Mer fake news i media om klimatet

Här följer ett gästinlägg av Mats Persson:

December allt varmare!- Senaste ”fake news” i svensk media  signerat nyhetsbyrån Siren.

Blev minst sagt förvånad när jag strax innan jul läste en artikel i Sundsvalls Tidning där det påstods att december månad blev allt varmare och att det var på grund av ”den globala uppvärmningen”.

https://www.st.nu/artikel/vader/siffror-over-senaste-tjugo-aren-december-blir-allt-varmare-sannolikheten-for-en-normal-vinter-minskar

Artikeln byggde på en sammanställning som  nyhetsbyrån Siren låtit göra där man undersökt hur temperaturen i december varierat i 21 orter runt om i landet. Statistiken var enligt artikeln entydig. Det blir allt varmare och sannolikheten för en ”normal” vinter minskar.  Som framgår av artikeln så har man alltså tittat på flera orter och liknande artiklar som den i ST finns  publicerade på flera andra svenska nyhetssidor. Den enda skillnaden är att man då hänvisar till temperaturer på orter knutna till den tidningens geografiska plats. Flera av artiklarna ligger bakom betalvägg men jag tror att man bara genom att läsa rubrikerna förstår att det rör sig om liknande artiklar som den som publicerades i ST.

https://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vastervik/december-allt-varmare-i-vastervik-om5621529.aspx

https://www.allehanda.se/logga-in/siffror-over-senaste-tjugo-aren-december-blir-allt-varmare-sannolikheten-for-en-normal-vinter-minskar

https://www.dt.se/logga-in/december-blir-allt-varmare-sannolikheten-for-en-normal-vinter-kommer-att-fortsatta-minska-2

https://24falkenberg.se/sa-mycket-varmare-har-det-blivit-i-december-oroad_5f47e3f5

https://www.vlt.se/logga-in/december-blir-allt-varmare-sannolikheten-for-en-normal-vinter-kommer-att-fortsatta-minska

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/december-allt-varmare-i-lanet

Eftersom jag  redan tidigare har tagit fram statistik och visat hur vintersäsongens medeltemperaturer i Norrland varierat under de senaste 150 åren, genom bland annat i ett inlägg här på KU, så kändes det spontant som att budskapet måste vara felaktigt.

https://www.klimatupplysningen.se/2018/04/19/smhi-tror-mer-pa-kartan-pa-verkligheten/

December utgör visserligen bara en av tre vintermånader men statistiken som jag då tog fram över vintern som helhet i Norrland visade tydligt att det idag inte är mildare vintrar än det var under en längre period från mitten av 1920 talet och fram till början av 1950 talet.

Så hur har då nyhetsbyrån Siren lyckats komma fram till att det blir allt varmare och att det då beror på ”den globala uppvärmningen”. När jag granskade nyheten lite mer i detalj så blev det också uppenbart att artikeln skrivits på ett sådant sätt att syftet bara kan ha varit att medvetet vilseleda läsaren. Artikeln innehöll flera märkliga påståenden och jämförelser.  Som exempel följer nedan  delar av artikeln som publicerades i ST.

Nyhetsbyrån har de senaste tjugo åren granskat temperaturen under julmånaden på 21 av landets orter, en ort för varje län. Vädret har varierat från år till år, men något som står klart är att temperaturen blir högre. Datan har sedan ställts mot det beräknade normalvärdet som SMHI beräknat för varje väderstation. Som störst var avvikelsen mellan medeltemperaturen och normalvärdet i den norra delen av landet. Längre söderut i landet är avvikelserna något mindre, men fortfarande märkbara. I Västernorrland har man mätt temperaturen vid Sundsvalls flygplats. Där var medeltemperaturen 2010 minus 12 grader. I december i fjol låg medeltemperaturen på minus 4,1 grader.

Här framkommer det att man låtit granska de senaste tjugo årens temperaturer och skriver då att ”vädret” varierat från år till år men att ”något som står klart” är att ”temperaturen blir högre”.  Eftersom artikeln publicerades i ST så  använder man i denna version statistik från SMHI:s officella mätstation på Midlanda Flygplats strax norr om Sundsvall.  Här har SMHI genomfört mätningar i mer än 70 år.

I artikeln görs då en något märklig jämförelse mellan  en av de senaste 100 årens kallaste December och förra årets relativt milda December.  Det är oklart vad syftet varit med att göra denna jämförelse av två enskilda år. Men det går inte att bortse ifrån att syftet är att man som läsare skall få intrycket av att temperaturen ökat med nästan 8 grader sedan 2010!

Men det går ju rätt enkelt att ta reda på ifall det som står i artikeln är sant eller inte. Blir det allt varmare och beror det i så fall på ”den globala uppvärmningen”? Data från samtliga Sveriges meterologiska stationer finns att ladda ner från SMHI: hemsida”öppna data”.

https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=airtemperatureInstant,stations=all

Jag laddar hem SMHI temperaturdata Från flygplatsen i Sundsvall.  I grafen nedan visas hur december månads medeltemperatur varierat under perioden 1944 till 2018.

decmedel sundsvall

Utifrån de temperaturdata som finns från mätstationen var medeltemperaturen för december månad mellan åren  1944-1953 -4,2°C . För de senaste 20 åren, som artikeln valt att utgå ifrån i sin redovisning var medeltemperaturen -4,3°C .  Det innebär i så fall att december månad i Västernorrland var lika ”mild” för 65-75 år sedan som den är idag.

Artikelförfattarna har uppenbarligen valt att strunta i att redovisa de äldre data som finns tillgänglig för denna station och istället helt basera sin jämförelse på den mycket kallare vinterperiod som inträffade i hela landet under åren 1961 till 1990. Uppenbarligen har också meteorologen som Sirens journalister pratat med valt att inte upplysa dem om att åren 1961-1990 inkluderade några osedvanligt kalla vinterperioder under främst 1960 och 1980 talet vilka starkt bidrog till att ”normalperioden” 1961-1990 som helhet blev ”onormalt” kall.  Istället för att klargöra detta i artikeln  citeras meteorologen som då påstår att ”den globala uppvärmningen är vad som påverkar vädret”.

Den globala uppvärmningen är vad som påverkat vädret, enligt meteorologen och klimatexperten Martin Hedberg. En av de många effekter som uppvärmningen har är enligt honom att vintern dröjer mer och mer. – Det leder i sin tur till att exempelvis isarna lägger sig senare och till att tjälen inte går lika djupt i marken. Även om vi kan ha fortsatt ordentliga köldknäppar så ser perioderna med långvarig kyla ut att ha blivit färre. Vintervädret har blivit mer nyckfullt, säger han till Siren.

Påståendet ovan, som är ett citat ur artikeln, blir då i sammanhanget direkt löjeväckande ifall man väljer att se på  hela mätserien från 1944 till 2018.  ”Den globala uppvärmningen är vad som påverkar vädret” och ”vädret har blivit mer nyckfullt”. Detta är alltså något som sägs av en meteorolog som i detta sammanhang skall utgöra ”experten” och som tillsammans med statistiken som presenteras gör att läsaren skall känna sig extra trygg med det går att lita på budskapet i artikeln.

Här bortser dock meteorologen medvetet från äldre mätdata som motbevisar eller i alla fall motsäger att nuvarande medeltemperaturer i december skulle vara ett tydligt  bevis på klimatförändringar. Klimatförändringar som då är orsakade av att halten koldioxid i atmosfären ökat från ca 300 ppm vid 1900 talets början till nuvarande nivåer på strax över 400 ppm.

För att mer tydliggöra att nuvarande december månads medeltemperaturer inte är onormalt mild så kan vi också titta på hur medeltemperaturen i Härnösand, 30 km norr om Flygplatsen, varierat för perioden 1860 till 2018. I Härnösand har SMHI på samma plats mätt temperaturen sedan slutet av 1700 talet vilket då är betydligt längre än mätningarna på Midlanda Flygplats.

Härnösand

Man behöver inte ha doktorerat i meteorologi eller statistik för att inse att medeltemperaturen i december de senaste 20 åren inte varit extrem på något sätt. Inte heller går det att påstå att vintern blir allt varmare. Trenden för både Midlanda flygplats och Härnösand är ganska samstämmiga och visar snarare på att medeltemperaturen  de senaste 10-15 åren varit relativt  oförändrad.

Om man till exempel tittar  på det 11-åriga rullande medelvärdet så nåddes de allra högsta temperaturerna under 1930 talet. Den mildaste 20 års perioden har varit 1930-1949 då medeltemperaturen var -2.0°C  att jämföra med de senaste 20 åren då medeltemperaturen varit -2,7°C.

Nu gäller detta dock en enda ort vilket blev min utgångspunkt med anledning av artikeln i Sundsvalls tidning. Det finns dock temperaturdata att hämta från betydligt fler mätstationer med långa obrutna mätserier. Grafen nedan bygger på 9  stationer med temperaturdata från 1860.

De stationer som använts för att beräkna decembermedelvärdet i denna graf är följande:  Lund, Karlshamn, Ölands norra udde, Vänersborg, Stockholm, Falun, Härnösand, Piteå och Jokkmokk.  Jag har utgått från de kvalitetskontrollerade rådata som fanns tillgängliga förutom för Stockholm där jag använt den homogeniserade temperaturserien som finns att ladda ner. Jag har tidigare jämfört årsmedelvärdet för dessa 9 stationer med det så kallade Sverigemedelvärdet som SMHI tagit fram och de ger ett tillräckligt heltäckande medelvärde som stämmer väl överens med det mer omfattande Sverigemedelvärde som SMHI redovisar på sin hemsida.

nio orter dec

Grafen ovan visar att för åren 1930-49 var medelvärdet för december -1,6°C att jämföra med de senaste 20 årens decembermånader där medelvärdet varit -1,8°C. Så inte ens om man sammanväger decembermånader från 9 stationer spridda över hela Sverige så går det att påstå att det är mildare idag än det varit förut. Det är med andra ord en ren lögn det som nu publicerats hos flera ledande dagstidningar inklusive SVT.

Nu är förvisso ”klimat” något som, enligt definition från SMHI,  skall mätas under en 30 års period. SMHI använder fortfarande också som jämförelse perioden 1961-1990 som ”normal” period mot vilket nuvarande temperaturer skall jämföras. Så om vi delar in mätvärdena i grafen ovan enligt den definition som SMHI använder för att definiera klimat så blir resultatet enligt tabellen nedan.

nio orter 30-års medel

Så även med indelningen i 30 års perioder så var ”klimatet” i december under perioden 1931-1960 något mildare än den varit under de senaste 28 åren.  I tabellen så framgår det också att perioden, som idag används som ”normal” jämförelse period, var betydligt kallare än 30 års perioden 1931-1960. Den var även något kallare än perioden 1901-1930.

Om sedan senaste årens milda vintrar ändå  är ett tecken på global uppvärmning, orsakad av stigande halter av växthusgaser i atmosfären, går det i alla fall inte att dra sådana slutsatser baserat på hur december månad varierat. Det blir i så fall en ren spekulation som inte har stöd i meteorologiska data.

Så varför har då den samlade svenska journalistkåren ändå valt att publicera denna nyhet? Det troliga svaret är att nyheten bara är en del i ett större sammanhang där vi nu ständigt bombarderas med  ”fake” nyheter som handlar om hur extremt vårt klimat är idag. Det handlar enkelt uttryckt om att hjärntvätta ett lands befolkning till att tro att allt väder nu handlar om klimatförändringar och att  förändringen går fortare än någonsin. I somras var det till exempel den varma och torra sommaren som fick bli bevis på klimatförändringarna. Och så sent som förra vintern berodde givetvis all snö på klimatförändringar.  Det är nog bara en tidsfråga innan normala vädervariationer ses som bevis för att undergången nu är nära.

Med detta sagt så blir det ännu mer uppenbart att KU behövs som en motvikt där vi kan lyfta fram alla tokerier om klimatet som nu  dagligen dyker upp i media. Detta senaste exemplet på ”fake news”  var i alla fall lätt att slå hål på. I andra fall kan det vara svårare att se vad som är fakta och vad som är påhittat. Det gäller med andra ord att ständigt vara på sin vakt och jag lovar att återkomma nästa gång det dyker upp falska nyheter som lätt kan motbevisas med meteorologiska data från SMHI:s egna mätstationer.

Mats Persson

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Bra Ingemar Nordin!
  Detta är vad vi vanliga medborgare behöver för att bemöta alla hjärntvättade klimathypare .
  Utan sådan här hjälp är det svårt att argumentera i våra enskilda debatter med bekanta.
  Tack för det jobbet Ingemar.

 2. Ingemar Nordin

  Bim #1
  Äran av att ha författat detta inlägg går helt till Mats Persson. Men jag håller helt med dig om att det är mycket värdefullt med denna typ av efterforsningar där medias påståenden granskas kritiskt.

 3. Ivar Andersson

  Tack Mats. Med statistik kan MSM ljuga om allt. Bland annat hade vi temperaturökningen i Kiruna på 3.5 grader som snabbt drogs tillbaka. Att välja två år och beräkna temperaturändringen för att styrka sitt påstående är så låg man kan komma. Journalisterna på Siren demonstrerar att dom bara är nyttiga idioter .

 4. Arild Fuglerud

  Tack för dessa lysande exempel på ”fake news” som är vanliga i svensk media sedan länge. Det är mycket allvarligt när detta naturligtvis leder till bristande trovärdighet i alla ämnesområden.

  Och än mer allvarligt för en organisation som FN som har det övergripande ansvaret för IPCC och allt ”fake” som kommer därifrån.

 5. Bim

  Förlåt Mats Persson!
  Jag får skylla på att jag om 17 år fyller hundra.
  Så snart kan ni fråga mig hur vädret varit under 100 år, och om jag märkt någon global uppvärmning
  Än så länge ser det dåligt ut med det.
  Så Tack till dig Mats Persson för att du bekräftar det. 😀

 6. Sören G

  I SVT får representanter för diverse pseudovetenskaper diskutera på lika villkor med vetenskapen (vad som påverkar klimatet får som bekant inte diskuteras). Läste i tidningen om ett program som gått i Opinion Live där astrologin diskuterades och astrologens ståndpunkt betraktades som lika sannolik som den vetenskapliga.

 7. Sören G

  OT
  Mer klipp:
  ”Ny tjänst ska omvända körglada gotlänningar
  UPPDRAG Den nya tjänsten som reserådgivare är en del av projektet Hållbara Transporter som drivs av länsstyrelsen. Uppdraget är att minska utsläppen av växthusgaser genom att få fler att inte ta bilen till jobbet.”

 8. Daniel Wiklund

  Luleås medeltemperatur för december sen 1921 är minus 7,1. December 2018 var det minus 7,6. Varmaste december var 1929 med plus 0,4. Kallaste var 1978 med minus 16,5. Just nu har vi full vinter i Luleå med kraftigt snöfall och minus 7 grader. Men visst håller planeten på att brinna upp, i varje fall i kärnan.

 9. Anders

  Mycket kompetent arbete, Mats Persson! Jag blir mindre upprörd över att MSM köper skräpet än över att ”klimatexpert” Martin Hedberg på SMHI går i god för innehållet och bedyrar att orsaken är global uppvärmning! Riktigt illa!! När ska folket göra uppror mot klimatdravlet?

 10. Arne Nilsson

  Här används SMHI data som är öppet att komma åt. Om vi tror att MSM vill mörka så skulle ju SMHI kunna dölja innehållet i sina databaser. Har någon tagit kopior på SMHI data?

 11. Lars Cornell

  Tack Mats !
  Jag laddar ned från den SMHI-länk du gav. Det kommer en fruktansvärd massa siffror som säger mig ingenting.
  Var kan jag hitta så tjusiga grafer som du visar från Gladhammar/Västervik?

 12. Mats Persson

  #5 Ålder är bara en siffra ..
  Sedan är det dock synd att det nästan inte finns några personer kvar i Sverige som kan berätta om 30 talets milda vintrar.. de få som ännu lever har väl också glömt det mesta från när de var små.
  Min far är född 1933 men han kommer inte ihåg om det var mildare då än nu. Han kommer dock ihåg hur kallt det var vintern 1941-1942 då framförallt Januari o Februari 1942 var mycket kalla. ungefär som 1985.
  Men bloggerskan Dagny hon är ju född 1912 och var ju 17 år redan 1929 när den näst mildaste Decembermånaden inträffade, då var medeltemperaturen (9 orter ) enligt kurvan i inlägget 2,1C.
  Den mildaste Decembermånaden i Sverige var troligen dock 2006 då Dagny var 94 år gammal. medeltemperaturen var då 2,4C. En uppvärmning på hela 0,3C på nästan 80 år!
  Frågan är om Dagny märkte någon skillnad!

 13. latoba

  Jättebra information om Fake News. Har alla de berörda tidningarna fått detta inlägg?

 14. Mats Persson

  #Lars.
  Vet inte hur din nedladdade fil ser ut eller vilka data du försökt ladda ner..
  När jag laddat ner en fil från en viss station så har jag i detta fall oftast använt ”månadsmedelvärden”
  Du väljer dessa data under fliken ”välj parameter”
  Sedan väljer du en station du vill ladda ner.. när du trycker ”ladda ner all kvalitetskontrollerade granskade data” så öppnas en csv fil i excel ..
  Tar jag till exempel månadsvärden för Sundsvall flypgplats så börjar den så här

  Stationsnamn Klimatnummer Mäthöjd (meter över marken)
  Sundsvalls Flygplats 127310 2.0

  Parameternamn Beskrivning Enhet
  Lufttemperatur medel, 1 gång per månad degree celsius

  Tidsperiod (fr.o.m) Tidsperiod (t.o.m) Höjd (meter över havet) Latitud (decimalgrader) Longitud (decimalgrader)
  1944-02-01 00:00 2019-01-03 12:00 4.0 62.5246 17.441

  Från Datum Tid (UTC) Till Datum Tid (UTC) Representativ månad Lufttemperatur Kvalitet
  1944-01-01 00:00 1944-02-01 00:00 jan-44 -8.3 G
  1944-02-01 00:00 1944-03-01 00:00 feb-44 -5.0 G
  1944-03-01 00:00 1944-04-01 00:00 mar-44 -2.9 G
  1944-04-01 00:00 1944-05-01 00:00 apr-44 0.7 G

  och fortsätter till september 2018…
  Det du nu måste göra är att bara ta kolumn 3 och 4 (månad-år,temp)
  och lägga över i en egen excelfil .. sedan krävs lite hantering i excel– omvandla ”.” till ” ,” genom find &select funktionen samt omvandla ”jan-44” till ”jan” ”1944” i separata kolumner ..
  Sedan får du göra egna grafer i excel för olika månader eller medelvärdesberäkna årstider eller hela året utifrån enskilda månader.. Det är det jag har jag gjort för varje station jag laddat ner.
  lite pyssel men det går fort när man väl har en mall i Excel med färdiga grafer..

 15. Håkan Bergman

  Mats Persson #14

  Snål som jag är använder jag libreoffice för att öppna dom där filerna, där väljer man när man öppnar filen i vilket språk den är skapad, väljer man Engelska(USA) får man en fil där alla decimalpunkter är omvandlade till decimalkomma, om man har svenska som språk i libreoffice alltså. Excel borde väl ha en sån funktion också?

 16. Kent B

  Det är helt förkastligt att bara mäta en månad på året och sen konstatera att det blivit varmare. Jag har själv mätt temperaturen där jag bor sedan 1993 och har kalibrerat mina mätvärden så gott det går. Genom att kolla hur mycket avvikelsen är vid nollan har jag rätt god koll åtminstone på vintertemperaturerna. Hos mig har det också blivit något varmare under december under senare år men igengäld har januari och februari blivit mildare. Mars månad är oförändrad. Totalt sett har temperaturerna under perioden december-mars varit oförändrade sedan 1993 hos mig

 17. Robert Norling

  #12 Mats P.
  ”Sedan är det dock synd att det nästan inte finns några personer kvar i Sverige som kan berätta om 30 talets milda vintrar.. de få som ännu lever har väl också glömt det mesta från när de var små.”

  Här i nordligaste delen av Roslagen har jag en granne som har fyllt 97 år och han är mycket klar
  i ”knoppen”.
  Han har varit yrkesfiskare hela sitt liv och är född och uppvuxen i fiskeläget, där jag också bor.
  Jag har här på KU tidigare skrivit om det han berättat.
  Havet var isfritt flera vintrar på 30 talet och möjliggjorde fiske från båt året om.
  En annan sak som han har iakttagit och berättat om är att han tycker att naturen har blivit mycket grönare.
  Om det beror på att det har blivit mer grönmassa – på grund av mer koldioxid i atmosfären – eller att det var mindre sly på den tiden då det fanns en hel del betande boskap som höll efter förbuskningen, låter jag vara osagt.

 18. Robert Norling

  #16 Kent B.
  ”Hos mig har det också blivit något varmare under december under senare år men igengäld har januari och februari blivit mildare.”
  Tror du menar något annat än det som står i texten.

 19. Kent B

  Nu är jag yr i mössan. Januari och februari har ju blivit något kallare, ska det ju vara

 20. Björn

  Tabellen över 9 orters decembertemperaturer är rätt talande och speglar rätt väl hur solaktiviteten har varit. Speciellt perioden 1931-1960, under vars period 3 solfläcksmaximum sticker ut jämfört med perioden före och efter. De år med solfläcksmaximum är 1937-1947-1957, där 1957 har högst amplitud under ”solar grand maximum”. Jag ”tror” eller är rätt övertygad, men ”vet” inte, att solen har haft en dominerande betydelse för temperaturernas variation. Det är graverande att klimatforskarna inte har informerat politiker och media om att vi inte bara har solcykler, men att även konsekutiva cykler med höga amplituder bildar ett ”solar grand maximum” och motsatsen, att konsekutiva cykler med låga amplituder bildar ett ”solar grand minimum”.

 21. Bim

  Mats.
  jag började skolan 1942, det tidigaste säkra minnet jag har av ovanligt väder var sommaren 1947 och även 1949 som tycktes evighetslånga då. Vi bodde tillfälligt dessa två år nära vattnet vid västkusten. Däremot minns jag inte 1948 då vi inte bodde där.
  Men i Västra Göteborg var vintrarna väldigt växlande, ibland väldigt kalla men oftast fanns det dåligt med snö och skidorna stod för det mesta i källaren. Jag tycker det verkar ganska sig likt, som nu.
  Ett år kördes bil på Hinsholmsviken vilket t var ovanligt. Jag minns bara ett å, men det kan ha hänt någon ytterligare gång.
  1975 flyttade jag till Billdal där jag bor ännu. Det året eller möjligen året efter var en lååång varm sommar, då min dotter o jag spelade pingis utomhus sent på på de varma kvällarna.
  Jag kan inte säga att jag tycker att det blivit varmare nu. Men minnet är ju bedrägligt. Men nu handlar ju uppvärmningen om 1 grad sedan 1850 så är det väl inte underligt,. att man inte minns.
  Sedan är det ju så att de som flyttar från Dalarna till Stockholm eller från Malmö till Grums, varför man skulle göra det? så är ju den klimatförändringen större än den 150-åriga globala uppvärmningen.
  Vad tjafsar vi om egentligen?

 22. Mats Persson

  #20 Ja och förutom att solaktiviteten varit hög under den perioden så har ju också AMO(Atlantic Multidecadal Oscillation) varit i sin ”positiva fas” under åren 1920-1960. Det tror jag generellt påverkar hur pass milda vinterperioder vi får i snitt. Givetvis så kan enskilda kalla vintrar uppträda under AMO positiva fas (ex. vintrarna 1942-43 samt 2010, men statistiskt sett så tycks lågtryckspassager från väst över Skandinavium dominerar när AMO är i sin positiva fas. Det har väl att göra med AO och NAO som är ett mått på tryckförhållandet över Azorerna respektive Island (har jag för mig). Vilket som så ger en lågtrycksdominerad vädersituation generellt mildare vintrar på våra breddgrader.

  Sedan är det intressanta att vi under 1900 talet i sig upplevt en ”grand solar maximum” där vi haft en exceptionellt hög solaktivitet vilket också medfört att solens magnetfält varit starkare vilket i sin tur påverkar jordens magnetfält. Detta har ju tydligen då påverkat hur mycket energirika partiklar som träffar jorden. Om det i sin tur påverkat molnbildning (Svendsmarks teori) så är det ju inte konstigt ifall havens värmts upp något under 1900 talet. Denna uppvärmning av haven måste ju skett genom solens inverkan då mindre andel av en viss typ av moln över tropikerna under längre perioder ger ju ett ökat nettoinflöde av energi som lagras i haven.

  Energiöverskottet som bildas i havet i tropikerna kan sedan endera försvinna ner i djuphavet, blandas i havens övre skikt och transporteras mot polerna där överskottet sedan ”ventileras” ut i rymden.

  Det intressanta är ju att vi tydligt kan se att haven på våra breddgrader också blivit något varmare vilket då visar sig i att samtliga de mätstationer som ligger vid eller nära kusten visar större temperaturökning under 1900 talet i jämförelse med stationer som ligger i inlandet och som inte påverkas direkt av havstemperaturen.

  Det lustiga är också att av SMHI: s 35 mätstationer som utgör Sverigemedelvärdet så ligger förhållandevis många vid just kusten och i södra Sverige!

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/sverigemedeltemperatur-1.21151

  Det ger en större temperaturökning (årsmedel) än vad som är den faktiska ökningen ifall man utgår från stationer med typiskt inlandsklimat!
  För några stationer i inlandet så kan man inte se någon temperaturökning(årsbasis) över huvudtaget i jämförelse med den som uppmättes under 30 och 40 talet!

 23. Roland Salomonsson

  Som jag förstår det så påstår Fake News – producenterna i Sverige att klimatet i Sverige skulle vara ”globalt”. Vad jag minns så är Sverige 2% av jordens landmassa och ännu mindre om haven inkluderas.

  Vilken gräsrot som helst begriper således att det ”globala” inslaget i Sveriges klimat är försvinnande litet. Eller helt globalt påverkat. Varför redovisas då enbart ”klimat” för Sverige. Hur ser det samtidigt ut om resten av jordens olika väder sammanställs i ”rullande 30-årsperioder” (som är den äkta definitionen)??
  Om man plockar bort all data där NOAA har haft fingrarna i så är jordens klimat f n konstant. Blir det kallare mot polområdena, så uppvägs detta av att det blir varmare mellan vändkretsarna istället.
  F ö är ”den rullande 30-årsperioden” också ett trick ingående i bedrägeriet, då korta perioder gör det lättare att manipulera. Som kortast borde det vara rullande 300-årsperioder. D v s f n skall all data utgå från ca 1860 och inga uppdelningar.

  Om något förändrats, så är det att klimatet närmare polerna har långsamt blivit kallare, varvid Skandinaviens ”andel” handlar om 5-8 grader kallare än ca 8000 bc.

 24. Lars Cornell

  #21 Bim. I Billdal hade jag båten. År 1962 ungefär låg isen i hela skärgården och jag tror man kunde gå till Vinga.

 25. jax

  #8 Daniel Wiklund
  Som jag nämnt tidigare gjorde jag en enkel analys av Luleås medeltemperatur i december sedan 1921 (mätt av Bohnsack). Den visade att trendlinjen, utan att ha tagit med 2018 som avvek ytterst lite från medel, hade lutningen noll så i Luleå har ingenting hänt. Trots det klagar många på det konstiga decembervädret. Det verkar som att många litar på att något hänt eftersom att det läst det i tidningen.

 26. Rikard Lund

  Martin Hedberg har planerat några ädellövträd ek o hassel i Jämtland utanför Östersund o det känns som om han ska ta en koll om klimatförändringen har börjat verka på riktigt eller så.. Fast det finns stora ekar som är planterat vid runt om Storsjön o hasseln finns vilt tillstånd några platser vid Storsjön och östra Jämtland.

 27. Bim

  Lars Cornell.
  Det stämmer bra. 2005-2006 var också kallt och man kunde gå ut bland öarna, dock inte till Vinga.

 28. GoranA

  Det verkar som nyhetsbyrån Siren (socialdemokratisk) har specialiserat sig på falskt vinter väder. I fjol handlade det om minskande vita Jular med bl a reportage från bl a dalarna. en ”Nyhet” Som SVT svalde med hull och hår
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/allt-mer-osakert-med-vita-jular
  På samma sätt hade de valt ut en kort tidsperiod 2007 – 2016 och hittat minskande snömängder under den perioden. I dalarna använde de sig av Våmhus som har snödjup som går tillbaka till 1990 och använder man all data för Våmhus så finns där en uppåtgående trend för snödjupet inte nedåtgående.
  Jag har publicerat mitt resultat på nu förekommen anledning på min egna lilla blogg där jag samlar mina insändare jag skrivit under åren.
  Bloggen kallar jag ”Naturvetarens perspektiv” med länken https://begand.blogspot.com/

 29. Rolf Mellberg

  HALLÅ ALLA !!!!

  Jag har hittat en RIKTIGT intressant film från Imperial Collage London med den klart seriösa proffessorn Joanna D Haigh. Hon ger en ganska mångfacetterad bild av hur solen kan tänkas påverka klimatet och verkar kunnig och seriös.

  Det enda som jag uppfattade som direkt nytt var att hon sa att under Maumder Minimum tror man numera att vulkanaktiviteten var så pass förhöjd att det bidrog till avkylning.

  https://www.youtube.com/watch?v=_1MPQYN6fnQ

  Detta är ljusår från sådana IDIOTER som Rockström och alla dessa andra scharlataner som totalt saknar ödmjukhet.

  Glädjande, vi skymtar kanske ljuset i tunneln.

 30. Fredrik S

  Lite OT. Inte fake news men nu smälter Antarktis igen! Svårt att veta vad man ska tro, forskarna själva säger ju att de inte vill alarmera men att fortsatta studier behövs. Bra det. Men journalisterna måste givetvis spinna på om skräckscenarior om vattennivån om hela antarkis is smälte bort. Orosnivån hos befolkningen måste ju hållas uppe på rätt nivå.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/nytt-larm-smalt-is-fran-antarktis-har-sexdubblats/
  https://www.washingtonpost.com/energy-environment/2019/01/14/ice-loss-antarctica-has-sextupled-since-s-new-research-finds/?utm_term=.3824a728e95e

 31. Fredrik S

  GoranA #28

  Intressant och bra blogg!

  Undrar om SVT tror att befolkningen är lite lätt korkade och bara köper allt rakt av. Eller också kör de bara på med indoktrineringen utan prut och räknar med att majoriteten kommer köpa det mesta.

  Läste med nöje om MP-ligan som fick lämna WO och inte orkade försvara sin politik. Men de kanske tyckte det var slöseri med ändliga resurser på något sätt och det är ju inte bra för klimatet.

 32. Anders

  #13 latoba
  Menar du de ”opålitliga oberoende oberörda” tidningarna?

 33. Björn

  Rolf Mellberg [29]; Jag har läst vad Joanna har skrivit tidigare och har fått uppfattningen att hon är lite försiktig, men det kan bero på att hon som atmosfärsfysiker inte vill stöta sig med AGW-profeterna. Maunder minimum är ju 70 år utan synlig magnetisk aktivitet på solytan, alltså utan optiskt synliga fläckar. Detta talar emot att det skulle kunna bero på vulkaner för det tar inte 70 år för aska att falla ner.

 34. Björn

  Vill tilläga till min kommentar [33]; Lilla istiden med sin kallaste period Maunder minimum var ett s.k ”grand solar minimum”. Kommer framöver att använda grand före solar, eftersom det tydligen är det mest förekommande i rapporteringar.

 35. Jojje

  Intressant angående lita på temp mm.
  https://www.youtube.com/watch?v=uE-zY0roNfw
  https://www.youtube.com/watch?v=yqZGgaZaXig

 36. Anders

  #23
  Tyckte bara att minnesuppgiften att Sveriges ytan är 2% av landytan verkade väl hög. Gjorde därför lite efterforskningar i Wikipedia. Sveriges landyta (450 295 km²) är endast 0,3 procent av jordens landyta (148 940 000 km²). Så din poäng om svenska MSM:s stolligheter kan förstärkas ytterligare i o m detta!

 37. Gunnar Kjelldahl

  Snuttifierad verklighet är dåligt att använda när det gäller att se klimatförändringar. SMHI:s statistik för Sverige över tid är bättre. NASA:s över den globala förändringen ännu bättre. Värme flyttar sig. En del får mer förändringar än andra.

  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/klimatindikator-temperatur-1.2430

  https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts.txt