Rockefeller och klimathotet – Del 9 – The Road to Paris

“We have been involved in the entire United Nations Framework on Climate Change (UNFCCC) process going back to Kyoto. We have supported grantees in different areas including in the think-tank community who have been working on the substance of the global climate agreement. We’ve also focused on supporting advocates working globally to increase the ambition and push for agreement. And, along with some other foundations, we also provided support to the process itself.” (Stephen Heintz, Rockefeller Brothers Fund)”

Rockefeller+Foundation+2013+Celebration+American+kVQJYOgf_84l
Rockefeller Foundation firar 100 år. Elton John belönas med Lifetime Achievment Award av Judith Rodin och David Rockefeller Jr.

2013 var jubileumsår för Rockefellerfamiljen när deras äldsta stiftelse, Rockefeller Foundation, fyllde 100 år. Sedan 2010 hade familjen åter direktkontroll över Rockefeller Foundation genom David Rockefeller Juniors övertagande av ordförandeklubban. Det var en position som inte hade innehavts av en familjemedlem sedan John D. III slutade som ordförande 1972. David Jr. hade suttit i styrelsen sedan 2006.

Som en del i jubileet inrättades Rockefeller Foundation Fellowship Program for Social Innovation på Stockholm Resilience Center. Detta skulle fokusera på den fattiga världen och utsatta befolkningars problem med sikte på att transformera livssystemet – politiskt, ekonomiskt, utbildningsmässigt, juridiskt, miljömässigt och socialt.[i] Allt för att skapa ett resilient eller motståndskraftigt samhälle. Det var en del av den stora transformationen. Samtidigt startades resan till Paris. Det stora avtalet.

stockholm-resilience-centre

Stockholm Resilience Center hade grundats 2007 av den svenska statliga forskningsstiftelsen MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning), SEI och Beijerinstitutet. SRC blev en viktig nod i arbetet med att samordna och föra ut tankarna om de nio planetära gränserna som hade identifierats under ledning av Johan Rockström (tidigare chef för SEI). SRC  var tänkt att utgöra ”ett världsledande institut” för ”sustainable governance and management of ecological and social systems”och utgöra en viktig aktör inom den FN-ledda processen med att genomföra hållbarhetsmålen.[ii]

Stockholm och Sverige hade precis som tidigare en mycket central roll och arbetet var till stor del en utväxt från Beijers och SEIs forskning. Termen ”resiliens” hade sin intellektuella grund hos den kanadensiske ekologen C.S. Holling och hans bok Resilience and the Stability of Ecological Systems från 1973. I denna blandade han ekologi och systemteori. Han utvecklade också teorin panarki (från Pan – den grekiska naturguden) som utgör ett ramverk för att beskriva utvecklingen av hierarkiska system med ett antal interrelaterade beståndsdelar.

holling
C.S. Holling (1930-), ekologiprofessor från Kanada

I Hollings fall avsågs det komplexa samspelet mellan människan och naturen. I detta identifierades cykeln tillväxt, kollaps, pånyttfödelse, åter följt av tillväxt.[iii]

Teorin uppvisade också paralleller till antropologen Joseph Tainters The Collapse of Complex Societies som beskriver hur en tilltagande komplexitet (i form av ökad byråkrati, större politiska enheter och ökad energiåtgång) ofrånkomligen leder till en samhällskollaps. Tainter diskuterade bland annat Mayakulturen och Romarrikets fall.

Holling såg dock, likt Barbara Marx Hubbard, det positiva med att kollapsen gav upphov till nya möjligheter. I Romarrikets fall hade emellertid omvandlingsfasen från ett högenergi- till ett lågenergisystem inte hanterats på ett smart sätt. En del i arbetet var därför att skapa ett effektivt styrsystem i syfte att hantera den kritiska fasen. Det efterlystes Global Governance med en planetär institutionell förvaltning. Samhället skulle proaktivt byggas om för att svara på mänsklighetens tilltagande kriser (resursförbrukning, klimatförändringar, ekonomi etc).

Panarchy

Holling (som under en tid varit chef för IIASA i Laxenburg) samarbetade med forskare från Beijer och bildade 1996 nätverket Resilience Alliance. Detta samarbete formaliserades 1998 genom stöd från MacArthur Foundation och Rockefeller Foundation.[iv] Målet var att anpassa, utveckla och omorganisera systemet till ett resilient samhälle inom de nio planetära gränserna.

Detta projekt blev en allt viktigare prioritet för Rockefellerfamiljen. Sedan 2006 hade de dessutom finansierat initiativet Architecture 2030 i syfte att bygga en koldioxidneutral urban miljö. I jubileumsyran startade Rockefeller Foundation tillsammans med Rockefeller Philantropy Advisors i december 2013 nätverket 100 Resilient Cities.[v] Det var ett projekt som sitt första år fick $ 31 350 000 av RF.

100_resilient_cities-Social-Intelligence1-1024x447

2015 utvecklade Rockefeller Foundation även Global Resilience Partnership tillsammans med svenska biståndsorganet SIDA och det amerikanska USAID samt Stockholm Resilience Centre. Världens städer skulle byggas om för att stå pall mot klimatkrisen.

I visionen för transformationen ingick även ”Smart Globalization” som hade varit en prioritet för RF sedan 2007. Smart informationsteknologi som skulle övervaka och mäta all mänsklig aktivitet hade identifierats som en viktig del av lösningen på mänsklighetens problem.

Global Challenges Foundation

Global-Challenges-Foundation

I mars 2013 tillkännagavs bildandet av den svenska stiftelsen Global Challenges Foundation. Bakom initiativet låg finansmannen László Szombatfalvy som hade gjort sig en förmögenhet på aktiespekulation. Syftet var att öka kunskapen om globala hot mot mänskligheten och påskynda tillkomsten av ett starkt globalt styre för att hantera dessa.

”Globala problem kan bara lösas genom globala åtgärder, men globala åtgärder kräver globala beslut, och globala beslut kan bara fattas av överstatliga beslutsorgan, men i dag finns inga effektiva, överstatliga, beslutande organ.”

I styrelsen ingick Johan Rockström från Stockholm Resilience Center medan den blivande svenska utrikesministern och socialdemokraten Margot Wallström agerade talesperson. Samarbete inleddes med Stockholm Resilience Center, Future of Humanity Institute vid Oxford (som leddes av transhumanisten Nick Boström), Kennette Benedict (Bulletin of the Atomic Scientists) samt GLOBE International.

Rockström steg snabbt upp i rang som en viktig klimatguru och mediaälskling, tillsammans med sin samarbetspartner Hans Joachim Schellnhuber från PIK. Samma år bildades forskarnätverket Earth Leauge där både Rockström (ordförande) och Schellnhuber ingick tillsammans med Lord Nicholas Stern (London School of Economics), Veerabhadran Ramanathan (Scripps), Brian Hoskins (Imperial College) Ottmar Edenhofer (Mercator) och Jennifer Morgan (Greenpeace, World Resources Institute).

rockis
Rockström stärker greppet om vårt klot

Som vetenskapliga rådgivare till världens toppolitiker och religiösa ledare arbetade de nu hårt med att förankra agendan. Till sin hjälp hade de Världsbanksrapporten Turn down the Heat som hade författats av PIK under ledning från Schellnhuber och som hade släppts i november 2012. Allvaret stegrades och budskapet var mer kryddat med domedagsbudskap än IPCC:s mer återhållande rapporter.

”The world is barreling down a path to heat up by 4 degrees at the end of the century if the global community fails to act on climate change, triggering a cascade of cataclysmic changes that include extreme heat-waves, declining global food stocks and a sea-level rise affecting hundreds of millions of people.”[vi]

Domedagsdemagogin var något som var helt i linje Schellnhubers samarbetspartner David Wasdells rekommendationer från 2005 med hans uppmaning om att deklarera en planetär nödsitution. Schellnhuber var precis som Rockström en förespråkare för globala överstatliga lösningar. I februari 2013 beskrev han sin vision i en artikel utgiven av Center for Humans and Nature:

“Let me conclude this short contribution with a daydream about those key institutions that could bring about a sophisticated—and therefore more appropriate—version of the conventional “world government” notion. Global democracy might be organized around three core activities, namely (i) an Earth Constitution; (ii) a Global Council; and (iii) a Planetary Court.”[vii]

Hans idéer låg också i den futuristiska kontexten. Schellnhuber författade 1998 artikeln “Geocybernetics: Controlling a Complex Dynamical System Under Uncertainty” där han propagerade för ett framtida geocybernetiskt kontrollsystem för att hantera både natur och människa.[viii] En vision som kan sägas vara en dröm för en psykopatisk elit med storhetsvansinne. 2009 hade Schellnhuber deltagit i konferensen ”The Great Transformation – Climate Change as Cultural Change” i Essen tillsammans med ett antal aktade namn som Obamas stabschef John Podesta, Edenhofer, Frank Biermann och Stefan Rahmstorf där frågan hade ställts om demokratiska lösningar var förenliga med de åtgärder som nu ”krävdes”. Sessionen leddes av Dr. David Held från London School of Economics.

”Technological innovation and political regulation can only be effective if ”the people” participate in their various roles as polluters, producers, citizens and voters. Democratic regimes are not well prepared for the level of participation that is required: Can free democratic societies cope with the effects of grave changes in the global climate, or might authoritarian regimes possibly be better placed to enforce the necessary measures?” (The Great Transformation 2009)

G20 – Den Globala Politbyrån

Hans Joachim Schellnhubers önskan tycktes bli förverkligad. Michael Gorbatjov ställde 2009 frågan om vilken roll det nybildade G20 hade i världspolitiken. Var det en ”global politbyrå”, en ”klubb för de mäktiga” eller en ”prototyp till en världsregering”? Han ansåg att gruppen borde ta ett kollektivt ledarskap i världspolitiken men att den för att nå framgång och få legitimitet behövde arbeta tätt tillsammans med FN. Det årliga mötet borde också hållas i FN:s högkvarter i New York istället för i medlemsstaterna (enligt roterande schema och ordförandeskap).[ix]

“To avoid mistakes the G-20 must be transparent and work closely with the U.N. At least once a year, its summit meetings should be held at U.N. headquarters. It should submit a report for substantial discussion to the General Assembly.”

G20 fick också en allt tätare relation till FNs institutioner även om gruppens möten ännu inte hade flyttat in i FN-skrapan. 2013 hölls sammankomsten i S:t Petersburg 5-6 september under Vladimir Putins värdskap. G20 hade snabbt utvecklats till en allt större maktfaktor. Under G20s paraply samlades nu också företag (Business 20), tankesmedjor (Think 20), ickestatliga organisationer (Civil 20), ungdomsorganisationer (Youth 20) och arbetarorganisationer (Labour 20).

Putin och Moon
Ban Ki Moon & Vladimir Putin under G20-mötet I S:t Petersburg 2013

FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon, som hade deltagit i alla G20-möten sedan i Washington 2008, manade under mötet till kollektivt ansvar i den uppblossade Syrienkrisen. Året innan hade han prisat det goda samarbete som hade utvecklats mellan FN och G20. Världsledarna stödde i konferenskommunikén helhjärtat klimatagendan och den stora transformationen. Stora beslut stod för dörren.

“We are committed to support the full implementation of the agreed outcomes under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and its ongoing negotiations. We strongly welcome the efforts of the Secretary-General of the United Nations to mobilize political will through 2014 towards the successful adoption of a protocol, another legal instrument, or an agreed outcome with legal force under the convention applicable to all Parties by 2015, during COP-21 that France stands ready to host.”[x]

High-level Political Forum

Ett par veckor senare hade High-level Political Forum on Sustainable Development (HLFP), som ersatte Commission on Sustainable Development, sin första session i FN-högkvarteret. Temat var “Building the future we want: from Rio+20 to the post-2015 development agenda” Genom forumet samordnades hållbarhetsagendan. Nu skulle visionerna från Riomötet 2012 omsättas i praktisk handling och målsättningarna med de nya hållbarhetsmålen för tiden efter 2015 fastställas. Detta gjordes genom Open Working Group on Sustainable Development Goals som hade bildats den 22 januari 2013 utifrån Riomötets beslut.[xi]

FN-ambassadörerna Csaba Kőrösi och Macharia Kamau blev utsedda att leda arbetet. Förutom nationer och FN-systemet så deltog ett stort antal ickestatliga organisationer. Ban Ki Moon hade under Riomötet 2012 utsett en rådgivargrupp kallad High Level Panel on eminent persons on the Post-2015 Development Agenda bestående av 27 medlemmar inklusive John Podesta, David Cameron, Pol Polman, Andris Piebalgs och Gunilla Carlsson. Viktiga synpunkter hämtades även från Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network där Johan Rockström ingick och infogade sina planetära gränser tillsammans med bland annat Jeffrey Sachs, Ted Turner, Pol Polman, James Hansen, Hans Vestberg och Christiana Figueres.[xii] En första rapport skulle presenteras för FN:s generalförsamling och HLFP 2014 vid session 68.[xiii] HLFP fungerade som en väktare för den hållbara utvecklingen. Under arbetet med målen för ”Global Governance” föreslogs att interaktionen mellan G20 och FN skulle stärkas.

“The G20 agenda already draws on a range of UN agencies that offer inputs and additional perspective on the world economy and prospects, taxation, climate finance, jobs, development, food security, social protection, inclusive green growth and long-term investment financing.”[xiv]

Det var viktigt att skapa en effektiv implementeringsmekanism som kunde ta kollektivt ledarskap. Den 30 juni till 9 juli 2014 höll HLFP sin andra session där det i Ministerdeklarationen konstaterades att:

“Climate change is threatening development and the fate of future generations. New cooperation models and partnerships are crucial. The global community needs to accelerate progress towards the Millennium Development Goals and, later, the sustainable development goals through a revitalized global partnership for sustainable development, and enable all nations to develop sustainably.”

2015 skulle bli ett mycket viktigt år med både fastställandet av de nya hållbarhetsmålen samt det avgörande klimatmötet i Paris.

Internationell klimatlag

I januari 2013 hade GLOBE International startat Climate Legislation Initiative. Syftet var att hjälpa lagstiftare att främja klimatlagstiftning världen över. Mötet (med 100 delegater från 26 länder) skedde på det brittiska utrikesdepartementet med välsignelse från konservativa utrikesministern William Hague och leddes av GLOBEs ordförande Lord Deben. Här deltog också Christiana Figueres från UNFCCC som talare. Det var ett arbete som skedde i samarbete med London School of Economics Grantham Research Institute on Climate Change and Environment, med finansiering från Zennström Foundation och brittiska utrikesdepartementet.[xv]

Climate Partnership

Året efter, 27-28 februari 2014, lanserades Partnership for Climate Legislation vid ett möte i Världsbankens lokaler och senaten i Washington. Understödjare var här även FN och Världsbanken. Nu deltog Figueres, Achim Steiner från UNEP och Världsbankschefen Jim Yong Kim.[xvi]

Detta följdes av ”World Summit of Legislators” i Mexiko 6-8 juni 2014 som samlade 300 parlamentariker från 80 länder samt representanter från FN-organ som UNEP, UNFCCC, Världsbanken och Global Environment Facility (GEF).[xvii] Resultatet av arbetet blev en resolution som deltagarna skulle ta med sig till sina parlament. De svor sin trohet till klimatagendan och de nya hållbarhetsmålen och åtog sig att försöka implementera lagstiftning som harmonierade med detta i sina hemländer. Målet var att skapa en internationell klimatlag.[xviii] Ban Ki Moon räknade med parlamentarikernas stöd i ett meddelande till konferensen:

“On September 23rd I am convening a Climate Summit at UN headquarters for leaders from government, business, finance and civil society.  The goal is to add momentum to the political process towards a climate agreement and generate transformative action on the ground. I intend to invite a representative from GLOBE to the Summit to present the resolution on climate change you will adopt at this meeting. I count on you to empower your governments to bring ambitious announcements to the Summit.”[xix]

Därefter började GLOBE hålla årliga möten i samband med UNFCCC:s klimatsammankomster. Dessa finansierades av Global Challenges Foundation som ingick i partnerskap med GLOBE. Banden var täta mellan organisationerna och GLOBE hade blivit en alltmer förankrad del av FN-systemet för att genomföra deras agenda. Logon ändrades för att bli snarlik Världsbankens.

320_worldbank-logo

GLOBE International

Klimatmarschen inleds

Tiden fram till Parismötet präglades av allt fler centralt koordinerade manifestationer över hela värden för att sätta klimatagendan på dagordningen. Detta blev en central prioritet för både Rockefeller Brothers Fund (RBF) och Rockefeller Family Fund (RFF).

Valerie Wayne
Stephen Heintz, Valerie Rockefeller Wayne och Steven Rockefeller

Ordförande för RBF var sedan 2013 John D ”Jay” Rockefeller IVs dotter Valerie Rockefeller Wayne (1971-) som tog över efter Richard Rockefeller (som förolyckats när hans privatflygplan störtade sommaren 2014, efter att ha firat sin pappa David Rockefellers 99-årsdag). Valerie, som även ingick i styrelsen för Rockefeller Philantropy Advisors (som leddes av hennes man Steve Wayne) och var medlem av Council on Foreign Relations, blev med detta den första ordföranden från den femte generationen.

Den 21 september 2014 hölls massaktionen the People’s Climate March, som organiserats av 350.org och finansierats av Rockefeller Brothers Fund och Rockefeller Family Fund. 300 000 människor fyllde New Yorks gator. Bland deltagarna fanns FNs generalsekreterare Ban Ki Moon, Al Gore, Jane Goodall, författaren Naomi Klein och skådespelaren Leonardo di Caprio. 2 646 liknande manifestationer hölls i 125 andra länder, inkl världsstäder som London, Paris och Melbourne.

Gore-at-Climate-Change-March-AP
Jane Goodall, Al Gore, Bill de Blasio och Ban Ki Moon

Den 22 september meddelade Rockefeller Brothers Fund att de skulle divestera från investeringar i fossil energi.[xx] RBF och 350.org ledde ett upprop tillsammans med med 800 globala organisationer som alla åtog sig att divestera från fossil energi (däribland Svenska Kyrkan).

”Given the RBF’s deep commitment to combating climate change, the Fund is now committing to a two-step process to address its desire to divest from investments in fossil fuels. Our immediate focus will be on coal and tar sands, two of the most intensive sources of carbon emissions. We are working to eliminate the Fund’s exposure to these energy sources as quickly as possible.”[xxi]

Klimatmarschen hade hållits inför FN:s förberedande klimatmöte i New York den 23 september 2014, där 100 världsledare träffades för att sätta press på klimatförhandlingarna inför klimattoppmötet i Paris 2015 och driva på konkreta åtgärder mot klimatförändringarna. Under detta möte presenterades divesteringsuppropet av Al Gore.[xxii] Dessutom presenterades (av dess verkställande chef, Judith Rodin) Rockefeller Foundations arbete  med att skapa ”klimatresiliens” och hållbara städer, samt kungörandet av satsningen ”Global Resilience Partnership”.[xxiii] Leonardo di Caprio blev också utsedd till ”United Nations Messenger of Peace” med ett speciellt fokus på klimatet.

Naomi_Klein_15378
Naomi Klein (1970-) kapitalistfinansierad kapitalistkritiker

Samma vecka släpptes Naomi Kleins bok This Changes Everything – Capitalism vs the Climate. Det var ett projekt som hade initierats av Sustainable Markets Foundation under namnet ”The Message”. Detta finansierades av miljardärsklubben i form av Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Energy Foundation, Wallace Global Fund och Tides Foundation. Samtidigt började man spela in en film med samma namn som producerades av filmregissören Susan Rockefellers (gift med Rockefeller Foundations ordförande David Rockefeller Jr.) bolag Louverture Films och släpptes ett år senare.[xxiv] Naomi finansierades alltså av samma intressen som hon hade gjort en karriär av att kritisera. Budskapet i boken och filmen var att klimathotet utgjorde en chans att bygga en annan värld.

I november tecknade USA och Kina ett avtal om klimatförändringarna. Ett delmål som RBF och deras partners aktivt hade arbetat med under ett par år.[xxv]

“The People’s Climate March was just one major climate milestone of 2014. Two months later President Barack Obama and President Xi Jinping jointly announced ambitious new targets to cut greenhouse gas emissions in the United States and China. RBF partners in China helped pave the way for this historic announcement.”[xxvi]

Transforming the World

644266_People-Rockefeller.JPEG-019
Familjepatriarken David Rockefeller Sr med sina döttrar Neva Goodwin och Eileen inför 100-årsdagen

2015 markerade ett nytt jubileum. RBF fyllde 75 år, David Rockefeller fyllde 100 år samtidigt som familjens skötebarn FN blev 70. Det klimathot som sedan decennier varit en prioritet för både familjen och FN blev mycket centralt i firandet.

Under World Economic Forum i Davos den 21-24 januari (där Rockefeller Foundation ingick som partner) presenterade Al Gore projektet ”Live Earth: Road to Paris” som skulle bygga upp förväntningarna inför Parismötet.

”The purpose is to have a billion voices with one message to demand climate action now,”[xxvii]

World Economic Forum in Davos
Al Gore och Pharell Williams

Till sin hjälp engagerades musikern och producenten Pharrel Williams. Tanken var att låta 100 artister uppträda på sju kontinenter den 18 juni. Ban Ki Moon prisade initiativet:

““Live Earth: Road to Paris” will bring us together and amplify our voices. It will help us seize the opportunity of a low-carbon future.”

Konserterna ställdes dock in och Gore meddelade istället att en gratiskonsert skulle hållas i Paris under hösten. Detta resulterade i projektet ”24 Hours of Reality” som utlovade en 24 timmars liveutsändning från Paris och åtta andra andra länder den 13-14 november med framträdande från artister som Duran Duran, Elton John, Jon Bon Jovi och Peter Gabriel. Bakom initiativet låg Climate Reality Project i samarbete med 350.org, WWF, CoalitionClimat21, och UNEP. Climate Reality Project hade startats 2011 som ett projekt under Rockefeller Philantropy Advisors med finansiering från RBF och Skoll Foundation.[xxviii] Det hela skulle dock ta en oväntad och dramatisk vändning.

Med på World Economic Forum, som detta år hade temat  ”The New Global Context”, fanns också Johan Rockström som presenterade sina planetära gränser för världens elit. Hans schema för året var precis som för planetskötarkollegorna Al Gore och Hans Joachim Schellnhuber fulltecknat.

Detta visade sig på Earth Day 22 april 2015 då kampanjen Earth Statement startades av Global Challenges Foundation och Earth League, med målet att påverka världsledarna. Uppropet skrevs under av ett antal kända namn som Al Gore, Desmond Tutu, Richard Branson (Virgin), Norges f.d. stadsminister Gro Harlem Brundtland, Irlands f.d. president Mary Robinson, Paul Polman (Unilever), skådespelaren Russel Brand, Hans Vestberg (Ericson) och svenska ärkebiskopen Antje Jackelén. Uppmaningen innehöll åtta mål som ledarna ansåg behövde uppmärksammas i Paris, bl a att hålla den globala uppvärmningen inom tvågradersmålet, 100% förnybar energi samt nollutsläpp till år 2050.[xxix]

Påvens encyklika ”Care for Our Future Common Home”

David Rockefeller 100
”Kan det vara fjärrkontrollen till jordklotet?” David Rockefeller öppnar paket från familjens bank JP Morgan Chase på sin 100-årsdag .

Den 17 juni 2015, fem dagar efter David Rockefellers 100-årsdag, blev Hans Joachim Schellnhuber invald som vetenskaplig rådgivare till Påven Franciskus tillsammans med bland annat Veerabhadran Ramanathan (Scripps) och Paul Crutzen. 50 år efter att Rockefellerfamiljen medverkat till att ha infogat klimathotet på den amerikanska presidenten Lyndon Johnsons agenda stod nu världens mäktigaste religiösa ledare på tur.

Samtidigt tillkännagavs den Påvliga encyklikan Laudato Si’ of the Holy Father Francis on Care for Our Future Common Home.[xxx] Denna stödde åtaganden mot klimatförändringarna. David kunde knappast få en bättre födelsedagspresent.

“A very solid scientific consensus indicates that we are presently witnessing a disturbing warming of the climatic system. In recent decades this warming has been accompanied by a constant rise in the sea level and, it would appear, by an increase of extreme weather events, even if a scientifically determinable cause cannot be assigned to each particular phenomenon. Humanity is called to recognize the need for changes of lifestyle, production and consumption, in order to combat this warming or at least the human causes which produce or aggravate it.”[xxxi]

aa-3857-Pope-Quote

Målet var att skapa global konsensus och en plan för världen. Detta kunde bara hanteras om länderna gick ihop som en enhet.

“Interdependence obliges us to think of one world with a common plan. Yet the same ingenuity which has brought about enormous technological progress has so far proved incapable of finding effective ways of dealing with grave environmental and social problems worldwide. A global consensus is essential for confronting the deeper problems, which cannot be resolved by unilateral actions on the part of individual countries.”

Redan året innan hade Schellnhuber deltagit i en workshop i Vatikanen tillsammans med deltagare som Jeffrey Sachs (rådgivare till Ban Ki Moon), Naomi Klein (350.org), Martin Rees (Romklubben), Ramanthan och Achim Steiner (UNEP). Schellnhuber diskuterade sin paradgren ”Tipping Points” i klimatsystemet som utvecklats tillsammans med David Wasdell med rådgivning från James Lovelock.[xxxii] Det var tydligt att påven, som skulle vara Jesu ställföreträdare på jorden, nu hämtade sina råd från ett helt annat håll än från den Himmelske Fadern.

Hans-Joachim-Schellnhuber
Påvliga klimatrådgivaren Schellnhuber håller sin skyddande hand över världen

Två månader efter påvens utspel följde den muslimska världen efter. Islamska företrädare och religiösa ledare meddelade att det var en religiös plikt för världens 1,6 miljarder muslimer att bekämpa den globala uppvärmningen.[xxxiii] Bakom detta stod den brittiska organisationen IFEES och dess grundare Fazlun Khalid. Samma sak skedde från andra religiösa ledare.

Lovesong to the Earth

 

“The climate crisis is near a global tipping point, we hope everyone who hears this anthem takes action to encourage our political leaders to keep our planet safe, by keeping fossil fuels in the ground and moving toward 100 percent renewable energy.”

Det gick mot final. Nu engagerades även artisteliten. I början av september lanserades ”Lovesong to the Earth” – en sång som skulle ackompanjera kampen mot klimatförändringarna och en genomgripande förändring av världen. Målet var att nå ut till en ny och större publik med budskapet att det var tid att agera för klimatet. Lyssnarna uppmanades att dela låten och skriva under en petition till världsledarna. 12 artister inklusive Paul McCartney och John Bon Jovi medverkade i projektet. Vinsten tillföll Friends of the Earth och Ted Turners UN Foundation och deras arbete med att låta den fossila energin stanna kvar i jorden. I bakgrunden fanns organisationer som 350.org, UNEP och Live Earth.[xxxiv] Det hela var kopplat till Al Gores initiativ “Live Earth Road to Paris”.

Agenda 2030

Den 25 september 2015 samlades 150 världsledare åter i New York under FN:s toppmöte om hållbara utveckling. Öppningstalare var Ban Ki Moon och påven Franciskus.

Pope Francis
Påven Francis svär sin trohet till FNs nya miljöreligion

Här antogs nu Agenda 2030 och dokumentet Transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable Development, med 17 hållbarhetsmål som gick ut på att fullständigt transformera världen.

Målen var storslagna och utopiska och utlovade bl a en total utrotning av fattigdomen och hungern i världen. Världen skulle byggas om från grunden och göras rättvis, inkluderande och hälsosam för både människa och natur. Ingen skulle lämnas utanför och målen innefattade i stort sett allt som rymdes inom den mänskliga existensen.[xxxv] Kopplingarna till Earth Charters sexton ”budord” var tydliga.[xxxvi] Mål nummer tretton handlade om att skrida till verket för att bekämpa klimatförändringarna medan det sjuttonde och sista målet handlade om att skapa ett globalt partnerskap för att implementera målen.

E SDG Poster_A4

Om bara nycklarna till världens styre överlämnades till FN så utlovades paradiset.
Beslutet togs utan någon större uppmärksamhet från världens befolkning. Alla blickar var riktade mot Parismötet, trots att FN-beslutet om Agenda 2030 hade stora implikationer för mänsklighetens framtid.

 G20-mötet i Antalya

Fredagen 13 november, samtidigt som Al Gore hade påbörjat utsändningen av ”24 Hours of Reality: The world is watching”, inträffade terrordåden i Paris. 153 människor dödades i de samordnade attackerna som genomfördes på sex platser i centrala Paris och förorten Saint Denis (bland annat mot en konsert på Bataclan med Eagles of Death Metal och utanför sportstadion State de France). Det var ett dåd som Islamiska Staten (IS) senare tog på sig. Gore ställde omedelbart in den fortsatta utsändningen, där endast Duran Duran hann framträda. Världens ögon och en våg av stark sympati riktades nu mot Paris. Världen behövde enas för att möta hoten.

Dagarna efter (15-16 november) hölls G20s möte i Antalya, Turkiet med Tayyip Erdogan som värd. Den globala terrorismen som redan fanns på agendan blev snabbt huvudtema tillsammans med kriget i Syrien, flyktingkrisen samt klimathotet. Världsledarna i de största ekonomierna var nu, förutom att stå enade i kampen mot terrorismen, beredda att ge sitt stöd till en implementering av de nya hållbarhetsmålen och bygget av världsutopin.

“The 2030 Agenda, including the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Addis Ababa Action Agenda, sets a transformative, universal and ambitious framework for global development efforts. We are strongly committed to implementing its outcomes to ensure that no one is left behind in our efforts to eradicate poverty and build an inclusive and sustainable future for all.”[xxxvii]

Ingen skulle lämnas utanför målens förpliktelser. Samtidigt så svor de trohet till klimatagendan med målet att skriva under ett bindande avtal i Paris.

“Climate change is one of the greatest challenges of our time. We recognize that 2015 is a critical year that requires effective, strong and collective action on climate change and its effects. We reaffirm the below 2C goal as stated in the Lima Call for Action. We affirm our determination to adopt a protocol, another legal instrument or an agreed outcome with legal force under the UNFCCC that is applicable to all Parties.”[xxxviii]

Ban Ki Moon uttryckte under sitt öppningsanförande att 2015 utgjorde en ”vattendelare för internationellt samarbete” och prisade enigheten kring att lösa mänsklighetens stora problem.[xxxix] Kissingers strategi tycktes bli uppfylld.

”The ultimate challenge is to shape the common concern of most countries and all major ones regarding the economic crisis, together with a common fear of jihadist terrorism, into a common strategy reinforced by the realization that the new issues like proliferation, energy and climate change permit no national or regional solution.” (Henry Kissinger)

513230 (1)
Henry Kissinger och Ban Ki Moon

Global Climate March

Den 28-29 november 2015 arrangerades Global Climate March av 350.org tillsammans med Avaaz och CoalitionClimat21, med uppmaningen att låta den fossila energin stanna i jorden och genomförandet av en rättvis transformation av energisystemet till 100% förnybart till år 2050.

Mängder av miljöorganisationer såsom Greenpeace, Friends of the Earth och WWF slöt upp i leden. I Sverige arrangerade Riksteatern ”Run For Your Life” med stafettlöpare som sprang från Kiruna, norr om Polcirkeln, till Paris. Deltagarna ”sprang för sina liv” och för att ledarna skulle fatta rätt beslut.[xl]

Terrordåden i Paris hade dock lagt en viss sordin över stämningen och gjorde att den franska regeringen förbjöd demonstrationer under Parismötet. Istället organiserades en symbolisk protest av Avaaz där 20 000 skor placerades ut på Place de la Republique i Paris.[xli]

shoe protest

Parismötet 2015

Det hårt mediabevakade COP 21 inleddes den 30 november på flygplatsen i Le Bourget utanför Paris. Det var nästan exakt 200 år efter Parisfreden 1815 som markerade slutet på Napoleons krigståg i Europa. Säkerheten höjdes markant. Förväntningarna var stora och denna gång fick inget gå fel. Under sina öppningsanföranden kopplade Prins Charles ihop Syrienkrisen med klimatförändringar medan den annars kritiske Vladimir Putin troget höll sig till G20-mötets kommuniké om klimatet och menade att:

“Climate change has become one of the gravest challenges humanity is facing,”

cop21-1-jpg

GLOBE arrangerade sin årliga sammankonst i samband med mötet och förberedde agendan för implementeringen av avtalen. Detta skedde i nära samverkan med UNEP samt finansiering från Global Challenges Foundation. Både ordföranden för COP 21, den franske utrikesministern Laurent Fabius och Christiana Figueres från UNFCCC deltog. Anders Wijkman från Romklubben presenterade samtidigt en rapport om den teknokratiska visionen om en cirkulär ekonomi. GLOBE hade blivit FN-byråkratins lydiga instrument för att implementera hållbarhetsagendan uppifrån.

”…the Paris Agreement must be a starting point for a profound paradigm shift that will make sustainable development possible and will lead to restructuring our economic models to achieve the decarbonisation of our economies by 2050.”[xlii]

Med på mötet var också den tidigare talespersonen för Global Challenges Foundation och svenska utrikesministern, Margot Wallström, som nu kandiderade till en post i FN:s säkerhetsråd för Sveriges räkning (28 juni 2016 blev hon invald).

GLOBE stod nära den av Fabian Society (Sidney och Beatrice Webb, George Bernhard Shaw samt Graham Wallas) grundade London School of Economics och dess institut Grantham Research Institute on Climate Change and Environment, som 2008 grundades av den f.d. ekonomen från Shell Oil, investeraren Jeremy Grantham. Bland rådgivarna till Grantham listades Schellnhuber, Lord Nicholas Stern, Sir Brian Hoskins och Sir Evelyn de Rothschild (kusin till Lord Jacob Rothschild).[xliii]

fabianwindow_large1
Fabian Window på London School of Economics symboliserar hur fabianister-na använder bedrägliga metoder för att nå sina mål

GLOBE var sedan starten 1989 nära sammanlänkat med den brittiska elit som Rockefellers hade nära och djupa band till. London School of Economics beskrevs under 1930-talet som ”Rockefellers baby”.[xliv] Samtidigt fick republikanen David Rockefeller 1937-38 en del av sin utbildning på den då socialistiskt präglade skolan innan han gick vidare för att doktorera vid likaledes Rockefellerfinansierade University of Chicago.[xlv] Det är kopplingar som har bestått sedan dess. Målsättningen för LSE, som firade sitt 150-års-jubileum 2015, var ”the betterment of society”. Detta var snarlikt deras stora finansiär Rockefeller Foundations mål ”Improve the wellbeing of humanity around the world”.

Rockis och Schellis
Schellnhuber, Rockström m fl under allvarliga överläggningar

Efter långa och utdragna förhandlingar blev Parisöverenskommelsen klar den 12 december. Det var ett till intet förpliktande avtal med många kryphål. Detta var eftergiften för att få nationernas godkännande. Dock så skärptes målsättningen till att inte överskrida 1,5 graders uppvärmning. Johan Rockström och Hans Joachim Schellnhuber såg avtalet som tandlöst och ville precis som armadan av miljöorganisationer se en fullständig reduktion med nollutsläpp till år 2050.[xlvi] Bulletin of the Atomic Scientists var lika missnöjda:

”The voluntary pledges made in Paris to limit greenhouse gas emissions are insufficient to the task of averting drastic climate change. These incremental steps must somehow evolve into the fundamental change in world energy systems needed if climate change is to ultimately be arrested.”

Jubileumsfirande Rockefeller Brothers Fund, som hade grundats samma månad 75 år tidigare, och dess verkställande chef Stephen Heintz såg det dock som en stor seger. Nu skulle arbetet påbörjas med att göra avtalet tuffare. Den fabianistiska strategin fortsatte. Paris var ett delmål av många på vägen. RBF var nu redo att finansiera organisationer med syfte att både genomföra och stärka målen. Regeringar skulle hållas ansvarig för sina förpliktelser och näringslivet pressas till nödvändiga förändringar.[xlvii]

Heintz
May Boeve (350.org) och Stephen Heintz (RBF)

Stephen Heintz meddelade tillsammans med May Boeve från 350.org under konferensen att mer än 500 institutioner med 3,4 triljoner i tillgångar hade gjort divesteringsåtaganden.[xlviii] Heintz underströk i en intervju i maj 2016 RBFs insatser med att förverkliga Parisöverenskommelsen och att det ”överträffade alla deras förväntningar”.

“We have been involved in the entire United Nations Framework on Climate Change (UNFCCC) process going back to Kyoto. We have supported grantees in different areas including in the think-tank community who have been working on the substance of the global climate agreement. We’ve also focused on supporting advocates working globally to increase the ambition and push for agreement. And, along with some other foundations, we also provided support to the process itself.”[xlix]

Detta var tydligt inte minst i de goda kontakterna med USAs ledning genom stabschefen John Podesta (Trilaterala Kommissionen) och lobbygruppen Presidential Climate Action Project. President Obama prisade det amerikanska ledarskapet i kampen mot klimatförändringarna som hade möjliggjort överenskommelsen:

“Today, the American people can be proud — because this historic agreement is a tribute to American leadership.  Over the past seven years, we’ve transformed the United States into the global leader in fighting climate change.”[l]

Det var ingen tvekan om var klimatagendans överstepräster huserade. Standard Oils arvingar ledde omställningen till en värld utan olja! Ordföranden för Pariskonferensen Laurent Fabius och UNFCCCs chef Figueres var lika nöjda. Processen med att bygga om världen gick vidare:

“This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the industrial revolution. That will not happen overnight and it will not happen at a single conference on climate change, be it COP 15, 21, 40 – you choose the number. It just does not occur like that. It is a process, because of the depth of the transformation.” (Christiana Figueres, 3 februari 2015)[li]

04-21-unfccc-paris
Överlyckliga COP21-delegater, inklusive Figueres, Ban ki Moon, Laurent Fabius och Frankrikes president François Hollande, efter Parisöverenskommelsen

Det handlade bara om att förankra agendan och i förlängningen skapa de bindande åtaganden som ännu fattades. Figueres avgick 6 juli 2016 som chef för UNFCCC, för att dagen efter bli nominerad till posten som FN:s nya generalsekreterare. Det var dags för en kvinna att leda organisationen, ansåg hon. En organisation som i hennes perspektiv var i behov av mer muskler:

“I am very convinced that society as a whole, global society, is moving to a point where we are going to need more and more global governance muscle than we have had in the past.”

UNFCCC hade under Figueres’ ledning bildat partnerskap med Rockefeller Foundation för att visa vilken roll kvinnor kunde spela i att adressera klimatförändringarna.

“I am excited to be working with the Rockefeller Foundation in helping to make the case that women are an essential part of the solution to addressing climate change.”[lii]

Christiana Figueres, dotter till Costa Ricas tidigare president José Figueres Ferrer, var själv ett levande exempel och ville nu axla ett större uppdrag. Nu väntade den Fjärde Industriella Revolutionen… (Fortsättning följer)

Christiana-Figueres-777x437
Christiana Figueres (1956-), f.d. ordförande för UNFCCC. Kandidat till posten som generalsekreterare för FN

Om du gillar det du läser och vill veta mer så får du gärna visa din uppskattning. Små som stora donationer är välkomna. För dem som blir månadsdonatorer (100:-) eller ger en engångsdonation över 300:- ingår ett exemplar av den färdiga boken som denna artikelserie ska resultera i.

Ge ditt bidrag till stiftelsen Pharos. Plusgiro: 74 40 98-5 eller Swish: 0705930936

För mer information och för att skicka adressuppgifter:jacob@wardenclyffe.se eller inger@wardenclyffe.se

[i] http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2013-05-15-new-rockefeller-programme-on-social-innovation-.html

[ii] http://www.stockholmresilience.org/download/18.aeea46911a31274279800035608/1459560232041/Proposal.pdf

[iii] Lance H. Gunderson and C. S. Holling (2001), Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems, Island Press: Washington

[iv] Heinze, Thomas och Münch, Richard (2016), Innovation in Science and Organizational Renewal: Historical and Sociological Perspectives, Springer

[v] http://www.100resilientcities.org/about-us#/-_/

[vi] http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/11/18/new-report-examines-risks-of-degree-hotter-world-by-end-of-century

[vii] http://www.humansandnature.org/democracy-hans-joachim-schellnhuber

[viii] http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=345E484B7F3367AE28821E2335B7AA8A?doi=10.1.1.41.2838&rep=rep1&type=pdf

[ix] http://www.gorby.ru/en/presscenter/publication/show_26645/

[x] http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0906-declaration.html#climate

[xi] https://sustainabledevelopment.un.org/owg.html

[xii] http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2013/06/140505-An-Action-Agenda-for-Sustainable-Development.pdf

[xiii] http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/588&Lang=E

[xiv] https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2429TST%20Issues%20Brief_Global%20Governance_FINAL.pdf

[xv] http://globelegislators.org/events/2013/1gcls-home

[xvi] http://globelegislators.org/events/2014/2gcls-home

[xvii] http://climate-l.iisd.org/news/globe-world-summit-of-legislators-resolution-urges-climate-action/

[xviii] http://globelegislators.org/news/item/world-summit-of-legislators-resolution

[xix] https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-06-06/secretary-generals-message-globe-international-second-world-summit

[xx] http://www.rbf.org/about/divestment

[xxi] http://www.rbf.org/about/divestment

[xxii] http://climate.org/archive/publications/Climate%20Alerts/2015-winter/building-on-momentum-topping.html

[xxiii] https://www.rockefellerfoundation.org/blog/addressing-un-climate-summit/

[xxiv] http://www.wrongkindofgreen.org/tag/sustainable-markets-foundation-smf/

[xxv] http://www.climatestrategies.us/articles/articles/view/97

[xxvi] http://www.rbf.org/about/2014-annual-review

[xxvii] http://www.un.org/climatechange/blog/2015/01/concerts-encourage-climate-action-announced-davos/

[xxviii] http://www.rbf.org/grantees/rockefeller-philanthropy-advisors

[xxix] http://earthstatement.org/

[xxx] http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

[xxxi] https://focusoncampus.org/content/summary-of-laudato-si-pope-francis-encyclical-on-the-environment-7016a31d-a7ce-429a-bdcd-1893d8c9fe7d

[xxxii] http://www.casinapioiv.va/content/accademia/en/publications/extraseries/sustainable.html

[xxxiii] http://www.climatenetwork.org/press-release/islamic-climate-declaration-calls-fossil-fuel-phase-out

[xxxiv] http://lovesongtotheearth.org/#

[xxxv] https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

[xxxvi] https://biencommunchartedelaterre.wordpress.com/2015/06/29/comparison-between-the-new-sustainable-development-goals-and-the-ethical-principles-of-the-earth-charter/

[xxxvii] file:///C:/Users/Jacob/Downloads/G20-Antalya-Leaders-Summit-Communique-%20(1).pdf

[xxxviii] http://www.g20.utoronto.ca/2015/151116-communique.html

[xxxix] http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52561#.V7x4APmLSUk

[xl] http://www2.runforyourlife.nu/sv/om/

[xli] http://www.mirror.co.uk/news/world-news/paris-turned-sea-shoes-climate-6922670

[xlii] http://globelegislators.org/images/PDF/EN_COP21_Summit_Communique.pdf

[xliii] http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/about/about-the-institute/advisory-board/

[xliv] http://www.lse.ac.uk/intranet/LSEServices/Advancement/AboutUs/History.aspx

[xlv] http://blogs.lse.ac.uk/lsehistory/2015/06/24/lse-rockefellers-baby/

[xlvi] http://gamla.hbl.fi/nyheter/2015-12-11/782067/forskare-sagar-klimatavtalet

[xlvii] http://www.alliancemagazine.org/interview/interview-stephen-heintz/

[xlviii] http://www.rbf.org/news/stephen-heintz-praises-agreement-reached-paris-climate-conference

[xlix] http://www.alliancemagazine.org/interview/interview-stephen-heintz/

[l] https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/12/12/statement-president-paris-climate-agreement

[li] https://europa.eu/eyd2015/en/unric/posts/questions-cristina-figures-cop21

[lii] https://unfccc.int/files/secretariat/momentum_for_change/application/pdf/pr20120926_mfc_women_announce.pdf

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Tack, tack Jacob igen!
  Erinrar mej en gammal ”Berlinare”:
  ”Är det inte skrämmande att 8% av cheferna klassas som psykopater”, svar ”Jag är mer nervös för att vi därmed har 92% i beslutsfattande ställning utan diagnos”.

 2. Mats G

  Läste lite i wiki om fabianister. Låter som om svenska socialdemokrater är fabiansister.

 3. Mats Rendel

  #2 Mats G

  Det stämmer att fabianismen har övat ett stort inflytande på den svenska socialdemokratin.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Wigforss

 4. Ulf L

  Att kalla London School of Economics för socialistisk är nog kanske lite missvisande då F. A. Hayek undervisade där under 30 och 40 talet. Likaså är University of Chicago mest kända ekonom Milton Friedman.

 5. Jan-Åke

  Gigantiska summor har och är alltså i rullning från RBF-fund.
  Dessa pengar sipprar så småningom ner till små organisationer och privatpersoner som bedriver näringsverksamhet kring klimathotet ?….

 6. Jan-Åke

  Jacob,du har potential att bli en Rockström på rätt sida i klimathotsdebatten.
  Misstänker att du försökt,i så fall vore det intressant att få veta lite om de ”glastak” du då kanske stött på.

 7. Ulf L

  Både LSE och University of Chicago har förstås en bred bas där olika ekonomiska skolor representeras. LSE står kanske idag närmare ”the third wave” med en blandning av välfärdsstat och fri marknad. David Rockefeller är inte direkt känd som socialist. Däremot så har han inte haft några bekymmer att samarbeta med andra internationalister för att nå sitt och trilateralernas mål om en ny internationell ekonomisk ordning.

 8. Jan-Åke

  Min debut i tv resulterade i ett regelrätt förhör av klimatpolisen Bodil Appelkvist. Rättegången sändes dock aldrig. Min egen institution levde gott på att omhulda klimathotet och min nyfikenhet och ambition att reda ut bakgrund och agendorna som styrde orsakade vrede hos de rättrogna ”klimatprofessorerna” och deras koppel av klimattroende undersåtar. Min opponent berättade dessutom under oppositionen att hans institution hade fått anslag från Rockefeller Foundation.

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/03/13/bok-forfattare/
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/04/16/en-obekvam-resa-del-1/

 9. Ingemar Nordin

  Jacob N #7,

  ”David Rockefeller är inte direkt känd som socialist.”

  Men familjen är kanske ideologiskt tondöva? De måste ju i vart fall vara medvetna om att deras ”välgörenhet” går till att lobba för att bygga upp en enorm byråkrati och centraliserad makt utan något större demokratiskt inflytande.

  När bolsjevikpartiet med Lenin i spetsen tagit makten i en statskupp 1917 så byggdes en gigantisk byråkrati ut som vida översteg Tsarens gamla. Detta krävdes för att införa planekonomi.

 10. Ingemar #10

  Familjen är ytterst medvetna om vad de gör. Ideologier och dess aningslösa följare är bara verktyg att använda för att skapa det idealsamhälle som hägrar. En värld styrd av ”experter” med FN som centralt beslutsorgan. David anser att ”de bästa” ska styra.

 11. Ingemar Nordin

  Jacob N, #10,

  Så de har kanske läst Platons Staten. Men glömt att läsa Poppers (LSE) The Open Society om varför det inte går att låta ”filosoferna” styra ett centraliserat samhälle. Kanske hoppade de över von Mises och Hayek också om den ekonomiska biten….

  Jag tycker annars att den historiska och ideologiska medvetenheten verkar vara mycket låg bland folk som Schellnhuber, Wijkman och Rockström, medan Naomi Klein vet precis vad det handlar om.

 12. Mats G

  ”En värld styrd av ”experter” med FN som centralt beslutsorgan.”

  Det låter som om man vill ha en politbyrå på global nivå med Kina som modell. Det förutsätter förstås avskaffande av demokrati och mänskliga rättigheter.

 13. Ingemar #11

  Jag gissar att de väljer ut det som passar visionen och slänger bort det andra. I grunden finns förutom Platon också Francis Bacons idealsamhälle ”The New Atlantis” med en vetenskaplig elit som ska styra över massorna. Det är snarare där vi hittar Schellis och Rockis engagemang. Jag såg dem båda på Kungliga Vetenskapsakademin i maj. Naomi Klein är smart och kan inte vara omedveten om vem som betalar för hennes framgångar. Hon tror säkert sig arbeta för det ”goda” och har övertygats av utopipornografin. Rockefellers och gelikar sneglar förstås också åt Thomas Hobbes ideer från ”Leviathan”.

 14. Johan M

  OT :

  Murry Salby höll ett föredrag i somras på University College London. Väl värt att lyssna på.

  https://www.youtube.com/watch?v=sGZqWMEpyUM

 15. Sören G

  OT
  ”Experts “surprised” to discover what skeptics have known for years: world has been warming for 200 years”
  http://joannenova.com.au/2016/08/experts-surprised-to-discover-what-skeptics-have-known-for-years-world-has-been-warming-for-200-years/

  Vetenskapsradion tog upp detta i morse. Jag kan nog inte skylla på ”dumskallereportrarna” på P1. Även forskaren trodde att endast mänskliga aktiviteter kan orsaka temperaturhöjning.

 16. Ingemar Nordin

  Jacob #13,

  Sedan The New Atlantis har det skrivits 100-tals ganska naiva utopiböcker, inte minst under 1900-talet. Författarna sitter och snickrar på sina hemvävda byggen utan någon som helst insikt om ekonomi, historia eller statsvetenskap. Det görs aldrig någon utvärdering av själva projektets utgångspunkt, bara en massa snömos om hur allt skall bli så bra. Det är ungefär på den amatörmässiga nivån som inte bara Rockefellers ”visioner” ligger, utan också det jag har sett av mer akademiska skrifter från olika ”global governance” centra på våra universitet. Det finns t.ex. inte ett uns av nationalekonomisk kunskap i visionen om ”cirkulär ekonomi”. Wijkman fick en inbjudan till ekonomiska institutionen att, efter det skamliga utnämnandet till hedersdoktor vid LiU, att komma och föreläsa för ekonomerna där. Det blev inget av med det, förmodligen därför att han hade blivit utskrattad om han hade ”föreläst” för dem.

  Den här typen av utopisnickrande måste hållas inom sina egna akademiskt skyddade ”communities” med sina egna tidskrifter och finansiärer (jf genusforskningen och om ekologisk odling) så att ingen kritisk röst kan göra sig hörd. Dessa getton, eller ”klickar” på sociologispråk, utgör en växande del av den akademiska världen och blir tyvärr alltmer betydelsefulla för universitetens och institutionernas ekonomi.

  Rockefellers (och FNs, Världsbankens, EUs etc) utflykt till denna förledande gröna utopivärld är tyvärr av samma intellektuella klass som Hitlers, Mussolinis, Stalins eller Maos.

 17. Ingemar #14

  ”Rockefellers (och FNs, Världsbankens, EUs etc) utflykt till denna förledande gröna utopivärld är tyvärr av samma intellektuella klass som Hitlers, Mussolinis, Stalins eller Maos.”

  Det är detta som gör denna utopi så farlig. Inte minst genom de teknologiska landvinningar som har gjorts sedan Hitlers och Stalins tid. Massan är lika trollbunden som då. Dessutom sker detta på en global nivå.

 18. Ingemar Nordin

  Jacob #17,

  Och, glöm inte, den förs in i samhällskroppen med stealth-teknik – inte som en revolutionär agenda som skall krossa allt i sin väg. Detta är extra listigt.

 19. Peter F

  Och regeringen sitter i knäet på Rockström och Wijkman. Det måste ju finnas någon i media som vågar ifrågasätta detta. Allrahelst som många av dem ändå snart är utan jobb. Guldspaden blir säkert inte belöningen, men kanske ett omnämnande i den journalistiska historieboken. – När media nu kollektivt stängt kommentatorsfälten och i praktiken stoppat all insändaraktivitet vet jag inte annat än att det behövs en mediakonsumerande revolution. Den finns på internet men når inte fram och det finns för mycket extremt bland dessa. Jacob, Du får hitta en frände där ute i de svenska mediavärlden eller få ett genomslag internationellt.

 20. Ingvar i Las Palmas

  Vilket menageri.
  Makteliten och alla wannabees

 21. Ingvar i Las Palmas

  .. och alla hangarounds

 22. Peter F #19

  Sanningen är att det har varit den långsiktiga planen sedan Stockholmskonferensen 1972. UD driver det oberoende av vem som har regeringsmakten. Wijkman och Rockis har bara tagit över efter tidigare ideologiska utopister som Bert Bolin. Den av UD utgivna ”From Stockholm to Johannesburg and beyond: the evolution of the international system for sustainable development governance and its implications” förklarar det väldigt väl.

  Till den här boken siktar jag internationellt och översättning pågår. ”Domedagsklockan” fick ändå uppmärksamhet i Sverige. Mycket tack vare den modige journalisten Svenolof Karlsson. Finns säkert ett antal journalister som läser KU i smyg och sympatiserar men som inte vågar gå ut med det de innerst inne står för. Utomlands har jag redan varit med i Elsevier och det finns förstås betydligt mer välvilliga kanaler i andra länder än i detta hållbarhetskultens kärnland.

 23. Ingvar i Las Palmas

  Jacob #22
  Enormt jobb du lagt ner.
  Efter Stockholmskonferensen 1972 kom
  1975 ‘Endangered Atmosphere’ Conference

  Global Warming” is, and always
  was, a policy for genocidal reduc-
  tion of the world’s population. The pre-
  posterous claim that human-produced
  carbon dioxide will broil the Earth, melt
  the ice caps, and destroy human life,
  came out of a 1975 conference in
  Research Triangle Park, North Carolina,
  organized by the influential anthropolo-
  gist Margaret Mead, president of the
  American Association for the
  Advancement

  Dokumment här

  http://www.maieutic.com/maieutic/maieuticw.nsf/0b2c97b629c1e95a80257667004ee320/bb9e264ef4477e70c125772c0060e002/$FILE/GWHoaxBorn.pdf

 24. tty

  #15

  ”Experts “surprised” to discover what skeptics have known for years: world has been warming for 200 years”

  Den ”förvåningen” tror jag uppriktigt inte på. Det finns tillräckligt många långa temperaturserier för att visa att i varje fall på norra halvklotet har temperaturerna stigit ända sedan början av 1800-talet

  https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:200644/FULLTEXT01.pdf
  https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/greenland/vintheretal2006.pdf
  http://en.vedur.is/climatology/articles/nr/1213

 25. Karl-Oskar

  Kan detta i själva verket vara ett sätt att hålla kvar klimathotet när solen går mot minimum?

  http://www.nyteknik.se/teknikrevyn/konstgjort-rymdplasma-ger-battre-radiokommunikation-6778816

 26. Slabadang

  De fabricerade begreppen faller i allt snabbare takt!

  Vi skrattar lite trött utmattat inför klimatjohotarnas roliga ord ”tippingpoints” ”försiktighetsprincipen” ”värre än forskarna trott” bla bla bla bla.

  Det existerar tydligt ett intresse att backa upp dolda agendor genom att lägga till en fabricerad utopi eller associera sig med en befintlig och förstärka den. Allt för att ge sken av en berättigad ”kamp”. Ett de dolda agendornas motsvarande penningtvätt.

  En investering måste skyddas och oavsett om det gäller klimathoteriet multikulti eller ett federalt Europa, så skyddas investeringarna (proagandan) genom att blockera de argument som granskar sedlarnas ursprung och äkthet. För att minska risken för att det kommer fler argument från samma källa så angriper de personen istället för argumenten.

  Vi märker symptomen på detta skyddsbeteende genom en vulgoidealistiska hänsynslöst totalitära typer i form av tunnelseende aktivister. En blandning av nyttiga idioter och de som som styr och uppmuntrar dem i som två helt olika kategorier. Det är bara hänsynslösheten som förenar dem egentligen. Jag ser dem som ”leaders” de som vet den egentliga sanningen och ”followers” som bara svalt betet men inte upptäckt kroken, linan flötet och förstår ännu mindre vem det är som också håller i spöt !

  Jacob beskriver i detalj hur spöägaren ser ut. Tack Jacob!

  PK orden börjar få allt större problem med sin ofullständiga motsägelsefulla och obegripligt tänjbara betydelser. Jag tänker bara på hur bokmässan för ”yttrandefrihet” som senaste epicentrum för floskelfabrikörernas fabricerade begrepp hoppar upp och bitit dem i både i kinden och arslet på en gång.
  Nya Tider fick inte ställa ut för att tidningen inte delar mässans värdergrund om ”människors lika värde”. Observatören ser då att både ”Lenins barnhörna”, förnekare av kommunismens folkmord och förtryck samt Jihadistsymatisörer delar bokmässans ”värdegrund” eftersom de får ställa ut!
  Moahahahaha moahahhahahha ! Ja harrej—- ar va bisarrt! 🙂

  Vänstern är totalt mentalt och moraliskt förvirrad. Från den totalitärt höga moralens höga höjder springer de nu runt på marken likt halshuggna höns och irrar.
  Jag upplever det som att jag möter patienter på ett sunnesjukhus där patienterna springer runt och rabblar och babblar om”människors lika värde”.
  Lite bestämt men kärleksfullt tar man tag i dem med ett fast grepp över axlarna och söker ögonkontakt för att få ur blockeringen.
  ”Hallå ! ”Är inte konstruktiva människor mer värda än destruktiva ? Är inte M Luther King mer värdefull än Hitler? Är inte goda människor mer värda än onda? Fredliga än våldsamma? Är inte den som släcker bränder mer värd än den som tuttar på? Är inte den som talar sanning mer värd än de som ljuger?” .. och konstigt nog så går det faktiskt att få dem att friskna till och börja tänka själva och koppla in både empatin logiken och moralkompassen igen. Har alla människor lika värde? Svaret är självklart Niklas Erik Jesus NEJ! Jag uppmanar er var och en att ta fasta tag över axlar och se folk i ögonen så de kommer ur skiten!

 27. Ann L-H

  GWPF uppmärksammar att Sir Antony Jay (Yes, Prime Minister) har gått ur tiden.
  De presenterar Jays förord till en skrift av Ch. Booker från 2011: The BBC and Climate Change: A Triple Betrayal
  Förordet och inledningen handlar om BBCs uppdrag och hur de tolkar begreppet opartiskhet och själva rapporten är en historiebeskrivning av BBCs speciella opartiskhet i klimatfrågan från 2005 och fram till 2011. Mycket, mycket intressant.
  http://thegwpf.org/images/stories/gwpf-reports/booker-bbc.pdf

 28. Slabadang

  tty

  De klimataktivistiska ”forskarna” känner inte ens när de sågar sig själva längs knäskålarna. Uppenbarligen förstår de inte de logiska slutsatserna av denna insikt. Samtidigt får vi bekräftat att det var samma brist på logiskt tänkande som fick dem att se klimathotet. Bisarrt!

 29. Kenneth Mikaelsson

  Nån som mins TP´s tirad om korallblekning??

  http://joannenova.com.au/2016/08/great-barrier-reef-bleaching-5-bleached-not-93-says-new-report-discrepancy-phenomenal/

  Bara inse att från klimat hotarna kommer bara skit.

 30. Olle R

  #15 och 24
  Klart som korvspad att den globala temperaturen har ökat de senaste 200 åren, eftersom detta är ett uppenbart fall av körsbärsplockning..
  För 200 år sedan det extremt temperaturminimum i den instrumentala serien, orsakat av de stora vulkanutbrotten ”mystiska 1808/1809” och Tambora 1815, och senare efter Cosiguina 1835 ännu en påtaglig ”grop”.
  Det var inte förrän på 1900-talet som den stadiga temperaturökningen upp från de förindustriella nivåerna började.
  Globala löpande 10-årsmedelvärden från Berkeley Earth nollade på perioden före år 1900:
  http://climexp.knmi.nl/data/iberkeley_tavg_0-360E_-90-90N_n_5p_120month_low-pass_box_5_17501899a.png

 31. Kenneth Mikaelsson

  Tror Olle hittat kangelbära…. 🙂

 32. Kenneth Mikaelsson

  Men vettet honom förflyktigat ……..

 33. Mats G

  30
  Olle R

  Lilla Istiden är beskiven i vår historia och konst. Det är inte konstigt att temperaturen stiger efter det. Att hävda att det blivit varmare de senaste 200 åren ligger i linje med det.

  Innan Darwin så var den förhärskande bilden skapelsebertättelsen från bibeln. Så när arkeologer hittade dinosaurieben så blev det problem. Dessa varelser beskrevs inte i de heliga skrifterna. Den logiska slutsatsen av dåtidens ”intellektuella” vara att skaparen hade placerat dem där så arkeologerna skulle ha nåt att göra.

  Vad göra när verkligheten inte stämmer med ens verklighetesuppfattning. Låter det tokigt? Det är ungefär så vi skeptiker ser er alla som försöker förklara er upplevda verklighet med den verkliga verkligheten.

 34. Guy

  200 år av körsbärsplocknig!? Jaha…just det.

 35. Björn

  Mats G [33]; Verkligheten är den som vi ser och upplever, men orsaker i dess delar, är kanske inte den som vi tror, eller inbillas att tro. När skall någon klok politiker komma på att klimatförändringarnas orsaker inte är kända och därför på nuvarande ståndpunkt, inte duger för som nu, den vansinniga omfattningen av pågående beslut? Likheten med tiden före Darwins hypotes, är slående. Det råder en dogmatisk trosföreställning som är lika intellektuellt dödande som då.

 36. Olle R

  33 Mats G

  Är du helt faktaresistent? Det här handlar inte om anekdoter och målningar. Det handlar inte om proxies. Det handlar om faktiska temperaturmätningar och vad de säger om perioden 1750-2016.
  Titta på grafen i #30 igen. Den kallaste perioden i den instrumentala serien är just efter 1815. Därifrån måste det förstås stiga.
  Om man däremot börjar runt sekelskiftet 1800 kan man omöjligen komma till slutsatsen att temperaturen stiger under 1800-talet. Temperaturökningen kommer först på 1900-talet

 37. Mats G

  36
  Olle R
  ”Är du helt faktaresistent?”

  Well, well.. skickar en länk hur den officiella bilden av verkligeheten ser ut just nu. Sedan kan vi prata faktaresistens. Vill att du fokuserar på detta avsnitt.

  ”Året därefter, 1889, var det helt annorlunda. Då var både maj och juni rekordvarma. I synnerhet maj, som på västkusten var drygt en grad varmare än någon majmånad sedan dess, den globala uppvärmningen till trots. Därefter följde ett 1890-tal som var varmare än 1880-talet, och som bekant har temperaturkurvan sedan fortsatt vidare uppåt.”

  Bekant för de flesta tydligen..

  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/nar-slutade-lilla-istiden-1.29615

 38. Olle R

  #37 Förstår du ens vad du själv läser, skriver och refererar till???
  Enligt krönikan slutade lilla istiden i Sverige ( en liten del av världen) 1889.
  Det har alltså INTE varit en konstant uppvärmning sedan 1816 i Sverige, snarare sedan perioden runt förra sekelskiftet, vilket stämmer någorlunda med den globala bilden…

 39. Mats G

  38
  Olle R
  ”snarare sedan perioden runt förra sekelskiftet, ”

  Dvs de senaste 200 åren…

 40. Guy

  Olle. om du själv bryr dej om att titta på grafen i # 30 så har tempen stigit i 200 år. Start nångång 1810 – 1815. Berätta hur du kan läsa den på annat sätt. Det här säger inget om grafens kvaliteter, men det är din egen länk!

 41. Christopher E

  Olle R

  Termometerdata runt 1750 är säkert jätteglobala och exakta… Vem som helst anar oråd när diagrammet du länkar ser så olika för olika tidsperioder.

  Tittar vi på proxydata istället har det blivit varmare inte bara under 200 år, utan sedan mitten av 1600-talet. Mitten av 1700-talet är snarare en varm anomali, och körsbärsplockaren är du själv…

  http://cfnewsads.thomasnet.com/images/sites/3/2012/02/Surface_Temp_NAS_Small.png

  Så var det med det.

 42. Sören G

  Mellan 1690-talet och 1730-talet steg temperaturen nästan 2 grader i Sverige. Anteckningarna från när slussarna i Lilla Edet öppnades respektive stängdes för säsongen och när isen gick upp respektive la sig i Torne älv är ett starkt vittnesbörd om detta.

 43. Mats G

  Nytt från regeringen.
  ”Från och med 1 juli måste den som har en större solcellsanläggning betala energiskatt för den el man inte längre köper för att man tillverkar egen solel.”

  Wow. Tänk er alla implikationer av detta. Betala skatt på all bensin du inte använder för att du cyklar eller använder kollektivtrafik.

 44. Guy

  WOW! Skatt för det man inte använder! Vilken stolle har haft kortslutning i brainstormen.

 45. Johan s

  Kanske kommer vi se en eventuell sockerskatt också på självplockad frukt o bär samt honung?

 46. Gunnar E

  #43#
  Gäller det även om den inte är inkopplad på nätet?

 47. Peter F

  Lika bra att beskatta allt egenodlad och lägg gärna moms på det. Deklarationsdags sista november.

 48. M. G

  Glöm dock inte det kommunala vedhuggningsbidraget som det skojades om i Skattebetalarnas tidning Sunt Förnuft på 50-talet. Nu har pendeln svängt till beskattningsunderlaget. Någon som är förvånad!?

 49. Lite OT men både underhållande och intressant.

  Steven Hayward doktorerade i amerikansk historia och skriver nu om amerikansk politik, ekonomi, juridik, och miljö-ismen (’environmentalism’). Han är förstås varken klimathotsstroende eller vänster.

  Och det var just därför han fick en fakultetsposition (ettårigt förordnande) vid Colorado University – Boulder som förstås är närmast raka motsatsen. Och en termin placerades han på Environmental Studies Department där.

  Efter detta år berättar han om upplevelsen, och tar (förstås) upp klimatismen, och plockar isär deras hel-nonsens drömmar om ’klimatpolitik’ ur ett lite annat perspektiv …

  (Det är från 2014, men inget nytt meningsfullt har väl kommit fram sedan dess … )

 50. Thomas P

  Mats #43 Är det inte rimligare att uttrycka det som att den som producerar el över en viss mängd får skatta för den, även om han använder den själv snarare än att sälja den? Onekligen blir det snedvridning av konkurrensen annars mellan att ett företag producerar egen el kontra köper in från ett annat företag.

  Jag tycker det verkar som en rätt onödig regel, men fullt så dumt som ni får det att låta är det inte. Jämför med att du hade en egen oljekälla och tillverkade din egen bensin. Borde du då få betala bensinskatt på denna?

 51. Guy

  Thomas P # 50

  ”Jag tycker det verkar som en rätt onödig regel, men fullt så dumt som ni får det att låta är det inte. Jämför med att du hade en egen oljekälla och tillverkade din egen bensin. Borde du då få betala bensinskatt på denna?”

  NEJ!! Om jag på min tomt har en björk som jag fäller till bastuved så betalar jag inte mervärdesskatt på veden! Det är för fan min björk!!!!

 52. Thomas P hävdar att om man inte har (tex) en CO2-skatt som man sedan justerar allt eftersom …

  .. då får man garanterat en ’suboptimal lösning’ (dvs samhälle).

 53. Thomas P

  Guy #51 Du ser heller inga problem med att ett speditionsföretag köper ett eget raffinaderi och oljefält och därmed slipper all skatt? Det här handlade inte om privatpersoner som eldar egen ved eller sätter upp solpaneler på taket.

 54. Guy

  Thomas P # 53

  ”Från och med 1 juli måste den som har en större solcellsanläggning betala energiskatt för den el man inte längre köper för att man tillverkar egen solel.”

  Tomas, berätta vad som anses som ’större’ solcellsanläggning. Var går gränsen? Har du överhuvudtaget en aning? Har du tänkt på att det här verkar okontrollerbart! vem kan räkna hur ycket du producerar över vad d behöver.
  Maken till idioti har jag inte sett. Om du, Thomas, tycker det är ok så berätta hur du tänker. Hur blir det rättvist?

 55. tty

  OlleR #30

  Det är tuffa tag att räkna ut världstemperaturen 1750. Såvitt jag vet finns följande temperaturserier som går tillbaka till 1750:

  Europa
  Centrala England (1659)
  Berlin (1701)
  De Bilt, Nederländerna (1706)
  Uppsala (1722)
  St Petersburg (1743)

  Nordamerika
  Boston (1743)

  Sydamerika
  Inga

  Afrika
  Inga

  Asien
  Inga

  Australien
  Inga

  Antarktis
  Inga

  I Asien vet jag att Madras har data tillbaka till 1790-talet medan den äldsta serie jag känner till från södra halvklotet är Rio de Janeiro från 1832. Antarktis har ingen serie före 1957 (1903 om man räknar Sydorkneyöarna som Antarktis).

 56. pekke

  Håller faktiskt med TP ! ,när det gäller kommentarer om skatt på solel, har man en solcellsanläggning som kan producera mer än 255 kW ( (255 000 W ) 0,255 MW ) så är man troligtvis inte en privatperson som vill fixa el för eget behov !

  Produktionsskatt på egen el var så vitt jag kommer ihåg normalt förr i tiden vilket gjorde att det knappast var lönt förr att producera egen el för privatpersoner, rätta mig om jag har fel.

  Vad olika stiftelser har för syften med sina stöd till olika gröna organisationer och diverse klimatåtgärder samt ett planetstyrelse kan man undra, går det fel så kan saker å ting verkligen gå åt …….. !

  Vissa stiftelser bör stoppas, Wikileaks har uppgifter om att Soros stöder rörelser som vill störa demokratiska val, vilket även gjordes i vårat land före valet 2014.

  Alla stiftelser som försöker påverka politiken i ett land bör förbjudas !

 57. pekke

  Om ni vill se lite gamla grafer över temperaturer så är den avlidna John Daly:s hemsida en riktig skatt.

  http://www.john-daly.com/stations/stations.htm

  Central England Temperature:
  http://www.john-daly.com/stations/cet-1659.gif

  Hadcrut version:
  http://www.john-daly.com/stations/england.gif

  Alla temperaturgrafer på hans sida är ” frysta ” i tiden efter han dog.

  Tittar man på ovanstående CET så är det knappast så mycket varmare än för 200 år sedan, åtminstone inte på de engelska öarna.

 58. Thomas P

  Guy #54 Har du själv en aning, eller gick du bara på Mats citat som han för säkerhets skull inte gav någon källa för? Citatet kommer från en ledarartikel i Expressen, och där framgår precis som pekke påpekar att det handlar om minst 225 kW:
  http://www.expressen.se/ledare/mp-har-infort-sveriges-mest-korkade-skatt/
  Jag antar att Mats var medveten om detta men valde att inte nämna det eller ange källa för att det skulle sabbat hans retoriska poäng.

 59. Sören G

  Jag såg en lite snutt på Cosmos på Kunskapskanalen i SVT. Programledaren påstod att klimatet före den industriella revolutionen var perfekt, varken för varmt eller för kallt. Men sedan har den ökande koldioxidhalten gjort att temperaturen stigit allt mer. Man fick se bilder på översvämningar och annat extremt väder. Jag stängde av.

 60. Guy

  Thomas P # 58

  Tack för infon. Jag har fortfarande den åsikten att det är synnerligen korkat och illvilligt att beskatta privata anlggningar. Med privata menar jag också företag som bygger anläggningar åt sej själv för eget bruk. ämför t.ex. med en intern transportlinje för produkter. Företaget har investerat och byggt linjen. Därefter skall företaget betala skatt för den del då linjen inte är i bruk, men kunde vara det. Hur räknas den skatten ut?
  Otroligt korkat i vilket fall som helst.

  PS. Exemplet med björken tycker jag är ok för skillnaden är i kvantitet inte kvalitet.

 61. Thomas P

  Guy #60 ” Därefter skall företaget betala skatt för den del då linjen inte är i bruk, men kunde vara det. ”

  Något sådant handlar det inte om. Det går ut på att företag får betala elskatt även på el de producerar åt sig själva.

 62. BoE

  TP, Guy mfl

  Hur kommer den här principen av skatt på energi man INTE behöver köpa att slå i sin förlängning – tro?
  Om man tänker lite längre än näsan räcker så måste väl en energieffektivisering/ökning av verkningsgrad i produktionsanläggningar beskattas. Hela skogsindustrin kan nog lägga ner då, eftersom egenproducerad energi via tillvaratagen restprocessskogsråvara också måste beskattas. Eller hur?
  Tänk vilket Eldorado för taxeringsmyndigheter att få beräkna dylika skatter.
  Målet med hela detta blivande kineseri är att Sverige skall gå in en industriell dvala.
  Dvs MP´s mål angående av-indusrtialisering skall genomföras.

 63. Thomas P

  BoE #62 Det handlar fortfarande om skatt p el man producerar själv så ditt exempel håller inte.

 64. Olle R

  tty 55
  Jo, jag vet, den geografiska täckningen för termometrar är ganska knapphändig 1750. Därför håller jag mig till 1800-talet och konstaterar att århundradet slutade ungefär lika kallt som det började, och att den allra kallaste perioden var den efter Tambora.
  Man kan titta på proxies också (den samlade bilden, inte små delmängder) och även om den temporala upplösningen ofta är sämre ( man ser bara en nedgång, inte två, under 1800-talets första hälft) ger de samma bild, dvs att temperaturutvecklingen från 1800-talets början till slut är ganska flack.
  Pages 2k visar på en markant nedgång från 1700-talets slut och att decennierna efter Tambora var den absolut kallaste perioden i hela serien. Jag vill också minnas att den senaste revisionen av Pages 2k gjorde post-Tambora ännu kallare.
  Pages 2k ger inget fog för Christopher E:s påstående #41 att lilla istiden skulle ha varit som kallast under 1600-talet. 1750-talet var inte heller någon särskilt varm anomali, utan mer typisk för en toppkonstans som nås under perioder utan ”solar-volcanic downturns”

  Här är ännu en sammanställning av modellerat och rekonstruerat som ger ungefär samma bild

  https://www.ncdc.noaa.gov/global-warming/last-1000-years

 65. Guy

  Thomas P # 61, 63

  Försöker du begränsa hela skatteidén till enbart el-produktion?

  Ett annat exempel är att en bonde kan köra med vilken soppa (ex. egen rypsolja) han vill på sina ägor men inte på allmän väg. På liknande sätt borde ett företag ha rätt att tillverka sin energi med egna medel utan att beskattas. Däremot är ditt exempel med transportfirman värdelös.

 66. BoE

  TP # 63
  ”Det handlar fortfarande om skatt på el man producerar själv så ditt exempel håller inte.”

  Du tycks inte begripa hur lobby-verksamhet fungerar och faktiskt bedrivs i vår postmoderna tid och vad den i förlängningen kan komma att leda till.

  T ex så tycker fjärrrvärmeproducenternas organisationer att det är på tok och illojaljt ”att värmepumpar bara skall få anses förbruka den energi som kompressorerna behöver.
  Resterande energi (=3-5 ggr el-behovet för driften) ”stjäls” ju uppenbarligen från omgivningen. Alltså skall den också redovisas (och beskattas?) för att olika energisystem skall få likvärdiga vilkor.”

  Jag skämtar inte nu….Så här tänker man faktiskt och dessutom t o m högt..

  Magdalena Adersson säger nog inte nej heller till en sådan nyordning.

 67. Thomas P

  BoE #66 Det finns säkert sådana som tänker som du beskriver, men nu talar jag inte om vad några lobbyister vill i sina våta drömmar utan om den lag som faktiskt var på tapeten.

 68. Ingvar i Las Palmas

  Om att producera el själv och bli beskattad för det.
  Producera potatis?
  Producera varmvatten med egen ved?
  Producera el via motionscykel?
  Producera äppelmust från egna träd?
  Producera vin från egen äppelmust?

 69. Ingvar i Las Palmas

  Och det närmast liggande exemplet är väl att producera eget varmvatten från solpaneler.

 70. Peter Stilbs

  #68-69 Jag har bestämt för mig att man åtminstone förr blev beskattad för att elda med egen ved

 71. Ingvar i Las Palmas

  #70 Peter.
  #68-69 Jag har bestämt för mig att man åtminstone förr blev beskattad för att elda med egen ved.

  När var ”förr”?
  Minns att min far som ägde några bowlinghallar i Stockholm eldade med utslitna käglor i villan och det var på 50-talet

  Hittade en blänkare på webben:
  Tidigare fanns det skatt för den som hade egen skog och eldade med ved pga att man tar ved ur skogen för eget bruk men det försvann för många år sen.

 72. tty

  OlleR #64

  ”Därför håller jag mig till 1800-talet och konstaterar att århundradet slutade ungefär lika kallt som det började, och att den allra kallaste perioden var den efter Tambora.”

  Och hur vet du det? Går man fram till 1800 tillkommer förvisso ett antal serier i Europa och Östra Nordamerika (inte särskilt många dock, i Sverige t ex bara Stockholm och Lund, och Haparanda från 1802), men utanför Nordatlantområdet finns det fortfarande såvitt jag vet bara en enda så gammal serie, nämligen Madras i Indien.

  Fortfarande helt tomt på hela södra halvklotet.

  Det finns en anledning att GISS och CRUTEM börjar 1880.

 73. Kenneth Mikaelsson

  Det är ju klart som fan att vi ska betala skatt..
  måste ju tänka på alla dagdrivare och byrådirektörer i fjollträsk..
  För att inte tala om pensionerna och lönerna till det politiska patrasket…

 74. Håkan Bergman

  Tack och lov så finansieras inte pensionerna över statsbudgeten. F.ö. så är det väl en nyttig läxa att gröna skatter, hur gärna naiva människor vill tro motsatsen, inte syftar till nåt annat än att skinna hederligt folk och använda pengarna till rent destruktiva åtgärder.

 75. PelleB

  Med all respekt för Jacob Nordangård men varför avrätta Laslo Szombatfalvy som ”finansmannen som gjort sig en förmögenhet på aktiespekulation”.
  Szombatfalvy skrev läsvärda aktiklar i fackpress som säkert gjorde att en och annan tjänade en krona på en akteinvesteering till nytta för näringslivet och kanske blev det något över för Jacobs verksamhet också.

 76. Kenneth Mikaelsson

  Håkan Bergman
  Så vitt jag vet så betalas lönerna till det politiska patrasket av skatter som mer produktivt folk har betalat…
  Och visa mig en politruk som inte har kostat oss en ohemuliskt massa pengar i form av skatt.

 77. Håkan Bergman

  Kenneth Mikaelsson #76
  Jag skrev specifikt om pensionssystemet, det är faktiskt ett system fristående från statsbudgeten. Vi har anledning att vara stolta och tacksamma över det, det finns t.o.m. en viss beundran internationellt av vårt system, det säger väl nåt om synen på politiker som förvaltare av kapital. Därmed inte sagt att allt är frid och fröjd, dom klåfingriga vill inte gärna se alla dessa pengar rinna dom förbi, vi har ett kontinuerligt tryck från dessa krafter på AP-fonderna, använda dom för ”gröna investeringar” t.ex. och infiltrera styrelserna med nyttiga idioter. Nå jag själv lär klara mig gott fram till bästföredatumet, synd om alla unga och medelålders bara, men man får dom politiker man röstar på.

 78. Pingback

  […] mer om hur klimatfrågan används i storpolitiken rekommenderas att läsa Jacob Nordangårds serie Rockefeller och klimathotet här på […]