Ny studie visar att periodiska processer styr klimatet

En ny tysk studie av professor Horst Luedecke and Carl-Otto Weiss visar att periodiska processer styr klimatet och att mänskliga koldioxidutsläpp vid en fördubbling av CO2-nivån endast har en marginell påverkan med 0.1 – 0.2 grader.

eike_11

Den röda linjen är de sex starkaste Fourierkomponenterna och den mörka blå linjen uppmätta temperaturen i Europa. Vad man hittade var en 65 årig period och en 200+ period.

65-års cykel är känd och kan spåras tillbaka till 1400-talet. Det kommer från PDO/AMO (Pacific Decadal Oscillation/Altlantic Multidecadal Oscillation). Varför dessa havsströmmar beter sig som de gör är inte klarlagt men cyklerna och påverkan på temperaturen är tydlig.

200+ perioden ovan kan inte säkerställas från uppmätta temperaturer då data endast finns för 240 år. Författarna har då kompletterat med proxies från stalagmiter. För de som kommer ihåg från skolan är stalagmiter droppstenar som växer underifrån.

Om vi nu gör en analys av solaktiviteten så finner vi en stark 208 års cykel [ref 2]:

eike_22

Genom att använda data från 1650 till idag kan en prediktion göras om framtida solaktivitet.

eike_33

FFT i figuren står för Fast Fourier Transformation och WTAR för wavelet analysis. FFT är en algoritm som används för att konvertera en kurva som beror av tiden till frekvenser (perioder).

Vi kan se en korrelation mellan sol och temperatur för 200+ årscykeln. PDO/AMO styrs inte primärt av solen. Författarna säger att temperaturen år 2100 kommer att motsvara den år 1870.

Om vi gör en Waveletanalys och betraktar vilka perioder som aktiva vid vilka tider så fås att 200 årscykeln är aktiv vart 2500:e år.

eike_44

Om vi betraktar figuren ovan syns tre stora röda ”öar” vid nutid, för 2500 år sedan och 5000 år sedan. Varför 2500 års perioden finns kan man spekulera över, det verkar inte vara känt.

SAMMANFATTNING

200+ cykeln kallas ”de Vries cykeln”. Den tillsammans med PDO/AMO kan förklara temperaturuppgången under 1900-talet. Att koldioxidutsläpp skulle påverkat i någon större omfattning kan uteslutas. Att globala temperaturen har stått stilla under 17 år kan förklaras av att PDO/AMO nu går mot sina negativa faser. Minimum nås 2035. Men den minskade solaktiviteten kommer att slå igenom så vi får rejält kallare till år 2100.

Min kommentar

Jag är som ni tidigare vet mycket skeptisk till ovaliderade prognoser. Detta gäller IPCC:s prognoser även om de numera kallas scenarier. Detsamma gäller prognoserna i studien ovan.

Bristen på förståelse av havsströmmar gör att IPCC-modellerna har en stor lucka. Det finns också kaotiska och okända inslag i klimatet. Men de närmaste åren kommer att visa om klimathotarna inklusive IPCC har fel med växthusgashypotesen. Sjunker temperaturen framöver eller fortsätter att stå nästan stilla så talar mycket för att solen och naturliga processer styr betydligt mer än vad IPCC säger. Å andra sidan om temperaturen stiger samtidigt som solaktiviteten minskar talar detta emot solaktivitetshypotesen. Spännande tid.

Ovanstående studie är baserat på teoretisk analys av temperatur och solaktivitet. Genom att betrakta historiska värden försöker man göra prognoser för framtiden. Likadan metod som IPCC använder med historisk anpassning. Men IPCC:s klimatmodeller går rejält snett nu. Att göra en anpassning till historiska data ger inga garantier för en bra prognos framåt i tiden. Vår kunskap om klimatet och vad som styr detta har alltför många blinda fläckar. Även om IPCC:s modeller falsifieras innebär detta inte automatiskt att solaktivitetshypotesen blir rätt. För övrigt finns det många olika solaktivitetshypoteser även om de gemensamt har att solaktiviteten styr klimatet på medellång sikt.

Referenser

[1]  H.Luedecke, A. Hempelmann, C.O. Weiss; Clim. Past.  9  (2013) p 447

[2] F. Steinhilber, J. Beer; Journ. Geophys. Res.: Space Physics  118  (2013) p 1861

[3] NoTricksZone – Climate reveals periodic nature, thus no influence by CO2

[4] Tysk version i eike-klima-energie.eu

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Periodiciteten bakåt går att spåra med denna typ av kurvanpassning tydligen. Fourieranalys-är det ett sätt att trimma in olika vågor?
  Jag är förtjust i just detta-men kanske på ett amatörmässigt naivt sätt!
  Genom att jämföra två tydliga perioder under 1900 talet med upp och nedgång före och efter 1950 gjorde jag en observation att CO2 efter 1950 kunde bidra med 0,2 grader till den ökningen av globala temperaturen.
  Här finns en tidigare sida med perioder:
  http://www.appinsys.com/globalwarming/SixtyYearCycle.htm

 2. Astrid Å

  OT. Kvällens Debatt på Svt1 kl.22.00 har en rubrik: Klimatfrågan blir lönsam industri för forskare och politiker? Det står inget om vilka som är inbjudna.

 3. lennart bengtsson

  Hej

  Detta slag av klimatverksamhet var vanligt förekommande under sent 1800-tal och kanske fram till andra världskriget och har som det ser ut lyckats överleva ända in i vår tid, vilket är förvånansvärt. ”Curve fitting” har alltid haft sin magiska attraktion för såväl börskurser som klimat och liknande. Det vetenskapliga värdet är däremot noll vilket visar sig om man skall använda det prognostiskt. Det är som spågummans kaffesump.

  LennartB

 4. Gustav

  #3, LB:
  Har detta verkligen ett så lågt värde? Utan att veta närmare antog jag att klimatmodellerna bygger på en hel del curve-fitting?

 5. Lasse

  #3 Lyssnar gärna på lite mer argument och lite mindre
  ”vi har gjort denna läxa och förkastat den”. Du föredrar kaotiska förklaringsmodeller verkar det som! Eller i alla fall prognosmodeller. Kanske är det relevant för dem med väder som mål. Men det är väl kanske därför klimatforskare bör lyftas in från annat håll!
  Att jämföra den med att spå i kaffesump är lite förklenande!
  Naturvetenskap är mer komplicerat än så!
  Hur ser du på havens strömmar tex! Är de ett resultat av väder?

 6. Ingemar Nordin

  Lennart B #3

  Curve-fitting av det här slaget må vara utan prognosvärde, men det slår hål på IPCCs argument att det inte ”finns något annat än CO2” (dvs naturliga processer) som skulle kunna förklara det mesta av temperaturuppgången under andra halvan av 1900-talet. Studien är en bra demonstration av att denna del av IPCCs argumentation helt enkelt är fel. Därmed faller deras ”bevis”.

  Det ser jag som gott nog.

 7. Björn

  Man borde snarare uttrycka det som så, att klimatets variation karaktäriseras av periodicitet. Det interna systemet reagerar med PDO/AMO, NAO etc, vars fenomen uppstår på grund av yttre faktorer som modulerar energin mot jorden. Denna energi är naturligtvis solbaserad, för vad skulle den annars vara? Men geometrin i det hela bestäms av planeternas inbördes variation. Ökade och minskade avstånd från solen varierar det totala inflödet av energi, alltså W/m2. Överlagrat på detta kan sägas vara solens egna variabilitet i magnetisk aktivitet, där vi kan se 11-årscykler etc. Ja, nog är det totala klimatsystemet, inkluderat det inre och yttre systemet, långt mer komplicerat än vad dagens klimatforskare som stöder AGW som huvudspåret, anser.

 8. Lars Cornell

  Där biter du dig nog i svansen Lennart Bengtsson #3. Jag tillhör de kunnigaste bland de okunniga. Från att på 1980 och 90-talen ha varit alarmist har jag i och med att min kunskap ökat sakta vandrat mot insikten att koldioxidens betydelse är mycket liten. Den är <0,6° enligt min åsikt eftersom återstrålningen numera huvudsakligen sker i stratosfären.

  Som ingenjör har jag ett annat förhållningssätt till de här frågorna än vad vetenskapsmän har.
  Det är som Per Welander skriver att de kommande fem åren blir mycket spännande.

 9. Magnus C

  Ursäkta om jag är skeptiskt lagd. Det är en sak att uppmätta temperaturer inte korrelerar mot koldioxidhalten. Men de korrelerar inte mot solaktiviteten heller. Det är möjligt att det finns en korrelation på långa tidshorisonter. Men då räcker inte våra korta temperaturserier på några hundra år till.

  Jag har inte sett någon temperaturserie som har någon tydlig periodicitet på 65 år. Kan någon hänvisa till vilken temperaturserie som avses?

  Det är lätt att hitta perioder som är varmare och perioder som är kallare. Men de infaller inte med någon periodicitet, utan verkar vara helt slumpmässiga.

 10. Jag anser att det är en väsentlig skillnad att påvisa cykliska perioder vilket är fallet här och det generella begreppet ”Curve Fitting”. Det är ju ostridigt att det finns cykliska perioder i detta fall och det måste kunna förklaras. Om god anpassning kan göras med de 3 ”grövsta” cykliska perioder så finns det bakomliggande orsaker. Börjar man sedan lägga till allt fler perioder blir det med största säkerhet en form av kurvanpassning vid de högre frekvenserna.
  Om man frångår att använda cykliska påverkansfaktorer vilket är fallet vid tex försök att förutsäga aktiemarknaden och med tex neurala nät och genetiska algoritmer och därvid stoppar in mer än 4 olika påverkansfaktorer och laborerar med olika transformationer av indata kan man vara nästan bergsäker på att få kurvanpassning. Att förkasta ovanstående resultat som kurvanpassning är okunnigt vad avser de ”primära” frekvenserna.

 11. Lasse

  #9 Se länk i min #1 För det är väl en fråga?
  Detta att CO2 styr är så etablerat att klimatmålen är relaterade till utsläppen.
  Riksrevisionen gillar inte dagens åtgärder. Kanske har de inte sett vilken enorm effekt dessa redan har fått på det som uppmålats som hot-temperaturen! http://www.dn.se/nyheter/sverige/stenhard-kritik-mot-regeringens-klimatarbete/

 12. Lennart B #3: Studien ovan är läsvärd då den visar att cykliska förlopp och naturliga processer skulle kunna förklara uppgången i temperatur på 1900-talet. Prognosvärdet för 2000-talet är däremot svagt.

  Att man testar en modell på gamla data är självklart. Problemen börjar då man för att få det att stämma skruvar på parametrar. I IPCC:s modeller har man bl.a. skruvat på parametrarna återkoppling (via vattenånga) och aerosoler. Detta är en slags curve fitting också. Som klimathotarna säger ”vi får det inte att stämma annars”. Detta är ett cirkelbevis och förutsätter att man förstår de naturliga processerna bra. Men det gör man inte. Därför saknar IPCC:s modeller prognosvärde. Sen finns det massor med andra svagheter med prognosvärdet i IPCC:s modeller som jag berört i tidigare artiklar.

  Även om modellen saknar prognosvärde kan den tillföra kunskap. Det gäller både IPCC:s modeller och matematiska modellen i tyska studien ovan.

 13. Lars Cornell

  Lasse #11. Jag tycker ändå att Riksrevisionen var mild i tonen. Sveriges ekonomiska satsning sker huvudsakligen i el-sektorn som ju redan är koldioxidfri – helgalet således.

  Utsläppen sker i transportsektorn och där är villrådigheten och den politiska okunnigheten total. Hur skall man göra? Biobränsle i tanken är inte en framkomlig väg. Batteribilar slukar jordens resurser och är enormt dyrt. Det effektivaste alternativet kärnkraft Gen4 för att tillverka syntetisk diesel/vätgas vill man inte veta av för det innehåller ordet kärnkraft.

 14. Johnny

  Klart intressant att SVT Debatt tar upp ämnet om klimatindustrin men jag förväntar mig inte särskilt mycket ifrån den. Tron på mänsklig klimatpåverkan och dess negativa konsekvenser är oerhört stark i Sverige och opponenter till denna idiotförklaras så fort de öppnar munnen. Jag har egen erfarenhet av att folk, alltså vänner och bekanta blir aggressiva och möter ens argument som om det var förintelsen eller alla människors lika värde man motsäger sig. Det är den nivån det ligger på.
  AGW är del av den svenska värdegrunden och den går inte att ifrågasätta. Sverige är unikt på många sätt och vill gärna isolera sig från omvärlden när denna inte bekräftar vad vi redan ”vet”.
  I Quick-dokumentären som gick på SVT var det tragikomiskt att höra om hur efter i forskningen om minnen/förträngda minnen Sverige var och vilken sektliknande mentalitet som rådde. Samma när man följer debatten om svensk skolpedagogik som inte längre refereras i utländska forskningsrön. Vi hamnar på efterkälken på område efter område pga att allt ska politiseras och nivån för debatter är otroligt låg.

 15. Stickan no1

  Vostok temperaturkurvan för de senaste 400.000 åren är helt klart periodisk
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Vostok_Petit_data.svg/400px-Vostok_Petit_data.svg.png
  Tror inte det är ett unikt undantag.

 16. Thomas P

  Spännande hur begreppet statistisk signifikans som i vissa andra sammanhang ses som så viktigt på denna blogg plötsligt glöms bort när det rör sig om sådana här kurvanpassningar. Det är annars totalt avgörande för om man skall sätta någon som helst tilltro till resultatet. Man kan ta vilka slumpdata som helst och se tendenser till cykler, speciellt om man som ovan tillåter sig att leka med att periodiciteten kan slås på och av och bara vara synlig ibland.

  Spännande också med hur Per Welander inleder med sitt ”har visat” för att beskriva studiens resultat som om han verkligen tror på den, för att i slutet på inlägget uttrycka sin skeptiskt, för att sen i kommentar #12 åter vara troende. Det är som han inte tror på studien och dess metodik man att han så gärna vill tro på dess resultat ändå.

  Vad all sådana här studier får fel om man jämför dem med klimatmodeller är att detta vad jag förstår är en studie som *enbart* tittar på en kurva över jordens medeltemperatur och försöker hitta periodicitet i denna. Klimatmodeller gör dock så mycket mer, de beräknar regionala temperaturer, nederbörds och vindmönster och förändringar i dessa osv. Det finns alltså så många fler sätt att testa hur väl en klimatmodell matchar verkligheten.

 17. Mats G

  Intressant. Jag tycker det stärker min egna idé om det hela.
  Jag tror på det cykliska, periodiska. Mycket talar för det.

  Varför är det det mest troliga. Jo, för mycket i naturen handlar om jämvikt. Vilket, när man funderar på det, är naturligt.

  Solen strävar efter jämvikt, Jorden strävar efter jämvikt.

  Min egen hemsnickrade fundering just nu. Som det verkar var lika valid som vems som helst. eftersom ingen egentligen vet.

  Ta bort solen och vad har jorden för klimat då. obeboeligt.
  Det säger oss att solen har stor inverkan på vår miljö.
  Ta bort jordens magnetfält och vad får vi då, obeboeligt.
  Ta bort vatten från Jorden och vad får vi då, obeboeligt.

  Nu när vi vet att dessa tre faktorer är avgörande för liv på jorden så kan man tänka sig att de har viss inverkan på klimatet.

  Solen tillför värme.
  Magnetfältet skyddar oss från skadlig strålning.
  Vattnet ser till att det blir precis lagom varmt.

  Det här har fungerat i miljontals år.

  Så länge dessa storheter är närvarande kommer det finnas liv på denna planet. Och ja, förmodligen mänskligt liv.

 18. Thomas Palm #15: Du gör nog bäst om du håller dig till din egen tro – klimathotstron. Din tolkning av min ”tro” och vad jag tycker och skriver blir så fel.

 19. Thomas P #15

  Det är EXAKT därför som klimatmodellerna ”går sönder” så fort man försöker förutsäga framtiden.
  Många inputparametrar. Anpassning mot historien och resultat? ”Curve Fitting”

  Det är ju så uppenbart! Det är bara att studera resultaten av dess ”klimatmodeller” så inser alla som arbetat med den här typen av modellering att de är ett utomordentligt exempel på kurvanpassning.

 20. Magnus C

  Lasse #11, med flera:
  Om man har en temperaturserie from 1850 till 2008, dvs 158 år, så kan man inte dra några slutsatser om periodicitet i denna tidsperiod om det bara finns två eller tre pucklar i denna tidsperiod. Om dessa två/trepucklar slumpmässigt råkat hamna med 65 år emellan, då blir periodiciteten 65 år.

  Jag måste faktiskt hålla med Thomas P på just den här punkten. Vad är den statistiska signifikansen? Om det funnits typ 5 st pucklar som alla hade 65 år emellan då hade jag blivit lite mer imponerad.

 21. Peter Stilbs

  Det slog mig just att det kunde vara intressant att göra en liknande analys på vad som finns sammanfattat i Bondepraktikan ?

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bondepraktikan

 22. Stickan no1

  http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_event

  ”Bond events are North Atlantic climate fluctuations occurring every ≈1,470 ± 500 years throughout the Holocene. ”

  ”The existence of climatic changes, possibly on a quasi-1,500 year cycle, is well established for the last glacial period from ice cores”

  Eller http://www.pnas.org/content/97/8/3814.full
  ”The 1,800-year oceanic tidal cycle: A possible cause of rapid climate change ”

 23. Lasse

  #19 Nu är det inte för att imponera som pucklarna plockas fram-du är väl ingen kamel?
  Det är för att beskriva att den hysteri som låg bakom klimatalarmen på 80-90 talen kanske var lite väl kopplad till en tillfällig? uppgång i ett mönster som upprepats under den del vi har mätt.
  Dvs vi vet inte är ett bra svar-bra mycket bättre än CO2!

 24. Stickan no1

  Skall väl lägga till att författaren till den andra länken om en 1800 års cykel är inte mindre än Charles David Keeling, känd för att namngett Keelingkurvan. Dvs CO2 mätningarna på Mauna Loa.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_David_Keeling

 25. Mikael W.

  Påståendet: ”koldioxid är en växthusgas” är en av ytterst få saker som är rätt i klimatfrågan då så många lögner sprids av domedagsprofeterna. Dvs koldioxid används i förhöjda mängder för att förbättra tillväxten i riktiga växthus. Men Jorden fungerar EJ som ett växthus där glastaket förhindrar värmen ifrån att försvinna som i en varm bil på sommaren. Den stigande värmen/vattenångan kyls ned av den ytterst kalla högre atmosfären och blir till moln och regn. Sol-värmen försvinner sålunda ut i rymden. Den hålls ej kvar på Jorden som isåfall skulle bli varmare och varmare. Al Gore visade att temperaturen på Jorden hängde ihop med koldioxidhalten tyvärr så visade han ej att koldioxidökningen kommer först 500-800 år senare pga utgasning från världshaven. Det tar nämligen ca 1000 år för vattnet att cirkulera runt i världshavet. Dvs temperaturökning på Jorden ger ökning av koldioxidhalten och EJ tvärtom!

 26. Peter Stilbs

  Såg just på Facebook att den aviserade SVT-debatten bytt ämne (till FRA) och att Jacob Nordangårds medverkan kommer i annat sammanhang.

 27. Slabadang

  Det var ingen myt!

  Oscillationer är ett spännande område. Havsforskarna och matematikerna var ense om att de rättuppstående monstervågorna som sjökaptener vittnat om var vandringsmyter. Dvs ända fram till att de blev dokumenterade och en avsliten livbåt som satt på trettio meters höjd på fraktfartyget Mûnchen blev startskottet för att gå till botten med om fenomenet fanns och i så fall helt i strid med de vågmodeller vetenskapen jobbade efter.

  Titta på de sista två sekunderna på denna video så ser ni den ”vägg” av vatten caledonian star möter.Det finns nu fler ”freakvågor” dokumenterade varav en på en Norsk oljeplattform där en våg avviker och är gigantiskt mycket större än de andra redan mycket stora vågorna.

  http://www.youtube.com/watch?v=c0id8HE1PHg

 28. Mats G

  #23#
  ”vi vet inte är ett bra svar”

  När jag studerade statistik för många år sedan så var det här min statistikprofessors favorit uttryck.

  ”Vi vet inte”

  När man håller på med forskning och vetenskap så är det ett bra förhållningssätt.
  Det är passande ödmjukt och det talar om att man är nyfiken på att lära sig något nytt.

  Det finns några ”sanningar” inom vetenskapen. Det har visat sig genom experiment eller praktiska tillämpningar. Higgs-partikeln och usb-minnen är två bra exempel.

  Inom vetenskapen klimatologi så finns det inga sådana ”sanningar”. kanske en dag men inte nu. Så för guds skull. Vänta med att tå några avgörande beslut tills vi vet. Förmodligen gör ni det i andra sammanhang. Förmodligen går ni ut gatan först när ni vet att det inte kommer någon trafik.

  #25
  ”Dvs temperaturökning på Jorden ger ökning av koldioxidhalten och EJ tvärtom!”

  Dag 1 i statistikkursen. Nonsenssammanhang. Glass orsakar drunkningsolyckor. Det kan man bevisa genom statistik.

  Det är avgörande att man har koll på sina parametrar man använder.

  Det är ju ganska nedslående att en hel värld verkar bortse från dessa grundläggande kunskaper.

 29. Slabadang

  BBC har gjort ett program om fenomenet !

  http://www.youtube.com/watch?v=0YVZn46KgTs

 30. Thomas P

  Det är så härligt med alla självutnämnda genier på den här bloggen som ständigt upprepar sina favoritteorier i full förvissning om att de vet bättre än alla andra, och ändå så ovilliga att ta diskussionen med de andra förnekarna och deras motstridiga teorier.

 31. Lasse

  #30 Thomas P Du glömde syfta på någons inlägg! Var det till #28 eller rent av till mitt #23
  Bägge hade en vinkling av att inte veta! Kanske genialt i din förutbestämda verklighet?

 32. Ingemar Nordin

  Thomas #30,
  ”ta diskussionen med de andra förnekarna”

  Skeptiker är inga nazister.

 33. Mats G. #28
  Att CO2-halten följer temperaturen med en eftersläpning på ca 800 år är inte en fråga om statistik utan en fråga om korrelation. Att så är fallet är visuellt åskådliggjort av Al Gore på de grafer han visar i filmen ”An inconvinient truth” även om han försökte använda grafen för att visa på motsatsen.

  Thomas P #30
  ”The growth of knowledge depends entirely upon disagreement” – Karl Popper

 34. Mats G

  #33
  ”Att CO2-halten följer temperaturen med en eftersläpning på ca 800 år är inte en fråga om statistik utan en fråga om korrelation”

  Tack för det klargörande Ingvar.

  Hoppas min poäng ändå gick fram.

 35. Thomas P

  Lasse #31 Det var så många inlägg #1, #6, #7, #8, #19, #25 osv. Alla tror sig veta hur det egentligen ligger till, vare sig det är en fast övertygelse om att det bara är solen som styr alla klimatvariationer till olika idéer om varför CO2 inte kan ha någon betydelse eller varför klimatmodeller omöjligt kan fungera.

  Ingemar #32 Jag kallade dig förnekare, inte nazist. Sedan du kalla mig antisemit tycker jag du skall varas väldigt, väldigt försiktig med dina krokodiltårar.

  Ingvar #33 ”The growth of knowledge depends entirely upon disagreement” – Karl Popper

  Men det förutsätter att de som inte är överens diskuterar med varandra och försöker komma fram till en sanning, något som förnekarna här är väldigt ointresserade av. De nöjer sig med att framföra sina egna favoritidéer och nästan hur knäppa de än är så slipper de riskera mothugg. Däremot idiotförklarar de naturligtvis gärna alla motståndare.

 36. Peter F

  Thomas P #30

  Och vem har utnämnt Dig ?

  Jag antar att det är Du själv :o)

 37. Jimmy

  Totally OT
  Julhälsning från Greenpeace!
  Tomten måste ställa in Julen p.g.a. smältande Arktis-is.
  Se videolänk på WUWT

 38. Thomas P

  Peter F #36 Jag är inte expert, har aldrig kallat mig expert och är inte den som försöker hitta på egna teorier till varför den etablerade klimatvetenskapen är fel.

 39. Och varför skulle en dialog vara fruktbar med dig? Som kallar människor med andra åsikter för ”förnekare” med de otrevliga associationer som det ger. Det har påpekats många gånger men du envisas, Du vill vara otrevlig? Det är din ”modus operandi” att vara otrevlig?
  Och inte gör du dig besvär med att diskutera själva kärnfrågan om ”Curve Fitting” i mitt inlägg. Du tar en mening och använder den som tillhygge. ÅIgen skall jag från och med nu sluta rikta några inlägg till dig

 40. Peter F

  Thomas P
  ”Det är så härligt med alla självutnämnda genier på den här bloggen som ständigt upprepar sina favoritteorier i full förvissning om att de vet bättre än alla andra,,,” Jag är inte expert, har aldrig kallat mig expert,,,”
  Varför ska man då läsa dina inlägg som aldrig tillför något konstruktivt ?

 41. Johan E

  #28, #33 o #34

  Climate Change Group I, 2013
  http://www.youtube.com/watch?v=6yiTZm0y1YA

  Under en sekund, vid 2:02 ser man att den varmare temperaturen föregår ökningen av koldioxidhalten. Jag tror att det var precis samma bild Al Gore visade i sin dokumentär. Al Gore sade att förhållandet var komplicerat. Nu visades bilden en sekund. Inga komplikationer.

 42. Björn

  Thomas P [35]; Jag tror åtminstone inte mig veta hur det ligger till. Mitt resonemang är hypotetiskt eller ett stöd för någon hypotes. Däremot tror jag nämligen inte att CO2 har den stora betydelse i den synliga väder och klimatutvecklingen som pågår och alltid har pågått. Klimatsystemet består av två delar, det inre och det yttre. Jag hävdar att det inre systemet är modulerat och beroende av det yttre systemet. Låt oss leka med en analogi där vi antar att det inre systemet är insidan av en boll och ytterdelen vetter mot det yttre systemet. Bollen befinner sig i konstant temperatur +20 grader vilket säger oss att den inre temperaturen är den samma efter ett visst insvängningsförlopp och miljön har dessutom ett visst inre tryck. Om vi värmer upp den yttre luften så ökar det inre trycket i bollen och tvärtom, sänker vi den yttre temperaturen så minskar det inre trycket och naturligtvis även den inre temperaturen. För att öka eller minska den inre miljöns temperatur och tryck inifrån, måste det finnas ett variabelt inre system, men märk väl att detta system måste drivas av en inre energikälla. Analogt med klimatsystemets inre system, så förstår vi att det inre systemet inte självt kan öka sin energinivå utan tillförsel från det yttre systemet. Den inre miljön förändras när solens energi ökar eller minskar, vilket är oundvikligt på grund av de termodynamiska lagarna. Tack vare havens värmeabsorption och i första hand vattenångan, får vi ett relativt jämnt inre klimat. Men, det inre klimatet kommer alltid att påverkas och vara beroende av solens variabla energitillförsel. Om solen nu går in i en fas med lägre aktivitet, kommer naturligtvis detta att märkas på väder, vind och klimat. Den energi som finns i haven gör att det hela inte blir alltför dramatiskt, men oundvikligen kommer förlusten av energi från solen att märkas på den globala temperaturen.

 43. Thomas P

  Ingvar #39 du är totalt hemmablind. Detta är en blogg som konsekvent kallar oss som accepterar klimatforskningens huvudfåra för ”alarmister” med de negativa associationer det ger. Ofta får man värre tillmälen som ”femfemma” etc. Hela bloggens modus operandi är att anklaga de som inte delar era åsikter (dvs att AGW är en bluff) för att vara idioter, bedragare eller liknande. Så kom inte och gnäll över att tonen är otrevlig, det är något som bloggens ansvariga bestämde redan när de gav den namnet ”The Climate Scam”.

  Du skrev ”Det är ju ostridigt att det finns cykliska perioder”, men det var ju just det jag bemötte med mitt inlägg: finns det någon signifikans i de perioder Per tycker sig se? De som hävdar att sådan här cykler inte har någon prediktiv förmåga tar dem uppenbarligen inte själva på allvar.

  Peter F #40 ”
  Varför ska man då läsa dina inlägg som aldrig tillför något konstruktivt ?”

  Du väljer naturligtvis själv vilka inlägg du finner värda att läsa och bemöta. Uppenbarligen finner många mina inlägg tillhöra den gruppen.

 44. Lennart, Magnus, Thomas m fl
  Jag tycker det är att sätta på sig skygglappar att avvisa alla andra perioder än ettårscykeln. Att gå direkt från linjäranpassning och sedan hänvisa till ”kaos”, är att underutnyttja verktygslådan.
  Med risk för att verka tjatig vill jag påminna om Scafettas Fourieranalys av HadCRUT3 temperaturdata. Han får ett spektrum med fyra starka perioder: 9.1 år, 10-11 år, ca 20 år och ca 60 år plus en linjär ökning. Jag medger dock att 60 år kan vara lite för mycket, med tanke på mätområdets omfattning. (https://www.klimatupplysningen.se/2012/01/17/mer-harmonisk-analys/ och referenser däri)
  Han kontrollerade sitt resultat genom att analysera endast halva mätområdet, och sedan nyttja frekvenser och koefficienter för att jämföra med den andra halvan och fick god överensstämmelse!
  Han visade också att GCM-modellerna, föga överraskande, undertryckte de periodiska variationer som finns i de mätta temperaturerna.
  Några referenser:
  N. Scafetta, Testing an astronomically-based decadal-scale empirical harmonic climate model versus the IPCC(2007) general circulation climate models Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, (2011) doi:10.1016/j.jastp.2011.12.005e kan hämtas från: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682611003385

  Physics Today, Mars 2008: Is climate sensitive to solar variability?” handlar primärt om skälen för att inkludera periodiska astronomiska förlopp i klimatvetenskapen. Den finns tillgänglig på: http://www.physicstoday.org/resource/1/phtoad/v61/i3/p50_s1?isAuthorized=no

  och nyligen:
  N. Scafetta Earth-Science Reviews 126 (2013) 321–357 ”Discussion on climate oscillations: CMIP5 general circulation models versus a semi-empirical harmonic model based on astronomical cycles”

 45. Björn

  C-G Ribbing [44]; Jag vill bara tillägga att detta med fourieranalys används inom mättekniken med hjälp av s.k FFT-analys (Fast Fourier Transform). Man kan alltså analysera vilken godtycklig kurvform som helst och leta efter innehåll av diskreta frekvenser som exempelvis övertoner. Ja, varför inte leta efter periodicitet i temputvecklingen?

 46. Thomas P

  Ribbing #44 Från ursprungsinlägget har vi cykler på 65, 208 och 2500 år och här får vi nya förslag på 9.1 år, 10-11 år, ca 20 år och ca 60 år. Många cykler blir det… Vi kanske skall dra upp Theodor Landscheidt också för att få några till periodiciteter att välja på.

 47. Lars Cornell

  Johan E #41
  Det är intressant det där. I den youtube länk du gav finns Thomas Stocker. Jag reagerar mycket negativt på det han säger – det är inte trovärdigt.
  Han yttrar sig med ett politiskt budskap i kraft av att vara vetenskapsman och det blir fullständigt fel.

  En trashas kan inte lura dig för då är du på din vakt. Men en till vetenskapsman förklädd politiker kan lura skjortan av dig därför att han verkar vara tillförlitlig. Därför är det sådana människor som främst engageras för att stå i förgrunden för reklam och politiska manifestationer, WWF, Romklubben mm. Med min bedömning är Thomas Stocker en fullfjädrad hästskojare. Om han själv tror på det han säger vågar jag inte ha någon åsikt.

  Bed mig inte förklara närmare, för det kan jag inte. Det är min erfarenhet, känsla och fingertopgefühl som ger det budskapet.

 48. Johan E

  #47 Lars Cornell.

  Märk det finstilta i slutet. IPCC skriver att vetenskapsmännen uttalar sig som privatpersoner och att de inte nödvändigtvis återspeglar IPCC ståndpunkter.
  Det är en brasklappp som heter duga!
  I övrigt kan märkas att ingen talar om prognoser. De tycks veta att man inte kan prognostisera utgående från simuleringsmodeller. De säger projicera. Men nämn en journalist som vet skillnaden!

 49. tolou

  Johan E
  Stocker säger att mänsklig påverkan är klarlagd och att det baseras på resultaten av klimatmodellerna.
  Men klimatmodellerna är intrimmade för att påvisa just inflytandet av co2 utsläpp, och de har med all önskvärd tydlighet visat FEL utfall.

  No futher questions.

 50. Thomas #46
  Du får se upp med att dagens inlägg handlar om den europeiska temperaturen, under det att Scafetta studerat den globala. Och framför allt – 208 år och längre tidsperioder förlitar sig på proxies, med allt vad detta innebär av osäkerhet och dålig tidsupplösning. Det har Mann bevisat med noggrant utvalda kottar:). ”Ca 60 år” och ”65 år” det är så nära att de kan sägas bekräfta varandra. Ca 11 och och 22 år är välkända perioder för solvariationer – ifrågasätter du också dessa??

 51. LBt

  Som jag förstår denna tyska studie kommer det inte att dröja länge innan vi vet om den innehåller något av värde eller ej, 5-10 år på sin höjd. Och det är ju bra.

 52. Thomas #43,

  De ansvariga för den här bloggen har bestämt att bloggen skall heta Klimatupplysningen, inte The Climate Scam. Du lever i en förgången tid och inte bara i fråga om bloggens namn.

 53. JF

  Thomas P har tyvärr utvecklats till ett troll på den här bloggen. Jag har följt den ganska länge och tidigare fanns det resonemang och länkar från Thomas som gjorde att jag lättare kunde bilda min egen uppfattning om tråden.
  Kanske beror TP nuvarande agerande på att hans argumentationsbas helt enkelt fallit ihop och nu finns det bara kvar att allmänt jävlas i stället för att antingen fortsätta argumentera eller sluta delta i debatten. Synd för jag har nytta av att få två sidors åsikter för att kunna bilda mig en egen åsikt.

 54. lennart bengtsson

  *44

  C-G mm

  Baserat på observerade data serier kan mam lätt härleda lämpliga autokorrelerationer, där det klart framgår att vi har att göra med ett rött spektrum. ( Magnus visade detta för Uppsala och Stockholm) Detta stöds också av vår erfarenhet att prognosera klimatvariationer som har varit och är ett ständigt misslyckande. Om man nu genererar en kurva över en lämplig parameter som olika temperaturer, regionala medeltemperaturer etc. med de autokorrelationer man tidigare erhållit kan man producera ett oändlig antal kurvor över arbiträra tidsperioder. Alla dessa förlopp är i princip tänkbara eller möjliga. Om man sedan gör en Fourieranalys eller liknande av dessa kommer man att också att finna olika slag av lågfrekventa perioder som kan filosofera över. De har emellertid ingen fysikalisk mening. Problemet är identiskt med att spela krona och klave för långa perioder eller analysera the ”drunkers walk”. Gör gärna tankeexperimentet med hjälp av en slumptalsgenerator. Det väder/klimat vi har haft är bara ett av ett oändligt antal möjliga tillstånd medan framtiden däremot kan producera allt som ryms inom en probabilitetsfördelning. Det kan å andra sidan beräknas med hygglig sannolikhet menar jag.
  Hälsar

  lennart

 55. Guy

  HJÄLP!

  Jag har inte kommit på hur jag skall hitta en specifik sak/ord här i trådarna. Det ända jag får upp är dom trådar som möjligen innehåller det jag söker.

  Nu skulle jag villa få tag på en undersökning som gällde minskande molnighet dom senaste åren. Det är fråga om en länk , vill jag minnas. Är det någon som kan hjälpa mig?

 56. Thomas P

  Pehr #52 Visst, ni kan försöka retuschera bloggen genom att byta namn, men bloggens innehåll är densamma, förutom det att ni tappade bort era sidor med ”vetenskaplig” introduktion till ämnet i namnbytet, vilket jag ser som en ironisk belysning till hur lite allvar ni menade med den. Inlägg som det om ”domedagsklockan” visar att ni fortfarande är mer intresserade av era konspirationsteorier.

  Ribbing #50 ””Ca 60 år” och ”65 år” det är så nära att de kan sägas bekräfta varandra.”

  Det som bekräftas är bara ditt önsketänkande. Det går som redan konstaterat alltid att hitta något som ser ut som cykler även i slumpvisa data, och om man sen tillåter sig att säga att cykler som har något sånär lika period bekräftar varandra då har man gjort det helt oundvikligt att man hittar dem. Det är ingen av er cyklister som verkar det minsta sugen på att ta upp min handske om det där med statistisk signifikans.

 57. Mats G

  #55

  Ctrl-F brukar funka för det mesta.

 58. Lasse

  #54 Lennart B
  Detta kaosartade beteende kan väl bero på att du rör dig i ett lufthav snarare än djupa havet?
  Jag försöker förstå din kaosteori.
  Har du även studerat havsströmmarna?
  Nu har jag inga siffror på det -men säg att atmosfären har 1/1000 till 1/10 000 del av havens energiinnehåll. Att strömmar rör sig i cm/s takt jfrt med m/s. Men att de är världsomspännande.
  Där finns en tröghet som vi kan vara tacksamma för. Men är de helt periodlösa?

 59. Thomas P

  Guy #55 Om du har lämpligt sökord fungerar google bra. Sök bara på ”sökord site:https://www.klimatupplysningen.se

  När jag skulle kolla råkade jag få fram den här gamla tråden som visar hur lite som hänt på fem år här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2008/04/04/vaxthuseffekten-en-bluff/
  Det finns alltid någon aktuell artikel eller teori som påstås bevisa varför AGW är en bluff, och när de gamla blir utslitna så drar man fram någon ny.

 60. Mats G

  #56

  Namecalling åt vilket håll det än är tillför inte så mycket i sak.
  Jag har varit borta från klimatdebatten ett tag men ser nu att det kan finnas en öppning för en saklig debatt.

  Visst kan man hitta mönster och cykler och allt möjligt i data. Sedan gäller det och analysera dem och avgöra om de har signifikanta eller inte. Jag har gått lite djupare på vissa saker än andra och det slutar för det mesta med att det är bara hypoteser. Man får acceptera det. Där är vi nu. De som påstår sig veta eller bär på sanningen är uppenbarligen fel ute.

  Trovärdigheten i den etablerade bilden(hur den nu kunde bli det) har tappat i trovärdighet ju mer felaktigheter som har uppdagats.

  När vi nu inte har någon ”sanning” inom klimatforskningen så blir det så här. Myriader av funderingar. Den ena mer fantastisk än andra.

  För egen del så tror jag inte det blir ett dugg bättre att skrika sig blå att jag har rätt och ni har fel i ett sådant läge,

  Fram med bevisen. Fram med ”sanningen”. Då kan vi ha en gemensam utgångspunkt och vi kan gå från det.

  Innan dess så får alla stå ut med viss kaos.

  Min invändning i det hela är att en del tycker att det är lämpligt att ta stora politiska beslut på hypoteser. Jag anser att det är fel och kommer att visa sig vara olyckligt. Vet ej om det är att vara konspirationsteoretiker eller ej men den ståndpunkten har jag för jag tycker den är rimlig.

 61. ThomasP #56,

  Bloggens namn ändrades därför att styrelsen för föreningen Stockholmsinitiativet ansåg att namnet gav en felaktig bild av föreningens inställning till klimatfrågan. Många som sympatiserar med föreningens ändamål hade klagat på det tidigare namnet, en del ville medverka som gästskribenter men avskräcktes av bloggens namn.

  Ditt påstående att vi inte tar upp nya saker på bloggen är orättvist enligt min mening. Eftersom jag inte är tankeläsare kan jag inte veta vad som ligger bakom din totala missunnsamhet mot de flesta som medverkar här. Jag kan bara gissa men håller detta för mig själv. Kanske min gissning bara är en konspirationsteori 🙂

  Du motsäger dig själv när du nämner den nya boken Domedagsklockan av Svenolof Karlsson, Jacob Nordangård och Marian Radezki med en inledning av DNs tidigare chefredaktör Hans Bergström. Vi har presenterat denna nya bok här på bloggen, alltså en nyhet tvärtemot vad du påstår inte skulle finnas här.

  Domedagsklockan är en uppmärksammad nyhet genom den debatt som skett i DN och andra media och det erkännande som getts på DNs ledarsida av att de problem som boken tar upp är viktiga.

 62. Thomas P

  Pehr #61 Jag anser tvärtom att gamla namnet gav en mycket mer rättvisande bild av vad ni fortfarande tycker, även om jag förstår att ni av PR skäl bytte till ett mer välklingande namn. Det är bara leva med att gamla namn hänger med, ibland väldigt länge. Ni har ju fortfarande kvar domännamnet theclimatscam.se även om det pekar till denna blogg så helt har inte ni heller glömt det.

  ”Ditt påstående att vi inte tar upp nya saker på bloggen är orättvist enligt min mening”

  Något sådant påstod jag inte. Det jag skrev var tvärtom ”Det finns alltid någon aktuell artikel eller teori som påstås bevisa varför AGW är en bluff, och när de gamla blir utslitna så drar man fram någon ny.”

  Just nu är det Domedagsklockan och kolcykeln medan G&T:s teorier är glömda liksom en hel massa andra ni lanserat genom åren, och om något år till lär på samma sätt GP:s kritik mot kolcykelmodeller vara glömda medan ni plockat fram något helt annat. Så länge ni kan så tvivel om AGW är det inte så noga.

 63. Thomas P

  Mats G #60 ”Min invändning i det hela är att en del tycker att det är lämpligt att ta stora politiska beslut på hypoteser. Jag anser att det är fel och kommer att visa sig vara olyckligt. ”

  Som jag påpekat många gånger tidigare har vi inget val. Att fortsätta med ”business som usual”, dvs anta att AGW inte är något att oroa sig för, är också ett politiskt beslut. F.ö. fattas i stort sätt alla politiska beslut på hypoteser som ofta inte är speciellt välgrundade. Det finns inget val eftersom det inte finns några säkra teorier om vad som är ”rätt” beslut i de flesta av de frågor som politiker har att ta ställning till. Detsamma gäller för den delen även företagsledningar.

 64. Lasse

  #63 Thomas P
  Vad är detta AGW för något?
  Är det den samlade påverkan på temperaturen vi sett sen år 1900? eller sen 1970 ?
  Är det modellberäkningen av framtida höjning?
  Är det 2 gradersmålet?
  Tycker du att ”science is settled” dax att agera?
  Kosta vad det kosta vill i form av välstånd och välståndsspridning?
  Detta att vi inte har något val -hur ser du då på den utveckling som pågår-vrålar du?

 65. Thomas #62,

  Så vad är då enligt dig mina åsikter i klimatfrågan? Jag frågar för att jag inte känner igen mig själv i den bild du ger.

  Vad är för övrigt G&Ts teori?

 66. tolou

  Ang. 60 års cykler så ger det långa medelvärdet av global temperatur detta utseende:
  http://climate4you.com/images/HadCRUT4%2050yr%20AnnualTrendSinceDecember1899.gif

  Så det är väl tydligt vilket läger man tillhör om man anser att ”this time is different”, eller inte.

 67. Mats G

  #63

  ”F.ö. fattas i stort sätt alla politiska beslut på hypoteser”

  Jag kan sträcka mig till: en viss utsträckning.
  Politiska beslut kan ju vara politiska, visionära dvs de behöver inte vara ett dugg förankrade i verkligheten. Jag tror både du och jag har sett vad det kan leda till.

  Men det finns graderingar på de beslut som skall tas. Med ett kraftigt påstående så krävs starkare bevis.

  AGW ÄR ett av de starkaste påstående i modern tid. Därför krävs det starka bevis.

  Vad är det värsta som kan hända. Haven stiger med 10 m. Kan vi hantera det? Ja.
  Kommer klimatet kollapsa så att allt liv dör på planeten Nej.

  Dessutom så kommer detta ske gradvis. Om AGW är ett problem så kommer det märkas. tills det gör det så blir det svårt att göra drastiska förändringar. Det är människans natur. En kamp mellan lättja och förnuft.

  Men, jag kan nu relaxa en hel del. Det finns ingen politisk uppslutning kring det här globalt längre. Det fönstret har stängts. Den Svenska regeringen har argumenterat att de största miljövinsterna kan göra utanför rikets gränser och i det stora hela är Sverige en småfisk.

  Så som jag bedömer det kommer inga alltför stora politiska dumheter nu göras.

  Det innebär ju inte att vi skall sluta ta miljöhänsyn i olika frågor.
  Men en saklig debatt baserad på fakta som inte påverkas av känslor tror jag alla är betjänta av.

 68. Lasse

  #66 Intressant kurva att spekulera kring.
  60 årsperioden ser man tydligt. Topparna ligger kring 0.012 resp nu 0,015 och bottnarna kring -0,004 resp 0,00 (grader per år)
  Om CO2 ges en betydelse för skillnaderna så ligger den kring 0,003 eller 0,3 grader per 100 år.

 69. Thomas P

  Pehr #65 Jag beskrev bloggen i stort, du är väl något av en avvikare som i alla fall försöker vara vetenskaplig till skillnad från Peter och Ingemar. Dock är du uppenbarligen också lite lat, vad ”G&T” är famgick tydligt av min länk: Gerhard Gerlich och Ralf D. Tscheuschner, ”Falsification of the atmospheric CO2 greenhouse effects within the frame of physics” en ovanligt usel vetenskaplig artikel som på sin tid hyllades på flera förnekarbloggar.

 70. Jimmy

  #37
  Här kommer länken till Jultomten

  http://mash.network.coull.com/activatevideo?video_provider_id=2&pid=8165&website_id=9871&width=640&height=390&embed_type=IFRAME&video_provider_url=http%3A//www.youtube.com/embed/wr2LCTdIzd4%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26fs%3D1%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26wmode%3Dtransparent

 71. Guy

  Tack för vinkarna Mats G och Thomas P #57och 59.

 72. Thomas #69,

  Du skickade inte med någon länk till mig om denna gamla artikel som jag själv aldrig intresserat mig för. Jag förstår nu att du menar länken som var i en kommentar till Guy. Men denna länk går till ett blogginlägg av Maggie från 2008 där hon meddelar att hon just har fått tips om denna artikel.

  Som sagt, Thomas, du lever i en förgången tid 🙂

 73. Thomas P

  Pehr #72 Jag gav en länk till en diskussion om artikeln, var det så svårt för dig att begripa? Världen eller ens denna blogg handlar sen inte bara om dig, utan andra här har intresserat sig för artiklar som G&T, Miskolczi m fl rena dumheter. Eftersom min poäng var hur lite som förändrats sedan denna blogg hette TCS så var det naturligt att jag gick tillbaka i tiden. Samma påhopp från Jonas N, den annars så talföre Christopher E som vägrar säga vare sig bu eller bä om G&T:s dumheter, Håkan Sjögrens förnekande av CO2:s växthuseffekt etc. Men jag förstår att du gärna glömmer förfluten tid och alla dumheter ni presterat genom åren.

 74. Thomas #73,

  ”Jag gav en länk till en diskussion om artikeln, var det så svårt för dig att begripa?”

  Det är faktiskt du som har problem med förståelsen. Fattar du inte att jag inte läste din kommentar adresserad till Guy, först i samband med mitt svar #72 läste jag denna kommentar eftersom jag då förstod att du avsåg en länk i en annan kommentar än ditt svar till mig.

  Det är så typiskt för dig att komma med sådana där efterslängar. I det här fallet var det dessutom i ogjort väder. Förstår du inte hur ohyfsat detta är?

 75. Ingemar Nordin

  Thomas P,

  Nu har du i inlägg efter inlägg ägnat dig åt ad hominem och allmänt hackande på denna blogg. Du är som en raspig skiva som spelas om och om igen. Hur skulle det vara om du kom med någon saklig invändning mot själva huvudinlägget?

  Eller har du helt tappat stinget efter att vi överbevisat dig om att IPCCs bevis för att de antropogena utsläppen är de som driver klimatet inte håller? Uppenbarligen finns det många alternativa möjligheter till temperaturstegringen i slutet på 1900-talet än just antropogent CO2, varav den (nya!) studie som Per W presenterat här är en.

 76. Thomas #73,

  ”Men jag förstår att du gärna glömmer förfluten tid och alla dumheter ni presterat genom åren.”

  Självklart lägger jag inte alla gamla diskussioner i kommentarsfälten på minnet, särskilt inte om jag inte själv har varit involverad i diskussionen. År 2008 kommenterade jag för övrigt mest på UI om jag minns rätt. Jag gick på allvar över till den här bloggen omkring årsskiftet 2009/2010, tror jag det var, när jag insett att man på UI har dolda agendor.

  Du sätter dig på höga hästar här men jag har en känsla av att du själv har åstadkommit minst lika mycket dumheter som andra under årens lopp.

 77. Thomas P

  Ingemar #75 ”Hur skulle det vara om du kom med någon saklig invändning mot själva huvudinlägget? ”

  Hur skulle det vara om någon gitte bemöta det huvudsakliga argument jag kom med: att jag ifrågasatte den statistiska signifikansen av sådana här perioder, vilket även Lennart Bengtsson ifrågasatt i starka ordalag. Ta t ex första figuren. Den innehåller tydligen två fourierkomponenter och varje komponent har fas, amplitud och frekvens som fri parameter, dvs vi har sex fria parametrar. Att lyckas få till en hyfsad kurvanpassning med sex parametrar är inte förvånande. Tror du själv att den har någon signifikans, dvs att vi kommer att få ett sådant ras i temperatur som förutses?

  Sen har Per W inte kommit med någon alternativ förklaring till temperaturstegringen. En förklaring skulle innebära någon sorts motivering till de påstådda cyklerna, ett sätt att testa dem etc. Rimligen har cykler, vad de än beror på, effekter annat än på just jordens medeltemperatur och dessa effekter bör vara mätbara. Detta givet naturligtvis att de inte är bara brus.

  Sen ägnar jag mig inte åt ad hominem utan åt meta ad hominem, en så användbar term som Pehr lyckades gräva upp 🙂

 78. Peter Stilbs

  Jimmy #70 – det är ju inte Jultomten – det är Carson i Downton Abbey…

 79. Thomas

  Du behöver skärpa till dig både vad avser din logik och din konsistens map vad du anför.

  Och någon som i tid och otid anser sig behöva prata om ’förnekare’ bör knappas klaga över att den inte blir tillräckligt hövligt tilltalad. ’Förnekare’ är fortfarande ett idiotord i klimatdebatten, och den som använder det använder således idiotbegrepp i sin … ehrm .. ’argumentation’

  Och jag har inget minne av att G&T hyllades. Men den omnämndes och diskuterades på sin tid. Jag står också fortf för de kommentarer jag gjorde om arbetet. Och redan då var du angelägen om att andra skulle disktuera den och tom spekulera i vad ytterligare andra trodde om den. Det var närmast bisart! Du verkar fortfarande ha en hang-up angående det.

  (Jag ögnade nyss igenom tråden, och vilka dina problem än var då så verkar du ha kvar dem. Att korrekt kunan återge/referera både kommentarer eller artiklar mm verkar vara ngt du har särledes svårt med)

  Vidare: Det känns ganska bra att jag under åren inte har behövt korrigera eller ändra min uppfattning om klimathotet. Och att jag (mfl) har fått rätt på i princip samtliga punkter där vi utalade tydliga uppfattningar. För dig Thomas måste det vara närmast tvärtom även om du säkert förnekar(!) det. Men jag menar att din frustration och dina allt yvigare utfall ändå pekar på att verkligheten börjar tära ganska påtagligt på tron eller dogmerna …

  Jag ser som sagt ytterst sällan att du öht vill/vågar/kan diskutera i sak. Nu är det alltså kommentarer om kommentarer från pre-ClimateGate-eran som du vill älta …

  Ja vassago!

 80. Lasse

  #77 Thomas P
  Äntligen på banan!
  Fas amplitud och frekvens:
  Frekvens är väl 60-65 år resp 200+
  Fas framgår väl av 1900 talets utveckling för 65 års cykeln.
  Amplitud.
  Framtiden kan inte förutses men bakåt kan vi leka fritt. Är detta orimligt?
  AGW ger ingen förklaring alls till perioderna!

 81. Ingemar Nordin

  Peter S #78,

  Va´, är det inte jultomten utan Carson i Downton Abbey? Han är ju en härligt stockkonservativ butler – en värdig företrädare för Greenpeace må jag säga; oförmögen att ändra sig i ljuset av nya vetenskapliga fakta, men alltid till lags inför vad makthavarna säger. 🙂

 82. Ingemar Nordin

  Thomas P #77,

  Nej, det är självklart att jag inte anser att en kurvanpassning har något prognostiskt värde i sig. Så alla bör ta prognoserna med en nypa salt. Men i detta fall så finns det en allmänt accepterad klimatmekanism (havsströmmar) som ligger till till grund för (den hypotetiska) förklaringen. Det räcker för att visa att IPCCs bevis inte håller.

  För att motbevisa denna möjlighet (vilket IPCC alltså inte har gjort) krävs att de kvantifierar havsströmmarna och deras effekter och visar att denna mekanism är otillräcklig för att förklara uppvärmningen i slutet på 1900-talet. Eller menar du att IPCC har gjort det? Och i så fall har du någon referens till detta?

 83. Thomas #77,

  Meta ad hominem blir det endast fråga om när argumentet syftar till att motverka någon annans ad hominem.

  Exempelvis så påvisade jag i #72 att du missförstått varför jag inte hade sett den länk som du skickade till Guy. Vidare påvisade jag att du hänvisade till en gammal diskussion från 2008 vilket stöder min kritik att du gärna ägnar dig åt det som varit för många år sedan.

  Som svar på detta tillgrep du ad hominem i #73 med bland annat en eftersläng.

  Jag svarar då i #74 och #76 med ad hominemargument och dessa är då meta ad hominem eftersom de avser att motverka ditt användande av ad hominem i #73.

  De ad hominem som Ingemar kritiserar dig för är inte att betrakta som meta ad hominem.

 84. Magnus C

  Thomas P:
  Tolkar jag dig rätt om att du är inne på samma linje som jag, dvs att varken solcykler eller koldioxidhalt har någon statistisk signifikans mot uppmätta temperaturer?

 85. Gunnar Strandell

  Thomas P #62

  ”Pehr #61 Jag anser tvärtom att gamla namnet gav en mycket mer rättvisande bild av vad ni fortfarande tycker…”

  Du bör vara glad över att gamla namn eller akronymer läggs på hyllan. En titt i din tidsspegel på bloggen talar för det.

 86. Thomas P

  Magnus C #84 Att CO2 påverkar temperaturen vet vi från grundläggande fysikaliska teorier, det är inte något som vi hittat på baserat på en korrelation mellan halt och temperatur.

 87. Magnus C

  Thomas P #86:
  Nu förstår jag inte vad du menar. Att koldioxiden påverkar värmestrålningen är klarlagt. Men det är inte klarlagt att det är detta som styr jordens temperatur. Därför måste man väl titta på uppmätta temperaturer och statistisk signifikans även här?

 88. lennart bengtsson

  Hej

  För Er som är intresserade av äldre meteorologiska/klimatologiska arbeten om ”periodiska” variationer så hänvisar jag till den österrikiske meteorologen Eduard Brückner ( 1862-1927), med referens här
  https://www.google.se/?gws_rd=cr&ei=yfehUsjgOIrMygOxt4L4BA#q=bruckner+climat

  Brückners främsta period var på 35 år. Han var för övrigt en intressant man som von Storch har skrivit en läsvärd biografi om.

  När jag läste detta kunde jag inte undgå att se en bok av den franske filosofen Pascale Bruckner med den nyutkomna boken “ The Fanaticism of the Apocalypse” I engelsk översättning ( orginal på franska) som jag just laddade ner från Amazon/Kindle. Jag vet inte om Svenolof och medförfattare känner till detta men den bör klart läsas. För många av bloggens läsare och skribenter är det ett slag “gefundenes Fressen”

  Hälsar

  LennartB

 89. Gunnar Strandell

  lennart bengtsson #88
  Jag är mer intresserad av dokumenterade mönster över hur vädersystem bildas och transporteras.

  Efter att ha upplevt vädret under 50 år i området mellan Norrköping och Sandviken har jag sett hur snögränsen och lågrtrycksbanorna flyttats på ett sätt som inte liknat slag med tärning utan mera skiftningar mellan ”moder” som man kan se hos en dubbelpendel.

  Jag har fått för mig att meteorologer innan datamodellernas tid utnyttjade sitt mönsterigenkännande i prognoserna. De pekade i väderkartorna och redovisade hur de nått fram till sina slutsatser. De jag minns bäst är Arturi Similä och Leo Rannaleet.

  Finns det litteratur att läsa?

  Diskussionen om vem som är bästa meterolog är redan avklarad och behöver inte tas upp här.
  Länk:
  http://blog.moderna-myter.se/2009/09/vem-ar-tvs-basta-meteorolog.html

 90. pekke

  På tal om mönster, snötäcket på svenska jular verkar ha en viss vågform från 1900 fram till 2012.
  Större snötäcke under 1910-talet, mindre under 30-talet fram till 60-talet då det ökar igen och sedan minskar det under 80-talet fram till 2000-talets första årtionde då det verkar börja öka igen.

  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.19229!image/Vit_jul_diagram-2012.png_gen/derivatives/fullSizeImage/Vit_jul_diagram-2012.png

  Det är bara 2 jular som hela landet haft mer än 10 cm snö på julen under dessa 112 åren och den ena var bara för några år sen.

 91. lennart bengtsson

  Pekka 90

  Detta visar om något hur dominanta de naturliga och, tyvärr, de operiodiska variationerna är. Det är bland annat av denna anledning som alla långtidsprognoser är i de närmaste värdelösa efter hundratals år av tankemödor. Att man fortsätter me detta är att ingen bryr sig om att kolla upp hur det stämmer och om det överhuvudtaget är signifikant. Allmänheten har sedan länge glömt bort den gamla prognosen. Du kan ju göra tankeexperimentet att Du flyttar Dig tillbaka i tiden så där 75 år och så gör Du en ”prognos” för de kommande 75 åren utan att använda någon som helst information som Du råkar känna till efter 1942. Sedan kan Du göra om samma sak 1970 eller 1998.

  Hälsar

  LennartB’

 92. Börje.S

  #91 Lennart Bengtsson

  ”Du kan ju göra tankeexperimentet att Du flyttar Dig tillbaka i tiden så där 75 år och så gör Du en ”prognos” för de kommande 75 åren utan att använda någon som helst information som Du råkar känna till efter 1942.”

  Men denna sysselsättning är just vad Potsdam Institute for Climate Impact Research http://www.pik-potsdam.de/ med 100-tals medarbetare huvudsakligen arbetar med. De gör prognoser för de kommande 20, 30, 40, 50 och 100 åren utan någon som helst information om åren som föregår prognosmålet!

  Bara en stolle skulle väl sätta sin lit till ”prognoser” gjorda på detta vis.

  Världsbanken köper desinformationen och ser till att media över hela (väst)världen kablar ut den med trummor och trumpeter.

  Katastrofmånglarna hänvisar till rapporten och kräver mer pengar till sina verkningslösa meningslösheter. Kraven på ökad överstatlig kontroll ljuder allt högre med hänvisning till Världsbankens rapport!

  Ingen rapport finns att hänvisa till som säger att det framtida klimatet troligen blir ungefär som nu möjligen lite kallare eller varmare och blötare eller torrare, vilket det nu blir. Mer än så vet vi definitivt inte, men en sådan prognos genererar inte högre skatter, avgifter och krav på mer makt.

  Vi blir bedragna och uppskörtade på grundval av ohederliga researchinstitut, som det i Potsdam. Vi har blivit stollar allihop, vare sig vi ville eller inte.

  Det är förskräckligt.

 93. Tage Andersson

  Börje
  Framtidsforskare som Kesten Green och Scott Armstrong hävdar att ”ingen förändring” är bästa möjliga klimatprognos
  http://www.thegwpf.org/j-scott-armstrong-scientific-forecasts-scenarios-climate-policy/

 94. LBt

  Ingemar N #82,
  dina tankegångar om havsströmmar, med 60-årig periodisitet, tilltalar mig. Man kommer förvånande nära den uppmätta temperaturkurvan från 1800-tal till nutid om man överlagrar en exponentiellt stigande temperaturkurva med en denna periodiska svängning. Den nedåtlutande ”plattformen” vid sekelskiftet, den efter andra världskriget och den svagt lutande nu, alla finns snyggt och prydligt med. Tyvärr pekar kurvan brant uppåt igen om några år…….

 95. sl

  Lögn, förbannad lögn, och statistik. Brukade det heta.

  tack för en bra websida. Övermakten från propagandisterna skattehöjar- och katastrof-entusiasterna är monumental, skönt att läsa något där inte allt bara tas för givet.

 96. Pär Green

  94 LBt 2013/12/08 kl. 16:42
  Läs och lär, men du har ju dokumenterad dålig läskunskap!
  Du har tydligen inte ännu förstått och läst denna text!

  Sverige kan minska världens koldioxidutsläpp en tusendel.

  Sverige kan inte rädda världen från mer utsläpp än landet själv producerar. År 2010 var mängden 52,9 megaton, miljoner ton. Med det utsläppet lyckades landet driva sina fem miljoner motorfordon, en måttlig cementproduktion och resterna av en fram till 1980 blomstrande verkstadsindustri.

  Rädda klimatet? Vad händer om man skär radikalt i bilparken, lägger ner kärnkraften, jagar energikrävande industrier ur landet och sänker Sveriges koldioxidutsläpp med så mycket som femtio procent, säg avrundat 30 megaton? (Det vore en större nedskärning än något land i världen lyckats med.)
  Jo, det globala utsläppet minskar nominellt med 30 megaton. Det är en tusendel av världens 33 400 megaton. Ta bort alla svenska koldioxidutsläpp och det globala minskar med två tusendelar.

  Att prata om sådana obetydligheter med darr på rösten och dramatisk retorik motverkar sitt syfte. Som Alf Henriksson (1905-1995) skrev:

  Retar du upp dig på ting som är små
  ?så är du väl inte större än så.

  Men Thomas P och Björn T verkar besitta enastående kunskap!?!?!?!?!?!?!?!?
  Undrar lite över varför de sprider all denna kunskap på just denna blogg?
  Vore det inte till mer gagn att tillskriva regeringen?

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/12/08/medierna-klimathotet/#comment-355994

 97. LBt

  Pär Green #95,
  vad surrar du om? Lär dig själv att läsa och därefter, gör det. Jag tror ingen av dem du hoppar på har Sverige och vad Sverige gör i åtanke, jag tror de ser på världen och problemet som globalt. För övrigt tillhör jag dem som förespråkar kärnkraft vilket är välbekant för dem som kan läsa.

  Och varför vi skriver på denna blogg? Om det stör dig har vi nog uppnått vårt syfte, vi vill väl helt enkelt få så många som möjligt att själva tänka till lite extra.

 98. LBt

  Sorry, Pär Green #96 ville jag referera till i #97.

 99. Pär Green

  97 LBt 2013/12/08 kl. 17:39

  ”Pär Green #95,
  vad surrar du om? Lär dig själv att läsa och därefter, gör det.”

  Jag surrar om ett svar ifrån dig, LBt!

  OM Du minns allt vad du ”skitar” ner med på denna blogg!

  ”Pär Green: Du skriver tillmig:
  ”Det finns ingen på denna blogg att bidrar med annat än rent ut skrivet, SKIT och DYNGA!”
  Fullständigt obegripligt.
  Resten av inlägget är totalt irrelevant för denna tråd och inget som varken jag eller någon annan jag sett skriva på denna blogg har föreslagit.”
  Dessutom innehåller det idiotgrejen att spara koldioxid genom att lägga ner kärnkraften……

  Vi tar det en gång till så att Du kan få en länschans till!

  ”Pär Green: Du skriver tillmig:
  ”Det finns ingen på denna blogg att bidrar med annat än rent ut skrivet, SKIT och DYNGA!”
  Fullständigt obegripligt.
  Resten av inlägget är totalt irrelevant för denna tråd och inget som varken jag eller någon annan jag sett skriva på denna blogg har föreslagit.”
  Dessutom innehåller det idiotgrejen att spara koldioxid genom att lägga ner kärnkraften……

  Kan Du sedan förklara din kommentar och vad Du ville ha sagt och menade med att jag skulle haft fel, så är ju det ett förtydligande!!!!!

 100. Pär Green

  LBt,

  Har du fullt upp med dina kalkyler? Är det därför som Du slutat svara?

  Häls

  Pär

 101. LBt

  Någon kan möjligen ur #99 få intrycket att jag skulle ha någon del i den referens i dubbel upplaga som där finns.

  Men det har jag inte.