IKEA:s första misstag?

Läser i E24 att Ingvar Kamprad storsatsar på vindkraft och närmare bestämt en vindkraftpark om 9 kraftverk på Korpfjället i Dalarna. Enligt Peter Agnefjäll, vd för Ikea Svenska Försäljnings AB, är investeringen värd flera hundra miljoner kronor.
Bygget är inte helt okontroversiellt. Av projektbeskrivningen framgår att etableringen delvis berör ett område som är föreslaget som naturreservat och som är utpekat som så kallad nyckelbiotop. Peter Agnefjäll försvarar dock investeringen med att vindkraft trots allt är det absolut bästa och miljövänligaste sättet att producera el på. IKEA äger sedan tidigare 52 vindkraftverk i Tyskland och Frankrike.
Onekligen blir jag lite förvånad över att Kamprad, som normalt sett har näsa för bra affärer, köper på sig just vindkraftverk. Visserligen finns det fortfarande pengar att tjäna på att äga vindkraft, men hur länge? Å andra sidan, några hundra miljoner gör väl varken till en från i IKEA-börsen. Men med tanke på vad som redan avslöjats om IKEA är investeringen i vindmöllor knappast särskilt publikfriande.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Möjligen är det inte Ingvar Kamprads beslut på egen hand utan han har kanske blivit duperad till detta. Märk väl att det är just företag som IKEA som tjänar mest på AGW-hysterin.

 2. Kent Forssgren

  IKEA och SNF, kommentar 1.
  Jag har tidigare här framfört synpunkten att värdefull urskog avverkas för att ge plats åt vindsnurror.
  Korpfjället är ytterligare en bekräftelse på att ministerns tal om att biologiskt mångfald skall värnas och skyddet stärkas inte är annat än tomma ord. I själva verket rena lögner. Naturvårdsverk, kommuner och länsstyrelser har helt släppt sina uppgifter och svansar med. Vi har faktiskt en lag: Miljöbalken. Denna lag skall kommunerna, övervakade av länsstyrelserna, se till att den följs. Men så sker icke. I synnerhet när det gäller vindkraft. Här är alla spärrar borta.
   
  I lokalkretsar av Naturskyddsföreningen och även lokala ornitologiska föreningar lägger ner massor av obetalt arbete på att överklaga. Men det är inte lätt när industrin bakom, med hjälp av våra partiska och styrda myndigheter har mer eller mindre obegränsade juridiska och ekonomiska resurser till sitt förfogande.
   
   
  Att Ikea inte är intresserade av att skydda urskogar vet vi sen tidigare. Likaså att SNF på Riksplanet värderar vindsnurror mer än urskogar.
  Läs mer om detta i mitt nästa kommentar.
   
  Naturskyddsföreningen i Vansbro protesterar mot delar av planerna på en vindkraftpark på Korpfjället i finnmarken vid gränsen mellan Vansbro och Malung. Där planeras 10-15 vindkraftverk. Föreningen anser att de skulle förstöra en unik naturskog och hota sällsynta fågelarter.
   
   
  – Vi protesterar mot den del av vindkraftparken som skulle hamna på Vansbrosidan. Där finns i dag unik urskog, en riktigt gammal naturskog. På Malungssidan är det inte lika känsligt. Där är skogen redan utglesad på grund av att den varit svampangripen, säger Bengt Ehnström, Nås, som är ordförande i Vansbrokretsen av Svenska naturskyddsföreningen.
   
  Länsstyrelsen har gett tillstånd för att bygga högst 15 vindkraftverk på Korpfjället, som ligger mellan Äppelbo och Tyngsjö, sju kilometer nordost om Tyngsjö.
   
  Fem vindsnurror skulle hamna på Vansbrosidan om kommungränsen och det gillar inte naturskyddsföreningen.
   
  – Den typ av gammal naturskog som finns där blir alltmer sällsynt. Den finns snart bara kvar på bergklackar som på Korpfjället. Det borde man ta större hänsyn till.
   
  – En vindkraftutbyggnad, med de breda vägar som måste byggas för att komma fram med kraftverken, skulle fragmentera området. Det består delvis av helt opåverkad kontinuitetsskog, så som den alltid har sett ut, säger Ehnström.
   
  Föreningen i Vansbro klagar också på den fågelstudie som gjorts i anslutning till ansökan om vindkraftverken.
   
  – I den gamla höjdlägesskogen finns en stam med dalripor, som är bland de enda vi har i mellersta Dalarna.
   
  – Ett kungsörnsrevir, som ligger bara 2,5 kilometer från området, har nonchalerats trots att örnar ofta registreras som ihjälslagna vid vindkraftverk. Örnarna flyger ganska sakta och spetsen på vindkraftverkens propellerblad kommer svischande i en fart av 200 km i timmen.
   
  – Att ormvråk och den rödlistade bivråken häckar inom området har också nonchalerats, säger Ehnström.
   
  Han är kritisk till att de fågelspecialister, som gjort fågelinventeringen på Korpfjället, kommer från Öland. Därifrån kommer nämligen även de tilltänkta vindkraftexploatörerna.
   
  – De har tagit väldigt lätt på den ornitologiska delen. Det finns ornitologer på nära håll som förmodligen har en större erfarenhet av fåglar i den västsvenska taigan, säger Bengt Ehnström och kräver en bättre och noggrannare utredning.
   
  2009-03-06
  http://www.dt.se/nyheter/vansbro/article406935.ece

 3. Kent Forssgren

   
  IKEA och SNF, kommentar 2.
  SNF har länge haft ett lönande samarbete med SNF: 650.000 kronor i konsultarvoden. Vem var konsult? Naturskyddsföreningen mörkade IKEAs avverkning!
   
   
  Ekonomiska ersättningar från IKEA, samt gynnsamma samarbetsavtal, har fått Naturskyddsföreningen att hålla tyst om IKEA:s avverkning av urskog i ryska Karelen. Det hävdar interna källor.
   
  Det är Daniel Rutschman, ordförande i Naturskyddsföreningens lokalavdelning i Jokkmok, som för fram kritiken. Igår och idag har SR:s Vetenskapsradion berättat om IKEA:s skogsbolag Swedwoods avverkning av urskog i ryska Karelen. Enligt Daniel Rutschman är emellertid avverkningen långt ifrån någon nyhet – i varje fall inte för Naturskyddsföreningens ledning.
  – Man har vetat om de här avverkningarna länge, men man har valt att inte agera. Istället har man inrättat olika samarbetsavtal med IKEA, säger han.
   
  Enligt Daniel Rutschman finns det ett direkt samband mellan samarbetsavtalen med IKEA och Naturskyddsföreningens tystnad om IKEA:s avverkning av urskog i ryska Karelen.
  – Absolut. Det är samarbetsavtalen som gjort att lednigen valt att inte informera om avverkningen.
   
  Daniel Rutschman menar att Naturskyddsföreningens ledning, med Mikael Karlsson och Svante Axelsson i spetsen, fick reda på IKEA:s skogsavverkning av urskog redan 2008 då medlemmar från Naturskyddsföreningen deltog i en exekurtion i området. Sedan dess har man enligt Daniel Rutschman tystat ner frågan både internt och utåt. Bland annat hävdar Daniel Rutschman att ledningens i början av året tagit bort stora delar av en artikel i medlemstidningen ”Sveriges Natur”. De borttagna delarna handlade om IKEA:s skogsbolag Swedwoods avverkning i Karelen och Daniel Rutschman var citerad.
  – Det var ledningen som tog bort mina citat ur artikeln ”Miljönytta eller risk” som handlade om risken med företagssamarbeten. Därmed valde man alltså att mörklägga det hela också för föreningens medlemmar.
   
  Daniel Rutschman säger att han tagit upp IKEA:s skogsavverkningar flera gånger – både med Mikael Karlsson och med Svante Axelsson.
  – Vi har pratat om det här sedan förra sommaren. Mikael Karlsson säger att IKEA är ett av världens bästa företag. Det är så svamligt. Naturskyddsföreningen måste våga säga sanningen och vi kan inte försöka dölja missprydande kosmetiska detaljer.
   
  Då Miljöaktuellt ringer upp Mikael Karlsson får vi en helt annan version av händelseförloppet.
  – Att hävda att våra samarbeten med IKEA får oss att tysta ner saker tycker jag låter som ett slags konspirationsteori. Det är förstås helt fel. Vi ser absolut inte mellan fingrarna för IKEA och vi tystar inte ner någon debatt. Tvärt om har vi hela tiden sagt att det här är fel. Vi har sagt det till IKEA i Sverige, vi har sagt det till IKEA internationellt och vi har sagt det till Sweedwood. Vi får heller ingen annan ekonomisk ersättning från IKEA än betalt för den utbildning vi gör för företagets anställda, då vi även pratar om problemen med avverkningarna i Karelen. De pengar vi får in går direkt till våra miljöprojekt.
   
  Att Naturskyddsföreningen valt att föra en dialog med IKEA, snarare än att gå ut med frågan i massmedia har enligt Mikael Karlsson flera orsaker.
  – En orsak är att den ryska miljörörelsen bad oss att inte driva en offentlig kampanj mot Swedwood då skogsbolaget ansågs vara det bästa alternativtet för miljön i regionen. En annan orsak är att vi idag sitter på en bristande dokumentation i ärendet och vi vill inte driva frågor med bristande information. Ytterligare en orsak är att vi ansåg att det bästa för miljön i det här fallet var en dialog snarare än ett offentligt utlåtande.
   
  Mikael Karlsson försäkrar att det enda som styr Naturskyddsföreningens arbete är miljöns bästa.
  – Ibland är offentliga uttalanden det bästa, och ibland är dialog det bästa. Vi har flera sätt att jobba, och samarbete och dialog med företagen är ett av dessa sätt. Alla länsförbund i föreningen, även det som Daniel Rutschman är ledamot i, ger stöd åt det arbetssättet, också i fallet IKEA.
   
  Daniel Rutschman hävdar också att IKEA bryter mot sin egen inköpspolicy som säger att IKEA inte köper in trävaror från naturskog eller urskog. Men här menar Mikael Karlsson att han missat en väsentlig detalj.
  – IKEA:s policy säger att man inte köper in urskog eller naturskog – om den inte är FSC-certifierad. Den aktuella skogen i Karelen är FSC-certifierad. Problemet är alltså att såväl IKEA:s policy som FSC:s regler är för svaga. Ska man förändra världen måste man veta vad man talar om.
   
  Mikael Karlsson konstaterar också att Naturskyddsföreningens samarbete och uppdrag sker med IKEA Sverige, som endast har svaga möjligheter att påverka Swedwood som är ett fristående bolag ägt av IKEA internationellt.
  – Att Naturskyddsföreningen skulle tiga på grund av IKEA-samarbetet är en befängd tanke. Verkligheten visar motsatsen, säger han.
   
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.324938/intern-kritik-naturskyddsforeningen-morkade-ikeas-avverkning
  2010-06-01
   
   
  Både Ikea och Mikael Karlsson på SNF Riks försöker mörka avverkningen av urskogen i Karelen.
   
  Det är Sveriges Radio som rapporterar om skövlingen av hundraåriga träd i ryska Karelen. Naturskyddsföreningen meddelar att de är ytterst kritiska till att IKEA använder virke från rysk urskog i sin möbeltillverkning.
  – Vi har fört diskussioner med Swedwood och med Ikea, som köper upp råvara från Swedwood, och sagt att vi tycker det här är oacceptabelt, säger Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson till SR.
   
  Swedwood ingår i IKEA-koncerngen. När SR frågade Swedwoods skogschef Claes Boström om avverkningen av gamla träd i urskog förnekade han det hela. När SR frågar honom om det ändå inte stämmer att Swedwood avverkar skog med höga naturvärden svarar han:
  – Inte ur rysk synvinkel.
  SR:s reporter presser honom om hur det ser ut ”ur svensk synvinkel” och om Claes Boström inte kan svara ja eller nej på frågan.
  – Jag vill inte svara ja eller nej på den frågan, blir då hans svar.
   
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.324652
  2010-06-01
   
   
  För IKEA är det inget nytt med mutor. I synnerhet inte om det är den ryska verksamheten som berörs.
   
  Ikeas högste chef i Ryssland Per Kaufmann ville i går inte kännas vid att han låtit Ikea muta ryska myndigheter.
   
  http://www.expressen.se/nyheter/avslojar/1.1880562/ikeachefen-nekar-minns-inte-nagot-mejl
   
   
  Naturskyddsföreningen har samarbetat med Ikea i flera projekt samtidigt som de känt till att skogen avverkats. Bland annat i en varuhuskampanj och de har även mottagit 650 000 kronor i konsultarvoden.
   
  http://www.atl.nu/Article.jsp?article=60419
  2 juni 2010
   
   

 4. Helge

  Där sjönk Ikea och Kamprad i mina ögon, och det ett ordentligt fall. Att sko sig på skattesubventioner är för mig lågt, mycket lågt. Och som redan påtalats är jag helt säker på att en yngre Kamprad skulle sett igenom det och insett affärs och PR-risken, så är väl förmodligen ett bevis för att dåliga rådgivare tagit över. Tappat allt lust att sätta min fot i ett av de varuhusen.

 5. Adolf Goreing

  Vindkraftverket ”MOJNA”. OBS! Glöm inte att efterdra propellerskruvarna efter tre veckor.  Vi säljer också dunkuddar (TINERA) och duntäcken (GILJO) i nära anslutning till MOJNA. Vi bjuder dessutom på biomassa från Karelen till de första 9 MOJNA-kunderna. IKEA, inte bara en verksamhet med platta paket, nu även platt fall i tankeverksamheten.

 6. Lars C

  Lustigt att någon nämner lagar och miljöbalk. Det får mig att tänka på en bok jag läste för länge sedan. Handlingen utspelade sig i Sovjetunionen strax efter att Stalin tagit över. En man sökte stöd i lagen för en person som blivit godtyckligt arresterad. Det visade sig att det inte var lagarna det var fel på, det var bara det att alla struntade i dem. Det finns ett kommunalt veto, antingen så ska folkviljan i kommunen respekteras eller så ska vetot tas bort. Första steget mot ett rättslöst samhälle är när myndigheter skiter i lagen. Ta tex provborrningen efter uran på Billingen. Där tänker kommunerna lägga in sitt veto. Jag ser detta som en tveksam rättighet i ett läge där vi av diverse olika orsaker behöver kärnkraft, tex för att slippa vindkraftverk överallt.
  Ska vi lobba för att det kommunala vetot ska gälla vindkraft men inte kärnkraft? Hur man än gör så blir det inte bra.
   
  Samhället behöver energi även i framtiden, att säga nej till allting löser inga problem. Problemet är att alla säger. God va bra, men inte här bara.

 7. Hin Håle

  När Kamprad spenderar pengar på ”goda ändamål” så gör han det oftast för att bättra på sitt personliga varumärke. Tror inte det här är något undantag

 8. Lars C
  Just i Skaraborg har ju kommunerna inte använt sitt veto mot vindkraft, snarare tvärtom. På så sätt är väl veto mot uranbrytning logiskt. C och LRF är väl starka i detta område. Lokala LRF-ordföranden Monika Didriksson, Töreboda har nu 2 snurror på sin mark. Hon blev inte glad för ett år sedan när jag kontaktade henne varnade för alltför blind tro på AGW inom LRF. De har grävt sig djupt med investeringar i detta.

 9. Ingemar

  Kent Forssgren #2,3.
  Mycket intressant! Tack för din redogörelse.
  Här ser vi ju ett tydligt exempel på hur en grön NGO kan pressa företag att dansa efter deras pipa. Vi ser det också då man fått exempelvis BP och SHELL att skänka miljontals dollar till olika projekt som drivs av NGOs som Greenpeace och WWF. ”Om ni inte gör X och bidrar med Y kr, så kommer vi att rikta vår miljöaktivism mot ert företag. Ni kommer att framstå som bovar i media, eftersom media tycker som vi. Om ni å andra sidan gör som vi vill så kommer vi att ligga ganska lågt med vår kritik.”
  Miljömärkningsindustrin och etikmärkningsindustrin kör med samma maffiametoder. De ger företag ”erbjudanden” som det är omöjligt att säga nej till.
  Är inte utpressning förbjudet? Borde inte polisen slå till mot dessa maffiaorganisationer?
  Deras utpressningsverksamhet borde

 10. Peter

  Kamprads sinne för affärer… jovisst.. fast karln kanske börjar tappa stinget på gamla dar? 😉

 11. Halvdansken

  IKEA Taastrup i Danmark har en egen vindmölla på parkeringsplatsen. Det var tre små innan, som nu blivit utskiftad med en stor, så det är inte en helt ny ide.

 12. bom

  #9
  Visst är det maffiametoder (eller påvliga köp våra avlatsbrev eller brinn i helvetet). Det är också väldigt smidigt. Verksamheten kan anpassas till praktiskt taget alla situationer. ”Utbilda vår personal och så tittar ni inte kritiskt på vårt skogsskövlande”. Hotet har byggts upp under lång tid genom att förläna ”urskog” en hög märkvärdighetskoefficient. Jag är uppväxt i baggbölerinejd där skogspatronerna söp ner bönderna och lurade av dem ”den fattiges päls” nämligen deras skog för en spottstyver. Jag har sett mycket skog och minns fortfarande när jag såg skogen på Vancouver Island. Det tog mig ca en halvtimme att inse att den säregna skog jag såg var riktig urskog för i Sverige finns ingen sådan sedan hundratals år är allt produktionsskog. Nu har jag inte sett östra Karelens skogar men jag tvivla på att där finns annat än en del ”överårig produktionsskog” gödslad med ryssar under Vinterkriget. SNF har blåst Kamprad också. Man skall se till att ”produktionen” av el skall vara ”lika stor som varuhusens i Sverige ”förbrukning””. Troligtvis gör man då standardfelet att räkna med märkplåtseffekten och inte låtsas om att snurrorna mestadels producerar en liten bråkdel därav när de inte står helt stilla. Vi elbolagsslavar slantar ju glatt upp elcertkostnaden och Kamprad blir ännu rikare och vi blir ännu fattigare och det var väl som några ville ha det. Gröna jobb då? Nä det bidde en tumme – och kineserna skrattar hela vägen till banken tillsammans med Eon-Fortum-Vattenfall-LRF och familjen Olovsson (stavar hon konventionellt? med den tilltagande rikedomen får väl namnet stilas till i sedvanlig ordning med af-de eller -von kanske?)

 13. bom

  #10 Kamprad har nog ett oskadat affärssinne. Han deltar ju med sina VKV i en av de största utplundringarna någonsin av Svenskarna. Gamle Waldemar Atterdags brandskattning av Visby köpmän framstår väl som en fumlig amatörism jömför med vindkraftsbedrägeriet????
  Den här gången får Du ju inte ens några rackliga möbler för Dina surt förvärvade och beskattade slantar.

 14. biolog

  Ganska säker på att jag såg ett klipp för några år sedan där Kamprad var uttalat skeptisk till klimatalarmism. Så varför denna vindkraftpolicy, om inte förljugen Bror-Duktig PR?

 15. IKEA:s första och största misstag måste nog vara när man började att sälja kompostsoffan RENO. Jag citerar ur IKEAS:s katalog från 1995:
   
  Några olika sätt att göra sopsortering lätt.
  Rätt utrustad är det ingen konst att sortera sina sopor, vilket i sin tur är en förutsättning för att de ska kunna återvinnas. Med återvinning gör vi en viktig insats för vår miljö. IKEA har vad du behöver.
  Med RENO soffa kan du ha en egen kompost inomhus! Under locket i sitsen finns speciella lådor för kompostering av organiskt material, som potatisskal, kaffesump och många matrester. Med hjälp av kompostmask får du sedan fin planteringsjord efter bara 3 veckor. Med soffan följer en beskrivning på hur du ska gå till väga.
   
  När jag något år senare besökte IKEA för att kolla upp hur det gick med försöket att gasa ihjäl svenska folket så fanns kompostsoffan tack och lov inte längre till försäljning. Om det berodde på att någon klartänkt person kommit på det fatala misstaget med att låta organiskt avfall förgasas inomhus, läst någon av mina debattartiklar eller att försäljningen inte blev någon succé lyckades jag inte få reda på. Upphovsmannen till gas- och allergisoffan var en professor vid Luleå universitet. (Det är verkligen tur att RENO inte säljs längre, och om den funnits kvar i sortiment hade jag föreslagit IKEA att ändra namnet till GASO.)
   
  Även grundaren av Det Naturliga Steget har i SVT försökt att indoktrinera det svenska folket med förträffligheten med en inomhuskompost. Otroligt men sant, men han rekommenderade att ha den i en garderob. Snacka om att skapa en grogrund för mögel i den garderoben. Kan undras hur försäkringsbolagen bedömer självorsakade mögelangrepp?
   
  PS: 1 kg organiskt avfall ger ca 1 kubikmeter koncentrerad och mycket giftig gas och som i sin tur räcker till att göra stora luftvolymer ohälsosamma.

 16. bert

  Om man ska bygga vindmöllor, varför inte bygga så att de tar hand om den energi som faktiskt finns i luften. Dagens koncept är ett enda stort missförstånd. Man kan ta ut minst tio gånger mer energi än vad man gör idag.

 17. Jan-Erik S.

  bert #16:
  Hur? Utveckla gärna ditt resonemang.
  Menar du utvecklad vindkraft eller värmepumpar i stor skala?

 18. Holmfrid

  Kamprad är tillvand med dåliga affärer i energisektorn – fyra varuhus i St Petersburg har kostat 14 miljarder kr åt maffian efter mutade domstolsutslag.  9 vindsnurror  à  2MW installerad effekt ger  4.5 MW lev. effekt till en kostnad på 300 milj kr investerad.  Om Kamprad i stället satsade på 7 PowerBoxar från Opcon, som ur 80 gradigt spillvatten producerar samma mängd ström till en investeringskostnad på 70 milj. kr och elproduktionskostnad på 20 öre över 8 år. Installerad i en skogsindustri erhålles 35 öre/kWh i elcert. till år 2035 utöver spotpriset 60 öre/kWh (Nordpool) – alltså netto (60+35-20)/kWh = 75 öre/kWh som inkomst !!! vid leverans till elnätet.  Detta alternativ ger i stort sett gratis elkostnad om dom köper el för pengarna.

 19. Ingemar

  Varför skulle IKEA överhuvudtaget syssla med energi (lönsam eller inte) om det inte vore så att de är offer för utpressning?

 20. Ingemar #19
  Ja det var ett kul sätt att se på saken, men visst kan man tycka att marknadens krav kan betraktas som utpressning på en leverantör.
  Det handlar ju om att tillfredställa marknadens önskemål (behov) oavsett om det gäller önskan om ett lägsta pris, hög statuseffekt, eller miljövarsamhet, eller solidaritet med fattiga familjer i andra länder.
  Kamprad har väl aldrig betraktat det som utpressning när han har haft ”näsa” för vad som säljer bäst…

 21. Ingemar

  Uffeb, du har visst inte läst min #9 ovan.

 22. Ingemar #21
  Du har så rätt. Jag hade missat vad du kommenterade. Och jag håller med om att alla olika företag och organisationer som sysslar med olika former av märkning eller certifieringar är en tveksam sak som drabbar både företagare och konsumenter… mest oss konsumenter i form av högre priser…

 23. bert

  Jan-Erik #17
  Jag ska dra min idé på Innovation Stockholm, i den mån de kan uppbringa folk som begriper något. Hittills är mina erfarenheter dåliga.
  Jag behöver lite plåtskrot och en bra svetsare för att visa att min teori håller.
  Det är ju inte för inte som jag bevisat att man kan bygga förlustfria fläktar. Men jag var tvungen att söka mig utanför landet för att hitta någon som faktiskt förstått det hela. De gjorde en simulering med otroligt resultat, de byggde en skarp som bekräftade.

 24. anna

  Kan någon tala om för mig varför vindkraftverk alltid ska smällas upp i orörd natur och naturreservat? Går de inte att sätta upp i redan exploaterade områden, typ industriområden, soptippar, etc. som redan är förstörda? En snurra lite här och där istället för 2000 på samma ställe? Då hamnar de ju förmodligen dessutom nära brukarna.

 25. Jan-Erik S.

  bert #23:
  Hmm…gör mig intresserad då jag själv bygger mycket med aerodynamik för segling i första hand.
  Allt från vindroder (flöjel vs pendel) till segelutformning (naca-profil).
  Har själv en del intressanta idéer om optimering av vindkraftens utnyttjande som skiljer sig från traditionella vkv.
  Hör av Dig om du behöver lite idéer.

 26. Jan-Erik S.

  bert #23:
  Har bra kontakter inom svetsning.
  Plåtskrot har jag gratis inom rimliga gränser.
  Hmm…sen är det lätt att bli produktblind så det gäller att vara försiktig och förvissa sig om att det fungerar.
  När/om det gör det så gäller det att skaffa finansiärer för patent/mönsterskydd.

 27. Brätte-Sprätte

  Skatteeffekten gör Kamprad rikare och rikare!!!
  Vi betalar hela skiten med vår skatt!!!

 28. Ingemar

  Uffeb #22,
  Min första kommentar om att det faktiskt handlar om regelrätt utpressning är naturligtvis spekulation från min sida. Men det var föranlett av den intressanta information som Kent Forssgren förmedlade i #2 och #3. Vi lär aldrig få fram några dokument om detta: Hur ”erbjudandet” såg ut och vad SNF lovat för att ligga lågt.
  Men det är ganska väl känt (och beskrivet i publicerade artiklar och böcker) att organisationer som WWF och Greenpeace, men även andra NGOs, utsätter sina offer för hot i form av kampanjer och nedsvärtandet av deras varumärken. De har också konstruerat fabricerade miljöhot (t.ex. mot GMO) för att svärta ned vissa företag. 
  Det nya är väl i så fall att hotet är kombinerat med ett erbjudande av en motprestation, dvs att ligga lågt med kritiken. Flera observatörer noterade t.ex. att miljöorganisationerna låg väldigt lågt med sin kritik av BP vid det stora oljeutsläppet i Mexicanska Gulfen. Var detta en ”återbetalning” på alla de 100-tals miljoner dollars som BP investerat i ”hållbar” energi och sin uppbackning av WWF och ”klimatforskningen”?
  Vi måste förstå att miljöorganisationer idag är en miljardindustri. Visst finns det många, särskilt lokalorganistationer, som drivs av idealism och en uppriktig önskan att bevara miljön omkring oss. Men centralt handlar det om professionella fundraiser som hela tiden utvecklar nya metoder att dra in pengar. Ju äldre sådana här organisationer blir, desto större är risken att fundraising tar över den ursprungliga idealismen. Samma sak gäller förstås även vetenskapliga sällskap som jag skrev om härförleden.

 29. Ingemar #26
  Jag fattar. Men appropå annat.
  Ska vi bilda en ny men ideell förening som försenar spridningen av nytillverkade nanopartiklar?
  Inget att tjäna pengar på, men det kanske löser sig genom frivilliga bidrag. Är man först så kan man ju dessutom hålla alla andra lycksökare bakom sig med skicklig marknadsföring.
  På sikt kan det kanske ge ekonomi nog för en talesman, en liten webbtidning och lite tid för några deltidare att samla nya rön (nya runriker i media).
  Kan bli en liten industri som så småningom försörjer ett par forskningsprojekt, en eller två forskare, tre eller två doktorander, ett gäng duktiga lobbare på deltid och några skribenter.
  Jag är inte helt på det klara med hur organisationen ska se ut, men det löser vi.
  Om vi ska profilera oss för eller emot nanotekniken är jag inte heller på det klara med. Men marknaden får visa vilken väg vi ska gå.

 30. Snurra min jord-du får inte ge dig!

  Har herrskapet någonsin läst Bibeln?Vi får nog lov att inse att vi är ett kristet land,eller är vi idag helt avkristnade?!.Om ni har läst Bibeln,så står det där att Gud låter inga träd växa upp till himmelen.Vad tror ni att han menar med det?Jo,min tolkning är den,att nu har kapitalismen överträtt alla gränser.Se Kamprads vindkraftsatsning.Den är början till hans fall.Vi kan ju också påminna oss historien i Bibeln om ”Dansen kring guldkalven”.Känner ni till den?Bibeln och kristendomen har något viktigt att förmedla till oss som lever nu.Kan vi ta till oss budskapet?Vi måste återuppliva kristendomen,kärlekens religion,innan världen går under.
  Religion har kanske inte att göra på denna vetenskapliga blogg,men i alla fall kan jag inte låta bli att provocera.Kärleken är livet.Varför lever vi människor här på denna jord?Hälsningar från 40-talist som läste kristendom i ”Småskolan”.Gick dessutom i ”Sönddagsskolan.”

 31. Slabadang

  Kent f! #2
  SNFs moraliska konkurs blir tydlig och många medlemmar måste reagera mot vad som är ett tydligt brott mot hela SNFs ursprungliga profil och anda.
  Vi ser nu vad Karlssons och Snackelsson samlag med ministrar och vinkraktsprofitörer kostar.Kommer det här till medlemamrnas kännedom måste det bli ett djäkla liv.

 32. Inge

  #28
  Snurra min jord …
  Jo jag kan nog håla med dig. Om man använder Bibeln förnuftigt så har den mycket att ge.  Sen finns det naturligtvis andra med helt andra åsikter som också tycker att Bibeln stöder deras åsikter, det är väl det knepiga. Men en skillnad tror jag är att de troligen inte är mottagliga för objektiva resonemang och jag tror att det är samma med skepticism gentemot AGW-anhängare. Skulle de komma med ett väldigt bra argument skulle jag lyssna. Men de vill att jag ska lyssna utan något bra argument. Jag vill helt enkelt veta hur det ÄR!

 33. Anders

  Uppenbarligen läser inte Kamprad (och inte många andra här heller)
  tidningen Ny Teknik! Då hade man nämligen varit medveten om att vi kanske (men bara kanske…) står inför ett paradigmskifte som förvandlar vindkraften till en ”partysnurra”!
  Om man någon gång skulle ha is i magen och intresserat följa utvecklingen så är det nu. Att satsa på vindkraft inför dessa möjliga förändringar kan inte vara mer fel.
  För alla som är intresserade av energiproduktion kan jag dessutom rekommendera följande länk:
  http://pesn.com/2011/02/14/9501766_Rossi_catalyzer_clarity_interview/

 34. Snurra-min-jord, #28 och Inge #30,
   
  Oavsett vad man tror om Bibelns sanningshalt, och där är åsikterna självklart delade bland skeptiker, så tror jag en sak är säker: Det finns ett samband mellan avkristnandet av Sverige och västvärlden och klimatreligionens uppkomst. De ser det inte själva, men de troende ersätter en religion med en annan. Men på grund av sin vetenskapstro, där de inte förstår vad vetenskap är utan gör en avgud av den, så kan de självklart aldrig reflekterar över saken.
   
  Människan behöver en tro, sann eller inte, och nu ökar tron på någon slags naturgud – Klimatet, Gaia, Miljön eller vad de vill kalla den – som kan blidkas genom ritualer som Earth Hour, avlat som utsläppshandel och genom askes, som att avstå från resor, varor och bekvämlighet.

 35. Det Ingemar och andra resonerat om här och liknar vid utpressning, det brukar väl kallas beskyddarverksamhet. Det vill säga att man kräver betalt för att skydda offret från skador som beskyddaren själv är beredd att tillfoga offret. Maffian, MC-gäng, organiserad brottslighet, korrupta regimer, religiösa organisationer som ser mer till världslig makt än sinnesfrid, etc.
  O cursed spite, that ever I was born to set it right! Sa väl Hamlet i stycket som börjar The time is out joint.
  Ja ur led är väl tiden. Är det vi som ska lyckas vrida den rätt, eller vill mänskligheten bli bredagen?

 36. Kent Forssgren

  Snurra min jord-du får inte ge dig # 28. Religion har kanske inte att göra på denna vetenskapliga blogg.
  Det fina med denna blogg är bredden. Jag tänker att det handlar om att vi är allmänt nyfikna och intresserade av många aspekter av livet på vår jord: historiskt, i dag och i morgon. Väder, Klimat, astronomi, energitillgångar, skogsvård, miljöförstörningar, livsmedelsförsörjning, fåglar (i alla fall jag), korruption, politik och religion mm.
  För att förstå vad klimatlarmen, och konsekvensen av dessa, handlar om, kommer man lätt in på många fler aspekter av liver på jorden än klimatet. Ibland förefaller också debatten om klimatförändringar likna mer religion än vetenskap, om man får säga så.
  Kyrkan enagerar sig också för miljön och klimatdebatten. Jag tittade i SVT på en intervju av en präst, Magnus Wåhlin, gjord av Birger Schlaug. Magnus Wåhlin har skrivit en bok, ”En annan värld är möjlig”. Han inför ett nytt begrepp: ekoteologi. Han uttryckte stort engagemang för människor och miljö, tyvärr med en låst inställning i debatten kring klimatförändringarna.
  http://schlaug.blogspot.com/2011/02/prasten-som-inte-ar-stolt-over-sin.html
  Svenska Kyrkans ärkebiskop har också uttalat sig, tillsammans med ledande personer i SNF, på ett sätt som fler och fler anser inte stämmer överens med status på det vetenskapliga kunskapsläget vad gäller klimatförändringarna.  Förhoppningsvis, så är i alla fall kyrkans ledare öppna för ”nya” kunskaper.
  http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=670417
  Mångan här försöker i alla fall följa och tolka kunskapsutvecklingen, utan annan egen vinning än att stilla en kunskapstörst. Kanske också drivna av en viss irritation av att känna sig ur flera aspekter förda bakom ljuset och lurade.   

 37. Ivh

  Lönsamt!
   
  Att det byggs rekordmånga vindkraftverk just nu beror på att det är lönsamt. Bara de senaste två åren så har kostnaden för ett nytt vindkraftverk med 80 eller 90 m turbin minskat med 15-20 %.
   
  Det som möjligen gör att vindkraft och annan ny elproduktion inte blir så lönsam är att om utbyggnadstakten fortsätter kommer priset på elcertifikaten att sjunka. Fram till 2035 så är ramen för elcertifikaten 375 TWh och av dessa är redan c:a 50 TWh förbrukade.
   
  Det finns ytterligare en sak som skett, det är att klimatförändringarna med det varmare klimatet har gjort att det blåser mer än vad det gjorde för 20 år sedan. Jag tänker inte ge mig in i en diskussion om vad det varmare klimatet beror på, jag bara konstaterar att klimatet blivit varmare och det har blivit blåsigare.

 38. L

  Ivh, kan du berätta hur mycket varmare ”klimatet” blivit sedan när..?

 39. Torsten Wedin

  Ivh #34:
  Varmare?
  Det är ju på nedåtgående nu. Gå ut utan jacka så får du känna det.

 40. Torsten Wedin

  Förlåt Ivh #34:
  Det är inte kallt, det bara känns så!

 41. pekke

  Ivh#37
  Var blåser det mer ??
  http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vindarna-har-inte-okat-visar-ny-analys-1.8155
  Inte i Sverige tydligen !

 42. #30 Snurra…
  Det är inte ofta jag är överens med den heliga stolen. Men när Påven för ett år sedan gick ut med en varning för filmen Avatar och dess budskap om ogrundad naturdyrkan, var vi ense. Filmen går tydligen hem stort bland ungdomar i storstäder. Alltså den kategori som har minst egen förstahandskunskap om naturen. Påven liknar det vid avgudadyrkan. I ett religionshistoriskt perspektiv kan man kalla det animism, tro på den besjälade naturen. Med den skillnaden att förr var den tron stark bland dem som levde mycket nära naturen. Som skeptiker (ateist) konstaterar jag att det verkar som om det man vet minst om det tror man hårdast på, Gud eller natursvärmeri. Bibeln har jag läst två varv och använder flitigt som referens, men jag har aldrig mött gud där. Däremot är den intressant som symbolisk historieskrivning och sedelärande saga. Ungefär som Grekisk och Nordisk mytologi. Anser för övrigt att de sedelärande inslagen i Asaberättelserna (Nordisk mytologi) ligger närmare Nordisk folksjäl och ”standardmoral”, om det finns ett sådant ord, än vad de Abrahamitiska gör

 43. Brätte-Sprätte

  Hööru Snurra min jord: -har du inget mellanslag på ditt tangentbord? Ditt inlägg är skitsvårt att läsa, man gör ofta ett mellanrum efter punkt eller finns det inte dylikt i din bibel???

 44. Pär Green

  Inte bara Ikea!
   
  Fick 220 000 för att äta middag
  Regeringens råd för statligt ägande hade en enda arbetsuppgift 2010 – ett sammanträde som avslutades med en festmiddag på Östermalm.
  Rådets medlemmar fick 110 000 kronor för arbetet – ordförande Bengt-Åke Nilsson fick 220 000 kronor.
  Nu har rådet upphört.
  http://www.expressen.se/nyheter/1.2335474/fick-220-000-for-att-ata-middag

 45. Tänk så många bra råd jag skulle kunna ge regeringen för sådana pengar! 🙂

 46. John

  Mats Jangdal
  Man kan tro att du skriver om Dig själv:
  ”det verkar som om det man vet minst om det tror man hårdast på”
  Hela den här sajten är som en religiös sekt där man har en fundamentalistisk tro som är helt befriat från vetenskapliga resultat.
  Jag tror inte regeringen vill ha lögnaktiga råd från en religiös fundamentalist som totalt struntar i vetenskapliga resultat. Det enda ni har att komma med är konspirationsteorier mot forskarna som arbetar med klimatförändringarna.

 47. Pär Green

  Nu har rådet upphört.
  Varför lägga ner en lönande verksamhet?

 48. Ivh

  Pekke
  Jag glömde skriva att det gällde Skåne, Halland och Gotland där man konstaterat att vindkraftverk som byggdes på 80-talet har producerat mer elenergi de senaste åren än vad de gjorde de första åren. Det är framförallt på vintern som elproduktionen ökat.
  Torsten Wedin
  Enligt SMHI så har det blivit varmare:
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2435!image/temp_ar.png_gen/derivatives/fullSizeImage/temp_ar.png
  Själv har jag märkt att våren kommer tidigare. Jag är fritidsbonde och på 80-talet så hände det nästan aldrig att jag påbörjade vårbruket i april. De senaste åren så har jag haft färdigsått före den 1 maj.

 49. pekke

  Ivh#47
  Så då är din rekommendation till Maud att inte bygga enorma vindparker i norr ?
  En felsatsning då ?
  Om du tittar på din länk så hade 30-talet de högsta värmetopparna, varför hade de det ?
  Kan vi ha flera mätstationer i stadsmiljö i dag jämfört med 80-100 år sedan ?
  Varför blåser det mer i Skåne ,Halland och Gotland ? Fakta tack !
   
  Det är temperaturskillnaden mellan ekvatorn och polerna som driver vinden, minskar tempskillnaden så minskar vinden.

 50. Karin

  Pekke #48
   
  ”Varför blåser det mer i Skåne?”
   
  Finska vinterkriget -42.
  Norrlänningen till Skåningen: Brrr vad kallt! Och du som är skåning, fryser inte du??
   
  Skåningen, med ett litet leende: Den som inte upplevt en vinter på den skånska slätten, han har inte frösed!

 51. Pär Green

  Ivh # 47
  Du bor på fel ställe!
  I södra Skåne sätter man potatis i slutet av februari!
  (kanske inte i år)
  I Boden runt midsommar!
  Ingen bagare i typ Frankrike skulle komma på tanken att baka bröd med mjöl från norden!

 52. pekke

  Det är ju tur att det inte varit så här under slutet av 1900-talet !
   
  http://web.comhem.se/chby/sidensjo/texter/nodar.htm
   
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Missv%C3%A4xt%C3%A5ren_1867-1869
   
  Vem vill ha tillbaks dessa  tider ?
  Nån ?

 53. pekke

  Jag är uppväxt i Värmland men född i Jämtland och har hört historier om att man kunde åka släde till midsommarmässan på 1860-talet, jag trodde inte på det första gångerna men har insett att det troligtvis kan vara sant !
   
  Var glad Ivh att du kan så i april !
  Tänk om du inte skulle kunna så för än midsommar ! Tänk !
   

 54. Karin

  Pekke #51
   
  ”Vem vill ha tillbaks dessa  tider ?”
   
  Ja, ibland undrar jag just det, när jag ser hur vårt jordbruk läggs ner och affärer och livsmedel(s-industri) alltmer övergår i utländsk ägo!

 55. John #46
  Vet inte om man behöver bemöta det där.
  Jag brukar påstå att jag alltid har rätt. Det provocerar folk så ini bänken. De blir arga och säger det kan du inte alls det. Naturligtvis har de rätt. Jag kan inte ha rätt om allting hela tiden.
  Men jag, precis som de flesta på denna sajt, gillar att söka sanningen och hatar att ha fel. Så i samma ögonblick som jag inser att jag har fel så ändrar jag mig. Då har jag inte fel längre. Lite tillspetsat kan jag alltså säga att jag alltid har rätt.
  Eftersom jag är skeptiker och sanningssökare så tvingas jag hela tiden söka efter bästa tillgängliga sanning. Ty ingen evig sanning står att finna. De som påstår det blir konservationister, alarmister vid minsta antydan till förändring.
  Den som vill leta fel och brister hos mig kan naturligtvis säga att eftersom jag ändrat mig flera gånger i jakt på sanningen så har jag också haft fel en massa gånger. Jo, så är det. Men jag har inte haft fel så länge om vissa saker som en del andra……

 56. bert #23
  Den teoretiska maxgränsen för att ta ut energi ur luften är ca 59% (16/27-delar). Efter detta så tar luften en annan väg.