossila bränslena inte är bra för vår planet. Om vi ska kunna hindra jordens medeltemperatur från att stiga med mer än två grader måste vi bryta fossilberoendet. Vi måste ställa om till ett hållbart energisystem. Och vi måste påbörja den resan nu. Mer än något annat är klimatutmaningen en energiutmaning. Och en utmaning om att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem. Misslyckas vi med det, och passerar smärtgränsen om två grader, så skulle vi riskera gå in i en utveckling som är omöjlig att vända. Där smältande isar och tinande tundror i Sibirien skulle frigöra än mer växthusgaser och skapa enorma problem, som vi idag inte ens kan överblicka”…

Regeringens ”Framtidskommisions” sekreterare Jesper Strömbeck  verkar inte annorlunda (och inte heller de ledamöter i den jag själv känner till sedan tidigare). Han skriver på sin blogg:

 • …Globalt finns det en övertygande vetenskaplig enighet om att det pågår klimatförändringar och att människan är den främsta orsaken till dessa. Vid sidan av den breda konsensus som råder inom ramen för FN:s klimatpanel visar exempelvis en aktuell undersökning  att 97 procent av forskarna inom American Geophysical Union och American Meteorological Society anser att det pågår en global uppvärmning, och att endast 5 procent tog avstånd från att människan bidrar till den globala uppvärmningen…  [min kommentar: den gamla skrönan igen – ”resultatet” skapades genom att tillskriva 10257 personer (varav 3146 svarade), och välja ut 77 av dessa som ”verkliga forskare”, varav 75 svarar ja på en vinklad fråga. (Statistiker borde riskera hjärtsnörp om de läser detta). Inte oväntat rabblade också ”Vetenskapens världs” programledare Victoria Dyring upp samma mantra i måndags. Jag har lagt till ett Appendix på slutet i detta inlägg som reder ut saken, för den som är intresserad]
 • …För att lyckas möta dessa framtidsutmaningar kommer det att krävas politiska beslut och åtgärder, men det räcker inte. Det kommer också krävas av företag, det civila samhället och oss alla som enskilda individer att vi tar vår del av ansvaret. Att få alla att inse detta och dra åt samma håll är ytterligare en utmaning. Redan idag är det förvisso många som vet om och inser att det är viktigt att ställa om till en ekologiskt hållbar utveckling, men för många är det samtidigt en passiv och grund kunskap, som därmed inte får särskilt stort inflytande över deras åsikter eller handlingar. Passiv kunskap kan vara en början till förändring, men för att åstadkomma verklig förändring krävs att kunskapen aktiveras och integreras i andra delar av människors tänkande och handlingar. Att åstadkomma det är ytterligare en utmaning på vägen mot en hållbar utveckling…

Vad han skriver i andra stycket får i alla fall mig att få otäcka associationer till någon form av totalitärt samhälle. Ja, varför inte börja inskolningen redan i dagis? Förresten, det gör man ju redan…
En som annars redan verkar färdigtvättad är Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell, hon anser att stormen Sandy är Republikanska partiets fel.
Ja, mycket ska man höra. Guds straff också?
zzz

 • …”I USA har klimatskeptikerna dessutom vunnit terräng. Klimatet har hittills inte varit någon stor valfråga. I värsta fall blir det nu klimatet själv som slår tillbaka i form av stormar, regn, blöt snö, översvämningar och nerfallna träd”…

Och inte nog med det – nästa dag skriver hon i ett nytt inlägg att haven har blivit 5 grader varmare;  ”Klimatet orsakar fler intensiva orkaner”
I tillägg till syftningsfelen (”klimatet orsakar” etc) kan man bara ta sig för pannan. Och inte ens IPCC säger något sådant om orkaner.
Tvättare eller tvättad? En del av aktörerna är helt enkelt cyniska och giriga personer med direkta ekonomiska intressen – de är ganska lätta att identifiera. Al Gore är det globalt mest framträdande praktexemplet.
För en typisk svensk variant behöver man bara gå till exempelvis tidningarnas spalter – på Brännpunkt i SvD i söndags finns en ”debattartikel” , ”Sverige går mot ett glapp i energiförsörjningen” – som pushar för mer vindkraft till havs – skriven av vem ?  Jo, Göran Dalén och Charlotte Bergqvist, båda på wpd Offshore Stockholm. Mer än patetisk partsinlaga – artikeln öppnades nu sent omsider för kommentarer. Bara för någon månad sedan fanns en liknande artikel som tiggarlobbade för mer statliga subventioner till vindkraftens aktörer.
Man vet inte om man ska skratta eller gråta över situationen. Förundras kan man knappast längre.
Mina associationer går dock vidare till mer parodiska saker, via ordet ”hjernevask” och de Norska programmen om genus (som det vore otroligt att man skulle våga sända på SVT). I Norge har programmen medverkat till att sätta stopp för galenskaper i vetenskapens namn, men i Sverige mal man på.
Från mitt eget KTH saxar vi detta (klicka för mer läsbar bild, eller läs originalartikeln):
zzzz1
Hm… hennes egen avdelning har bara kvinnor – undrar varför ?
Och vad tycks om bl.a. dessa kursbeskrivningar från samma högskola?

 • AD236V    Arkitektur och genus: Introduktion    7,5 hp ”…Under kursen studerar vi feministiska teoribildningar och arkitekturpraktiker och undersöker hur hus och andra byggda strukturer förhåller sig till dem. Vi ägnar oss åt feministisk kritik av arkitekturens kultur och dess förhållande till sexualitet, etnicitet och klass och som vidmakthållare av en normativ maskulinistisk smak. Kursen är uppbyggd kring en serie begrepp, bl.a. heteronormativitet, genusperformance och intersektionalitet som behandlas i relation till arkitektur…”
 • ME2059    Genus, organisation och ledning    6,0 hp   ”…Efter fullgjord kurs ska du kunna:
  • formulera vad ett genusperspektiv på organisationer innebär
  • förklara varför antalet kvinnor och män i en grupp/organisation spelar roll och hur arbetsplatsens kultur har betydelse för kvinnors och mäns villkor
  • redogöra för innebörden i centrala begrepp såsom kön/genus, könssegregering (horisontell och vertikal), könsstruktur, diskriminering som struktur (direkt och indirekt), könsmärkning och könsordning
  • ge exempel på vanliga diskurser om jämställdhet/mångfald och identifiera vilka konsekvenser diskurserna får för tolkning av vilket förändringsarbete som blir möjligt i organisationer
  • identifiera och förklara några olika förändringsmetoder, vilka nyckelaktörer som är viktiga i ett förändringsarbete samt vilket motstånd mot förändring som kan förväntas
  • beskriva och analysera en organisations könsordning och reflektera över dess konsekvenser för kvinnors och mäns möjligheter och hinder för att utöva makt och inflytande i organisationer

Jodu – det finns fler pärlor – sök bara via Google på KTH Genus … men mekanismen här är väl inte ”hjärntvättsrelaterad” – sakfrågan är alldeles för absurd. Snarare har berörda lärare och deras kollegor förmodligen inte vågat knysta emot, då de riskerat att stämplas som ”jämställdhetsfientliga” med påföljande utfrysning. Givetvis finns ganska identiska inslag också på de andra högskolorna och universiteten.
Tanja Bergkvists välgörande YouTube-inlägg från 2009 förtjänar verkligen åter att lyftas fram och uppmärksammas.

Appendix: Vill någon kolla vad nyssnämnda undersökning om de 97 procenten egentligen ”resulterade i” så finns det här, i en längre artikel på Wikipedia där ”undersökningar” av varierande grad av meningsfullhet sammanställts. Skrönan om de 97 procenten verkar kunna spåras till denna artikel:

 • Doran and Kendall Zimmerman, 2009: A poll performed by Peter Doran and Maggie Kendall Zimmerman at Earth and Environmental Sciences, University of Illinois at Chicago received replies from 3,146 of the 10,257 polled Earth scientists. Results were analyzed globally and by specialization. 76 out of 79 climatologists who ”listed climate science as their area of expertise and who also have published more than 50% of their recent peer-reviewed papers on the subject of climate change” believe that mean global temperatures have risen compared to pre-1800s levels, and 75 out of 77 believe that human activity is a significant factor in changing mean global temperatures. Among all respondents, 90% agreed that temperatures have risen compared to pre-1800 levels, and 82% agreed that humans significantly influence the global temperature. Economic geologists and meteorologists were among the biggest doubters, with only 47 percent and 64 percent, respectively, believing in significant human involvement. A summary from the survey states that:
It seems that the debate on the authenticity of global warming and the role played by human activity is largely nonexistent among those who understand the nuances and scientific basis of long-term climate processes.

Som senare följdes upp av denna:

 • Farnsworth and Lichter, 2011: In an October 2011 paper published in the International Journal of Public Opinion Research, researchers from George Mason University analyzed the results of a survey of 489 scientists working in academia, government, and industry. The scientists polled were members of the American Geophysical Union or the American Meteorological Society and listed in the 23rd edition of American Men and Women of Science, a biographical reference work on leading American scientists. Of those surveyed, 97% agreed that that global temperatures have risen over the past century. Moreover, 84% agreed that ”human-induced greenhouse warming” is now occurring. Only 5% disagreed with the idea that human activity is a significant cause of global warming.

Även jag – och jag tror de andra i SI – skulle ha svarat JA på frågorna som de ställdes om vi bara hade JA/NEJ som val – men det är ju fel frågor !
Tillägg kl 14:  Not the Nine O’clock News fångade detta med genus & jämställdhet på pricken…

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Så KTH har en genusprofessor! Det var inte roligt! Finns där mediateknikprofessorer också?

 2. Peter Stilbs

  bom – Lunds Universitet har en parapsykologiprofessor – dess verksamhet behandlas av mina kollegor vid LU i dagens SvD Brännpunkt, på helsida i pappersupplagan, men har ännu inte nått webbupplagan ….
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/
  Inlägget togs visst upp i Vetenskapsradion i morse
  Blir nog livat i Lund i dag.  

 3. Peter Stilbs

  bom #1 – KTH har en hel utbildningslinje sedan många år i medieteknik – den var extremt populär (söktryck alltså) första året – men jag vet inte hur det gått sen – och i praktiken.
  Undrar om det är någon skillnad på medieteknik och mediateknik förresten … 😛  

 4. Ann L-H

  Stort TACK Peter! En sådan här kalldusch behövs verkligen lite då och då, det är bara att instämma med punkt 3 här ovan i relaterade inlägg ”Därför behövs TCS”. 
  Men möjligen går vi mot ljusare tider. Ett strålande ljus i mörkret här på hemmaplan att intresset för TCS ständigt ökar. En dag kommer MSM inte att kunna stå emot.
  Att Briffa nu vågat utmana sin framtid genom att blåsa liv i MWP är också värt att fundera över. Kan vi se fram emot Climategate 3 nu? Nu när The Mannmade GW troligen fått sin dödsstöt kan vi kanske se fram emot att Hr Mann kommer att försvinna ut ur etern ungefär som den en gång så omhuldade Hr Gore.   
  Men räcker det för att energin till The Cause därmed ebbar ut?
     

 5. Ann L-H #4.  Litet svårt att hänga med i alla dina förkortningar. Ej så MSM-at.

 6. Björn

  Har inte KTH-professorn Anna Wahl hamnat fel? KTH är ju en teknisk högskola och inte någonting annat. Det är ju lätt att genustjatet fläckar ner KTH precis som sker i Lund, med en professur i parapsykologi.

 7. joel

  OT, fast kanske inte ändå, apropå hjärntvätt.
  Här verkar en britt ha tvättat både ögon och hjärna:
  ”The relentless march of onshore wind farms is at an end, a minister declared last night.
  Insisting ‘enough is enough’, John Hayes said turbines had been ‘peppered around the country’ with little or no regard for local opinion”
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2225531/Minister-signals-end-wind-farm-We-pepper-turbines-country–declares-energy-minister.html 
  Kan man hoppas på att detta sipprar in hos våra beslutsfattare också? 

 8. tty

  Tja en professur i parapsykologi är väl relativt harmlös. Ingen kräver veterligen obligatoriska chefskurser i levitation och bordsdans.

 9. Tege Tornvall

  Av rättviseskäl borde förstås teknologer på KTH liksom studenter på andra håll, medlemmar i allsköns församlingar, anställda på olika arbetsplatser etc. etc. återspegla och antas enligt normalfördelningskurvor för längd, vikt, vänster- och högerhänthet, begåvning och färdigheter enligt olika mått, osv. Total politisk kontroll och statistikernas julafton!

 10. Utmärkt skrivet Peter. De icke vetenskapliga grunderna till hela klimathotsprojektet är viktiga att skärskåda och att försöka skilja på vilka som är påverkare och vilka som är påverkade och vad syftet egentligen är.
  Och Vaclav Klaus verkar vara den enda politiker på toppnivå i Europa som ser vad det handlar om. Minst en gång per vecka kollar jag hans engelska sidor.

 11. Dividendum

  Kort sammanfattning av klimat- och miljövänsterns ambitioner:
  ”Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities.”
  – Voltaire
  Världen är gammal. Det finns dom som varit med förr. Varför har vissa så svårt att lära av de förnuftiga. 😉
   

 12. Lars W

  OT men ändå ett litet ljus i tunneln. Hörde och såg Alf Svensson i Kunskapskanalen i går. Om hans synpunkter på energipolitiken är ett uttryck för var KD står så bäddar det för att KD klara 4% spärren.

 13. Olaus

  Björn nr 6
  Luleå Tekniska Universitet med fokusområdet gruvteknik och metallurgi har 5 genusprofessorer, ett tiotal docenter, forskarassistenter, universitetslektorer och doktorander i genusvetenskap.
  Universitetet som ska samordna forskningen i Norden inom gruvteknik och metallurgi lyckades i aug 2012 få pengar att utlysa en tjänst som professor i prospekteringsgeofysik. Detta i Sverige där över 100 prospekteringsföretag letar metaller sedan nya minerallagen tillkom.
  http://universitetsrekrytering.com/jobs/view/professor-i-prospekteringsgeofysik-2
   

 14. Jan E M

  Försäkringsbolagen börjar reagera över de ökade kostnaderna som stormar ställer till med i USA.
  http://www.di.se/#!/artiklar/2012/10/30/larm-om-skenande-kostnader-for-naturkatastrofer/
  Det är inte bara i USA som det förändrade vädret har ökat kostnaderna för samhället. På Iberiska halvön har väderförändringarna också medfört enorma kostnader samhället.

 15. Slabadang

  Bra Peter S!
  Jag delar in de som driver klimathotet i skyldiga/oskyldiga. Allt går ut på exploatering av människors rädsla för egen vinning och för mig utgör de skyldiga den svartaste ondskan. De oskyldiga medlöparna de ”nyttiga idioterna” blir ännu farligare eftersom de blivit så många.
  När barn och ungdomar nu till så stor del handikappas med en ångest att planeten håller på att gå under på helt påhittade grunder har jag liksom nolltolerans för de skyldiga. Att de suger ut medborgarna rent ekonomiskt kan jag leva med även om det svider i vad som är rätt och fel. Klimatprofitörer har inget samvete inför individer de inte träffar personligen och gör dem ansvariga. Men när de kränker våra barns rätt till framtidstro där deras sinnen är oskyddade inför att kunna försvara sig mot propagandan och indoktrineringen blir jag helt djävla svart i sinnet. Det är ett gigantiskt mentalt övergrepp de utsätts för utan chans till försvar. Att skapar en hel generation med en en negativ syn på sin existens och fria utveckling är nog det största kränkningen av de mänskliga rättigheterna som någonsin organiserats och sanktionerats.
  De riktigt oansvariga svarta krafterna profiterar på de oskyldigt ansvarsfullt  goda. IPCC och FN har blivit Mordor i sagan om ringen. Rockström Wijkman Larshamre är de svarta riddarna. De försöker knäcka de små fria liven till underkastelse under det allseende ögats mörka makt. Orcherna jobbar på vetenskräpsredaktionen och har intagit MSM-redaktionerna. I riksdagen finns angivarna och medlöparna. Men farligast av allt är alla de som håller käften av ren feghet och brist på moral de utgör den största gruppen och det är som Thomas Jefferson hävdade det räcker med att de rättrogna är tysta för att tyranneriet kan skapas och han hade så rätt.
  De rättrogna driver och samlas på TCS. Vem blir vår Gandalf?

 16. Peter Stilbs

  Jan E M #14 – detta är åter ett sätt att bedriva psykologisk krigföring, i syfte = vinstintresse, för försäkringsbolagen. Lägg istället skulden på stadsplanerare och dem som vill bo med havsutsikt eller nära en flod – på ställen där våra förfäder inte skulle drömma om att bosätta sig.
  Kostnader skenar – kanske – men inte pga stormar etc i sig. 

 17. Slabadang

  Jan EM!
   
  Att du jobbar för försäkringsbolagens vinstintresse gör att du borde begära lön från dem. Det är inte vädret som förändrats eller ökat utan det är större värden som skapas som påverkas av samma väder som tidigare. Att du inte kan skilja på orsak och verkan förklarar också varför du är CAGWfanatiker.

 18. Peter F

  http://www.medfak.umu.se/om-fakulteten/aktuellt/nyhetsvisning/tunga-puckar-genus-och-fysiologi-pa-rinken.cid113524 
  Vad tjänar sådant här till ?
  Man blir lite mörkrädd.
  http://www.humfak.umu.se/forskning/genusstudier/

 19. Ann L-H

  Lars Cornell #5 – Tack för att Du uppmärksammar mig på detta. För det första så har ”Relaterade inlägg” ändrats sedan jag skrev mina rader. Då under punkt tre stod ”Därför behövs TCS”.
  Sedan är det Briffa och den medeltida värmeperioden. Den hoppas jag kommer att debatteras mera här men det handlar om att Briffa, en av det sk hockeyteamet, nu visat upp en del högst intressanta rådata som gör att Mann´s hockeykurva får den slutgiltiga dödsstöten.
  ”The Cause” kan väl kort sammanfattas med att ett litet gäng med hjälp av vetenskapligt ogrundad skrämselpropaganda försök ta kontroll över jordens energipolitik med hjälp av FN.

 20. Adolf Goreing

  Angående konsensus så kan jag rekommendera var och en att läsa Currys draft som nu blivt publicerat. Det handlar om hur ett fabricerat konsensus i själva verket får motsatt effekt. Texten kan uppfattas lång och snårig för en del. Men jag lovar att den är verkligen värd att läsa som ett vaccin nästa gång någon hänvisar till konsensus. http://judithcurry.com/2012/10/28/climate-change-no-consensus-on-consensus/#more-10322
  Jag har länge försökt leta tillbaka på internet efter en länk som en brittisk skeptikersida hade för flera år sedan (c:a 2004). I den länken fanns ett internt dokument från en PR-byrå som jobbade åt den Brittiska regeringen och IPCC. Detta dokument beskrev hur man skulle kommunicera ”global warming” till allmänheten. Bl.a framgick tydligt att man aldrig skulle delta i debatter men hänvisning till konsensus. Så det är absolut ingen slump att se detta beteende om och om igen från de CAGW-troende. Är det någon annan här som okmmer ihåg eller sett något liknande? Tror också att ”Junkscience” hade länken upp väldigt länge.

 21. Peter Stilbs

  Adolf #20 – det fanns en sådan broschyr på ca 4 sidor i första Climategatematerialet (ca 60 MB – men den hittas lätt där).

 22. Adolf Goreing

  #21 Tack Peter! Ska kolla.

 23. Mikael

  Slabadang #15, bra skrivet! Jag tycker att Lars Bern har varit vår Gandalf. Men vi måste alla kämpa tillsammans mot mörkrets krafter. Det är skrämmande att det fortfarande är så lätt att indoktrinera folk med hjälp av skräckpropaganda!

 24. István

  # 14
  Väderförändringarna på Iberiska halvön är våldsamma!
  Det kan jag intyga.
  Först är det torka hela sommaren, sedan kommer det regn. Lokalt i enorma mängder.
  Och det upprepas från år till år. 

 25. Pelle L

  István
   
  Intressant!
  Låter som du har kommit en ny klimatcykel på spåren.
  Det ändrar sig alltså varje halvår från varmt och torrt till kallt och vått.
  Och sedan från kallt och vått till varmt och torrt nästa halvår?
   
  Det låter lite likt de årstidsväxlingar vi hade förr, innan klimatet spårade ur.

 26. István

  Tege Tornvall #9
  För god ordning och rättvisa bör kategoriseringen även omfatta:
  Ras. Ögon, hud och hårfärg.
  Härkomst. Invandrare,nordisk, europeisk(öst eller väst), utomeuropeisk.
  En eller båda föräldrar tillhörande resp. kategori ovan.
  Sedan skall vi inte glömma handikapp av olika slag. Fysisk såväl som mental.
  (fast det senare är redan väl tillgodosedd)
  Mm 

 27. Peter Stilbs

  István #26  – jag lade nu till en uppdatering sist i inlägget ovan …

 28. Håkan Sjögren

  Olaus  # 13 : Efter detta är det nog bäst att Stockholm överlämnar glosan ”Fjollträsk” till Luleå, alltså Fjollträsks Tekniska Universitet, FTU. Med sorg i hjärtat konstaterar jag även fjolligheter vid mitt gamla Alma Mater KTH.
  Mvh Håkan. 

 29. Jan E M

  Peter Stilbs #16 och Slabadang #17
  När det gäller klimat- och väderförändringar i USA och Iberiska halvön så har jag ingen egen erfarenhet utan måste lita på respektive lands egna uppgifter. Jag bara konstaterar att de officiella uppgifterna om väderförändringar i USA stämmer överens med försäkringsbolagens uppfattning att ökade försäkringsutbetalningar beror på mer stormskador.
  För egen del så har jag märkt att klimatet i Sverige blivit varmare med en längre växtsäsong och att isen på sjön där jag är uppväxt går upp tidigare. Den längre växtsäsongen märks mest på gräsmattan.

 30. BoE

  Slabadang #15
  Precis så som du beskriver sentimentet hos många av våra unga idag har också jag uppfattat att det faktiskt förhåller sig.
  Jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg den glöd , optimism och framtidstro, som präglade min ungdomstid. (50 – och 60-talen).
  Jag har ofta funderat på vad som gått snett och har mycket ovetenskapligt och säkert helt fördomsfullt börjat ana att vi har, i någon slags oförnuftig välmening, utbildat pedagoger för de yngsta till att inplantera denna livsfientliga totala rädsla och ångest för den okända hemska framtiden. Man ser många fler faror än möjligheter. Klart som korvspad att man inte kan må särskilt bra av en sådan ”programmering”.
   

 31. S. Andersson

  Hej alla glada deniers, har ni sett det här?
  http://www.huffingtonpost.com/2012/10/31/chris-matthews-climate-change-challengers-pigs_n_2048861.html

 32. Peter Stilbs

  Jan E M : ”…ökade försäkringsutbetalningar beror på mer stormskador…” – visst – mängden byggnader och deras värde har ökat  – stormarna är desamma eller mindre.
  Girigheten hos försäkringsbolagsdirektörerna har nog också ökat… de bonusar och löner som diskuteras i dag är astronomiskt mycket större än på säg 1960-talet, när en chef för ett större bolag kanske tjänade 3 ggr vad en enkel tjänsteman på samma bolag gjorde. Nu kan det röra sig om 100-tals miljoner – i årslön.
    
  Vi hade väl något om gästinlägg om stormars intensitet av Tage bara för ett par veckor sedan ?   

 33. Staffan

  ”Om Michael Mann har någon reell chans att vinna sin stämning mot Mark Steyn m.fl. vet jag inte, men det som de där pseudo-intellektuella skrev var alldeles klart bedrövligt.  Och totalt fritt från vetenskap:  hockeystickan har replicerats av flera andra grupper, och med helt oberoende matematisk teknik …
  ”Jag tror Mann kommer att gå till historien som vår tids Galileo, och hans angripare som de okunniga katolska figurer vars aggressivitet innebar början på slutet för deras idéer.”
  http://davidappell.blogspot.se/2012/10/still-blogging-in-twitter-world.html
  –   Bra skrivet!  Har inte vetenskapen konstaterat att temperaturen ökat med +0.513º !  Över hela jorden!  Vi dör!  Vi brinner upp!
  (Appell är förstås murvel.  Freelance science journalist.)

 34. Slabadang

  S Andersson!
   
  Trevlig gubbe! 🙂 Han tittar bara sig själv i spegeln under inspelningen? De gräver sin egen grav och försöker elda på sina egna fanatiker för radikalisering medveten om att han redan är gårdagens man och pratar ren Bullshit.

 35. Tudor

  Från Stilbs bloggpost:
  ”Klaus har ju fått uppleva kommunismens verklighet, med obligatorisk undervisning i Marxism från dagis och uppåt och känner lätt igen mönstret.”
  Obligatorisk undervisning i den grönröda ideologin började med barnprogrammen på  70-talet (det fanns bara SVT). idag forsätter undervisningen i MSM. Inga kritiska synpunkter släpps fram. 
   http://www.youtube.com/watch?v=WGPhLrssDG8

 36. Ingemar Nordin

  Jan E M,

  Vi har haft massor med inlägg om extremväder här på TCS. Det blir lite tjatigt i längden, men det finns ingen vetenskaplig grund för att global uppvärmning orsakar mer extremväder. Tvärt om är vi nere i en period med få och relativt svaga tropiska stormar och orkaner.

  Roger Pielke Jr som länge forskat på skador och kostnader hittar heller inget som tyder på att skadorna ökar. Det är helt och hållet ett påhitt av försäkringsbolagen, med Munchen Re i spetsen – ett sätt för dem att salta försäkringspremierna.

  Här är några inlägg som han skrivit i dagarna om just Sandy:

  http://rogerpielkejr.blogspot.se/2012/10/icat-on-hurricane-sandy-damage.html

  http://rogerpielkejr.blogspot.se/2012/10/top-10-damaging-hurricanes-within-50.html

  http://rogerpielkejr.blogspot.se/2012/10/sandy-and-top-20-normalized-us.html

 37. Bra Peter att du uppmärksammar den gigantiska hjärntvätt politiker och gammelmedia utsätter oss för. Genustokerierna är lika illa som klimattokerierna. Och det gäller alla de sju riksdagspartierna. Alliansen är de som ser till att pengarna skattepengarna flödar till genustokarna.
  Internet samt vårt ökande resande gör att det blir allt svårare för politiker och gammelmedia att lura oss. Fasaden, potenkimkulisserna, blir allt svårare att upprätthålla. En positiv sak med invandringen är att de inte varit utsatta för denna hjärntvätt som i Sverige redan börjar på dagis. Sen gör det politiska systemet invandrarna snabbt till bidragsberoende undersåtar.

 38. tty

  Istvan #24
  ”Först är det torka hela sommaren, sedan kommer det regn. Lokalt i enorma mängder.
  Och det upprepas från år till år.”
  Exakt! Det kallas ”medelhavsklimat” och har pågått i sisådär 3 miljoner år nu. Ferdinand Braudel har ett mycket intressant kapitel i sin klassiska och synnerligen läsvärda ”The Mediterranean World in the Age of Philip The Second” där han diskuterar hur just klimatet i stor utsträckning styrt den historiska utvecklingen i medelhavsområdet.

 39. En  av  de  bästa  svensk-textade Hitler  parodier är  nog  Genusväldets undergång.
  Men  enormt  avslöjande  är  nog  när  Hitler  får  reda  på  att  FNs politiska  lögn  IPCC  är  avslöjat  som  en  grotesk  lufthandel monopol bank  bluff-  Hitler Learns of Global Warming Collapse.
  http://www.youtube.com/watch?v=z8JnsEnfLY8
  Letting Al Gore know we aren’t falling for his junk science, Portland, Oregon 11/18/09
  http://www.youtube.com/watch?v=eLBJkEtKqls&feature=related
   
  Al Gore Caught lying!! Denies that Ken Lay, Goldman Sachs CEOs Helped Develop C02 Trading
  http://www.youtube.com/watch?v=sH0Ryek7rHk&feature=youtu.be
   

 40. Jan E M

  Ingemar Nordin #36
  Jag vet att du är tjatig och inte bryr dig om vetenskapliga resultat som inte stämmer överens med dina åsikter.
  Klimatet blir varmare. Varken du, Roger Pielke eller jag har forskat på vad det beror på, inte heller vad det får för konsekvenser. De som har forskat på området har en annan uppfattning än vad du har.
  Vad somhelst kan skrivas på Roger Pielkes blogg, det behöver inte ha någon som helst vetenskaplig grund.
  Att försäkringsbolagens uppfattning om hur vädret påverkats av det varmare klimatet, stämmer överens med klimat- och väderforskarnas uppfattning är bara ett konstaterande från min sida.

 41. Jan EM, nu tycker jag du är oförskämd när du hävdar att andra inte bryr sig om vetenskap (som de inte gillar). Speciellt från dig som inte någonstans har gett intrycket av att vara vetenskapligt skolad eller ens lagd. Dessutom har du i sak fel … (men det kanske du inte behöver klandras lika mycket för .. för du berättar om din tro.. och du inte verkar vara intresserad av, kunnig, eller kapabel att kolla hur det ligger till)
  Tror du fö på ’framtidsexperter’ i andra sammanhang också? När de försöker sälja dig ngt som är dyrt men som påstås löna sig om många år?

 42. Janne

  I kvällens Karlavagnen i P4 ska man tala om ”Extremväder – Det nya normala”.
   

 43. OR

  Slabadang #15
  Håller helt med dig, men var står vi när motsidan beskriver situationen med samma saga fast omvända roller. Finns det något alternativ till krig? Återvinning av atomsopor kanske?
  Särskilt håller jag med om din indignation över barnindoktrinering. ”Vi måste börja med barnen” är lika uselt slagord nu som vid 70-talets socialism. Om vi inte som vuxna kan leva det nya liv vi anser hör framtiden till har vi ingen rätt att belasta barnen med det.
     

 44. Tålis

  I Jan EM har vi väl ett typexempel på en hjärntvättad?! Trots att det inte finns några bevis för att stormar-orkaner ökar i antal och styrka med högre temperatur, utan snarare tvärtom, hävdar han med en papegojas envishet motsatsen för att desperat klimatalarmister numera försöker köra med väder istället för klimat när uppvärmningen har upphört som imbecillt argument för att minska/stoppa användningen av fossila bränslen.
   
  Dessa klimatalarmister (pseudforskare/politiker/journalister) är inte bara lögnare, utan även sannolikt onda, de vill oss illa. Alla som vet att billiga energibärare och metaller är mänsklighetens och vår civilisations materiella grund, vet/anar/misstänker det.

 45. Slabadang

  Ni kan vara lite gladare idag!!
   
  Det händer allt mer bakom kullisserna. Det största hotet mot demokratin och den öppna samhällsdebatten idag är våra journalister jepp ! just det det största hotet mot demokratin och yttrandefriheten är våra journalister.. Den hatkärlek som råder i terrorbalansen mellan media och politik kommer få en ny tredje part som  inträder för att plocka bort risken för felaktiga knapptryckning och minska risken skador för tredje part i striden. Från journalismen strålar överförmynderiet och folkföraktet underifrån möts det med att ömsesidigt förakt och trötta uppgivna suckar.
  Det maktmissbruk och överförmynderi som sedan länge etablerats på redaktionerna kommer få sin motkraft i form av öppenhet och ett nytt ansvars och insynsförhållande.Förändringen av maktbalansen mellan producent och konsument kommer att utjämnas till fördel för den senare. Möjligheten till manipulation och missbruk kommer att krympa rejält och det kommer endast att vara lönsamt att följa de grunder och de berättigade krav och förväntningar allmänheten har på SIN journalistik. Ska man producera god journalistik kommer man tvunget framöver att förtjäna rätten att få betalt för arbetet men efter endast mycket enkla krav och regler att följa och många fler kommer att kunna bidra till vad som idag kallas ”public service”.
  Svenska folket är värt att få en journalistik de kan lita på och journalister måste bli bekräftade och belönade för att göra rätt istället för fel. Själva nyckeln låg redan där i form av begreppen ”opartisk saklig” och oberoende från vad är vad som numer utgör den återstående frågan. Att hitta det nyckelhål nyckeln passade i var vad som var den svåra uppgiften. Efter sjuttiotvåtusen olika försök har jag nu till slut funnit det stora lås nyckeln till slut passade in i och dörren är numer öppen. Människor i samverkan för att lösa ett komplext problem är ett måste för att nå fram till verkligt hållbara förslag och lösningar.
  Vi står inför en ny förtroendeskapande demokratireform och endast de som är nöjda med och accepterar att den svenska journalismen ligger i nivå med telefonförsäljare i förtroende kan acceptera nuvarande ordning.
  Reformen är både good och bad news för befintlig journalistik men alla inblandade parter vill nånstans ändå att kvalitativ information, nyhetsförmedling och journalistik skall vara och måste få vara lönsam. Den nya reformen gör kvalitativ journalism lönsam och nya affärsmodeller kan växa fram där ur.Det är åsiktstrumpeterna och åsiktstyrarna som kommer få det jobbigt att motivera sin existens. De utgör tyvärr ingen minoritet idag och slåss med kniv för att behålla sin makt och sina positioner. Utan folkligt stöd kommer de få ännu svårare att motivera sin existens. Partiskhet och osaklighet blir olönsamt för folk är knappast beredda att betala för dem!
  Jag undrar hur olika redaktioner reagerar inför detta faktum. MSM och public service bolagen är redan till hälften uppkäkade av nätet och deras makt och inflytande vesänligt reducerat. Konstigt nog blir det här förslaget till reform samtidigt en hjälp som kan rädda dem till fast mark under fötterna igen på rätt villkor och samtidigt hjälpa media att komma närmare den publik de faktiskt finns till för. En chans stärka sitt förtroende genom att förtjäna det genom att bättre lösa sin ursprungliga uppgift att tjäna ”allmänyttan” istället för ”egenyttan”.
  Att navigera rätt bland alla de minerade områden, kobbar och blindskär är ett rent litet helvete i terrorbalansens territorium där alla bevakar sina egna privilegier och territorium. Det journlaistiska territoriet skyddas som styrt av Nordkorea och varje politiker som närmar sig deras område ses som inledd invasion. Minsta felsteg utlöser vapenskrammel och stridigheter. Vi ska helt enkelt skicka in fredsbevarande trupper in i detta område och skilja de stridande parterna åt desarmera minor och riva taggtrådsstängsel runt bunkrarna. Allmänheten är denna fredstruppen!! Allmänyttan blir inte bara ett ord. Den blir konkret och kontrolleras av rätt part på rätt villkor med rätt mandat.

 46. Slabadang

  Ett litet tillägg!
  I debatten och skrifterna om programföretagen dvs SR och SVT talas mycket och helgas deras ”fristående”. Är det någon som funderat över vad som ligger bakom? fördelar/risker? Att i detalj studera våra programföretags strukturer reglementen och policys är faktiskt enormt givande. Ännu er intressant är att studera hur ansvarsfördelningen ser ut ! 🙂 ja och GRN vet ni ju redan bara är en kuliss för granskning ett snyggt riggat sätt att lura till sig förtroende. jag är faktiskt impad av hur helsickes grundliga de var när de satte upp strukturen runt PS dvs hur formulerade ritningarna till de höga murarna och elstängslen runt den. Precis med samma logik och argument som DDR byggde sin mur för att skydda sin befolkning från väst. Ja helvete vad grundlurade alla har blivit!
  Skiten har funnits sedan kvarn brann men ingen eller få har upptäckt det stora hål som finns genomgående i hela verksamheten. Vi har fyllningsmassan !! 🙂

 47. bom

  OT Jag skummade Ny Teknik. Förutvarande kommunisten Karin Svensson-Smidt numera miljöpartist har nyktrat till och insett att Pumplagen blev en katastrof. Förvånande nog har hon också insett att det är galet att konvertera mat till etanoldrivmedel – så nu försöker hon med rötgas i stället. Pumplagen infördes nog under hennes miljöpartisttid och hon var säkert övertygad om att det var ett genidrag hon röstade för. Nu bara några år senare har hon förstått att det var en generaltabbe i stället. Nu när hon kommer dragande med en rötgaslag så kanske hon borde fråga någon med kapacitet att göra enkla överslagsberäkningar (t ex Dr Max på Andas Lugnt?).
  Snälla Karin S-S hitta inte åter på en massa orimligheter baserat på Dina ytterst grunda kunskaper och försök inte lagstifta till något (för då blir det skit igen). Försök inte tänka själv och fråga inte folk med en snäv egenintresseinriktning – det blir bara fler stolleprov i form av skadliga lagar som ingen behöver. Bäst vore om Ditt andra stolleparti lämnade riksdagen (och varför inte det första stollepartiet också?).

 48. Tege Tornvall

  bom, 47. Vore det inte bättre om Karin Svensson-Schmidt faktiskt tänkte SJÄLV, sökte basdata och INTE litade på olika auktoriteter? Det är det väg jag och många med mig har gått. Hon har ju redan kommit en bil på väg!

 49. #48:  Hon ville ju även förbjuda lastbilstrafik under helger för att spara bränsle etc. etc.

 50. bom

  Tege  Jag har nog givit upp hoppet om Karin S-S! För mig verkar det som om hon hela tiden har en väldig otur när hon tänker. Jag skulle föreslå t ex att de som partierna föreslår att vi skall rösta på underkastas psykotekniska prov+ högskoleprovet med krav på resultat 100% rätta svar!

 51. Tege Tornvall

  Slabadang 45. Problemet är att insatt journalistik tar tid och kostar pengar. Det kräver kunskap och tar tid att studera och läsa in ämnen. Det tar tid och kostar pengar att vara på plats. Det tar tid att utvärdera fakta och skriva. Tiden är knapp, och intäkterna minskar. Huvudkonkurrenten är inte direkt TV eller digitala medier utan BILDEN, som ger intryck men inte kunskap. Bilden är för omedelbar upplevelse och ”konsumtion” men kräver kompletterande fakta för att få mening. All seriös journalistik är därför SKRIVEN efter seriös research och eftertanke. Det blir allt svårare att få tid och betalt för det när folk i TV-soffan matas med idiotier om hustrusökande bönder, matätande och -lagande kändisar, tillrättalagda frågesporter och annat trams.

 52. Tege Tornvall

  För att inte tala om allt PRATANDE i radio och TV! Ett ständigt babblande utan en tyst minut. Läs Heinrich Bölls utmärkta lilla bok om Doktor Murkes samlade tystnad – och Tage Danielssons historia om mannen som gick till doktorn för att han hörde dåligt men sedan hörde allt oväsen i och utanför huset och bad att få höra sämre igen!

 53. Ann Lee

  #51. Du glömde bort bondsökande honor.
  Du förstår, de berikar miljön och är ett bidrag till mångfalden. 
  – 

 54. Slabadang

  Tege Tornvall !
   
  Det är ett problem som blir betydligt mindre efter reformen. Kvalitet kostar tid och skall ersättas därefter. jag har haft stora problem med just idetorkan hos de som sitter med makt och möjligheter att förändra.I bland räcker det inte med att leda hästen fram till vattnet utan man får till slut ta till slangen för att poletten skall trilla ned. man måste helt enkelt skapa en belöning och ersättningsmodell som belönar rätt saker av rätt skäl. 
  Reportage om bantningstrumpor har inte samma allmännyttiga värde som en djup analys av EU samarbetet eller svenska skolan.
   
   

 55. Slabadang

  Tage!
   
  Det är bla MSMs affärsmodell som förstör deras journalistik.

 56. Staffan

  #51.  Ja, journalistik är krävande.  Att snabbt resumera en händelse är inte lätt.
  –  Men problemet är ju mera de opinionsbildande artiklarna.  Hurrikanen Sandy kan väl beskrivas tämligen lika av en miljöpartist och en ’moderat’. (Om det nu finns m-murvlar.)  Men att beskriva Obama och hans regims konsekvenser?  Där blir ens egen åsikts-bakgrund viktig.
  –  Själv vill jag påstå att rapporteringen från USA numera är under isen.  (Det är USA också, men jag menar inte så.)  Om man idag lånat upp lika mycket (i % av BNP) som vid Andra världskrigets slut är något fel.  Och bakgrunden är inte kriget (Mellersta Östern), utan Fannie och Freddie.  Två mycket stora, statskontrollerade lånebolag som gett inteckningslån till fel personer.  Clinton-beslut 1997.  Konkurs 2008.
  –  (Och Obama bidrog mer än de flesta här!  Genom sin ”landmark lawsuit” mot Citibank för att låta även fattiga ’svarta’ få inteckningslån.  19 av då 186 klienter äger fortfarande sitt hus fullt ut.)
  –  Svenska ”konservativa” är inte som amerikanska.  Svennarna är lite överklass, men annars ”som folk är mest”.  Amerikanerna har en trosbakgrund, de försöker leva efter en moral, har en klar etik.  Man kan vara fattig – men som människa har man ändå kvar sitt fulla värde.
  –  Det är väl därför amerikanska ’konservativa’  verkar helt omöjliga att förstå för svenska murvlar…
  –  Men att man har Obama som idol, efter vad han gjort för USA:s ekonomi – det är helt obegripligt…

 57. Slabadang

  Bom 🙂 Smith voine voine voine

 58. Vår dagliga hjärntvätt,en utmärkt inlägg på denna blogg av
  P.Stilbs,den fångar in i en samhällsutvecklings dilemma
  passande för Sverige som är mycket träffande,liknande ett
  DDR system men än mer raffinerad.
  Den får en att tänka efter,ämnet är idag mycket ämnad för en
  skeptiker för utvecklande av argument i ett s,k demokratiskt
  samhälle,men som överförmynderiet vill lägga beslag på.
  Stora ord som vetenskap används för att övertyga oss samhäll-
  medborgare i ett politiskt likartat tävling för mer röster i sina
  partier.
  ALI.K.

 59. Till många av skribenter på TCS görs bra inlägg i P.Stilbs Vår dagliga
  hjärntvätt ,det visar på en fin bredd i på TCS bloggen.ämnet är ju
  otroligt intressant för tankegångar,kommer säkert de som
  påstår att ’förnekare’ kommer med fler konspirationsteorier ur detta.
  Men skeptiker är ju vana att höra dessa påståenden.
  ALI.K.

 60. Tålis

  Vi har ju också ordförbuden, åtminstone i offentliga sammanhang. Ta t.ex. nyligen en sportkommentators förlupna ”svarting” i SVT. Då hoppar censurivrarna genast fram och yrkar t.o.m. på yrkesförbud. För ett ord!!! Själv visste jag inte ens att det ordet var ”förbjudet”, men är det harmlösa ”negerboll” satt i skamvrån så var det väl inte oväntat.
   
  Vidare finns den självpåtagna censuren, särskilt gällande massinvandringen av bidragstagare. Det får inte ens nämnas att det finns några problem som beror på invandringspolitiken och dem; lycksökarna. Står det i någon tidning t.ex. att en ”svensk” är tagen/efterlyst som terrorist, vet man att det är en utlänning.
   
  I klass med DDR och nyspråk/dubbeltänk i Orwells roman.

 61. bom

  Sjöng för yngsta barnbarnet i går kväll ur boken Nu Skall Vi Sjunga (Förlag Almqvist & Wiksell den är tryckt 1943 och utgiven ”på föranstaltan av Sveriges Allmänna Folkskollärarförening). Vi råkade så småningom landa på visan I Niggerland… den om familjen krokodil ni vet? Nu undrar jag bara varför t o m själva Nilens strand är svart? Kan det bero på översvämningarna och bördigheten? Och vad sjutton håller Centrum Mot Rasism på med? Sköter dom inte sitt jobb? Var är bokbålen för bövelen? Noggerglass på er allihopa! Ord och musik är av en Mart Gergårdh. Lever den gubben än så bör man väl lägga dit honom också – på bålet då. 🙂

 62. Staffan

  Uttrycket ”etniska svenskar” är också förbjudet!  Statsministern använde det.  Men pressen gick upp i falsett, och skrek, bara skrek.
  Själv tog jag då det definitiva beslutet att aldrig mer köpa en stockholmstidning.  (De finns på biblioteket.)
  DN:s upplaga, vardagar 2006, var 347.000 ex.  Vardagar 2011  285.700
  SvD:  vardagar 2010  192.100.   Vardagar 2011  185.600.
  (DN har åtminstone fattat situationen rätt:  Försök att bli en lokaltidning för Stockholm.  Politik och ekonomi är lite för avancerat för er murvlar.)