Vad har hänt med den akademiska miljön?

Tidigare har jag skrivit om förfallet på Chalmers där Martin Hultman ska åsiktsregistrera ”klimatförnekare”. Liknar Stasi fast registreringen sker elektroniskt. Regeringen Löfven står bakom via Energimyndigheten som anslagit sex miljoner kronor.

En av våra läsare och kommentatorer Rolf Hammarling har inkommit med synpunkter och kommentarer till KTH-rapporten ”Framtider bortom BNP-tillväxt” samt korrespondens med ansvariga på KTH.

Hur långt har vetenskapliga förfallet gått på KTH? Döm själv.

__________________________________________________________________________

På många plan präglas den akademiska verksamheten av politiska, snarare än sanningssökande vetenskapliga ambitioner. Detta är kanske speciellt tydligt inom områdena ”klimat”, ”miljö” och ”energi”.  I tillägg har det uppstått ett nytt begrepp – ”hållbarhet” – som snarast har religiösa undertoner och saknar egentlig mening. Ett parallellbegrepp är ”cirkulär ekonomi”. Dessa områden är starkt politiskt styrda genom nuvarande struktur för forskningsfinansiering, där ämnesval och ”resultat” i förutbestämd riktning premieras och gynnas.

KTH_Rolf_logos

En ”forskningsrapport” – ”Framtider bortom BNP-tillväxt” kom nyligen i tryck, och illustrerar problemet skrämmande väl. Det är ett 20-tal bidragande delförfattare, främst från Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad vid KTH. En huvudperson är Göran Finnveden, sedan många år vicerektor vid KTH, med särskilt ansvar för området ”Hållbar utveckling”. Andra högskolor och universitet har också bidragit, och det hela har främst finansierats av forskningsstiftelsen Formas.

KTH_Rolf_Framtider_s

Rapporten är i realiteten mer en politisk avsiktsförklaring än en vetenskaplig redovisning i normal mening, och ansluter sig närmast till Miljöpartiets och Vänsterpartiets ideologiska syn. Innehållet baseras på ett antal delarbeten, vissa på examensarbetsnivå.

Patrik Engellau har på bloggen Det Goda Samhället tidigare kommenterat rapporten i ganska så sardoniska ordalag, under rubriken ”Om klimatalarmisterna får som de vill”. Rolf Hammarling, en av Klimatupplysningens läsare, uppmärksammade den via Engellau’s inlägg och blev vid närmare studium förfärad över nivån och innehållet. Det föranledde Rolf Hammarling att skriva till KTH:s Rektor och vi publicerar mailväxlingen. På begäran av Rolf Hammarling lägger vi inte ut hans privata e-postadress.

Från: ROLF Hammarling <<xxxxx@xxxxx>>
Datum: lördag 4 januari 2020 16:13
Till: ”rektor@kth.se<mailto:rektor@kth.se>” <rektor@kth.se<mailto:rektor@kth.se>>
Ämne: Rapport: Framtider bortom BNP-tillväxt 

Hej!
Jag heter Rolf Hammarling, är pensionerad statstjänsteman, och har också en forskarexamen i bagaget. Det gör att jag har en viss vana att läsa vetenskapliga publikationer, och vet vilka krav man kan ställa på en sådan.

Jag råkade nyligen bli tipsad om publikationen ”Framtider bortom BNP-tillväxt”, och har läst den, med stigande förvåning, fört att inte säga bestörtning. Detta är inte en forskarrapport, utan en politisk pamflett, signerad Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Rapporten vimlar av politiska utsagor och värdeomdömen, som inte hör hemma i en vetenskaplig publikation.

Ett nyckelbegrepp i rapporten är ”hållbar”, t ex hållbart samhälle, hållbar utveckling, hållbar omställning etc. Men inte någonstans i rapporten har man definierat vad man menar med ”hållbar”, utan verkar tycka att det är självklart vad begreppet innebär. Det kanske det gör för en miljöpartist, men inte för en forskare. Det är ett politiskt ”buzz word”, som används i alla möjliga och omöjliga sammanhang, även i din egen programförklaring på din hemsida på KTH. Utan definition är begreppet meningslöst. Vad som är hållbart är olika för olika personer. Det är en avgörande brist att hela rapporten bygger på ett odefinierat begrepp. När jag själv genomgick min forskarutbildning fick jag lära mig vikten av att använda definierade begrepp, så att man vet vad man pratar om, och därmed också kan mötas i en diskussion.

Ett annat mycket använt begrepp i rapporten är ”rättvisa”. Rättvisa är ett politiskt begrepp, som inte har något med vetenskap och forskning att göra. Man behöver bara fråga sig vems ”rättvisa”, och vem som avgör vad som är rättvist, för att inse rapportens politiska natur.

Om du inte läst rapporten rekommenderar jag dig att göra det, särskilt kapitel 4-6. För att illustrera vad jag menar med ”politisk pamflett” ska jag redovisa några citat ur rapporten från ovannämnda kapitel.

Kap 4, sid 37-38:
”Bostaden är – snarare än en basal funktion (och rättighet) – idag mer av en handelsvara och ett investeringsobjekt. Boendet marknadsförs till konsumenter som köper en livsstil, där dominerande ekonomiska och sociala normer gör att det är än svårare att ställa sig utanför, av risk för att gå miste om en så kallad bostadskarriär. Att äga sin bostad har dessutom främjats politiskt under en längre tid, vilket innebär att många hushåll är alltmer belånade, inte minst i storstadsområden där bostadspriserna är höga. På så vis är en stor del av befolkningen invävda och beroende av en fortsatt ekonomisk tillväxt med inflation och låga räntor.”

Vänsterpartiet hade inte kunnat säga det bättre.

Kap 5, sid 42:
”Vi bör sikta på att forma ett ekonomiskt system som både håller sig inom planetära gränser och som tillgodoser alla människors grundläggande behov, även utifrån ett globalt rättviseperspektiv.”

Kap 5, sid 43:
”En slutsats av arbetet med scenarier är att ekonomisk omfördelning kan vara nödvändig för att uppnå de sociala hållbarhetsmålen i en icke-växande ekonomi.”

I samband med detta beskriver man också förslaget om basinkomst, eller medborgarlön, ett välkänt miljöpartistiskt förslag. Kan det bli mer politiskt?

Kap 5, sid 46:
”Att bygga kapacitet för att driva en samhällsutveckling bortom BNP-tillväxt är beroende av att aktörer med inflytande, makt och resurser för samhällsförändring bär de centrala tankar och idéer som detta projekt bygger på: tankar och idéer som behöver styra beslutsfattande, såväl inom politiken som inom näringslivet, i det civila samhället och bland medborgare.”

Detta kallar jag politisk aktivism, inte forskning.

Kap 6, sid 50:
”Scenarierna och den diskussion och analys som de gett upphov till visar på att det finns möjlighet att gå mot hållbar utveckling och bibehållet eller ökat välbefinnande. Men välbefinnande behöver bygga på andra värden än i dagens samhälle. Och för att det ska fungera, stödjas och få genomslag behöver politiska styrmedel och åtgärder utarbetas och utvärderas.”

För att vara slutsats i en vetenskaplig publikation är det närmast häpnadsväckande.

De ovannämnda citaten (endast några få bland många liknande) menar jag visar på att hela rapporten är genomsyrad av politisk ideologi, företrädesvis miljöpartistisk eller vänsterpartistisk sådan. Den kunde lika gärna ha kommit från Miljöpartiets eller Vänsterpartiets respektive partikansli. Men den marknadsförs som en forskarrapport, med förment vetenskaplig status. Vilket jag menar är ett hån mot allt vad vetenskap heter.

Så, om du tar något som helst ansvar för vad som publiceras inom KTH:s väggar, och under KTH:s varumärke, skulle jag rekommendera dig att snarast dra in detta aktstycke. Det handlar inte om censur, utan om vetenskaplig renhållning.

Med vänliga hälsningar
Rolf Hammarling

Svaret från Rektor och fortsatt kontakt var ganska förutsägbara:

Den fre 10 jan. 2020 kl 10:47 skrev rektor@kth.se<mailto:rektor@kth.se> <rektor@kth.se<mailto:rektor@kth.se>>:

Hej!
Tack för ditt mejl.
Jag har inte läst publikationen än, men föreslår att du i förstone vänder dig direkt till forskarna i fråga. I övrigt gäller för forskning akademisk frihet som bl.a. handlar om forskarens frihet att fritt välja forskningsfråga samt publiceringskanal.
Vänliga hälsningar
Sigbritt Karlsson

Svaret tillbaka till Rektor:

Date: fre 10 jan. 2020 kl 14:39
Subject: Re: Rapport: Framtider bortom BNP-tillväxt
To: rektor@kth.se<mailto:rektor@kth.se> <rektor@kth.se<mailto:rektor@kth.se>>

Hej!
Tack för svar. Som jag skrev i mitt förra mail handlar detta inte om akademisk frihet, utan det handlar om vad som kan betecknas som forskning och vetenskap, och vilket ansvar du tar, i egenskap av rektor för KTH, för kvaliteten i det som produceras i KTH:s namn. Jag vidmakthåller att denna rapport är en politisk pamflett, och att den, som forskningsrapport betraktad, är undermålig. Är tveksam till om det hjälper att vända sig till projektledaren Göran Finnveden, han står ju bakom rapporten, och anser väl därmed att den håller måttet. Han är ju dessutom vicerektor med särskilt ansvar för hållbar utveckling, så jag antar att rapporten speglar hans egna värderingar. Bättre då att skriva till Annika Stensson Trigell, som är vicerektor med särskilt ansvar för forskning. Det skulle vara intressant att höra vad hon anser.

Vänliga hälsningar
Rolf Hammarling

Vad ska man säga? Absurditeten förstärks ett par klasser genom annat tidigare agerande av sagde vicerektor Finnveden under 2019.  Han hade retat sig på att en KTH-anställd på en blogg under KTH’s domän uttryckt sig skeptiskt om nuvarande klimatalarmism, och Finnveden gav uttryck för sin upplevda olycka i vänstertidskriften ETC. Dessa personliga bloggtyper var fullt sanktionerade och uppmuntrade i sig på KTH, men innehållet var tydligen hädiskt. Sagda blogg stängdes kort därefter centralt ner, utan någon hållbar 😉 motivering i övrigt till bloggskribenten.

 

KTH_Rolf_Finnveden_s

Fundera avslutningsvis en stund på implikationerna av användningen av begrepp motsvarande “KTH’s åsikt” (i klimatfrågan) gentemot honnörsorden “akademisk frihet”, som Rektor använder i sitt svar – samt också gentemot relaterade vetenskapliga begrepp från det förgångna.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Intressant artikel. Hållbar utveckling finns överallt. Såg att det var Lester Brown som myntade uttrycket för snart 50 år sedan. Finns nu också med i den nya läkarutbildningen. Trodde i min enfald att läkarna alltid jobbat för att kroppen ska hålla. Nu gäller det att se till att samhället ska hålla. Bara att hålla tummarna att naturen inte sätter käppar i hjulet. Jordbävningar och vulkanutbrott har ju den egenheten att dom slår sönder det hållbara. En forskar rapport från Chalmers och Göteborgs universitet har kommit fram till att det finns en ”realistisk potential” att minska på flygets klimat utsläpp med 25 procent genom kortare flygresor och andra transportmedel. Dom vill hitta på styrmedel för att minska på klimat utsläppen. ”Nu ska vi se hur stor den realistiska potentialen är. Nästa steg är ju att se hur vi kan få folk att ändra sina resvanor. Vilka styrmedel som är möjliga och vilka som är effektiva, säger forskaren Erik Lundberg”. Ännu en forskare som har miljöpartiets politik som riktmärke. Mina föräldrar och deras 12 syskon (9 män och 5 kvinnor) var nog inte medvetna om att dom gjorde stora insatser för att rädda planeten. Ingen av dom satt i ett flygplan. Bara två av dom hade körkort och bil. Dom var födda mellan 1899 och 1918.

 2. Carin S

  Jag vill vara med när det kommer att ske forskning om hur en hel värld trodde på klimathot o klimatförändringar och hur forskningen kunde mer liknas vid tro än vetenskap.
  Frågan är när det inträffar – hoppas i en snar framtid.

  Trevlig helg,
  Carin

 3. Mats Kälvemark

  Tack Per och Rolf för en välbehövlig tankeställare!
  Sorgesam läsning för en gammal KTH:are (B 69) men framförallt sorgligt för Sveriges framtid som land när flummet har fått breda ut sig så till den milda grad! Chalmers även inkluderat i detta.
  Och vad gäller Martin Hultman så har numera Energimyndigheten till hans projekt sammanlagt anslagit 10,6 miljoner riktat mot ”klimatförnekare”. De sista 4,7 miljonerna anslogs 190101 och detta delprojekt har titeln ”Män och energi. En genusanalys av olika manligheter inom energisektorn.” Suck…tar mig för pannan!

 4. Rolf Mellberg

  Lite OT kanske men…

  Det är svårt att definiera vad som är hållbart men lättare att ge exempel på vad som INTE är hållbart.

  För solenergianläggningar byggda med rörliga speglar som pekar mot ett torn, i vilket smält salt hettas upp…. ser solen ut att ha gått ner för gott:

  INTE hållbart allså.

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-06/a-1-billion-solar-plant-was-obsolete-before-it-ever-went-online

 5. Ulla Storm

  Jeg følger intenst ” Det verdensomspændende klimahysteri”- og er efter at have anskaffet og læst bøger af Johannes Krüger -Danmark – Ole Humlum – Norge- Lennart Bengtsson- Elsa
  Widding og nu Jacob Nordangård Rockefeller En klimasmart Historia- og i disse dage
  David Rothkopf- Superclass, må jeg erkende, at klima er én ting- uvederhæftig politik er en anden.
  Speciel stor ros til Svenske- Norske hjemmesider, der behandler klimaproblematikken på
  en meget seriøs måde.

 6. Per I

  Forskare på Stockholms Universitet är också ofta ute i debatten och förstärker klimatångesten.

 7. Håkan Bergman

  Mats Kälvemark #3

  Här öppnar sig oanade möjligheter, vi måste naturligtvis införa kvotering även bland våra enheter inom fysiken, det måste bli ett slut på den närmast totala dominansen av heterosexuella europeiska män där. Vi kan möjligen behålla enheten Ci. Vem slår till och kapar åt sig ordförandeposten i kommitén, en gyllene framtid väntar med resor, paraplydrinkar och årliga kongresser på trevliga platser?

 8. Lennart Bengtsson

  Vad dagens universitet och högskola sysslar med förefaller ha allt mindre att göra med vetenskap utan snarare med uppfattningar, tyckande och värderingar. Det är helt enkelt skrämmande och påminner alltmer om medeltidens katolska kyrka eller ideologin i de totalitära staterna. Hållbarhet och genusbegrepp är snarlika de begrepp som öststatsstudenterna och Sovjet sysslade med när marxism-leninism stod på schemat. Jag vet, då jag efter kommunismens fall intervjuade akademiker från Östtyskland för eventuell anställning. Det var belysande när jag förhörde mig om vad de sysslat med under sin universitetsutbildning. När jag frågade om marxism -leninism tittade de besvärat i golvet. Mitt råd till begåvade svenska studenter är att söka sin utbildning utomlands! Att få någon ändring till stånd bedömer jag som utsiktslöst inom de närmaste decennierna.

 9. Johan Montelius

  ”Men inte någonstans i rapporten har man definierat vad man menar med ”hållbar”, utan verkar tycka att det är självklart vad begreppet innebär. ”

  Nu har ju jag gått den obligatoriska kursen i hur man skall föra in ”hållbar utveckling” i KTH:s alla kurser så jag vet svaret. I den kursbok som vi fick ”Hållbar utveckling – en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare” (Fredik Gröndahl, Magdalena Svanström) finns svaret på sidan 34:

  ”Begreppet hållbar utveckling – Ett politiskt ställningstagande som bygger på etiska principer”

  Jag var helt paff och undrade om nästa kurs skulle bygga på Maos lilla röda eller Das Kapital men det var ingen som ens förstod frågan. Det verkade helt självklart att ett universitet skall syssla med politisk fostran.

 10. Även jag har en civilingenjörsexamen från KTH (plus en examen från Stockholms Universitet). Om jag kommer ihåg rätt var det tre tjejer av 180 som började på min linje på KTH. Redan första året var tufft med svåra tentor och många gav upp efter ett år. Två av de tre tjejerna slutade. Studielånens villkor styrde mycket. Tråkigt för alla killar med så få tjejer.

  Men på festerna (det var många) bjöd vi in tjejer från sjuksköterskeskolan. De tyckte det var roligare att festa med oss än med de ”malliga läkarkandidaterna”.

  Sen håller jag med Lennart Bengtsson. Är du begåvad så sök dig utomlands. Politiska flummet på KTH (och Chalmers) kommer att medföra att examen därifrån inte blir mycket värt i framtiden. Möjligen kan du gå på KTH om du vill göra karriär i Sveriges socialistiska offentliga sektor. Där åsikter är viktigare än kunskap.

  För de som inte känner till det är Lennart Bengtsson Sveriges internationellt mest kända klimatforskare. Inte agronomen Johan Rockström som stats-TV (Sveriges Television) alltid intervjuar som ”klimatexpert”.

  Som arbetsgivare har jag tidigare anställt flera hundra personer inom tekniska IT-sektorn. Jag var alltid noga med att se VILKET universitet de hade examen ifrån. Precis som I USA där jag forskat om klimatet. I USA är VILKEN skola du gått på viktigt, inte vilken utbildning du har.

 11. latoba

  #9
  Jag kan inte annat än tycka synd om dagens KTH-studenter som ska tvingas ägna dyrbar tid åt sådant trams. Annat var det på min tid, 1950-talet

 12. Rolf Mellberg #4

  Lite OT ja, men en angelägen sakfråga kan ställas i det sammanhanget:

  Artikeln visar vad jag kan förstå i första hand på problem med ånggenereringen från saltsmältelagret. Mycket reparationer, många tekniska problem ochstillestånd.

  Sedan redovosas en korstnadsjämförelse mellan photovoltaic och projektets elkostnad. l min värld jämför man äpplen och päron! Det ena projektet tar ansvar för back up elen, det andra gör det inte!

  Det här är ett problem som alltför sällan diskuteras på djupet. Så länge solel och vindel tillåts mata ut sin el på nätet med företrädelse i samma ögonblick som den produceras och så länge de vältrar över back up kostnaden på andra producenter har vi en orättvis jämförelse av kostnader. När sol och vindel endast utgör en mycket liten del av totalen spelar det inte så stor roll att andra elproducenter får hålla tillbaka sin produktion, deras kalkyl påverkas inte nämnvärt.

  Detta gäller särskilt om de andra producenterna är vattenkraft som är vana att snabbt variera sin output och som har små kostnader när de inte producerar – de är ändå byggda med variabel produktion i kalkylen. Så avskrivningarna (en fast kostnad) och de övriga marginella kostnaderna för driften (ett kontrollrum i stort sett) påverkar inte totalen nämnvärt. Repkostnaderna kan t o m gå ner av stillestånden. Detsamma gäller i viss mån för ett gaskraftverk. Små driftkostnader och besparingar på bränslet ligger som pluspost och balanserar att drift och avskrivningskostnader får slås ut på färre årliga timmar.

  Men tänk ett kärnkraftverk. Bränslekostnaden är mycket låg i helheten, driften behövs såväl när det står som när det går av säkerhetsskäl, avskrivningarna är höga och livslängden förkortas vid snabba belastningsändringar (termiska spänningar utmattar stålet). Tänk er att sol och vind ökar och back up ska fördelas för kärnkraften på allt färre timmar. Frankrike har krävt betalt av Tyskland för merkostnaderna när de senare försökt ”sälja” sitt vindelöverskott till noll kronor per kWh.

  Det enda som funger är att ha samma ägare till back up som förnyelsebart. Då måste de göra en ”totalkalkyl”, vi kan ju inte tillåta att vi står utan el ibland.

  Jag har på detta forum ställt frågan tidigare hur man i Tyskland löst saken. Äger vindkraftsföretagen de kolkraftverk man tvingats bygga i landet? Som har rätt väsentliga driftskostnader med personal. Ska kolföretaget ta smällen av att slå ut sina avskrivnings och driftskostnader på allt färre drifttimmar allt eftersom vindelen ökar i omfattning? Någon som följt diskussionen på nära håll?

  Vad säger Vattenfallschefen om den kalkylen, han som påstår att kärnkraftsel är dyrare än vindel?

  En enda motkommentar kan jag tänka mig – det är inte vindstilla överallt samtidigt. Nå, men då får ju vindelbolagen vara de som betalar för den radikala utbyggnaden som krävs för överföringskablarna, även till utlandet. Jag är extremt mycket för marknadsekonomi på många områden – men inte på detta! Här borde en enda aktör ta helhetsansvaret. Vet att det är en svårlöst ekvation, vi har redan sedan länge en massa privata energiproducenter. Men med vettiga skatter och bestämmelser kunde en lösning nås – förutsatt EN aktör styr.

  På mig verkar miljökramarna inte ha tänkt alls på helheten.

 13. Stig H Moberg

  Jag och min hustru är också som gamla KTH-are (båda E63) förfärade över det vi läser i Rolf Hammarlings inlägg. På vår tid var man stolt över att matematik, fysik och annan naturvetenskap stod i centrum på KTH. Vi gladde oss åt att få kunskaper inom dessa områden, för att därigenom bättre förstå den verklighet som vi skulle ägna vår yrkesverksamhet åt. Hade inriktningen varit ”politisk fostran”, som Johan fått att förhålla sig till på sin indoktrineringskurs, hade vi sökt oss till något annat lärosäte. Politik hör inte hemma i akademin utan i politiska partier och på tidningars ledarsidor.
  Själv har jag för övrigt varit inne på samma tanke som Lennart Bengtsson ger uttryck för i sin kommentar (#8): Det ser ut som om vi måste rekommendera våra barnbarn, som snart är redo för akademisk utbildning, att söka sig utomlands. Säkert bäst för dem men sorgligt för oss som inte får ha dem nära oss längre. Detta sagt, kampen mot dumheterna måste gå vidare. Jag beundrar verkligen Rolf Hammarling och Johan Montelius för mod och uthållighet i kampen. Hoppas att ni och vi andra i en snar framtid får se KTH återfå sin plats bland elituniversiteten när det gäller icke-politisk högkvalitativ teknisk undervisning och forskning!

 14. Rolf Mellberg

  #12 Hasse H

  Mycket kloka synpunkter men jag vill lägga till följande:

  En helt ny (4g) kärnkraft baserad på smät salt kan lösa problem med varierande effektbehov. Dels har flera konstruktioner goda egenskaper vad gäller att snabbt reglera effekten. Dels finns en leverantör som tänker lagra värme i smält salt, jo jo det blev problem i fallet ”Crescent Dunes” med det går väl att lösa? Se länken nedan för mer info. Men sen finns det också möjlighet att konstruera reaktorer som matar ut el när det behövs och ”kokar kemi” när överskott finns. Kemin kan vara ammoniak för konstgödning eller kanske vätgas för att göra stål (om vi nu ska vara lite optimister)

  Jag håller också med om att detta gäller mycket fundamentala samhällsfunktioner där den fria marknaden inte klarar uppgiften ensamma. Svenska staten såg till att bygga 12 reaktorer när jag var ung. Idag är det Kina, Ryssland och Indien som har beslutsamhet och muskler att driva denna teknogi till förverkligande. Kanske har även USA vaknat. Vi i västerlandet är att likna vid Spannien som blev oerhört rika på 1500-talet men som stagnerade snabbt därför att de hade det så gott ställt så att hela samhället stelnade.

  Här kan du läsa om den leverantör som särskilt framhåller sin ambition att kunna effekfölja, läs om funktionen GridReserve:
  https://www.moltexenergy.com/stablesaltreactors/

 15. Jan

  De flest i någon form av ansvarig ställning vill säkra och helst även expandera den verksamhet man är ansvarig för. Då måste exempelvis ledningen för högskolor och universitet som är beroende av statliga bidrag lära sig de rätta” Buzzwords” som idag uppskattas av de politiker som håller i pengapåsen. Det är helt enkelt en överlevnadsstrategi. Vad som idag är rätta Buzzwords idag behöver ingen tvivla på.

 16. Ivar Andersson

  #8 Lennart Bengtsson
  Numera är det klimatkyrkan som styr vetenskapen med uppfattningar, tyckande och värderingar och koldioxiden har blivit ett gift. Förr var det koloxid som var ett gift och koldioxiden behövdes för fotosyntesen.

 17. Ingemar Nordin

  Jan #15,

  Jo, det är riktigt att universitet och högskolor måste anpassa sig till politiken, särskilt våra svenska universitet som är helt i händerna på statlig finansiering. Pengar från en enda källa korrumperar och det enda motmedlet vore 0 statliga medel och fri konkurrens i övrigt.

  Visst, staten har sina behov i en välfärdsstat. Men det brukar kallas ”sektorsforskning” och inbegriper sällan grundforskning.

  Jag undrar vad som skulle hända om ett universitet skulle släppa klimatforskningen fri. Till att börja med skulle det kanske gå miste om många sköna miljoner i budgeten, och glöm inte att universitetsbyråkratin beskattar alla medel. Alla byråkratier eftersträvar budgetmaximering. Så ett resultat vore att det blev mindre forskning, något färre forskare och färre byråkrater. Men framförallt skulle universitetet få en ”mindre hjälpsam”-stämpel på sig. I IPCC sammanhang brukar man tala om ”unhelpful research”, som fungerar som ett utsållningsinstrument för vilka artiklar som skall tas med i deras rapporter.

  Vårt samhälle är på krigsfot mot klimatet och en fri forskning är bortkastad ur universitetsledningens synvinkel. Det bästa vi kan hoppas på är universitetsledningar som kan tolerera fri forskning och som inte aktivt deltar i klappjakten på oberoende forskare för statens räkning. Såsom var fallet under nazitiden i Tyskland och under Stalintiden i Sovjet.

 18. Sören G

  OT
  Enligt den här artikeln slöt Jorden att bli grönare för 20 år sedan. Kommentar?
  https://www.scientificamerican.com/article/earth-stopped-getting-greener-20-years-ago/?fbclid=IwAR1vGb4ZJatJKzekdAKRiklRZ1DiMrMGrZ_D1A88upepmjdR0Uu1gsfetsw

 19. jensen

  Tänk klimatet som ämne för synpunkter, funderingar, diskussioner, forskning , uppföljning i varierande perspektiv….m.m.
  Och bakomliggande uppfattningar om orsakerna. Solen, CO2 albedo, magnetism, atmosfärseffekt. kosmisk strålning jordbanor.solvind, stoff o.s.v….o.s.v.
  Att bilda consensus om detta är absurt och ytterst ovetenskapligt.
  Att hävda att CO2 ( fossilt) står för minst hälften och uppåt av ” global warming”
  Eller att den moderna värmeperioden till 90% är naturliga variationer
  Att lagtime är så kraftigt varierande i olika förändringssituationer

  Att försöka styra forskning i politiskt rätt riktning inom klimatet torde vara det absoluta beviset på allvarlig brist på sunt förnuft och meningsfull klokhet.

 20. jensen

  Tillägg
  https://principia-scientific.org/2020-the-lowest-solar-activity-in-over-200-years/

  https://principia-scientific.org/how-much-of-last-centurys-0-8-degrees-of-warming-was-natural/

  https://notrickszone.com/2020/01/16/19-papers-published-in-2019-affirm-sea-levels-were-meters-higher-than-today-4-8-thousand-years-ago/

 21. Claes Forsgårdh

  Tyvärr är det lika illa ställt på Handelshögskolan (HHS). Jag sade nyligen upp alla mina kontakter med min gamla skola p.g.a. allt flum och klimathypokondrin.

 22. Frej

  8 # Lennart Bengtsson” Att få någon ändring till stånd bedömer jag som utsiktslöst inom de närmaste decennierna”. Man kan ju få ångest för mindre , men du har nog helt rätt .

 23. Frej

  Ska man ta makten över folket börjar man med dom unga , och utbildningen av dom . Klimathotet är från förskolan till universitetet , så har det blivit i det här landet . Och det märkliga är att det är vänster människor som sköter ruljansen , när dom egentligen är en liten minoritet i det här landet ? Hur kan det bli så här galet ? Det värsta idag var väl att 30% av EU s yta vill dom ha till reservat för mångfalden och artrikedomen ,” kan inte länka var vad jag hörde på nyheterna” . Det blir väl Sverige som blir reservatet ? Man kan ju säga att det privata ägandet i det här landet är under starkt hot . Och det understryker väll Framtid bortom BNP tillväxt .

 24. Rolf #14

  Ja, trevligt att det finns en möjlig utveckling mot enklare effektreglerbar känrnkraft. Och visst behövs statliga satsningar.

  MEN:

  Jag har inte fått någon respons från någon på min kärnfråga: de fullständigt onaturliga spelregler som gäller när vind och sol har ”företrädesregeln”. Vid marknadsekonomi skall konkurrens ske på LIKA villkor. Inte att den ena parten ska ha en favör och den andra parten sopa efter denna och ta kostnaderna för detta.

  Hur löser tyskarna detta fundamentala dilemma? Ett kolkraftverk som ska sprida sina avskrivningar och andra fasta kostnader över snart halva – eller i framtiden ändå mindre tid av ett år – blir mycket olönsamt om det inte får ta ut ett väsentligt högre pris än normalt på den el det levererar.

  Koldioxidskatt och utsläppsrätter och dylikt verkar dessutom i motsatt riktning. Jag efterlyser något som dessutom inte bara krafsar på ytan – när man ju eliminerat grundläggande konkurrensneutralitet.

  Någon debatt måste rimligtvis föras i Tyskland i denna fråga.

 25. Gunnar Strandell

  Hasse H. #12
  Kloka tankar och ungefär så fungerar det när bilindustrin väljer underleverantörer.
  Man kommer överens om minimum och maximumleveranser och sätter priser utifrån det.
  Dessutom görs planer för att hantera driftstörningar.
  För några år sedan brann i Tyskland ett stort gjuteri som tillverkade motorblock utan att det påverkade utleveranserna mer än några dagar, då formar flyttades till ett antal mindre gjuterier som hade överskottskapacitet.

  Strax innan kraschen 2008 nåddes all time high för tunga fordon och däck blev en bristvara och Michelin erbjöd negativ mängdrabatt, dvs. lägre pris ju färre som beställdes. Scania löste det genom att gå ifrån principen om att en bil skulle ha alla däck från samma tillverkare och istället stipulera att däcken på varje axel skulle ha samma tillverkare.

  Dock är Jag är övertygad om att ett överordnat planeringssystem inte klarar sådana situationer lika bra och tycker mig ha sett det när MSB ska ta hand om skogsbränder.

  Nyckeln heter ”Skin in the game” som också är titeln på en bok som tilltalar mig.

 26. Ingemar Nordin

  Hasse H #24,

  Jag har för mig at den tyska staten subventionerar kolkraftverk bl.a. för att stå stand-by. Men de subvensionerar kolbrytning också https://www.odi.org/publications/11363-g20-coal-subsidies-germany

  … liksom förstås vind och sol, och kanske även gas.

 27. Håkan Bergman

  Blomberg är just rätta mediet att skriva om solenergieländet i Nevada, den där anläggningen är ett offer för Muskens och Solar Citys solpanelslurendrejeri i Nevada, precis som all baskraft och alla elnätsägare blir.
  https://www.youtube.com/watch?v=YGGk90YljhQ
  https://www.youtube.com/watch?v=awKfRBKzhgA
  Klart att folk som satsat sina pensionspengar på skojet är f*rbannade, men dom borde nog rikta ilskan mot Musken, kan han verkligen komma undan med att han inte insåg hur det skulle gå?

 28. Ingemar Nordin #26

  Om det är i enlighet med EU-fördraget att Tyskland kan stödja kolkraftverk för deras merkostnader av att stå i standby så måste ett liknande angreppssätt kunna användas i Sverige.

  Fast här har vi en stor vattenkraftproduktion vars förnämsta kännetecken är att den lätt och till låg kostnad kan variera output. Vattenkraftverken är dessutom avskrivna sedan länge även om ett kraftverk tillämpar 50 års avskrivningstid.

  MEN: vattenkraften kan inte både fungera som baslast och balanskraft. Det logiska i Sverige är att köra kärnkraft som baslast jämnt och vattenkraft ovanpå för balanskraft med statliga subventioner så fort de drar ner på effekten pga vindkraftens företräde. (Jag skulle vilja se de vindkraftsföreträdare som hävdar vindelens pris som lägre än gammal vattenkraft…)

  Och att dessa subventioner belastar vindkraften genom ett skattepåslag, schablonmässigt i förväg enligt budget – men med en årlig avstämning i efterhand. Det är mot ett sådant pris på vindel kärnkraften ska konkurrera, inte mot marginalpriset på vindel som Vattenfallchefen tycks tro.

  Moderaterna verkar ha nyktrat till. Kanske fler politiker kan väckas. Elsa Widing vet väl hur en sådan slipsten ska dras?

 29. Rolf Mellberg

  Det bubblar, jäser och sjuder en massa frustration allt som oftast på denna blogg. Kanske kan det vara till en tröst att rätt mycket ”ligger i stöpsleven” i dessa dagar!

  Kommentaren modererad. Ligger utanför ämnet

 30. foliehatt

  @ Sören G, #18,
  i den texten som du länkar till (som är en redaktionell text/ledare) finns i sin tur en länk till studien: https://advances.sciencemag.org/content/5/8/eaax1396 som författaren menar stöder tesen att AGW ger världsomfattande torka med växtdöd som följd.
  Intressant nog menar författarna av den rapporten att detta beror på att den relativa luftfuktigheten har sjunkit som följd av en högre medeltemperatur i luften. Jag har svårt att se detta som ett primärt problem för växter, då det bland annat är bladtranspiration som driver transporten av vatten och de mineraler och annat som är löst i vattnet, från rötterna till bladen – och den blir effektivare ju lägre relativ fuktighet som omgivningen har. Kruxet är snarare om nederbörden är densamma eller minskad. Dessutom så sluter törstande växter bladens klyvöppningar för att minska ytterligare förluster – med resultatet att de svälter på koldioxid. Men, med den ökande CO2-halten i atmosfären så får de in mer och mer CO2 för varje givet tidsintervall av öppna klyvöppningar.

  Givet att deras data är korrekta så har de presenterat ett intressant problem – men deras förklaringsmodell är i mina ögon inte trovärdig.

  Dessutom – om den relativa fuktigheten sjunker med ökad medeltemperatur så minskar detta på möjligheten till positiv återkoppling av koldioxidens växthuseffekt.

 31. LarsF

  #27 Bergman – jo, det är intressant hur det kan bli. Lät som efterklokhet från energibolagen där.

  Det blir väl samma sak i sverige att man uppfinner sätt att få in samma skattepengar som försvinner om medborgarna kör på el och inte köper fossilbränsle med de skattesatserna. Det kommer var så säker och var redan uppe för några år sedan.

  Om tjänstebyten skulle växa till sig – samma sak kommer skattemyndigheten vara där – precis som man gjort med de föreningar som gick samman och byggde vindkraft. Så kan man ju inte ha det att folk byter tjänster bara – när varje sida först skall beskattas på hälften av värdet för tjänsten, som det ju kostar att vara egenföretagare och betala arbetsavgifter+inkomstskatt.

  Liknande problematik – om folk börjar köpa begagnat, som vad jag förstår är momsbefriat så kommer det bortfallet att nyförsäljning och moms hitta något sätt för myndigheter att få in motsvarande pengar ändå. För att inte nämna alla arbetslösa som tillkommer då företag slår igen som tillkommer i utgifter att försörja.

  Det är ju som bekannt ett pyramidspel hela statsapparaten. Växer ekonomin så får staten in pengar utan att höja skatten – men avmattas det via begagnatmarknad eller nedgång genrellt så måste man höja skatter.

  Tänk om finansministern vore lika klok med svensk ekonomi som hon verkar för EUs räkning – att rätta mun efter matsäcken. Dra in utgifter på det som krävs för att skattebetalarna skall få den service de förväntar sig av inbetalda medel. Sluta sprätt omkring internationellt och fixa till inhemsk service först.

 32. Thorleif

  kommentaren borttagen. Utanför ämnet

 33. Mats Rosengren

  Reseberättelse från ungefär 1930
  William C. White: ”These Russians” (Svensk översättning ”Ryssar” Norstedt 1932)
  Ur kapitlet ”Vladimeir Aleksejitj -professorn”. Fysik-Professorn berättar försiktigt i sitt hem:
  – Humaniora. Alla professorer avskedas och ersätts med partimedlemmar. De enda ämnen som studeras är Lenins tal. T.ex. ”Lenin om avrustning” ”Lenin om kommunala kök” , ”Bonden på väg till socialismen”,”Resultat av partiets fjortonde kongress”
  – Naturvetenskap och teknik. Fysik-professorn får för någon tid fortfara eftersom det inte finns någon lämplig ”proletär” som har den minsta aning om ämnet. Men den första lösningen var att göra en partimedlem till professor med Vladimeir Aleksejitj som assistent. Och efter två år är han ”arresterad av GPU”. Gällande ”arresterad av GPU” är att hänvisa till Solsjenitsyn ”GULAG-arkipelagen”. Familjen återser honom aldrig!
  Känns den nuvarande utvecklingen igen? Byt ut ”Lenin” mot ”IPCC” och ”socialism” mot ”hållbar”!

 34. Thorleif

  Kommentaren borttagen. Diskussioner om kommentarspolicy sköts via mejl.

 35. Håkan Bergman

  LarsF #31
  Exemplet Nevada är faktiskt rätt underbart. En idiot kan se att Nevada är som gjort för solenergi, ändå får man såna här problem? Vi som inte är idioter inser efter exemplet Nevada att solenergi framför allt är ett problem där förutsättningarna för solenergi är som mest gynnsamma. I Sverige kan solenergi på sin höjd bara bli till ett slöseri med skattepengar, illa nog kan tyckas men nån större destruktiv effekt på elmarknaden kan den inte få och det ska vi nog vara glada för. Statistiken för svensk solel är rätt mördande:
  Juni 2019: 46 186 942 kWh
  Nov 2019: 1 518 310 kWh
  Hörde jag nån invända att solen visst lyser på vintern också? Jodå, den lyser på natten också, men inte på oss, inte ens på Nevada faktiskt. När ska Sverker ta itu med Eon och Vattenfall?
  Den som vill kolla själv: https://mimer.svk.se/ProductionConsumption/ProductionIndex

 36. Pingback

  […] studiet av klimat och miljö har vi här på klimatupplysningen visat många exempel på. Nu senast i fredags. Lyssna också på Göran Rosenbergs inlägg i P1 om kränkthetskulturen vid våra universitet. […]

 37. Richard Sigfridson

  Tack Rolf H för din inträngande analys av KTH:s sk forskningsrapport, som bara är PK. Av kommentarerna att döma har du verkligen satt fingret på en öm punkt.
  För den som vill ha en litterär beskrivning av vad som sedan åratal nu försiggår i landet Sverige, så rekommenderar jag att ni tar del av ledamoten av Svenska Akademin, Kjell Espmarks lilla bok: ”Resan till Thule”, som utkom 2017 på Norstedts förlag. Detta är den fulländade satiren över situationen i Sverige. Thule (alltså Sverige) är ”ett land utan historia men med anspråk på att utgöra en moralisk stormakt där den största exportvaran är soltorkat samvete, samt fredsbevarande kanoner.” Inom den högre undervisningen i Thule gäller bla , enligt professorn ”i relationell (!) fysik” att det finns en ”särskild fysik för kvinnor” och en ”fysik för de svarta, även om man inte hade ””blåmän”” här ännu.” Dessutom hade den lagstiftande församlingen beslutat om partiella inskränkningar i tyngdlagen för att landet skulle kunna erövra månen, ty ”den lagstiftande församlingen rådde också över naturlagarna. Lag som lag.”
  Denna lilla bok innehåller mycket sofistikerad satir, vilket är mycket sällsynt i våra dagar.
  Trevlig läsning önskar Richard Sigfridson