Hasslerrapporten

Varför gör de på detta viset? En teori så god som någon är att Sverige direkt efter valet tog över ordförandeskapet i EU. Välförtjänt eller inte så förklarade Ulf Kristersson sig stolt och nöjd med att ha lyckats ro i land Fit for 55. Att sedan lämna glansen i TV-kamerornas strålkastarljus och försvara vallöftet att slopa reduktionsplikten kräver specialåtgärder och politiskt hantverk på avancerad nivå. Kritiken från ’klimatkyrkans apostlar’ var högljudd. Kalla in en välkänd person, som inte omedelbart kan klassas om klimatförnekare och titta på hur vi ska klara EU:s nya krav, som vi dragit på oss under vår egen ledning.

Det ser onekligen ut som vi kommit ur askan i elden.

Vi har granskat John Hasslers rapport (i länken nedan) och blir djup bedrövade, framförallt för att den utan undantag och förbehåll bygger på IPCC:s och därmed EU:s narrativ  ”att CO2 är roten till allt ont”. Avsaknaden av historisk tillbakablick är total . Hassler gör inte heller något försök  att bedöma ekonomiska konsekvenser trots att han ju ändå är professor i nationalekonomi!

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2023/10/sveriges-klimatstrategi-46-forslag-for-klimatomstallningen-i-ljuset-av-fit-for-55/

Vi har sedan mitten juli haft upprepade mailkontakter  med Hassler. Han har då delgivits allt infomaterial nedan och lite till, men ingenting har fastnat. Han ger faktaresistens ett tydligt ansikte. Förnekelsen är total och hans referenser är EU:s klimatlagstiftning helt troget IPCC:s narrativ. Med en sådan attityd till vetenskapliga fakta så leder hans förslag verkligen till ”allt ont” för Sverige och framtiden.

Nu måste vi få till ett moratorium mellan politiker och vetenskap så vi kan göra omstart av klimatåtgärderna  baserat på fakta och utblick mot omvärlden. Hur går vi vidare? Förslag från KU:s följare mottages tacksamt. Betänk att den menings- och besinningslösa jakten på koldioxid bedrivs i länder som motsvarar en åttondel av jordens befolkning. Sju åttondelar som inkluderar BRICS (framförallt Kina, Indien, Ryssland), jagar inte koldioxid annat än med läpparnas bekännelse. De slipper då de drakoniska kostnaderna för jakten.

I Agenda 22 oktober fick den internationellt välrenommerade klimatekonomen (säger Statsministern) John Hassler fritt spelrum. Då använder han John Kerrys mantra att debatten är över. I och med Fit for 55 har vi bara att göra som EU säger om utsläppens nivåer. Ska vi ha en stålindustri måste den vara fossilfri är hans slutsats. Med koldioxidtullar att gömma oss bakom tycks den ’välrenommerade’ inte inse är det samma som handelskrig. Som aldrig någonstans, någonsin lett  till ökad handel och tillväxt. Lika lite som planekonomi.

Läs även:
Är bocken satt som örtagårdsmästare? – Klimatupplysningen

Slutsatser av snabbgranskningen av rapporten:

 1. Hassler baserar sig på falska fakta enligt IPCC:s och EU:s narrativ, att all uppvärmning sedan 1850 beror på människan och fossil koldioxid. Men en tveksam korrelation betyder ju inte kausalitet. Då skulle man lika gärna med samma sanningshalt kunna säga att uppvärmningen är direkt korrelerad till Hasslers med åren ökande ålder.
  Och för den globala temperaturen finns inte ens en obruten korrelation. Vi har just nu trots kontinuerligt ökande atmosfärshalt paus i global temperatur (UAH, 8 år) och USA landtemperatur, (NOAA, 18 år). Under perioden 1944 – 1974 sjönk den globala temperaturen trots den snabbt ökande CO2-halten. (Se bild 10 nedan)  Larmet gick då om en snabbt annalkande ny istid!
 2. Hassler nämner aldrig att fossil koldioxid bara svarar för ca 4% av utsläppen från jorden till atmosfären. 96% kommer från hav och land och enbart variationsvidden för
  de 96 procenten är flera gånger större än de fossila utsläppen.
 3. De kumulativa utsläppen har till 85% byggts upp sedan 1950 och framåt. (Bild 9 nedan) 15% från 1850 fram till 1950 men under denna period två värmningar med samma trend som idag ca 0,15 gr C per decennium, utan möjlig påverkan av människan och fossil koldioxid. Tillbakablick till slutet på lilla istiden visar minst 5 värmeperioder till högre temperatur än idag. Den äldsta, Holocent Optimum, var den värmeperiod som fick inlandsisen att smälta. Utan påverkan av fossil koldioxid.
 4. I ett kortare perspektiv ser vi tydligt att det är temperaturen som driver atmosfärshalten av koldioxid. Inte tvärtom! Bild nr 12 nedan.
 5. Hassler nämner inte den ”logaritmiska effekten” av ökande atmosfärshalt, det vill säga över tid kraftigt minskande klimatpåverkan för samma nettoökning av atmosfärshalten. (Bild #10 och 12 i länken nedan)
 6. Hassler berör inte proportionerna mellan de svenska utsläppen och de globala. Sverige svarar för 0,1%, Kina för 31% och nya BRICS efter januari 2024, för 50%.
  Tar vi hänsyn till den svenska skogen som kolsänka är detta 5000 ggr mer! All koldioxidjakt i Sverige är att sila mygg medan BRICS släpper igenom hela kamelhjordar
  utan åtgärd. Kina och Indien bygger nya kolkraftverk i rask takt. Kina ökar sina utsläpp i en takt av +10% jämfört med 2022. På två dagar blir den ökningen större än hela Sveriges utsläppsvolym.
 7. Klimateffekten om vi nollar de svenska utsläppen imorgon blir minus 0,003 grC till år 2100. Lyckade projekt med vätgasstål betyder 0,0003 grC på samma sätt, allt beräknats med IPCC:s matematik och TCR 3.0 grC. Dessa effekter är så små att de inte är mätbara.
 8. Om EU skulle nå sitt mål (Fit for 55 , detta är med sannolikheten så nära noll man kan komma) 2030 så blir temperaturpåverkan baserat på deras andel av de globala utsläppen fram till 2100 sju hundradels grader, inte mätbart!! Men oändligt kostsamt för alla länder inom EU.
 9. Hassler undviker totalt att gå igenom konsekvensanalys och kostnader. I COP27 angav IPCC att de globala kostnaderna för den gröna omställningen skattas till
  10 000 miljarder USD per år. Ekonomisk påverkan för Sverige har skattats till 8% av BNP (Lomborg) eller 300 miljarder kr per år. Kostnaderna för vätgasstålen i norr skattas till 2000 miljarder inklusive nätuppbyggnad.

Den menings- och besinningslösa jakten på koldioxid bedrivs i länder som motsvarar en åttondel av jordens befolkning. (USA, Kanade EU, UK, Australien och Nya Zeeland). Sju åttondelar som inkluderar BRICS (framförallt Kina, Indien, Ryssland), jagar inte koldioxid annat än med läpparnas bekännelse.

Hassler bevisar sin avsaknad av kontakt med verkligheten, då han med fundamental svensk hybris tycker att vi (ca en promille av världen) ska gå före. Han förväntar sig då att hela världen följer vårt goda exempel. Xi Jinping och Putin skrattar åt denna naivitet hela vägen till sina banker. Vi ska alltså fortsätta vår kostsamma signalpolitik som vanligt.

Saxat ur rapporten:

Hasslers rapport, sid 18.

Observera att kurvan börjar ca 1850 och att det sedan är en obruten, linjär ökning av den globala temperaturen. Detta är ett falsifikat. Under perioden 1944-1974 sjönk den globala temperaturen trots ökande atmosfärshalt. Observera att ”spagettikurvorna” efter det vertikala blå strecket är baserade på modellkörningar i datormiljö. Bilden under (bild 9 i länken) visar verkligheten. Alla utsläpp fram till ca 1950 svarar för enbart 15% av volymen. 85% kommer från perioden 1950 (efter andra världskriget) och fram till nu. Denna bild visar i sin vänstra del att temperaturökningen inte har varit obruten sedan 1850 utan uppdelad i tre värmeperioder med mellanliggande, sjunkande temperatur. För de två första kan vi bortse från möjlig påverkan av fossil koldioxid.

kumulativ CO2 utslapp

Klimat-221016.pdf (klimatupplysningen.se)

uppvarmningstrender

Bild 9

korrelation

Bild 10

tempokning o CO2

Bild 12

Klipp från Hasslers rapport:

 • Världen som helhet måste nå nettonoll utsläpp av koldioxid för att inte den globala uppvärmningen ska fortsätta. Dessutom måste utsläppen av metan och andra växthusgaser stabiliseras
 • Ju mer koldioxid världen hunnit släppa ut när nettoutsläppen av dem upphört och ju högre de årliga utsläppen av andra växthusgaser är därefter, desto högre blir den globala medeltemperaturen under mycket lång tid.
 • Osäkerheten om hur känsligt klimatet är för utsläpp av koldioxid är mycket stor.

Att vara föregångare säger Hassler är ett sätt att påverka resten av världen genom att införa klimatpolitik redan innan andra länder gjort det. Detta kan påverka andra länders politik på många sätt. En del bygger på att andra länder och deras väljare ser att ett land eller region vidtar åtgärder som gynnar det allmänna bästa och därmed på moraliska grunder vill göra samma sak. (!)

Summerat

Som klimatekonom ser vi Hasslers kunskaper inom klimatvetenskap som milt uttryckt undermåliga. Han gör som så många andra hänvisar till vetenskapen, som han säger sig ha följt i många år. Det gäller sannolikt bara SPM från tidiga AR rapporter. Att lyssna på auktoriteter som exempelvis Happer, Lindzen, Curry och Bengtsson skulle kullkasta basen för både Hasslers forskning och rapporten till regeringen.

Som ekonom har han uppenbarligen stor kunskap i ekonomiska teorier, men en enastående förmåga att bortse från de fatala konsekvenserna av koldioxidjakten. Man brukar uppmana till att tänka utanför boxen. Det gör han inte om vi betraktar EU som boxen.

Hassler blundar helt för de extrema samhällskostnader som omställningen förorsakar.
Vi vet att de för Sverige är av storleksordningen 5% av BNP eller ca 300 miljarder kr/år.
Han bortser från alla kostnader som uppstår genom beskattning av CO2 och exempelvis ståltullar. Allt detta ökar ju kostnadsläge och inflation i Sverige jämfört med omvärlden.

Kan vi lita på en klimatekonom, hur internationellt välrenommerad han än är, som inleder sina föreläsningar med att det kaotiska klimatet har en rak korrelation med de utsläpp människan sammanlagt hittills orsakat och eftersom just våra 4 % av koldioxidomsättningen stannar i atmosfären i hundratusentals år, kan vi göra en koldioxidbudget för planeten.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  I nr 9 i punktlistan står: ..”Ekonomisk påverkan för Sverige har skattats till 8% av BNP (Lomborg) .”
  Skall vara 5% vilket också står längre fram i texten.

 2. Magma

  Egentligen är Hassler ingenting annat än ett ”plåster” för att Uffe skall kunna säga att han gjort någonting …
  Dock verkar ju Hassler inte ha gjort någonting annat än att likt Greta rabbla floskler från klimathotskyrkans lilla katekes (IPCC SPM), så Uffe kunde lika gärna vänt sig direkt till Greta.
  Den centrala frågan är vad Uffe och hans regering vill(?). Min helt amatörmässiga tolkning är att han av okänd anledning vill hålla sig väl med EU-etablissemanget … siktar han på att få jobbet som kommissionens företrädare efter von de Leyen? Eller bara att bli rumsren kompis med Macron, Scholz och Biden? Ser han det månne som viktiga allianser på sin väg mot svenskt NATO-medlemskap?
  Anser han att geopolitik i dagens säkerhetspolitiska läge är viktigare än att lägga tid på en verklig analys av klimatekonomin?
  Det är i vart fall tydligt att han inte förlitar sig på fri vetenskap och historiska fakta …
  Varför då dessa frågetecken? Enbart av det enkla skälet att vi vet att vetenskapen är kidnappad av politiken!

 3. Tege Tornvall

  Även jag har haft kontakter med Hassler och sänt information. Trots artigt tack har det varit som att hälla vatten på en gås. Nu senast sände jag min bild på ekonomen William Nordhaus med text att han 1975 slumpmässigt valde 2 grader för att ha något att räkna på. Hassler har kanske dolda skäl (karriär, poster) för sin hållning.

 4. Lasse

  Vi får lita på den verklighet politiker skall leva i och bli återvalda i.
  Där allt färre dör i naturkatastrofer och allt fler munnar mättat.
  Tack vare fossil förbränning till 80%.

 5. iah

  jag är rädd för att hassler har rätt även om han har fel i sak, nämligen att loppet är kört. alla ha redan kört fast i att det är co2 som gäller och att det vore politiskt omöjligt att medge att man har haft fel hela tiden. dessutom är det ju bara pengar det handlar om, dvs jorden kommer att vara kvar, ingen kommer troligtvis att dö. vi kommer bara att bli jävligt fattiga.

 6. Ann Löfving-Henriksson

  IPCC är en frukt av att FN under 1970/1980 talen adopterade den utvecklingsfientliga miljörörelsen.
  Miljörörelsen hade anammat insikten att utveckling kräver energi, det vill hittills säga användning av de fossila bränslena och UNFCCC är direkt ett angrepp på de fossila bränslenas utsläppsprodukt CO2.
  Traditionell vetenskap som bygger på verifierad fakta har inte varit ett måste i processen det är det övergripande målet AVVECKLING som gäller, därför saknas viktiga referenser till klimatförändringarnas naturliga drivkrafter i klimatdebatten.
  Dessutom misshandlas begreppet klimat. På så sätt utesluts insikter från geologin med dess kunskap om naturliga cykler som jordens plats i de riktigt stora cyklerna, kunskaper om solens variationer och därmed förändringar i jordens ”energiförsörjning”, plattektonikens bidrag, oceanernas betydelse för energilagring och transport, molnens betydelse som termostat och atmosfärens betydelse för utjämnande av energin.
  När välkomnade IPCC/SPM insikter från som sagt geologin, solforskningen och atmosfärsfysiken när det stora pusslet om klimatet och klimatförändringarna ska läggas!?
  Nej traditionell forskning är inte välkommen det är istället det stora målet om avveckling av civilisationens utveckling som styr FNs politik och hela vårt politiska etablissemang är medlöpare och eller värre grundlurade när vetenskapen utesluts.
  Net Zero är nu målet och dödsstöten för civilisationen men endast väst har anammat detta förödande mål.
  Evert och Mats tack för er gedigna genomgång av Hasslers uppvisning av stolt och livsfarlig okunskap.

 7. ces

  Ulf K framhåller ofta hur mycket hans fru betyder för honom. Som präst får hon naturligtvis sin ”klimatinformation” från Kyrkan. Say no more.

 8. Ann Löfving-Henriksson

  Tillägg. Förhoppningsvis har Gretas senaste uppvisning fått våra beundrande politiker att haja till och undra vad hon egentligen står för.

 9. iah

  efter 2:a världskriget så startade en otrolig återuppbyggnad. nu försöker man åstadkomma samma sak med konstlade medel genom att se till att alla skaffar elbilar eller åtminstone hybrider (man hittar säkert många personer som inte kan räkna och som tror att en elbil är så billig i längden). VKV och havsbaserad VKV, nya värmeanläggningar och ombyggnad av alla hus, nytt stål , elflyg, 5-minuters städer, osv osv. jag skulle anta att dom flesta som anar något förstår att bla AI när det slår igenom kommer att göra massor av människor arbetslösa, vilket innebär problem att upprätthålla konsumtionen och att ge alla en lön att leva på. inom medicin har vi redan idag AI som kan granska röntgenbilder och datorer som kan räkna på hur mycket ”bränning” man skall ge en patient med prostataförstoring så man slipper en dyr och onödig operation. det finns massor av ytterligare tillämpningsområden. om någon vill se en intressant film så gå in på bla BMV och se hur man bygger bilar idag. inte en människa så långt ögat når (lite överdrivet). så framtidens politiker kommer att ha ett gigantiskt problem.

 10. Ivar Andersson

  ”8 Ann L-H
  Greta visade sitt rätta ansikte för flera år sedan när hon uppträdde i AFA-tröja.

 11. Jan Dahlquist

  Det är något som inte stämmer !
  Det hävdas att det är temperaturen som driver atmosfärshalten av koldioxid, inte tvärt om, SAMTIDIGT som det hävdas att ”klimateffekten om vi nollar de svenska utsläppen imorgon blir minus0,003 grC till år 2100. Vilket gäller ?

 12. Brutus

  # 10 Ivar A : Visst. Och med sådana föräldrar blir det helt fel.

 13. Mats Kälvemark

  #11 Jan
  Observant anmärkning. Beräkningen av klimateffekten utgår från att IPCC;s narrativ gäller (inte sant, men ändå, bara för ett kort ögonblick) enbart av det skälet att kalkylen skall vara oantastlig för angrepp av alarmister. Det viktiga är att med IPCC:s matte så blir effekterna ändå så små att noll är en god approximation. Då slipper vi diskussionen om ”körsbärsplockade” grundförutsättningar.
  Sätter vi in faktiska värden på klimtkänlighet, får vi någontng som är ändå närmare noll, men det behövs ju inte för att visa idiotin i den svenska jakten på CO2 och att ställa detta mot kostnaderna

 14. Evert Andersson

  #11 Jan Dahlquist

  Ekvationen som visar 0,003 grader är den som IPCC använder föra beräkna vad en viss ökning av koldioxidhalten i atmosfären har för påverkan på den globala temperaturen. OAVSETT VAD SOM ORSAKAR DEN. De förutsätter sedan att ökningen helt orsakas av människans utsläpp. Då kan man resonera så. OM koldioxidhalten styr temperaturen så motsvarar våra utsläpp den temperaturpåverkan som IPCC-s kalkyl visar. Vad IPPC menar skulle vara vårt fel. Vad som är hönan eller ägget är mindre intressant än att visa det orimliga i IPCC-s antagande och beräkningar i datormodellerna, som är grunden för hela narrativet.

 15. Ann Löfving-Henriksson

  Ivar och Brutus #10 och 12 … visserligen har hon inte dolt sin hemvist tidigare, men nu gäller det skarpa lägen minst sagt och då har hon i min värld gått över gränsen från ogenomtänkt ideologi till obehaglig verklighet.

 16. Lars-Eric Bjerke

  Evert Andersson/Mats Kälvemark
  ”I ett kortare perspektiv ser vi tydligt att det är temperaturen som driver atmosfärshalten av koldioxid. Inte tvärtom! Bild nr 12 nedan.”

  Jag anser att ett lite länge perspektiv är viktigare. Sedan 50-talet tills idag har den årliga transporten av koldioxid från atmosfären till hav/växtlighet ökat från 0 GtonC/år till ca 5 GtonC/år, alltmedan temperaturen har ökat med 0,14 C per decennium d.v.s. inte tvärtom.

 17. Daniel Wiklund

  # 16 Lars-Eric B Om nu temperaturen ökat med 0,14 C per decennium sen 50 talet. Hur kommer det sig att Luleå hade varmaste september och varmaste oktober innan 50 talet. Har det nåt att göra med ökning eller minskning av koldioxiden. Eller är det några andra parametrar.

 18. Lars-Eric Bjerke

  #17 Daniel Wilkund
  Kan det vara så att förbränningsvärmet från de som var ute och cyklade har bidragit.

 19. LEB #18,

  En sensationell teori: Det är cyklisterna (särskilt de i Luleå) som driver på klimatuppvärmningen. (Cykling borde verkligen förbjudas för att rädda jorden från att brinna upp?) Om det är så så skulle jag vilja skicka ett särskilt tack till Daniel för denna tjänst. 🙂

  /Vi som gillar värme

 20. Daniel Wiklund

  # Lars-Eric B Första hälften av 1900 talet cyklade jag inte. Av det enkla skälet att jag föddes 1949. Frågan kvarstår varför värmerekorden för september och oktober I Luleå är från första hälften av 1900 talet. Det har du inte svarat på än.

 21. TorbjörnR

  #16 Lars-Erik B

  Hur vet du att det var 0 Gton co2 1950 som gick från atmosfären till hav/växtlighet?

 22. Danny Gullin

  Tackar för en bra genomgång av ”Hasslerrapporten”. Jag har några kommentarer:
  1. John Hasslers uppdrag verkar ni ha missuppfattat. Hans uppdrag från regeringen (Romina Pourmokhtari) har varit som John Hassler själv beskriver i inledningen till rapporten: ”… att analysera hur Sveriges klimatpolitik bör utformas i ljuset av de förändringar av den europeiska klimatpolitiken som nyligen beslutats och som kan förväntas framöver.” Detta är alltså för att ställa Sveriges egna klimatmål mot de som EU genom Fit for 55 har fattat beslut om. Utredningen visar på att det är i de allra flesta fall lönlöst för Sverige att ha egna klimatmål när vi ändå är tvungna att följa EU:s regelverk. Hassler´s uppdrag har alltså INTE varit att ifrågasätta grunden på vilken EU:s eller Sveriges klimatpolitik vilar på. Att vetenskapen inte är överens i frågan om CO2 påverkan på jordens klimat är alltså inte frågan för Hassler. Länk till uppdragsbeskrivningen här : https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2023/07/uppdrag-att-analysera-hur-sveriges-politik-bor-utvecklas-utifran-eus-klimatpaket/
  2. Ni frågar i er genomgång: ”Nu måste vi få till ett moratorium mellan politiker och vetenskap så vi kan göra omstart av klimatåtgärderna baserat på fakta och utblick mot omvärlden. Hur går vi vidare? Förslag från KU:s följare mottages tacksamt.” Jag vet inte vad som krävs för att vända utvecklingen framåt. Vet någon? Kanske det är verkligheten själv som måste visa på omöjligheten i vad som är på agendan som klimatpolitiska åtgärder i ”de länder som motsvarar en åttondel av jordens befolkning”. Så som håller på att hända i UK t.ex. Där backar man från sina överdrivna anspråk på folks anpassning till den rådande klimatpolitiken. Man har dragit på sig alldeles för mycket kritik som gör att man måste backa politiskt. I Tyskland och Nederländerna samt Frankrike, för att nämna några, finns ett växande motstånd mot den förda politiken. Folk är ute på gatorna och protesterar. I huvudsak är det den ekonomiska påfrestningen på människor i omställningen som jag tror är grunden för protesterna. Jag tror att detsamma måste hända i de flesta länder som inför en ”planekonomisk” klimatpolitik. Vad kan man göra mer i ett demokratiskt samhälle än att försöka bilda opinion – som ni Klimatupplysningen gör – för att få upp frågan högre på dagordningen. Jag ser det som att vi har en rejäl uppförsbacke framför oss om vi ska opinionsbilda mot de överdrivna klimatåtgärderna som föreslås. Jag ser det som en politisk omställning av hela vår ekonomi som är på väg att hända och man har kommit ganska långt på vägen som gör att det är svårt att backa på ett enkelt sätt från den förda klimatpolitiken. Till och med delar av näringslivet i Sverige vill att Sverige måste satsa mycket på omställningen. I alla fall de företag som bygger sin verksamhet på att tjäna pengar på den ”nya ekonomin”. Att vi i ”motståndsrörelsen” skulle få gehör hos breda politiska grupper ser jag som uteslutet just nu. Det beror på 2 saker: att det inte finns ett folkligt tryck i Sverige mot de klimatpolitiska åtgärderna (folkopinion mot klimatåtgärder) och att det saknas en majoritet bland de svenska politiska samfunden mot den förda klimatpolitiken (politisk opinion mot klimatåtgärder). Så om det blir alltför kännbart i folks plånböcker så gissar jag att det börja knorras bland folk och det brukar (inte alltid) få politiker att lyssna. Jag tror för egen del att ”Fit for 55” är rent önsketänkande från politikerna i EU, alltså även för våra egna politiker i Sverige. Men verkligheten får visa att det inte går att planekonomiskt planera fram stora förändringar av industriproduktion, elproduktion eller för all del den kultur vi har och är uppväxta med, i synnerhet inte i den takt som föreslås. Fria ekonomier tenderar att justera sig självt i slutändan. Men fortsätt gärna med er opinionsbildning tillsammans med alla andra som är ute i debatten. Vem vet när det vänder? Det kan gå fort när det väl händer.

 23. Lars-Eric Bjerke

  #21 TorbjörnR

  ”Hur vet du att det var 0 Gton co2 1950 som gick från atmosfären till hav/växtlighet?”

  Stuart Staniford visade i sin fina blog ”Early Warning” redan 2018 att koldioxidsänkan i hav/växtlighet har netto ökat linjärt på detta sätt sedan 50-talet. Du kan se det i det tredje diagrammet här. https://earlywarn.blogspot.com/2018/08/global-carbon-sink-holding-up-so-far.html
  Roy Spencer på UAH har också beskrivit en enkel teori om varför. https://www.drroyspencer.com/2019/04/a-simple-model-of-the-atmospheric-co2-budget/

 24. Daniel Wiklund

  # 22 Lars-Eric B Många fina länkar och diagram om koldioxiden. Men än ingen förklaring om varför man har dom varmaste september och oktober I Luleå innan femtiotalet började. Cykelargumentet kan du skippa.

 25. TorbjörnR

  #22 Lars-Eric B

  Men det där är ju bara teorier och ingen fakta. Men du uttalar dig som om det var fakta så efterlyser ett lite mer ödmjukt uttalande för du eller någon annan vet ju inte

 26. Adepten

  #23 Lars-Eric B

  OT.
  Jag har kommit fram till att urtvättningen av CO2 i atmosfären tycks minska av någon anledning🤔
  Vilka huvudfaktorer beror det på?

 27. Lars-Eric Bjerke

  #25TorbjörnR
  ”Men det där är ju bara teorier och ingen fakta. Men du uttalar dig som om det var fakta så efterlyser ett lite mer ödmjukt uttalande för du eller någon annan vet ju inte.”

  Att nettoflödet av koldioxid till hav/växtlighet har ökat från 0 till ca 5 GtonC/år från 50-talet till i år är fakta, eftersom det baseras på mätningar av våra koldioxidutsläpp från främst eldning och cementtillverkning jämfört med koldioxidhalten i atmosfären.
  Roy Spencers ”a simpel model” har jag beskrivit som modell.

 28. Lars-Eric Bjerke

  #26 Adepten
  ”Jag har kommit fram till att urtvättningen av CO2 i atmosfären tycks minska av någon anledning🤔
  Vilka huvudfaktorer beror det på?”

  Du har kommit fram till en felaktig slutsats. Nettotransporten av koldioxid från atmosfären till hav/växtlighet har ökat år från år sedan 50-talet enligt mätningar, dock med stort brus. Se mätningar redovisade i min länk till Stuart Staniford.

 29. Lars-Eric Bjerke

  #24 Daniel Wiklund
  ”Men än ingen förklaring om varför man har dom varmaste september och oktober I Luleå innan femtiotalet började. Cykelargumentet kan du skippa.”

  Svar: Vädret

 30. Bubo

  # artikelförfattarna

  Som ni säkert märkt finns ett mindre fel i figuren ur Hasslers rapport. Den undre skalan på x-axeln borde avse ton CO2 och den övre är ton C. Tittar man då noga i den figuren ser man att mellan ca 500 och 800 Gton CO2 (kring 200 Gton C) går temperaturen faktiskt ner under en tidsperiod som motsvarar ca 100 Gton C i ack utsläpp. Tittar man på er figur 10 så ser man att snittutsläppet per år under 1944-76 är ca 3 Gton/år under en 30-årsperiod vilket ger ca 100 Gton i ackumulerade utsläpp under perioden 44-76. Utan att ha kollat närmare så är det rimligt att tro att perioden på 100 Gton C runt ack värdet 200 Gton C (mellan ca 500-800 Gton CO2) där temperaturen går ner i figuren ur Hasslers rapport faktiskt motsvarar perioden 44-76. Ni har alltså INTE falsifierat den figuren.

 31. Mats Kälvemark

  #30 Bubo
  Du skriver: ” finns ett mindre fel i figuren ur Hasslers rapport. Den undre skalan på x-axeln borde avse ton CO2 och den övre är ton C. ” Så du tycker inte detta falsifierar/sänker diagrammets trovärdighet? Så du tror att all uppvärmning beror på människan? Tacksam om du kunde lägga energi på att förklara mekanismen för alla tidigare värmningar, exempelvis de i bild 9 och de fem efter bortsmältningen av inlandsisen. Du kan ju glömma människan och utsläpp av fossil CO2. Och vad tycker du om ”spagettisvärmen” i diagrammet? Oseriöst är bara förnamnet.

 32. TorbjörnR

  #27 Lars-Eric B

  Tror inte vi har några trovärdiga mätningar av co2 halten 1950.
  Därav kan vi heller inte uppskatta de flöden som fanns.

  Likväl kan man fundera på noggrannhet i våra utsläpp.

 33. Lars-Eric Bjerke

  #27 TorbjörnR
  ”Tror inte vi har några trovärdiga mätningar av co2 halten 1950.”

  Keelingkurvan börjar på 50-talet. Jag vet inte att den är ifrågasatt.
  Statistik över produktion av fossila bränslen och cement är väl belagd

 34. TorbjörnR

  #33 Lars-Eric

  Keelingkurvan börjar 1958.

  Innan dess vet vi väldigt lite om man tex inte tror på Becks sammanställning av co2

 35. Mats Kälvemark

  #33 Lars-Eric; #34 TorbjörnR
  Se länk. Varför ska vi inte tro på en huvuddel av dessa mätningar? Grundskott mot IPCC:s narrativ.
  97,404 Direct CO2 Measurements From 1826-2008 Indicate Humans Do Not Drive CO2 Change (notrickszone.com)

 36. Mats Kälvemark

  #33 Lars-Eric
  Här finns mätningar från 1826.
  Varför ska vi inte tro på en huvuddel av dem?

  https://notrickszone.com/2023/10/17/97404-direct-co2-measurements-from-1826-2008-indicate-humans-do-not-drive-co2-change/

 37. TorbjörnR

  #35 Mats Kälvemark

  Automatsvaret från alarmister är att Dr Harde och tidigare Beck är inte trovärdiga.

  Vad de har för riktiga argument och hur trovärdiga de kan tänkas vara vet jag inte.

  Vet du något mer?

 38. Daniel Wiklund

  # 29 Lars-Eric B Vilket svar. Du har ju annars alltid med koldioxiden och partialtrycket. Nu räcker det tydligen med vädret. Men vad orsakar att vädret just första halvan av 1900 talet skapar månader av rekordvärme. Beror det också på vädret. Men bra att koldioxiden för en gång skull inte är boven.

 39. Daniel Wiklund

  # 29 Lars-Eric B Lite mer om vädret. Den varmaste decembermånaden i Luleå sen 1921 var 1929. Varmaste september, och november var på 1930 och 1940 talet. Varaste oktober 1961. Hur det kunde vara så svarar du ”vädret”. Så stämmer inte temperaturerna med modellerna så beror det på vädret. Men stämmer dom med modellerna så beror det på koldioxid och global uppvärmning och klimatförändringar. Som då beror på människorna. Men vädret beror inte på människorna. Då tycker jag att vi i fortsättningen skyller allt på vädret så slipper vi ökade skatter från regeringen och EU. Och inte minst slipper vi IPCC. Jag har just varit på dagens andra cykeltur. Och upplevt vädret live, inte utifrån några modeller. Soligt och minus 7 grader. Så här kall 29 Oktober har jag inte upplevt sen 1960. Oktober 1960 var den kallaste oktober.

 40. Bubo

  #31 Mats Kälvemark

  Det ger ett väldigt oseriöst (för att inte säga lätt vrickat) intryck att som du påstå att en figur är falsiferad och när någon (i detta fall jag) då kommer med en seriöst menad invändning mot det påståendet, bara ignorera den invändningen och istället kräva att personen istället ska lägga energi och tid på att kommentera en massa annat. Har du någon mer seriös kommentar till mitt påstående att man verkar se den tempnedgång som du pratar om 44-76 även i figuren i Hasslers rapport?

 41. Bubo

  #31 Mats Kälvemark

  Om jag i någon mån ändå ska kommentera tidigare temperaturförändringar så nä, de är inte orsakade av människan. Och?

  Jag vet inte hur du brukar göra men vill jag veta orsaken till något brukar jag analysera det enskilda fallet och kolla hur det ser ut. Jag sprang i skogen häromdagen och såg träd på marken. I samma område fanns träd på marken även för 20 år sedan. Då var det vinden som orsakat det. Hmmm…måste det ha varit samma orsak till att träden låg på marken nu?

  Det fanns vissa tecken på annan orsak, väldigt raka snitt på stubbarna, träden låg relativt samlade, grenar var borttagna på träden. En del som tyder på mänsklig påverkan, vad tror du? Kan det vara så att det var människor som orsakat att träden låg ner nu fast det var vinden som orsakade det för 20 år sedan?

 42. Daniel Wiklund

  # 40 Bubo Jag tror att åskan hade slagit ner på träden. Eftersom det är människor som orsakar åskan så kan man säga att det var människan som fällt träden.

 43. Anders

  Daniel Wiklund: du är bäst – ingen protest! Bra att Du reagerar mot LEB:s raljanta vädersläpp i #29!

 44. Lars-Eric Bjerke

  #35 Mats Kälvemark
  I min kommentar #16 skrev jag:
  ”Jag anser att ett lite länge perspektiv är viktigare. Sedan 50-talet tills idag har den årliga transporten av koldioxid från atmosfären till hav/växtlighet ökat från 0 GtonC/år till ca 5 GtonC/år, alltmedan temperaturen har ökat med 0,14 C per decennium d.v.s. inte tvärtom.”

  I ditt inlägg skriver du att det är temperaturen som driver ökningen av koldioxidhalten i atmosfären trots att transporten av koldioxid har gått i motsatt riktning sedan 50-talet. Trots detta har du rätt i att det finns en korrelation mellan temperaturökningar och minskad transport av koldioxid till hav/växtlighet, men det är i det korta perspektivet. (Bruset på kurvan). Johan Montelius visade båda dessa korrelationer i ett inlägg 2019.
  https://klimatupplysningen.se/koldioxid-och-temperatur/

  Min uppfattning är, som tidigare nämnts, att den troligen viktigaste drivkraften för koldioxidtransport från atmosfären till haven är skillnaden mellan koldioxidens partialtryck i atmosfären och dess lösningstryck i ytvattnet. Det senare varierar förstås över oceanerna.

 45. Håkan Bergman

  Daniel W.
  Kan det vara så att vi helt enkelt har blivit mera väderkänsliga? Tittar med ett halvt öga på uppsnacket inför Göteborg-Elfsborg och förvånas så smått över hur påpälsade man är i kommentatorsgänget, +11 i Götet inte polarkyla precis. Kanske dom kunde lära sig av bandypubliken och ha en termos turbokaffe med sig i portföljen. Är uppväxt i Jämtland och flyttade runt lite i Sverige innan jag slog mig ner här i Stockholm, Huddinge idag, och slogs av att jag aldrig sett så mycket dunjackor som här i Stockholm, vad är det för fel på dom?

 46. Mats Kälvemark

  #40 Bubo
  Du har själv falsifierat figuren när du skriver : ”…finns ett mindre fel i figuren ur Hasslers rapport. Den undre skalan på x-axeln borde avse ton CO2 och den övre är ton C. ”
  Det stora felet är att bilden indikerar att all nuvarande uppvärmnig är förorsakad av människan. Samtidigt säger du: ”om jag i någon mån ändå ska kommentera tidigare temperaturförändringar så nä, de är inte orsakade av människan. Och?” Logiska kullerbyttor i den högre skolan. Vad har du för bevis att den senaste värmningen helt är förorsakad av människan? Förklara då att vi haft 8 års paus iglobal temp (Bl.a. UAH) och 18 års paus för USA landtemp. (NOAA) Sedan skall du vara väldigt försiktig med uttryck som : ”Det ger ett väldigt oseriöst (för att inte säga lätt vrickat) intryck att som du …” Det hör inte hemma i KU;s kommentarsfält. Slår med kraft tillbaka på dig själv.

 47. Bubo

  #46 Mats Kälvemark

  Det var ett mindre fel att en text som ska stå vid nedre skalan istället står vid övre. Inget som falsifierar en figur eller påverkar vad figuren vill säga. Exempelvis har du i texten skrivit
  ”Vi har sedan mitten juli haft upprepade mailkontakter med Hassler.” Här saknas uppenbart ett ”av” i meningen. Jag förstår att det en mindre miss. Menar du att jag då ska förkasta hela din text enbart pga det lilla felet? Normalt har man överseende med mindre missar om helhetsbudskapet går fram (åtminstone jag) Dessutom var det ju inte av den anledningen du påstod att den var falsifierad, det var ju jag som påpekade det i min kommentar.

  Trots ett till inlägg har du ännu inte lyckats bemöta eller kommentera min invändning.

  Jag förstår inte vad du menar med ”logiska kullerbyttor”. Att en observation haft en orsak tidigare och liknande observation idag kan ha orsakats av något annat, är det en logisk kullerbytta? Jag säger inget om vad den orsaken är, bara att det är möjligt att det kan vara andra orsaker än tidigare, man får analysera varje temperaturförändring individuellt vad som kan vara orsak, är det en logisk kullerbytta? Träden kan ha fällts av en skördare nu trots att det var vinden för 20 år sedan. Är det ologiskt menar du?

  Varför ska jag förklara av dig påstådda pauser eller komma med bevis om mänskligt orsakad uppvärmning?? Har jag påstått något om det?

  Jag har barn och brukar vara väldigt noga med att skilja på person och beteende. En person är aldrig dum eller vrickad. Däremot brukar jag påpeka om det är ett beteende som är fel. Det var i all välmening som jag påpekade att beteendet att om någon kommer med en åtminstone litet genomtänkt invändning och så bör man bemöta det i sak och inte undvika frågan genom att kräva att den som kom med påståendet ska göra en massa saker och så att säga lägga över det på den personen. Jag hade en gång en chef som gjorde så, undvek kritiska frågor genom att gå till motattack och istället kräva svar på helt andra frågor av frågeställaren. Inte poppis kan jag säga och uppfattas som …. Men ber om ursäkt om du tog illa upp.

 48. Peter

  https://www.di.se/nyheter/hysteriskt-mycket-energi-av-valdigt-lite-massa/

  OT,
  Mycket intresserad av fusion.
  Denna artikel i DI är pinsamt full av floskler och osanningar. Deras reporter fatrar inte vad han skriver om.

 49. Peter

  https://thebulletin.org/2023/06/exploring-tritiums-danger-a-book-review/

  Det farliga och extremt dyra tritiumet.

 50. Adepten

  #28 Lars-Erik Bjerke

  Stuart Staniford;s uträkningar slutar tyvärr vid 2018. Varför kan inte IPCC mha deras forskare producera lika enkla och klargörande artiklar?
  Vi får väl vänta och se resultaten 2022 t.o.m. 2025 för att vara mer säker.
  Jämförelse av datauppsättningarna från Global_Carbon_Budgeten visar också på brister när det gäller förändringar på markanvändningen och de olika modellerna för urtvättningshastigheter av CO2.

  Enligt IPCC tyder analyser på att klimatvariationerna har försvagat kolsänkan under den senaste perioden. Biosfärens respons på de senaste variationerna i klimatet är dock osäker med motstridiga slutsatser om storleken på förändringen i kolsänkan eller urtvättningshastigheter som jag nämner.

 51. Lars-Eric Bjerke

  #50 Adepten
  ”Enligt IPCC tyder analyser på att klimatvariationerna har försvagat kolsänkan under den senaste perioden.”

  Roy Spencer studerade detta 2022 och kom fram till att kolsänkan inte har försvagats om man kompenserar för ENSO. Jag vet inte om han fått sin artikel publicerad, men han har skrivit om det på sin blog.

  https://www.drroyspencer.com/2022/08/enso-impact-on-the-declining-co2-sink-rate/

 52. Daniel Wiklund

  Ska snart ut på min dagliga cykeltur. Solen skiner strax ovanför horisonten. Det är minus 11 grader i Luleå. Bland det kallaste 31 oktober jag upplevt. Det var närmare 15 grader varmare det 31 oktober 1961. Koldioxiden är inte skyldig till detta. Det är bara väder.

 53. Tack Ewert och Mats för ett gediget, sakligt och klarläggande inlägg.
  I Sverige och inom EU hänvisas ofta till det s.k. Parisavtalet som i juridisk mening alls inte är ett avtal. Det är endast en politisk överenskommelse (agreement). Studerar man det finner man att det tydligt har udden riktad mot Västvärlden (USA, Kanade EU, UK, Australien och Nya Zeeland samt Norge och Schweitz). Denna skall tvingas till betydande minskningar av CO2-usläpp vilket allvarligt påverkar ekonomi och infrastruktur. Västvärlden har redan minskat sitt utsläpp av CO2 medan övriga delar av världen, inte minst Kina, ökat sina utsläpp. Samtidigt skall Västvärlden betala betydande belopp till s.k. utvecklingsländer vilket ytterligare kommer att försvaga Väst.
  Överenskommelsen bygger på narrativet från IPCC att koldioxid är den dominerande orsaken till den påstådda klimatförändringen. Uttalanden från IPCC sägs vara vetenskapligt grundade men det är en sanning med betydande reservation. Som ett slags alibi ägnar sig AG 1 åt fysikalisk vetenskap men den sammanfattning (SPM) som ges ut hanteras av den politiskt sammansatta och överordnade delen av IPCC. Sorgligt nog domineras Världen och FN inte av demokratier utan av totalitära stater. Det enskilt största röstblocket inom FN är faktiskt OIC (Organosatiom of Islamic Cooperation) som uttalat står för en totalitär teokrati.
  Om man på allvar menar att CO2 är den största klimatboven borde logiskt sett alla stora utsläppare förmås att minska dessa. Men så är det inte enligt gällande överenskommelser. Den enskilt största utsläpparen av koldioxid, Kina, tillåts bygga ut sin produktion av kolkraft under flera decennier medan Västvärlden skall straffas enligt ovan. Detta är enligt min mening sakligt helt ologiskt.
  Syftet är att allvarligt försvara Västvärlden.
  Till sist en retorisk fråga. Klimatupplysningen har upprepade gånger bl.a. här Det finns ingen klimatkris – Klimatupplysningen hänvisat till meriterade internationella forskare som klart uttalat att det inte finns någon klimatkris. Hur kan det komma sig att dessa uppgifter aldrig förekommer i våra vanliga media?

 54. I inlägg 53 står tyvärr ”försvara”. Det skall naturligtvis vara ”försvaga”.

 55. Fredrik

  Inlägget och diskussionen ovan följer helt felaktiga premisser och har ett bias mot person och inte sakfrågan. Hasslers uppdrag var komma med förslag om hur Sveriges klimatpolitik skall anpassas till EU:s beslutade klimatpolitik, Fit for 55. Och föreslå åtgärder som gör att Sverige gör rätt saker, eller för en optimal politik under detta mål. Det betyder att vissa mål och åtgärder som klimatalarmister fört fram bör att skrotas till förmån för effektivare åtgärder, till lägre kostnad och som kan accepteras av folket. Att Sverige dammsuger världen på slakteriavfall för att uppnå ett högt uppsatt mål inom transportsektorn är inte bra politik. SvD ledarsida har 2 poddar som väl beskriver vad Fit for 55 betyder för Sverige.

  1. Notera krypskyttet mot hans förslag. Ingen debatt får föras som ifråga sätter de tidigare uppställda målen och åtgärderna. Detta oavsett hur verkligheten ser ut och förändras.

  2. Han erkänner den enorma osäkerhet som råder inom klimatforskningen (allt annat än settled science) och säger rent ut att det inte går att faställa objektiva sannolikheter om utvecklingen, dvs kopplingen CO2 och jorden uppvärmning. När hörde ni det yttras i media senast?

  3. Han går fel när han påstår att 1.5 graders målet är möjligt. Ingen tror på detta om man accepterar IPCC modeltänk. Men har inget val enligt uppdraget utan måste tro på detta oavsett verkligheten.

  4. Hassler säger att det är bättre att satsa pengarna där de gör bäst nytta. T ex 3-glas fönster i Bulgarien. Vi skall inte skicka klimatpengar utanför EU för då kan vi inte följa hur pengana används.

  5. Han går allvarligt fel som nationalekonom när han säger att vi inte kan beräkna kostnader och intäkter i klimatpolitiken. Svaret är att det måste vi göra därför att snabbt sänka CO utsläppen skulle medföra ett ohyggligt lidande för alla jordens människor. Den nationalekonomiska vetenskapen har utvecklat avancerade vetenskapliga metoder för
  beslut under osäkerhet och därtill väga samman alla slags kostnader och intäkter mot varandra. Här hamnar Hassler i konflikt med själv.

 56. TorbjörnR

  #55 Fredrik

  Fick precis höra att Hassler lagt endast 120 timmar på denna för Sverige helt vitala utredning.

  Han beskrev också att han mer eller mindre bara sammanställde tidigare lämnade förslag från olika organisationer dvs ingen förädling och inga egna tankar egentligen.

  En gigantisk skandal av stora mått men det är väl så här det fungerar (eller inte fungerarkr nu för tiden.

  Samma skit var utredningen ”Värdet av vinden”. Bara snömos

 57. Adepten

  #55 Fredrik

  👍 Det visar bara hur man kan ändra resultat och förvilla genom att ändra fokus, en typisk mänsklig åkomma😇

  Sensmoral om du får mindre i plånboken behöver det inte bero på att du är osmart, det kan bero på att andra (EU) tror att de är smartare.

 58. Lars-Göran Helander

  Prof. Valentina Zharkova !!
  https://solargsm.com/page/2/