Kolcykeln enligt IPCCs rapport AR5

 

Fig. 6.1

 Jag har läst om kolcykeln i kapitel 6 i IPCCs nya rapport. Speciellt har jag intresserat mig för frågan om hur stor del av ökningen av koldioxidhalten i atmosfären som är kvarvarande antropogena utsläpp efter absorption av koldioxiden i hav och biosfär. Förvånansvärt nog upplever jag inte att IPCC i den nya rapporten påstår med säkerhet att ökningen bara beror på kvarvarande antropogena utsläpp. Jag gör här en kritisk genomgång av IPCCs argument. Kan det vara så att en stor del av ökningen skulle kunna bero på naturliga emissioner, eller har jag misstolkat IPCCs ordval, döm själva?

Argumenten för att ökningen av koldioxidhalten i atmosfären beror på människans förbränning av fossila bränslen samt ändrad markanvändning finns i avsnitt 6.3.2.3 med början på sidan 6-29.

IPCCs slutsats

Man beskriver sin slutsats på detta sätt:

Med en mycket hög nivå av trovärdighet (a very high level of confidence), är de ökade CO2-utsläppen från förbränning av fossila bränslen och de som härrör från förändrad markanvändning den dominerande orsaken till den observerade ökningen av atmosfärisk CO2-koncentration. Bevis enligt flera linjer stöder denna slutsats:

Slutsatsen har alltså mycket hög trovärdighet enligt IPCC samtidigt som man använder uttrycket den dominerande orsaken (the dominant cause). Detta är uppenbarligen inte något exakt uttryck så frågan blir hur man skall tolka det. Det engelska ordet dominant kan enligt ordböcker inte gärna tolkas som att detta är den enda möjliga orsaken.

Slutsatsen ger uppenbarligen rum för att en del av ökningen inte är antropogen. Man kan undra varför IPCC i detta fall valt att använda en sådan oprecis beskrivning. Enligt Gösta Petterssons enkla tvåboxmodell, se referenslistan, skulle knappt hälften av koldioxiden kunna komma från termisk avgasning av oceanerna. Även detta skulle faktiskt kunna beskrivas som att antropogen koldioxid är den dominerande orsaken eftersom dominerande inte är en numeriskt exakt term.

Massbalansargumentet

Ett argument som framförs, men som inte finns med bland IPCCs argument, är om ökningen i luftens koldioxidhalt inte består av bara antropogen koldioxid så går massbalansen, eller med annat ord kolbudgeten, inte ihop. Detta argument är faktiskt helt fel.

Detta framgår till exempel av att innan Revelle och Süess studerade den så kallade Revelleeffekten så ansåg forskarna att endast en liten del av koldioxiden skulle stanna kvar i atmosfären. Det bevisas också av Gösta Petterssons enkla tvåboxmodell som är uppbyggd så att massbalansen går ihop men ändå ger ett resultat där endast en del av ökningen är antropogen medan resten beror på avgasning från havet. Oavsett om denna enkla modell ger ett sant resultat eller inte så bevisar den att möjligheten är principiellt korrekt ur massbalanssynpunkt.

Följande tabell är ett utdrag från tabell 6.1 i IPCCs rapport sidorna 6-21 och 6-22.

Tabell 6.1

Den visar medelvärdet för hur snabbt kol i form av koldioxid ansamlats i atmosfären och flödena av kol till (plus) och från (minus) denna. Enheten är mängd kol per år, där mängden kol räknas i petagram (1 petagram = 1 Pg = 1015 g). Ansamlingshastighet och flöden anges alltså i PgC/yr.

I kolumnen längst till höger har jag schematiskt delat upp ansamlingen i atmosfären och nettoflödet till havet som det skulle kunna se ut med utgasning enligt Gösta Petterssons tvåboxmodell. Det är inte någonting konstigt i att havet både avger och tar upp koldioxid samtidigt. Detsamma gäller landbiosfären, vilket IPCC har med i denna kolbudget.

Genom ändrad landanvändning, till exempel att skogsland försvinner och omvandlas till— åkermark, så minskar landbiosfärens koldioxidupptag med 0,9 Pg/år, vilket är ett antropogent tillskott till atmosfären. Samtidigt ökar den övriga landbiosfären sitt koldioxidupptag från atmosfären med 2,5 Pg/år på grund av ökad koldioxidhalt i luften med mera. Situationen för havet är analogt utom att detta i stället tar upp antropogen koldioxid från atmosfären och avger naturlig koldioxid till denna genom avgasning.

Några av IPCCs argument

Under slutsatsen överst på sidan 6-29 så kommer de argument som man stödjer sig på. Argumenten skiljer sig inte så mycket från föregående rapport IPCC (2007) AR4. Jag har diskuterat dessa för omkring ett år sedan i ett blogginlägg, se referenslistan nedan. Här diskuterar jag några av argumenten.

 • Syrehalten i atmosfären minskar säger IPCC. Jag anser att detta är en självklarhet. Vi vet hur mycket fossila bränslen som förbränns och då vet vi också hur mycket syre som avlägsnas från atmosfären. Men detta argument ger inte någon säker siffra på hur mycket av den antropogena koldioxiden som stannar i atmosfären.
 • Efter det att kol-14 från bombproven nu slutat att tas upp av hav och biosfär så fortsätter C14/C12-förhållandet att minska säger IPCC (detta kallas för Süesseffekten). Vi vet att detta bör ske eftersom vi förbränner fossila bränslen som bara tillför C12-koldioxid till atmosfären. Så jag anser att denna effekt också är självklar. Men återigen säger den inte hur mycket av den antropogena koldioxiden som blir kvar i atmosfären.
 • Även att koldioxidhalten är något större på det norra halvklotet än det södra, som IPCC framhåller, anser jag är en självklarhet eftersom den mesta förbränningen av fossila bränslen sker på norra halvklotet. Inte heller detta säger något säkert om hur mycket av den antropogena koldioxiden som blir kvar i atmosfären eftersom mycket av koldioxidupptaget i havet kan ske på södra halvklotet. Vad som är märkligt i detta sammanhang är att IPCC inte diskuterar skillnaden i kol-14-koldioxid mellan halvkloten. Eftersom den tillförda koldioxiden från fossila bränslen inte innehåller kol-14 så bör C14/C12-förhållandet bli något större i atmosfären på södra halvklotet än på norra. Men den observerade skillnaden är mycket liten och stämmer inte alls med den som kolcykelmodeller räknar fram (Levin med flera, 2010). Varför har IPCC avstått från att diskutera detta intressanta outredda mysterium?
 • Argumentet att det, att både kurvan för de antropogena koldioxidemissionerna och koldioxidhalten i luften är nära exponentiella, skulle visa att koldioxidhalten ökar endast på grund av antropogena emissioner anser jag svagt. Enligt Gösta Petterssons modell blir ju också den termiska avgasningen nära exponentiell vilket har att göra med att temperaturkurvan är nära exponentiell. Den nära exponentiella formen på Keelingkurvan kan alltså lätt förklaras även om koldioxidhaltens ökning till betydande del beror på temperaturen.

Avslutning

Antalet artiklar i referenslistan i kapitel 6 om kolcykeln är väldigt lång, nämligen mer än 30 sidor. En fråga man kan ställa sig är vilken omfattning denna forskning skulle ha om det inte fanns något klimathot. Gissningsvis skulle vi se en lägre nivå med en avsevärt fåtaligare population av kolcykelforskare.

Trots denna mycket omfattande forskning om kolcykeln så är uppenbarligen svaret på vissa centrala frågor ännu osäkert. Om vi inte säkert vet hur mycket av den antropogent utsläppta koldioxiden som stannar kvar i atmosfären så måste detta tas med i riskbedömningarna. Om alltför liten del av koldioxidutsläppen orsakar ökningen av koldioxidhalten är det osannolikt att denna kan påverkas särskilt mycket genom förändrade utsläpp. I så fall kan riskerna för skadlig inverkan på energiförsörjningen överväga riskerna för skadliga klimatförändringar.

Referenser

IPCC (2013). Chapter 6: Carbon and Other Biogeochemical Cycles – Final Draft Underlying Scientific-Technical Assessment.

Gösta Pettersson (2013). Oceanernas termiska avgasning. Klimatupplysningen 2013-09-14.

Pehr Björnbom (2012). Är IPCCs argument för att koldioxidökningen beror på människan hållbara? Klimatupplysningen 2012-09-07.

Levin, I., et al., 2010: Observations and modelling of the global distribution and long-term trend of atmospheric 14CO2. Tellus B, 62, 26-46.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stickan no1

  Det som får mig att höja på ögonbrynen ordentligt är att bilden IPCC använder, visar en mycket kraftig ökning av omsättningshastigheten mellan atmosfär och hav.
  Till hav från atmosfär förut 60 Pg/år, till på grund av människans aktiviteter 80 Pg/år. +33% .
  Det måste bero på den förhöjda CO2 nivån i atmosfären
  Och till atmosfären från haven, nu 78,4 Pg/år, och utan människans påverkan 60,7 Pg/år, +29%.
  Orsaken till denna ökning torde bero på att haven blivit varmare

  Att flödet från oceanerna ökat så kraftigt visar alltså samma sak som GP tydliggjort. CO2 halten i atmosfären beror till stor del på temperaturökning i haven. Om den temperaturökning beror på CO2 eller annat är den stora frågan.
  Havens avgasning är uppenbart mycket temperaturkänslig. Och ökningen av CO2 nivån i atmosfären är till mycket stor del beroende på havens temperatur.

  Det är alltså, precis som Bernmodellen också skriver, i stort sett den kvarvarande temperaturändringen i haven som bestämmer CO2 nivån i atmosfären. CO2 halten är inte direkt proportionell hur mycket vi släppt ut utan i stort sett helt beroende på vilken temperaturförändring dessa utsläpp skapar.

  Tillbaka till klimatkänsligheten alltså.

 2. Tack Pehr för denna genomgång. Jag har en fråga. Du nämner att IPCC säger att halten av O2 har minskat, vilket du också anser vara självklart. var finns den eller de vetenskapliga rapoorterna eller statistiken för detta, hur ser denna kurva ut. Det bör ju röra sig om små skillnader men bör följa Keelingkurvan i någon mån? Är relationen mellan ökad mängd CO2 i paritet med minskad andel O2 ?
  Jag håller med dig att de anförda argumenten inte håller.

  Dessutom har jag själv grunnat på skillnaden mellan evidence och svenskans bevis. Du gör en översättning:
  ”Bevis enligt flera linjer stöder denna slutsats” :Bevis för mig låter mer exakt, mer som proof på engelska. I min ordbok översätts evidence med:
  stöd · belägg · märke · spår · tydlighet · bevisning · bevismaterial · indicier · vittnesbörd · vittnesmål · vittnesutsaga · påtaglighet · bevis
  Jag tycker att ordet i IPCC används mer som indicier eller spår. I svenskan är det svårt att säga att ett bevis stöder att, då bevis används som att det bevisar, eller helt klarlägger t.ex skuldfrågan i ett brottsfall. Bevis i en fysisk fråga bör ses som tekniska bevis. Detta kan dock disktteras. Semantiken i IPCC-rapporterna är dock ofta ett sätt att skapa dimridåer snarare än att försöka vara exakta. IPCC borde kvantifiera detta med en numeriskt värde som t.ex 55-90% vilket de ju gör i andra områden, trots att de inte vet, t.ex 1,5°–4°C för klimatkänsligheten.

 3. Sven Östholm

  Illustrationen ger en faktauppgift som är särdeles intressant för fortsatt resonemang. Den ”antropogena” andelen som årligen tillförs djuphaven. Att uppskatta mängden 155 ± 30 Pg är samtidigt ett påstående att ett ökat flöde beroende på antagana förutsättningar finns.
  Flödets storlek är beroende av koldioxidens partialtryck, ytvattnets temperatur och volymen sjunkande kallt vatten samt tid.
  Om en ökat flöde till djuphaven jämfört med (?) tiden före 1750 verkligen har inträffat finns inga säkra fakta på.
  Då omloppstiden för djuphavsströmmar är hundratals år så blir slutsatsen att fram till 1750 och ett stycke in på 1800-talet så har kyligare klimat gjort att volymen sjunkande kallt vatten borde ha varit större än nu. Systemet har alltså ett svängningsförlopp.
  Det är väl belagt att klimatet uppvisar varma och kalla perioder. Under varma perioder avgår större mängd koldioxid när uppvällande volymer når havsytan. Svängningar i klimatets temperatur ger således upphov till svängningar i atmosfärens koldioxidhalt. Hur stora dessa ”naturliga” svängningar är, finns så vitt jag kan finna, inga uppgifter om i IPCC’s arbeten.
  De beramade isborrkärnorna från diverse platser ger inga besked, troligen beroende på att gaser i små bubblor genom diffusion blandar innehåll sinns emellan, var års lager är ca 0,2 mm.
  http://www.geocraft.com/WVFossils/stomata.html
  Ger sparsamma data med bättre tidsupplösning.
  Att utsläpp av ”fossilt” kol påverkar atmosfärens koldioxidhalt lär väl ingen sätta i fråga då ju keelingerkurvan visar att samband finns, men hur stor är de ”naturliga” svängningarna?

 4. Peter Stilbs

  Tack Pehr – gediget, som vanligt.

  Kanske kan intressera att området fick ganska mycket pengar av Wallenbergstiftelsen i år:

  Projekt: ”Molecular interactions controlling soil carbon sequestration”
  Beviljat anslag: 35 072 000 kronor för ett femårigt projekt
  Huvudsökande: Professor Anders Tunlid, Lunds universitet

  Projekt: ”Inland water ecosystems in the global carbon cycle”.
  Beviljat anslag: 31 036 000 kronor för ett femårigt projekt
  Huvudsökande: Professor Lars Tranvik, Uppsala universitet

 5. Gustav

  Nu blir jag lite förvirrad? Jag trodde det fanns en ganska exakt siffra man räknade med för ökningstakten av CO2. Är det inte ca 57% av människan tillförd (där ca 2/3 är fossil och resten är ILUC-relaterade med N20 etc) dvs 43% av CO2-ökningen tillskrivs inte människan på något sätt. Trodde detta var gammal skåpmat och har för mig att UI lyfte det som elementär kunskap för några månader sedan.

 6. Gustav

  Nu blir jag lite konfunderad? Jag trodde det fanns en ganska exakt siffra man räknade med för ökningstakten av CO2. Är det inte ca 57% av människan tillförd (där ca 2/3 är fossil och resten är ILUC-relaterade med N20 etc) dvs 43% av CO2-ökningen tillskrivs inte människan på något sätt. Trodde detta var gammal skåpmat och har för mig att UI lyfte det som elementär kunskap för några månader sedan.

 7. OT
  Kommer C14 endast från kärnreaktioner skapade av oss?
  Om det är så, hur kommer det sig då att vi kan mäta avklingande C14-nivåer för att datera biologiska lämningar som är tusentals år gamla?
  Ännu mer OT Vi som är födda i början av 50-talet har nog fått i oss mest C14 av alla under vår uppväxt. Vid en framtida C14-datering, kommer vi då att framstå som yngre än vi egentligen är? (Tillhör egentligen kategorin: jag är inte gammal.)

  Tillbaka till topic. Kan vi vara säkra på att nybildning och omsättning av C14 är konstant i naturen? Eller med andra ord, kan vi lita på bombprovskurvans utfasning mot en ny något förhöjd nivå är orsakad endast av oss? Det råkar inte sammanfalla med någon annan naturligt förändring, som minskat upptag/omsättning av C14, eller rent av C12?

  Okunnig som jag är ställer jag dumma frågor.

 8. Stickan no1,

  ”Och till atmosfären från haven, nu 78,4 Pg/år, och utan människans påverkan 60,7 Pg/år, +29%.
  Orsaken till denna ökning torde bero på att haven blivit varmare”

  Orsaken enligt teorin är dels att koncentrationen av koldioxidmolekyler i havets ytskikt har ökat, dels att temperaturen har ökat. Men det är osäkert hur stor andel dessa två faktorer har i det ökade flödet. Enligt GPs analys förklarar temperaturen cirka hälften av flödet i form av termisk avgasning.

 9. Sören G

  #7 C14 bildas från luftens kväve genom kosmisk strålning, vilken har varierat under tidernas lopp. Varje mätning av C14-halten måste korrigeras. En kalibreringskurva har upprättats m.h.a. dendrokronologi.
  En åldersbestämning med C14 måste ange om det är kalibrerad C14 eller inte.

 10. Lars #2,

  Mätningarna på atmosfärens ändrade syrehalt finns tillsammans med Keelingkurvan i kapitel 6 av rapporten, som jag länkat till. Det är Figure 6.3a på sidan 6-124 och kurvan ser förtroendegivande ut.

  Men resultatet är svårtolkat enligt min mening. Om det skulle vara som GP kommit fram till så har cirka hälften av den observerade ökade koldioxiden i luften först varit antropogen men absorberats och ersatts genom termisk avgasning. Detta behöver inte påverka syrehalten, men det är lika möjligt att så kan ske, det beror på vilka processer som är verksamma både vid absorptionen och vid avgasningen.

 11. Gunbo

  Pehr B,
  ”Situationen för havet är analogt utom att detta i stället tar upp antropogen koldioxid från atmosfären och avger naturlig koldioxid till denna genom avgasning.”

  Är antropogen koldioxid som tagits upp av havet naturlig när den åter avges till atmosfären? Likadant med den antropogena koldioxid som tas upp i biosfären genom fotosyntes. Är den naturlig när den återförs till atmosfären från biomassa som förmultnar eller bränns?

 12. Gunbo

  Pehr B,
  Jag hann inte se din kommentar #10 innan jag skickade min #11. Där svarar du ju indirekt på min fråga.
  ”Om det skulle vara som GP kommit fram till så har cirka hälften av den observerade ökade koldioxiden i luften först varit antropogen men absorberats och ersatts genom termisk avgasning.”

 13. pekke

  OT

  http://www.expressen.se/gt/ledare/vindkraften-star-i-motvind-i-sverige/

  http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.2450716-ekonomiska-problem-for-vindkraftsbolag

 14. Stickan no1

  Pehr #8;
  Men vad är omsättningen mellan reservoarerna en funktion av?
  Intuitivt borde en obalans resultera i större omsättning. Och tvärtom en balans ge minskad omsättning. Om det är mer CO2 i atmosfären OCH i havens ytskikt borde det väl inte ge ökad omsättning mellan dessa olika sänkor/källor. En ökad obalans exempelvis att atmosfären innehåller mer än haven borde väl öka transporten i huvudsak åt ett håll. Eller är omsättningshastigheten konstant oavsett av mängden CO2? Att med 30% mer CO2 i atmosfären och med konstant omsättningshastighet innebär det att nettoflödena också ökar med 30% åt båda hållen. Vilket i så fall skulle visa att haven har också 30% ökad mängd CO2 om de balanserar varandra.
  Då borde det skikt i haven som atmosfären blandar sig med vara ytterst tunt för att det skiktet skulle kunna hålla 30% mer CO2 likt atmosfären.

 15. Det som sällan påpekas när det gäller utbytet av koldioxid (och f.ö. också i viss mån värme) mellan hav och luft är att i polartrakterna bör haven vara en sänka för koldioxid (eftersom koldioxiden i atmosfären borde fördelas jämnt snabbare än vad som sker i haven, medan i tropikerna det bör vara tvärtom. Havets temperatur är ju inte 15 grader rakt av

 16. Lars Cornell

  Om kolmängder – se artikelns bild.

  Antag att av de fossila resurserna ca 1600 Gton är hälften ekonomiskt tillgängliga för förbränning. Antag att 1/4-del av koldioxiden gå ner i haven och 1/4-del blir till växtlighet i land och hav. Då stannar 400 Gton kvar i atmosfären. Det innebär mindre än en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt från 400 ppm till ca 600 ppm.

  Mer koldioxid än så i atmosfären kan vi inte erhålla och IPCC’s höga scenarior är ej realistiska.

  Om 30 år har vi mycket bra Gen4 kärnkraft både stora och små anläggningar. Det bryter behoven av fossila bränslen så att högre koldioxidhalt än max 600 ppm kommer vi inte att få.

  En grad varmare kan vår jord bli på grund av mänsklig påverkan men knappast mer än så.

 17. PelleTundra

  Nya fakta att bekämpa. Ni börjar få ett underhållningsvärde som emellertid era barnbarn knappast kommer att skriva under på:
  http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=arctic-warming-unprecedented-in-last-44000-years

  Keep On The Good Works!

 18. Peter Stilbs

  PelleTundra #17 – Scientific American tappade redan för decennier sedan all trovärdighet i frågan.

  Vadå ”fakta” ??

 19. pekke

  Tundran.

  ” Holocene Climate Optimum ”

  Kolla upp det.

 20. Johan M

  #17 PelleTundra

  Rubriken i SA

  ”Arctic Warming Unprecedented in Last 44,000 Years”

  i texten

  ”the level of warming now matches or goes beyond what occurred during a natural warm period about 5,000 to 10,000 years ago,”

  ok, så det var 5.000 år inte 44.000 år

  ””Nothing else out there can explain it,” Miller said. ”

  … hmm, har jag hört det förut.

 21. Christopher E

  #17

  Helt otroligt att någon fortfarande frivilligt är beredd att ta till mossiga klimatargument som ”barnbarn”.

  PelleTundra, har det någonsin fallit dig in att du är någons barnbarn också? Den enda anledningen till att du välmående och bortskämd kan skriva här (och troligen existera) är att dina förfäder genom att göra sådant du vill förbjuda höjt välståndet på ett makalöst vis och minskat dödligheten. Mest genom att använda rikliga mängder billig fossil energi.

  Vad gäller andra mossor än din mossiga argument, som de i din länk, så är det en tankemiss att tro att om något smälter fram idag är det nu varmast sedan det täcktes av snö. Se tex denna kommentar:

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/10/14/vindkraften-konkurrensraften/#comment-351116

  Och skulle det ändå vara varmast på en plats i Arktis nu sedan nära mitten av den senaste nedisningen, är det kanske inte någon anledning att ligga vaken av skräck och gruva sig över barnbarnen… om vore kallast på 44000 år däremot kunde kanske det vara en gnutta oroande.

 22. Thomas P

  Peter #18 Räknar du in även Geophyscial Review letters från vilken storyn härrör till dessa som ”tappat all trovärdighet”?

  För den som undrar kommer sen de 44,000 år rimligen från hur långt tillbaka C-14 metoden fungerar, dvs om man har ett gammalt prov är allt man kan säga att det är äldre än så, inte hur gammalt. Eftersom detta var mitt under en glacial innebär det i praktiken att det inte var varmare förrän tidigast under förra interglacialen.

  johan #20 Det var mer än 44 000 år.
  ”with average summer temperatures of the last ~100 years now higher than during any century in more than 44,000 years, including peak warmth of the early Holocene when high latitude summer insolation was 9% greater than present”

  ”… hmm, har jag hört det förut.”

  Ja, förhoppningsvis eftersom det är så all vetenskap fungerar även om inte alla säger det så öppet.

 23. Gunbo

  Även Science Daily har en artikel om studien som man kan läsa om man har större förtroende för Science Daily än för Scientific American.

  http://www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131024102243.htm

 24. Ulf L

  Gunbo
  Kullman svarade.
  ”Erfarenheter från de sensta 10 åren är att trä som friläggs vid smältande glaciärer bryts ner på bara några få år. Det beror på att denna typ av ved, som ofta är genomdränkt av vatten, fryser sönder och småbitarna spolas bort med smältvatten. Det krävs med andra ord en mycket hastig glaciärexpansion för att dom skall återfrysa, men helt omöjligt är inte att detta har skett i det förgångna.”
  Det verkar finnas goda skäl till att tro att trä som frilagts av en krympande glaciär inte varit ur isen tidigare, vilket var vad du trodde och jag ifrågasatte. My bad.

 25. Christopher E
  ”PelleTundra, har det någonsin fallit dig in att du är någons barnbarn också? Den enda anledningen till att du välmående och bortskämd kan skriva här (och troligen existera) är att dina förfäder genom att göra sådant du vill förbjuda höjt välståndet på ett makalöst vis och minskat dödligheten. Mest genom att använda rikliga mängder billig fossil energi.”

  Det bästa jag läst på länge!!!

 26. Christopher E

  #22

  ”Ja, förhoppningsvis eftersom det är så all vetenskap fungerar även om inte alla säger det så öppet.”

  All vetenskap fungerar genom att göra negativa utsagor som av naturliga skäl varken går att bevisa eller motbevisa?

  Då är det verkligen illa ställt.

  Mest häpnadsväckande är förstås att forskare på den nivån inte ser tankemissen jag nämnde ovan. Att området ifråga inte blev frilagt under Holocena optimum betyder ju inte att det inte var varmare då än nu. Låt oss förenklat anta att isen smält under hela Holocen i olika hastighet. Bulken smälte under optimum men inte allt. I lägre värme värme idag smälte det sista. När denna friläggning sker är alltså lite slumpartat så länge det är en nettosmältning över tid, och säger inget om vilken tid som är relativt varmast. I verkligheten är det lite mer komplext, med tillväxtperioder även under delar av Holocen, men detta känner de flesta alarmister inte till (och man undra om de i studien som enbart nämner banvariationer gör det heller).

 27. Thomas P

  Christopher E #26 ”All vetenskap fungerar genom att göra negativa utsagor som av naturliga skäl varken går att bevisa eller motbevisa?”

  All vetenskap kommer med brasklappen att man aldrig kan utesluta att det finns någon annan förklaring som man inte kommit på till de observationer man gör. Man kan aldrig i strikt mening bevisa någon vetenskaplig teori.

  ”och man undra om de i studien som enbart nämner banvariationer gör det heller.”

  Jag har inte hunnit läsa studien. Har du gjort det eller gissar du bara? Huruvida din teori om en gradvis avsmältning i det aktuella området håller eller inte behöver man mycket mer detaljkunskap än jag har för att kunna avgöra. Skriv ett brev till någon av författarna och fråga, eller om du är riktigt säker på din sak, skriv en kommentar till GRL.

 28. Thomas P

  Christopher #21 Att våra förfäder med sin levnadsstandard och sina kunskaper gjorde något är inget argument för att vi skall göra detsamma. Olika tider har olika problem och olika lösningar. Även förr i tiden såg man framåt och försökte se till att barn och barnbarn skulle få det bättre baserat på vad man då såg som problem. Bönder slet ont för att röja sten så att framtida generationer skulle få större åkrar osv. Idag har vi andra problem, men även vi bör tänka på våra barnbarn och inte bara på nästa kvartalsrapport.

 29. Bim

  Pelle Flundra
  Tänkte skriva ett svar till dig men Christofer E gjorde det så bra att du antagligen sitter i ett hörn och skäms nu.
  Men man vet ju aldrig eftersom dina kommentarer är så urbota dumma så man undrar om du har förstånd att skämmas.

 30. Sven Östholm #3,

  Tack för en intressant kommentar. Jag tänker själv i samma banor.

 31. Det är ju lite märkligt hur desperat klimathotsanhängarna vill få till ngt, ja nästan vad som helst, som ’unprecedented’. Redan att man skriver det ordet i titeln ger förstås aktivist-vibbar, dvs att det var vad man letade och ville hitta. Men till skillnad från kvällstidningsversionen anger man i GRL att det rör sig om ’Canadian Arctic’, och i texten faktiskt bara ’Eastern Canadian Arctic’.

  Tittar man närmare så visar det sig att det tom där bara rör ett väldigt litet område (Fig 1). Och som Christopher redan påpekat kan man inte dra slutsatser om tidigare temperaturen från istjocklek eller -gräns. Och man har man alltså letat på ställen där man kan förvänta sig hitta belägg för vad man söker.

  Läser man vidare i artikeln så ser man att grunddata är dateringen av ett antal växtdelar, och när de kan ha dött (så långt OK). Men ur detta vill man reskonstruera lokala (medel-)temperaturen sedan förra nedisningsmaximum (tveksamt), och detta mha implicerade historiska istjocklekar och -utbredningar (ännu mer tveksamt). Och läser man de avsnitten är de fullständigt nedlusade med termer som:

  ’reconstructed’, ’suggest’, ’indicate’, ’may be’, ’is likely’, ’considered’, ’should be regarded as’, ’estimates’, ’would also likely represent’, ’are possible’, ’caveat’, ’may not reflect’, ’fitting’,
  ’reconstructing’, ’approximately’, ’regression’, ’unlikely’, ’likely more reliable’, ’first-order trend’, ’consistent with’, ’model estimates’, ’implies’, ’apply as linear correction’, ’associated with’, ’assuming no significant contribution from ..’,
  osv …

  Dvs en herrans massa armviftande om vad som eventuellt kanske, möjligen, iaf under vissa förutsättningar, skulle kunna vara ett antagande, som ännu inte motbevistats. Dvs som så ofta inom klimatforskningen är själva kärnargumentet bara den sortens prat man väntar sig från pseudo- och (väldigt) mjuka vetenskaper.

  Andra avslöjande fraser är:

  ’permits the use .. as a proxy for summer temperature change’

  ’Thus, average summer temperatures of the past century must have exceeded those of any century in more than 44 ka, including the peak warmth of the early Holocene thermal maximum’

  ’simulated by many climate models’

  ’This assumption is supported by the lack of a significant trend’

  ’we do not resolve the LIA cold anomaly’

  ’several ice caps are now smaller than at any time in more than 44 ka’ (*)

  (*) Detta är nog så mycket ’beef’ de har att komma med: De hittade fyra små ishättor på lokala toppar och letade plantrester som nyligen kommit fram när dessa minskat. Men att därav dra slutsatsen om ”direct evidence that contemporary warmth in the Eastern Canadian Arctic now exceeds peak warmth of the early Holocene” är förstås närmast ett skämt

 32. Gunnar Strandell

  Pelle Tundra #17
  Så du har bestämt att dina barnbarn ska bo i Arktis och att de då får det bättre ju kallare det är?

  Skämt åsido står det ju också i din länk att kliamatmodellerna räknat fel och projicerat två grader för kallt när det gäller Arktis. Samtidigt har de jämfört med ”jordens medeltemperatur” med 98% säkerhet räknat fel åt andra hållet de senaste 15-17 åren. Uppenbarligen saknas det något i modellerna och det är väl ett intressant budskap för dem som vill använda deras projektioner för att ställa om livet för kommande generationer.

  Du behöver nog förklara för dina barnbarn hur du kommit fram till att redaktörer och kommentatorer här gömmer huvudet i sanden.

  Jag tycker att bloggen spanar av det vetenskapliga landskapet med god skärpa i blicken, men att du har svårt att ta till dig det du rekommenderar oss att läsa.

 33. Sören G #9,

  Jo, så är det och jag kan komplettera med följande.

  C14 från bombproven bildades också genom att strålningen från explosionerna omvandlade N i luften till C14.

  Mänsklig kärnenergiverksamhet är också en källa till C14 enligt Levin med flera (2010) som jag länkat till bland referenserna. De skriver:

  ”Also a re-assessment of 14C sources from civil and military nuclear facilities (mainly in the north) would help to reduce the uncertainty in the simulated north–south gradient. However, significantly higher 14C emissions from nuclear facilities needed to reconcile model and observations would require a fundamental re-assessment of the global radiocarbon budget.”

  En artikel som diskuterar bildning av 14C i kärnreaktorer finns här:
  http://web.ornl.gov/info/reports/1977/3445605743782.pdf

 34. Gustav #6,

  I stora drag är det så att den ökning av koldioxidhalt vi ser i atmosfären omräknad till mängd kol motsvarar cirka hälften av av den mängd kolutsläpp till atmosfären som orsakats av människorna. Men detta innebär inte att ökningen av koldioxid i atmosfären bara består av kvarvarande kolutsläpp från människorna som inte absorberats av andra reservoarer som havet och biosfären.

  Det är där det finns en osäkerhet. En del av ökningen måste bero på ökad temperatur, men hur mycket är det? Om säg hälften beror på temperaturen genom avgasning från havet, som GP kommit fram till med sin enkla boxmodell, så har alltså tre fjärdedelar av människornas kolutsläpp hamnat i andra reservoarer än atmosfären.

 35. Christopher E

  #27

  Citatet i artikeln var påfallande befriat från ”brasklappar”. Värmen nu måste bero på växthusgaser för vi vet inget annat… i det fallet baserat på en studie av mossa frilagd från is vars logik alltså läcker som såll.

  Det kryllar av Ötzis, pinnar, barkbitar mm som nu fram smält fram och ”därför är det varmast nu på x antal år”. Det är enkel retorik, och går hem hos de flesta, hur fel den än är. Isutbredning är sällsynt dåligt kalibrerad proxytermometer. Men ordet ”unprecedented” är ett VIP-kort rätt förbi publiceringskön till den heta klimathotarklubben.

  #28

  ”Olika tider har olika problem”

  Jo, tack. Och det som nu hotar blivande barnbarns välfärd är ju just sådana som PelleTundra och andra klimathotare, som vill backa klockan så att vi inte kan behålla och utöka välfärd för en befolkning som kommer att toppa på kanske upp till 10 miljarder innan det vänder. Inget jag skrev var fel, om PelleTundras förfäder tänkt som han hade vi haft det illa ställt idag. Är han arg för att de inte tänkte som han, månntro? Han tror ju alla framtida barn ska gå omkring och vara jättearga på oss med sin då superhöga levnadsstandard som vår nuvarande generation sliter för att ge dem.

 36. Palle136

  Christopher E #21: Tack så mycket! Klockrent! Från en småbrukare som kör fossilsnålt och kemikaliefritt men som vet vilket omänskligt slit vi blev av med när oljan gjordes tillgänglig.

 37. Thomas

  Jar är också (men borde kande inte vara) mer än lite förvånad över vad du gör för utsagor om hur vetenksap fungerar.

  Du är ju på inget sätt någon aktoritet i området, bedriver inte vetenskap och nog inte bedrivit sådan någonsin tidigare heller (men möjligen forskarstudier).

  Men du har ju nu under många år här (och på andra ställen) försökt göra dig till talesman både för ’klimatforskningen’ men också vetenskap i stort. Och förutom att du ibland rapar upp plattityder som ’all vetenskap är provisorisk’ eller ’där finns inga bevis’ mm har du konsekvent argumenterat något helt annat än vetenskap. Ibland med till förnekelse gränsade ensidig sturighet.

  Du har nämligen nästan undantaglöst argumenterat att folk skall acceptera påståenden och fraser för att de har stått att finna i en publikation, en journal (som benämns ’vetenskalplig’) och där urvalet har gjorts mha ’peer review’.

  Men allt du då argumenterar är ju bara själva orden och auktoritetstro, dvs du försöker implikationen att för att någonting står i tryck, så måste det också vara rätt (i meningen ’provisorisk’ dvs vetenskaplig ’sanning’). och så skall det anses vara för att de som skrivit orden ju skall anses vara duktiga på vad dom gör, ja ’experter’ och igen för att de som förhandsläst och godkänt arbetet ju också skall anses vara duktiga.

  Det är allt du har att komma med! Att orden och fraserna man kan hitta skall accepteras pga hänvisning till (påstådd) auktoritet!

  Men Thomas. Det är inte vetenskap du argumenterar. Inte ens i närheten! Du argumenterar ’tro’! Och inte bara det, du argumenterar att därför skall andra också ’tro’ och tro samma som du, och då blir det ju religion. Du argumenterar att ’de lärdes ord’ skall accepteras, inte får ifrågasättas eller nagelfaras. För att de ju är de rättmätiga förkunnarna av sanningen.

  GRL-artikeln här, och ffa dina utsagor kring den är en rad aldeles utmärkt exempel!

  i) du försöker med att GRL skall vara tillräckligt trovärdig,

  ii) du hävdar att ett arviftande påstående (”direct evidence that contemporary warmth in the Eastern Canadian Arctic now exceeds peak warmth of the early Holocene”) är vetenskap.

  iii) .. ja tom, att ”det är så all vetenskap fungerar”

  iv) och (som vanligt) när dina aktoritetshänvisningar och dito tro inte godtas som ’sanningar’ försöker du kontra med: Men bli då själv en auktoritet som jag godkänner.

  Inget av dessa försök har med vetenskap att göra Thomas, ingen! (Och det är väl därför du, och så många klimathotsanhängare försöker med samma vals, och nästan bara den).

  I det här fallet är det hela mycket enkelt. Författarna gör ett mycket starkt och långtgående uttalande (som sedan skruvas upp ännu mer i titel och ytterligare i mediers återberättelser):

  A) ”direct evidence that contemporary warmth in the Eastern Canadian Arctic now exceeds peak warmth of the early Holocene”

  Men det enda empiriska data man har är alltså

  B) C14 dateringar från västrester hittade vid iskanten av några få områden, och speciellt några nära lokala toppar, som har daterats till äldre än 44ky

  För att öht försöka gå från det B (observationer) till A (slutsatserna) krävs massor av steg och nogrant utfört arbete. Och logik i varenda ett av dem. Som måste täcka varje steg i den kedjan. Rigoröst!

  Artikeln (som ju är peer reviewad, publicerad, tom i en ’trovärdig’ journal enligt dig) utelämnar nästan allt som krävs för att fylla i dessa luckor (för det går ju inte i den riktiga världen), och ersätter det med armviftande, prat, implikationer, massor av villkorade och tveksamma antydda orsakssammanhang.

  Men det blir inte vetenskap av detta. Argumentationen därvidlag (i GRL-artikeln) håller inte högre nivå än kultur- och ledarsidor om hur olika saker hänger ihop och orsakas och vilka slutsatser detta då skall leda till.

  Och så går nästan all argumentation till. Både från dig, och inom ’unprecedented’-forskningen.

  Och du vill kalla sånt ’vetenskap’ … Men det funkar inte i den riktiga världen, Thomas.

 38. (OK, min senaste kommentar kom igenom, men en längre och ett kort påpekande om detta, har inte kommit igenom ännu. Märkligt)

 39. Thomas P

  Christopher #35 Du kan lika gärna hävda att det är fel av oss att införa dyra krav på svavel- och kväverening eftersom om man ställt motsvarande krav för 100 år sedan hade man inte kunnat använda några fossilbränslen. Var tid har sina problem och sina resurser att lösa dem. Du kallar det att backa klockan, andra att se framåt.

  ” Han tror ju alla framtida barn ska gå omkring och vara jättearga på oss med sin då superhöga levnadsstandard som vår nuvarande generation sliter för att ge dem.”

  Under förutsättning att de får en så jättehög standard och inte förlorat för mycket på vägen. Hur mycket högre materiell standard än den vi har idag i Sverige behöver vi egentligen menar du? Vi kan behöva bättre teknik, typ kunskap att bota fler sjukdomar, men behöver vi fler prylar?

 40. Thomas …

  Sorry dina analogier fungerar inte alls. Fortfarande int!

  Du harnämligen varken någen metod alls att styra klimatet (observerbart) med några politiska beslut. Och du har heller inte några verkliga problem som kan hänföras till vad du säger dig vilja åtgärda.

  Vidare har du heller inte någon kalkyl för vare sig kostnader, eller ens ett försök till skattning av de negativa effekterna, vare sig rörande ’klimatet’ eller politiska följder. Och förstås heller ingen jämförelse med alternativanvändning för samma resurser.

  Kort sagt, du bara viftar med armarna, hojtar, och ropar ’Det är jättefarligt nu, vi bara måste göra nånting … ’

 41. pekke

  Jag tror nog att P.Tundra vill tillbax till det glada 1800-talet då allt var bättre än nu, hans barnbarn skulle nog gilla att få leva då, allt var ju bättre förr.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Missv%C3%A4xt%C3%A5ren_1867%E2%80%931869

  Lite kuriosa, dumpar man massor av snö från snöröjningen så kan det ta hela sommaren innan den smälter, nästan till hösten, trots att den täcks av mörk materia, märkligt va ?

  http://www.mitti.se/?p=50429

  http://direktpress.se/tidningenliljeholmenalvsjo/Arkiv/Artiklar/2013/08/Stinkande-snohog-kvar—trots-alla-loften/

 42. Gunbo

  Ulf L #24
  Tack för ”rapporten”!

 43. Thomas P

  Pekke #41 Ett tunt lager sot på is underlättar avsmältning, men när väl lagret med grus och andra föroreningar blir tillräckligt tjockt fungerar det som isolering och fördröjer istället avsmältning. Jag tror även att större delen av isen avdunstar snarare än smälter vilket kräver mycket mer energi och också bromsar upp processen.

 44. Min favorit på PJTV, Bill Whittle gjorde bla en klockren sågning av ”Climate Change” idag. Spot on!
  Det är en ”Members only”
  http://www.pjtv.com/?cmd=mpg&load=9019&mpid=174
  Men membership är en spottstyver.

 45. pekke

  T.P. #43
  Jag håller med dig Thomas, ett tunt lager mörk materia påskyndar smältningen när solen lyser men när lagret blir tjockare så börjar det i stället isolera mot värme, precis som på en tundra.

  Det var faktiskt min poäng med länkarna, börjar det lagras ett isolerande skikt ( vilket de flesta materia gör när skiktet blir tillräckligt tjockt ) ovanpå is eller snö så kan avsmältningen minska eller stoppa helt och om det kommer ny snö/is ovanpå så kan sno/ishögen börja växa i stället om inte avsmältningen är snabbare än påfyllningen.

 46. Med anledning av trådens OT-diskussion

  Predikanternas budskap förr och nu

  Förr: Frukta Gud och lev rätt annars kommer du inte till himmelriket.
  Nu: Frukta klimathotet och lev rätt annars kommer dina barnbarn att drabbas.

  Förr när någon ifrågasatte om det fanns en gud så var man gudsförnekare.
  Nu när någon ifrågasätter om det finns ett klimathot så är man klimatförnekare.

 47. Christopher E

  #39

  Jag tycker svavelrening mm är bra, men att kan kunna göra den och framför allt ha råd att göra den beror på den där för vissa så förhatliga tillväxten som samma vissa inte tycker vi behöver.

  Behöver vi mer prylar? Tja, jag gissar du är ganska nöjd med dina prylar som inte dina förfäder hade och vill inte bli av med dem. Levnadsstandard är mer än ”prylar” också. Idag tvingas vi båda föräldrar arbeta sådär 50 timmar eller mer var varje vecka för att försörja familjen. Barnen är på daghem. Höjd levnadsstandard kan också innebära mer fritid med minst bibehållande av materiell standard. Men som sagt, vissa vill hellre stoppa klockan än att se framåt.

 48. Slabadang

  En naturlig cykel?

  Vi vet ju att IPCC ”diskade” satellitdata över isutbredningen i Arktis före 1979. Lägger man till de tidigare mätningarna så såg kurvan ut så här enligt IPCC:
  http://doingadvancework.blogspot.se/2012/03/arctic-fraud-has-exacerbated-social.html

  Nu hävdar man att den rekordutbredning av isen i Antarktis är större än rekorden på mitten av sjuttiotalet enligt Alfred Wegener Institute ”It was only in the mid 1970s that a similar sea ice extent had been observed. ” – See more at: http://notrickszone.com/#sthash.18Ojxsq8.dpuf

  Under samma period minskade isutbredningen i Arktis. Så nog ser det ut som om vi kan fastslå att de naturliga förändringarna i Arktis är historiskt sätt mycket mer dramatiska än idag . De har ljugit skjortan av sig inom IPCC och hållt de krossade fingrarna bakom ryggen när de har kommit med sina konstruerasde slutsatser om ”oöverträffade klimatförändringar”. Vi har här på klimatuppklysningen tagti del av allt ifrån bilder på ubåtar från slutet av femtiotalet som är på öppet vatten vid Nordpolen till dramatiska artiklar ifrån ögonvittnen under tjugo och trettiotalet som beskriver förändringar mycket mer dramatiska än vad vi ser idag.

  Här är lite mer godis som IPCC kör fingrarna i öronen inför och skriker lalalalalalalalla!

  Från Currys blogg:
  The idea of Arctic Warming during 1920–40 is supported in Russian publications by the following facts:
  * retreating of glaciers, melting of sea islands, and retreat of permafrost
  * decrease of sea ice amounts
  * acceleration of ice drift
  * change of cyclone paths
  * increase of air temperature
  * biological indications of Arctic warming
  * ease of navigation
  * increase in temperature and heat content of Atlantic Waters, entering Arctic Basin.

  P59 of Volume 1 of Jean Groves book ‘The Little Ice Ages’ second edition, noted: ‘that the relationship between (Icelandic) glacier variations and climate change can be traced most closely since 1930 when glacier monitoring began and meteorological measurements were already long established. Very cold decades at the beginning of the twentieth century were followed by strong warming in the 1920’s and an unusually warm period from 1926 to 1946. Within ten years glaciers were in retreat and the whole period from 1930 to 1970 was one of predominant withdrawal. By 1962 all the monitored glaciers had retreated from their 1930 positions.”

  Har just sätt ”En värld i krig” och inser att natten inte räcker till … vilken fantastisk men monstruös produktion.

 49. Slabadang

  Pehr B!

  Gedigen genomgång igen! BRAVO!

 50. Thomas P

  Christopher #47 Du måste skilja mellan kvantitet och kvalitet. Att kunna göra saker bättre är alltid bra och leder inte till ökad miljöbelastning, det är volymtillväxten som ger problem.

  ” Höjd levnadsstandard kan också innebära mer fritid med minst bibehållande av materiell standard. ”

  Helt riktigt, och det är också vad miljörörelsen förespråkat under lång tid.

 51. Nej, Thomas

  Fortfarandeinte! En volymökning betyder mer volym, eller fler av samma. Det är inte ett problem i sig (utan snarare en möjlighet för er NeoMalthusianer att indigneras över).

  Du behöver specificera vilket (verkligt) problem du menar uppkommer. Och om det är på riktigt (ytterst tveksamt i de flesta fallen) åtgärda det.

  Angående det generella konstaterandet, att mer volym innebär mer miljöpåverkan per se har du faktiskt rätt. Men att miljörörelsen skulle fordordat minskning till förmån för mer fritid är återigen inte sant (annat än möjl semantiskt).

  Den dagen jag ser din sk ’miljörörelse’ förorda mindre slöseri med offentliga medel, den dagen inte alla som arbetar tvingas ägna halva nästan sin arbetstid att bära en uppsvälld, inneffektiv, dyr offentlig sektor, som (i många hänseenden) missköter sina grundläggande åtaganden men har sotra mängder dökött påhängt, på sina ryggar …

  .. den dagen skulle jag ev kunna acceptera att ’engagemanget’ värnar om någon miljöpåverkan. Men i nuläget är det ju precis tvärtom. Din sk ’miljörörelse’, för vars rökning du nu uttalar dig, förordar nästan genomgående raka motsatsen, dvs att än fler skall försörjas av skattemedel, att ännu fler ’program’ startas som bara kostar, och vars kostnader skall bäras av dem som jobbar på riktigt. Och slöseriet har väl aldrig bekymrat den poserande klassen det minsta.

  Det sk ’friåret’ som infördes var ju också bara ett sätt att förs många ur den (ofta redan försörjda) övre medelklassen med ännu mer betald ledighet, alltså att de inte ens behövde dyka upp på sitt (med tvivelaktig nytta, skattefinansierade) jobb.

  Det är sånt du och din ’miljörörelsen’ argumenterat och argumenterar för. Alltså raka motsatsen till mindre miljöpåverkan …

  Ja, såvida ni inte öppet pratar om ’överbefolkning’ , dvs att stora mängder människro egentligen borde försvinna bort …

 52. Christopher E

  #50

  ” Höjd levnadsstandard kan också innebära mer fritid med minst bibehållande av materiell standard. ”

  ”Helt riktigt, och det är också vad miljörörelsen förespråkat under lång tid.”

  Nej, där har du fel. Det är en stor skillnad. Jag talar om mer fritid genom ökat välstånd och högre teknologi utan standardsänkning. Miljörörelsen vill sänka standarden och därmed frigöra tid från arbete. Med andra ord, de vill vara hemma och påta i morotslandet i balkonglådan. Jag tänker mig mer att lämna villan ett tag och resa en sväng till något exotiskt resmål.

  Inte heller stämmer det att högre välstånd nödvändigtvis måste innebära större volym, eller ens mer påverkan även om det skulle vara större volym.

  När många länder nu tex sänker den teknologiska nivån på elproduktion ner till vindsnurror, ökar ju miljöpåverkan. Högre teknologi är bättre, och hög teknologi förutsätter välstånd.

 53. Thomas P

  Christopher&Jonas Ni har er nidbild av miljörörelsen och jag lär inte kunna övertyga er om något annat.

 54. Thomas #53

  Du kanske har missat det, trots att du har sett mina kommentarer lite överallt under iaf 7 år:

  Jag brukar fråga de miljöengagerade vad de faktiskt vill åstadkomma.
  Jag brukar fråga dem hur de menar sig göra ngn reell miljönytta med sina idéer
  Jag brukar fråga om de har räknat på sina förslag
  Ja, om de bara kan redovisa dem redigt, samlat och begripligt
  Jag brukar också fråga dem hur de menar att mer offentligt resursslöseri skulle hjälpa miljön
  Ja, eller vara till nytta för ngt klimat, eller
  Ja, bara vad som skulle vara ’klimatnyttigt’
  Ja, och jag brukar fråga dem en herrans massa mer, och
  Jag brukar fråga extra noggrant vad de eg (eller öht) menar, så jag inte missförstår
  Ja, jag skulle förstås kunna räkna upp mycket mer.

  Och som du mycket väl vet så brukar nästan alla smita omedelbart när de ombeds visa vad ens pratar om. Dig inkluderad.

  Jag tror knappast att omfattande empiriska observationer under så lång tid skall kallas nidbild. Snarare är väl ’empiri’ något som just de poserande ’miljöengagerade’ skyr som pesten. (Till förmån för armviftande, utopiska drömerier, och simulerade ’sanningar’)