Om IPCCs politiska agenda

IPCC:s dolda agenda

I boken Falskt Alarm, ger Gösta Pettersson, författare till boken Falskt Alarm, klimatfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv, många exempel på klimatologiska problemområden där IPCC:s bedömningar av kunskapsläget varit vinklat i alarmistisk riktning. Ibland får man intrycket av att IPCC strävat efter att dölja kunskapsläget i stället för att belysa det på ett oberoende sätt. Gösta Pettersson tar upp många exempel. Bland annat när IPCC-författarna i 2001-års rapport beslöt sig för att dölja delar av Keith Briffas årsringsdata. Man ville då undvika att någon skulle dra ej önskvärda slutsatser från resultaten. Briffa blev senare en av den fjärde IPCC-rapportens huvudförfattare men fick kritik av hockeyklubbans konstruktör Michael Mann för att inte ha varit tillräckligt alarmistisk.

I ett Climategate-mail till Michael Mann år 2007 försvarar Briffa sitt bidrag till den fjärde rapportens kapitel om temperaturutvecklingen där han säger följande: “I tried hard to balance the needs of the science and the needs of the IPCC, which were not always the same.” Fri översättning ”Jag försökte verkligen hitta en balans mellan IPCC:s behov och vetenskapen som inte alltid sammanföll.”

En i den inre kretsen av alarmister säger alltså rent ut att IPCC har andra syften än de rent vetenskapliga med sin rapport, att vad IPCC vill säga ibland motsägs av vetenskapliga rön, att hans eget bidrag till rapporten inte utgör någon renodlat vetenskaplig bedömning. Den förre IPCC-ordföranden, Pachauri, avslöjar tydligt att det inte handlar så mycket om ett vetenskapligt problem utan mer om politik när han uttrycker följande:

“I am not going to rest easy until I have articulated in every possible forum the need to bring about major structural changes in economic growth and development. That’s the real issue. Climate change is just part of it.” Fri översättning: ”Jag kommer inte att vara lugn förrän jag har påtalat i varje tänkbart forumbehovet att genomföra omfattande strukturella förändringar inom ekonomisk tillväxt och utveckling. Det är det som är den verkliga frågeställningen. Klimatförändringar är bara en del av den.”

FN:s klimatpanel IPCC är inte ett vetenskapligt organ. Det är ett politiskt organ bestående av diplomatiska representanter för FN:s medlemsstaters regeringar.

Elsa Widding

Referenser: Climategate email 1177890796, Jun 14 2007

Climategate email 0876437553, Oct 9 1997

http://www.webcitation.org/5zblp2dJC

(Nature 2007, 450:1150)

En märkbar politisk påverkan

Det här avsnittet har rubriken ”En märkbar politisk påverkan” och handlar om IPCC. I sammanfattningen till sin andra rapport från 1995 skriver IPCC: ”Den sammantagna bevisningen tyder på att det finns en märkbar mänsklig påverkan på klimatet”

Detta är tveklöst den politiskt mest betydelsefulla slutsatsen IPCC någonsin dragit, eftersom den övertygade många människor att det inte längre rådde något vetenskapligt befogat tvivel om att 1900-talets globala uppvärmning orsakats av våra mänskliga aktiviteter.

Samtidigt har denna viktiga slutsats från IPCC mött starkast kritik eftersom expertgruppen som vetenskapligt bedömt problemet hade dragit rakt motsatt slutsats.

Detta hade man gett uttryck för på flera ställen i den version av huvudrapporten som presenterades vid ett plenarmöte i Madrid då den vetenskapliga utvärderingen slutförts och färdiggranskats av externa experter. När rapporten kom i tryck hade alla skeptiska invändningar strukits i huvudrapporten och ersatts med sammanfattningens alarmistiska slutsats:

”Den sammantagna bevisningen tyder på att det finns en märkbar mänsklig påverkan på klimatet”

Ändringarna hade införts av huvudförfattaren Ben Santer, av allt att döma med IPCC-ledningens goda minne, eftersom ändringarna berörde huvudrapporten men även sammanfattningen för beslutsfattare.

IPCC:s utrensning av dom vetenskapliga experternas skeptiska slutsatser gav upphov till en upprörd debatt i USA vilket bestreds av såväl Santer som IPCC:s ledning, men enligt andras bedömningar uppfattas det som uppenbart. Skeptiker påpekade också hur meningslöst det varit att låta hundratals externa experter granska en rapport när den viktigaste slutsatsen bytts ut till sin motsats efter det att granskningen slutförts.

Följande uttalande av Tim Wirth (Under Secretary of State for Democracy and Global Affairs i Clinton/Al Gore-administrationen) citeras ofta som exempel för att visa att han som amerikansk IPCC-representant fäst större avseende vid de politiska målen än vid den vetenskapliga bedömningen. Han uttrycker följande: “Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic policy and environmental policy”

Det har fortfarande inte klarlagts på vems initiativ Santer genomförde sin alarmistiska revidering av 1995 års rapport, eller vem som sedan godkände revisionen. Men det spelar faktiskt ingen större roll. Det avgörande är att ändringarna infördes, vilket måste ha krävt samråd med och medgivande från ett flertal nyckelpersoner inom IPCC-ledningen och bland Panelens regeringsrepresentanter. De vetenskapliga experternas slutsatser tystades ner och ersattes av en åsiktsförklaring som stod i samklang med IPCC-ledningens och vissa regeringars alarmistiska övertygelse och miljöpolitiska intentioner. Vetenskapen fick ge vika för tro och politik. Precis som idag.

https://wattsupwiththat.com/2012/04/2…

https://www.greenworldtrust.org.uk/Science/Social/IPCC-Santer.htm

https://www.hoover.org/research/climate-policy-rio-kyoto-political-issue-2000-and-beyond  (speciellt sida 19-27)

https://www.timesheraldonline.com/201…

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. T Back

  Tack Elsa för att avslöjar IPCC: s politiska avsikter så klart och tydligt.

 2. Lasse

  Tack Elsa Widding

  -Även om teorin är fel kommer vi att göra rätt saker.

  Det är väl därför det är så svårt att komma överens om utvecklingen.
  Som skeptiker är både teorin under luppen men framförallt är frågan om vi gör rätt saker?

 3. Rolf Mellberg

  Utmärkt Elsa, hoppas du har uthållighet i ditt arbete!

  Jag fick just nu en ny ide till Svenskt politiskt utspel i klimatpolitiken:

  Sverige bör söka samarbetsländer som likt oss har systematiskt arbetat för att spara energi ända sedan 70 talet (= kärnkraft, isolerade hus, hög bensin-skatt, fjärrvärmenät, you name it…..)
  Budskapet av denna grupp länder till högutsläppande länder ska vara: Vi har sedan decennier gjort vårt, nu är det dags att ni gör ert jobb. Till dess att ni har gjort det, tänker vi inte ödsla några stora belopp på att sänka våra utsläpp. Vårt land klarar nog både 2 och 3 graders temperaturökning under detta sekel med mycket ringa konsekvenser FÖR OSS.
  Tills vidare lämnar Sverige IPCC men vi kan komma att återinträda efter det att kraftfulla åtgärder vidtagits av högutsläppande länder.

  Det vore väl kul att se reaktionerna hos världens ledare när världens godaste land sparkar bakut.

  De pengar vi ändå har att disponera kan vi lägga på 4gen kärnkraft, t ex genom att gå in aktivt med kapital i Estland. Det kan komma att betyda ENORMT mycket för CO2-reduktioner i hela välden på sikt.

 4. Lars Cornell

  Tack Elsa. Jag antar att man nu vet vilka värden som i AR6 kommer att åsättas koldioxidens styrka som växthusgas, och då är det TCR-värdet som är intressant.

  Klimatkänsligheten i AR5 finns beskriven i Box 12.2, Figure 2 sid 1111
  http://www.tjust.com/2014/ipcc/WG1AR5_Chapter12.pdf
  http://www.tjust.com/2014/ipcc/IPCC-AR5-TCR.jpg
  I AR5 angavs TCR till 1,0 – 2,5 med 1,6 som medianvärde.

  Med 600 ppm blir det knappt en grad temperaturhöjning från nu till år 2100. Det är således vad som står skrivet i IPCC AR5. Var kommer AR6 att ligga?
  http://www.tjust.com/2018/klimat/climate-sensitivity-add.jpg

  ECR ligger ju tusen år i framtiden och på den långa tiden kommer mycket att inträffa som förrycker grundförutsättningarna och skapar nya grundförutsättningar. ECR-värdet är därför helt ointressant för allmänheten och oss expertamatörer.

 5. Daniel Wiklund8

  När jag lyssnar till Elsa så tänker jag på Paul van Buitenen. Han var EU-tjänsteman som följde sin övertygelse genom att till EU-parlamentet offentliggöra flera missförhållanden. Som till sist tvingade EU-kommissionen att avgå. IPCC-s ledning borde också avgå.

 6. Rolf Mellberg

  #5 Daniel

  Jag höjer budet!!

  Lägg ner IPCC helt och hållet, ge uppdraget att hålla koll på klimatfrågan till en helt ny internationell ”body”.

  Jag vill till och med fantisera ännu ett steg längre:

  Under flera decennier har det gång på gång framstått som tydligt att hela FN är gravt dysfunktionellt. IPCC är bara ett exempel. För att lappa ihop de globala koordineringsbehov planeten som helhet ändå har, har det uppstått flera nya fora, G7, G8, G20, World Economic Forum, Bilderberggruppen etc.

  Att så skett är ett tecken på att FN är dysfunktionellt.

  Lägg ner FN, bygg upp något nytt från grunden. Det vi har idag går inte att reformera. Säkra att dysfunktionella korrumperade stater som inte kan bidra med kompetenta krafter får lågt inflytande.

 7. Per I

  SVT och andra hänvisar till IPCC som att de vore oförvitliga. FN i namnet anses vara en kvalitetsstämpel. Men de som får välbetalt jobb i FN vill behålla sin utkomst, ingen vill såga av den gren de sitter på.

 8. Rolf Mellberg

  #4 Lars

  Visst är det så att ECS-måttet bara är en fantasi-konstruktion. (Dubbla CO2 och håll andra faktorer på stabil nivå i många hundra år.)

  Men det är i alla fall enkelt att förstå och man kan relatera till Charney-rapporten år 1979 d.v.s 1.5 < ECS < 4.5 gr C.

  Här t ex skriver man om ECS och säger inte ett ljud on TCR:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Klimatk%C3%A4nslighet

  Vad gäller TCR så tänker man ju sig att en CO2-ökning ska ske med en procent per år. Men i år blir ökningen 2.6 ppm medan halten ligger på ca 415 ppm, d.v.s. ökningen är långsammare än denna modell är tänkt för. Därför finner jag att även TRC ha en rejäl nackdel.

  Se även:
  https://www.carbonbrief.org/explainer-how-scientists-estimate-climate-sensitivity

 9. Lars Cornell

  #8 Rolf. Ja, men ökningstakten är asymptotiskt avtagande mot ett nytt jämviktsvärde för koldioxid, ECO.
  Var den nivån finns är det svårt att få grepp på, men över ECO=800 ppm går det nog inte att komma. Där ungefär har flödet till hav och växter ökat så att det råder jämvikt med nuvarande utsläpp.
  RCP4,5 och 6,0 ligger runt 550 ppm med 95% sannolikhet år 2100 i AR5.

 10. Staffan Lindström

  6,7

  Dysfunktionalitet är ju själva affärsidén med det mesta för att inte säga allt…. så varför skulle FN utgöra ett undantag … ??

 11. jensen

  EU fortsätter gräva sin egen grav genom att följa Connie Hedegaards tankebanor. : ”Även om den ”vetenskapliga” bedömningen av klimatets framtid är fel, genomför vi ändock en politik som är riktig.”

  https://www.frojdh.se/2012/06/28/eu-vansinnets-verkliga-ansikte/

  Gäller väl även IPCC. som även tecknas IPPC, vilket jag nyligen läste i en artikel Kanske detta skrivsätt ännu mer belyser IPCC som politik

 12. Evert+Andersson

  Gösta Pettersson gör ju i boken en seriös utläggning om koldioxidens relaxationstid i atmosfären. Om det blev allmän och erkänd sanning kan man slippa allt sagg om kommunala koldioxidbudgetar.

 13. Arne Nilsson

  Patrik Engellau skriver idag om Parisavtalet.
  https://detgodasamhallet.com/2020/12/18/patrik-engellau-parisavtalet/ Det föder korruption och byråkrati. Har inte mycket med klimat att göra.

 14. Simon

  En institution som till stor del består av representation av ickedemokratier har fått alldeles för stort inflytande och det värsta av allt är att folk i allmänhet inte begriper detta. Det finns fortfarande många som tror att I i IPCC står för international.

 15. Daniel Wiklund8

  OT Lyssnar just nu på presskonferens om pandemin. Väldigt lite om att dom som kan åka bil till jobbet eller andra aktiviteter ska göra det. Undrar varför?

 16. Carbomontanus

  Om man har noe imot IPCCs politiske agenda, så bør man ikke skyte seg selv konsekvent i foten først ved å bestride det vitenskapelige, oppfulgt med at man efterlyser det mer avstemt, empirisk, og helhetlig, politisk nøytralt, ”vitenskapelige”.

  Jeg råder dessuten til at man melder seg ut av det sovjettiske vitenskapsakademi i dets mest dekadente former og tradisjonelle filialer her aller ytterst i provinsen.

  Materien er nemlig ikke dia- lektisk, en sak har i regelen aldri to sider. Til eksempel: hvor mange sider har en kule? en terning? et snøfnugg? ….

  …..Lær heller å se opp for og drøfte realitetene, som i regelen heller er av sådan art!

  Jeg fant forleden Joseph Rotblatt, som fikk Nobels fredspris for, mens han var fysiker og atomforsker, å ha oppdaget rustnings-galskapen eller rustnings-vanviddet.

  Jeg selv fant det samme kun 10 år senere med regnestav på gymnas. Jeg dividerte antall atombomber i verden ganger dødelig radius delt på jordens overflate og fant mellom 10 og 20 ganger overkill capacity, noe som ikke er ”forsvar” men vanvidd- gal- skap. QED og 2 streker under svaret.

  Slett ikke alle var og er enig i dette.

  Denne Rotblatt formulerte i sin tid fysikernes moral eller 10 bud. Det må være måte på…. mente han… om fysikkens arbeid og resultater har altfor … jævlige…implikasjoner.

  Rotblatt var et eksempel på The Concerned Scientist, og det er aldeles ikke nytt. Oppdragelsen og utdanningen i natur og real- fag har minst siden opplysningstiden hatt som formål, og er blitt godtatt og gjort obligatorisk av statskirken og Kongemagten, for å styrke og heve lærlingenes- elevenes etikk og moral og danne dem politisk.

  Jeg gjentar…

  Jeg harv det svart på hvitt i min middelskole-flora med minstekravene til folkeskole og realskole. En skolebok i Laudato si fra 1958 Med fare for stryk og stoppede karriærer.

  Senere forkjetret av Akp.ML.

  Dette her krenker og det sårer de alternative og progressive interesser, må vite. Noe som jo og har vært hensikten fra Statskirkens og Kongemagtens side.

  SATAN er den som lærer at ”vitenskapen” skal være etisk og politisk nøytral og steril.

  Paven belærer ikke det der lenger idag. Tvertimot lærer han at saken mot Gallilei er syndig feilaktig og dypt beklagelig på Kirkens og alle helgeners vegne og på alle språk. (Passtor Vojtyla fra Krakow)

  Og gamle professor Ratzinger har belært at der er intet naturlig jernteppe mellom tro og viten, begge må sømme seg, og ved kollisjonsfare har troen vikeplikt.

  Og Fransciscus følger opp som den vask- ekte jesuitt og kjemiker han later til å være.

  Det er SATAN som den dag idag foreskriver oss andre og alternative lære- doktriner.

  Moral:

  Das Goldene Brett er en gull- statue i likhet med Oscar- statuetten, som utdeles årlig i Tyskland til overærere i science og systematikk som stiller med planke foran forstanden. Det må da ha format på nivå med de der som holdt 20 ganger overkill capacity pr. regnestav for å være ”forsvar”.

  Prisen kan derfor utdeles årlig.

  Mitt gode råd om dette er at man til enhver tid trener på tilsvarende og sammenlignbare forhold. Og studerer Virus- nektere, Klima- nektere og Valgresultat- nektere under samme kategori og fenomen-klasse.

  Der finner vi nemlig store likheter, som har med det kroppslige og korrr- porrrlige å gjøre.

  Det er de blinde, jorden er flat- troerne.

 17. Håkan Bergman

  Daniel W. #15
  Egentligen säger dom det, men är väl för ovana vid tanken för att säga det rent ut. Dom säger att det är vårt ansvar och att det är vi som kan få stopp på eländet. Bra, makten till folket, hoppas nu att det finns politiker som inser vidden av det och kan stiga fram och ta ledningen, den politiker som tar ledningen kommer att bli rikligt belönad.

 18. Roland Salomonsson

  Rockefeller och hans anhang formulerade IPCC uppdrag på så sätt att de inte kunde undersöka något annat om mänsklig påverkan, inte kunde analysera hur sammanhangen i väder bildar klimat, hur inget annat än mänsklig påverkan skulle kunna pekas ut avseende klimatutveckling och inte minst fick ingen orsak annat än CO2 anges.

  Uppdragets formulering måste OMARBETAS eller IPCC läggas ned. Inga pengar till IPCC m a o!

 19. Roland Salomonsson

  FÖR DEM SOM TROR DET RÅDER ”GLOBAL UPPVÄRMNING”!
  Läs detta reportage! Det är bara Östra Skandinavien resp västra Finland, som har mild vinter f n. Resten av Norra Halvklotet kvider under ovanligt mycket snö och hård kyla. Norra Sahara har snötäcke, liksom Norra Indien (Kashmir är ”begravt”, och kinesiska resp Indiska soldater gräver för att överleva. Kriget har gått i stå!)
  Vilket givetvis skall HEMLIGHÅLLAS för svenskarna.
  https://electroverse.net/outrageous-snowstorm-busts-all-time-records/

 20. Håkan Bergman

  Daniel W. #15
  Nu har jag sett och läst presskonferensen.
  ”Johan Carlson sa också att myndigheten nu tar fram regler för hur munskydd ska användas:

  – Folkhälsomyndigheten kommer att ta fram regler för när, var och hur munskydd ska användas i kollektivtrafiken. Trafikföretagen ska tillhandahålla ett lager till de som inte har med sig munskydd och detta gäller hela landet.

  När munskydd ska bäras ska inte vara upp till var och en:

  – Man ska inte själv avgöra, detta kommer att gälla vissa tider. Och läget är allvarligt. De åtgärder vi vidtog under våren är inte kraftfulla nog att hjälpa just nu.”

  Börjar paniken sprida sig? Ska bussföraren ha ett lager munskydd eller ska det stå nån på varje hållplats och dela ut munskydd? Tänk om man hade använt tiden från i våras fram till nu till att lära folk hur man tar på och av ett munskydd och hur det ska sitta för att fungera optimalt. Varför inte ta SLs råd ad notam: ”Håll avstånd och fortsätt undvika SL‑trafiken.”
  Ser fram emot en defiinition av ”vissa tider”.

 21. Sören+G

  I Rapport i kväll flydde miljontals i Indien från klimatförändringar och stigande havsnivåer.

 22. Lars Kamél

  Det är snarare så att även om teorin vore rätt, skulle den föreslagna politiken vara totalfel. Avindustrialisera världen, ordna till akut energianorexi och kasta in världen i en ekonomisk katastrof kan inte vara lösningen på någonting.

 23. Simon

  #22 Lars
  Klockrent!

 24. Håkan Bergman

  Lars Kamél #22
  Det märkliga är att i västeuropa så har det under efterkrigstiden funnits brett samförstånd mellan dom breda politiska rörelserna, socialdemokrater, socialkonservativa och liberaler, om nödvändigheten av ekonomisk tillväxt. Även om man inte varit helt eniga om hur tillväxten ska uppnås eller hur den ska fördelas har skillnaderna aldrig varit större än att man i stort sett alltid kunnat nå fungerande kompromisslösningar. Varför i himmelens namn ger man sen upp fungerande kompromisslösningar och lägger sig platt för den gröna ideologin, och just när den är på nedgång i opinionen? Polarisering säger jag, men vem vilka skapar den? Och hur?

 25. Roland S #19

  Östra Asien (Kina, Korea, Japan) har en kraftig kyla som gör att priset på kol ökar hastigt.
  https://www.reuters.com/article/energy-asia-cold-snap-graphic/perfect-winter-storm-jolts-north-asian-energy-prices-idUSKBN28S1GT

 26. Anders i Hudik

  Lysande bra Elsa!
  Hur kan vi medverka till att du kommer fram mer i MSM?

 27. Fredrik S

  Roland Samuelsson #19

  Hörde via bekanta i The Empire State (NY) att det snöat värre än på årtionden i på många platser, även i Pennsylvania mfl.

  Kallt dessutom och mer är på väg nästa vecka verkar det som.

  Men inte ska vi läsa om det här hemma, eller något om kallt väder någonstans. Det kan väl störa propagandan i vårt gröna föredömliga gretaland.

  Ingemar #25

  I Kina är det elrestriktioner och brist på kol, tydligen pga tvist med Australien samt dålig snurr på propellrarna i kylan.

  Men det har jag inte läst något om här i den gröna bananstaten heller.

  https://www.abc.net.au/news/2020-12-18/china-electricity-power-shortage-hunan-zhejiang-australia-coal/12993418

 28. Lars-Eric Bjerke

  #4 Lars Cornell

  ”Jag antar att man nu vet vilka värden som i AR6 kommer att åsättas koldioxidens styrka som växthusgas, och då är det TCR-värdet som är intressant.”

  Jag har gjort ett litet överslag av den transienta klimatkänsligheten TCR, Transient Climate Responce med antagandet att UAH´s värden gäller dvs ca 0.5 grader temperaturökning på 40 år. Jag antar också att växthusgaserna står för hela uppvärmningen.
  Man vet att effekten av växthusgaser på jordens medeltemperatur är proportionell mot logaritmen av koncentrationen av gaserna i atmosfären d.v.s. följer formeln
  dt = a + b* log x
  där dt är temperaturökningen sedan 1979, x är koncentrationen av gaserna och a och b är konstanter.
  Indata är alltså att temperaturen stigit med 0,5 C sedan 1979 och koncentrationen av CO2 från 338 ppm (v) till 410 ppm (v). (Jag approximerar växthusgaserna med koldioxid). Dessa data ger konstanterna a och b och formeln blir
  dt = -15,07 +5,96 log x
  Vid en fördubbling av koncentrationen av koldioxid från 338 ppm till 676 ppm fås temperaturökningen dt = 1,8 C, vilket just är den transienta klimatkänsligheten. Enligt IPCC senaste rapport ligger TCR mellan 0,8 C och 2,5 C med 66 % sannolikhet, så resultatet verkar rimligt.
  En liten hake är att i definitionen av TCR räknar man med en något snabbare koncentrationsökning än vad vi har haft sen 1979.

 29. Lars Cornell

  Tack Lars-Eric Bjerke #28.
  Det där var vetenskap och matematik på en nivå som även jag kan förstå.
  Datorernas klimatmodeller är så inbakade att det inte går att se hur de fungerar. Det verkar som om även SMHIs klimatforskare går vilse i datorernas labyrinter när de nu ökar från 1.8 någonting till 2.4 någonting som värde på koldioxidens styrka som växthusgas. Då blir ju det fel de haft i många år ännu mer fel.

  ”Jag antar också att växthusgaserna står för hela uppvärmningen.” Det är ett antagande som inte är sanning men som vi får leva med i brist på bättre vetande.

  ”Enligt IPCC senaste rapport ligger TCR mellan 0,8 C och 2,5 C med 66 % sannolikhet, så resultatet verkar rimligt.” Tack! Medelvärdet blir då 1,65°.

  Men hur ser medianvärdet ut? De låga värdena måste rimligen vara mycket mer sannolika än de höga.
  Och hur representativt är perioden 1979 – 2019 i förhållande till andra perioder och då i synnerhet 2020 – 2050?

  I AR5 räknade man med en koncentrationsökning till ca 550 ppm. Det värdet på RCP4,5 och 6,0 måste väl ligga fast även i AR6?

 30. Rolf Mellberg

  Lars-Erik och Lars,

  Jag tycker att dessa kalkyler är alltför alarmistiska. Jag menar att 1979 råkade hamna ganska lågt. Alla är väl överens om att mellan 1950 och 1979 skedde ingen temperaturstegring alls, snarare en smärre sänkning. Jag menar att mellan 1950 och fram till nu har vi sett en temperaturökning på 0.6 och det svarar mot ca 35% ppm-ökning. En sådan syn borde accepteras av alarmister till och med om de köper UAH-serien.

  Men när Curry och Lewis 2018 har räknat på klimatkänsligheten får de väl ett betydligt lägre värde än TCR 1.8, ja t.o.m. ECS lägre än den siffran?

  http://www.drroyspencer.com/2018/04/new-lewis-curry-study-concludes-climate-sensitivity-is-low/

 31. Staffan Carlson

  Hej Elsa
  I går dagens DI ha 3,5 %Bolund en utläggning om deras energi politiska förträfflighet, är det möjligt att du kan bemöta denna med en insändare i DI
  Själv har jag skrivit till chefs redaktören att det finns ett antal mycket allvarliga fel som dom basunerar ut och att det vore på sin plats att dom tar in fakta mässiga motargument för inte vilseleda sina läsare. Kan inte tänka mig någon bättre än du Elsa till detta uppdrag
  Bästa hälsningar
  Staffan