Olle Häggström kommer ut som klimatforskare med inriktning på uppvärmningspausen

Diagram inkl Skeie

Olle Häggström är medlem i Uppsalainitiativet (UI) där man ständigt har raljerat om uppvärmningspausen som en betydelselös företeelse. Enligt vad som verkar vara UIs uppfattning är denna bara av intresse för de som vill ”förvilla” om klimatet, vilka UI kallar ”klimatförvillare” eller med ännu värre skällsord. Därför är det anmärkningsvärt att Olle Häggström nu har uppstått som klimatforskare i egenskap av medförfattare till en klimatvetenskaplig artikel som verifierar uppvärmningspausens vetenskapliga betydelse. Det är svårt att motstå att lyfta fram denna nyhet, därav rubriken, men det egentliga syftet med detta blogginlägg är att diskutera denna vetenskapliga artikel som handlar om klimatkänsligheten. Artikeln bekräftar nämligen tendensen från andra klimatvetenskapliga studier under senare år mot lägre klimatkänslighet.

Rubriken på detta blogginlägg har alltså valts mest på grund av sitt nyhetsvärde för oss som är intresserade att debattera klimatfrågan. Men den på grund av förhållandena på UI intressanta nyheten är egentligen inte blogginläggets huvudsak. Detta är i stället att diskutera en ny vetenskaplig artikel om klimatkänsligheten där förste författaren är Daniel Johansson, som också utformade och genomförde forskningsarbetet med input från sina medförfattare. Siste författare är Olle Häggström, övriga två författare är nordamerikanska klimatforskare. Daniel Johansson har finansierats av Energimyndigheten och Carl Bennet AB, Olle Häggström av Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Artikeln (Johansson et al., 2015) är enligt min mening ett värdefullt bidrag och den har verkligen uppvärmningspausen som ett genomgående tema. Denna har också varit ett genomgående tema för många av mina och andra skribenters blogginlägg här på Klimatupplysningen. Uppvärmningspausen blev vidare ett viktigt diskussionsämne i FNs klimatpanels (IPCC=Intergovernmental Panel on Climate Change) senaste vetenskapliga rapport från 2013.

Läs mer: Uppvärmningspausen och IPCC. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2013-10-04.

Läs mer: Uppvärmningspausens orsak och verkan enligt IPCC. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2013-10-11.

Artikelns titel är Jämviktsklimatkänsligheten i ljuset av observationer över uppvärmningspausen (Equilibrium climate sensitivity in light of observations over the warming hiatus) och ett huvudsyfte med studien anges vara att försöka förstå hur uppvärmningspausen påverkar bestämningen av ECS (Equilibrium Climate Sensitivity = jämviktsklimatkänslighet) från observationer. Artikeltextens första mening efter Abstract börjar med ordet uppvärmningspausen och artikeltextens sista mening innehåller också detta ord och lyder:

Av denna anledning hävdar vi att det är för tidigt att dra slutsatsen att uppvärmningspausen har haft någon särskild betydelse för för uppskattningen av jämviktsklimatkänsligheten.

Denna slutsats som författarna drar i sista meningen innebär dock inte att observationerna under uppvärmningspausen varit betydelselösa. Det är snarare tvärtom, dessa observationer har bidragit till att osäkerhetsintervallet för jämviktsklimatkänsligheten har blivit mycket kortare med en övre gräns som är ungefär hälften så stor som anges i FNs klimatpanels senaste vetenskapliga rapport. Detta framgår av den blå kurvan i diagrammet ovan (som motsvarar Figure 3a i Johansson et al.), som visar hur den övre gränsen på ett osäkerhetsintervall med sannolikheten 90% har en sjunkande tendens när observationer från fler år tas med i beräkningen.

Vad författarna vill betona med denna mening är i stället att de från sin analys inte kan se i vilken grad deras snävare osäkerhetsintervall beror på den ena och på den andra av två tänkbara orsaker. Den ena orsaken är att uppskattningen helt enkelt är baserad på fler och noggrannare observationer genom att ta med uppvärmningspausen och den andra att temperaturuppgången har avstannat under uppvärmningspausen, men man kan inte avgöra vilken orsak som är viktigast.

Många andra studier av både jämviktsklimatkänsligheten och den transienta klimatkänsligheten har under senare år kommit till liknande uppskattningar som Johansson et al. (2012). Johansson et al. diskuterar bara jämviktsklimatkänsligheten och i det följande är det denna som avses med ordet klimatkänslighet.

Läs mer: Inte så hett: En trend mot lägre klimatkänslighet. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-11-07.

En av dessa artiklar, Skeie et al. (2014), är särskilt intressant eftersom dess uppläggning har stora likheter med Johansson et al. (2015). Jag har tidigare diskuterat Skeie et al. i ett blogginlägg.

Läs mer: Norsk forskargrupp fick klimatkänslighet (ECS) mellan 0,9 och 3,2 grader C. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-10-31.

Båda studierna, Johansson et al. och Skeie et al., utgår från enkla klimatmodeller av energibalanstyp som byggs ut med statistiska modellelement och sedan analyseras med Bayesisk statistik. Detta beskrivs närmare i det ovannämnda blogginlägget om den norska forskargruppens artikel, Skeie et al. (2014).

Johansson et al. (2015) får som resultat att ett Bayesiskt intervall med 90% sannolikhet för jämviktsklimatkänsligheten är 2,0-3,2 C med 2,5 C som sannolikast värde. Skeie et al. (2014) får i stället 0,9-3,2 C med 1,8 C som sannolikast värde.

I diagrammet ovan visar den blå kurvan den övre gränsen och den gula kurvan den undre gränsen för det Bayesiska osäkerhetsintervallet enligt Johansson et al. Detta innebär att värdet på klimatkänsligheten med 95% sannolikhet är mindre än den blå kurvan och endast med 5% sannolikhet är mindre än den gula kurvan. Den röda kurvan anger medelvärden för sannolikhetsfördelningen.

I diagrammet har också motsvarande osäkerhetsintervall från Skeie et al. ritats in som lodräta svarta streck med gröna punkter för att markera medelvärden. Lägg märke till att Skeies et al. medelvärden genomgående ligger cirka 0,5 C lägre än Johanssons et al medan den undre gränsen på osäkerhetsintervallet ligger cirka 1 C längre ned. Dessa data från Skeie et al är från deras Fig. 5 som visas härintill.

Skeie et al fig 5

För att förstå det anmärkningsvärda med dessa resultat kan man jämföra med vad FNs klimatpanel skriver i sin senaste vetenskapliga rapport från 2013. Följande kommer från Naturvårdsverkets svenska översättning av Summary for policymakers (SPM). Från SPM på svenska D2 sid. 29 (Naturvårdsverket låter ordet klimatkänslighet stå för jämviktsklimatkänslighet):

Klimatkänsligheten är ett mått på hur klimatsystemet reagerar på varaktig strålningsdrivning under flera århundraden. Den definieras som den globalt genomsnittliga uppvärmningen vid markytan som orsakas av en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt. Klimatkänsligheten ligger sannolikt mellan 1,5 C och 4,5 C (mycket troligt), den är ytterst osannolikt mindre än 1 C (mycket troligt) och mycket osannolikt högre än 6 C (troligt).

För den här diskussionen är det viktigt att ha klart för sig vilka sannolikhetsvärden som FNs klimatpanel förknippar med sina klimatkänslighetsintervall. När det gäller intervallet 1,5-4,5 C så är detta enligt klimatpanelens språkbruk ett sannolikt intervall. Detta uttryck innebär att sannolikheten för att det rätta värdet finns i intervallet uppskattats till mer än 66%. När klimatpanelen skriver att det är mycket osannolikt att klimatkänsligheten är större än 6 C så betyder detta att det är mindre än 5% sannolikhet för värden större än 6 C.

Johanssons et al. resultat 2-3,2 C är ett klimatkänslighetsintervall med sannolikheten 90% vilket bör innebära att sannolikheten för större värden än 3,2 C är mindre än 5%, dvs. sannolikheten för mindre värden än 3,2 C är större än 95%. De två klimatkänslighetsvärdena 3,2 C och 6 C är alltså övre gränser som motsvarar samma sannolikhetsvärden på 5% och 95%. Både Johansson et al. och Skeie et al. har alltså fått ett dramatiskt lägre värde på den övre gränsen av det Bayesiska intervallet (nästan en halvering) jämfört med den övre gräns för sannolikheterna  5% och 95% som FNs klimatpanel anger.

Den allmänna uppläggningen av studien av Johansson et al. (2015) är väldigt lik Skeies et al. (2014) vilka i sin tur haft sina föregångare med liknande upplägg som de förbättrat. Nytt i studien jämfört med Skeie et al. är en mer omfattande undersökning (Skeie et al. är inne på samma spår men begränsar sig till 2000-talet) av hur klimatkänslighetsintervallet ändras med det ständigt ökande observationsmaterialet. Det är också viktigt att studien som sagt bekräftar Skeies et al. stora reducering av intervallets övre gräns, båda studierna fick denna till 3,2 C, mycket mindre än FNs klimatpanels motsvarande värde på 6 C. Vidare är avvikelsen från Skeies et al. undre gräns 0,9 C, där Johansson et al. fått 2 C, ett intressant resultat men man saknar en utförligare diskussion av denna skillnad i artikeln.

En viktig skillnad är vilket utgångsantagande man använt för klimatkänslighetens sannolikhetsfördelning (så kallad apriorisannolikhet) i den Bayesiska analysen. Detta utgångsantagande påverkar den slutliga sannolikhetsfördelningen för klimatkänsligheten (så kallad aposteriorisannolikhet) och därmed klimatkänslighetsintervallets gränser. Johansson et al. har som utgångsantagande använt att klimatkänslighetens sannolikhetsfördelning är likformig inom intervallet 0,37-11,1 C och alltså noll för övrigt. Skeie et al. har också använt en sådan likformig sannolikhetsfördelning som apriorisannolikhet men med intervallet 0-20 C, vilket skulle kunna vara en förklaring till att de fått en lägre undre gräns för klimatkänsligheten.

Hur Johansson et al. motiverar sitt val av apriorisannolikhet är inte belyst i artikeln, endast i supplementet. Det enda de säger där är att de inte vill ha med orealistiskt låga värden på klimatkänsligheten i sitt utgångsantagande, men hur de motiverar att allt under 0,37 C skulle vara så orealistiskt att sannolikheten är lika med noll är inte belyst ens där. Skeie et al. har uppenbarligen resonerat annorlunda.

En annan intressant skillnad mellan de två studierna gäller energibalansmodellerna. Dessa är väldigt lika till sin karaktär och komplexitet men skiljer sig på hur de delar upp planeten. Skeie et al. (2014) använder en modell som är uppdelad i två delar mellan norra och södra halvklotet. De använder alltså temperaturdata som är uppdelade mellan norra och södra halvklotet. Johansson et al. (2015) använder i stället en uppdelning av modellen i två delar mellan land och hav och följaktligen är deras temperaturdata uppdelade på motsvarande sätt.

För mig verkar uppdelningen enligt Skeie et al. rimligare. Enligt atmosfärfysiska läroböcker så är energiutbytet mellan halvkloten inte så stort, det är mycket mera utbyte mellan låga och höga latituder inom halvkloten, så därför är uppdelningen fysikaliskt välmotiverad. Däremot är det stort energiutbyte mellan land och hav så någon motsvarande lika god fysikalisk motivering finns inte för den uppdelning som Johansson et al. har använt.

För övrigt, den som vill fördjupa sig om klimatkänsligheten kan läsa ett blogginlägg av James Annan om forskarmötet om klimatkänsligheten nyligen på konferensanläggningen Schloss Ringberg i Tyskland. Dessutom finns där några kul kommentarer. De börjar här och handlar om det så kallade The Earth Statement som Johan Rockström står bakom och som bland andra stöds av ärkebiskop Antje Jackelén. I den fullständiga texten till detta uttalande hotar man bland annat med (se första punkten under fjärde rubriken) att vi med 10% sannolikhet får 6 C varmare 2100, vilket nog inte är något som forskarna vid klimatkänslighetsmötet skulle ställa sig bakom. James Annans slutkommentar om The Earth Statement: ”That’s a shame, it’s short enough that I don’t really have any excuse for not reading it 🙂 Just more of the usual, really.”

När vi får mer observationer så pekar dessa tydligen på lägre klimatkänslighet, vilket klimatforskarna, som vi sett här, får fram i sina vetenskapliga studier. Men somliga aktörer, med betydande verksamhet inom klimat och hållbarhet, verkar ha svårt att ta till sig denna intressanta utveckling inom klimatvetenskapen.

Referenser

Daniel J. A. Johansson, Brian C. O’Neill, Claudia Tebaldi & Olle Häggström (2015). Equilibrium climate sensitivity in light of observations over the warming hiatus. Nature Climate Change. 10.1038/nclimate2573

Skeie RB, Berntsen T, Aldrin M, Holden M, Myhre G (2014). A lower and more constrained estimate of climate sensitivity using updated observations and detailed radiative forcing time series. Earth Syst Dyn 5:139–175. http://dx.doi.org/10.5194/esd-5-139-2014

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Kjelldahl (C)

  ”Uppvärmningspausen” är statistiskt ingenting annat än en något lugnare period i den globala uppvärmningstrenden. Efter att sena 90- talet dominerats av El Nino med rekorduppvärmning i atmosfären med kulmen 1998, så har tiden från dess dominerats av neutrala eller negativa ENSO- förhållanden. Den egentliga höjningen av jordens energibalans ligger förstås mer konstant, om man väger in även havets uppvärmning, som då är större då havsytan är svalare.

  Det räcker dock med att se till atmosfärstemperaturen för att inse att utplaningen efter 1998 bara är ett normalt variationsmönster. Tar man bort extremavvikelser som El Nino 1998, och det tidigare kylande vulkanutbrottet Pinatubo, så har vi en relativt konstant uppvärmningstrend.

  Så kan vi se att 2014 var ett (av flera efter 1998) rekordår och att 2015 så här långt pekar mot ännu högre temperaturer. Ett år är i sig för kort period för att dra några säkra trendslutsatser, men att vi nu ligger på rekordnivåer trots neutrala ENSO-förhållanden, är en kraftig indikation över att den s.k. pausen inte är reell. Just nu föreligger f.ö. en prognos mot El Nino i Stilla havet, så bokslutet över 2015 kan förväntas bli ett nytt rekordår.

  Det är ju inte bra, med tanke på de flera forskningsstudier som släppts på senare år, som visar att glaciärerna smälter och att havsnivåerna stiger, samt att det sker i en accelererande hastighet. Detta har alltså observerats redan under den lugnare utvecklingsperioden, så en kraftigare ökning av atmosfärstemperaturen likt den under slutet av 90-talet, skulle sannolikt ytterligare förstärka dessa effekter.

 2. Lars Cornell

  #1 G.K.(C)
  En litet varmare jord – det är väl bara bra?
  http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_February_2015.pdf
  Diagram 19, 28 och 29.

 3. HenrikM

  Hur definierar man Olle Häggström nu?
  Är han en skeptiker eller är han en förnekare?

 4. HenrikM

  #1

  Är det inte bra att man mer exakt kan bestämma klimatkänsligheten? Att den dessutom verkar kontinuerligt sjunka är väl också positivt? Det här har väl Lennart Bengtsson hävdat länge om jag förstår det rätt. Anser du att det är fel slutsats?

 5. Christopher E

  #1

  Vissa kan inte dölja sin längtan efter nya ”rekord”. Visst är det lustigt att de som påstår att en långsam uppvärmning är någon slags katastrof samtidigt hoppas så hårt på nya rekordsiffror. Tydligare kan det väl inte illustreras att propagerandet av ett klimathot egentligen inte handlar om oro för vädret, utan något annat. I Gunnars fall är det väl en trolig gissning att det egentligen rör sig om ett hopp om nya röster till ett parti som tappat många sådana de senaste valen.

  Men för att hålla sig till vetenskap; Uppvärmningsplatån är givetvis en realitet då den syns i datat. Man kan givetvis göra diverse ad-hoc-hypoteser som att värme gömmer sig havet osv, men faktum kvarstår att det är atmosfärstemperaturen som ”konsensusen” och deras modeller prognosticerat. De har misslyckats, så enkelt är det. Om de inte koll förr så är det lite mycket begärt att vi ska tro de har koll nu. Att använda havet som ad-hoc slår dessutom tillbaka, om det kyler nu så betyder det att det värmde under sena 1900-talet. Klimatkänsligheten har därmed överskattats, vilket innebär att de som larmar om framtiden kan skruva ner retoriken några varv.

  ”Glaciärer smälter”, heter det också. När har de inte gjort det? Glaciärer smälte även under den kallaste fasen av senaste glacialen. Gunnar menar troligen nettoavsmältning, fast säker kan man inte vara, då kalvande isberg uppfattas av tex varenda journalist som obönhörlig (netto)avsmältning. Någon acceleration av glaciärnettoavsmältning går inte att se i det det data som finns i lite längre perspektiv. Glaciärer minskade i ännu snabbare takt under det tidiga 1900-talet än nu. Vi har också haft uppvärmning sedan lilla istiden. Den glaciärutbredning som nu minskar är inte äldre än att den tillkommit melkan medeltida värmeoptimumet och lilla istiden.

  Det faktum att naturlig uppvärmning pågått i bortåt 400 år nu gör det inte heller särskilt uppseendeväckande att ”rekord” visar sig närmast nutid, även utan mänsklig inblandning. Detta utesluter givetvis inte mänskligt bidrag, men säger att rekordjakten i sig är en meningslös övning som mest handlar om retorik.

  Nej, det finns ingen acceleration av havsyteökningen. Den har av allt att döma pågått åtminstone sedan 1880-talet och har därmed lite med utsläpp att göra. ”Accelerationen” får man bara genom att jämföra två metoder som mäter med olika teknik och två distinkt skilda miljöer. Brytpunkten för när denna ”acceleration” börjar är precis det år när nya mätmetoden började…

  Och Gunnar, var ÄR den där studien publicerad av Delian Chen som du larmade så frenetiskt om förra året? Du vet, den där som ska visa att havet stigit i genomsnitt 4,1 mm/år under 20 års tid vid svenska kuster? Jag är nyfiken för det går emot all data som visar att i synnerhet Nordeuropa har en lägre havsytehöjning än globala snittet, för att inte tala svenska peglar, som envist fortsätter att registrera sådär 1,5 mm/år år efter år, efter att justering för landhöjning gjorts. I praktiken är strandlinjen fallande i nästan hela landet utom kusterna längst i söder, där strandlinjen stiger med ganska försumbara ca 1 mm/år.

 6. Lasse

  #5
  Den rapporten som Chen skulle redovisa fick stort genomslag i media innan den redovisades.
  ”vi litar på etablerade forskare” var svaret på den kritiken som detta medförde!
  Vi får väl lita på att han filar på dessa siffror ännu!

  Klimatkänslighet är intressant-men en fråga-hur stor är den uppmätta temperaturpåverkan idag?
  Hur mycket av klimatpåverkan har vi redan idag?
  Är den ca 0,8 grader eller 0,4 grader eller något annat?

  Sen vill jag påminna om solen, som strålar mer nu än för 30 år sen! Tack vare aerosolminskning på NH och som givit en del av uppvärmningen, som tillskrivs växthusgasen CO2.

 7. Slabadang

  Gunar K!

  Vilken soppa på klockren rappakalja. Du vet uppenbarligen ingenting om klimatet men har förstått att som klimatalarmist tar du dig friheten att hävda va fasen som helst ! Ös på bara …. ! ENSO bla bla bla …

  ” Den egentliga höjningen av jordens energibalans ligger förstås mer konstant, om man väger in även havets uppvärmning, som då är större då havsytan är svalare.”

  Alltså va babblar du om ?

  ”Det räcker dock med att se till atmosfärstemperaturen för att inse att utplaningen efter 1998 bara är ett normalt variationsmönster. Tar man bort extremavvikelser som El Nino 1998, och det tidigare kylande vulkanutbrottet Pinatubo, så har vi en relativt konstant uppvärmningstrend.”

  Jasså du på vilka grunder ”inser” du det då ? Vad och hur mycket är ”relativt” ? Ha ha ha ! Men du tillhörde ju skränhalsarna som tog perioden fram till 1998n som intäkt för att ”debn globala uppvärmningen accelererar” Hur många dubbla måttstockar och målstolpar tycker du att du får flytta ?

  Du är en perfekt representant för den oseriösa klimatalarmistiska svans som lånar ihop ett antal klimatalarmistiska ”buzzwords” här, svänger dig sedan med ett begrepp där, och tillreder sedan soppan på rappakalja helt efter eget behag. Kryddar sedan med några skrockfulla klimatalarmistiska järtecken och serverar sedan denna patetiska rätt och försöker legitimera en politisk nota på miljarder för oskyldiga skattebetalare och oskyddade elevsjälar. Själv blir jag lite skrockfull och undrar om vi inte observerar bevis på att tomtar faktiskt existerar ? Åtminstone C-politiker måste med mycket ”hög sannolikhet” ha ett helt gäng på loftet ?

  Resten av inlägget blir ju sedan bara värre och värre och att du verkligen är ”förvillad” framgår med all tydlighet. Är det tomtarnas röster som viskar ?

 8. Ingemar Nordin

  Efter att de ovetenskapliga klimatalarmisterna i åratal förnekat och hånat allt tal om en uppvärmningsplatå så tvingas nu åtminstone en del av dem att bita i det sura äpplet. De vet naturligtvis med sig att de lurat media och godtrogna politiker genom att hävda att temperaturen fortfarande stiger, t.o.m. i en accelererande takt. När IPCC sent om sidor tog upp ämnet 2013 låtsades de inte om det utan fortsatte att ösa galla över alla som noterade det. Det som varit uppenbart för alla seriösa klimatforskare vill de nu framställa som en självklarhet. Visserligen sägs det vara betydelselöst … men ändå värt att räkna på och så pass viktigt att det publiceras.

  Jo, jo. 🙂

 9. Helge

  Gunnar Kjelldahl (C) #1

 10. Christopher E

  #6 Lasse

  Jo, det var i augusti förra året Gunnar fick sin vetenskap rapporterad via sanningskällan SR Klotet:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5941506

  Lite lustigt att denna epokgörande studie inte ännu tycks vara publicerad. Vad kan det bero på?

  Min gissning; en räknemiss. Deliang anger att vattnet stiger 4,1 mm/år. Det globala snittet som påstås utifrån satellitaltimetri är 2,8 mm/år (Klotet anger felaktigt 3,2 mm, men de fattar inte att den siffran inkluderar simulerad havsbottenfördjupning (GIA-justering), och därför inte är relevant för havsytan).

  Nu är 4,1 minus 2,8 lika med 1,3 mm/år. Det råkar vara nästan precis skillnaden mellan den absoluta och den apparenta landhöjningen i Sverige, dvs 1,3 mm/år är vad man anser att havsytan stigit i snitt under 1900-talet hos oss. Om man korrigerar ett avläst pegelvärde på havsytan måste man korrigera med absolut landhöjning, inte apparent, annars får man 1,3 mm för mycket. En vanlig felräkning hos icke-geologer, som inte förstår begreppen absolut och apparent.

  Mot denna hypotes talar att Deliang nämner ”28% mer än globala snittet”. Det går bara ihop om man utgår från 3,2 mm/år. Men i så fall förstår inte Deliang GIA-justering, vilket är lika illa, och kan då knappast bidra med mycket här. Sedan har ju Sverige lägre ökning än globala snittet dessutom… jag undrar om vi någonsin får se denna studie tryck? Eller Gunnar krypa till korset. 😉

 11. Lena Krantz

  Gunnar Kjelldahl (C)

  Neutrala ENSO-förhållanden?

  http://www.bom.gov.au/climate/enso/indices.shtml

 12. Slabadang

  Christofer E!

  Du kan ta mitt ord till banken.Det kommer ingen artikel av havsnivåbedragarparet Deliang /Bergström! De hade bland annat ”fyllt i” luckor i mätstationsdata och skillnaden i ”höjning” med de ”tomma rutorna” och riktiga mätdata var inget de var intresserade av att släppa ifrån sig. Deliang kände doften från röken under sina egna gummisulor och fattade att de var avslöjade redan innan de skickat in detta rena bedrägeri till ”vetenskap”. Men de hann ju i alla fall med hjälp av SVTs klimatalibaner föra ut lögnen till allmänheten, så 95% av målsättningen med bedrägeriet uppfylldes ju i alla fall.

 13. Björn

  För mig är detta med ”uppvärmningspausen” ett begrepp som finns för att dölja den avstannade globala uppvärmningen. Vi har en platå i temperaturkurvan och ingenting annat. Satellitmätningarna visar snarare en trend nedåt. Hur kan vi förvänta oss fortsatt uppvärmning när källan till uppvärmningen, solen, har ett avtagande energiflöde?

 14. Björn

  Gunnar Kjelldahl (C) [1]; ””Uppvärmningspausen” är statistiskt ingenting annat än en något lugnare period i den globala uppvärmningstrenden”. Om verklighetens temperaturutfall säger något annat, är det då ändå modellernas utfall som gäller? Om så är fallet, har vi skapat en pseudoverklighet. Logiskt handlar det då om pseudoforskning.

 15. Olle R

  Konstaterar att Häggström m fl kommer till exakt samma slutsats som Bjorn Stevens, dvs att ECS troligtvis ligger mellan 2 och 3,5 med ett centralt värde på ca 2,5
  Problemet är att många här på SI lobbar stenhårt för ”business as usual” vad gäller utsläpp av växthusgaser. Att på något sätt försöka begränsa utsläppen är svår kränkning av mänskliga fri- och rättigheter och i princip ogörligt. Mänskligheten mår helt enkelt bäst av att elda upp de fossila bränslena så fort som möjligt, punkt slut.
  Business as usual-scenariot brukar även kallas RCP 8.5 och innebär i runda slängar en fyrdubbling av de förindustriella halterna av växthusgaser till år 2100 med en ökad forcing på ca 12 W/m2. Med en ECS på 2,5 skulle temperaturen öka ca 5 grader till 2100. Inga problem? Knappast, men definitivt ”nån annans problem”..

 16. Ingemar Nordin

  Olle R #15,

  ”Problemet är att många här på SI lobbar stenhårt för ”business as usual” vad gäller utsläpp av växthusgaser.”

  Du lever tydligen i villfarelsen att SI behöver jobba på något som sker helt utan vår medverkan. Det är politiskt omöjligt att förhindra en fortsatt koldioxidanvändning i världen. Har du inte förstått det? Men att bekämpa verkligheten brukar alltid sluta med misär för dem som drabbas av utopisternas drömmar.

 17. AG

  #1 ”the Pause killed the Cause!”
  Det låter på dig som din viskande rådgivare menar att man har haft koll på läget hela tiden i alarmistlägret angående temperaurplatån. Det har man inte. Man har ingen som helst aning varför detta händer och modellerna är på andra sidan galaxen och letar efter tipping points. Tala om för din rådgivare att först bör han läsa WG1 i senaste IPCC-rapporten. Har du förresten läst WG1 i senaste IPCC-rapporten än? (Det blir så töntigt när du uppenbarligen copy paste något som du inte har en aning om vad det handlar om).

 18. Kenneth Mikaelsson

  Listiga Olle…. Så du tror på allvar att vi i ”vita delen” på jorden med att beskatta ihjäl våra samhällen kommer att spara nåt av den fossila energin?? Oljan och kolet kommer att förbrukas vad än vi gör .. tills det är så dyrt att bryta så vi måste hitta på en annan lösning… och de enda som vinner nått på våran självspäkning är de som ej hoppat på detta tåg på väg i idiotins tecken… Listiga Olle dags att söka tror jag..
  @@

 19. Gunnar Kjelldahl (C) #1,

  Jag upplever att Du har skapat Dina egna uppfattningar om uppvärmningspausen. Jag har återgivit vad jag funnit i FNs klimatpanels senaste vetenskapliga rapport i de två blogginläggen om detta som jag länkat till i dagens inlägg. Här kommer ytterligare fakta om uppvärmningspausen som motsäger Din uppfattning om uppvärmningspausens irrelevans.

  Kungl. Vetenskapsakademin skriver i sitt uppdaterade uttalande från 10 april i år under rubriken ”A. Vi noterar följande” (min fetning):
  http://www.kva.se/globalassets/vetenskap_samhallet/miljo_klimat/yttranden/akademiuttalande_klimatuttalande_final_150410.pdf

  10. Frågan om hur klimatsystemet svarar på en yttre påverkan är komplex och kan på
  ett tillförlitligt sätt bara bestämmas för perioder som är flera decennier långa och för
  Jorden eller halvkloten som helhet. Detta förhållande stöds både av empiriska studier
  och av modellsimuleringar. Trender för kortare perioder är opålitliga och döljs av
  klimatsystemets inneboende variabilitet. Uppvärmningen i atmosfären tycks under
  de senaste 15 åren ha avstannat. Orsaken till detta är oklar men en bidragande faktor
  är sannolikt att värme under denna tid tagits upp och lagrats i haven.

  Temperaturens utveckling, här enligt HadCRUT4, visar att vi hade en uppvärmningsperiod 1910-1940 efterföljd av en uppvärmningspaus 1940-1980:
  http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut4/data/current/web_figures/hadcrut4_annual_global.png

  Det är klart från denna kurva att det har hänt något särskilt de sista 15 åren som motiverar att kalla detta för uppvärmningspaus. Men det är ännu inte fråga om en period på 40 år som vi hade 1940-1980. Men ett flertal klimatforskare har sagt att det är möjligt att vi kan få en så lång uppvärmningspaus så att vi får en liknande utveckling från 1980 och framåt som vi såg 1910-1980, då vi alltså hade en i stort sett lika snabb uppvärmning som 1980-2000 efterföljd av en lång uppvärmningspaus.

  FNs klimatpanel har tagit hänsyn till dessa fakta i sin korttidsprognos för den globala temperaturen 2016-2035 som de ger i det mellersta diagrammet i Fig. 11-25 från den senaste vetenskapliga rapporten 2013:
  http://www.ipcc.ch/report/graphics/images/Assessment%20Reports/AR5%20-%20WG1/Chapter%2011/Fig11-25.jpg

  Den streckade ytan mellan 2016 och 2035 anger det sannolika (66% sannolikhet) området för temperaturen under denna period. Som synes så innebär den nedre gränsen att den nuvarande uppvärmnignspausen har fortsatt under denna tidsperiod.

 20. Olle R

  # 18 Häromdagen fick jag skit när jag antydde att vi ser ut att följa RCP 8.5. Jag är glad att åtminstone du håller med mig på denna punkt.
  Skulle vi skatta ihjäl oss? Knappast. Gör tankeexperimentet att dina fossilbränsleskatter ökar med 10000 kr men löneskatten sänks med 10000 kr per år. Man kan ju fundera lite hur detta skulle påverka samhället och ens eget beteende…

 21. latoba

  Apropå 1 maj. Jag undrade just i mitt stilla sinne vad som skulle hända om man dök upp i ett demonstrationståg med en skylt ” Stoppa klimatalarmismen”, ”Stoppa politikernas klimatbluff” eller ”Stoppa mediernas klimatbluff”. Skulle man bli lynchad?

 22. John Silver

  Endgame:

  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/05/01/ncdc-blocks-access-to-ghcn-data/

 23. Sten Kaijser

  Hej Olle R,
  eftersom du beskyller ”Alla på KU” för att propagera för ”mer fossilt” så får jag väl ge dig ett lämpligt hatobjekt att hoppa på i fortsättningen.
  Jag är den som verkligen vill se en ökning av användningen av fossila bränslen. Hos ”oss i den rika världen” spelar det ingen större roll – hos oss blir det nog främst en fråga om eventuell befolkningsökning. Däremot vill jag se att ”landsbygden i Afrika, Asien och Latinamerika förses med gasspisar, gasdrivna kylskåp och annat som befriar kvinnorna från kilometerlånga promenader för att samla ved.
  För mig är den viktigaste effekten av den höjda koldioxidhalten att jorden blir allt grönare. Jag antar att du vid det här laget lärt dig att med högre koldioxidhalt så tål växterna ”vattenstress” bättre, d.v.s. att det framför allt är i torra och halvtorra områden som växtligheten ökar.
  Så – vill du slå vad med mig? Jag har i flera år försökt hitta någon som vill hålla emot när jag hävdar att
  ”innan årtiondet är över så kommer vetenskapen att ha insett att om det verkligen är tack vare vår användning av fossila bränslen som vi har lyckats berika atmosfären med koldioxid så är det det bästa som mänskligheten gjort för livet på jorden”.
  Avslutningsvi – hoppa på mig istället för ”denna blogg”.

 24. Lasse

  #10
  Kommentarerna till det inslaget var många bla med en hänvisning till denna sida.
  Framförallt kritiserades att opublicerad forskning togs upp vilket fick följande kommentar:
  ” Det stämmer och det är vi tydliga med att resultaten ännu ej är publicerade vetenskapligt. Dock så är Prof Deliang Chen, Prof Anders Omstedt och Sten Bergström så seniora och meriterade forskare att vi tycker att resultaten kunde publiceras ändå.. /Johan Bergendorff”

  Ett annat sätt att säga-budskapet stämmer med vår bild därför är det rätt och relevant!
  Så drivs frågan i Svensk media nuförtiden!
  Undrar om Kyrkans stödjer dessa kampanjer som saknar annat än tron som grund 😉

 25. Olle R

  #23 Sten, helt klart är du en av ”många på denna blogg”, med skillnaden att du nästan verkar lobba för RCP 10.5.
  Gasdrivna kylskåp har ruskigt dålig verkningsgrad. Skulle inte afrikanska kvinnor klara sig med solcellsdrivna kylskåp? Vad ska de göra när all gas, olja och stenkol är slut? Börja elda brunkol, alunskiffer eller någon annan fin gammal öststats/kommunist-lösning ?

 26. Lars Cornell

  JS #22 Är det det här du avser?
  https://stevengoddard.files.wordpress.com/2015/04/ushcnreportedvsmeasured.gif

 27. Lars Cornell

  #25 Olle R
  Jag har förhoppningen att kärnkraft Gen4 skall ge dem och oss det de/vi behöver. En friggebo-stor anläggning som producerar el i 30 år utan nämnvärd tillsyn och utan bränslepåfyllning.

 28. AG

  #20 Hur får du det till av vi följer RCP 8.5? Just nu har vi ju business as usual eller menar du att vi har börjat begränsa CO2-utsläppen? Det måste väl ändå vara observationerna så styr och iåfall borde innebära att scenariorna justeras följdaktligen? Det har man ju delvis gjort i senaste AR5 där TCS nedjusterades med över 30% genom en ”expertbedömning” = gissning av klimatforskare som bågnar under trycket av ”mounting evidence” för ”unprecendented” låg känslighet i en aldrig sinande ström av artiklar. Nu senast
  av vår svenska anti-motsvarighet till Steven McIntyre. Innan AR6 kommer ut är jag övertygad om att ECS landar någonstans runt 1.5 – max. Det är därför en del röster nu höjs för att 2 gradersmålet är för högt satt – man har börjat inse åt vart det lutar. Men är man glad för det? Inte, hela ens eländiga domedagsvärldsbild och livsmening är på väg att försvinna! Jag lovar, det finns annat, betydligt mer angeläget för mänskligheten att pyssla med. Mitt modellscenario säger att inom 5 år kommer skeptikernas och klimatforskarnas mainstream bild av klimatet att vara oskiljbara. Sedan tar det c:a ytterligare 10 år av tystnad i den allmänna debatten innan paradigmskiftet. Det gäller bara att vi kan hitta ett nytt hot till dess. Men Putin verkar vara villig att hjälpa till.

 29. Det gamla IPCC-intervallet 1,5 – 4,5 grader för klimatkänsligheten förs fram i diskussionen. Därför kan det vara intressant att få reda på HUR detta intervall konstruerades. Enligt mina uppgifter utgick man från en uppsats av James Hansen som hävdade att rätt värde var 4 grader, och ytterligare en uppsats (minns inte av vem) som angav 2 grader. Totalt alltså TVÅ rapporter. Man gjorde då så att man antog ett möjligt fel på 0,5 grader, dvs 4 +- 0,5 samt 2 +-0,5, och fick därigenom intervallet 1,5 – 4,5 grader.
  Inte riktigt vad jag själv skulle kalla för ”vetenskapligt grundat” alltså…

 30. Peter F

  Han är rolig den där Gunnar Kj (C)

  Hans nya taktik tycks vara att komma in med 1a kommentar för att sedan tystna. Han ser sig säkert därmed som segrare med sina ständigt upprepande mantran. Jag tycker vi ska sluta bemöta honom. Han säger ju bara samma saker hela tiden och vägrar uppenbart att bemöta invändningar byggda på vetenskapliga fakta hur många länkar vi än ger honom. Han läser inte dessa.

 31. Kenneth Mikaelsson

  Listiga Olle med en STOR tanke vurpa igen… När listige Olle sitter med sin penga burk och tigger som en rom för att det inte lönar sig att producera i den vite mannens land pga alla miljöskatter är lilla Olle då äntligen nöjd??

 32. AG

  #30 Jo, jag tror han läser dem men hans expertbisittare finns inte tillgänglig för svar hela tiden och ännu värre, vid närvaro har inte ens expertbisittaren ett svar på alla våra invändningar. Undrar vem det kan vara? Rockis? Nej, han kan för lite. Kanske någon på SMHI? För inte kan det väl vara copy/paste från – SkS?!! Det skulle väl i och för sig förklara den lite konstiga terminologin på svenska och den enögda och propagandistiska synen på klimatet. Men läst WG1 i AR5, det har han ännu inte.

 33. Ann lh

  Men nog har Gunnar Kj. ett visst underhållningsvärde. Mina tankar går alltsom oftast till den varje dag uppätne i Valhall som nästa dag pigg och kry förväntansfull såg fram emot dagens avrättning.

 34. Peter F

  AG #32

  Han har en kompis som håller honom om ryggen. Kompisen lär vara entreprenör och vill att kommunen ska bygga skyddsvallar mot havet.

  http://norrteljetidning.se/debatt/1.2917595-borja-planera-for-hogre-havsnivaer

 35. Christopher E

  #25 Olle R

  Är det inte lustigt att i en kommentar bekymra sig om hur mycket fossila bränslen vi ska bränna om 100 år med exponentiellt ökande takt, för att sedan i en annan kommentar bekymra sig för att det finns så lite fossila beänslen kvar att de inte räcker till afrikanska kvinnors kylskåp?

  Tydligen ett praktexempel på vilja äta kakan och ha den kvar i retorisk mening.

  Förresten, om soldrivna kylskåp är så förträffliga, så utgår från att du har ett själv? Inte? Det är faktiskt rätt beklämmande med alla dessa förslag på vad afrikaner ska sätta på sina hyddor, när de helst av allt önskar lämna hyddorna och leva som vi.

  Och ett annat förresten; prognos om 5° varmare år 2100 är givetvis rena tramset. Det innebär en omedelbar acceleration av uppvärmningstakten till ca 6 ggr fortare än nu. Och det i ett läge när uppvärmningen istället saktat in rejält trots allt större utsläpp.

 36. Lars Cornell

  #6 Lasse #10 Ch
  http://www.tjust.com/vit/2015/SRdementi.pdf

 37. Christopher E

  #30 mfl

  Givetvis svarar inte Gunnar, han blir ju fullständigt avklädd barje gång han försöker något. Men det finns ju andra läsare som kan finna intresse i hur en demagog kan avslöjas.

  Han är en praktalarmist. Hittar en artikel på Klotet om havsnivåhöjningar alla med lite kunskap i ämnet förstår är fullständigt dravel, och skyndar sig att skriva en insändare för att larma ännu mer. När det sedan avslöjas har han redan flyttat till nästa larm och står aldrig till svars för något han skrivit tidigare.

 38. Sören G

  Början på slutet för alaramismen?
  Norway’s finance minister, who is also leader of the right wing Progress Party, stated in a press interview that she is skeptical that humans are causing climate change.

  http://wattsupwiththat.com/2015/05/01/leading-norwegian-politician-joins-the-skeptics/

 39. Lasse

  #36
  Lite väl tvärsäkert för mig-att kräva en dementi!
  Det räcker väl med att efterlysa forskningsrapporten? För vem vet vad en vetenskapsman kan trolla fram!
  Fö har kajerna i min kommun i norra Stockholmsområdet börjat höjas så de klarar framtida 1 m höjning. En stenmur med tät baksida och dagvattenavledning från insidan. Man kan konstatera att stenarbetare var duktiga förr i tiden! Nu består muren av block med låg passning samt inkilade småsten. Fast det gör inget för kallmuren har lagts på en pålad betongbalk-så den kommer aldrig följa med landsättningen!
  Vansinne i det lilla!
  Tack Bergström och SMHI!

 40. Carbomontanus

  @Dr. P. Björnbom:

  Jeg er redd dette her ikke kan gis bedre enn IMMATVRVS som er LATIN og betyr Grönnskolling. Det er stryk, men med adgang til å kontinuere ved lærestedet og prøve om igjen.

  men det første jeg vil ha et skarpt svar på er, hvis man tager en kilo is og lar den stå på benken så den smelter og temperaturen beveger seg fra 0.0 til 0.0 Celsius eller iallefall ikke merkbart på vårt sikert ikke helt proffe termometer,…. kan vi da driste oss til å forfatte at der er skjedd en oppvarming, eller ville det være mer korrekt å forfatte at der er en såkalt ”hiatus,..” i oppvarmingen?

  Til gymnas hadde vi et laboratorieforsøk som jeg hverken har sett før eller senere, men som jeg senere har skjønt var svært så fundamentalt.

  Det er en glassflaske ca 50 ml med glasspropp og slip. Inni glassproppen er det et kapillarrør og utenpå noen streker i jevn avstand. Det kalles et ”Pryxmeter” som fylles med vann og tempereres i vannbad til 15 grader. Så tempererer man det igjen på 25 grader og leser av hvor mye vannet stiger. Det blir noen få streker.

  Så gjør man forsøket om igjen og bruker heller sprit, eller man kan også bruke whitesprit og resultatet blir ulikt hva man får for vann. Så får man å drøfte dette.

  Blant annet må man drøfte lineært, areal, og volum krypningsmonn og får adgang til å begrunne at (1+delta) ^n er 1+ n * delta når delta er liten.

  Jeg har senere fått det igjen i metallarbeid og støperi hvor man av lineært krypningsmonn må bedømme eller regne ut areal og volumkryping. Det kommer igjen mange steder i frysing av is og herding av gips og tørking og brenning av leire. Og så må man kjenne materialer med null kryping hvis så må til. Et ypperlig trick er at 20% gips i leire faktisk herder, og står også faktisk pal efter å ha vært avdunstet og brent ved dyp rødglød. Det er svært viktig ved hulstøp og kanonstøp. evt hule indiske shivaer og elefanter og andre ukurante maskindeler.

  NASA må beherske sånt. Volvo Penta også.

  Men når det er tilfelle og ganske klart, både om pryxmeteret og særlig unike og umulige og ukurante og kritiske maskindeler,…. så kan vi heller ikke tillate oss å vrøvle om vannstanden dersom vi sikter på å score høyere enn …. hva var det jeg kalte det?

  Så er det ”Trollkraft”. Man borer huller ca 1 1/2″ i fjellet og rører ut et hemmelig pulver ”trollkraft” til en saus med konsistens omtrent som fløte og slår i hullene.

  Så kan man ta kvelden.

  Neste dag så ligger fjellet der sprukkent og brutt opp.

  Det er CaO. Men jeg formoder det er så hård- brent at det ikke reagerer hurtig med vann.

  Imidlertid danner det Ca(OH)2 . 4H2O Eller er det 6H2O? men det er altså et fast stoff og en qvasi- is og is- sprengning ved høy temperatur. Det er Ca++ som hydratiserer ganske sterkt.

  ”Rustkitt” jada, det er også gamlemåten. Jernfilspon og svovelsyre, og danner faststoff ferro og ferri faststoff sulfat- hydrat som ruster fast og sprenger fast jern i fjell og jern i jern.

  Volumendring PdV i væsker og faststoff er enorme krefter og svært så energisk.

  Derfor bør ban ikke vrøvle med glosa ”oppvarming” ja og nei og slå om seg med hiatuser, som er et mote- gespenst og et liturgisk ord i nyere prosedyre, når man kan observere PdV.

  TdS = PdV fant jeg ut, om Trollkraft som er svært energisk.

 41. BoE

  Ann #33
  Du syftar på galten Sæhrímnir kan jag tro.
  Ett präktigt och odödligt ärke-svin.

  I dessa postmoderna tider kommer jag sjäjv allt som oftast att tänka på Bagdad-Bob av någon anledning.

 42. Helge

  Gunnar Kjelldahl (C) #1

  ”Klima-Jensen” kanske kan lära dig något kanske kan övertyga dig om att det är sunt med lite skepticism, om inte annat över vad alla 10.000-tals miljarder används till.

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Aftenpodden-tar-seg-av-Klima-Jensen_-Krangle-Sandberg-og-den-rare-svenske-debattkulturen-8002676.html

  Kul att se hur media genast börjar släta över det hela.

 43. AG

  #40 Träffande! Då har vi en ny ”nick” = Bagdad-Kjell?

 44. Ann LH

  # 40 BoE – javisst!

 45. Björn

  Carbomontanus [40]; Jag vill bara ha en synpunkt på andra stycket om iskuben. Om Du med detta vill säga att denna analogi skulle kunna liknas vid klimatforskarnas påhittade ”hiatus”, så har jag några synpunkter här. Vid fasövergången från fast tillstånd till smält, åtgår energi. Förmodligen kan man med en termometer med hög upplösning mäta en partiell sänkning av temperaturen intill iskuben. Men här uppstår ett men, om inte en värmekälla i rummet avger konstant värme, sänks temperaturen i rummet något. Om däremot en konstant värmekälla finns, kommer efter en viss tid iskubens smältning inte att märkas, eftersom temperaturen återställs. Med givna förutsättningar vet vi att efter den tillfälliga partiella temperatursänkningen, återgår temperaturen som om ingenting hade hänt. Visst kan man kalla denna tillfälliga temperatursänkning för ett ”hiatus”, men då vet vi med givna förutsättningar att temperaturen återställs. Detta är inte fallet med den globala temperaturen eftersom vi framåt i tiden inte vet vad som händer. Att i detta sammanhang tala om hiatus eller uppvärmningspaus, är bara ett sätt för en del klimatforskare att dölja det faktum att temperaturen har uppnått en platå. Vid kontrollerade försök kan vi uppnå ett hiatus, men aldrig i verkligheten, eftersom morgondagen inte ännu finns.

 46. Sten Kaijser

  Hej Olle R,

  du svarade inte på min fråga – vågar du anta mitt vad?

 47. LBt

  ”Uppvärmningspausen” som i verkligheten är en svagare stigning än den vi hade 1970-2000 kan mycket väl fortsätta i denna takt ytterligare 10 år, det skulle stämma väl med hypotesen om en 60-årscykel vars inverkan på den av oss påtvingade uppvärmningen är ca 10% upp tidvis och ner tidvis. Just nu ner.

  Debatten här på TCS/SI har just inte förändras eller tillfört något av värde under de år som gått sedan Al Gore satte klimatfrågan på kartan, pajkastningen fortsätter med samma ogrundade argument från båda sidor. Sanningen är att vi helt enkelt inte vet hur klimatsystemet i ett längre perspektiv kommer att reagera på den av oss påtvingade förhöjda koldioxidhalten.

  Därför känns det bra att vi redan inom ett år kan tänkas se en helt annan utveckling. En där vårt fossila beroende bryts, en där utsläpp av CO2 och föroreningar kan minska långt snabbare än vad politiker, skatter och förordningar kan åstadkomma, en där detta meningslösa käbbel om sånt vi inte vet förhoppningsvis dör ut. Om detta sedan räcker för att rädda världen vet vi nog ändå inte förrän om 50-100 år.

  Och Sten K, även om vi snabbavsluta den fossila eran kommer utsläppen att öka ytterligare några år och jorden kommer länge länge att gödslas av den CO2 som redfan finns i atmosfären.

 48. Christopher E

  #47 LBt

  ”den av oss påtvingade uppvärmningen […] den av oss påtvingade förhöjda koldioxidhalten”

  Ännu en av Lbt på oss påtvingad upprepning… fast just dessa upprepningar är nog svårare att få stopp på än jordens klimatvariationer 😉 Men visst är det lustigt att använda ordet påtvingad på saker som i grunden är bra, ett mildare klimat mer likt tidigare optimum i historien i kombination med välgörande gödsling av förhöjd CO2. De stackars människorna är ju också ”påtvingade” rikare och fler skördar, minskad trafikdöd och en rejäl välståndsökning från billig fossilenergi samt mycket mer.

  ”sedan Al Gore satte klimatfrågan på kartan”

  Al Gore har inte satt något på kartan utom att vara dålig förlorare. Han är bara en i en alltför lång rad hycklare som vill profitera på klimathotandet för egen vinning, om än ovanligt framgångsrikt (bortåt $100000 för en Keynote-föreläsning med kontrakt om att slippa kritiska frågor).

  ”pajkastningen fortsätter med samma ogrundade argument från båda sidor”

  Inkluderar du verkligen dig själv vad gäller ogrundade argument? 😉 Någonting säger mig att du anser dig vara en profet med Sanningen ovanför all ”pajkastning”.

 49. En del av diskussionen om uppvärmningspausen här uppfattar jag som en fråga om semantik, dvs. vad ordet uppvärmning och uppvärmningspaus skall betyda (Carbomontanus fråga uppfattar jag har att göra med detta men saken kompliceras i hens fall av att jag inte är kompetent att kommentera semantik i fråga om norska ord). Jag uppfattar det så att ordet uppvärmning i detta sammanhang avser en ökning av den globala medeltemperaturen och att ordet uppvärmningspaus avser en inte alltför kort tidsperiod utan en beständig global temperaturökning som med större sannolikhet är större än noll.

  Exempelvis enligt HadCRUT4 så hade vi uppvärmning, ökning av den globala medeltemperaturen, under perioden 1910-1940 och en uppvärmningspaus utan global medeltemperaturökning 1940-1980., en ny uppvärmning 1980-2000 och vad som ser ut som en uppvärmningspaus därefter:
  http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut4/data/current/web_figures/hadcrut4_annual_global.png

  Jag anser att min uppfattning av ordet uppvärmningspaus stämmer överens med det som KVA skriver i sitt uttalande från 10 april i år, som jag också tog upp i min föregående kommentar (min fetning):
  http://www.kva.se/globalassets/vetenskap_samhallet/miljo_klimat/yttranden/akademiuttalande_klimatuttalande_final_150410.pdf

  10. Frågan om hur klimatsystemet svarar på en yttre påverkan är komplex och kan på
  ett tillförlitligt sätt bara bestämmas för perioder som är flera decennier långa och för
  Jorden eller halvkloten som helhet. Detta förhållande stöds både av empiriska studier
  och av modellsimuleringar. Trender för kortare perioder är opålitliga och döljs av
  klimatsystemets inneboende variabilitet. Uppvärmningen i atmosfären tycks under
  de senaste 15 åren ha avstannat. Orsaken till detta är oklar men en bidragande faktor
  är sannolikt att värme under denna tid tagits upp och lagrats i haven.

 50. Alienna

  #49, ”…bidragande faktor är sannolikt att värme…”

  När någon inte vet vad h*n talar om, så plockas argumentet ”sannolikhet” fram ur bakfickan. 🙂

 51. Alienna #50,

  Visst förekommer det ofta att man använder ordet sannolikt när hen inte vet vad en talar om 🙂

  Men i det här fallet med KVAs uttalande så är jag säker på att de som skrivit verkligen vet vad de talar om.

 52. Alienna

  #51 Pehr

  Det tror inte jag.
  Av övriga texten att döma, är det nog bara en vild gissning.

 53. Alienna #52,

  Jag vidhåller att de vet vad de talar om och att åsikten att det sannolikt är en bidragande orsak att värme tagits upp och lagrats i haven är att betrakta som en kvalificerad gissning (inte vild gissning som du skriver).

  Enligt Judith Curry är denna en av två huvudhypoteser som förklaring till uppvärmningspausen som diskuteras i forskarsamhället (dessutom kan man tänka sig en kombination av de två hypoteserna som en tredje förklaring):
  http://judithcurry.com/2014/03/04/causes-and-implications-of-the-pause/

 54. LBt

  Pehr b #49,
  kanske du av misstag skrev 1940-80 ock 1980-2000. Diagrammet du länkar till ger med anmärkningsvärd precision 1940-70 och 1970-2000 vilket inte är ointressant eftersom det då tydligt faller in under en möjlig 60-årscykel, 1880-1910, 1910-1940, 1940-1970, 1970-2000, 2000-2030(?).

  Men innan vi kan utvärdera fortsättningen har vi möjligen en helt ny och bättre framtid att se fram mot.

 55. Lbt #54,

  Jag anger perioderna inte noggrannare än så eftersom det är svårt att bestämma invändningsfria tidpunkter när en uppvärmning eller en uppvärmningspaus börjar och slutar. Dessa perioder kan tolkas som att motsvara en långsammare oscillation som sker tillsammans med andra snabbare naturliga variationer såsom ENSO och även vulkanutbrott. Därför blir det osäkert att se hur man skall förlägga den långsammare oscillationen på tidsaxeln. Så jag menar att mina och dina tolkningar av hur uppvärmningar och uppvärmningspausar skall förläggas är i stort sett lika goda.

 56. Alienna

  #53
  En ”kvalificerad” gissning, som grundar sig på gissningen att det finns en värme som gömt sig nånstans, vilket i sin tur grundar sig på ytterligare nån slags gissning … grundad på andra gissningar.

 57. Christopher E

  #56

  Jag håller med Alienna i detta fall. Det är lite tidigt att spekulera i att värme gömt sig i havet där vi inte klarar mäta den, när vi inte vet hur mycket, om någon, värme det finns som behöver gömmas för att ad-hoc-rädda vissas hypoteser.

  Det är verkligen att anpassa sig till någon som skaffat sig problemformuleringsprivilegium.

 58. LBt

  Christoper E ,
  men en 1500-års cykel som släpper från sig gömd värme går det bra att luta sig mot för att förklara delar av de senaste 100 årens uppvärmning. Jösses!

 59. Christopher E

  #58 LBt

  Inte för att jag vet vad Jesus har med detta att göra, men jag tycker det är en utmärkt hypotes, med stöd i den rena matematiken rentav, att de senaste 100 åren är en del av de senaste 1500 åren. Jag skulle gärna vilja höra argumenten emot detta.

  Vad det är för ”gömd” värme du talar om vet nog bara du, eller troligen inte du heller, men 1500-årscykeln är att döma av korrelationen de senaste 12000 åren driven av variation i solaktivitet. Själva mekanismerna är dock inte kända, men de finns uppenbarligen ändå.

  För din del, förnekar du att naturliga klimatvariationer i skalor längre än 60 år finns överhuvudtaget, eller påstår du bara att de upphörde precis 1880 när vi börjar mäta temperaturer i större skala? Jordens naturliga klimat-EKG blev plötsligt en vågrät linje 1880 om inte hjärt-och lungmaskinen antropogen CO2 trätt in? Det verkar något mirakulöst. Är det kanske där du menar Jesus kom in i bilden?

  För övrigt har du aldrig svarat på min upprepade fråga till dig; eftersom du menar att klimatsvängningar som beror på delvis oförklarade mekanismer (okända naturkrafter med dina ord) ska ignoreras, vilka är mekanismerna bakom din 60-cykel du lutar dig mot ? För att spara en onödig post, svara inte bara ”havsströmmar” eller något sådant. Du vet att jag bara kommer fråga om vad dessas variation i sin tur beror på.

  Eller en annan sak. Du har ju kommit ut ur garderoben som en helt troende LENR-anhängare senaste veckorna. Om detta verkligen fungerar (jag avvaktar tills bevis för min del) så betyder det att du även där lutar dig på okända naturkrafter, eller hur?

 60. Christopher E

  LBt,

  Trist att du inte svarar på frågor…

  Och trodde du verkligen på allvar att 1500-årscykeln handlar om ”gömd värme? Har du avfärdat denna cykel hittills utan att ha en aning om vad det handlar om?

 61. JMH

  Christopher E #60

  Lbt är ute och ’cyklar’… det är väl därför han inte svarar på frågor.

  (Lite samma beteende som den där Gunnar från Centerpartiet, är det månde samma person som skriver under olika nick?)

 62. Alienna #56, Christopher E #57,

  Jag har följande argument för att som orsak till uppvärmningspausen en bidragande faktor är sannolikt att värme under denna tid tagits upp och lagrats i haven enligt KVAs uttalande är en kvalificerad gissning, alltså inte en ”vild” gissning som hävdats ovan.

  Det finns redan en hel del klimatvetenskapliga artiklar som analyserat observationer av värmeöverföringen till havet och nettotillförseln av energi till jorden med hjälp av satellitdata. De som skrivit KVAs uttalande borde vara experter på detta forskningsfält och jag utgår från att de har resultaten av dessa vetenskapliga artiklar som grund för sin kvalificerade gissning.

  Ett exempel på en sådan vetenskaplig artikel är den som diskuteras i ett blogginlägg på Ed Hawkins blogg Climate Lab Book (jag ställde för övrigt själv en fråga där i kommentarsfältet) :
  http://www.climate-lab-book.ac.uk/2014/earths-energy-imbalance/

 63. Mats G

  #52,#53

  Hypoteser är väl en form av gissningar eller antaganden(som är gissningar).

  ex.

  Anta att Jorden värms upp pga ökad CO2.
  Sedan tittar vi på verkligheten.

  Ingen uppvärmning de senaste 20 åren trots mer ökning av CO2 än någonsin i mannaminne.

  Vad är då slutsatsen eller den kvalificerade gissningen eller skall vi anta att det ursprungliga antagandet är fel.

  Bevisligen kan vi inte gå ifrån det ursprungliga antagandet. Laborationer har bevisat att CO2 är en växthusgas. Överför man den till Jordens klimat så borde den bete sig på samma sätt i naturen. Bevisligen så finns det en växthuseffekt på jorden annars skulle medeltemperaturen vara mer än 10 grader lägre än idag.

  Nästa antagande. CO2 är den dominerande(klimatkänsligheten) substansen för växthuseffekten. Det här antagandet har också problem med den ursprungliga verkligheten att vi har en uppvärmningspaus.

  Om nu verkligheten är som den är och våra antagande är som de är så har vi problem.

  De stämmer inte överens.

  Vad är de naturliga att göra i detta läge? Tydligen att vidhålla våra antaganden. Så då gör vi det.

  Enligt våra antaganden så borde det bli varmare fast det är det inte. Det inne bär att värmen måste ha tagit vägen någonstans.

  Nästa antagande. Antag att värmen har ’gömt’ sig i havet. ’Gömt’ i den meningen att vi inte kan mäta den. Så våra första antaganden räddas av den tredje. Briljant.

  Så…. antag att de har fel. Vems antagande(gissning) är mest kvalificerad. Deras eller min?

  Jag antar att det är frågan.

 64. Alienna

  Mats G

  Haha… Den kommentaren gillar jag. 😀

  Som jag ser på Naturen, så är någonting *antingen* rätt eller fel. Antingen är man gravid – eller inte. Antingen är man levande – eller inte. Antingen är hypotesen om växthuseffekt riktig – eller inte.

  Att *anta* att den är korrekt, är inget bevis för dess riktighet.
  Ett experiments utfall, är rena fakta (riktigt). MEN de dragna slutsatserna av detta experiment, kan vara oriktiga. Bara för att man inte har kunskap att kunna tänka sig någonting annat, än det man tror, är inte något belägg för slutsatsens riktighet.

  Hela pyrgeometer-diskussionen verkade handla om just det. Gissningar som bygger på gissningar, som grundar sig på antaganden om andra gissningar.
  Jag förstod det som att CJ försöker föra in fakta i diskussionen, men bemöts med en tsunami av dessa ’etablerade’ gissningar.

 65. Pehr B #62

  Hela denna gissning baseras på att man korrekt kunnat beräkna den sk ’energiobalansen’.
  Alltså beräkna. Den går inte att mäta med någon precision alls.

  Och jag skulle förmoda att det är ännu mycket svårare att mäta nettoenergitransporten mellan jordens havsyta och atmosfären.

  Ergo:

  Hela denna ’where is the missing heat’ frågeställningen bygger på (det overifierade) antagandet att denna beräknade energibalans både finns och har det värdet, och behåller det över tiden (många år).

  Jag har svårt att se att detta är mycket mer än gissningar.

 66. Jonas #65,

  Som jag uppfattar det är frågan om nettovärdet på jordens energibalans och värmeöverföringen från atmosfären och ythavet till djuphavet ett mycket aktivt klimatvetenskapligt forskningsområde idag. Jag har ingen djupare koll på detta så jag kan inte säga hur pass bra värden man har kommit fram till i nuläget.

  Däremot utgår jag ifrån att KVAs uttalande är baserat på en god inblick i detta forskningsfält och att när de säger om uppvärmningspausen att en bidragande faktor är sannolikt att värme under denna tid tagits upp och lagrats i haven så bygger de på denna kunskap.

  Det är detta jag menar skiljer en kvalificerad gissning från en ”vild” gissning. Den kvalificerade gissningen är välgrundad i det aktuella kunskapsläget.

 67. Ingemar Nordin

  Jonas N #65,

  ”Hela denna gissning baseras på att man korrekt kunnat beräkna den sk ‘energiobalansen’.
  Alltså beräkna. Den går inte att mäta med någon precision alls.”

  Jag reagerar på samma sätt. DET GÅR INTE ATT MÄTA NGN NETTOTILLFÖRSEL AV ENERGI TILL JORDEN. Istället är detta en BERÄKNAD entitet baserad på en lång rad antaganden. Åt 2014 uppdaterade NASA sin tidigare energibudget (med hjälp av Trenberth ) från 2009. Med bara små ändringar om antagande om molnens reflektion, aerosoler och hav så ändras uppskattningen av återstrålningen 20 ggr. Snacka om osäkerhet i uppskattningar. På bara 5 år så hamnar alltså NASAs (Trenberth) egen siffran för återstrålningen på en helt annan nivå.

  Det är alltså på så osäkra beräkningar av nettoinflödet av energi som Västvärlden spenderar åtskilliga miljarder och litar på klimatmodellernas prognoser om framtida katastrofer.

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/01/19/oansvarigt-att-fatta-politiska-beslut-pa-sadan-grund/

  Det här är inte vetenskap. Den här forskningen befinner sig fortfarande på baby-stadiet.

 68. Ingemar #67,

  Visst finns det mätdata för nettotillförseln av energi till jorden. Det finns databaser som heter ERBE och CERES med sådana data uppmätta med satelliter. Sådana data har till exempel använts av Roy Spencer i publikationer tillsammans med Braswell, eller av Richard Lindzen och medförfattare. Jag har själv använt CERES-data i följande diskussionsartikel:
  http://www.earth-syst-dynam-discuss.net/4/25/2013/esdd-4-25-2013.pdf

 69. Alienna

  Jag gissar, att ”det aktuella kunskapsläget” är en orwellsk benämning för ”det aktuella gissningsläget”. 😉

 70. Det finns naturligtvis ingenting som hindrar att var och en kan gissa som man vore sin egen klimatprofessor 🙂
  http://sv.wikipedia.org/wiki/En_hvar_sin_egen_professor

  🙂

 71. Carbomontanus

  Kommentar borttagen

 72. Alienna

  #71, Jag förstår inte danska… (om det är danska…)

 73. Carbomontanus

  Sr. Alienna#72

  Om De hadde hatt artium gymnasium og uaktet på hvilken linje, så ville De forstå hvilket sprog det er også, men har De ikke det engang på lovlig vis, så bør De heller ikke ta Dem tilrette i klimadisputten.

 74. Carbomontanus

  Men Dr Björnbom

  jeg tok frem eksemplet is som smelter og pryxmeteret, den thermiske volumutvidelse, for å krenke dette modernistisk politisk forstokket og forskanset og råstolt sekterisk kirkelig religiøse åpenbart mer fra den sorte middelalder der jorden er flat…..

  ……..som slår om seg med en sykkel og hevder at oppvarmingen har stanset.

  I en annen sammenheng var det snakk om hvor varmen kunne ”stikke av” hen, og den kan faktisk stikke av og ta veien ned i MICROCHOSMOS og ned og inn i molekylene, hvilket skal være oss velkjent. Det er jo våre heller rutinemessige kjølemidler.

  Slår man metanol i vann så går det varmt og svovelsyre i vann går enda varmere, men slomser man nedi noen spiseskjeer NH4NO3 i vann i et begerglass og rører, så blir det faktisk kaldt. Man stusser og overraskes virkelig, men det er vel ammonium og ammoniakk i reaksjon med vann? For det verdensberømte svenske ELECTROLUX kjøleskapet som virker ved liketrykk, baserer seg på at man varmer og koker eller damper ut NH3 fra vann, og kjøler gassen i en radiator, og så løser man den i vannet igjen som også er avkjølt.

  Ikke bare at det kan holde temperaturen pal ved en faseovergang som når vi smelter is, men det kan rett og slett kjøle også.

  Og så kan vi ha salt og snø og røre rundt, det blir gnistrende og knasende kaldt.

  Det er mulig i laboratorium og i reagensglass, men hva er så iveien for at en varm havstrøm kan gå lange veier bortover havet, og så plutselig dukken rett ned og ned i dyphavet og det går til og med rundtogrundt og kalles en ”gyre”.

  Hva er det som er så rart med det da?

  Det underlige og merkverdige og mistenkelige er jo heller at ungdommen nutildags fritas fra å måtte lære seg allerede den mest elementære geofysikk og chosmologi.

  For sikkerhets skyld så har jeg slått opp mit latinske lexicon collins latin gem. Dictionary.

  Der står det svart på hvitt at:

  hia`t/us -us m. opening, abyss; open mouth, gaping;(gram,) hiatus.

  Slå den!

  Da er altså den saken ute av verden, that debate is over. Det betyr jo en gjesp ganske enkelt, eller en pustepause.

 75. Carbomontanus #74,

  Det virker for meg at du er ute etter kongelige svenske vitenskapsakademiet. Som jeg nevnte i tidligere kommentarer de skriver i sin uttalelse fra april 10:

  Oppvarmingen av atmosfæren synes over de siste 15 årene har stoppet opp. Årsaken til dette er uklar, men en medvirkende faktor er egnet til å varme i løpet av denne tiden ble tatt opp og lagret i havet.

 76. Ingemar Nordin

  Pehr B #68,

  ”Visst finns det mätdata för nettotillförseln av energi till jorden. Det finns databaser som heter ERBE och CERES med sådana data uppmätta med satelliter.”

  Jag antar att du menar att man kan räkna ut nettot genom uppskattningar. Det finns väl två grundläggande problem för detta. 1. Värme transporteras hit och dit på jordens yta så att utstrålningen varierar, och man kan inte ha satelliter överallt samtidigt. 2. Nettoobalansen är väldigt liten jämfört med ingående och utgående strålning, så även små fel i dom mätningarna gör att nettot blir osäkert. Kanske t.o.m. att tecknet kan vara svårbedömt ibland.

  Eller?

 77. Alienna

  #73

  Va..?

 78. Gunbo

  Pehr B #70,

  Tack för den kommentaren! 😀

 79. Ingemar #76,

  Bestämningen av nettotillförseln av energi till jorden, dvs. jordens energiobalans, är ett komplicerat problem och de resultat man har kommit fram till har vida osäkerhetsintervall. Nettoflödet till jorden som man kan bestämma vid atmosfärens topp (TOA) skall i genomsnitt över en längre period vara praktiskt taget lika med nettoflödet ner i havet och där har man haft problem att observationerna ger skilda resultat.

  Detta är ett mycket aktivt forskningsområde inom klimatvetenskapen men jag har inte någon djupare koll på vad som händer. En bra diskussion av ett tungt forskningsresultat som publicerades 2012 har Judith Curry gjort i detta blogginlägg som också ger en inblick i svårigheterna:
  http://judithcurry.com/2012/01/24/missing-heat-isnt-missing-after-all/

  Resultatet presenteras i artikeln:

  Observed changes in top-of-the-atmosphere radiation and upper-ocean heating consistent within uncertainty. Nature Geoscience (2012)
  doi:10.1038/ngeo1375.

  Norman G. Loeb, John M. Lyman, Gregory C. Johnson, Richard P. Allan, David R. Doelling, Takmeng Wong, Brian J. Soden & Graeme L. Stephens, 2012.

  I denna artikel skriver man i Abstract:

  We combine satellite data with ocean measurements to depths of 1,800 m, and show that between January 2001 and December 2010, Earth has been steadily accumulating energy at a rate of 0.50±0.43 Wm^−2 (uncertainties at the 90% confidence level).

  Detta är ett resultat som med en viss sannolikhet kan innebära att värme som gått ned i havet bidragit till uppvärmningspausen. Jag utgår ifrån att inom den grupp som skrivit KVAs uttalande har man överblick över alla resultat som kommit fram inom detta forskningsfält och kan göra en kvalificerad bedömning av vad de sammantaget betyder. Det är detta som jag menar innebär att KVAs uttalande bygger på den kunskap som kommit fram inom detta forskningsfält och därför är att betrakta som en kvalificerad gissning.

 80. Alienna

  Pehr #79 ” …(TOA) skall i genomsnitt över en längre period vara…”

  Och då tänker jag att – bara för att små Homo Sapiens bestämt hur något *skall vara*, så inbillar dom sig att det ÄR så.
  Men det kanske finns nån faktisk naturvetenskaplig grund för den ’bestämmelsen’..?

 81. Carbomontanus

  # 80 Alienna

  vi står ofte i den situasjon at ting kan bestemmes med høy sikkerhet og at forslag og påstander og belæringer om noe annet enkelt kan klassifiseres som falsknerier eller vrøvl eller for eksempel hyper eller myter eller gammel overtro fra den sorte middelalder , som forlengst er gjendrevet av forskningen.

  Behøver jeg å nevne eksempler?

  Vi må kunne stole på et rep eller en stålforbinding eller en elektrisk ledning eller la oss si en flaskekork og en etikett, og hevde og forlange at slike ting SKAL! være iorden og kontrollert, og vi må ha rutiner for å sikre og kontrollere slike ting.

  Dertil later det til at vi også av og til må ha effektive midler til å få passivisert personale som belærer og håner og flåser og som spør og som hevder at slik orden er uønsket og umoralsk og mindreverdig.

 82. Alienna

  Någon får gärna översätta… (Jag vet inte ens om jag blir utskälld idag, eller inte.) 😀

 83. Pelle L

  Alienna #82

  Du skall nog inte ta det så hårt, och det gör du väl egentligen inte heller 😉

  Den där kommentatorn, kolberget, verkar försöka skriva på norska.
  Lite problem med stavningen kombinerat med en oförmåga att framföra en vettig, logisk tankekedja bidrar inte direkt till begripligheten. Ingen begriper vad han vill faktiskt. Men här är ju alla ödmjuka och välkomnande. Det är bara att nicka uppmuntrande och gå vidare 🙂

 84. Christopher E

  Jag vidhåller nog att åsikten att värme gömts i havet, och till med hur mycket detta skulle vara, har mest av gissning över sig.

  Att som Pehr hänvisa till att KVA är en auktoritet som säkert tänkt igenom detta håller inte i min värld. Det fanns för många andra exempel på fraser i KVA:s uttalande som inte vittnade om att man egen hand analyserat, utan snarare köpt en färdig åsikt. Havsytehöjningen är ju ett praktexempel som är betydligt mer osäkert än vad som framställdes.

 85. Mats G

  64
  Alienna
  ”Antingen är man gravid – eller inte. ”

  Nja, man kan bli skengravid också.

  Och det här med Cleas. Jag har förstått att du positionerat dig väldigt starkt på hans ’sida’. Du hävdar att han har fakta och de andra gissar. Jag uppfatta de inte så. Han byggde hela sin tes på ett undantag och extrapolera det på hela området. Så han har rätt under vissa förutsättningar. Men den generella regeln är den motsatta. Därför kan man säga att båda har fel. Det är extrapoleringen som är fel som Cleas gör. Där går Cleas bort sig. Exempelvis så skulle de nya datorerna utan hårdisk vara möjligt om Cleas har rätt.

  Du får naturligtvis ha din uppfattning i frågan men den leder dig till fel slutsatser.

 86. Mats G

  för lite kaffe.(rättelse)

  ”Därför kan man säga att båda har fel. Det är extrapoleringen som är fel som Cleas gör. Där går Cleas bort sig. Exempelvis så skulle de nya datorerna utan hårdisk vara möjligt om Cleas har rätt.”

  ”Därför kan man säga att båda har RÄTT. Det är extrapoleringen som är fel som Cleas gör. Där går Cleas bort sig. Exempelvis så skulle de nya datorerna utan hårdisk INTEvara möjligt om Cleas har rätt.”

 87. Mats G

  84
  Christopher E

  KVA borde ha gjort en oberoende utredning. För mycket referenser till IPCC. Så de hamnar i knät på IPCC. De kan knappast ha någon direkt avvikande åsikt.

 88. Alienna #80,

  Svaret på din fråga är energikonserveringsprincipen. All nettoenergi (skillnaden mellan ingående och utgående strålning) som går in i atmosfären vid dess topp måste antingen gå ut ur atmosfären någon annanstans, dvs. huvudsaklingen till havet (cirka 90%, upptaget av värme i fast mark och i is är litet jämfört med upptaget i havet på tidsskalan decennium) eller ackumuleras i atmosfären (som närmast är en försumbar post).

 89. Carbomontanus

  men Dr Björnbom 2

  (det er lov for andre å lese også)

  Jeg prøvde å se igjennom henvisningen til Judith Curry og det er for kronglete. Dama skriver og skriver og jeg lurer på om det er et helt institutt, for så mye har hun ikke kapasitet til å skrive selv, og jeg finner stilen både furten og kranglete og rotete. Jeg ser ikke det store geni og det store åndens lys i det der annet enn at hun driver og prutter på klimaresponsen.

  Prutting er både syndig og vulgært. Vi fornemme driver ikke med sånt..

  Jeg trodde faktisk et øyeblikk at jeg skulle få meg en ny kjærste og nytt idol, og hva er da mer spennende enn en klimanekter og surrealist? Men efter bare etpar nummer med henner der så måtte jeg slå opp. Det viste seg nemlig at hun svermet for Svensmark også, og da vet jeg besjed. Da vil hun ha mindre realistisk peiling også på andre heller elementære ting. Å kunne diskvalifisere og putte Svensmarxen i dass og dra i snora er nemlig noe av det letteste på elementært grunnlag. Hadde nemlig den marxen hatt rett så ville vi ikke kunnet oppbevare klassisk bromidfilm i camera og slett ikke oppe i fly. Han faller jo for elementær klassisk radiologisk metodisk kritikk, heller som en klassisk politisk spinndoktor og reklame- mester.

  Nok av det men så er det dette med konfidensene der Judith Curry er ram,….. men der er jeg virkelig skeptisk.

  Man vet ting mer eller mindre sikkert, og så gjelder det å ikke selge skinnet før bjørnen er skutt og ikke skryte av fisken som man ikke har sikkert innenfor ripa enda. Da heller ekte skipperskrøner, ikke kvasivitenskap……… Man må hele tiden heller rutinemessig vite å kunne håndtere og leve med også det uvisse og usikre, uten å måtte slå om seg med noe så drittfint som konfidenser, som ikke gjør saken det grann sikrere* . Den mer hederlige og nyttige oppførel er nemlig å vedgi at man lever i det uvisse og knapt har peiling, men heller prøve å pønske ut og foreslå hvordan man muligvis kan sikre resultatene bedre, nemlig metodeutvikling og metodediskusjon.

  Og dertil også vite å kunne sortere fra hva som det er vettløst å prøve på å skulle bestemme.

  Videre gjelder det å kunne være årvåken når det ser ut til å komme nye og muligvis bedre metoder og nye resultater, ikke drømme seg bort i konfidenser. For jeg har virkelig ikke sans for fotballtipping, lotto, V6, aksespekulasjon, og valgpropaganda. Det er vulgært og noe jeg overlater til idiotene og barbarerne.

  Noe som nemlig er mye mer sikkert og som skal streife en med en gang, det er varmeovergangen mellom hav og atmosfære og omvendt. Det har vært klart hele tiden, at det er et meget vesentlig og primært og avgjørende forhold og noe av det første man skal spørre efter og interessere seg for. Det vil gjøre svære utslag om den overgangen øker eller minker og i hvilken retning. Det er jo elementær calorimetri og en største mulig feilkilde i alle varmesystemer som man må bringe rede på først.

  Noen har arbeidet seriøst og intenst med det for å prøve å finne bedre rede på havtemperaturer og strømmer og is ikke minst, og der vanker det idag faktisk resultater. Mens andre bare har slått om seg i hytt og vær og i pine. Sånt som Church & White- kurven og isavsmeltingen har vært nøye nok bestemt nå i flere tiår til at det er med og beføyer en heller uvegerlig konklusjon, mens hva som heller opererer i hytt og vær og i pine så proff,…. er i regelen karakteristisk immun og taus og ureflektert ved just de to primære detaljene og størrelsene.

  Nå ser det grandgivelig ut til at Hiatusen, som har vært så populær en tid, ser ut til å diskvalifiseres og falle bort som en illusjon. Både Judith Curry og Trenberth ser ut til å mene det, og jeg har sett flere nye rykter og artikler om det. Sågar en viss Mann, (han med ljåen) synes direkte med i den type arbeid.

  Hiatusen rakner nemlig elementært ved pliktig kjente størrelser som

  §1, Materiens permanens
  §2, Energiens permanens
  §3, Isens smelteentropi
  §4, Vannets molare varmekapasitet
  §5, Vannets thermiske krypningsmonn og
  §6, Vannstanden.

  *Gåte:Hva er så frapperende likt med alle disse 6 store ordene:

  ”DATA!….FAKTA!….BASTA!….PRAVDA!….SVADA!….MAKTA!..”

  (Riktig svar: Jo de betyr alle sammen akkurat det samme. )

 90. Häggström vill få bort KVA-ledamoten Lennart Bengtsson

 91. Ingemar Nordin

  Jonas N #90,

  Häggström fortsätter sin förtalskampanj mot Lennart Bengtsson. OH verkar inte ha några skrupler i sina hatinlägg mot alla han ogillar (mig inkluderad). Personangreppen står som spön i backen.

  http://haggstrom.blogspot.se/2015/05/en-onskan-om-att-lennart-bengtsson.html#comment-form

  OH tillskriver LB rasistiska åsikter när LB uttryckligen pratar om ekonomiska och kulturella problem med en stor och snabb invandring.

  LB svarar ””Jag förstår att du insisterar med att fortsätta Din förtalskampanj mot mig. Jag anser att jag har full rätt att uttrycka mina reservationer mot en delvis dysfunktionell migrationspolitik utan att bli anklagad för Dina påhittade anklagelser. Jag vill på det allra kraftigaste vända mig mot Ditt förtal och avser att förbereda ett åtal mot Dig i detta sammanhang.

  Jag har aldrig någonsin uttryckt några negativa uppfattningar om andra folk eller om Du så vill raser (vad detta nu är) och anser detta är en extrem form av förolämpning. Min egen familj är i högsta grad internationell och min sonhustru är från Ghana. Finns det inga gränser för Din illvillighet och ondska!””

 92. Alienna

  Ha ha… Och den stollen hänvisar till ”vetenskapens anseende”. Tack vare honom har jag ingenting som helst till övers för KVA. En sammanslutning med dylika ledamöter, litar jag inte en sekund på.
  Han är ju faktiskt helt sjuk i huv’et.

 93. Ingemar #91,

  Jag tar också avstånd från Olle Häggströms nya nidskriverier om Lennart Bengtsson. Hans anklagelser om att Lennarts åsikter är baserade på rashygieniska tankar saknar saklig grund.

  Jag delar förvisso inte Lennarts åsikter om invandringen (på grund av den speciella situationen som en följd av OHs tilltag gör jag här ett undantag från vår ambition att inte diskutera invandring på denna klimatblogg). Jag är, som jag brukar framhålla, positiv till fri migration över landgränser med minsta möjliga statliga inblandning som jag ser som en individuell frihet som vi skall sträva efter i vår framtida värld (ungefär som att vi redan idag har en hel del frihet att utan så mycket statlig inblandning flytta inom Sverige, Norden och Europa).

  Men dessa viktiga frågor måste ju kunna diskuteras med full yttrandefrihet på till exempel bloggen Antropocene som Lennart gör. Man måste kunna uttrycka sina åsikter och delta i diskussionen utan att bli föremål för förtalskampanjer som syftar till att skada ens person.

  Tillägg: Bidragande till min åsikt om migration som en rättighet är bland annat en artikel av Lena Andersson:
  http://www.dn.se/ledare/kolumner/ratten-att-rora-sig-ar-absolut/

 94. #91 – Det är nog mest bara det gamla vanliga. Den som inte faller in i klimathotsalarmistiska ledet och svär trohet till att ’konsenus’ kan betyda nästan vad som helst som dess ’uttolkare’ hävdar, måste nedkämpas och förgöras, till nästan vilket pris som helst. Är det dessutom en meriterad klimatforskare är det behovet ännu långt större.

  Att som Olle, försöka hålla upp förevändningen om ngn kommentar på en blogg i en fullständigt annan fråga är både patetiskt, och ffa genomskinligt falskt (alltså även om Olle inte förstår sina bevekelsegrunder).

  Det räcker med att titta på reaktionen när Bengtsson accepterade att vara med i GWPF:s expertpanel. Där vi bla fick se Olles perverterade tolkning av Voltaires hållning on yttradefrihet, typ:

  ’Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för min rätt att själv använda yttrandefriheten till att baktala och därigenom skada dig, samt uppmana många fler att göra detsamma’

  #92 – Ja, den förevändningen, tillsammans med den anförda ’motiveringen’ visar väl också att det mer handlar om ’utrensing pga orena tankar’ än ngt annat. Och han har ju också tidigare försökt med precis det, att få journalisten Åke Ortmark utesluten.

  PS LB är ju själv lite hetsig och skriver ibland lite obalanserat, och kommer förstås inte kunna ’åtala’ Häggstrm DS

 95. (Attans, går det att korrigera html-formatteringen i efterhand?)

  [Jo det går, jag hoppas att jag flyttad avslutad blockquote till rätt position /Pehr]

 96. Alienna

  Pehr #93

  Förstår jag dig rätt, då jag tolkar det du skrev som att du är för en fri imigration till Sverige för IS..?

  [Fundera på en sak, men låt för all del inte detta bli en utdragen diskussion om migration på denna klimatblogg (läs Lena Anderssons artikel om du vill ha mer tankegods): I hur hög grad skall de som är emot mänskliga fri- och rättigheter själva åtnjuta sådana rättigheter? /Pehr]

 97. Ingemar Nordin

  Alienna #96,

  Nej, för gusskull, det här är inget forum för en diskussion om migration. Men det är relevant att påtala Olle Häggströms fäbless för att gå till personangrepp hellre än att diskutera i sak. Han har ju t.o.m. försökt höja sin snaskiga metodik till den nya normen för vetenskapen. Jag begriper inte hur en sådan clown överhuvudtaget hamnat som professor i matematisk statistik eller i KVA. Men kanske är denne slugger på gatunivå symtomatisk för vad svenska universitet och KVA står för idag?

 98. Alienna

  #97 Ingemar

  Jo, jag vet.
  Men jag blev så häpen, att jag bara var tvungen att fråga trots den totala OT- igheten.

 99. Gunnar Strandell

  Jag har uppfattningen att om Häggströms trånga åsiktskorridor får vara vägledande för KVA och forskningen i Sverige så är vi illa ute.

  Men sanningen är väl att det är Häggström själv som är ute på en ökenvandring, där han t.o.m. ödelägger den grund han står på. Medlem nr 704 i KVA är Svante Arrhenius, hyllad av Häggström för arbetet med växthuseffekten, men som också satt i styrelsen för Svenska sällskapet för rashygien.

  Min slutsats är att Häggström körsbärsplockar tankar och idéer för att göra en kräm som passar hans personliga åsikter och värderingar. Detta är inte i linje med vad som betecknar god vetenskap, utan snarare motsatsen. Häggström säger sig också bekämpa pseudovetenskap, men den striden görs bättre med vetenskap än galenskap.

  Länkar:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_ledam%C3%B6ter_av_Kungliga_Vetenskapsakademien
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius

 100. Mats G

  OH senaste påhopp är ganska svårt att hantera eller kommentera. Att ta avstånd är det bästa förstås.

  Av någon anledning när jag tänker på denna story så dyker det upp skorpioner i min skalle. Det finns lite stories om skorpioner som passar på OH i denna fråga.

  Den berömda om skorpionen som fick lift över floden av en groda men ändå stack grodan mitt i floden så grodan dog och därmed också skorpionen. Med sina sista andetag frågade grodan skorpionen, varför – nu kommer vi båda dö? För att det är min natur svarade skorpionen.

  En annan story om skorpionen är att när den är hotad till livet och det inte finns någon annan utväg än en horribel död så sticker den sig själv.

  Sånna tankar får jag när jag läser OH attack på LB. Annars är det svår att hantera och kommentera. Det är på för låg nivå för min egen del.

  Sen det Rasbiologiska tankegodset.

  Rasbiologi var en accepterad och vedertagen vetenskap ända till den dag de allierade öppnade portarna till de tyska koncentrationslägren, Då insåg man vad det kan leda till och de flesta tog avstånd från det. Innan upptäckten av Nazisternas illdåd så var den vite mannen normen. Allt annat var underlägset. Det fanns säkert en typ av rangordning. Klass var givet där en klass var överlägsna den andre. Det här var alltså inget konstigt innan nazisterna öppna våra ögon att människor hade olika värden.

  Nu vet vi bättre. Det finns ingen med få undantag som inte känner till detta. Att kalla någon rasist idag blir bara korkat.

  Att anse att man bör minska invandring är inte rasistiskt. Att utse en viss grupp som oönskade skulle kunna tolkas som det. Men att generellt vilja minska invandring har inget med rasism att göra.

  Visst man kan diskuterar cynism, rationalism och annat men rasism passar inte in i detta sammanhang,

  Pehr åsikt om att vi skall ha global fri rörlighet är en väldigt fin och liberal tanke. Den förutsätter dock vissa saker. Den enskildes ansvar. Du har ett ansvar att själv försörja dig. Du kan inte förvänta dig att bli försörjd bara för att du inte blir det i hemlandet.

  Ett annat dilemma är att vi är 9 miljarder människor idag. Det gör fri rörlighet mer svårhanterlig och det blir oansvarigt att bara slänga ur sig fri rörlighet. Det är att göra det lite för lätt för sig. Vilka skall lösa de problem som dyker upp om en miljard fick för sig att flytta till Sverige. Du Pehr?

  Well, det blev lite mer än jag tänkt från början.

 101. Ingemar Nordin

  Mats G #100,

  ”OH senaste påhopp är ganska svårt att hantera eller kommentera.”

  Man bemöter OH på exakt samma nivå som han själv förespråkar, dvs på rännstensnivån. För om du försöker bemöta på en saklig nivå medan din motståndare kör med fulargument så förlorar du. OH, som den aktivist han är, räknar med att klimathotsskeptiker inte kan hantera hans angrepp.

  Jag önskar Lennart Bengtsson lycka till med sin stämning!

 102. Mats G #100,

  Jag debatterar egentligen inte invandring, jag har bara blivit tvungen att säga något om var jag står på grund av mitt bloggande här. Jag hänvisar återigen till Lena Andersson som gjort stort intryck på mig med sin analys:
  http://www.dn.se/ledare/kolumner/ratten-att-rora-sig-ar-absolut/

  Ett intressant citat som Lena Andersson gör i sin artikel:

  ”Vi är alltid mitt i en process som vi inte vet hur den slutar, och därför ser vi det förflutna i ett försonande ljus, medan framtiden alltid verkar osäker”, skriver Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt i ”Migrationens kraft” (Hydra förlag 2012).

  Detta är lika bra sagt vare sig man menar rädslan för migrationen eller rädslan för klimathotet.

 103. Carbomontanus

  ”102 Björnbom

  Steika, der scora du en LAVD.

  En må jo være klar over at dette med å kunne krysse landegrensene og å kunne emigrere, det er jo en menneskerett.