Resan till Paris – del 1 – Den stora omställningen

Johan-TED1
Planetskötaren Johan Rockström

Jag lyssnade ännu en gång på Johan Rockström. Denna gång i radions morgonpass. Återigen fick han fritt spelrum att sprida sina alarmerande domedagsbudskap.

I programmet tog han också upp den lilla grupp ”förnekare” som stod i kontrast till de riktiga skeptikerna. ”Det är de som förnekar att jorden snurrar runt solen och talar om att koldioxid är livets gas”, menade han ivrigt påhejad av de skrattande radiopratarna i studion. Det var ingen tvekan hos någon av dem.

Han fortsatte med att berätta att skepticism behövs och att ifrågasättande är nödvändigt för vetenskapen. Han gjorde det dock klart att det inom skeptikerkåren finns de som ifrågasätter vetenskapen genom att göra ”förbjudna saker” som att ifrågasätta arbetet inom FN:s klimatpanel IPCC. Dessa ser han dock som helt insignifikanta och marginella i Sverige. I USA menade han att skepticismen är mer utbredd på grund av att tung industri finansierar institut (exempelvis Heartland) som i sin tur finansierar ”så kallad vetenskap”.

Därmed gjorde Johan, på ett självsäkert sätt, klart för alla, att den som är skeptisk antingen inte har alla hästar hemma eller är ett verktyg för starka ekonomiska intressen som önskar så tvivel om nödvändigheten med klimatåtgärder. Ett välkänt formula som har använts länge.

Så vem tjänar då Johan Rockström och vad har han för någon agenda?

År 2003 handplockades han av Bert Bolin för att leda Stockholm Environmental Institute. Rockström hade inte ens fyllt 40. År 2009 blev han årets svensk och sedan tre år tillbaka leder han Stockholm Resilience Center. Han kvarstår dock som rådgivare till SEI. Sedan många år är han nära sammankopplad med Romklubben och samarbetar även tätt med PIK i Berlin. Han leder Future Earth och sitter med i Global Challenges Foundation. 2013 stod han på scen (tillsammans med bland annat Wijkman) för att ge en miljöföreställning åt kungen på Dramaten. En enastående karriär och maktbas. Han befinner sig i ett tätt nätverk med många kända namn som alla delar övertygelsen om att en ny politisk arkitektur behövs för att hantera jordens problem.

SEI grundades formellt av den svenska regeringen genom Birgitta Dahl 1989 (rötterna finns dock i Beijerinstitutet som bildades 1977). Den ideologiska brodern Bert Bolin stod som medgrundare. Institutets syfte är att föra samman politik med vetenskap och genom detta genomföra målen för en hållbar utveckling (Brundtlandrapporten hann knappt komma från tryckeriet innan Sverige villigt omfamnade allt som stod i den). Syftet var därmed direkt politiskt och vetenskapen kom att utgöra påtryckningsverktyg för att kunna genomföra de politiska ambitionerna som önskades. Det hållbara paradiset.

SEI har nu nio kontor i världen. Finansieringen kommer främst från SIDA, multilaterala och bilaterala organisationer samt stiftelser. En bidragsgivare som har funnits med sedan starten är Rockefeller Foundation men även Rockefeller Brothers Fund har finansierat olika program.

paul-raskin-200
Paul Raskin

”The global transition has begun—a planetary society will take shape over the coming decades.” 

Ett av de mer ambitiösa projekten som SEI har varit inblandade i är något som går under namnet Global Transition Initiative. Redan 1995 påbörjade SEI och närstående Tellus Institute arbetet med föregångaren Global Scenario Group. Detta internationella team utvecklade scenarier om en önskad världscivilisation under ledning av dr. Paul Raskins. Tankarna samlades 2002 i dokumentet ”The Great Transition : The Promise and Lure of the Times Ahead”. Målet var att undersöka hur världen kunde transformeras politiskt för att nå en hållbar utveckling. Finansiärer var bland annat FN:s miljöprogram (UNEP), Nippon Foundation och Rockefeller Foundation. Projektet hade dock initierats med en grundplåt samt inspiration från Steven Rockefeller (son till Nelson Rockefeller och ordförande för Rockefeller Brothers Fund). Den senare hade också medverkat i framtagandet av ett Earth Charter (budord för det nya millenniet) tillsammans med Romklubbsmedlemmarna Michael Gorbatjov, Maurice Strong och Ruud Lubbers. Steven var ordförande.

Reviewers till ”The Great Transition” var bland annat Bert Bolin och Gordon Goodman. De bägge hade varit viktiga i förarbetet som ledde fram till att IPCC skapades 1988. Genom SEI:s förste chef Goodman (var chef för Biejerinstitutet från 1977 till 1989) hade klimatfrågan infogats i Brundtlandrapporten. De båda hade haft centrala roller vid de viktiga mötena i Villach och Bellagio (sponsrade av bland annat Rockefeller Foundation och Rockefeller Brothers Fund).

Därefter utvecklades tankarna vidare i efterföljande projektet The Great Transition Initiative. Där togs det bland annat fram strategier i syfte att föra ut budskapet om nödvändiga förändringar till världen. Det hela var rotat i tankarna om det hållbara paradiset. En slags världssocialism under FN:s kontroll. För att genomföra målen behövdes bland annat en koordinerad global medborgarrörelse.

“This will happen only if key sectors of world society come to understand the nature and the gravity of the challenge, and seize the opportunity to revise their agendas. Four major agents of change, acting synergistically, could drive a new sustainability paradigm. Three are global actors—intergovernmental organizations, transnational corporations and civil society acting through non-governmental organizations and spiritual communities. The fourth is less tangible, but is the critical underlying element—wide public awareness of the need for change and the spread of values that underscore quality of life, human solidarity and environmental sustainability.”

2010 sammanfattades strategierna i konsensusdokumentet “Imagine All the People: Advancing a global citizens movement”. Ur detta skapades aktionsgruppen ”The Widening Circle”. Redan ett par år innan hade dock ett stort antal organisationer sjösatts för den nya agendan och skapandet av en planetär civilisation. I denna finns inte rum för några nationalstater eller en egen identitet. Istället vurmas för en global kultur.

TWC 2.0 Widening Circle

Från en inre kärna av koordinatörer sprids informationen utåt. En flora av organisationer propagerar sedan från olika håll om nödvändigheten till global förändring. Det är många organisationer men samma agenda. Utifrån ser det ut som att det finns ett massivt stöd från allmänheten. I själva verket är det mer en fråga om celldelning från en moderorganisation. Det finansiella stödet kommer från samma aktörer vilka ytterst driver projektet. På detta sätt skapar eliten gräsrötterna. The Widening Circle ingår i allians med organisationer som Earth Charter, Club of Budapest, Transition Towns, Kosmos Journal och Forum for a New World Governance.

“TWC’s underlying core mission would persist: to advance a plural and cohesive movement for democratic global governance, justice, and sustainability.”

The Widening Circle deklarerar att de vill skapa en demokratisk global styrning som är rättvis och hållbar. Det demokratiska inslaget verkar dock mest handla om att folket har en chans att rösta via internet inom en rad olika frågor. Problemet är att organisationer (som Avaaz) sorterar ut vilka frågor som är av relevans och utelämnar allt som inte stödjer den bakomliggande agendan. Alla organisationer som ingår har sedan gjort klimatet till sin stora fråga. Det finns inte plats för andra åsikter. Ytterst arbetar de dock för en förändring av det politiska och kulturella klimatet med en övergång till en planetär regim. Klimathotet är blott ett verktyg som används för att skrämma mänskligheten till en acceptans. Det har INGET med något äkta hot att göra.

Johan Rockström medverkar i flera av deras publikationer och skriver i en artikel publicerad av GTI att en starkare global styrning krävs för att navigera till en säker och blomstrande framtid. Detta understryker han också i “tankar från en #planetskötare”:

“Dessa djupa systemförändringar måste ske på alla nivåer, från kollektiva lösningar för hållbar förvaltning av våra lokala ekosystem, på by, stad, kommun nivå, till en ny världsordning för global förvaltning – där vi släpper den obsoleta tanken att 200 länder var och en för sig, har eget självbestämmande på allt.”

Paul Raskin ger glimtar av Rockströms utopi i en essä som beskriver hur ett framtida idealsamhälle har skapats och citerar samtidigt den franske filosofen och jesuitprästen Teilhard de Chardin:

“The age of nations is past; the task before us now, if we are to survive is to shake off our ancient prejudices, and build the Earth” (Teilhard de Chardin).

(Teilhard de Chardin är en viktig figur i sammanhanget och jag kommer att återvända till honom i senare inlägg.)

gtessay

Raskin beskriver hur det antika idealet om en världscivilisation har förverkligats år 2084. Ombyggnationen av jorden har då genomförts av våra planetskötare. Omslaget på The Great Transition ger uttryck för detta genom att visa hur ett jordklot i bitar sammanfogas till en hel glob igen. Det har också beröringar till Fabian Society’s devis. “Remould it nearer the hearts desire”. Årtalet 2084 markerar också 200-årsjubileet av nämnda tankesmedjas födelse.

Han beskriver hur den globala miljöagenda som styr Utopia tog sitt avstamp i Riomötet 1992 (då klimatförhandlingarna startade) och att Earth Charter har gjorts till internationell lag år 2018. Detta följs av en världskonstitution 2032. De enande principerna ses som mäktiga uttryck för det globala samväldet. Under det skyddande världssamfundet finns olika regionala strukturer. Raskin benämner de tre typerna Agoria, Ecodemia och Arcadia.

Agoria har modellerats enligt svenska socialdemokratiska ideal. Ekonomin domineras av stora aktiebolag och investeringarna är privat kontrollerade. Jämställt, ansvarsfullt och miljömedvetet. Företagens mål vägs mot socialt ansvar, tekniken är hållbar och materialanvändningen är måttlig.

I Ecodemia har det kapitalistiska systemet övergivits till förmån för arbetarägda storskaliga företag samt hårt reglerade småföretag utan vinstintresse. Investeringarna är samhällskontrollerade. Det benämns ekonomisk demokrati och här frodas den ekosocialistiska drömmen.

Arcadia beskriver hippiedrömmen om självförsörjande ekonomier, småföretag, samhällsengagemang och ett vurmande för natur och traditioner. Här är idealet närdemokrati genom internet. Samtidigt är Arcadia sammanbundet med den kosmopolitiska kulturen genom avancerad informationsteknologi samt transportsystem. Det är en form av grön kontrollerad anarkism.

I de tre samhällssystemen sammanförs dock människorna av känslan att vara världsmedborgare underställda världssystemet. Så vad har det globala styret för några mandat? Det fastlås att vissa frågor är nödvändiga att skötas från en global nivå. Detta omfattar universella rättigheter, fördelningen av världens resurser, biosfärens integritet samt skötsel av kulturella och ekonomiska ärenden som inte kan handhas av regionerna själva.

Detta sammanfattas som:

Spheres of Global Responsibility

Human rightsincluding life, liberty, democracy, non-discrimination, equality before the law, freedom of thought and speech, political participation, adequate standard of living, right to work, education, and health.

Biosphereincluding shared atmospheric, oceanic, and terrestrial resources; climate stabilization; ecological and biodiversity rehabilitation; and world refuges, territories, and parks.

Peace, security, and justiceincluding disarmament, dispute resolution, peace-making, anti-terrorism, disaster relief, emergency planning, and water and food security.

Commerce and finance—including rules for interregional trade and financial transactions, global communications and transportation infrastructure, development assistance, and consumer protection.

Science, education, and cultureincluding globally relevant research and development, space exploration, global infrastructure, world heritage, cultural exchange, the world university system, and intellectual property rights.

Det innefattar med andra ord det mesta som sker på planeten. Den regionala autonomin är begränsad och måste rätta sig efter de globala överenskommelserna. Regionerna har dock rätt att utforma egna strategier för att möta kraven uppifrån.

Inom klimatområdet illustreras detta med att mängden koldioxid som får släppas ut bestäms globalt medan regionen får besluta hur detta ska göras.

Hur ska då det globala systemet se ut enligt Raskin?

En tredelad formell struktur som består av parlament, regering och domstol. Inget sägs dock om hur världsregeringens uppdrag ska se ut eller hur dess ledare ska väljas.

Världsparlamentet ska bestå av regionala representanter samt av fria parlamentariker som väljs i världsomfattande val. De senare är medlemmar av globala partier som står för världssamväldets perspektiv (GLOBE International kan ses som en förlaga).

Detta ses som en konstruktion som kan skapa en balans mellan regionala och globala intressen och skydda mot tyranni. Medborgarna ska vara inbegripna i “participatory democracy” via internet medan civilsamhällets nätverk ska “utbilda” medborgare, påverka politiken, granska företag och myndigheter samt mobilisera protester.

Detta är idéer som redan börjat testas i EU samt globalt via initiativ som Aavaz och visar på vilken fars detta medborgarinflytande egentligen är. Nätverken kontrolleras och finansieras i stort sett alltid uppifrån. Något som förstås illustreras av tidigare nämnda The Widening Circle och bygget av en global medborgarrättsrörelse. Den inre kretsen fastställer också agendan och de frågor som anses viktiga. Det är ett effektivt sätt att styra eftersom det ger illusionen att gräsrötterna har något att säga till om. Det är dock högst manipulativt.

Även religionens roll diskuteras i dokumentet. De stora religionerna har 2084 transformerats till att omfamna planetens “grundvärderingar”. Interreligiösa dialoger har format en gemensam grund. Endast små sekter återstår av det gamla. Den religiösa förnyelsen var en del i att forma ett konsensus kring den “Stora Omställningen”.

Frågan är vilken plats avvikande åsikter har i det hållbara Utopia? Går det att motsätta sig den globala agendan och de principer som fastställs från den högre nivån? Går det att motsätta sig världsstyret? Finns det en plats att på allvar påverka? Med tanke på vad de som motsätter sig klimatdogmen idag får utstå ser detta Utopia inte ut som en plats där “felaktiga” tankemönster har en plats. Snarare skapar det rum för ett ännu värre missbruk av vetenskapen för att legitimera världsstatens auktoritet. Det är en allvarlig aspekt av det som kan komma ur, det av världsreligionerna välsignade, klimatmötet i Paris senare i år.


Jag ber fortsatt om hjälp för att sprida information och nå ut till fler. Ett av mina delmål är att ge ut en engelsk version av “En obekväm resa” (något utökad) i bokform och att till detta infoga min kommande inspelning med Wardenclyffe. En dubbelrelease. En översättning är gjord och studiotid är bokad till nästa helg. Jag önskar också att det går att förverkliga resan till Paris och att jag kan vara på plats i december. Tyvärr har jag inte tillgång till de obegränsade resurser som Rockströms gäng förfogar över och ber ödmjukt om bidrag. De tidigare har varit till stor hjälp.

Ge ditt bidrag till till föreningen Wardenclyffe. Plusgiro: 74 40 98-5

Det går också att stödja mitt band:

https://wardenclyffe.bandcamp.com/merch

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann LH

  Jacob!
  Innehållet i Din avhandling förändrade min min värld, du visade på hydran. Sedan dess har denna hydra blivit alltmer påtaglig och skräckinjagande. Det mest hotfulla är ändå att varken media eller styrande politiker tycks ha några tentakler med förmåga att känna av denna hydra. Denna hydra som likt en elakartad cancersvulst skickar ut metastaser i hela samhällskroppen.
  Din bild av hydran skulle ännu kunna väcka den friska samhällskroppens sovande immunförsvar, den sunda allmänheten. Immunförsvaret behöver dock hjälp av första försvarslinjen dvs media!
  Om media gjorde sitt jobb och visade upp hydran i dagsljuset och hjälpte fram Debatten skulle den ena metastasen efter den andra kunna tyna bort.
  Om media gjorde sitt jobb och inte förblev hydrans marionetter.
  Om media gjorde sitt jobb!
  Tack Jacob för Ditt jobb!

 2. Latoba

  Det är en insiktsfull och skrämmande bild som målas upp. Den framtid som alla dessa penningstarka organisationer eftersträvar gör mig bedrövad. Vad säger våra svenska partier som säger sig vara liberala om dessa rörelsers agenda? Jag stöder helt din kamp Johan mot detta vansinne och kommer att efter förmåga att sätta in en slant på ditt konto. Hoppas att du får ett starkt stöd från alla läsare av denna blogg!

 3. Lasse

  Jacob-Rockström har en plan och jobbar med alla medel för att verkställa den.
  Lögnen är en!
  Världen skall styras efter deras pipa med hjälp av FN!
  http://www.svd.se/kuylenstierna-rockstrom-fns-mal-ar-universella/i/senaste/om/ledare

 4. Lasse

  #3 Forts Lögnen som vapen:
  Climatologist Dr. Tim Ball On 97% Consensus: “Completely False And Was Deliberately Manufactured”! – See more at: http://notrickszone.com/#sthash.ILYqd1BO.dpuf

 5. latoba

  Läste just en artikel om Putin och Ryssland i SvD. Ett citat:
  – Den ryska eliten är beroende
  av kriser. Systemet behöver hela
  tiden nya katastrofer därför att
  makten bygger sin legitimitet på
  att framstå som en frälsare.
  Påminner starkt om Rockström och klimatmakthavarna.

 6. Ann lh

  Lasse och alla andra. Missa inte att läsa Benjamin Katzeff- Silberstein’s svar i slutet på inlägget i länken #3 inklusive hans egen länkning.
  Han för en lågmäld, insiktsfull och pigg liten debatt mot hydran. Lägg märke till Benjamin K-S’s försvar av marknadsekonomin, utveckling, mänsklig kreativitet och till och med befolkningsökningen! Med sådana journalister kan hydrans framfart hejdas.

 7. pekke

  Man kan verkligen undra när det tredje världskriget startar p.g.a. alarmisternas och FN:s globala ambitioner ?

 8. Mats G

  Den verkliga makten vill inte synas. Tror du dig se den är det inte makten.

 9. Kenneth Mikaelsson

  pekke

  Det har redan startat…….

  Going rouge..

 10. Olav Gjelten

  Klimatskojeriet är bara en logisk uppgradering av miljöextremismen som är Sveriges och västvärldens nya religion och som till och med kyrkan håller på att byta till.
  Det unika med denna religion är att inga svärord uttrycks mot den, inte ens vi få ofrälsta känner för att använda sådana.
  Kan en idé, vilken som helst, annat än segra när motstånd mot den s a s inte finns och där FN och länders institutioner ställer sig bredvilligt till förfogande för att sprida den?

 11. John Silver

  Vem är det som ”talar om att koldioxid är livets gas”?
  Nej, fy bubblan, bort med all gas.

 12. Olav Gjelten

  För övrigt skulle jag nog välkomna en svensk Putin, OM detta också innebar ett slaktande av miljö- och klimatlögnen.
  Tänk vilken befrielse det skulle innebära att bli av med detta oket som mer än något annat plågat oss i decennier!
  Att fortsätta i nuvarande hjulspår leder ändå till diktatur, SAMTIDIGT som solen mer och mer kommer att försvinna bak tiotusentals nya vindmöllor, skenande priser på drivmedel och el och hela städer där biltrafik kommer att förbjudas.
  Tro inte att jag är anhängare av ryskt diktatur bara för att jag uttrycker mig så, men jag ser en enormt ensidig debatt där folk ungefär menar att blir vi bara av med Putin så ordnar sig säkert resten också. Miljöextremismen glöms liksom bort så snart som Putin nämns.

 13. Björn

  Rockström et al. må fantisera, men världen är inte ett programstyrt dataspel, där människor beter sig som marionetter. Visst, om en del politiker får som de vill, kan världen styras enligt planekonomiska teorier. Men mänskligheten har erfarenhet av kommunismens och religionens förtryck och lär inte gå i den fällan igen. Det är de s.k världsförbättrarna och nya prästerskapet som skall avslöjas, för det finns ingen som kan förutsäga varken mänsklighetens väg, eller klimatutvecklingen. Vad som är optimalt och bäst för mänskligheten går inte att uttala i en komplexitet där teknik, mänsklig hänsyn och naturliga fenomen samspelar och inte minst, allt detta pågår på en planet i världsalltet. Den som tror sig kunna överblicka allt detta, har nog ”inte alla hästar hemma”.

 14. Gunnar Kjelldahl (C)

  Att på detta sätt svartmåla professorn i miljövetenskap, Rockström, och hans förmåga att bedöma det vetenskapliga läget på klimatområdet, slår mest tillbaka på den som svartmålar tycker jag.

  Det är intressant att Putin tas in i resonemanget! Detta är ju den enskilda person som vi är mest energiimportberoende av, alla kategorier, p.g.a. att Ryssland är det land vi köper allra mest olja från, och att han med närmast totalt personligt inflytande kontrollerar de företag som levererar oljan.

  De som förordar en fortsättning på den modellen, i stället för att göra oss alltmer oberoende av diktaturer runt om i världen genom en succesiv övergång till förnybara inhemskt producerade energislag, får stå för detta. Tydligen är motståndet mot ”de klimathotstroende” så starkt att fossilepoken ska bevaras till varje pris.

 15. Mats G

  12
  Olav Gjelten

  Du kanske har kommit något på spåren. För att slippa miljötokarna accepterar vi diktatur.

 16. Lasse

  #14
  Att se övergången till flyende energikällor som en hyllning till demokratin är ytterligare ett sätt att förvränga argumentationen.
  Den Rockström du beskriver är doktor i agrikultur då speciellt uttag av grundvattenresurser för lantbruket! Något som ibland orsakar landsjunkning. Tex i Vietnam-något han missade med att upplysa oss om i en TV dokumentär-han såg i stället 11 Cm havsnivåhöjning. Hur ärlig är den experten tycker du?
  Han ser IPCC som en konservativ organisation som han inte litar på alls! Hans sommarprogram har hyllats av de troende!

 17. Mats G

  14

  Gunnar Kjelldahl (C)
  ”så starkt att fossilepoken ska bevaras till varje pris.”

  Jag skulle inte utrycka mig så utan att utvecklingen skall vara behovsstyrt än politisk när det gäller oljan.
  Den fossila epoken kommer avslutas när den är mogen. Och då kommer det ske snabbt. Att försöka forcera utvecklingen politisk i när det gäller detta har visat sig misslyckat. Anledningen är att flera men en är att det inte går att se in i framtiden. En annan att konsekvensanalysen har varit obefintlig. Och som vi redan varit inne på att folk i allmänhet inte förstår hur mycket energi det finns lagrat i olja när man vill byta ut det med alternativ.

  Men som du kanske minns har jag inget emot ett skifte mot andra energislag än olja. Men det handlar mer om politiska och ekonomiska anledningar än något annat.

 18. Thomas P

  Mats G #8 ”Den verkliga makten vill inte synas. Tror du dig se den är det inte makten.”

  Så kort och koncist du sågar Nordangårds inlägg. För varje konspirationsteoretiker finns en annan konspirationsteoretiker som menar att den förstas teori bara är en dimridå för att dölja den verkliga konspirationen.

 19. AG

  #14 Har du läst WG1 i IPCC-rapporten än?

 20. Mats G

  18
  Thomas P

  Tanken var inte att såga utan att hjälpa lite på traven. Det är lätt att bli förförd av konspirationsteorier. Men det är lika lätt att gå vilse i dem och inte hitta ut. Som en labyrint. Man måste vara försiktigt när man går det spåret så man inte sjunker ned i kvicksanden.

  Hur vet jag allt detta. Jag har spenderat många år att följa konspirationsteorier och var djupt insyltad i många av dem. Efter jag lyckats ta mig igenom alla dimridåer så var verkligheten mycket värre än någon av konspirationsteorierna.

  Var försiktig vad du önskar dig. Din önskning kan bli sann.

 21. Björn

  Gunnar Kjelldahl (C) [14]; Vilken pessimism Du utstrålar. Finns det inget som heter teknisk utveckling i din värld? Med den utvecklingspotential som finns idag, kanske morgondagens användning av fossila bränslen blir helt utan emission av CO2. Oavsett, så dör den fossila eran ut av självt, när ny energiteknik är mogen. Det pratas så mycket strunt i hållbarhetens namn. Tycker Du på fullt allvar att vind- och solenergi är hållbar teknik? Det är dags att inse att CO2 som biprodukt vid fossil förbränning är en parentes som på intet sätt skadar oss, utan tvärtom, vi göder växtligheten. Den tekniska utvecklingen medför om vi vill det eller ej, en utfasning av fossila bränslen. Om vi självspäker oss, som du förefaller förorda, då avstannar den tekniska utvecklingen, vilket leder till en pessimistisk framtid. Vill Du och Centern ha en sådan framtid?

 22. Göran Ericsson

  Stackars Gunnar Kjelldahl .lnte med ett ord bemöter han Nordangårds analys om vad en genomreglerad
  ” värdsregering” skulle kunna innebära för en levande demokrati. Ett samhälle som vi, de flesta människor(Kjelldadhl ?) kommer att finna outhärdligt.
  Vad säger C om Rockströms ideologiska förehavanden?

 23. Ludmila Hell

  Den osynliga makteliten som står bakom Johan Rockström&Co har kunskap om masspsykologi. Romerska riket hade sina idoler och frälsare som folkmassa beundrade och fruktade. Ingen makt, våld eller pengar behövdes i mer än 300 år. Har ni aldrig sett hur en folkmassa beundrar sina idoler på arenor?! Tror ni att folkmassa ska börja lyssna på en intelligent författare och hans otroliga kunnighet och logik?! Så funkar inte detta, tyvärr.

 24. Ingemar Nordin

  Gunnar Kj #14,

  ”Att på detta sätt svartmåla professorn i miljövetenskap, Rockström, och hans förmåga att bedöma det vetenskapliga läget på klimatområdet, slår mest tillbaka på den som svartmålar tycker jag.”

  Jag antar att t.ex. den sansade prof. Lennart Bengtsson inte heller är någon att lyssna på. Inte jämfört med en sådan gigant som Rockström?

  http://www.svt.se/opinion/article3220288.svt

 25. Verner

  Jag har inte det minsta av den man kallar klimatskräck men när man ser sig omkring och får fakta om Rockström och hans kompisar blir jag livrädd.
  Jag tror att den här typen av människor som Rockström representerar har en kort livscykel för sina ideér. Vem minns inte MolleLindberg och hans maranata rörelse som gick fram som ett ånglok men nu inte längre finns.
  Sanningarna har en tendens att bli långdragna men sanningarna kommer så småningom fram.
  Goebbels hade på sin tid stora framgångar genom masshysterin man producerade men sanningen kom så småningom fram. Tyvärr blev offren stora men sanningen segrar.

  Detta är förmodligen början till slutet för IPCC modellering och påståenden om hur man kan förutse vad som händer med klimatet/temperaturen i framtiden.
  https://www.youtube.com/watch?v=uimiXfONbRk

 26. Gunnar Kjelldahl (C)

  #17 Mats G
  Det resonemanget är logiskt om man inte tror på det vetenskapliga underlaget för koldioxidens klimatpåverkan. Med det sistnämnda invägt så tycker jag att behovsbilden förändras en smula. Jag delar uppfattningen att det finns många som inte inser vilken betydelse de fossila bränslena har för världens energiförsörjning i dag. Det är förvisso en grannlaga uppgift att ersätta dessa, vilket långt ifrån alla insett.

  Inte desto mindre anser jag att de vetenskapliga rönen så starkt talar för att processen måste starta innan tiden ”är mogen”, dvs när tillgången på de bränslena minskat så mycket att de alternativa blivit lönsamma på egen hand. Jag anser också att de rent politisk-ekonomiska skälen talar för att starta processen redan nu. De länder som ställer om tidigt, kommer att vara framtidens vinnare eftersom de ju slipper de kraftiga prishöjningar på fossila energislag, som vi kan förvänta oss vid bristsituationer i framtiden.

 27. Gunnar Kjelldahl (C)

  #24 Ingemar Nordin
  Bengtsson och Rockström är ju kompisar i Kungliga Vetenskaps Akademien. För ett antal år sedan stod Bengtsson de aktiva forskarna på området ganska nära, då det gäller synen på klimatförändringarna och dess orsaker. Det som hänt är att Bengtsson på ålderns sena höst, en god tid efter sin aktiva vetenskapliga karriär, sakta men säkert glidit ifrån sina tidigare ståndpunkter. Det har han inte fått med sig KVA på. Akademiens inställning till problemet ligger FN:s klimatpanel nära.

 28. Thomas P

  Gunnar #27 ”Bengtsson och Rockström är ju kompisar i Kungliga Vetenskaps Akademien. ”

  Kompisar tvivlar jag på, i alla fall sedan Bengtsson kallade Rockström för ”Domedagsprofet och charlatan”.

 29. Mats G

  26
  Gunnar Kjelldahl (C)
  ”starta innan tiden ”är mogen”, ”

  Egentligen har jag redan skrivit att jag tror inte att det är så här det fungerar inom något område.

  Ta äpplen. Tar du ett äpple och äter innan det är moget så smakar det surt och du kan få ont i magen.
  Du kan möjligtvis göra äppelmust av det men du lär behöva tillsätta en hel del socker för att kunna göra det drickbart om ens då.

  så vad göra. Någon med kristallkula med en hel del auktoritet har sagt till dig att äpplena kommer dö innan de mognar detta år. Vi kommer få köldknäppar. Du undrar naturligtvis hur han kan vara så säker på det. Han visar då både inälvorna från en brax som har en konstig utväxt och morgonens kaffesump som efter förklaring gör att du inser med all självklarhet att siaren har rätt.

  Du gör must. En rimlig chansning på den informationen du har och du har all förtroende för siaren.
  Men det visade sig att siaren hade fel och ingen gillar sur äppelmust när konkurrenterna gjort det på mogna äpplen. Du konkar.

  Nu råkar det vara så. till skillnad från dig att jag har synat vetenskapen i sömmarna och då finns bara en slutsats.

  Det finns inga som helst belägg för att CO2 skulle öka temperaturen. Många auktoriteter har försökt lura mig att tro annat. även på detta forum.

  Jonas N kom med den sista pusselbiten som jag intuitivt anat hela tiden. Men inte kunna hävda eftersom jag inte vetat.

  De enda man vet om CO2 är vilket spektrum CO2 absorberar. Och det räcker inte för att bygga hela klimathotet på.

  Så jag skulle vilja vända på det. Det är du som tror dig veta och det är jag som baserar min ståndpunkt baserad på vetenskapen.

 30. Gunnar Kjelldahl (C)

  #22 Göran

  Det handlar helt enkelt om att jag värderar Rockströms, och de flesta andra vetenskapsmäns på området bedömningar av läget betydligt högre än Nordangårds. Konspirationsteorierna om andra skäl bakom ambitionerna för en minskning av utsläppen än de vetenskapligt miljömässiga lämnar jag utan kommentar. De förtjänar inte den uppmärksamheten.

  Tyck inte synd om mig Göran! Jag tycker inte synd om Dig. Jag anser att det är självförvållat.

 31. Gunnar Kjelldahl (C)

  ”29 Mats G

  ”Det finns inga som helst belägg för att CO2 skulle öka temperaturen. Många auktoriteter har försökt lura mig att tro annat. även på detta forum.”

  Med detta citat sällar sig signaturen Mats G till de mest fundamentalistiska i den mångfacetterade skaran av förnekare som strävar mot den massiva vetenskapliga övertygelsen om sakernas tillstånd. Inte ens Lennart Bengtssons alltmer vetenskapsfrånvända tankebanor ställer upp bakom den formuleringen. I alla fall inte ännu.

 32. AG

  #30 Undrar du aldrig varför jag ständigt frågar om du läst WG1 i IPCC-rapporten? Ditt ställningstagande till vetenskapen är enbart gjord genom hörsägen och Gudvetvad. Det är inte så tvärsäkert problem som du tycks tro. Ännu mindre om du lägger upp icke-modellerade, verkliga problem på bordet

 33. Lasse

  #30 Gunnar K
  Du väljer själv vem du litar på.
  Jag litar inte på en man(Rockström) som inte talar sanning (Vietnams landsänkning). Hans mål är högre än vad som kan uppnås med sanna utlåtanden och han väljer att vara mer alarmistisk än IPCC.
  Över 80% av dagens utvunna energi kommer från fossil energi, vilket kan komma bli ett problem globalt.
  Med detta kan lösas med dagens teknik då alternativen blir bättre och billigare än dagens system-först då!.

 34. Håkan

  #31 Gunnar K

  På vilka punkter är Bengtsson ”vetenskapsfrånvänd”?

 35. Latoba

  Gunnar Kjelldahl (C)
  Du tillhör väl ett parti som anser sig stå för liberala värderingar. Hur ser du på den skrotning av marknadsekonomi och till växt som den miljövänster som du också hyllar står för?

 36. Gunnar Kjelldahl (C)

  #28 Thomas
  Ha ha, nej vänskapen har nog naggats i kanten av detta uttalande. Det är f.ö. inte första gången Bengtsson kommer på kant med andra ledamöter av KVA. Det finns t.o.m. de ledamöter som rest frågan om han inte borde utträda, för att rädda organisationens anseende. Senast var det p.g.a. Bengtsson rasbiologiska grubblerier, som uppfattas som ”mörkbruna” av akademikollegan Olle Häggström. Det är en kontroversiell man denne Bengtsson!

 37. Mats G

  31
  Gunnar Kjelldahl (C)
  ” mest fundamentalistiska”

  Om jag nu är fundamentalistisk. Så förklara var jag har fel?
  Hur kommer det sig att när det kommer till er klimathotare och man kommer med verklig vetenskap så börjar ni med namecalling istället för att argumenterar för er sak.

  Och Ja, Lennart B har allvarliga problem. Han får inte ihop det just nu varför inte temperaturen ökar stadigt som det borde enl teorierna. Dessutom så visade det sig att hans senaste publikation baserade sig väldigt mycket på antagande som naturligtvis minskar den vetenskapliga tyngden rejält naturligtvis.

  Jag är rätt besviken på den delen faktiskt.

  Så är du redo att ta en verklig vetenskaplig diskussion eller vill du stanna kvar i sandlådan?

 38. Gunnar Kjelldahl (C)

  # 35 Latoba
  Jag står inte för någon skrotning av marknadsekonomi, så som vänstern gör. Klimatfrågan handlar inte om detta för Centerpartiet, utan om att inom ramen för vårt fria samhälle åstadkomma en ordnad övergång till ett hållbart samhälle. Det vill vi göra genom olika stimulansåtgärder, och genom s.k. grön skatteväxling. Vi kallar det bonus-malus. Det ska löna sig att göra miljömässigt ”rätt”, på bekostnad av att göra ”fel”, men utan förbud och tvångsåtgärder. Det är miljöpolitik med liberal profil!

 39. Peter F

  Gunnar #36

  Och Du menar att Häggström inte är kontroversiell ! Jag ligger dubbelvikt av skratt.

 40. Gunnar Kjelldahl (C)

  37# Mats
  Nu handlar det ju inte bara om Bengtsson, utan om en mycket stor andel av de som skriver här, att de anser att vetenskapen har rätt i att koldioxiden påverkar klimatet, men att man ifrågasätter graden av påverkan och förloppens progressivitet.

  Att CO2 är en av våra viktigaste växthusgaser, utan vilken vi skulle haft en obeboelig planet p.g.a. gasens förmåga att hålla värmen kvar över dygnet, kan man inte förneka med bibehållen trovärdighet. Detta visste vetenskapen för över hundra år sedan, och ingen forskning har visat något annat fram till i dag. Tillstå att CO2 är en viktig växthusgas som håller kvar värme i atmosfären Mats, annars ser jag inte någon mening med fortsatt dialog.

 41. latoba

  Gunnar Kjelldahl (C) #38
  Jag har inte märkt att du har protesterat mot vad FN: klimatstrateg, MP, V, WWF, Naturskyddsföreningen, Romklubben, Greenpeace m fl har på sin agenda. De vill ju slopa marknadsekonomi och tillväxt och införa planekonomi.
  Visa i ord och handling att du är emot detta.

 42. Svend Ferdinandsen

  Er der ikke andre der med årstallet 2084 kommer til at tænke på Orwells 1984.

 43. Mats G

  40
  Gunnar Kjelldahl (C)

  Så för att kunna diskutera så måste det ske på dina villkor annars anser du det inte vara intressant.
  Jag är skeptiker det innebär att jag är skeptisk och när ny information kommer min väg så måste jag absorbera den i min modell.

  Så här befinner jag mig nu. Den är lite förvirrad men det är inte helt lätt detta med så mycket information att sortera och värdera.

  Jag anser att Hellenius formel om CO2 är korrekt och växthuseffekt är korrekt.
  Jag har accepterat argumentet att CO2 gör planet ca 10 grader varmare.
  Det jag vet är följande.
  Man har inte lyckats bevisa CO2 växthuseffekt varken i laboratorium eller i verkligheten.
  Enl kunniga borde man kunna se en sådan effekt i öknen vilket man alltså inte gör.
  Jag vet att Jorden har haft 4000 ppm CO2 i dess historia. Enl klimathotare och teorierna så borde jorden mer eller mindre vara en död planet vid det här laget då. Vilket den alltså inte är.
  och den gamla vanliga att temperaturen har stått stilla i snart 20 år trots rekord mycket CO2 ökning i atmosfären.

  All denna information gör att bilden är långt ifrån klar och flera av dem är motstridiga när man ser dem så här rakt av.

  Det jag försöker säga till dig är att när bilden är så oklar så går det inte att acceptera klimathotet som ett faktum. Det innebär att i sin tur enl mig att det klokaste vägen är ’business as usua’l tills man vet bättre.

 44. Mikael W.

  Bra att veta om SR och SVTs historia:

  http://www.news55.se/debatt-artiklar/sveriges-radio-90-ar-och-100-procent-dubbelmoral/

 45. Alienna

  Gunnar Kjelldahl(C) #31

  [Mats: -”Det finns inga som helst belägg för att CO2 skulle öka temperaturen.
  Gunnar: -”Bla bla … förnekare … bla bla”]

  Visa oss ETT belägg för att CO2 ökar planetens temperatur!

  / Tack på förhand.

 46. Verner

  Alienna #45

  ”Visa oss ETT belägg för att CO2 ökar planetens temperatur!”

  Det kan inte Gunnar K för tittar han på detta Youtube klipp får han svart på vitt att IPCC gängets datamodeller på 102 försök inte i något fall lyckats att fånga verkligheten.

  https://www.youtube.com/watch?v=uimiXfONbRk

  Tänk att få 102 försök att träffa åtminstone en träff men totalt misslyckas det är rekord i oskicklighet.
  Det gamla uttrycket skit in skit ut är verkligen relevant när det gäller alla 102 datamodeller som IPCC ”gubbar och gummor totat ihop.
  Man kan också fundera över hur oense dessa datamodeller är inbördes, dom spretar mera än en rågåker som utsatts för åsknedslag.
  Tittar man på IPCC datamodellering är vetenskapen särskilt enig i sina prognoser.

 47. Ann LH

  Gunnar Kj.
  Latoba ställde i # 41 en viktig fråga som du fått gång efter annan men ännu inte svarat på.
  Den har i hög grad bäring på Jacob’s inlägg här och bättre tillfälle att svara på den än här och nu har du aldrig haft.
  Vi är många som både frågat och undrat och jag och troligen flera här förväntar oss ett klart och tydligt svar.

 48. Ingvar

  Ann #47
  Jo den frågan har flera ställt utan att få något vettigt svar.
  Avsaknaden av svar avslöjar ju en del

 49. Guy

  Ann LH med flera

  Kan det tänkas att Gunnar Kj. inte läst WG1 för att han inte förstår vad han läser och därmed kan hamna i en situation där han blir tvungen att diskutera ämnet ifråga. Precis som ThomasP (på senare tid) undviker han fakta in i det sista, för han har inget att komma med.

 50. ThomasJ

  Utomordentligt BRA skriv, Jacob! Tack för det! 🙂

  Apropos J. Rockström så tar ”WUWT” upp ”SEI” i följande länk:
  http://wattsupwiththat.com/2015/08/25/stockholm-environment-institute-carbon-credits-undercut-climate-change-action/

  Delar denna tråds länk på ”WUWT” ovan nämnda + på FB.

  Keep the good work up !

  Mvh/TJ

 51. Gunbo

  Mats G #43,

  ”Jag vet att Jorden har haft 4000 ppm CO2 i dess historia. Enl klimathotare och teorierna så borde jorden mer eller mindre vara en död planet vid det här laget då.”

  Senast det var 4000 ppm CO2 var för ca 350 miljoner år sedan. Jorden såg helt annorlunda ut då och det mesta av faunan levde i havet. Växter hade börjat etablera sig på land. Skulle vi plötsligt få 4000 ppm i dagens atmosfär skulle det garanterat bli katastrof då dagens liv är anpassat till mycket lägre CO2-halt.

 52. Ingemar Nordin

  Av Gunnar Kjs skriverier så förstår jag att han ser klimatalarmismen som en religion där Johan Rockström är dess överstepräst. UItan betänkande svartmålar han ned Lennart Bengtsson som klimatolog och Jacob Nordangård som expert på politiska beslut (och bakgrund) inom EU.

  Gunnar Kj har absolut inget på fötterna utan försäkrar bara, om och om igen, sin tro på domedagsprofeter som Rockström. Men faktum är ju att Rockström inte ens verkar ha läst IPCC, för att inte tala om att han inte har satt sig in i klimatvetenskap.

  Har Gunnar Kj överhuvudtaget någon saklig invändning mot Jacob N, eller mot Lennart B? Eller är du bara ännu en av alla dessa okunniga politrucker och tyckare som uttalar sig vitt och brett om saker som de inte har en susning om?

 53. Ann lh

  Guy # 49. För min del så … kan jag inte ståta med särskilt djupa kunskaper i den hårda naturvetenskapen. Nu är ju frågan så komplex att det kan räcka med viss insikt i andra delar av klimathotsfrågan för att se att hotet haltar.
  När jag läste naturgeografi blev plötsligt Wegeners gamla ide’ om kontinentaldrift rumsren, vilket visade att gamla konsensussanningar kan rasa ihop som ett korthus snabbare än man anar. Naturgeografin tillsammans med paleobotaniken lärde dessutom att det är naturligt med klimatförändringar, att medeltiden var varmare än nutid för att inte tala om äldre stenåldern. Dessutom gick vi just då mot en hotande istid, trodde media, fast ingen visste varför. Kan man inte förklara hur klimatet styrs naturligt är det naturligtvis omöjligt att plocka ut en drivkraft och förklara sentida förändringar med endast den, den som ju inte ens styrt klimatet i forna tider.
  Nej, hela klimathotsfrågan blev mer absurd ju mer jag satte mej in i den och när miljörörelsen blev hotets mest högljudda förkämpar, ja då behövdes ingen fysik. Motvalls kärring i mej hade bestämt sig.
  Sedan har det ju knappast kommit fram något trovärdigt som tytt på kommande klimathot och så länge Aliennas lilla försynta fråga inte besvaras övertygande så förblir jag vid denna min övertygelse stärkt av alla -Gates, Jacob’s avslöjande grävjobb och inte minst vad klimathotarna själva säger om den verkliga Agendan.

 54. Christopher E

  #51 Gunbo

  Du har delvis rätt där, men notera att Geocarb III-modellen tillåter 4000 ppm CO2 även under Juraperioden (ca 175 miljoner år sedan) inom osäkerhetsintervallet.

  http://www.oocities.org/marie.mitchell@rogers.com/climate_files/Phanerozoic_CO2_and_Glaciation.png

  Nu är det ju inte aktuellt med några 4000 ppm i vår tid ändå, skulle inte gå att komma upp ens om verkligen försökte. Men uppenbarligen tillät den halten, och även halter på runt 2000 ppm, ett rikt liv ändå utan värme- och försuringsdöden. Om vi lyckas höja till 500 eller så är nog knappast något bekymmer för någon.

  Det är också intressant att notera att jorden hade en omfattande istid då halten CO2 eventuellt var runt 4000 ppm. De tropiska haven var 5° kallare än nu. Precis som i vår nuvarande istid åkte havsytan ner och upp abrupt vid upprepade nedisningar och mellanistider. Spår av detta finns vår egen ordoviciska kalksten i Sverige. Till skillnad från nu låg dock den mesta landmassan på södra halvklotet. Det inkluderar Sverige.

  Och nej, att solen var svagare då, eller att jorden roterade fortare (dygnet drygt 21 h, 414 dagar på ett år), är inte förklaringen till att en istid kunde äga rum då.

 55. verner

  Johan Rockström talade om för P3 lyssnarna att solenergi och vindkraft skall försörja vårt land 2030 eller tidigare.
  Jag har arbetat med solenergi sedan 70 talet först med termiska solfångare sedan med solceller.
  Jag skulle mycket gärna dela Rockströms förhoppningar om ”förnybara energi” men tyvärr ”Rockis” det fungerar inte i Sverige.
  Solceller fungerar utmärkt i Sverige liksom övriga världen när solen lyser på solcellspanelen men problemet är att solceller fungerar inte i mörker d.v.s. på natten. Där rök 50% av tiden vi behöver energi. I Sveriges avlånga land har vi också på vinterperioden 4 månader utan användbar solinstrålning. Förra årets hade Norrköping 7 soltimmar i december.
  Hur gör vi DÅ ROCKIS!? Lagra elenergi är för närvarande bara möjligt i mycket små anläggningar såsom sommarstugor och liknande. Och någon lösning på lagringsproblematiken har ingen åstadkommit på de över 40 år jag jobbat med solceller.
  Hur har du tänkt dig detta Johan Rockström och alla ni andra, intet ont anande medlemmar av förnybar energi.
  Märkligt också av en Agronom att inte känna till att koldioxiden är växternas föda och en förutsättning för livet på planeten. Han raljerade över de som kallade koldioxid för livets gas.
  Att våra skördar slår alla rekord och skogens tillväxt på senare år ökat med 10% berörde han inte. Men han förstår kanske inte fotosyntesen.

 56. Peter F

  Verner #55

  Bulls Eye.

 57. Thomas P

  Ingemar #52 ”UItan betänkande svartmålar han ned Lennart Bengtsson ”

  Ja, det är tur att ni som driver den här bloggen är så mycket vänligare och aldrig försöker svärta ned folk, eller för den delen att Lennart Bentsson aldrig gör det…

 58. Peter F

  Thomas P #57

  Och hur gör ni på din hemsida UI ?

 59. Thomas P

  Peter #58 På vilket sätt menar du att UI skulle vara min hemsida, och på vilket sätt har deras sätt att uttrycka sig något att göra med vad Ingemar Nordin m fl skriver här? Ironiskt nog är Ingemars inlägg där han anklagar Gunnar för svartmålning självt fyllt till brädden av Ingemars vanliga svartmålningar.

 60. Gunbo

  Christopher #54,

  ”Men uppenbarligen tillät den halten, och även halter på runt 2000 ppm, ett rikt liv ändå utan värme- och försuringsdöden. Om vi lyckas höja till 500 eller så är nog knappast något bekymmer för någon.”

  Visst, det liv som existerade på den tiden var ju anpassat till höga halter av CO2. Likaså håller jag helt med om att vi aldrig kommer att få sådana halter igen. Jag bara upplyste Mats G om att hans argument är irrelevant.

 61. Thomas P

  Verner #55 ”Märkligt också av en Agronom att inte känna till att koldioxiden är växternas föda och en förutsättning för livet på planeten. Han raljerade över de som kallade koldioxid för livets gas.”

  Termen är löjlig, något som verkar hittats på i av en PR-firma i kolindustrins tjänst. Mars och Venus har atmosfärer i huvudsak bestående av koldioxid, hur mycket liv finns det där? Vill man nu ha något man skall kalla ”livets gas” får det snarare vara syre, en gas som av allt att döma kräver liv för att förekomma i högre koncentration i en planets atmosfär och som man tänkt sig kunna använda för att detektera förekomst av liv på planeter i andra solsystem. Att jorden är beboelig för människor beror på att tidiga växter konsumerat nästan all koldioxid och lämnat kvar syre.

  Om koldioxid är livets gas är urin livets vätska och skit livets fasta ämne. Alla är restprodukter från djur som fungerar bra som gödsel för växter. Så här kan det då låta när PR-folket får ge sig in i en annan bransch:
  ”Hovmästaren, det här vattnet smakar piss”
  ”Inget att oroa sig för, det är bara livets vätska”

 62. Peter F

  Thomas P

  Ditt personhat ”på den här bloggen” har Du inte visat mot Dina gelikar på UI (Olle H exvis) eller kritik mot Gunnars världssyn. Dina hejarop på UI är ingen hemlighet. Gå och sov nu Thomas. Du jobbar övertid.

 63. ClaesL

  Thomas P.
  Kontakta moderatorn.

  Det är någon 12- åring som snott din signatur. Se #61.

 64. Peter Stilbs

  ClaesL – kommentar #61 är inte typisk för Thomas P, men vad jag kan se från IP-nummer och annat är den från honom

 65. Argus

  #61 #63

  Mjaa, där verkar – vill jag minnas att det heter – kausalitetsprincipen ha reverserats…..
  Så här är det väl?: CO2 > O2, typ..

  Och det jag lärde mig i grundskolan var ’växtfaktorer’, ljus, vatten + näring, kanske de också skulle innefatta ’lagom temperatur’. (Visst, i de därna svavelfontänerna på havsbotten klarar organisterna sig tydligen utan både ljus och CO2…)

  Det är inte särdeles långsökt att anse att Mars & Venus övriga förhållanden gör det svårt för liv att finnas.
  Så jag tycker ändå att TPs #61 inte var särdeles lysande.

 66. Ingemar Nordin

  Thomas P #59,

  ”Ironiskt nog är Ingemars inlägg där han anklagar Gunnar för svartmålning självt fyllt till brädden av Ingemars vanliga svartmålningar.”

  Det är ironiskt att Thomas inte förmår att skilja på ”svartmålning” och saklig kritik.

  Kritiken mot Rockström underbyggs med sakliga argument och det är lätt att slå hål på dennes argumentation såsom ovetenskaplig och vilseledande. Samma sak är det med alla andra skojare som vi då och då tar upp, såsom Oreskes, Pachauri och Al Gore. Vi kritiserar dem på grund av vad de sagt och gör, inte på grund av ålder eller åsikter om andra frågor än klimatet. Och vi ljuger inte som de flesta av våra kritiker måste göra för att ha något att säga.

 67. Christopher E

  #61

  Jag håller i viss mån med om att uttrycket ”livets gas” är lite ansträngt. Skulle inte använda det själv. CO2 är likväl en viktig komponent i fotosyntesen och av central betydelse. Halten är för närvarande historiskt låg. Ökningen senaste århundradet har enbart varit positiv. Så Rockströms raljerande ger jag inte mycket för heller.

  Och var är kritiken från Thomas och andra klimataktivister mot det riktigt absurda uttrycket att koldioxid är en ”förorening”?

 68. Björn-Ola J

  Rossi har nu äntligen fått ett patent på sin ecat i USA.
  http://animpossibleinvention.com/2015/08/25/rossi-has-been-granted-us-patent-on-the-e-cat/

 69. AG

  #68 Kolla länken: inte ord om e-cat i patentet. Det handlar enbart om en värmeväxlare.

 70. Helge

  Bra att ännu en av klimatalarmisternas stående lögner visas upp sakligt och tydligt.

  Gunnar Kjelldahl (C) är som vanligt i farten och med sin märkligt skruvade syn på tillvaron. Höjer Rockström och nedvärderar Prof. Bengtsson. Rockström är en broiler utan större kunskaper. Prof Bengtsson förmodligen den mest meriterade inom klimatforskningen vi har i Sverige.

  Rockström skulle aldrig våga ta en debatt med t.ex Lennart Bengtsson i SVT. Har han någonsin tagit en debatt med en kunnig person? Tillrättalagda inövade program utan en enda svår oväntad fråga. Undrar just hur många dagar de repeterat innan de var nöjda?
  Ett tips till Gunnar är att plocka bort C:et, tror inte du gynnar partiet med dessa inlägg.

 71. ThomasJ

  Info över/kring andra (m.m.) som aktivt bidragit till ”konspirationen” som, för ’vissa’ – alldeles åt hum-hum för många nyttiga idi**** – tagits för sanning. Länk FYI:

  http://euanmearns.com/renewable-sustainable-and-the-brundtland-commission/

  Mvh/TJ

 72. Thomas P

  Ingemar #66 Efter ditt lögnaktiga förtal av Monnett i tidigare tråd skall du enbart hålla käft om svartmålning och liknande. Du är en hatbloggare där forskare som Rockström, Mann, Monnett m fl utsätts för ständiga och helt osakliga angrepp.

 73. Daniel Wiklund

  Vilken tur för Rockström, Mann och Monnett att Thomas P finns här på bloggen och försvarar dom mot ”osakliga angrepp”. Bättre försvarare kunde dom inte få.

 74. Guy

  Peter S #64

  ”ClaesL – kommentar #61 är inte typisk för Thomas P, men vad jag kan se från IP-nummer och annat är den från honom”

  Jag för min del tycker det är helt i Thomas P:s stil. Åtminstone nuförtiden. En typisk ”titta en fågel”. Han börjar med att referer till Verner och sedan byter han samtalsämne.

 75. Mats G

  60
  Gunbo

  Som vanligt har du fått saker och ting om bakfoten. Christoffer E är inne på det. Det intressant är effekten av en halt på 4000 ppm. Det finns inga tecken på de effekterna av en förhöjd CO2 som klimathotarna förespråkar.

 76. Mats G

  60
  Gunbo

  forts..

  Och man hoppas ju att folk kan tänka själv.

  När man synar klimathotet så är den basera på en teori om CO2:s växthuseffekt.
  Det jag skrev bekräftar inte den teorin med kan mycket väl falsifiera den.

  Hursomhelst. Tom du kanske kan inse att klimathotet är baserad på en mycket, mycket tunn tråd.

 77. Thomas #72

  Jag skulle nog snarare räkna dig till hatbloggarna. Och ffa de sidor där du tycks husera och leta foder för ditt hatande. Jag tycker iofs inte att du skall ”enbart hålla käft om svartmålning och liknande” utan påpeka när du menar att sådant är befogat. Men det gör du ju inte. Utan istället lyfter fram just den sortens osakliga smutskastande som det florerar så rikligt av i ’förnekar’-träsket. Alltså träsket där man så gärna vill använda det epitetet, inklusive dig …

 78. Björn-Ola J

  #69
  Nej
  I patentet framgår det tydligt att det handlar om en apparat som producrar energi med ett cop på 6.
  ”Bränslet” är också specificerat, vilket är intressant. Det ger mer info till de som vill försöka replikera.

 79. Thomas P

  Mats G #75 ”Christoffer E är inne på det. Det intressant är effekten av en halt på 4000 ppm. Det finns inga tecken på de effekterna av en förhöjd CO2 som klimathotarna förespråkar.”

  När hade vi senast en halt på 4000 ppm, hur mycket vet vi om klimatet vid denna tid. vad anser ”klimathotarna” om hur klimatet skulle sett ut på den tiden? Ditt påstående om ” Enl klimathotare och teorierna så borde jorden mer eller mindre vara en död planet vid det här laget då.” är fria fantasier, en halmdocka du hittat på själv för att slippa diskutera verkliga frågor.

  Guy #74 ”Han börjar med att referer till Verner och sedan byter han samtalsämne.”

  Jag refererade till en av de saker Verner yttrade sig om.

  Jonas #77 Så vad anser du om Ingemars förtal av Monnett där han inte bara ljuger friskt utan också motsäger sig själv å det grövsta. Först har Monnett fått sparken för att han fifflat med forskningsmedel, sen när Ingemar efter flera inlägg verkar insett att han varit ute och cyklar anklagar han mig för att tala ”strunt” för att sen upprepa det jag hävdat hela tiden, fast han inte kan underlåta en nedsättande kommentar om Monnetts forskning.

 80. Gunnar Kjelldahl (C)

  #43 Mats G

  Först säger Mats G att han accepterar att CO2 i atmosfären gör planeten ca 10 grader varmare. I nästa mening accepterar samme Mats G inte att det finns någon växthuseffekt av CO2.

  Om 280 ppm CO2 leder till ca 10 graders temperaturhöjning, så är det väl i högsta grad logiskt att dagens halt på 400 ppm är huvudorsaken till den bevisade temperaturökning om knappt en grad vi sett under den period då CO2-halten ökat till denna högre nivå? Särskilt som det inte finns någon forskning som på annat sätt kan förklara denna i sammanhanget stora förändring över den korta tiden.

  Att det inte skulle ha varit någon ökning på si och så många år råder det ju minst sagt delade meningar om. De som också väger in havens värmeinnehåll menar i stället att uppvärmningstakten snarare accelererar. Dessutom saknar så korta perioders avvikelser betydelse i sammanhanget. Oavsett vilken global statistik man använder så visar de en fortsatt ökning om man lägger datat i en 30 årstrend. Det är detta tidsperspektiv man minst måste använda sig av då det gäller klimattrender, detta enligt alla forskare på området, inkl. Bengtsson, som ju snarare menar att man måste se klimattrender i ännu längre tidsperspektiv.

 81. Mats G

  79
  Thomas P
  ”är fria fantasier, en halmdocka du hittat på själv för att slippa diskutera verkliga frågor.”

  Återigen så hoppar du på mig och du borde veta bättre vid det här laget. Du lär dig aldrig. Man kan inte påstå att du har ett rörligt intellekt precis.

  Som jag förklarade så är det effekterna av 4000 ppm som är intressanta. Jag har att vid en halt av 4000 ppm så är vi alla dömda till undergång. Rentav av 400 ppm.

  Så hur kan man använda kunskapen av hur Jorden fungerade med 4000 ppm. Det skrivs att Djur och växtliv var anpassade till det. Må så vara men de levde och frodades. Jorden var långt ifrån ett brinnande inferno.

  Så om det är några som håller på med fria fantasier så är det klimathotarna om jag nu skall lägga mig på din nivå i argumentationen.

  Jag fattar mig inte på er klimathotare. Kan ni inte fatta eller vill ni inte fatta?? Nåt fel är det med er.

 82. Thomas #79

  Jag anser att det är ett mkt tydligt svaghetstecken att du ständigt vill att andra skall diskutera vad ytterligare andra påstås säga eller tycka enligt din mening.

  Som jag skrev: Du som iaf delaktig i en hel del ’hatbloggande’ skall få göra det enligt min mening. Och där anklaga andra för att ljuga eller hatblogga.

  Personligen tycker jag att du numera nästan bara klagar, gnäller och kastar sten i glashus (eller visar upp hur skenhelig klimathotsargumentationen faktiskt är). Och jag tycker du skall fortsätta med just det.

  Att närmast aldrig klarar av att ge rediga svar på frågor, inte ens ang. sådant du själv dragit upp, är en annan indikation på hur torftigt ställt det måste vara därinne med din tro …

 83. Mats G

  80
  Gunnar Kjelldahl (C)

  ”Om 280 ppm CO2 leder till ca 10 graders temperaturhöjning, så är det väl i högsta grad logiskt att dagens halt på 400 ppm är huvudorsaken till den bevisade temperaturökning om knappt en grad vi sett under den period då CO2-halten ökat till denna högre nivå?”

  Suck, det exakt det det inte är!! CO2 effekten måste vara logaritmisk annars skull inte Jorden kunna klara 4000 ppm. Allt talar för att det är just 10 grader som CO2 kan åstadkomma. Inget mer.

  Ser du det logiska i det jag skriver nu. Hur J–a svårt kan det vara att dra logiska slutsatser. Det behövs rejäl skärpning från er klimathotare

 84. LBt

  The following post was submitted by Hank Mills

  ”Andrea Rossi, the inventor of the Energy Catalyzer or E-Cat, has been granted a patent that covers many details of his technology – including a list of a fuel components and ratios.
  ———————-
  This patent is also important, because it may be the first patent granted to a practical, real world cold fusion technology.
  ———————
  Andrea Rossi also now has intellectual property protection. This is important as he starts working towards commercializing the one megawatt plant and the E-Cat X. We should all congratulate Andrea Rossi, Leonardo Corporation, and Industrial Heat on this monumentous accomplishment.

  The world needs to wake up to the fact that the E-Cat technology is the solution to the energy crisis: it’s greater than solar, greater than wind, greater than fossil fuels, greater than conventional nuclear power, and greater than hypothetical “hot fusion” technologies that don’t even exist.”

  Inom ett år vet vi. Troligen redan inom ett halvår. Vet om vi får en billig enkel möjlighet att avveckla vårt fossila bruk och kan lägga konventionell kärnkraft, vindsnurror och vågkraft bakom oss. Kan ta oss an det fossila brukets skadliga och farliga utsläpp. Möjligen redan om 10-20 år få de ökande utsläppen att vända i minskande för att om 50 tom få den atmosfäriska koncentrationen att börja falla och värmetillväxten att avta.

  Därefter får vi ta oss an resan mot nästa istid. Rena CO2-utsläpp under kontrollerbara former? Växthusgaser som termostat? Det är väl bra att det det kommer att finnas något den här bloggen kan leva vidare på.

 85. Mats G

  84
  LBt
  Se kommentar.
  78
  Björn-Ola J

 86. Lasse

  #80
  Bra att du inser att det finns olika åsikter om hur klimatet reagerar på CO2.
  Men hur kan du som tycks vara så insatt bortse från IPCCs uttalande:
  typ” Under 1900 talet höjdes temperaturen med 0,8 grader i två perioder-den efter 1950 kan till en del hänföras till CO2 påverkan”
  Du säger 1 grad IPCC säger del av 0,4 grader!
  Därtill så är direkt inverkan enligt alla experter avtagande logaritmiskt med CO2 halten.

  Du som hyllar experterna bör väl ta till dig vad de kommer fram till i IPCCs samlande rapport!

 87. Thomas P

  Mats #81 Alla vet att det har varit mycket högre CO2-halter lång tillbaka i tiden. Klimatforskarna (dvs de du kallar ”klimathotare”) är medvetna om detta och deras teorier säger inte att jorden då borde varit något brinnande inferno. Det är något du hittar på, en ren halmdocka.

  Forskarna vet också att effekten av CO2 är approximativt logaritmiskt, och de vet även att växthuseffekten är betydligt större än de av dig angivna tio graderna, snarare 33 grader. Du borde först sätta dig in i vad klimatforskningen säger innan du kritiserar den så att du kritiserar något som faktisk hävdats!

  Du verkar också ha lite problem med matematiken. Om sambandet mellan CO2-halt och storlek på växthuseffekt är logaritmiskt kan temperaturen öka obegränsat om bara CO2-halten stiger tillräckligt. Påståendet ” Allt talar för att det är just 10 grader som CO2 kan åstadkomma. Inget mer” är inte förenligt med ett logaritmiskt samband.

 88. Mats G

  87
  Thomas P

  10 grader 33 grader. det finns säkert lika många uppfattningar som grader.
  Jag har satt mig in i mekanismerna medans du tycks uppehålla dig på allehanda tok-bloggar.

  det intressanta är att CO2 är logaritmisk och det vi kan se av alla siffror just ny är att det är mättat redan eftersom mer CO2 inte ger den effekt som en del påstår att den borde.

  Varför blundar du för verkligheten?

  ”Allt talar för att det är just 10 grader som CO2 kan åstadkomma. Inget mer” är inte förenligt med ett logaritmiskt samband.”

  är du inte riktigt riktig. Det är ju exakt det det är.

 89. Verner

  Thomas P
  #79

  Visst kan man ha synpunkter på hur orden användas men att koldioxid är växternas mat (Plant food) är inget som jag hittat på. Att vi är helt beroende av koldioxid för vår överlevnad är heller ingen saga utan fakta. Om jag i stället talar om syre och koldioxid som så viktig för vår överlevnad att jag kallar dom populärt för livets gaser är inte alls så tokigt eller hur Thomas P.
  Att skit och piss är viktiga beståndsdelar för vår överlevnad är heller ingen tvekan om med det är knappast något man beställer in på en restaurang. Men skitatomerna och pissatomerna finns där i salladen du beställer in det kan du vara säker på Thomas P.

 90. Thomas P

  Mats G #33 ”10 grader 33 grader. det finns säkert lika många uppfattningar som grader.”

  Nu handlar det inte om ”uppfattningar” utan om vetenskap. Till någon del är siffran flexibel eftersom man måste definiera hur denna hypotetiska jord utan växthusgaser skulle se ut. Skulle den ha samma albedo t ex? Enklaste beräkningen där albedot förutsätts konstant ger dock 33 grader. Jag har satt mig in i grunderna av vetenskapen medan du hängt på allehanda tokbloggar.

  ”det intressanta är att CO2 är logaritmisk och det vi kan se av alla siffror just ny är att det är mättat redan eftersom mer CO2 inte ger den effekt som en del påstår att den borde.”

  Vilka är dessa ”en del”? Som du ser av en figur Pehr nyss länkade till finns ingen diskrepans:
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2015/08/fig-nearterm_all_UPDATE_2015a.png

  Och jag vidhåller, det finns ingen ”mättnad” i en logaritmisk funktion. Den växer obegränsat om än långsammare än linjärt:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Logaritm#/media/File:Logarithms.png

 91. Lasse

  #90
  Växthuseffekten+33 grader.
  CO2 är en del av växthuseffekten! 14-25% enligt wikipedia.

 92. Mats G

  90
  Thomas P

  Ok, 33 grader om det är så viktigt för dig. Det intressanta är mättnaden.
  Nu finns det ju olika logaritmiska ekvationer. Och ja, det är allstå inte linjär.

  Det innebär att ekvationen mycket väl kan vara att ökningen blir obefintlig vid ett visst ppm.

  Så, herr P. oförändrat temperatur i 20 år med stor ökning av CO2 i atmosfären. Vad säger dig de?. Vad är då ekvationen?. Har vi redan kommit till en mättnad?? Är det så den logaritmiska ekvationen ser ut???

  Precis som jag skrev hela tiden. Som du valde att misstolka för att misskreditera mig återigen. Aja baja Thomas

 93. TP

  Nu handlar det inte om ”uppfattningar” utan om vetenskap

  I just denna fråga (CO2:s andel av totala växthuseffekten) är det dock inte vetenskap du argumenterar. Dessa 33% är en siffra som man lite ansträngt kan argumentera gäller under vissa väldigt specifika förutsättningar helt olika hur atmosfären som helhet är beskaffad.

  Och detta är alltså en talking point som du släpat med dig i snart decenniet men fortfarande inte växt ifrån (dvs tagir reda på och lärt dig lite mer om). Det är i sanning ganska beklämmande. Speciellt när du vill dunka trams som ’men detta är vetenskap’ i huvudet på andra.

 94. AndersH

  #80 (C)
  ” Särskilt som det inte finns någon forskning som på annat sätt kan förklara denna i sammanhanget stora förändring över den korta tiden”.
  Det är ju just det som är problemet. Har du någonsin funderat över historiska värden?
  Ta en titt på dessa grafer och tänk!
  http://wattsupwiththat.com/2009/12/09/hockey-stick-observed-in-noaa-ice-core-data/
  Som du ev. lägger märke till så finns det flera intressanta observationer man kan göra. För det första att
  den omdiskuterade nutida ökningen, om det nu är en ökning, är en pissimississipi! För det andra att klimatet ständigt varierar och ingen kan förklara varför temperaturen varierar som den gör. Inte ens när Grönland var grönt eller när trädgränsen för inte så länge sedan låg 100 meter över nuvarande och våra nordiska glaciärer smälte bort eller när det var 6 grader varmare i Sibirien. De enda förslagen jag fått ang varför det blivit kallare är enstaka vulkanutbrott eller solfläcksvariationer som gör det varmare. Koldioxiden tycks enl diagrammen snarare vara en effekt av förändringarna.
  Nu menar du alltså på fullt allvar att dessa ständiga oförklarade förändringarna för första gången i historien inte existerar? Det enda som just nu kan orsaka klimatförändringar är koldioxiden. Allla andra faktorer, som vi uppenbarligen inte vet mycket om har för första gången helt upphört?
  Finns det verkligen någon som tror på detta? Det är ju inte ens logiskt.

 95. Olav Gjelten

  Jag har i åratal funderat över varför så många accepterar att demokratin steg för steg nermonteras med miljön, inklussive det påhittade klimathotet, som motiv för detta.
  Svaret är kanske enklare än jag föreställde mig. Miljöhysterin saknar motpart i Sverige. Det säger sig självt att det är föga framgångsrikt att ta avstånd från just klimatskojeriet när de allra flesta ändå i övriga miljöfrågor marscherar sida vid sida med miljöextremisterna. Hur ofta ser vi inte till exempel personer som kallar sig ”skeptiker” som bedyrar sin trofasthet till miljöflummet?

 96. Björn-Ola J

  Eftersom koldioxids och vattenångans verksamma frekvensområde överlappar varandra, så beror koldoixidens totala påverkan på växthuseffekten om man anser att man tillsätter koldioxid först och därefter vattenångan, eller tvärtom.
  Om vi ska titta på den effekt den koldioxid som vi släpper ut får, så finns ju vattenångan redan där.
  Dessutom måste man naturligtvis ta hänsyn till den logaritmiskt avtagande effekten av varje ökning av halten.

 97. Björn

  Mats G [81]; Följande kan även vara av intresse för er andra. För mellan 400-500 miljoner år sedan hände något som påverkade havsnivåerna mellan 200-400 meter (länk 1). Men från denna tidpunkt finns det en studie (länk 2), som visar utvecklingen av blads stomata (öppningar) fram till idag, som funktion av CO2-nivån. Bladens evolution har följts från ca 400 miljoner år sedan, då CO2-nivån var ca 4000 ppm fram till idag då den anges vara 385 ppm. Växternas blad har alltså sakta anpassat sig från en CO2-nivå om 4000 ppm till 385 ppm. Men det intressanta här är vad hände för ca 400-500 miljoner år sedan som gav så stora havsnivåfluktuationer? Har denna geologiska händelse samband med den över tiden minskande CO2-nivån i atmosfären?

  1) http://curry.eas.gatech.edu/Courses/6140/ency/Chapter10/Ency_Oceans/Sea_Level_Variations.pdf

  2) http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0067757

 98. LBt

  Mats G # 85, 92
  Visst har jag läst Björn-Ola J:s kommentar. Stör det dig att Rossi har framgång och att vi skriver om det?

  För övrigt:
  1880-1910 faller temperaturen med ca 0,2 C. CO2 kan knappast ha haft någon påverkan då.
  1910-40 stiger temperaturen med något mer än 0,2 C, svag påverkan från CO2.
  1940-70 faller temperaturen med ca 0,1 C. Varför? Ja inte var det på grund av mättnad eller logaritmiska samband.
  1970-2000 stiger temperaturen med betydligt mer än 0,2 C. Signifikant påverkan.
  2000-nutid inget fall, snarare svag uppgång.

  En blygsam påverkan från en 60-årscykel eliminerar dessa avvikelser och temperaturstegringen blir snarare exponentiell än rät och framför allt inte avtagande. Men vi kanske måste vänta ytterligare 10-20 år innan fortsättningen blir tydlig därför är det bra, mycket bra, att vi redan om kanske 1/2-år vet om Rossis kärnkraft håller måttet.

 99. Guy

  Ok, alltså 33% är ett antagande som kanhända håller, men varifrån får man att CO2 har så mycket muskler att den står för en tredjedel trots att den är så liten? Nån som vet?

 100. Thomas P

  Mats G #92 ”Nu finns det ju olika logaritmiska ekvationer. ”

  Det finns ingen logaritmisk funktion som blir mättad som du beskriver det. Logaritmiskt innebär att man får en viss, konstant temperaturökning för varje dubbling av CO2-halten

  ”Så, herr P. oförändrat temperatur i 20 år med stor ökning av CO2 i atmosfären. Vad säger dig de?. ”

  Att det också finns naturliga variationer som ger fluktuationer. Som du ser i Pehrs diagram jag länkade till var vi 1998 uppe i toppen av ensemblen av simuleringar medan vi ett tag varit nära botten för att nu närma oss mitten. Även simuleringar ger sådana här skift.

 101. Mats G

  97
  LBt

  Faktum är att jag försöker vara din bästa vän så att du inte blir lurad av hästskojare.
  Jag har sett det här två gånger tidigare i mitt liv med kall fusion. Jag gick själv på det vid något av tillfällena. Jag är fortfarande lite skamsen att jag gick på det.

  Fråga. Stör det dig att Rossi har blivit fälld för bedrägeri tidigare? Och inom energiområdet dessutom. Denna gång genom att påstå att han kunde göra olja av sopor.

  Är du säker på att du läst kommentar 87. Det är en värmeväxlare de fått patent på. Det har alltså inget med Ecat att göra.

  Naturligtvis försöker man vinkla det så så de godtrogna fortsätter att tro…

 102. Mats G

  100
  Thomas P
  ”konstant temperaturökning för varje dubbling av CO2-halten”

  Jag vet inte om du känner till denna historia.

  om du skall färdas en sträcka och du åker halva sträcken varje gång du tar dig fram så kommer du aldrig i mål.

  Vad tror du händer om vi är så gott som redan i mål?? Nada…

 103. Mats G

  102
  Mats G
  ”konstant temperaturökning för varje dubbling av CO2-halten”

  Byt x och y.

 104. Helge

  Eftersom CO2 är på tapeten i denna tråden…

  Fick till mig nedanstående på en annan blogg. Är det en korrekt slutsats?

  ”Var mer inne på att en analys av CO2s inverkan i atmosfären är enklare än att beskriva ett helt klimat. Men du måste inse att en absorption antingen leder till värme eller en emitterad foton med samma energi. Absorptionslinjerna visar vilka energier/våglängder som absorberas/emitteras.
  Energin är konstant och vad jag har lärt mig är att en molekyl värms upp till en viss temperatur av elektromagnetisk strålning, men när den blir varm omvandlas molekylens värme till emitterade fotoner. För CO2 i atmosfärens temperaturspann så är den gränsen -20grader på C-skalan. efter det så emitteras fotoner och uppvärmning från jordytan upphör. Det är spektroskopi i sin enklaste form!”

 105. Mats G

  104
  Helge
  Ganska rätt ända hit
  ”men när den blir varm omvandlas molekylens värme till emitterade fotoner.”

  Det som händer att det sker ett utbyte mellan elektroner och fotoner. Under utbytet får molekylen en knuff- En knuff som gör att molekylen vibrerar kraftigare som vi tolkar som värme.

  Det som skall hända sedan är att CO2 molekylen skall påverka sin omgivning så att allt runt omkring den vibrerar mera. Dvs bli varmare. I detta fallet atmosfären.

  Det vi diskuterar är. Om vi har mer CO2 molekyler kommer då omgivningen kunna påverkas mera eller finns det en gräns.

 106. Mats G

  forts 105.

  Och tanken med det är att energin(värmen) skall stanna längre i atmosfären så att det ackumuleras och vi får ett överskott. Problemet är att överskottet inte har kunnat registrerats.

  då finns det olika svar på den gåtan

  1. energin lagras. förslagsvis i haven som är både vettigt och det görs verkligen.
  2. Energin ackumuleras inte som man tror i atmosfären utan Jordens klimatsystem är så beskaffat att trots energitillskott så kan klimatet utjämna energin.
  3. CO2 klarar inte att ackumulera energin så mycket som man trott.

 107. Helge

  Mats G

  Jo det är den grundläggande fysiken och är bekant för mig. Det nya var att värmeöverföringen upphör vid -20 grader C och att hela energin åter blir till fotoner utan att öka ”vibrationen”, molekylen blir så att säga en perfekt reflektion om än i slumpmässig riktning. Det hade jag aldrig hört förut och ställer mig lite frågande?

 108. Lasse

  #105
  Jordens termostatfunktion är inte helt utan betydelse.
  Willis E har ägnat en del funderingar över vad som händer ffa kring ekvatorn. Kalkyler som kan vara intressanta att ta del av:
  ”The thermoregulation from tropical clouds and thunderstorms occurs on a daily and hourly basis,”
  http://wattsupwiththat.com/2015/08/18/cooling-and-warming-clouds-and-thunderstorms/

 109. Mats G

  107
  Helge
  ”upphör vid -20 grader C”

  Den var lite ny för mig också och verkar inte rimlig.
  I stratosfären så fungerar CO2 åt det motsatta. Att den stänger energi ute. Jag är rätt säker på att det är under 20 grader där. Men tittar man närmare på dessa uppgifter kanske de passar ihop.

  Vi får hoppas någon har bättre svar än det här, här på bloggen. vore intressant att få svar på den.

 110. Thomas P

  Mats #102 ”om du skall färdas en sträcka och du åker halva sträcken varje gång du tar dig fram så kommer du aldrig i mål.”

  Vad har detta med en logaritmisk funktion att göra? Om du lägger till att det tar halva tiden för varje sträcka så kommer du dessutom fram. Du verkar inne på något liknande Zenos paradoxer. I alla fall har det inget att göra med hur växthuseffekten fungerar.

 111. Bim

  Mats G # 105
  Intressant tanke. Då undrar jag vad är det som kan bli mättat? ( Så att temperaturen inte längre stiger.) Vägexemplet visar ju bara att man inte når ända fram, men i vart fall så nära framme att skillnaden blir obetydlig.
  Finns det en gräns för hur varm Jorden kan bli med obegränsad ökning av CO2 ?
  Vad orsakar i så fall begränsningen? (Förutom natt och dag. Solens förmåga att värma jorden.)
  Mitt i Sahara fattas ju en hel del av vattenångan som växthusgas. Dagen het, natten kall, på grund av utstrålning .
  Jag räknar inte med att avståndet till solen ökar eller minskar, utan enbart kunskapen om växthusgaserna.
  Vad vet man egentligen? Jag tycker det verkar som klimatvetenskapen är en ganska darrig vetenskap där man tolkar saker lite hur som helst.
  Vad är man överens om???

 112. Lennart Bengtsson

  Det är alltid ngt särskilt att ta del av Herr Kjelldahls (C) spekulationer om sambandet mellan min ålder och min vetenskapliga produktion. Jag kan försäkra Herr Kjelldahl att jag är fortfarande ytterst vetenskaplig aktiv och har inte haft ett år under det senaste decenniet som jag inte haft en eller flera artiklar publicerade i tidskrifter som nogsamt granskar vad jag bifogat. Jag har därtill mottagit ett flertal internationella utmärkelser under denna tid. Dessutom tillhör jag en ganska långlivad släkt så risken är därför uppenbar att Herr Kjelldahl inte skall bli av med mig i först taget. Inte heller är jag särskilt beroende av Sverige för min forskning och min fortsatta karriär så jag är så att säga på sätt och vis litet oåtkomlig för eventuell politisk utfrysning. Denna form av hotelser är inte särskilt effektiva.
  Orsaken att jag engagerat mig och skrivit på diverse bloggar de senaste åren har varit att försöka bidrag till folkbildningen samt att bekämpa den tendens till intellektuell och kulturell likriktning som jag noterat i Sverige under senare åren. Den officiella debatten kan ju knappast betecknas som öppen jämfört med andra västeuropeiska länder.
  Herr Kjelldahl (C) och kollegor måste ju verkligen börja oroa sig för det kraftigt ökade stöd som SD får och fråga sig om han och hans parti fortfarande har kontakt med verkligheten. Inget vet vad orsaken är till SD kraftigt ökade stöd hos allmänheten inte minst bland män där det nu lär vara störst av alla partier? men ingen kan utesluta huruvida landets ansvariga politiker kanske inte gör allting rätt?
  När det nu gäller klimat och miljö och den roll som Sverige bör/kan/skall spela avviker min uppfattning från Rockström av den enkla anledningen att Sverige redan gjort det mesta och bollen bör nu spelas av de länder som verkligen kan bidraga till en minskning av de fossila utsläppen. Det bästa Sverige kan göra är därför att exportera sitt kunnande och det var detta som var grundtesen in mitt SVT inlägg. Så nu vet Herr Kjelldahl det.

 113. Bim

  Bra! Lennart Bengtsson #112
  Fast om herr Kjelldahl vet det nu är kanske tveksamt. 😀

 114. Mats G

  111
  Bim
  ”Då undrar jag vad är det som kan bli mättat?”

  Tanken är att det finns en gräns hur mycket CO2 kan påverka sin omgivning oavsett hur mycket CO2 som tillförs. Därav mättnaden.

 115. Mats G

  110
  Thomas P
  ”I alla fall har det inget att göra med hur växthuseffekten fungerar.”

  Det verkar som du måste vidga dina vyer lite för att förstå dig på det här.
  Nu vet jag inte hur avancerade dina matematiska kunskaper är men jag är rätt säker på att jag kan bygga logaritmiska ekvationer så det gör mer eller mindre vad som helst. Sedan kanske inte har de vanliga karaktären man vanlige ser i en logaritmisk funktion.

  Det jag egentligen borde ha skrivit var kanske en ej linjär funktion.

  Men eftersom din strategi är att just missförstå så hamnar vi naturligtvis i den här situationen.

 116. Peter F

  Jag tycker Kjelldahl ska be Bengtsson om ursäkt. Gör han inte det bör han sluta skriva här.

 117. LBt

  Mats G #101,
  man skall vara påläst innan man anklagar någon för bedrägeri. Det är inte du, inte det minsta. Du klarar ju inte ens av att här hålla isär olika kommentarer och referera dem rätt.

  Vad Rossis patent beträffar har du troligen inte läst det men om du gjort det har du uppenbart inget förstått.

  Att Rossi fått patent räcker emellertid inte, han måste visa att den produkt patentet avser har kraft att nå och erkännas i marknaden. Inom ett halvår är det rimligt att vi vet.

 118. Mats G

  111
  Bim
  Vad vet man egentligen?
  Den här är inte lätt att svara på. Min bedömning är. Inte tillräckligt. Inte tillräckligt för att ändra vårt energisystem och därmed hota vår välfärd.

  Vad är man överens om???
  Tanken är att Regeringar världen över skall följa IPCC:s riktlinjer. Nu hoppar fler och fler av det tåget för ju mer fantasifulla uttalande så minskar förtroendet förstås.

 119. Mats G

  117

  LBt
  ”man skall vara påläst innan man anklagar någon för bedrägeri. Det är inte du, inte det minsta. Du klarar ju inte ens av att här hålla isär olika kommentarer och referera dem rätt.”

  Nu vet jag inte var du fått det här ifrån. Men det verkar som om det är någonslags skyddsmekanism som har satt igång.

  ”man skall vara påläst innan man anklagar någon för bedrägeri.”
  Det här är en ”no brainer”. Han har alltså suttit i Italiensk fängelse för det här.

  Jag har verkligen försökt söka information om Ecaten. Det som slog mig var att det följde samma mönster som de andra kall fusion bedrägerierna.

  Jag tror inte du förstår hur mycket man måste våldföra sig på kärnfysiken för att kall fusion ens skall vara möjlig.

  Det motsäger allt vi vet om hur atomer fungerar.

 120. Thomas P

  Mats #115 ”Nu vet jag inte hur avancerade dina matematiska kunskaper är ”

  Teknisk fysik på KTH följt av en doktorsexamen, men det går säker inte upp mot dina överlägsna kunskaper. Du klarar säkert alla fyra räknesätten och har i alla fall hört talas om logaritmer även om du verkar lite oklar hur de fungerar.

  ” men jag är rätt säker på att jag kan bygga logaritmiska ekvationer så det gör mer eller mindre vad som helst.”

  Klart du kan hitta en funktion som någonstans involverar en logaritm som ändå har ett gränsvärde på det sätt du efterfrågar, men det har inget att göra med det logaritmiska sambandet för CO2:s effekt i atmosfären.

  ”Det jag egentligen borde ha skrivit var kanske en ej linjär funktion. ”

  Men nu råkar det vara så att CO2:s inverkan är logaritmiskt, inte någon godtycklig icke linjär ekvation du kan tota ihop. Du skrev själv ”CO2 effekten måste vara logaritmisk annars skull inte Jorden kunna klara 4000 ppm”, så det är utgående från det jag argumenterat. Det finns ingen mättnad på det sätt du skriver om. För att citera vad du skrev i annat inlägg ”det motsäger allt vi vet om hur atomer fungerar.”

 121. Mats G

  120
  Thomas P
  ”Det finns ingen mättnad på det sätt du skriver om.”
  ”det motsäger allt vi vet om hur atomer fungerar.”

  Hmm..

  Jag är inte säker på det. Allt passar ihop perfekt om det är som jag skriver.
  Det måste finnas en mättnadseffekt om man utgår från en konstant energitillförsel. CO2 molekylen har ju begränsat med elektroder om inte annat.

  Så enligt dina beräkningar. Hur mycket varmare skull Jorden bli med 4000 ppm?

 122. Lasse

  CO2 effekten överdrivs i modellerna:
  http://wattsupwiththat.com/2015/08/26/climate-models-fail-global-ocean-heat-content-based-on-toa-energy-imbalance/
  ”We can simply add ocean heat accumulation and TOA energy imbalance to the list of things that climate models do not simulate properly: like surface temperatures, like precipitation, like polar sea ice, like polar amplification, like El Niño and La Niña processes, like the Atlantic Multidecadal Oscillation, like the Pacific Decadal Oscillation, and so on.”

 123. Mats G

  121
  Mats G
  ”Hur mycket varmare skull Jorden bli med 4000 ppm?”

  lol, ser verkligen fram emot ditt svar på den. Jag insåg plötsligt att det här är schack matt.

 124. Thomas P

  Mats G #121 ”Det måste finnas en mättnadseffekt om man utgår från en konstant energitillförsel. CO2 molekylen har ju begränsat med elektroder om inte annat.”

  Elektroder??? Hur tror du en atom ser ut egentligen? Venus är exempel på att mättnadseffekt saknas. Jag tycker du verkar sakna grundläggande kunskaper om hur växthuseffekten fungerar.

  ”Så enligt dina beräkningar. Hur mycket varmare skull Jorden bli med 4000 ppm?”

  Om vi sätter klimatkänsligheten till 3 grader vilket är ungefär i mitten av osäkerhetsintervallet blir uppvärmningen:
  ln(4000/280)/ln(2)*3= 11 grader.
  Nu är den beräkningen väldigt tveksam eftersom uppskattningen av klimatkänslighet förutsätter att jorden är sig ungefär lik i övrigt medan en så stor uppvärmning skulle smälta polarkalotterna m m, men storleksordningen bör vara rätt. Förhoppningsvis slipper vi prova.

 125. Daniel Wiklund

  För att hänga med här gäller det nog att minst ha en doktorsexamen på KTH, kanske Chalmers också duger. I nödfall kan en agronomexamen också duga. Intressant att se när giganterna här på bloggen slår varandra i huvet med klimatmodeller från när och fjärran, logaritmiska kurvor så man blir åksjuk, sinuskurvor, matematiska formler med mera. Osökt kommer jag att tänka på, hur många är det egentligen som bryr sig om vilket väder det är. Verkar vara viktigare att klimatmodellerna stämmer till en felmarginal på en tusendel. Vore intressant att veta vilket väder man vill ha, vad är det optimala vädret/klimatet, för en själv, för Sverige, för Europa, ja för hela planeten.

 126. LBt

  Mats G,
  anklagar man någon för bedrägeri, och nu tycks du utan att namnge någon dragit in ytterligare 2 personer i detta, skall man ha mycket på fötterna. Var har du underlaget till ditt påstående att det var bedrägeri som gav Rossi fängelse?

  För övrigt talar vi inte om vad Rossi blev indragen i för 20 år sen och som han avtjänat sitt straff för. Vi talar om vad han nu tycks vara på väg att ge världen och de få som fortfarande brölar bedrägeri har ett gemensamt de är dåligt pålästa och de har inte varit i närheten av Rossi och hans reaktor. Din lättjefulla kommentar ovan om ”värmeväxlare” visar hur okritiskt du låter dig fångas av kommentarer som passar dina egna drömmar och det ger dig en plats bland dessa. Faktum är att Rossi redan öppnat dörren, det är nu åter fullt möjligt för forskare att arbeta med kall fusion eller LENR och publicera sina resultat, ett stort, stort steg framåt.

  Börja med att läsa Mats Lewans bok ”En omöjlig uppfinning”, den ger dig en anständig utgångspunkt, det har du inte nu.

 127. Gunnar Littmarck

  Mats G,

  Kanske har du glömt att studera denna okonventionella graf över jordens medeltemperatur och CO2 halt?

  http://www.geocraft.com/WVFossils/Carboniferous_climate.html

  Grafen är inte kontroversiell om än annat i länken är det.

  I princip avfärdar kännedomen om jordens klimat de senaste 600 miljoner åren och solens ringa effektändring alla CO2-hotbilder.

  Om det fanns förstärkningseffekter av mycket små temperaturhöjningar som triggade det globala klimatet till en överhettningskatastrof skulle de synas i jordens historia.

  Märk vidare att 1C vid fördubblad halt inte är annat än simuleringar.

  Sjukast av allt är att bekämpa ett hot som inte på minsta vis går att styrka vetenskapligt utan att satsa på det enda energisystem vi nu vet fungerar och har potential att konkurrerar ut merparten av fossila energier.

  Retorikläget klimathotsindustrin har är inte lätt, men mänskligheten har en djupt rotad flockmentalitet och en stark katastroflängtan.

  Dock riskerar redan flera miljarder sina liv i hopp om att få använda mer energi (den huvudsakliga skillnaden mellan en fattig i ett fattigt land och en fattig i ett rikt land med skattefinansierad välfärd) så minskad energianvändning har noll chans.

  Men billig, säker och miljövänlig energi kommer överföra beslutsmakt tillbaka till medborgare och näringsliv, därför hatas det av alla politiker om än få vågar säga det.

  Jag försökte med en vän få till ett energipolitiskt seminarium en månad före valet, men även Folkpartiet hoppade av.

  Inbjudna talare som höll föredrag om walk away safe kärnkraft som drivs av att destruera alla ämnen som motiverar längre slutförvar än 300 år och har så hög temperatur att de kan växla mellan produktion av elkraft eller syntetiska drivmedel.

  Efterföljande paneldebatt. Hade det blivit av och nått breda lager i väljarkåren skulle MP för evigt varit förpassade från svensk riksdag och regering till fördel för människor, djur och natur.

  Energi som är motivet för dagens dyra och för klimatet resultatlösa klimatkrig, måste anses vara en sinande allt dyrare resurs för att motivera ökade energiskatter.

  Se som exempel hur nu solenergi beskattas (förra regeringen var helt på samma linje).

  Ett stort projekt att producera metanol från skogsavfall stoppades just för att den förra regeringen inte kunde tillåta det utan energiskatter som gjorde investeringen osäker, långa stora industriinvesteringar i Sverige är livsfarligt, därför är det mest statliga företag som LKAB som gör dem.

  Att inte bedriva en långsiktig och förutsebar politik är en av anledningarna till kvartalsekonomi i Sverige och utflyttning av huvudkontor, jämför med Schweiz som var ganska likt Sverige 1970 om än Sverige redan då höjt skattetrycket över maximalt resursskapande nivå.

  Ville svenska regeringar ha en fossilfri fordonsflotta bör drivmedel från fossilfria energier bara beläggas med moms och varken subventioneras, förbjudas (modern kärnkraft) eller beläggas med avgifter.

  Så be Thomas kommentera grafen som borde vara mycket känd på denna blogg.

  Nästa att kommentera är att jordens globala klimat alltid haft större biodiversitet och varit mycket mer livsvänligt med tropiskt klimat polnära och de flesta av dagens öknar täckta av skog, med en medeltemperatur ca 10C över dagens (vilket i sin tur indikerar avsevärt lägre temperaturskillnader då utstrålad energi ökar med temperaturen upphöjt till fyra.

 128. Gunnar Littmarck

  #124
  Venus är på inget vis ett exempel på att mättnadseffekt saknas utan på termisk isolering likt jordskorpan.

  0,9 i Bond albedo ger att under 40W/kvm når planetens yta.

  Faktum är att reflekterat ljus från Venus yta skulle gå att se med bra teleskop från jorden med bara 0,6 i albedo.

  En medeltemperatur på 462C sänder knappt ut ir i bandet 14,5-15,5µm vilket är maxemitasen från en svartkropp med typ -78C

  Det är ju hela glädje för jorden med CO2 molekylens förmåga att ändra riktning på vissa energisvaga fotoner, solen sänder inte ut i bandet men jordytan gör => det som felaktigt kallas växthuseffekt.

  Venus yta är varm för att dess heta inre inte kan stråla fritt ut i rymden utan hindras av en ogenomsiktlig atmosfär utan samma konvektion som jordens och med 90ggr jordens tryck.

  Eller hur Thomas?

 129. Gunnar Littmarck

  För de som mer vill inse att det inte är växthuseffekten som gör Venus yta så varm så gå utanför Mars och studera gasplaneterna, gaser hindrar energi att stråla ut genom termisk isolering då de inte är transparenta

  Häpp!

 130. Peter F

  Tänk vad lite denna tråd kom att handla om innehållet i Nordangårds artikel. Ett bättre öde förtjänade artikeln verkligen. Lite mer modererande kanske !

 131. Gunnar Littmarck

  # 126 Min vän Mats Lewan är inte bra på termodynamik trots sin utbildning och ganska jävig i fallet med storskojaren Andrea Rossi.

  Fundera på hur svårt det är för en normal bysmed, eller faktiskt de flesta med blott aningen insikt i termodynamik, att utföra en kalorimetri som visade om så bara en procent mer energi avgick än som matades in i Agreas makalösa manicker?

  Bara de som helt saknar den förmågan eller låst sig av prestige, mutor har tron på e-cat.

  Sven Kullander ville så gärna tro så han utförde simuleringar med utgångspunkt för att Rossi talade sanning och fick två möjliga vägar, men så kan man inte göra som alla fysiker inser och Sven gjorde en tid före sin allt för tidiga bortgång.

  Därefter har showen gått vidare och Andrea kommit med helt nya förklaringsmodeller (den får ju inte avge strålning för USA-marknaden).

  Nu tycka han sålt vattenkokaren och satsar på fastigheter (att ge till fattiga handikappade barn var tydligen bara för att vinna sympati från de mest naiva).

  Men Mats har fått in lite på historian och jag tror han kommer skriva en bok till som just behandlar hur slipade skojare kan få stora skattefinansierade bidrag för påstådda produkter som aldrig når marknaden.

  De termoelektriska elementen var ju före Internet nått dagens genomslagskraft så då kunde Rossi lura amerikanska skattebetalare på stora belopp och avsluta med försäkringsbolaget då fabriken brann (några produkter fick aldrig testas och nu har Rossi glömt hur han mixtrade till den första…).

  Hela denna charad bör vara ett studieobjekt för varför politiker eller deras tjänstemän aldrig ska få satsa andras pengar på produktutveckling.

  Sätt upp tävlingar med skattefinansierade premier för fastställda mål så kan skattefinansierad forskning ge skattebetalarna valuta, men då blir ju korruption svår och makten flyttas från politiker och tjänstemän till duktiga forskare/produktutvecklare, så det lär aldrig bli aktuellt för länder som Sverige.

 132. Gunnar Littmarck

  Sorry Peter F

  Jag trodde detta var en öppen tråd… Kanske ska kommentarerna som inte har med artikeln att göra flyttas till en öppen tråd?

 133. Peter F

  Gunnar L #132

  Inte Du jag avser. Det finns så många troll (inte Du) som snabbt fixar stickspår för att avleda och förvirra, ingen nämnd och ingen glömd. De sitter där och känner sig nöjda antar jag.

 134. Bo Carlsson

  Ännu ett inlägg som egentligen hör hemma i ”Öppen tråd” men hoppas ändå det kan accepteras ?

  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article21307689.ab

 135. Jacob Nordangård

  Jag ber om kommentarer som håller sig inom ämnet och gärna utvecklar det som jag diskuterade i min artikel. Vad anser egentligen de som erkänner Rockströms alarm om jordens tillstånd om de lösningar som föreslås av Rockström, Global Transition Initiative och Global Challenges Foundation (samt Romklubben)? Behövs en hårdare global styrning och ett inskränkande av nationernas självbestämmande?

 136. Björn-Ola J

  Patent på värmeväxlare?

  ”Once the reaction sequence is initiated, the voltage source 33 can be turned off, as the reaction sequence is self-sustain­ing. However, the reaction rate may not be constant. Hence, it may be desirable to turn on the voltage source 33 at certain times to reinvigorate the reaction. To determine whether or not the voltage source 33 should be turned on, the temperature sensor 37 provides a signal to the controller 35, which then determines whether or not to apply a voltage in response to the temperature signal. It has been found that after the reac­tion has generated approximately 6 kilowatt hours of energy, it is desirable to apply approximately 1 kilowatt hour of electrical eneigy to reinvigorate the reaction sequence.Eventually, the efficiency of the wafer 32 will decrease to the point where it is uneconomical to continually reinvigorate the reaction sequence. At this point, the wafer 32 can simply be replaced. Typically, the wafer 32 will sustain approxi­mately 180 days of continuous operation before replacement becomes desirable.”

 137. Björn-Ola J

  Mer info från patentet.

  ”The powder in the fuel mixture consists largely of spherical particles having diameters in the nanometer to micrometer range, for example between 1 nanometer and 100 microme­ters. Variations in the ratio of reactants and catalyst tend to govern reaction rate and are not critical. However, it has been found that a suitable mixture would include a starting mixture of 50% nickel, 20% lithium, and 30% LAH. Within this mixture, nickel acts as a catalyst for the reaction, and is not itself a reagent. While nickel is particularly useful because of its relative abundance, its function can also be carried out by other elements in column 10 of the periodic table, such as platinum or palladium.FIGS .5-7 show a variety of ways to connect the heat source ”

 138. Björn-Ola J

  Ber om ursäkt för att jag har gått OT.
  I grund och botten är ju problemet dock vår energiförsörjning, så det är inte ointressant.
  En ny energikälla skulle ställa allt på ända.

 139. Peter F

  Jacob #135

  Vore intressant att få ta del av Thomas Ps och Kjelldahls svar på den frågan. Thomas P är ju allergisk mot politiska vinklar i frågan och Kjelldahl är en frälst vetenskapscenterpartist. För min del ser jag fram emot del 2. Intressant att de inte vill/kan ifrågasätta fakta bakom det Du förtjänstfullt skriver.

 140. Ann L-H

  Bra Jacob! Varför debatteras detta inte ens på den här bloggen?
  Det blir ju mer och mer uppenbart vad ”klimathotet” handlar om. Den Röda Tråden , som få såg utan att se eller vilja/våga tro på har ju funnits med sedan Stockholmskonferensen och tidigare. Nu har den fått fotfäste i hela västvärlden och fortfarande verkar få ta den på allvar.
  Men, ser man hur Obama nu lyckas köra över allt och alla för att genomföra den Röda Agendan och hur tyst det är här i landet när hydran steg för steg stärker sin makt finns det verkligen anledning att fråga sig vilken verklighet vi lever i.
  För det är kan väl inte vara så att journalisterna trots sin ideologi, hela politikerkåren alla kategorier och allmänheten verkligen vill vara med på den resa som skissas inför COP21 och som nu verkar hotfullt nära frivillig anslutning.
  Ja, vilken verklighet lever vi i?

  EPA får åtminstone lite motstånd. Var finns motsvarande här i landet?
  http://pjmedia.com/blog/nine-experts-slam-epa-administrator-gina-mccarthys-clean-power-plan-speech/?singlepage=true

 141. Ann L-H

  Sigvard Eriksson gör vad han kan för upplysning. Den här insändaren kom igenom mediacensuren i Piteå Tidning men fick nobben bl. a. i GP.
  Än en gång
  http://www.pt.se/opinion/debatt/klimatavtalet-ar-odesfragan-9471988.aspx

 142. Ingvar

  Jacob #135
  Jag har sagt det tidigare och säger det igen. Det handlar om makt och pengar. Mycket makt och mycket pengar. De politiska krafterna som strävar mot ”Global Governance” myser och småler åt käbblandet runt vetenskapliga tvistefrågor. Om man som du drar upp de verkliga hoten kommer snart ett antal småsoldater fram och får debatten att handla om allt annat än det verkliga hotet.
  Har kommit en bit i boken ”Scared Witless…” av Larry Bell.

 143. HenrikM

  På nåt underligt sätt har miljörörelsen fått rätten att bestämma vad som är falsk och sant. Rockström är djupt insyltad i miljörörelsen och jobbar för att den ska få ännu större makt. Jag vill rösta på ett parti som aktivt tar djupt avstånd från miljörörelsen, som förklarar varför ekologiskt odling är skadligt för miljön och som förkastar förnybara energiformer. Varför finns inte det partiet? I min egen kommun Lidingö har jag varit stark motståndare till vansinnesprojektet Lidingöbanan. Eftersom Lidingöbanan anses vara miljövänlig så gick det inte rösta på något parti som var motståndare till dårskapen (landstingets tjänstemän hade gjort en utvärdering av kollektivtrafiken, kommit fram till att buss var det bästa samhällsekonomiska alternativet, därefter tunnelbana och sist Lidingöbanan, politikerna valde givetvis det sämsta alternativet, varför?)

 144. t0pe

  #84 LBt
  ” värmetillväxten att avta”

  Hur ska Rossis E-Cat minska värmen?
  Snarare öka värmen, eller?

 145. LBt

  Skulle inläggen om Rossi vara OT? Skulle inte tro det.

  Rossis projekt handlar om att tillföra energiresurser som ställer allt på huvudet vare sig man tillhör dem i världen som eftersträvar en för mänskligheten hållbar lösning både i ett kort och ett långt perspektiv eller dem som tycker den ordning vi har ger dem ett bekvämt liv. Det finns helt enkelt en tid före respektive efter.

  Men Rossis kärnkraft måste nå och erkännas av marknaden, där är vi inte ännu. Vad som är bra, mycket bra, är att Rossi och Darden för IH:s räkning mycket tydligt angett en tidsgräns för när man måste visa resultat. Den 9/2 2016 avslutas den pågående långtidstesten av IH:s prototypinstallation och i detta datums närhet måste ett positivt eller negativt resultat visas upp.

  De som fortfarande brölar bedrägeri utan att presentera någon form av underlag tillhör en sorglig samling som enbart förmår sprida tvivel och på så sätt göra sig märkvärdiga. Läs Lewans bok den ger ett utmärkt underlag för eget ställningstagande.

  Ute i den stora världen har emellertid Rossis arbete väckt uppmärksamhet och från olika håll kommer redovisade rapporter om lyckade upprepningar. Man vågar åter forska och tala om kall fusion som något som kan finnas. De fysiker som har kärnkraft och varm fusion som kär sysselsättning är naturligtvis inte glada och det får man förstå.

  Hur som helst om 1/2-år vet vi sannolikt.

 146. Slabadang

  Jacob N .. och andra!

  Vi är upplysta om vilka krafter som ligger bakom alarmismen. Jag har sedan jag förstod hur lögnerna är konstruerade och skyddade av sina cirkelresonemang och cirkelbevis, undrat vad som händer när denna insikt kommer gemene man till del. De som är ideologer skiter ju i fakta och älskar bara höra sin favoritsaga om och om. De kommer samtidigt aldrig bli upprörda av att det ljugits frisk för den ”goda sakens” skull. Uppenbart har de som driver propagandan ingen som helst reträttplan och frågan är vad konsekvenserna kommer att bli för hela vårt politiska etablissemang när det spelar bort sitt förtroende och legitimitet allt fortare. Jag har faktiskt ingen aning vad resultatet blir och tror på den trend som gör sig allt tydligare på flera olika sätt och där symptomen på minskat förtroende för etablissemanget är nästan identiska. MSM är inne i sin dödsspiral och så även de etablerade partierna i hela Europa. Alternativa medier ökar lavinartat och nya partier växer fram. Jag undrar om inte de totalitära globalisterna tagit sig vatten över huvudet. Tar man fram Oreskes och CO så måste man fanimej vara desperat. Effekten blir väl densamma som när SVT och Aftonbladet angriper SD, dvs motsatt reaktion?
  Ska vi kalla det för ”Tunnelbaneeffekten” ?
  Det verkar också vara som så att ju mer desperat etablissemanget stretar emot och sparkar ju fortare sker förändringen. Visst är väl upplevelsen att vi ser en snöboll i rullning och allt fler officiellt utnämnda,framlyfta och självutnämnda ”experter” inte heller funkar längre. Den kritiska granskningen och en växande välbefogad sketicism mot makten sprider sig allt fortare. De har blivit svårare att ljuga helt enkelt och rabiata angrepp på oppnenter funkar också i allt större utsträckning, Såna där hemsnickrade självutnämnda aningslösa och kunskapsbefriade individer som G Kjelldahl klarar sig inte i konkurrensen.
  Vi ser ju hur andra av samma skrot och korn dala likt torkade asplöv i auktoritet och trovärdighet.

 147. L

  En skämtare i klass med Rockström visade upp sig i Aktuellt ikväll apropå kritik mot SVT:s vänstervridning. Programdirektören Robert Olsson;
  ”Vår saklighet, opartiskhet och relevans bedöms i tusentals fall. Det har gjorts via de anmälningar som kommer från våra tittare till Granskningsnämnden. Då är det just de här begreppen som en professionell nämnd har att ta ställning till.”
  Han reflekterade tydligen inte över det faktum att man får tusentals anmälningar eller att Granskningsnämnden så gott som alltid tar SVT:s parti…

 148. Ingvar

  Slabadang #146
  Egentligen är det en djäkla soppa.
  Visst är det en förtroendeklyfta mellan ”vanligt folk” och klanen politiker+MSM
  – Klimathotet
  – Genuspolitik
  – Invandringspolitik
  En bättre grogrund för ett missnöjesparti kan man väl inte åstadkomma och SD har fattat det

 149. John Silver

  Off Topic kommentarer måste rensas bort från början, annars är det ju meningslöst med kommentarer överhuvudtaget.

 150. Pingback

  […] gårdagens inlägg på KU ”Resan till Paris” går Jakob Nordangård igenom Rockströms antecedentia. Håret reser sig. Är detta verklighet […]

 151. Mats G

  Om vi då skall återgå till ämnet så blir det inte så roligt.

  Den yttersta makten är redan tillsatt. Och den har haft samma struktur i över hundra år men konsoliderades under de två världskrigen och är nu ohotad. De har ingen vilja att ändra något snarare tvärtom. De är mycket konservativa. Varför ändra ett vinnande koncept.

  Alla dessa konspirationer folk tycker sig se kan vara en av två saker. Antingen är de hjärnspöken eller så är de för att få fokus åt ett annat håll bort från den verkliga makten.

  Tyvärr är det omöjligt att nå någon som befinner sig inne i en konspirationssnurra. För konspirationer har en förmåga att sluka en. Om man ger sig in i den världen som Jacob bestämt sig för att han vill göra så kan jag bara säga att han är på helt fel spår.

  det här med NWO är bara larv.

  Jag vet att Jacob inte kommer ta notis av det här för han är för djupt insyltad i det och han är övertygad om att han har rätt. Har han kraften kanske han kan ta sig ur det men vill ha nå dit han tror sig vill nå så har han en lång väg att vandra. Vi får väl se hur det går. Jag tycker inte han verkar ha det som krävs.

  Men den här resan är ett enda stort antiklimax. När du väl fattar hur det hänger ihop inser du att du inte kan göra något åt det. Och för egen del så hade önskat att jag inte visste.

  Vad undrar säkert många nu. Tyvärr måste man förtjäna svaret och ta sig dit. Ingen tror en om man bara berättar.

  När det gäller klimathotet så är det bara ett spel för gallerierna. Jag är rätt säker på att den yttersta makten tjänar både inflytande och pengar på båda sidorna. Det är det som brukar vara målet. och deras aptit är omättlig verkar det som. Well, nu när jag har sagt det så finns de på båda sidorna. De kan liksom inte förlora. bara vinna.

  Det är allt jag kommer kommentera i ämnet.

  Alla andra nyttig idioter springer omkring som yra höns och försöker förstå.

 152. Alienna

  Mats #150

  Menar du att vi inte är högst upp i näringskedjan? Ja/Nej?

 153. Mats G

  127
  Gunnar Littmarck

  Du är en klippa och jag kan inte göra annat än att beundra din kunskapsnivå. Eftersom jag är kunskapsdriven så blir jag kanske extra imponerad när någon kan så mycket mer än jag själv. I mitt högmod trodde jag kanske ibland inte det var möjligt.

  Jag har fått en vidare fundering. Vi samtalade om att bevisa CO2 växthus effekt med mätningar i öknen. Där fann man ingen effekt.

  Hur är det i stratosfären där CO2 sägs kunna reflektera energi ut i universum igen?

 154. Mats G

  151

  Alienna

  Jo, det är vi. Sen påstås de att de har vissa genetiska uppsättningar men det är förmodligen också bara irrbloss.

 155. Jacob Nordangård

  Mats G

  Jag ger i denna artikel uttryck för vad Rockström och Raskin faktiskt säger om framtidens styresskick och ställer frågor kring detta.

  Att den egentliga makten är dold gör att den inte heller kan analyseras utan att bli spekulativ. Rockström med flera spelar förstås bara sina roller i en pjäs som kontrolleras av andra. De har fått mandat och pengar.

  Att kontrollera båda sidorna i det dialektiska spelet är förstås en gammal teknik. Tes, antites, syntes. Dessutom så fattas många beslut sedan länge på en global nivå för att sedan implementeras nationellt. Politiska åtgärder planeras långt innan de genomförs. EUs ”projekt 2020” påbörjades på 90-talet. Populariserade konspirationsteorier utgör i stort sett bara dimridåer i spelet.

 156. Mats G

  154
  Jacob Nordangård
  ”Att kontrollera båda sidorna i det dialektiska spelet är förstås en gammal teknik.”

  Det är sant. men hur skall jag uttrycka det, förädlats och förfinats och organiserats. Speciellt efter 2: världskriget då de herraväldet.

  Jag kanske underskatta dig. Jag kan bara råda dig att du bör ta en rejäl funderare om du verkligen vill lägga ned så mycket som krävs för att hitta svaren.

  Svaret är som sagt lite av antiklimax även om resan kan då och då vara intressant men för det mesta frustrerande för man bonka huvudet i väggen för det mesta. Hitta guldkornen kan ta år. Men du måste traska igenom allt skit som servas för att hitt dem. Det är tröttande och förvirrande. Och jag är nästan säker på att det finns en medveten design bakom det hela för att styra bort folk från det verkliga svaret.

 157. Mats G

  155 forts
  ”men hur skall jag uttrycka det, förädlats och förfinats och organiserats. Speciellt efter 2: världskriget då de herraväldet.”

  Det blev lite slarvigt men nu har jag hitta rätt ord för det.

  De har konceptuerat tekniken i och med succén med andra världskriget.

 158. Alienna

  Archons…?

 159. Jacob Nordangård

  Mats G

  Jag har sökt svaren sedan jag var barn och det har alltid varit ett mål att nå en förståelse för hur mekaniken i det globala spelet fungerar. Jag har många gånger slagit huvudet i den där väggen. Gått fel och fått omvärdera. Som vetgirig förses man ständigt med klurigt designade fällor. Med tiden blir man dock bättre på att undvika dem.

 160. Mats G

  157
  Alienna
  Archons…?

  Nej, nej absolut inget sånt. Låt oss säga att de har en bra stamtavla.

 161. Alienna

  Mats #159

  Öh… Ha ha… Är inte de med fin stamtavla av den ena archon-arten?
  Och den andra arten kallas ’The Allies’ på eng.

  Måste ju fiska lite å stilla lite nyfikenhet… 🙂

 162. Mats G

  158
  Jacob Nordangård
  ”designade fällor. Med tiden blir man dock bättre på att undvika dem.”

  Jo… Men när verkligheten är en konspirationsteori och konspirationsteori är verklighet och allt där emellan så … Det kräver sin man..

 163. Ingvar

  Mats
  >Vad undrar säkert många nu. Tyvärr måste man förtjäna svaret och ta sig dit. Ingen tror en om man bara berättar.
  Kryptiska påståenden utan substans som inte känns trovärdiga ställs mot seriös forskning av Jacob.
  Kom igen Mats! Bättre kan du.

 164. Ingemar Nordin

  Mats G,

  Jag förstår inte varför du kallar det som Jacob beskriver för ”konspirationer”. Det handlar inte om

  ”Konspiration (av latinets conspirare: ’andas tillsammans’), eller sammansvärjning, syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte.” (Wiki)

  … utan snarare om organisationer och politiker med en öppet deklarerad politisk agenda. De vill ha en ny världsordning där FN och dess organ får en övergripande politisk makt. Dom säger ju det. Det är vad de vill ha. Vari ligger sammansvärjningen och det hemliga samarbetet? All sker ju inför en öppen ridå.

 165. Mats G

  162
  Ingvar

  Ha, ha, Jag kan. Men jag väljer att avstå och att vara kryptisk.

 166. Mats G

  163
  Ingemar Nordin

  Du har rätt och jag använder konspirationsteori för jag känner inget bättre ord för det som pågår.
  Och att den ytterst makten har noll sympati utanför gruppen är vedertaget och det skrämmande.

  ”All sker ju inför en öppen ridå.”

  Exakt och det är då man vet att detta är teater.

 167. Ann lh

  Ja, målet är klart deklarerat: Global Governance. De vänsterinriktade journalisterna tiger och samtycker, men varför tiger och samtycker företrädarna för de sk demokratiska partierna, liberala tidningars ledarsidor , Timbro m. fl .?

 168. Ingemar Nordin

  Mats G #165,

  ”Exakt och det är då man vet att detta är teater.”

  Problemet är väl snarare att så många människor attraheras av den gröna världsregerings-ideologin. Gissningsvis utan att förstå vad en sådan innebär. Det var samma sak med Marxismen. Många läste det kommunistiska manifestet och tyckte att det lät fint, t.o.m. genuint demokratiskt eftersom det lovades att arbetarna skulle få makten. På samma sätt så fanns det nationalsocialistiska partiets program att läsa redan på 20-talet. Om man bortser från vissa raslagar så var det ett program i sosse-stil; välfärdsstaten skulle byggas ut. Men få verkar ha förstått hur denna utopi skulle realiseras, och reagerat på det. Vi får hoppas att fler läser och förstår denna gång.

  Tyvärr tror jag inte alls att det är någon teater. Tvärt om är det blodigt allvar.

 169. Mats G

  166
  Ann lh

  hmm..

  ”Ja, målet är klart deklarerat: Global Governance”
  Fast målet är redan uppnått, Fast inte som du tror det skall gå till.

 170. Mats G

  167
  Ingemar Nordin
  ”Tyvärr tror jag inte alls att det är någon teater. Tvärt om är det blodigt allvar.!”
  ni lurar mig att säga för mycket och det slutar med att jag kommer betraktas som en knäppgök.

  Du har både rätt och fel. Det är blodigt allvar. Men det finns olika nivåer. skikt av händelseförlopp. De undre skikten tillåts eller är designade om de är tillräckligt signifikanta. Så alla inblandade tar det på blodigt allvar. Men slutprodukten kommer aldrig bli annat än de som är bestämt eller tillåts.

 171. Alienna

  Mats G,

  Archon betyder: ’master’; ’ruler’. Så jag blev totalförvirrad av ditt: -”Nej, nej absolut inget sånt.”

  Så, jag är väl helt ute och cyklar. Då vet jag det åtminstone. 😀

 172. Thomas P

  Mats G #150 ”Vad undrar säkert många nu. Tyvärr måste man förtjäna svaret och ta sig dit. Ingen tror en om man bara berättar.”

  Så festligt. Du gör en mysteriereligion av konspirationsteorer.

 173. Mats G

  171
  Thomas P

  Jag vet….. i det här fallet är ett mysterium bättre.

 174. Ann lh

  # 168 Mats G. Varför så hemlighetsfullt antyda att just du av alla vet? I min värld sjunker förtroendet för dej kraftigt efter det uttalandet.
  Ut med språket om du har något att komma med, vet du något du absolut inte får avslöja så tig.

 175. Thomas P

  Mats G #172 Du kör enligt devisen ”Det är bättre att sitta tyst och verka dum än att öppna munnen och undanröja alla tvivel”?

 176. Ingvar

  Mats #164
  >Ha, ha, Jag kan. Men jag väljer att avstå och att vara kryptisk.
  OK.
  Har tidigare läst dina inlägg med intresse.
  Slut med det.

 177. Ingvar

  Ingemar #167
  >Tyvärr tror jag inte alls att det är någon teater. Tvärt om är det blodigt allvar.
  Ja för phaen!

 178. Gunnar Littmarck

  # så be Thomas Palm bemöta mina argument i vart svar ni ger Thomas och i alla trådar,

  Starta med ”skenande växthuseffekt på Venus” gå vidare till den okontroversiella geoklimathistorien.

  TP har för länge sedan erkänt här att han vet att jorden har en istid sedan 40 miljoner år med låg biodiversitet.

  Så kom igen, dra ner byxorna på min vän Thomas.

  (faktum är att Thomas har någorlunda hög IQ om än han visade hur låg den är i mina ögon under uträkningen om Grönlands isens avsmältning, hastighet och energiändring genom vattens entropiändring).

  Om jag lyckas skapa en oberoende tankesmedja för framtiden, så är fortfarande Thomas Palm en given kandidat, ty alla vitala ”tankesmedjor” behöver en begåvad ”motvallskärring”

  En till fråga är om TP vågar utsätta sina åsikter för så hårda prövningar som krävs för att bli en högavlönad fritänkare?

  Hur funderar du min vän Thomas Palm?

 179. Gunnar Littmarck

  177 var ett svar till Peter F, 133 men det blev otydligt p.g.a. min spridda uppmärksamhet (multitasking, he he )..

  Jag ger upp, men ni som vill fördjupa er bör inse varför känd fysik avfärdar vetenskapligt att CO2 halten gör Venus yta så varm genom det som felaktigt kallas växthuseffektoch därmed att koldioxid inte skulle ha en logaritmiskt avtagande effekt för energiutstrålning.

  Eller hur Peter Stilbs?

 180. Thomas P

  Gunnar #177 Vi fick i #135 en uppmaning om att hålla oss till trådens ämne så jag bröt diskussionen. Däremot finner jag det komiskt hur vi här kan strida om hur klimatet såg ut för 1000 år sedan medan en rekonstruktion (av många!) för temperatur och CO2-halt påstås vara okontroversiell. Din beskrivning av Venus har tyvärr inte heller mycket med verkligheten att göra.

 181. Gunnar Littmarck

  #179
  Var god precisera då alla mina argument följer etablerad vetenskap.

  (Eller hoppas du att jag skulle tagit min månatliga paus från detta forum?)

  Alla som kan sin fysik och jordens geologiska klimat bör ge Thomas Palm motargument om han vågar föra fram några mot mina ovan, inte bara vad gäller Venus utan även gasplaneter och jordens klimathistoria som effektivt avvisar CO2-hotet vetenskapligt.

  Eller hur du centerpartist i Norrtälje?.

  Yes We Know!

  Kunskap är kung, vilket TP ofta döljer, eller hur Gunbo?

 182. Gunnar Littmarck

  #179 Jag beskrev klimatet från 600 miljoner år tillbaka tills nu och det avvisar co2-hotet, inte 1000 år tillbaka vilket inte entydigt och vetenskapligt avvisar hotet och därför används av den klimathotindustri som avvisar modern kärmkraft och tillber orealistiskt dyra alternativ till fossil energi.

  Kom igen med att vetenskapligt avvisa mina argument mot att Venus inte har så hög yttemperatur p.g.a koldioxidhaltens ”växthuseffekt” i dess atmosfär, då det även för idioter är en insikt att endast under 40W/kvm når planetens yta som i sin tur knappast sänder ut ir i de relevanta banden.

  Kom igen Thomas visa att du inte är en idiot.

  //gunnar

 183. Thomas P

  Gunnar #180 Hade du problem med det där att hålla dig till trådens ämne?