UNCHE, indoktrineringen och COP21

När Olof Palme lämnade ministerposten för skolväsendet för att bli statsminister 69/70 var en ny värld i antågande. Han lämnade efter sig en uppdaterad läroplan för grundskolan och var väl medveten om att världens första globala miljökonferens i FN-regi, UNHCE planerades. UNHCE eller Stockholmskonferensen och läroplanen skulle var och en på sitt sätt förändra världen, i stort och i smått.

Konferensen, som kom att vända uppochner på världen. Under Stockholmskonferensen möttes öst och väst, syd och nord för första gången och naturligtvis blev det livligt. Perspektiven var minst sagt olika.

Västs fokus på befolkningsfrågan och förorenande utsläpp var inte särskilt intressant för dem som kämpade mot fattigdom och allt vad den för med sig. Beträffade miljöproblemen hävdade tredje världen att västs industrialisering var orsaken till våra problem, medan det var fattigdomen som var orsaken till deras och i befolkningsfrågan efterfrågade tredje världen hjälp från väst för att lyfta sig ur fattigdomen och därmed minska befolkningsökningen. Samtidigt vägrade de att utsättas för överstatlig kontroll.

Det stormade både före, under och efter konferensen. Resultatet blev att ”världens ögon”, dvs västs öppnades för tredje världen, som också flyttade fram sina positioner.

Parallellt med den officiella konferensen hölls flera mer vildvuxna sådana. Dess representanter från en mångfald av vänsterinriktade protest- och alternativrörelser såg till att höra av sig med rapporter och egna publikationer och de sökte direktkontakt med de officiella delegaterna. Kort sagt det utbyttes information mellan den officiella konferensen och NGOerna. Socialisten Maurice Strong, som ansvarade för själva konferensen, insåg vilken potential det fanns i alla dessa engagerade individer. De och deras organisationer kunde utnyttjas likt en kedjereaktion för informationsspridning. För att nå sitt mål om ett World Government under FN behövde Strong ett kraftfullt nätverk. Året därpå sjösatte han ”World Assembly of NGOs concerned with the Global Environment”, som nu kallades Civil Society. I och med att media blev megafon åt detta väl understödda nätverk blev det alltmer inflytelserikt och har med tiden kraftig påverkat storpolitiken, ”Governance without Government”.

Stockholmskonferensen öppnade våra ögon för öst och syd och den gav NGOerna inflytande, dessutom initierade den en alltmer radikal syn på energi och speciellt kärnkraft. Klimathotet var ännu inte moget för lansering men lurade i kulisserna, tex började H. Lamb få bekymmer med resurser till forskning inom paleoklimatologin och Palme varnade i Svenska Dagbladet för att klimatet kunde bli ett stort politiskt problem under 2000-talet.

http://www.folkrorelser.org/inenglish/stockholm72.html

Läroplanen, naturvetenskap och indoktrinering. Här hemma i det lilla perspektivet innebar den då nya läroplanen att grundskolan slutgiltigt infördes. Bland annat försvann begreppet underkänd. Eleverna flyttades oavsett prestation till högre klass. Det var inte nödvändigt att anstränga sig när arbetslusten saknades. Det snabbt växande högstadiet var dessutom i ständigt behov av nya lärare och det uppstod brist på välutbildade naturvetare, en brist som nog aldrig försvunnit. Om grundskolan bidragit till att öka allmänhetens ”Science literacy” kan diskuteras.

Den norske pedagogikprofessorn Svein Sjöberg har ägnat mycket tid åt naturvetarämnena på högstadiet. I en av hans böcker kan man läsa de kärnfulla orden ”efter de tre åren på högstadiet har eleverna fått sin trippelvaccinering och blivit resistenta för livet”.

Den nya läroplanen krävde dessutom att ”miljö” skulle få stor plats i undervisningen. Med tiden skulle miljöperspektiv vävas in i och genomsyra all undervisning. Med tanke på brister i lärarkåren och att stora grupper av elever höll på att bygga upp sin resistens mot allt vad naturvetenskap hette blev ”miljö” knappast annat än ett tyckarämne.

Media upplyste kontinuerligt om hoten från industrisamhället och skolan ”berikades” med information från diverse miljöorganisationer. Dessa välkomnades medan motsvarande från näringslivet ansågs vinklade och inte rumsrena.

Utvecklingen blev bekymmersam. Under 1980-talet försökte Naturvårdsverket styra upp miljö(vårds)undervisningen. Naturvårdsverkets GD Valfrid Paulsson, som hade tampats med både miljöorganisationer och näringslivets tekniker och ekonomer, såg risken med att de utvecklingsfientliga, samhällsomstörtande miljöorganisationerna skulle få alltför stort inflytande. Miljöskyddslagen från 1969 krävde att balans skulle råda mellan det ekologiskt nödvändiga, ekonomiskt rimliga och tekniskt möjliga. Paulssons kärnfulla uttalande ”när alla parter är lika förbannade på mig har jag fattat rätt beslut”, är tänkvärt. Om media och miljörörelsen såg till att de ekonomiska och tekniska aspekterna försvann och det ekologiskt nödvändiga kanske inte riktigt var vetenskapligt nödvändigt blev det uppenbar risk för okloka beslut.

Valfrid Paulsson var inte någon vän av massmedia. Den borde enligt honom utbildas. Ett ytterligare minnesvärt uttalande från honom ”nu verkar det mest som om miljöinslag handhas av sportjournalister, som hittat något på en bakgata”.

Länsskolnämnderna fick utse en representant var, en sk miljöresursperson, med uppgift att söka utveckla miljö(vårds)undervisningen. Vi fick under några år en veckas sommarfortbildning i Naturvårdsverkets regi. Ett av kraven på miljö(vårds)undervisningen då var att fullfölja andan i miljöskyddslagen, att ge eleverna allsidig information att bearbeta. Det var inte fråga om vad de skulle tycka och tänka i olika sammanhang utan mera att visa på hur man ska tackla komplicerade frågor.

Det blev tyvärr bara droppar i ett miljöberusat hav.

Miljöorganisationerna fick alltmer inflytande över läromedlen. Ett aktuellt praktexempel är från Håll Sverige Rent: Framtidsfrågor i klassrummet, Klimat&Energi, en didaktiskt vägledning för åk 4-9.

Det inleds med didaktisk poesi:

…”Iann Lundegård …betonar att skolans uppgift inte är att indoktrinera eleverna att tänka i speciella banor utan att undervisningen måste erbjuda dem möjligheten att mötas i demokratiska samtal där de får göra egna etiska övervägande och ta egna beslut inför framtiden. I läroplanens värdegrund står det att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.”

Sedan kommer underlaget till uppgiften:

”Ni är invånare i Tuvalu, en ögruppsnation i Stilla havet. Er vackra nation hotas av klimatförändringar. Havsnivån höjs och hotar att översvämma öarna, saltvatten förstör marken och korallreven utanför kusten påverkas när havet blir varmare och surare. Inom några årtionden måste ni kanske lämna era öar.

Enligt SMHI kan havsnivån stiga med en meter under de närmsta hundra åren, vilket vore en katastrof för många länder. Klimatförändringar bidrar också till extremt väder som torka och skyfall. Detta leder i sin tur till förstörda skördar, svält och översvämningar. Dessutom kan orkaner bli vanligare och öka i styrka då havsvattnet blir varmare. Allt detta drabbar många människor runt om i världen.”

Så långt ifrån Valfrid Paulssons intentioner man kan komma!

Brundlandrapporten 1987stärkte greppet över ”vår gemensamma framtid”, klimathotet övertog alltmer miljöscenen efter 1988, Climate Action Network (CAN) med idag 900 NGOs i mer än 100 länder bildades 1989 och nu står vi återigen inför ett avgörande ögonblick.

COP21. Det senaste officiella underlaget till den slutgiltiga texten i COP21 är:

http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/negotiating_text_12022015@2200.pdf

Det är inte helt lätt att tolka texten eftersom den är kumulativ och tidigare avtal inte förklaras. Ur texten kan man dock vaska fram lite väsentlig upplysning:

Avsikten med COP21 är att åstadkomma bindande överenskommelser som leder till netto nollutsläpp (oklart av vad) år 2050 i linje med klimatkonventionens yttersta mål och bästa tillgängliga vetenskap (dvs IPCC). I förlängningen finns även målet om negativa utsläpp för – i-länder 2100.

Målet ska nås genom att alla i-länder ständigt minskar sina utsläpp samt stöder u-länderna att endast utnyttja s.k. ”rena” energikällor dvs inte förlitar sig på fossila energikällor. Detta ska ske genom att bidrag från i-ländernas klimatfonder mm endast går till utveckling och implementering av ”rätt” energikällor. (sid 45, punkt 45).

I nuläget innebär det i praktiken

att de Annex I länder som ännu är kvar under tidigare bindande överenskommelser (i huvudsak EU-länderna) kommer att åläggas krav på kraftig minskning av utsläpp av ”klimatgaser”

att tillväxtländerna är fria att utveckla sina länder med hjälp av de energikällor de önskar under decennier framöver

att de mindre utvecklade länderna ska få ”hjälp” av Annex I länderna till utveckling, men som sagt endast med hjälp av förnybar energi.

För att nå dithän kan det bli nödvändigt med nya förstärkta arrangemang som tex en ny och central marknadsmekanism, ekonomiska mekanismer, en teknologisk mekanism, global handel med utsläppsrätter, (definieras i decision 2/CP.17 paragraf 83 mm).

Den globala handeln med utsläppsrätter ska inte endast ta hänsyn till våra nuvarande utsläpp utan vara Gender responsive. Vi här och nu ska därmed ta på oss skulden för inte bara vårt leverne utan även för hur våra förfäder stört Moder Jords integritet. Denna arvsskuld ska beräknas från 1750 och framåt.

En Governing Body, ett styrande organ (!) kommer att ha ansvar för att förhandlingarna i COP21 följs (sid 16), men reglerna och kraven ska definieras senare.

En utökad Clean Development Mechanism (CDM+) ska övervakas av en Executive Board (direktion) (sid 40).

En Compliance Committee (tillämpningskommitté) ska bildas för att se till att utvecklingen överensstämmer med kraven och löftena (sid 79) – mera om detta vid senare COP-möten.

Upprätta en Climate Justice Tribunal (internationell klimatdomstol) som med all kraft ska se till att Annex I och Annex II ländernas löften efterlevs (Sid 80).

Eventuellt ska större sammanslutningar s.k. REIOs t.ex. EU (!) kunna skriva under, en för alla, alla för en.

Om denna soppa upplyser varken media eller politikerna! Inte upplyser de heller om Punkt 97.6 sid 85, som visar att det är möjligt att tacka för sig, dvs att likt några föregångsländer hoppa av och lämna skutan.

Parisavtalet måste ställas under debatt! Valfrid Paulssons symboliska ord om media och dess information om miljöfrågor har visat sig hållbara. Inte nog med att medias egen information är ensidig, det tillåts sällan någon debatt om klimathotet.

debate

Men trots den enormt starka åsiktskorridor som MSM byggt upp, gick Norrtälje tidning nyligen mot strömmen och publicerade följande:

http://norrteljetidning.se/debatt/1.2964768-parisavtalet-maste-stallas-under-debatt

Snart har vi endast några futtiga veckor på oss innan det verkligen kan vara för sent. Nu inför upploppet har till och med Påven engagerats. Hans jordiska informatör är Schnellnhuber vars himmelska dröm inte bara är Global Governance som FN/IPCC strävar efter utan även ”Global Demokrati”:

http://www.humansandnature.org/democracy—hans-joachim-schellnhuber-response-61.php

Vad Påven egentligen vill med sitt engagemang diskuteras livligt. Ken Haapala, president för SEPP, hoppades i TWTW 20 juni att huvudbudskapet rentav är en vädjan om en ärlig debatt.

“ …Another suggestion is to open up discussion on the entire global warming/climate change issue – something that is sorely needed. After decades of dramatic pronouncements, Western governments have not been able to produce empirical evidence substantiating the central hypothesis — CO2 emissions are causing dangerous global warming…”

http://wattsupwiththat.com/2015/06/21/weekly-climate-and-energy-news-roundup-184/

th (2)

LÅT OSS ALLA HOPPAS!

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack Ann. Det var tänkvärt och en bra historisk sammanfattning.
  År 1976 konstaterades att det var troligt att klimatproblemet snarare än storleken på naturresurserna skulle komma att begränsa förbränningen av fossila energikällor.
  Vi vet nu att det var fel. Trots det sprider fortfarande sådana felaktiga doktriner sitt politiska gift i
  samhället. Du förklarar att det mycket är dåliga lärares fel att det är så, med en generations eftersläpning.

  Jag har länkat till din artikeln på
  http://www.tjust.com/vit/2015/SVT20150612planmakt.pdf

 2. Lars Cornell

  Rättelse: Jag borde inte ha sagt ’lärare’ (förlåt) utan ’skolans’ den sk flumskolans fel att vi nu har det så här. Många kan inte räkna och förstår därför inte storleksförhållanden. De tror att sol, vind och vatten löser alla problem. Västerviks kommun arbetar nu på en ny Energi- och Klimatstrategi. Det är så mycket flum, politisk smörja och okunniga fantasier i förslaget att man vill gråta.

 3. Ingemar Nordin

  Tack Ann L-H!

  Ja, att ha en öppen debatt i det offentliga rummet vore verkligen önskvärt. Hittills har alla ”debatter” bestått av att ett par tre klimathotstroende som alla längtar efter att FN skall få mer makt över världens tillgångar och ekonomi sitter och klappar varandra på axeln. ”Hur skall politikerna AGERA mer kraftfullt?” ”Hur kan media, näringsliv, skolan etc AGERA mer klimatsmart?” ”Hur skall vi ÖKA den förnyelsebara energiproduktionen?” Osv. Inga grundläggande frågor om demokrati, frihet eller det vetenskapliga underlaget.

  Alla ifrågasättande frågor har lyst med sin frånvaro. Inga kritiska synpunkter får lov att komma fram i dessa skendebatter. Säkrast så.

 4. Thomas P

  Off topic, men de som tidigare gjorde stor sak av att avsmältningen på Grönland var sen att komma igång kanske är intresserade av att den nu hunnit ikapp normala värden:
  http://beta.dmi.dk/uploads/tx_dmidatastore/webservice/e/n/i/b/m/Melt_combine.png
  Vi slipper nog istid i år också 🙂

 5. Daniel Wiklund

  Du är fullständigt hopplös du Thomas P. Du är kvar här och är den flitigaste trots att du tycker att andra ska söka sig till andra bloggar. Ann L-h är till skillnad från dig seriös, och skriver väldigt läsvärda artiklar. Du lever verkligen upp till att vara en motvallskärring. Inte ens Galilei kommer undan med godkänt när du är domare. Romson däremot gör det.

 6. Daniel Wiklund

  Vi slipper en istid i år också skriver Thomas P och tror att han är rolig. Du är lika tråkig som John Cleese är rolig. Jag tar gärna en istid bara jag slipper dina kosmiskt tråkiga kommentarer. Starta en egen blogg och sprid dina irrläror där.

 7. Thomas P

  Daniel #5 och #6 Det är kul att ha en alldeles egen stalker 🙂

 8. JMH

  Thomas P #4

  Japp, och fort går det också (unprecedented?). Fortsätter det såhär smälter väl Grönlands is bort redan i sommar. Vi får rådfråga LBt och BjörnT (fast han verkar ha annat för sig nuförtiden), de är ju experter på extrapolering…
  🙂

 9. Thomas P

  Fast det är nog lite svårt att ”komma ikapp”. Det handlar ju om hur stor del av inlandsisens yta som är i ett töande tillstånd. Det som inte smälte i maj smälte inte i maj. Eller rättare sagt avdunstade om det ska bli någon förlust i massan genom denna process.

 10. Mats G

  Alla barn formas från andras tankar. Vi blir normativa så att säga. Föräldrar, skola, samhälle alla bidrar med sitt. Sedan blir det en livsuppgift att tvätta bort allt skit. lol. Sorgligt men sant.

 11. Ann L-H

  ThomasP, Du anser tydligen att Grönlandsisens tillstånd är viktigare att diskutera än innehållet i det kommande Parisavtalet och hur politiker och massmedia missköter sina respektive uppgifter att upplysa oss om vad det kan innebära för vårt framtida välstånd och framför allt vår lands o/frihet.
  Om du brinner för att diskutera just Grönlandsisen så skriv ett eget förslag till inlägg och fråga sedan Ingemar om Du kan publicera det för vidare diskussion.
  Grönlandsisen hör inte hemma på den här tråden! Tack.

 12. pekke

  Kina och Indien vill inte betala något för klimatavtalen trots att de är snabbt växande ekonomier, fast man förstår ju varför när man ser att de två är de största mottagarna av projektpengar från CDM ( Clean Development Mechanism )( klimatkompensering på svenska ), de vill bara ha, inte ge.
  Av nån underlig anledning så är Sydkorea trea, är inte de ett I-land ?

  https://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/files/201504/cers_iss_byHost.png

  https://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/CDMinsights/index.html#

  FN och dess underorganisationer sväller över sina breddar vilket gör att de behöver mer och mer pengar för att fungera, undrar hur stor del av deras ” inkomster ” kommer till nån verklig nytta och inte bara göder administrationen ?

 13. tty

  ThomasP #4

  Du glömde att påpeka att havsisen i Antarktis minsann inte heller är på rekordnivå. Det är bara den näst största arealen någonsin. Den största var ifjol:

  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/antarctic.sea.ice.interactive.html

 14. Jacob Nordangård

  Tack Ann för den utmärkta genomlysningen och att du har tagit dig igenom det snåriga Parisdokumentet. Det kräver tid och tålamod att hitta de viktiga punkterna. Har själv suttit och plågat mig. Hela processen liknar någon form av byråkratisk krigföring. Fienden tröttas ut med svårbegripliga paragrafer som omdefinieras i det oändliga tills avtalet skrivs på av ren självbevarelsedrift. Det liknar fabianisternas strategi. Erövra världen stegvis med hjälp av lagstiftningsapparaten. De är outtröttliga och driver förhandlingsapparaten tills deras vilja uppnåtts.

 15. Thomas P

  Lena #9 Jag försökte redan från början påpeka hur lite massa det rörde sig om. Även om det smälter i Maj så är det bara små volymer medan den stora avsmältningen precis kommit igång, vilket syns i massbalansfiguren på samma hemsida. Massbalansen är aningen mer positiv än genomsnitt, men inte på något sätt signifikant, och skall man tro JMH:s extrapolering lär det vända snabbt.

  Varför försöker du sen göra skillnad på smälta och avdunsta? Så här års smälter det mest längs kusterna där smältvattnet kan nå ut i havet.

 16. Ann lh

  Tack Jacob! Gubben min här i huset är belåten med att det här till sist blev klart för visst har det varit snårigt och krävt den envishet som inte så sällan är mera till bekymmer än nytta för omgivningen.
  Det stora frågan är bara varför, varför är våra politiker så ivriga att skriva på det här lurendrejeriet.

 17. Gunnar Kjelldahl (C)

  Jag tycker inte att Ann Löfving Henriksson ska försöka att ens insinuera att skolans läroplaner uppmuntrar till att ifrågasätta de robusta vetenskapliga rönen. Tvärtom betonar man att undervisningen ska utgå ifrån det bästa möjliga vetenskapliga underlag som finns. Läs gärna bifogad länk från Skolverket.

  http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskningsbaserat-arbetssatt/vetenskaplig-grund-beprovad-erfarenhet-och-evidens-1.189565

  När Ann Löfving Henriksson själv skrev läromedel för kursen Naturkunskap A, så var hon medveten om vad läroplanen egentligen säger, och skrev följaktligen det som forskningen säger, dvs att koldioxidutsläppen leder till klimatförändringar, och där hon refererade till den stora vetenskapliga samsynen, presenterad i IPCC:s rapport. Hon beskrev också vilka energislag som är bra och dåliga ur klimathänseende, där de fossila bränslena utpekades.

  Nu när hennes alster inte längre behöver vara säljbara på en kritiskt granskande läromedelsmarknad, så är det annat ljud i den spruckna skällan.

 18. Ann lh

  Thomas P se # 11.

 19. Ann lh

  Gunnar Kj. för dem som inte körsbärsplockar i texten stämmer den väl med V. Paulssons intentioner. Se ovan. För övrigt är den debatten avslutad för min del och om Du vill fortsätta att älta detta så får du liksom Thomas P skriva eget inlägg och be Ingemar om ett gästinlägg .

 20. Ann

  Ursäkta att jag hoppade på Grönlandståget!

  Självklart att det betydligt viktigare att diskutera vad avtalet egentligen innehåller.

  Jag har själv inte läst det men det låter som många nya institutioner. Är tanken att de ska vara i FNs regi eller? Står det verkligen att det bara är förnybart som gäller?

 21. Anders Mohlin

  Tack för en intressant inblick i ”spelet om makten i miljö- och klimatfrågan”.
  Om inte dessa mina rader faller utanför ramarna vill jag gärna dra fram ett exempel på hur aningslöst svenska journalister arbetar och därmed bidrar till desinformation i frågan.
  I en lokaltidning läste jag en artikel, i vilken en intervju med en ”klimatsakkunnig” person inom SMHI (tror jag det var, har dessvärre slarvat bort artikeln) relaterades. Vad som fick mig att studsa till var att intervjuoffret påstods ha sagt, att (ungefär) ”temperaturen kan beräknas stiga med 100 grader inom 100 år”. Jag skrev ett e-postmeddelande till journalisten ifråga och påpekade att Tryckfels-Nisse måste ha varit framme, ty en temperaturhöjning med hela 100 grader knappast skulle kunna vara annat än ett tryckfel, eller en felsägning från SMHI-personen. Döm om min förvåning, när journalisten svarade, att hon (ty det var en ”hon”), i likhet med många av kollegorna, oftast spelade in intervjuer på någon form av ljudfil, och så även i detta fall, i syfte att senare i skrift ordagrant kunna återge det sagda. Och intervjuoffret hade uttryckt sig så, och därmed måste uppgiften vara korrekt.
  Man tar sig för pannan!
  Där existerade, i hennes värld, inget som kan liknas vid källkritik, eller en vilja att intellektuellt bedöma den till henne lämnade informationen, ty vem som helst kan ju under en intervju råka säga fel.
  Ingen ambition att, vid misstanke om felsägning eller otydlighet i det sagda, att före publicering kontrollera med sagespersonen eller med någon annan sakkunnig!
  Ack ja! ”Journalister” av den kalibern kan vi klara oss utan!

 22. Ingvar

  Fabianism!
  Ja jäklar det är precis vad som pågår. Tack Jacob.

 23. Ann lh

  Lena, såvitt jag förstått ska hela den här svällande byråkratin vara FNkontrollerad. Global Governance! Och över alltihopa ska klimatdomstolen lysa. Sidorna 44 o. f. beskriver det teknologiska stöd och den ”hjälp” de mindre utvecklade länderna ska få för att klara sin energiförsörjning. Det trycks det hela tiden på krav på låga utsläpp allt enligt klimatkonventionen och det märkliga ”tvågradersmålet”.

 24. Slabadang

  Nu börjar det organiserade politiska motståndet och avslöjandet av Agenda 21 ta form!

  https://www.youtube.com/watch?v=rX85ya4Ov-4&feature=youtu.be

  En video som kommer glädja alla som vill bevara demokrati och frihet. Anders demokratiförrädaren och professionella lögnhalsen Wijkmans bakomliggande syften avslöjas!

 25. sibbe

  Thomas P och andra åberopa gärna att ALLA klimatforskare stöder tanken att CO2 utsläpp inom loppet av de närmaste 100 åren ökar temperaturen upp till 5 °C. Och påstår att alla tillhör IPCC.
  De här nedannämnda forskarna från konkurrerande ICCC hör sen förstås inte till de som har godkänts av den politisk korrekta klimatforskar-provningen, där Thomas P och Gunnar Kjälldahl sitter som svenska examinatorer.
  På bloggen
  http://blog.heartland.org/2015/06/the-right-climate-stuff-panel-reframes-climate-change-debate/
  heter det så: “We have the facts, folks,” said Steward. “We have to beat them over the head with the facts.”

  Fakta ogillas av IPCC:s forskare, där har man hellre modeller, som man tävlar om vem som gissar de högsta temperaturer inom så kort tid som möjligt. Vilket påminner mig om diskussionen kring Påvens klimatutspel: Påvens kyrka gillar inte heller fakta.
  Därför väljer Thomas och Gunnar att inte kommentera A LH:s grundliga research över klimat- frälsningsmötet i Paris. De vet naturligtvis också att konferensens slutmål utmynnar i en rad oförbindliga åtgärder. Och att CO2 emissioner fortsätter att stiga okontrollerbart – och medför tilltagande välstånd också i u- länderna. Vad klimatalarmisterna än kommer med: manipulera temperaturen bakåt i tiden – är redan gjort. Manipulera den dagliga temperaturen. Det görs som bäst. Manipulera temperaturen i framtiden: visst kommer man att anpassa temperaturen till sina modeller, sanna mig. Om man så måste tillverka nya termometer. Men ändra de något åt verkligheten?
  Sagofiguren Paulus grundade en världskyrka med påståendet att Guds rike kommer snart på nollhundratalet.
  På det rike väntar vi på fortfarande. – sammanslutningen av de kristna kyrkorna med sin pseudoforskning med klimatkyrkan med sin pseudoforskning kommer att gå som smort.

 26. sibbe

  Enligt http://www.faz.net/aktuell/wissen/klima/ så har klimatpåven Schellnhuber från klimat-Vatikanen i Potsdam skrivit stora delar av katolska kyrkans klimatencyklikan. Enligt FAZ har Franciskus och Schellhuber
  samma syn på saken. Och det viktigaste: klimatskeptiker fick inte inte närvara… ( vilket inte riktig stämmer: Lord Monckton lyckades lura sig in i ett av sammanträden i Vatikanen i Rom mellan klimatkyrkan och Påvens kyrka…)

 27. Ingvar

  Apropos fabianism.
  Påminner mig om Carl Lidbom och ”Gummiparagraferna”
  Lagar skulle kunna tolkas lite mer flexibelt (dvs politiskt)

 28. Lasse

  #4 Thmas P
  Tack för att du uppmärksammar Grönlands inlandsis och avsmältningen där.
  Efter en rekord sen start så börjar det nu bli normal yta som är under avsmältning.
  Det är väl för väl. Men det normala är inte ett observandum utan det onormala!
  http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2015/06/sommervarmt-i-sydgroenland/
  Men det är på Grönland som varmare trenden skall synas mest, gör den det?
  http://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2015/06/ScreenHunter_9646-Jun.-23-06.34.gif

 29. Ingemar Nordin

  Ann L-H #16,

  ”Det stora frågan är bara varför, varför är våra politiker så ivriga att skriva på det här lurendrejeriet.”

  Sanningen är väl tyvärr den att våra politiker i allmänhet inte tillhör de skarpaste knivarna i lådan, en del har inte alla hästar hemma i båset, och för det mesta saknas det indianer i kanoten 🙂

  Hursomhelst, vi har ju ett utmärkt exempel på en politiker här på bloggen som säkert skulle skriva under om han fick chansen …

  Anders Mohlin #21, gav ett utmärkt exempel på att många av våra journalister tyvärr är av samma klass som våra miljöpolitiker. Att tro att temperaturen kommer att höjas 100 grader? – Tja, varför inte? frågar sig vår postmodernistiske journalist där retorik och ”berättelser” betyder allt.

  Det är inte kunskap som är makt, det är ”storyn” som betyder allt – ända tills verkligheten slår bakut som ett piskrapp i ansiktet. Synd bara att så många vanliga människor skall behöva bli dom som tar emot det piskrapp som verkligheten utdelar pga av politikernas och journalisternas vrångbilder.

 30. Ingemar Nordin

  Ingvar #27,

  Lidbom hade en filosofi som gick ut på att politiker inte skulle behöva lyda under lagarna. Allt som politikerna bestämde var ”rätt”. Grundlagar om mänskliga rättigheter och sådant var bara trams (Lidboms filosofi går tillbaka till filosofen Axel Hägerström). ”Lidbomeri” brukade man kalla hans tirader och maktutövning.

 31. Ann lh

  Lasse se # 11.

 32. Ann lh

  Ingemar # 29 det har varit en utdragen ”debatt” i Norrtälje tidning om det kommande Parisavtalet. Som Du skriver finns det ju en politiker på bloggen här. Han, Gunnar Kj. har varit mycket aktiv i att försöka lägga locket på och har till och med förnekat att den förhandlingstext som jag vilar på här inte ens finns.

 33. Sören G

  Craig Rucker på CFACT: ”Pope Francis just released an encyclical that places the Vatican squarely in the camp of global warming alarmism.
  This is likely Rome’s greatest scientific blunder since Galileo was tried for saying the Earth orbits the Sun.”

  Riskerar skeptiker till klimatalarmismen Påvens bannbulla nu?

 34. Peter F

  I en tidigare tråd frågades hur Islam ställer sig till klimatförändringar (-na). Kan någon klämma fram ett svar från detta. Jag orkade inte genom det hela, eller fattade inte.

  http://www.gronnkirke.no/doc/Dokumenter/Climate%20Change%20and%20Global%20Warming.pdf

 35. Ann

  Det här måste lyftas mycket mer. Jag ska själv försöka sätta mig in i vad det står i avtalsförslaget nu i sommar. Men det är verkligen helt gräsligt och odemokratiskt att vad det står inte alls tas upp i vare sig SR eller SVT. Vad ska vi ha våra ”sakliga” och ”oberoende” journalister till om inte det här?

 36. Peter F

  Det står i princip att om du följer Allah så kommer du att göra rätt även i klimatfrågan. Ungefär som Påven eller vilken annan religion som helst med andra ord. 😀

 37. Ann lh

  Lena det är skönt att Du vill engagera Dej i det här. Kanske skulle vi och gärna några till kunna få ihop ett öppet brev med konkreta frågor till lämpliga personer för att väcka debatt och kanske påverka frågan innan det är för sent.

 38. ingvar

  Slabadang #24
  Lyssnade på Australien-videon
  Våra politiker borde avkrävas svar på de frågor hon avslutar föredraget med.
  Det ska F-N inte gå att gömma sig bakom klimathot längre.
  Action plan??

 39. ingvar

  För att spä på
  För mycke snack och för lite verksta!!

 40. Ann
  Ja men det tror jag faktiskt skulle kunna ha lite effekt. Vi får höras närmare per mail men att ha väl underbyggd fakta med bra frågeställningar tycker jag borde kunna i alla fall ställa lite frågetecken om det skickas till rätt personer.

 41. Sigvard E

  Ann, tack för din djupdykning i denna soppa. Det är ingen lätt uppgift att greppa innehåll i och konsekvenser av den omfattande och krångliga dokumentationen. Jag vill bara peka på några formuleringar som särskilt sticker ut.
  I meningen om Intenational Climate Justice Tribunal förekommer även ordet ”sanction”. Det tolkar jag som att domstolen får befogenhet att bestraffa.
  Den fullständiga meningen: Establishes the International Climate Justice Tribunal in order to oversee, control and sanction the fulfilment of and compliance with the obligations of Annex I and Annex II Parties under this agreement and the Convention.
  Och här kommer de pekuniära åtagandena: Developed countries commit to provide at least USD 50 billion per year during the period from 2020 to 2025, at least USD 100 billion per year by 2020 for adaptation activities of developing countries, in order to fulfil the obligations under Article 4, paragraphs 4, 5, 8, and 9, of the Convention.
  Vad av detta som redan är bindande överenskommet är svårt att veta. Men dessa två meningar innefattar mycket stora ekonomiska åtaganden och uppgivande av nationell suveränitet. Ingår det verkligen i en regerings formella kompetens att teckna Sveriges firma i sådana frågor. Borde det inte finnas Riksdagens uttalade fullmakt för så stora åtaganden? Är DÖ-överenskommelsen ett hinder för oppositionen att säga nej åtminstone till de allra värsta excesserna?

 42. L

  Just nu har jag bara en fråga, vilka är det som har släppt ut klimatet..?

 43. Ann LH

  Tack Sigvard för viktig komplettering. Det finns all anledning att dyka ner ordentligt i formuleringarna och få fram relevanta frågor till våra troligen ännu sovande politiker.
  Tack också Slabadang som fiskat upp (se #24) en nyvaken men väl insatt politiker i Australien. Hennes genomgång av den för de flesta sömngångaraktiga vägen mot Global Governance är väl värd att lyssna på.

 44. Ann LH

  #38 Ingvar, den värker nog fram.

 45. Sigvard E

  Frågan är om det blir något avtal. Kanske något litet som gör att förhandlingscirkusen kan fortsätta, varvid absolut sista tidpunkt för ett bindande globalt avtal, d v s målstolparna flyttas fram.
  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2532570

 46. Ann LH

  Sibbe lyfte igår fram ICCC-10. Vilken skatt!
  Institutet inbjuder oss alla att ta del av samtliga framträdanden. De är alla värda att lyssna till, men till den här tråden är första dagens Dinner Keynote with William Happer helt perfekt. Hur ska vi få politiker, media och alla andra välindoktrinerade att öppna sig för hur man tänker i världen utanför underlandet. Genialt!
  Introduktionen av Fred Singer är varm vetenskapshistoria här och nu som ger rysningar.
  Climateconference.heartland.org

 47. Daniel Wiklund

  Såg just klimatoraklet Rockström på TV, nu har dom upptäckt att maten och jordbruket är allra värst när det gäller utsläpp av växthusgaser, och det måste ju naturligvis beivras. Kreativa som man är så lär det väl snart bli en extra skatt på kött. Det visar sig att riksdagen inte har legat på latsidan när det gäller att uppfostra sina undersåtar. På drygt 25 år har man lagt fram 1570 motioner om klodioxidskatter, fordonsskatter, bensinskatter, trängselskatt och kilometerskatt, men ingen motion om köttskatt. Se där nåt som kanske kommer att tas upp i Paris. Det gäller ju i slutändan att rädda oss från oss själva. Bara människan inte fanns skulle ju utsläppen av växthusgaser kunna nå nivåer som skulle göra Rockström och Romson glada. Personligen skulle jag gärna se en skatt på mental miljöförstöring, det skulle förhoppningsvis vara ett sätt att få tyst på Rockström och Romson.

 48. Ann L-H

  Här får Påven och Schnellnhuber ordentligt med mothugg av ”en av den katolska kyrkans mest briljanta hjärnor”, James V. Schall, pensionerad professor i politisk filosofi enligt artikeln. Påven själv har framställts som kemist och ansågs därför veta vad han talade om när det gällde klimathotet. Vad närmare betraktande hade han under en kort tid arbetat som lab.ass.

  http://www.westernjournalism.com/catholic-priest-just-dropped-this-major-truth-bomb-on-the-popes-global-warming-advocacy/?utm_source=MailChimp&utm_medium=email&utm_content=featured-stories&utm_campaign=DailyEmail06.24.15

  Motståndare till Global Governance och Utvecklingsoptimist. Mycket klokskap och rejält uppfriskande!

 49. Gunnar Kjelldahl (C)

  #29 Ingemar Nordin

  Jag antar att jag är en sådan politiker som Ingemar avser. Är det en ny strategi att politikerna nu är så dumma och lättlurade, så att de går på klimathotet och inte ser FN:s överstatliga maktambitioner? Förut så var ju huvudlinjen att det är politikerna själva som skapat klimathotet, för att kunna kontrollera folk!

  I verklighetens värld så är politiker de som folket valt som sina tjänare för att kunna bygga ett bra samhälle. Till sitt förfogande har de att ta del av den senaste och mest relevanta kunskapen inom de olika områden där de har att ta sina ansvarsfulla beslut. De som anser sig bättre intellektuellt rustade än de folkvalda, är tyvärr oftast de som aldrig skulle kunna tänka sig att ställa sig själva till demokratins förfogande och kandidera till de viktiga uppdragen. Det är synd!

  Det kan väl inte vara så att det är mycket bekvämare att utan ansvar kunna sprida sina till intet förpliktigande budskap, på en till intet förpliktigande skeptikerblogg, än att behöva stå för åsikterna inför sina väljare?

 50. Christopher E

  #49

  ”De som anser sig bättre intellektuellt rustade än de folkvalda, är tyvärr oftast de som aldrig skulle kunna tänka sig att ställa sig själva till demokratins förfogande och kandidera till de viktiga uppdragen. Det är synd!”

  Det påståendet stämmer faktiskt till stor del. Det är verkligen synd, för det finns väldigt få kunniga att rösta på.

  ”Det kan väl inte vara så att det är mycket bekvämare att utan ansvar kunna sprida sina till intet förpliktigande budskap, på en till intet förpliktigande skeptikerblogg, än att behöva stå för åsikterna inför sina väljare?”

  Nej, inte alls. Det är bara ingen lockande karriärmöjlighet för de flesta med teknisk/naturvetenskaplig bakgrund. Men det finns ju som tur är några få politiker som faktiskt vågar säga att klimatkejsaren är naken. De får min röst. I utlandet är det förstås ännu bättre, men politiken i Sverige har lågt i tak.

 51. Christopher E

  OT:

  Fick denna länk av en bekant för kommentar:

  http://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/

  Klicka på pilen nedåt för att följa dementijargongen.

  Jag har lite tankar själv, men lyssnar gärna på andra synpunkter.

 52. ChrE, vad väntar du dig för kommentarer? Det är väsentligen IPCC AR4 tugget i grafisk form:

  Vi har tänkt på allt, och kan inte komma på ngt annat.

  (Enda lite avslöjande detaljen var att GCM:en hade alldeles för hög känslighet för den ’forcing’ som vulkaner sades utgöra)

 53. Christopher E

  #52 Jonas N

  Jo, du har förstås rätt. Det är Gavin Schmidt som ligger bakom om man läser det finstilta.

  – Några halmgubbar som ingen påstått driver någon uppvärmning.

  – Övrigt tweakat för att visa så liten effekt som möjligt.

  – Solen är bara TSI som ingen hänvisar till. Det ignoreras att solaktivitet korrelerar med temperatur på längre sikt mer än TSI kan förklara.

  – Aerosoler är en fudge factor.

  – Effekten från CO2 är bara kurvpassning. När man ”eliminerat” allt övrigt sätts klimatkänslighet till att matcha temperaturen. Det korrelerar! Överraskning!

  – Med det här resonemanget blir klimatförändringar före industrialiseringen alldeles obegripliga och omöjliga (fast de fanns). Det finns ju inga faktorer som påverkar mer än CO2, menar de…

  – Allt är bara fantasier ur en klimatmodell. Vi ska bli imponerade av hur snabb datorn är, hur många rader kod det är osv. Suck. Det är som om det skulle finnas en postiv korrelation mellan IQ/kunskap och en persons muskelmassa… 😉

 54. Ingemar Nordin

  Gunnar Kj #49,

  Du borde skämmas! Det är ju ingalunda så att du saknar kunskap och förmåga att tänka. Men du ignorerar alla som försök föra fram sakliga argument mot din ståndpunkt. Istället rapar du upp samma meningslösa floskler om och om igen utan att bry dig om alla motargument.

  Och skyll inte på oss som inte har den minsta önskan att bli politiker. De flesta av oss har andra saker att syssla med, bl.a. att tjäna vårt levebröd och dra in skatter till er politiker. Men vi förväntar oss att våra förtroendevalda åtminstone förvaltar vårt förtroende för er i så måtto att ni anstränger er för att sätta er in i sakfrågorna. Jag förstår att det är bekvämt för er politiker att huka bakom IPCC, eller rättare sagt vad deras alarmistiska talesmän påstår i media. Men hur vore det om du och andra politiker gick bakom rubrikerna för en gångs skull och tänkte själva? Kanske skulle vi väljare t.o.m. respektera er då?

  Ursäkta om du Gunnar Kj får ta emot allt skäll, men gör oss en tjänst och förmedla dessa rader till dina partikompisar. Det minsta vi klimathotsskeptiker begär är att ni öppnar upp debatten genom att anordna öppna diskussioner med era s.k. energi- och miljöansvariga inom partier och riksdag. Det är så trist med denna avoghet mot den demokratiska yttrandefriheten.

 55. t0pe

  #53 Christoffer E

  Varför kan man inte göra motsvarande grafer med den information som finns bl.a. på denna blogg. Efter ett antal grafer borde borde människans avtryck vara minimalt.

 56. Christopher E

  #55 t0pe

  Fast det går inte, för påverkan är ju helt enkelt inte känd.

  Det skulle mest bli ett gissande, och inte vill man sänka sig till samma nivå som AGW-lobbyn.