Hur kommuniceras forskning om klimatfrågan? I

Kurt Wahlstedt &  Gunnar Holmgren

Hanne Kjöller har nyligen publicerat en bok där hon ifrågasätter mycket av den moderna forskningen (Kris i forskningsfrågan, eller vad fan får vi för pengarna, Fri tanke förlag). En intressant introduktion till denna bok finner man på SvDs ledarpodd där Ivar Arpi intervjuar författaren om boken.

forkningsfragan

En närliggande men kanske ännu mindre studerad fråga är hur forskningsresultat kommuniceras till allmänheten. I en första artikel har vi granskat ett exempel från Australien angående konsensus bland klimatforskare om människans påverkan på klimatet. I en senare artikel granskar vi ett pressmeddelande från Uppsala Universitet om hur personlighet och politiska åsikter korrelerar med klimatförnekelse.


Ett exempel från Australien

Angående konsensus bland forskare om klimatförändringar

Sedan flera år är det en spridd ”sanning” att 97% av världens klimatforskare instämmer i att människan bär huvudansvaret för den globala uppvärmningen. Hur har man kommit fram till siffran 97%. En ofta refererad artikel är den nedanstående.

portfolio John Cook
John Cook – adjunkt vid Center for Climate Change Communication, George Mason University,

Cook och medarbetare1 publicerade 2013 en studie där man undersökt 11944 abstracts publicerade mellan åren 1991 och 2011. Studien var ”citizen science” med hjälp av frivilliga som bidrog till sceptical science, www.scepticalscience.com. Varje abstract granskades av två personer som var blindade för författarnamn och tidskrift. 12 personer skattade 97,4% av abstracts.

Varje abstract bedömdes som nedan:

 1. Explicit endorsement with quantification  – mer än 50 % av global uppvärmning beror på människan.
 2. Explicit endorsement without quantification  – människan har betydelse för uppvärmningen men utan att man angett någon procentsiffra för detta.
 3. Implicit endorsement  – antyds att människan har betydelse för uppvärmningen ”i.e. greenhouse gas emission cause warming without explicitly stating that humans are the cause”.
 4. No position taken.
 5. Unsure position.
 6. Implicit rejection.
 7. Explicit recection without quantification.
 8. Explicit rejection with quantification.

Resultat:

 • 1-3 slogs ihop till endorsed: 32,6%
 • 4 no position: 66,4%
 • 5 unsure position: 0.3%
 • 6-8 rejected: 0,7%

Ur ovanstående tabell fann man att av de forskare som hade uttryckt en bedömning om människans påverkan på temperaturförhöjningen instämde 97,1% att människan påverkar klimatet (d.v.s. man exkluderade alla som hade no position vilket utgjorde en stor majoritet av granskade abstracts). I artikeln har man ingenstans skiljt på svarsalternativen 1-3 trots att informationen insamlats så vi får inte veta hur stor del av abstracts som bedömdes som explicit endorsement respektive implicit endorsement.

I ett andra steg skrev man till 8547 författare om deras egen skattning av sin artikel. Svar inkom från 1200 författare, d.v.s. 14%. Efter exklusion av författare som skrivit i tidskrifter utan peer review återstod 1189 författare. Dessa hade varit författare till 2142 artiklar.

Resultat:

 • 1-3 endorsed 62,7%
 • 4 no position 35,5%
 • 6-8 rejected 1,8%

När författarna tillfrågades var det betydligt fler abstracts som bedömdes som endorsed jämfört med hur samma abstracts bedömdes av de frivilliga bedömarna. Ingen bortfallsanalys har utförts vilket borde varit värdefullt med tanke på den mycket låga svarsfrekvensen. Dessutom hade författarna tillgång till hela artikeln i stället för bara ett abstract och kan ju tänkas ha ändrat sin position sedan artikeln skrevs. Genom att exkludera artiklar med no position kommer man även här fram till ca 97% stöd.

Eftersom vi ville ha mer information om storleken av de olika subgrupperna, speciellt i gruppen explicit endorsement with quantification, kontaktade en av oss (Kurt) John Cook via Research Gate (Research Gate är en webbportal och sökmotor för forskare från olika discipliner) och fick snabbt ett svar att vi kunde få informationen via hemsidan på www.scepticalscience.com. Där fanns ingen uppdelning mellan grupperna 1-3. Däremot fanns en lång lista med bedömningen av alla abstracts i supplementary material. Meningen var tydligen att läsaren skulle leta bland dem och själv beräkna hur stor del av abstracts som motsvarade kategorierna 1,2 respektive 3. Vi har inte gjort denna undersökning eftersom det är ett stort arbete att leta i en lista med 11944 abstracts men det har gjorts av andra.   En länk till dessa abstracts, om någon är hugad att kontrollera resultaten, finns i referens 2 nedan.

Då ser resultatet ut som nedan, antal abstracts I respektive kategori:

  1. Explicitly endorses and quantifies AGW as +50% : 64 (0,5%)
  2. Explicitly endorses AGW but does not quantify or minimize: 922 (7,7%)
  3. Implicitly endorses AGW without minimizing it: 2910 (24,4%)
  4. No position: 7970 (66,7%)
  5. Unsure position Ingen siffra angiven, tycks vara inkluderade i gruppen no position
  6. Implicitly minimizes/rejects AGW: 54 (0,5%)
  7. Explicitly minimizes/rejects AGW but does not quantify: 15 (0,1%)
  8. Explicitly minimizes/rejects AGW as less than 50% : 9 (0,1%)

64 utgör 0,5% av alla abstracts. Om man som Cook et al exkluderar gruppen 4 ökar andelen till 1,6% av abstracts som uttrycker att människan är huvudorsaken till global uppvärmning. 1,6% är mycket långt ifrån 97%. Denna siffra lämnade alltså inte Cook ut till oss, på en direkt fråga forskare till forskare. Man kan fråga sig varför, eftersom det borde ha varit en enkel sak för honom att göra. Är detta ett korrekt förfarande när det gäller att kommunicera forskningsresultat? Döm själva!

Referenser

 1. Cook et.al. Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature. Environmental Research letters vol. 8, number 2, 2013.
 2. https://www.econlib.org/archives/2014/03/16_not_97_agree.html
 3. Hanne Kjöller, Kris i forskningsfrågan, Fri Tanke 2020 

Kurt Wahlstedt &  Gunnar Holmgren

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Enough

  Problemet är att det går hem de flesta, som är ignoranter och vill höra att deras oro tas på allvar av ”forskare”. Det gör att skojare som Cook kan leva gott på att leverera ”bekräftelser”, ungefär som trosbekännelser inom religioner……

 2. Simon

  Man kan kanske säga att det är såhär man kanoniserade den trosuppfattning som skall gälla. Alla andra åskådningar är kätterska.

 3. Lasse

  Tack för den tydliga redovisningen av fakta bakom 97%.

  Ni visar att de som använder 97% i sin argumentation är politiker inte forskare!
  Media borde ta/få del av denna redovisning!

  OT När Potsdam gissar med 80% säkerhet så är motsatsen det troliga utfallet : https://wattsupwiththat.com/2020/11/15/uncertain-certainty-germanys-potsdam-climate-institute-humiliated-after-one-year-el-nino-forecast-model-flops/

 4. mattias

  Nya löften från politiker om fossilfritt 2050 eller fossilfria transporter 2030 eller 2035 eller 50% reduktion av fossila bränslen till 2025. Idag är ca. 80% av världens energiproduktion fossil. Var är ekonomiforskarna som ifrågasätter det realistiska i dessa politiska uttalanden? Den enda jag känner till är Lomborg. Finns det flera? Vad händer när dessa löften inte kommer att uppfyllas?

 5. Ann+Löfving-Henriksson

  Tack för en viktigt fråga! Ja, hur kommuniceras forskning i klimatfrågan?
  Jag lyssnade till SvDs ”ledarpodden” där H. Kjöller intervjuades av I. Arpi. Det handlade allmänt om just forskning. Efter alla år på den här bloggen gav den i princip inte så mycket nytt. Men!
  Slående var att och de båda i nedsättande ordalag utan anledning tog upp Trump. Sannolikt ett resultat av hur den FN-styrda uppdragsforskningen om klimatet har kommunicerats till allmänheten i decennier utan att media tagit sitt ansvar att granska.

 6. Lasse

  Lite länkar som visar kommunikationen om larmen:
  https://expertsvar.se/
  Här finns färsk Svensk forskning.
  https://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/global_warming/
  Visar ofta upp forskning som media fort förmedlar.

 7. Ivar+Andersson

  Konsten att ljuga med statistik är väl utvecklad bland de klimathotsreligiösa. Jag anser att klimathoten är kraftigt överdrivna. Däremot finns det miljöhot (vindkraftverk) som vi kan eliminera.
  Enligt senaste partisympatiundersökningen så tycker 96% att MP inte är värt att rösta på utan röstar på ett annat parti.

 8. Sören+G

  #5
  På ledarplats i lokaltidningen kunde man läsa: ”Klimatet är vinnaren i det Amerikanska presidentvalet”.
  När det gäller klimatfrågan är det nog USA som är förloraren när man ska tvingas betala till FN:s klimatfond.

 9. Claes Lindskog

  En tidigare undersökning av Cook`s enkät gjord av Richard Tol (tidigare huvudkapitelförfattare i en av IPCC:s AR rapporter) har kommit till ett liknande resultat.

  Länk: http://richardtol.blogspot.com/2015/03/now-almost-two-years-old-john-cooks-97.html#!/2015/03/now-almost-two-years-old-john-cooks-97.html

 10. Lasse

  Artikeln är dessutom vald till den bästa 2013
  https://skepticalscience.com/docs/ERL_cert_Cook_et_al.pdf

  Att ni bara vågar ifrågasätta den!

 11. Ann+Löfving-Henriksson

  När jag lyssnade på intervjun i SvDs ledarpodd nämndes den vetenskapliga metoden som rättesnöre för trovärdig forskning och vetenskap. Det slog mej då att jag inte hört talas om att någon försökt få in en debatt/insändare där klimathotet testats mot den vetenskapliga metoden i någon av våra inhemska blaskor.
  Kanske det vore ett nytt grepp, en lättförståelig tex för högstadiets kunskaps- och mognadsgrad.
  Någon?

 12. Sören F

  Man är för räddhågsna, har fastnat i ett alltför litet ”rum” som man inte vet hur man ska ta sig ut ur utan att tro sig vara på ett livsfarligt gungfly. Man ska tas i hand och ledas ut. Jag tror/hoppas/jobbar på en ansats via en kombination underrättelseanalys (Agrell & Treverton)-interactional expertis (Collins) – tar lite tid.

 13. Argus

  Ja just det. Cook et al (2013)

  Jag brukar ofta ta upp den artikeln för att visa hur *galen* och vilseledande ett av de allra fundamentalaste argumenten för klimathoten är.

  Förvisso är den statistiska behandlingen makalöst manipulativ. Men, man behöver inte ens ’analysera’ denna aspekt. Det räcker mer än väl att läsa ’Introduction’ och ’Conclusions’ för att glasklart förstå att man inte önskar ha reda på en ’sanning’.

  Nu ber jag om överseende om ett längre inlägg, men då det gäller ett respons till KTHs vicerektor Göran Finnveden är det säkert intressant i ett vidare perspektiv. Sålunda såg konversationen ut för någon vecka sedan. Jag har kryssat över de namn som inte är direkt berörda för att minska risken för tänkbara invändningar:

  ’Hej Göran,

  tack för respons.

  Emellertid kommer du inte längre än till ’….en bred samsyn…’, så kollapsar resten. Om vi gör förenklingen att citatet baseras på undersökningar av grad av konsensus och tar (den mest kända?) Cook et al (2013) som exempel finner jag analysen jag redan gjort (den återfinns längre ner) högst relevant. En manipulation. Och det gör också att de som åberopar denna som *sann* refererar till en manipulation utan vetenskapligt värde.

  Som vi också båda är högst medvetna om saknar begreppet ’konsensus’ vetenskapligt värde.

  Du är säkert medveten om att det finns många vetenskapare som har mycket avvikande åsikter. Således anför jag samma förslag jag redan gjort, nämligen att försöka falsifiera hypotesen kring att mänsklig aktivitet skapar farlig global uppvärmning. I korthet: i samma mån man inte lyckas med detta, ökar *troligheten* att hypotesen är sann, och därmed kommer kritikerna vartefter att tystna. Och om hypotesen är fel kan vi spara gigantiska resurser för att istället använda på existerande problem. Båda utfallen torde vara extremt eftersträvansvärda! I ena fallet står åtgärdsprogrammen på en stadigare grund, och i det andra fallet frigörs enorma resurser att användas förnuftigt.

  Perspektivet att göra detta – falsifiera hypotesen att AGW är farlig – tycker jag vore en underbar sak för dig och mig och ja, alla!

  Med Vänlig Hälsning

  Valter

  Den 2020-10-26 kl. 09:59, skrev Göran Finnveden:
  >
  > Hej Valter,
  >
  > Eftersom jag är mer bekant med bakgrunden till dessa diskussioner har xxx bett mig svara.
  >
  > Det finns i vetenskapssamhället en bred samsyn att mänskliga aktiviteter har orsakat ungefär en grads global uppvärmning. Fortsatt uppvärmning medför risker för globala system som till exempel livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och ekonomiska system. Klimatförändringar är ett allvarligt hot mot samhället. Hållbar utveckling är ett av KTH:s prioriterade områden och att motverka den globala uppvärmningen är en viktig del av det. I det arbetet ligger att kartlägga vilka utsläpp KTH har som bidrar till klimatförändringar. Det är bakgrunden till att vi vill kartlägga dessa flöden.
  >
  > Läs gärna mer om KTH:s klimatmål här:
  >
  > https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/klimatramverk/kth-s-klimatmal-1.926003
  >
  >
  >
  > Med vänliga hälsningar
  >
  >
  >
  > Göran Finnveden
  >
  > Vicerektor för hållbar utveckling
  >
  > Professor Miljöstrategisk analys
  >
  > KTH
  >
  > 10044 Stockholm
  >
  >
  >
  > Vice-president for Sustainable Development
  >
  > Professor Environmental Strategic Analysis
  >
  > KTH Royal Institute of Technology
  >
  > 10044 Stockhom
  >
  > Sweden
  >
  >
  >
  > Email: goranfi@kth.se
  >
  > Phone: +46 8 790 7318
  >
  > Cellphone: +46 73 461 8383
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  > Från: Valter Ström
  > Skickat: den 28 september 2020 21:17

  > Ämne: Re: SV: Underlag nya hållbarhetsmål kemikalier
  >
  >
  >
  > Dear all,
  >
  >
  >
  > Jag tackar för tacket från xxx för mina senaste kommentarer. Emellertid fanns inga specifika responser. Man kan föreställa sig att jag ej varit tydlig nog. Sålunda förtydligar jag mig.
  >
  > Jag anser att under ’ Övergripande åtgärder’ föreskriva ’ Beräkningar görs av flöden som kan bidra till klimatförändringar från KTH till luft, vatten och som hanteras som avfall[F1] ’ är vagt formulerat med avseende på hur beräkningar skall göras, vilka flöden som avses och hur dessa bidrager till klimatförändringar. Det är så vagt och svagt underbyggt att det torde vara att föredra att utelämna denna punkt. Vi noterar att åtgärden motiveras av att flödena kan bidra, vi tycks inte veta säkert. I så fall hade skrivningen varit ’…av flöden som bidrar till ….’.
  >
  > Många känner sig mer tillfreds med denna reservation, dvs ’kan bidra’, så jag föreslår att som sagt avstå från denna åtgärd.
  >
  > Ett starkt motiv till att avstå är den osäkerhet som råder kring sambandet mellan koldioxid och jordens klimat. Från proponenter av att koldioxidhalten i atmosfären som ett globalt hot mot mänskligt liv, hävdas ofta att det råder konsensus. Tex hör man om typ 97%…….. Den mest kända av de undersökningar som gjorts rörande ’procenten’ är den av Cook et al (2013). Tittar man lite närmare på den får man klart för sig att dessa procenter härrör från de som svarar ja på frågan om mänskligt utsläpp av CO2 har en värmande effekt på jordens medeltemperatur. För en vetenskapare som sysslat eller är det minsta kunnig om gasers absorption är detta fullständigt trivialt. För en ingenjör har en kvalitativ inverkan ingen betydelse om inte omfattningen är kvantifierad. Dvs, en effekt kan finnas där av grundläggande principer, men storleken vet vi inget om. Tittar man lite närmare på Cook et al, finner man också att i konsensusgruppen ställer man forskare som inte forskar om klimatet, men istället om konsekvenser av ett av mänskligheten förändrat klimat.
  >
  > Som en övning i statistik är Cook et al ett prov på hur man kan manipulera. Knappast ett försök att hitta ’sanning’.
  >
  > Vad säger ni om ’Conclusions:’?
  >
  > ’ The public perception of a scientific consensus on AGW is a necessary element in public support for climate policy (Ding et al 2011). However, there is a significant gap between public perception and reality, with 57% of the US public either disagreeing or unaware that scientists overwhelmingly agree that the earth is warming due to human activity (Pew 2012). Contributing to this ‘consensus gap’ are campaigns designed to confuse the public about the level of agreement among climate scientists. In 1991, Western Fuels Association conducted a $510 000 campaign whose primary goal was to ‘reposition global warming as theory (not fact)’. A key strategy involved constructing the impression of active scientific debate using dissenting scientists as spokesmen (Oreskes 2010). The situation is exacerbated by media treatment of the climate issue, where the normative practice of providing opposing sides with equal attention has allowed a vocal minority to have their views amplified (Boykoff and Boykoff 2004). While there are indications that the situation has improved in the UK and USA prestige press (Boykoff 2007), the UK tabloid press showed no indication of improvement from 2000 to 2006 (Boykoff and Mansfield 2008). The narrative presented by some dissenters is that the scientific consensus is ‘. . . on the point of collapse’ (Oddie 2012) while ‘. . . the number of scientific “heretics” is growing with each passing year’ (Allegre ` et al 2012). A systematic, comprehensive review of the literature provides quantitative evidence countering this assertion. The number of papers rejecting AGW is a miniscule proportion of the published research, with the percentage slightly decreasing over time. Among papers expressing a position on AGW, an overwhelming percentage (97.2% based on self-ratings, 97.1% based on abstract ratings) endorses the scientific consensus on AGW.’
  >
  >
  >
  > Ett skickligt turnerande för att försvara en tes som inte är vetenskapligt betingad. Tex ger jag ett högt betyg i retorik till speciellt denna mening (ur Conclusions):
  >
  > ’ The situation is exacerbated by media treatment of the climate issue, where the normative practice of providing opposing sides with equal attention has allowed a vocal minority to have their views amplified.’
  >
  >
  >
  > Och samtidigt lägsta möjliga betyg i vetenskaplig hederlighet.
  >
  >
  >
  > Samtidigt vill jag påminna om att ’konsensus’ aldrig har eller kommer att få betydelse för vetenskap.
  >
  > Med Vänlig Hälsning
  >
  > Valter

 14. Sören+G

  #13 Argus
  ”Det finns i vetenskapssamhället en bred samsyn att mänskliga aktiviteter har orsakat ungefär en grads global uppvärmning. Fortsatt uppvärmning medför risker för globala system som till exempel livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och ekonomiska system. ”
  Var finns bevisen att 1 grad uppvärmning har orsakats av mänskig aktivitet? Det är varmare nu än på Lilla istiden, men orsaken till det och att det var minst lika varmt på Medeltiden har man ingen samsyn till. Och varför skulle livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och ekonomiska system vara hotade av att det blev varmare? De antika civilisattionerna blomstrade under de varmare perioderna och kollapsade när det blev kallare.

 15. Argus

  #14

  (Jomen, bevisen etc fattas ju.)

  Vad jag själv och säkert många fler tycker är ju att om man lutar sig på Cook et al, åberopar man i samma stund en fake-slutsats. Man sällar sig till de ohederliga eller vilseledda.

  Det seriöst hederliga vore att anställa försök att falsifiera hypotesen. Är den falsk så kan man fokusera på verkliga problem…., är den ’korrekt’, eller i alla fall allt svårare att förkasta, finns mer fog för ¨åtgärder’.

  Den logiken borde alla tycka är den rätta. Alltså: med den logiken. Nu verkar det som om en annan ’logik’ används…

 16. Håkan Bergman

  Sören+G #14
  I mars var livsmedelsförsörjningen hotad av ett virus, i min butik var hyllorna med ris, pasta, mjöl, gryner, konserver och toapapper tomma en dag och två dar senare lika välfyllda som vanligt. Britterna lär ska svälta ihjäl efter ett avtalslöst Brexit, men vi får se.

 17. Ann+lh

  Argus och Sören:
  Clintel har sammanfattat klimathotsfrågans tillkortakommanden i t.ex. öppet brev till Bill Gates
  https://clintel.org/clintel-open-letter-to-bill-gates/
  Sex väl valda frågor:
  1.How much – or how little – global warming does mankind really cause on top of the natural contribution?
  2.Why does projected global warming exceed observationally-derived warming by more than 200%?
  3.Have the large benefits of more CO2 in the atmosphere been properly accounted for?
  4.Does the cost of attempting to abate global warming exceed the benefit in the avoided cost of adaptation?
  5.What of the tens of millions who die every year because they cannot afford expensive “renewable” electricity and are denied affordable, reliable alternatives?
  6.Has history not shown us repeatedly that adaptation to change presents a powerful survival and evolutionary strategy?
  Svara på ettan den som kan!

 18. Lars Kamél

  Inte ens om mänskligheten står för minst 50 % av den globala uppvärmningen, är det någon klimatkatastrof på gång. Det är bara att studera klimatdata från verkligheten.
  Enligt UAH, är uppvärmningstrender 0,14 grader per årtionde. Till 2100, blir det ytterligare 1,1 grader, om trenden fortsätter.
  Oavsett vilken dataserie du tror på, handlar havsnivåhöjningen om enstaka mm per år. Vilket till 2100 blir ytterligare enstaka dm.
  Några accelererande klimatförändringar kan inte koldioxidutsläppen orsaka, eftersom koldioxidens klimatpåverkan varierar logaritmiskt med halten. Koldioxidhalten kommer inte att öka snabbare än exponentiellt.
  I den vetenskapliga metoden, ingår helt enkelt ingen omröstning eller opinionsundersökning bland forskarna. Den som använder påstådd konsensus som argument, vet endera inte hur vetenskap går till, eller väljer medvetet att missleda.

 19. Lars Cornell

  #17 Ann
  Har Bill Gates reagerat på det?

  #18 Kamel
  Dessutom ökar utstrålningen med fjärde potensen av temperaturen. Det är mycket och en starkt återhållande effekt på en påstådd global temperaturhöjning.

 20. Ann+Löfving-Henriksson

  # 19 Lars, jag har inte sett någonting som liknar ett svar på dessa avslöjande frågor, vilka i mitt tycke är oerhört väl genom tänkta och borde kunna användas lite här och var, kanske i en liten enkel insändare …

 21. Ivar+Andersson

  #14 Sören
  ”Fortsatt uppvärmning medför risker för globala system som till exempel livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och ekonomiska system. ”
  Den högre koldioxidhalten och uppvärmning har medfört att färre svälter och är undernärda idag än för 40 år sedan. Växthus är varmare och har högre koldioxidhalt för att det ska växa bättre.
  Vattenförsörjningen kan fixas med avsaltning. Lär av Israel.

 22. Lennart Svanberg

  Det vore så klädsamt att någon av dessa företrädare som sprider budskapet att vi står inför jordens undergång om vi inte slutar använda exempelvis sugrör av plast att det finns ett visst mått av osäkerhet i deras prognoser. Vi har nu i realtid fått uppleva hur experter inom virusskydd har haft fel i sina prognoser gång på gång. Vari finns självinsikterna att om vi inte ens månad för månad kan förutspå ett virus spridning hur skall vi då kunna förutspå temperaturen om 1,3 eller 15 år?

 23. Simon

  #22 Lennart
  Så sant! Dessa experter på virusskydd har i alldeles för stor utsträckning förlitat sig på datormodeller. Mycket bra liknelse med den sk ”klimatvetenskapen”.

 24. BENNY Wiktorsson

  #17
  Eftersom Bill Gates tillhör den globala finanseliten kommer man alldrig att besvara frågorna sanningsenligt då syftet med AGW är att skrämma mänskligheten till en mycket kostsam omställning.
  Bankerna vill ha nya intisament till att ställa ut mer krediter.
  Alltså skuldsätta folk och nationer mer med ökade ränteinkomster som följd.
  I.o.m att kontanterna försvinner kommer det endast skapas digitala krediter och om man inte ökar skuldbördan hela tiden kommer systemet äta upp sig själv.

 25. Rolf Mellberg

  Roger Hallam är en snubbe med livlig fantasi.
  Peter Carter (expert IPCC reviewer) uttrycker sin stora beundran av Roger medan de båda språkas vid och är överens om att ALLT NU GÅR ÅT HELVETE! Sannolikt är båda influencers till en viss ”Chefredaktör för en dag”.

  Ytterst interessant film. Även dessa båda herrar ter sig något funktionsstörda.

  Ytterst besynnerlig tid vi lever i.

  https://www.youtube.com/watch?v=6VSE5ubpKhg

 26. Ann+lh

  I # 13 kan man läsa följande ord från KTHs vice rektor Göran Finnveden ”Det finns i vetenskapssamhället en bred samsyn att mänskliga aktiviteter har orsakat ungefär en grads global uppvärmning. Fortsatt uppvärmning medför risker för globala system som till exempel livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och ekonomiska system. Klimatförändringar är ett allvarligt hot mot samhället.”
  KTHs vice rektor!!!
  Vilket ”vetenskapssamhälle” är det här frågan om?
  Var finns de vetenskapligt granskade studier som visar att AGW gett en grad C?
  Fortsatt uppvärmning medför risker … lite historielöst skulle man kunna säga.
  Klimatförändringar är ett allvarligt hot … när har jorden varit ”fri” från klimatförändringar.
  Det var dessa rader som gjorde att jag citerade Clintels sex punkter till Bill Gates i #17.

 27. BENNY Wiktorsson

  Problemet är att när s.k klimatexperter som Rockström använder manipulerad(justerad) data och inte tittar på faktiska observationer, när man kommer med spådomar. Om man inte får bukt med det kommer aldrig komma fram till någon lösning.

  https://klimatsans.com/2020/11/17/rockstroms-pik-skrot-med-totalt-misslyckad-prognos/

 28. Daniel+Wiklund

  OT Nyss på rapport om orkaner och översvämningar i mellanamerika. Och naturligtvis fick vi av reportern veta att den var höjda dagstemperaturer som orsakat ovanligt många orkaner, och att det är klimatförändringarna som är boven. Det gäller att hålla grytan kokande, domedagen har oss i ett grepp just nu.

 29. Fredrik S

  Daniel Wiklund #28

  Det är bara en följd av den östtyska varianten på fakta som varierar med hänsyn till propagandamålet.

  Så här sa chefen för klimathäxeriet i somras:

  ”– Forskarna säger att orkaner inte kommer bli flera på grund av klimatförändringarna. Däremot blir orkanerna mycket starkare, för ett varmare hav ger mer energi, säger SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström.”

  https://www.svt.se/nyheter/klimatreportern-orkaner-blir-starkare-pa-grund-av-klimatforandringarna