Hotar elransonering?

vattenkraft

Bild: Krångede vattenkraftverk. Foto: Fortum.

Svenolof Karlsson skriver i Second Opinion om en oroande utveckling på elfronten. Som väl de flesta känner till så används vår vattenkraft till att skapa balans i vårt elsystem så att när den s.k. förnyelsebara elproduktionen av olika anledningar (stiltje, lite sol etc) inte levererar så balanserar vattenkraften upp detta bortfall genom att köra ut mer kraft från älvarna. Men ju mer vind- och solkraft vi har i systemet desto större blir pressen på vattenkraften att möta behoven. Och nu kanske vattenkraften närmar sig gränsen för att klara av detta och samtidigt stå som Sveriges baskraftsleverantör.

Hur långt klarar vattenkraften att balansera de produktionsvariationer som hör ihop med vindkraften – variationer som blir allt större i elsystemet takt med att vindkraften fortsätter att byggas ut?” frågar sig Svenolof Karlsson. Vattenkraften börjar enligt Fortum redan vara en bristvara, sett till balanseringsbehovet av elsystemet. Det är en skarp varningssignal inför den fortsatta vindkraftsutbyggnaden. Jonas Bengtsson, vd för Vattenregleringsföretagen, delar bilden: ”Vi behöver redan i dag all vattenkraft vi har för att med viss marginal kunna hantera torrår och mer extrema händelser.””

Att sköta dessa upp- och nedgångar i produktionen av el är en komplicerad affär och involverar allt från avtal mellan olika producenter, prisvariationer, exportkrav till lagstiftning.

Jonas Bengtsson säger om tillgången på balanskraft: ”Det är avhängigt av tillgänglig effekt, tillgång till vatten, tillstånd att nyttja vatten (vattendomar) och tillgång på överföringskapacitet. Svaret kräver en rad antaganden och de modeller som används är ofta grova och ibland baserade på perfect foresight. Vilket man i verkligheten inte har.”

I Tyskland börjar man tala öppet om behovet av ransonering. Där har man å ena sidan – precis som i Sverige – lagt ned kärnkraft, samtidigt som regeringen propagerar för elbilar och värmepumpar. En ökad konsumtion skall alltså mötas med en minskad produktion av el. Det säger sig självt att ekvationen inte går ihop.

P. Gosselin tar upp problematiken på NoTricksZone .

”När Tysklands energibrist ökar är det ingen överraskning att ransonering blir den enda vägen ut. Och därför föreslår Federal Network Agency nu att nätoperatörer ska få ransonera el i framtiden för att undvika eventuella överbelastningar orsakade av laddning av e-bilar och värmepumpar.”

”Företag som planerar att etablera sig i Tyskland kanske vill tänka om om de planerar att använda el. För det första har priserna skjutit i höjden och är bland de högsta i världen, och för det andra: förvänta dig inte att utbudet är pålitligt eftersom nedstängningar nu finns i planerna.”

För privatpersoner kan situationen bli än värre:

”Enligt planen, med början redan 2024, ska nätoperatörerna få befogenhet ”att tillfälligt begränsa elinköp från privata laddstationer och värmepumpar för att undvika toppbelastningar”, rapporterar Blackout News.”

Det kan bli tufft en stilla januaridag när temperaturen är – 10 grader eller lägre utomhus.

Ett annat problem är bristen på uppgraderingar av elnätet som är nödvändiga för att hantera den enorma extra efterfrågan på kraft som värmepumpar och elbilar kommer att skapa. Resultatet: allvarliga försörjningsflaskhalsar och överbelastningar. Återigen kommer den enda tillgängliga åtgärden för utmaningen att vara ransonering.

Det verkar som om de rödgröna inte riktigt förstått konsekvenserna av att både lägga ned kärnkraft och samtidigt styra in sina respektive befolkningar på att använda mer el för bilar och uppvärmning. I båda länderna vill man glatt bygga ut vindkraften och tror att detta skall lösa dilemmat. Begriper vår nuvarande svenska regering det motsägelsefulla i detta? Har de insett konsekvenserna av den ”gröna omställningen”? Tydligen inte.

Ingemar Nordin

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Massmedia har publicerat en hel del om hur bra de svenska elförbrukarna var på att sänka sin elanvändning under den gångna vintern. Mycket beröm och applåder har hörts över detta, men även en besvikelse över att besparingarna inte har fortsatt på samma nivå efter att vintern har givit sig av.

  Jag ser detta som ett miljöpartistiskt försök att i efterhand kunna påstå att miljöpartistisk energipolitik visst fungerar.

  Men, vad som verkar ha försvunnit ur minnet är de varningar om instabila nät med reell risk för roterande nedstängningar som SVK larmade om vid vinterns insteg.

  Intermittent elproduktion förutsätter intermittent elkonsumtion för att fungera.

 2. Sten Kaijser

  Det Vattenfall planerar för är mycket större och mycket mindre vatten i älvarna. Nya vattendomar som tillåter ”nästan översvämning” och ”nästan förläggning” i våra utbyggda älvar. Allt i klimatets namn.

 3. Lasse

  Fick utvärdering av mitt timprisavtal: 33 SEK är besparingen under April.
  Dåligt utbyte av ständigt försök till anpassad elanvändning.
  I en annan del av Sverige smids det planer på att sno elen direkt från Lule älv till gigantiskt vätgasexperiment: Green steel
  Eller grön stöld 😉

 4. Torbjörn Lindkvist

  Det finska stamnätsbolaget Fingrid stoppar nya vindkraftsetableringar i västra Finland tills vidare.
  Detta på grund av att elnätet riskerar att bli för instabilt.
  https://www.energinyheter.se/20230522/29243/bakslag-ny-vindkraft-i-vastra-finland

 5. Stefan Eriksson

  Firma ”fiffel o båg” (vattenfall) har lite bekymmer med sin affärsidé. Övervakande myndigheter har lite synpunkter.
  https://www.nyteknik.se/energi/vattenfall-misstanks-for-prismanipulation-riskerar-miljardboter/2055939

 6. Johan, Uppsala

  Energifrågan har blivit ytterligare en skiljelinje mellan stad och land. De i staden kommer vara de som drabbas minst av övergången mot ”grön el” på en rad punkter. Samtidigt är det huvudsakligen de som driver på denna omställning. Om elransoneringar och roterande bortkoppling skulle drabba även dem kanske de skulle vakna upp, men det kommer inte tillåtas hända. Det är landsbygden och mindre orter som kommer få ta smällen. Samtidigt ser jag bortkoppling som ytterst osannolikt då elpriset istället kommer drivas upp tills folk frivilligt kopplar bort sig om de kan. Då kan ingen heller ställas till ansvar då det är ”marknaden” som styr.

  Det är bedrövligt att majoriteten i Sverige under lång tid har duperats och skrämts till att rösta fram politiker som de senaste 40 åren avvecklat ett av världens bästa energisystem.

 7. Evert Andersson

  Men fy då. Ransonering kan vi väl inte ha i teknologiskt högtstående nationer som Tyskland och Sverige???

  Nej här är det finare med ”efterfrågeflexibilitet”. Steget före rullande bortkoppling för att undvika katastrofen.

  Långsiktig marknadsanalys, LMA2021, från Svenska Kraftnät har den säkerhetsventilen flitigt i texten. Rapporten använder Orwellska ordval som till exempel att konsekvent benämna närmast olösliga problem som utmaningar.

  Det är hög tid för politiken att vakna nu. LMA2021 är ruggig läsning.

 8. Håkan

  Hur funkar styrningen av effektbalansen? Är det Svenska Kraftnät som har mandat att bestämma hur mycket effekt resp. vattenkraftverk ska leverera? Är balansansvaret kopplat till vattendomen?

 9. UWB

  Jag såg på ett intressant inlägg av Heartland Institute som menade att om installerad effekt (hos vind + sol) överstiger efterfrågad effekt så blir systemet instabilt.

  Det ser vi hos Tyskland som har cirka 135 GW installerad effekt hos sol och vind, men behovet är som mest 80 GW. Nu ger inte sol + vind allt behov hela tiden utan ytterst sporadiskt och slumpmässigt, men det är då som priserna kollapsar. Det innebär att ingen, och jag menar ingen, kan tjäna pengar på el.

  Gällande vattenkraft gäller samma sak här. Den har två uppgifter numera:
  1. Reglerkraft
  2. Jo-jo för sol- och vindkraft.
  Gällande 2) så ligger vattenkraften över gränsen redan. Det ska noteras att den svenska vattenkraften är inte uppbyggd kring stora vattenreservoarer för varje kraftverk.

  Suorvadammen är en kraftverksdamm i Stora Lule älv som dämmer upp regleringsmagasinet Akkajaure. Regleringsnivåerna ligger mellan 423 och 453 meter. Dammen reglerade vattenflödet till Porjus vattenkraftverk vilket in sin tur, med samma vatten, försörjer alla vattenkraftverk i Stora Luleälv.

 10. Arne Nilsson

  Att Sverige kommer att få införa elransonering framöver kan vi nog utgå ifrån. Frågan är vilka som ska ransonera? Hushåll eller Grönt Stål? Värmepumpar däremot innebär ingen ökad elförbrukning utan en minskad elförbrukning. Jag har sen många år tillbaka minskat min elförbrukning genom att ersätta el-element med luftvärmepumpar. Vilket ju också är motivet för värmepumpar.

 11. Ivar Andersson

  Dags att införa smarta elnät som anpassar efterfrågan på eleffekt till utbudet genom bortkoppling av abonnenter eller genom prissättning. Bägge sätten behöver smarta elmätare för att leverantören ska kunna koppla bort dig och informera om aktuellt pris.

 12. Roland

  Skellefteå Kraft planerar lägga ned vindkraftspark

  https://norran.se/bli-prenumerant/artikel/l7xvo6wr/nv-2m2kr_s_22

 13. Arne N #10

  Det beror ju på vad man byter ut mot värmepumpar. Om man byter elektriska element (vilka var vanliga i byggen från 70-talet) mot värmepump så spar du förstås el. Men byter du ut oljepannan eller pelletsanläggningen till värmepump så drar det mer el.

  I både Tyskland och England så värmer många sina hus med gas. Då går det år mer el när det byts ut mot värmepumpar.

 14. Karl Erik R

  #3 Lasse

  H2GS ska, när de är fullt utbyggda, förbruka lika mycket som alla kraftverk i Lule älv producerar. De kan givetvis inte bara ”ta” all el från Lule älv. Det skulle förstöra för resten av Sverige. Har läst att H2GS tecknat kontrakt med norska Statkraft på en del av kommande förbrukning. Import alltså. De har också tankar på import från Finland. Oavsett varifrån så kommer det att höja priset på el i hela Sverige, om inte ny kapacitet tillkommer. Produktionsstart 2025 och tills dess kommer i stort sett ingen ny kapacitet tillkomma, förutom några VKV.

 15. SatSapiente

  Dessutom förstör vind och sol lönsamheten för baskraften, speciellt kärnkraften. I Finland har Olkilouto 3 vid några tillfällen gått ned i effekt pga för låga priser på elen. Även Forsmark 1 o 2 har gjort liknande neddragningar av effekten. Kärnkraftverk är inte konstruerade för att vara reglerkraft och ständiga upp- och nedregleringar av effekten sliter på anläggningarna. Kärnkraften har fasta kostnader som inte minskar när man drar ned effekten, så detta påverkar direkt viljan att driva dessa framöver och intresset för att bygga nya kkv.

  Beträffande ”ransonering” så möjliggör det pågående storskaliga utbytet av elmätare att elleverantören kan fjärrstyrt stänga av din el via din elmätare om så påkallas från högre ort.
  Givetvis marknadsförs elmätarbytet med positiva argument, som möjlighet till timavläsning och möjlighet till försäljning av egenproducerad el.

  Något som också börjar rapporteras om är att vissa soliga dagar produceras så mycket el från solpaneler att priset blir negativt. Detta måste slå mot kalkylerna för att installera egna solpaneler. Kalkylen har hittills byggt på att man ska kunna sälja överskottsel och för den intäkten köpa el när den egenproducerade elen inte räcker till. När priset på överskottsel negativt finns inga köpare av denna el och då blir det heller ingen intäkt.
  Ju fler solpanelsinstallationer desto fler tillfällen med negativa elpriser.
  Sen är det fortfarande så att de flesta privata solpanelsinstallationer inte kan köras i sk ö-drift, dvs utan yttre nät. Har din elleverantör stängt av elen (via din nya elmätare) eller vid något annat elavbrott, så får du ingen el från dina solpaneler även om solen gassar. Det finns iofs några leverantörer av solpanelsanläggningar som tillåter att man kopplar in (stora) batterier och då möjliggörs ö-drift. Dessa batterier är dyra och har begränsad livslängd.

 16. Roland Salomonsson

  #14 Karl Erik R

  Beroende på hur manupativt NoordPool är uppbygt att fungera, så gäller elprishöjningar för Norrland, vilket påverkar ”transporten” av vindkraft mot Tyskland, vilket höjer Tyskpriserna i söder till enorm nivå. Men ”Stöldpriserna” i Norrland, kommer även att höja el-priserna i Norge liksom att elpriserna i Finland blir som Tyskpriserna i södra Sverige. Givetvis kan inte Stöld-projektet köras igång innan de disponerar de första 10 TW från ett antal kärnreaktorer.

  Norge är inte medlem i EU (assocciaserad) och kan koppla bort sig från NordPool utan större politiska konvultioner även om det Amerikanska börsbolag som ytterst styr NoordPool kan ha synpunkter.
  För Sverige är läget ett annat. Dels skall Stöldprojektet finansieras, vilket lär ske med subventioner, bl a el-skattelättnader, vilka skall betalas av Sveriges el-konsumenter (extra höjda el-priser). Stöldprojektet kommer naturligtvis att upphandla typ 100 års el-förbrukning till unikt låga priser, vilket innebär att svenska elkonsumenter skall betala mellanskillnaden upp till verkliga priset. Tyskpriserna i södra Sverige blir löjligt låga i jämförelse.

  Finnland däremot, har ju fungerande statliga icke aktivistisk administration, som lär t ex sätta el-priserna låga inne i Finland, samt enormt höjda el-priser för exporten. Finska staten behöver bara upphandla el för 100 år typ för Finlands egen försörjning.

 17. Daniel Wiklund

  H2 Green Steel satsar hårt. I kuriren läser jag att dom har tecknat ett mångmiljardavtal med tyska Thyssenkrupp Nucera om byggandet av en av världens största elektrolysanläggningar. VD för H2 Henrik H säger ”Vårt projekt i grund och botten är ett hållbart och grönt projekt. Det ger väldigt goda förutsättningar både inför banker och investerare. Dessutom har energi krisen pga kriget liksom inflationen gjort att intresset för grönt stål istället för brunt stål har förstärkts. Vi känner oss trygga men det är lite av en paradox, vårt case har nästan blivit starkare”. Var fick han brunt stål ifrån.

 18. Håkan Bergman

  #17
  Rost! Blommigt stål slår lätt grönt dito, ge mig sånt.

 19. Idag fortsätter Magdalena Andersson att hävda att det var putin som tryckte upp elpriset – det är en skarp glidning på sanningen – prisuppgången och instabiliteten slog till redan hösten innan kriget…men idag kan statsministrar och fd statsministrar och media säga precis vad som helst och hävda att det är sanningen.
  Tjafset i gårdagens media att ensamstående med lön under 35 000 inte kan mätta sina barn är ytterligare ett ämne som ingår i den nya sanningen.

  Sanningen, den nya sanningen och den alternativa sanningen tävlar numera om anspråket på verkligheten – allt medans mänskligheten vräker sig utför stupet..och det kanske är lika bra det..

 20. ”Det verkar som om de rödgröna inte riktigt förstått konsekvenserna av att både lägga ned kärnkraft och samtidigt styra in sina respektive befolkningar på att använda mer el för bilar och uppvärmning.”

  Det är med all sannolikhet inte en fråga om att förstå, utan en medveten handling som syftar till att ransonera tillgången på el. Och som påpekats ovan, passar de ”smarta” elmätarna perfekt till ransonering av elkonsumtionen på landsbygden. Exakt så är det också tänkt i Frankrike, vilket framkom vid parlamentsutfrågningarna av f.d ministrar. Här byts gamla mätare ut till ”smarta” sådana, kallade Linky.

  Mitt elbolag har under ett par år sänt mig minst ett dussin brev där man angett ett datum när en tekniker kommer för att installera Linky. Den dag teknikern ska komma låser jag porten till infarten, svarar inte i privattelefonen och gör mig osynlig. Teknikern stannar en kvart, sen ger han upp. På så sätt har jag fortfarande en gammal mekanisk elmätare som bara kan stängas av om elbolaget sänder ut en gubbe, medan grannarna alla har Linky. Det ska bli intressant att se vid den första avsiktliga elransoneringen hur det går.

 21. Sigge

  Magnus Blomgren #19

  Under hösten 2021 så levererade inte Ryssland lika mycket gas som de brukade göra. De skyllde på tekniska problem som berodde på sanktionerna. De hävdade fick inte tag i reservdelar för att reparera Nordstream 1.

 22. Håkan Bergman

  Sigge #21
  Kör för det, men hade vi haft kvar all kärnkraft och inte haft idiotskatten på fjärrvärmeel och skatten på avfallsförbränning så hade vi stått emot dom tyska elpriserna mycket bättre.

 23. Claes-Erik Simonsbacka

  Oroväckande!

  EU är en oförmögen politisk katastrof med sin irrationella strävan efter hållbarhet där det inte finns några och att hålla fast vid resurser som inte är det (0,xx % TREO, löjligt):

  En gruva är en självuttömmande tillgång. Det finns inget hållbart med gruvdrift, någonsin.

  Återvinning är i bästa fall en dröm, med tanke på att vi aldrig tidigare i mänsklighetens historia krävt så stora mängder tekniska metaller.

  Träd måste falla och föroreningar kommer att finnas, om EU verkligen vill lösa problemet bl.a med bristen på kritiska mineraler och metaller.

  Saker och ting måste helt enkelt bli värre innan de kan bli bättre. Att leva i förnekelse och i en oändlig slinga av kult-liknande hållbarhets bönesessioner hjälper inte.

  Den snabba lösningen på problemet är att ge upp, acceptera beroendet och låta Kina göra det. På så sätt kan vi fortfarande kanske ha en chans att göra ett litet snäpp för den globala uppvärmningen, om det nu år ett stort problem, fram till 2050. EU:s bilindustri kommer att älska det.

  Eller välj den politiskt korrekta, långa, kostsamma och smärtsamma vägen, som inte går att uppnå till 2050. Men det kräver konkreta åtgärder i dag, 12 år efter att man insåg problemet.

  Mvh,

 24. SatSapiente

  #20 L Mellblom

  Ja de nya ”smarta” elmätarna har satts dit av en bestämd anledning, nämligen att man ska kunna stänga av enskilda ”storförbrukare” vid behov. Och konsumenterna betalar utbytet via sina elnätsavgifter.
  Man kan alltså centralt i realtid se vilka konsumenter som förbrukar ”onödigt” mycket el och koppla bort just dessa. Innan dessa nya elmätare var man tvungen att stänga ned hela sektioner av elnätet. Vissa sektioner var inte möjliga att koppla bort pga skadeståndskrav (ex.vis svinstallar som måste ha kontinuerlig ventilation). Att sedan koppla in hela sektioner igen ger momentant höga effektuttag när alla elförbrukare startas samtidigt, något man undviker med dessa ”smarta” elmätare där man kan koppla in förbrukarna vartefter.

 25. Nr 21 sigge
  Framför allt blåste det dåligt och gällande ryssarnas leveranser så var dispyten med eu att eu bara ville köpa gas vid behov och inte på långa kontrakt – vilket omöjliggjorde ryssarnas investeringar i gasfälten, dom hade då just investerat 2000 miljarder och behövde långa kontrakt för fortsatta investeringar.

  Eu:s vision att bara köpa vid behov blev en omöjlig ekvation, eftersom investeringar i fossilt bygger på lång planeringshorisont.

  Och putin hävdade att dom trots allt leverat 8% mer än året innan.

 26. Claes-Erik Simonsbacka

  Kan vi få balans mellan att skydda naturen och mineralutvinning då lokalbefolkningen och gröna grupper oroar sig för att vågen inte kommer att tippa till deras fördel?

  Detta på grund av sammandrabbning mellan Europas aptit på kritiska råvaror och dess naturskyddsambitioner – som redan utspelar sig över hela kontinenten, med lokala protester mot nya gruvprojekti Portugal, Tyskland, Sverige och Spanien.

  Gruvbolag har länge hävdat att tillstånd endast kan påskyndas om EU också går med på att mildra vissa miljöregler.

  EU:s vattenlagar kräver till exempel att företag ska passera ”mycket höga trösklar”, som ”noll utsläpp till vatten”, vilket är ”ganska svårt att göra”, säger Kerstin Brinnen, juridisk rådgivare på LKAB.

  Gruvprojekt i skyddade områden måste, även om de är tillåtna, genomgå en ytterligare konsekvensbedömning för att visa att de inte kommer att skada platsens integritet.

  Gruvdrift kan inte flyttas, säger Bolidens vd Mikael Staffas. ”Så om man inte är villig att acceptera det, så kommer inte hela EU- lagen om kritiska råvaror att göra någon skillnad” eftersom det faktiskt inte kommer att göra det lättare att starta nya gruvprojekt.

  Under en plenardebatt sa MEP Emma Wiesner från Renew Europe-gruppen: ”Vi kan inte å ena sidan säga att vi vill ha mer råvaror och mineraler. Och å andra sidan, gå och reglera så det är omöjligt att öppna en ny gruva i Europa.”

  Mvh,

 27. #SatSapiente 24#

  Jag har diskuterat ett sådant scenario med grannarna, men de tror inte alls att staten har några sådana planer utan tycker att det är bekvämt att varje kvartal slippa skicka ett meddelande per post till elleverantören om mätarställningen. Mina grannar står med båda fötterna på jorden, men hämtar all information från statliga MSM och litar på denna. I november fick de Covid efter 5 st mRNA sprutor. 4 av dem åkte in på sjukhus där de låg i koma i 10 dagar. Likväl ifrågasätter de inte vaccinets effektivitet. Jag gissar att svenskarna är lika godtrogna.

 28. När det kom en elektriker från elbolaget för ett par år sedan och satte in en ny mätare så frågade jag honom om mätaren kunde ta emot data eller om den bara mätte och skickade till bolaget. Han visste inte. Mitt byte av proppskåp och mätare var föranlett av att jag var trött på att byta proppar istället för att bara ha vippknappar.

  Annars är det väl så att elbolaget antingen stänger av ett helt område, eller så måste de skicka dit en gubbe om de vill stänga av just mitt abonnemang.

 29. #Ingemar Nordin 28#

  ”Smarta” elmätare kan göra en massa saker. De kan avläsa vad som konsumerar el; lampor, elradiatorer, tvättmaskinen etc och lagra den informationen. Naturligtvis lagras informationen i en central dator, inte i elmätaren. Om effektbrist uppstår kan de minska hur många KW abonnenten kan ta ut. Om man t.ex. har ett 16 KW kontrakt kan det minskas till 2 eller 3 KW, som räcker till lampor, frys och kyl, men inte mycket annat. Det möjliggör en långtgående övervakning av enskilda medborgares elkonsumtion, med hot om represalier om en person betraktas som energislösaktig. Om denna övervakning sker vet jag inte, men för våra myndigheter måste det vara en svår frestelse.

 30. Claes-Erik Simonsbacka

  Funktionskrav på elmätare – ett steg på väg mot ett smartare elnät

  https://slideplayer.se/slide/13596074/

  Vanliga frågor och svar om elmätning

  https://ei.se/bransch/matning-av-el/vanliga-fragor-och-svar-om-elmatning

  Mvh,

 31. Mats O

  Igåt presenterades en ESO rapport på SVT: https://www.svtplay.se/video/eXARpmg/forum/igar-09-00?position=19&id=eXARpmg
  09:00: Fria flöden eller klippta kablar? Den nya rapporten Handel med stor effekt presenteras och diskuteras. Rapportförfattare Bo Diczfalusy ställer sig frågan om det genom politiska beslut går att begränsa utrikeshandeln med el och vilka konsekvenser det kan få. Arrangör: ESO. Från 2/5. *
  Rapporten verkar märklig. Rapporten konstaterar att Sverige är nettoexportörer av El mätt i kWh. Det intressanta ur ekonomisk synvinkel är om vi är nettoexportörer mätt i kronor och ören!

  Når väderkvarnarna snurrar får Norge gratis el – tror jag – och dom kan stänga sin dammluckor och spara på vatten. När det slutar att blåsa får vi köpa dyr vattenkraft fån Norge.

  Finns det någon som har analyseat denna affärsverksamhet?

 32. Stefan Eriksson

  Lars Mellblom # 29.
  Nja, ett ”kontrakt” med elleverantören beskriver den ström (A) som står till förfogande.
  Ex; Mätarsäkring 16 A. (inte KW)

  ”Det är mycke me det elektriska”
  https://www.vattenfall.se/fokus/tips-rad/skillnaden-mellan-volt-watt-och-ampere/

 33. Gunnar Strandell

  Sten Kaijser #2
  Klok synpunkt.
  Jag har varit med om ett tunnelbygge i Norge som gjorde en dränering av sjön Styggevatnet ner till ett vattenkaftverk vid Lustrafjorden. Ett av motiven var att reglera flödet för att förhindra regelbundna översvämningar med isflak som skadade broar och rann ut på åkermark och bebyggelse.

  Idag får jag intrycket att Vattenfall vill göra det motsatta genom att driva igenom ökat spann för reglering. Vet de ens vad de håller på med?

  Jag anser att de med berått mod är beredda att skapa lokala problem för att lösa ett inbillat globalt problem.

  Johan Dasht har jag bedömt som en förnuftig man när jag träffat honom då han var chef för SKB och jag frågar mig om han fångats i en kultur/värdegrund hos Vattenfall som jag inte gillar. Men lönen blev säkert högre.

 34. Gunnar Strandell

  Daniel Wiklund #17
  Henrik Henriksson blev VD för Scania när Leif Östling lämnade.
  Målsättningen ändrades från ”Uthållig lönsamhet” till ” Hållbarhet”.
  Ingen är förvånad över att han byttes ut eller att flera av utvecklingsprojekten han godkände lagts ned eller fått byta fokus.

  Att gå med förlust och få god reklam är kanske ”Hållbart” just nu, men det ger inte ”Uthållig lönsamhet”. En del lär sig aldrig ens av sina egna misstag.

  Att forma en värdegrund kan vara att trava floskler på varandra, men det kan också vara på fullt allvar.

 35. Många suktar nog efter torneälvens energi – men som påpekats här så är geografin missgynnsam för att dämma, tur för torne älv.

  Senast det var en större vårflod sägs vara 1968 – det var också året då västerbotten satte sitt värmerekord med 34,2 C.

  Media försöker få årets vårflod till att bero på stora regnmängder och klimatförändringar – men det handlar om kall vår.

  Västerbottens dygnsrekord var 1948 med 146mm på ett dygn – det var rekorderligt klimat det!

  1968 hade också skåne 18,4 i november – vilket idag hade klassificerats som bevis på klimatförändring.

  1968 drabbades Nord Irland av ett omtalat nederbördsrekord på ett dygn, med 159mm – herregud, vilka fruktansvärda klimatförändringar det var förr.

 36. Claes-Erik Simonsbacka

  Mikrober hjälper till att hantera uran i grundvatten
  23 maj 2023

  Utdrag, översatt till svenska:
  Forskare vid Sveriges Linnéuniversitet beskrev en tidigare okänd kemisk process för att ta bort uran från grundvattnet .

  I en artikel publicerad i tidskriften ”Communications Earth & Environment” förklarar forskarna att djupt nere i berggrunden, i en syrefri miljö, hjälper mikrober till processen att förvandla uran ”till berg”. Detta fynd kan vara ett viktigt verktyg för att hämma spridningen av giftigt uran i grundvattnet.

  I ett 17 år långt experiment utforskade forskargruppen djupa borrhål som borrats i berggrunden och identifierade mineraler som hade fångat in stora mängder uran.

  Det visade sig att mikrober som lever i den syrefria miljön var nyckeln till processen.

  Enligt Pidchenkos uppfattning är resultaten viktiga för sanering av förorenat grundvatten, men också för förvar av använt kärnbränsle.

  https://www.mining.com/microbes-help-deal-with-uranium-in-groundwater-spent-nuclear-fuel-repositories/

  Mvh,

 37. SatSapiente

  #29, 30
  Från länken i #30 framgår att funktionskravet på elmätare att fjärrstyrt kunna stänga av elleveransen endast gäller abonnemang med säkringar upp till 63 A. Någon möjlighet att reducera effektuttaget finns inte i de nya mätarna, det är till eller från som gäller. Det är alltså i huvudsak hus- och villaägare som ska stå för ”efterfrågeflexibilitet” (nysvenska för ransonering) vid elbrist. Lantbruk och industrier har i regel säkringar större än 63 A.
  Om jag förstått det rätt blir således elbilsladdpunkter med maxeffekt över 75kW (säkringar över 63 A) därmed undantagna från fjärravstängningskravet. Intressant konfliktyta här. Mörkt i husen men snabbladdad elbil.

 38. #Stefan Eriksson 32#

  Du vet säkert bättre än jag, men på mina elräkningar står ” Puissance 15 kWA”. Ordagrant översatt betyder det: Styrka 15 kWA. Exakt på hur många A huvudsäkringen är på vet jag inte, men gissar 15. Det är en elektromagnetisk brytare och den är ganska trög. Att starta hyveln med en 5 kW motor går bra trots att det tar 6-7 sekunder innan fullt varvtal är uppnått, men att ha elradiatorerna, varmvattenberedaren och ugnen på samtidigt får säkringen att bryta efter en stund.
  På vardagsspråk talar vi här om hur många kW kontraktet är på.

 39. Stefan Eriksson

  Lars Mellblom # 38.
  Står det verkligen kWA , och inte kVA (kilovoltampere)?
  Hur som helst, omräkning från kVA till kW:
  https://www.rapidtables.org/sv/convert/electric/kva-to-kw.html

 40. GK

  Tyvärr har vi fått en näringsminister, där även energiförsörjning ingår, som visat sig alldeles för kort i rocken. Ebba Busch är inte ens i närheten av att besitta den kompetens som tjänsten kräver.
  När ska hon själv, statsministern eller någon i hennes närhet inse att hon måste bytas ut mot någon som förstår vad det handlar om?

 41. Karl Erik R

  #38 Lars M

  Din hyvel går med all säkerhet på alla tre faserna. De är då på 15 A vardera. Om ingen annan förbrukare är inkopplad så är 5 kW på 15 A trefas inget problem.

  De övriga förbrukare du nämner kan vara varierande. Radiatorerna sannolikt bara en fas vardera. Varmvattenberedare en eller två faser. El-spis med ugn går på tre faser. 4-5 plattor och ugn fördelas på de tre faserna. En modern häll och ugn kan vara på 7-9 kW. Mycket högre än din hyvel.

  I Sverige är vanliga uttag säkrade med 10 A säkring. De klarar 2,3 kW (effekt=spänning x ström).

 42. SatSapiente

  #38,39
  I Sverige betalar vi dels för huvudsäkringarnas Ampere-tal och dels för förbrukningen.
  3 x 16 A ger maximalt uttag på 11 kVA eller 11 kW vid rent resistiv last. 3 x 16 A är normalt den minsta (och vanligaste) storleken på huvudsäkringarna. 3 x 35 A är den största med DZ2-storlek på säkringarna, ger max 25 kVA resp 25 kW.
  Sedan är elnätet konstruerat så att alla abonnenter i ett område inte kan ta ut max effekt samtidigt. Detta ställer till det när fler och fler skaffar elbilsladdare hemma. Om alla hushåll utefter samma gata nattetid laddar sina elbilar med 11 kW samtidigt orkar inte nuvarande elnät med detta och bortkoppling sker.

 43. SatSapiente

  #41 Karl Erik R
  Det finns numera både porslins- och automatsäkringar på 13A, vilket är bättre anpassat till maximal tillåten strömbelastning av 1,5 kvmm kopparledare (14 A). 1,5 kvmm ledare används för matning till normala belysningsarmaturer och vägguttag.

 44. Stefan Eriksson

  SatSapiente # 43.
  Jag var hos en ”bonne” en gång. Han hade anammat ett ”robustare” system för att undvika störande elavbrott. Det är bara det att grovleken på säkring i det fallet betecknas med M och mm. grovlek.
  T.ex. M10 eller M12.
  Kan undra jag hur många ampere som krävs för att smälta av en 12 mm. bult.

 45. Detta är kanske lite OT, men jag som har en sommarstuga vars elsystem är känsligt för överbelastning irriterar det mig ibland att nya elektriska apparater är så Watt-slukande.

  T.ex. så har vi länge varit på jakt efter en vattenkokare som drar max 1000 Watt. Istället verkar de bara ha gigantiska vattenkokare som drar minst det dubbla. 🙁

 46. #Stefan Eriksson 39#

  Du har rätt, det står kVA. Mea culpa !

 47. Stefan Eriksson

  Ingmar Nordin # 45.
  Samma problem här. När frugan kommer hem med en ”pjäs” som det står 2600 W märk-effekt på, brukar jag förpassa den till MIN hög med ”bra-ha-saker”.
  Men, vi har lyckats hitta en på 1000W, avsedd för ”rese-bruk” tror jag. Rymmer visserligen bara en halvliter, men fungerar för att värma på ett par koppar vatten .

 48. # Karl Erik R 41#

  Det stämmer, jag har både 3-fas och 1-fas i verkstaden och i bostaden. Varmvattenberedaren är 3-fas, elelementen 2-fas. Hur det fungerar vet jag inte, men radiatorerna kopplas 2 faser + jord. Vi har gasspis, men ugnen är elektrisk. Jag gjorde själv hela elinstallationen 1991/92. Det har fungerat perfekt sedan dess. Jo, det var tillåtet och är det fortfarande för privatpersoner i deras egen bostad, men naturligtvis måste man följa regelverket.

 49. SatSapiente

  #44 S Eriksson
  Försäkringsbolaget Skandia, numera If, hade på ett av sina kontor ett vitrinskåp med ett antal hemgjorda/modifierade porslinssäkringar. Allt ifrån en svarvad ”propp” helt i koppar till varianten säkring med 3″ spik rakt igenom.
  Gemensamt för alla föremål i vitrinskåpet var att de orsakat miljonbränder.

 50. Håkan Bergman

  Ingemar N. #45
  Jag antar att allt bara kommer att bli värre, numera kan man ofta inte ens se hur hög märkeffekten för en apparat är, bara vilken energiklass den tillhör på en färgrann bokstavsskala, som dessutom ändrades häromåret, och som bara anger den relativa energiförbrukningen för just den produktklassen. Värsta jag sett är produktfakta för små AC-aggregat där man anger kyleffekten i BTU!

  https://www.whirlpool.se/w/whirlpool-luftkonditionering-pacw29col/859991570550

  Om man klickar på nedanstående text på sidan ovan får man upp energiklassdekalen.
  Skala: A+++ – G

  https://whirlpool-cdn.thron.com/static/GRPXSM_EL859991570550.pdf_UTHANI.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%22Energim-rkning-etikett.pdf%22

  Kan man gissa att 2.8 kW är maxeffekten?
  1.1 kWh/60 minuter kanske är nån normalförbrukning, i så fall vore det ju bra om man skrev vid vilken temperatur. EER tycks var ett mått på verkningsgraden för AC-aggregat.
  Ja ja, vi leds av idioter och det är väl bara naturligt att dom utgår ifrån att alla andra är idioter också.

 51. Thorleif

  Ransonering ja…. anno 2023!

  Ett gott betyg till våra folkvalda vilka i tv-debatter konstant avslöjar att makten är viktigast och att kunskap och fakta inte längre är något som de gemensamt kan samlas kring.

  Kan det månne ligga en sanning i att våra politiker idag är rena ungdomen mot förr dvs före 1995-2000. Den samlade erfarenheten relativt låg. Men det är väl klart, vi måste rädda jorden från klimatkatastrofen och då måste alla bidra. Särskilt de sämst bemedlade som vanligt.

 52. Hans H

  #45 Ingemar N. #47 Stefan E. #48 Lars M

  Stefan: tala med din elektriker om att säkra upp till 13A. Går även med gammaldags proppskåp med porslinssäkringar som Karl Erik R skrev. Avgörande är om elektrikern finner tråddragningen i VP-rören tillfredställande.

  Det är korrekt som Karl Erik skriver att 1,5mm2 tråd klarar 13 A utan att överbelastas. Men hur mycket tråd är draget i varje VP-rör? Har man dragit fram tråd till olika avsäkrade förbrukare kan det bli för varmt inne i 16 mm VP-rör! Och i gamla hus hade man ännu trängre metallrör.

  Ingemar: de små vattenkokarna på 0,5 liter är de du finner på varje hotellrum. Men du bör först kartlägga vilka förbrukare som hör till vilka säkringar i ditt hus. Har du 10A eller 6A där du kopplar in vattenkokaren? Med 10A har du 2300W till ditt förfogande innan säkringen löser ut. Med 6A bara 1380 W. Ligger kyl/frys/sval på samma? Ta dit en elektriker om du inte enkelt kan byta uttag där du vill köra vattenkokaren. Eller se svaret till Stefan

  Lars M. Vid 2-fas drar man fram tre trådar (separat) och låter bli att ha ”nolla” utan kopplar i gruppcentralen in elementet mellan de två faserna, med tredje tråden som jord.

  Är det du som gjort läggningen även av VP-rören? Det ska finnas lite luft…har med att det kan bli för varmt att göra. Det går visserligen att få in fem trådar 2,5 mm2 (avsedda för 16A) i ett 16 mm VP rör med samtidig ”dragning”, men man ska ha 20 mm VP av brandsäkerhet skäl! Full belastning en längre tid kan bygga upp för mycket värme varvid plasten runt trådarna mjuknar och kan deformeras. Blir den för tunn sker överslag, kortslutning och hög brandrisk!

 53. Hans H

  #48 Lars M

  Det där med fem trådar 2,5 mm2 gäller som du kanske förstod för förbrukare där man vill ta ut hög effekt med tre faser, 3x16A. Moderna köksspisar drar massa effekt!

  Med motordrivna maskiner tillkommer ett annat problem, startströmmen. Och hur man gör trefas inkopplingen av motorn. Och om man har tröga proppar. Man bör ha rätt bra kunskap om man kopplar själv även om kanske fransk lag är tillåtande!

 54. Karl Erik R

  Hans H

  Det är nästan fysiskt omöjligt att dra i 5 ggr 2,5 mm2 trådar i ett 16 mm VP-rör. Särskilt om det är lång sträcka och har ett antal vinklar och svängar. Alltid 20 mm VP då.

 55. Hans H

  #54 Karl R

  Dagens tråd har bättre ledande koppar och är därför något klenare. Men gick redan med gamla tråden om alla fem trådarna drogs ihop, har själv sett det gjort!

  Dock går det inte genom en massa krökar – det har du helt rätt i. Och installation av elektriker lär se till att sker med VP20.

  Poängen med min kommentar var dock att belysa hur det kan vara förenat med brandfara att dra för mycket tråd i ett rör. Även problem att dra sex 1,5 mm2 trådar (t ex tre för normala vägguttag) och i samma rör tre trådar för tvåfasanslutning av elelement! Svensk lag föreskriver ju att elektriker ska medverka genom att godkänna även VP-rör dragningen för tänkt ändamål. Tänkte att fransk lag inte är densamma och att Lars M som byggare bör känna till saken

  Det här med värme och att plast blir ”plastiskt”, alltså mer deformerbart vid samma mekaniska belastning ju varmare det blir fick jag nyligen demonstrerat okunnigheten om:

  På sommarstugan har vi inte rinnande varmt vatten utan värmer diskvattnet i en modern vattenkokare, 1600W. Kan gå åt fem-sex värmningar på raken vid stor disk. En dag ”slocknade” värmaren utan att säkringen ens löst ut. Jag blev nyfiken och skruvade isär plattan under.

  Noterade att kablaget dragits runt krök och igenom smal spalt med föga luft kring. Plasten runt flera trådar hade deformeras där den låg under visst klämtryck i värmen och tunnare plast isolerar sämre mellan ledarna….ström kröp över mellan dessa! Det upprepade värmepåslaget byggde upp temperaturen. Man undrar ju om provat ordentligt innan utsläppt på marknaden?

 56. #Hans H 52, 53#

  Jag använde 20 mm rör av flexibel typ. De var inte mycket dyrare och arbetet att installera dem var detsamma. Trådarna var 2,5 mm². I köket drog jag 4mm² till några enfas stickkontakter, dvs med tre trådar, fas + nolla + jord.

  Som jag beskriver i min kommentar 38, hyveln med många tunga rörliga delar tar många amper de första 6-7 sekunderna. Det syns på att taklamporna då blir betydligt svagare, men automatsäkringen löser inte ut så den är ganska trög.

  Installationen har fungerat problemfritt sedan 1991/92. Så mycket om min elinstallation, men den intressanta frågan är om det blir elransonering eller ej. Personligen misstänker jag att elransonering blir en del av var och ens personligt tilldelade koldioxidbudget.

  https://media.castorama.fr/is/image/Castorama/gaine-electrique-icta-diall-20-5-m~3454978198257_02c?$MOB_PREV$&$width=618&$height=618

 57. Stefan Eriksson

  # 52 Hans H
  Jag är så konservativ i mitt sätt att bygga, så jag föredrar ett ”helt steg” mellan mätarsäkringen och mitt eget skåp.
  Alltså 16A vid mätaren och 10A på enfas vägguttag.
  Vet inte om denna (regel) gäller ännu, eller om det är fritt fram.
  Där det behövs säg 3×16 A (för en kraftig djupvattenpump t.ex.) har det aldrig medfört några sura miner från yrkesverksamma, men man skall vara sparsam med den typen av arrangemang.

 58. Hans H

  #56 Lars M

  Antar du avsäkrade 4mm2 tråden mot 16A sen i centralen….? Ja, det är ju inte förbjudet ta väl grov tråd, men med dagens kopparpriser lär inte en elektriker arbeta så.

  Ett litet varningens ord kan vara på sin plats: att allt fungerar är inget bevis på att det är säkert! Den här effekten jag beskrev i mitt inlägg #55 handlade om en vattenvärmare som använts på samma sätt utan problem fem-sex år. Men som kunde startat en brand!

  När du läser på armatur för t ex vägguttag texten 10A så menar man allvar, du kan inte utan risk köra fler ampere genom dessa! Dessutom är dessa uttag ej ens avsedda för lång tids uttag av maxströmmen 10A!

  Att koppla in en elbil på laddning natten igenom på ett sådant vanligt rumsuttag kan vara mycket farligt. Särskilt om man drar sladd genom köksfönstret som jag sett hemma i mitt radhusområde!

  Beträffande elransonering så hade vi det indirekt under oljekrisen 1973. Man 7nförde ett förbud att ha sommarstugor med elvärme på under vinterhalvåret!

 59. #Hans H 58#

  Väggurtagen med 4mm² tråd är av den typ som är godkända för 20A.

  För 30 år sedan kostade materialen en bråkdel av dagens pris, så det fanns ingen anledning att snåla med dem. Dessutom köpte jag dem till professionella priser, vilka är ungefär 1/3 av vad privatpersoner betalar.

  https://www.legrand.fr/catalogue/prise/prise-de-courant-de-puissance-avec-terre-20a-plaque-80x80mm-3-alveoles

 60. Hans H

  #59 Lars M

  Det var lyckliga tider! Håller på med lite rörjobb i källaren för dricksvatten och det var otroligt vad dyra alla delar blivit! Rörkrök R20 för 140, t-rör 160…

  #57 Stefan

  Så ser det ut hos mig med där jag kunnat vara med och påverka, t ex vid sommarstugan. Det är ju praktiskt att det normalt löserut vid gruppcentral först.

  Har dock en känsla av att sedan även abonnemangen börjat bli påtagligt dyrare ju högre huvudsäkringsnivå man valt har många ”säkrat ner” denna och tror inte det är mot några regler för många elektriker gör sådant på studs.

  Att i ditt fall gå upp till 13A i gruppcentralen bibehåller ju dock den skillnad du nämner.