Gästinlägg om den globala temperaturen sedan 1800-talet

Det här inlägget är en förkortad version av kapitel 11 i e-boken ”Vad du inte visste om klimathotet – en kritisk granskning av 33 påståenden om klimatet”, (https://klimathotet.com). Boken finns i en tidigare version, med titeln ”Allt du behöver veta om klimathotet”, i pdf-form i huvudmenyn här på Klimatupplysningen.
Boken är ett försök till pedagogisk sammanfattning av det vetenskapliga bevisläget när det gäller ”klimathotet”, alltså hypotesen att människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet på ett katastrofalt sätt. Den är skriven för den ”bildade allmänheten” och granskar en rad allmänt spridda påståenden som i gemene mans ögon gör det rimligt att tro på klimathotet, och jag har noga studerat och försökt förhålla mig till hur klimathotsskeptiska argument bemöts i fora som vänder sig till samma målgrupp.
Klimathotet bygger, för gemene man, på fyra grundläggande påståenden:
 1. En förkrossande majoritet av alla klimatforskare är överens (granskas i kapitel 1)
 2. Sambandet mellan växthusgaser och global uppvärmning är enkelt och bevisat (granskas i kapitel 2)
 3. Den globala medeltemperaturen stiger dramatiskt och parallellt med koldioxidhalten i atmosfären (granskas i kapitel 11)
 4. Vi kan redan se effekterna i form av exempelvis smältande isar, extremt väder, stigande hav, försurning och kollapsande ekosystem (granskas i en rad kapitel)
Min erfarenhet är att det första påståendet spelar en nyckelroll för den allmänna opinionen. Den som litar på att det är sant är mer eller mindre immun mot andra skeptiska argument, som är lätta att avfärda som konspiratorisk propaganda. Den som däremot börjat ifrågasätta detta påstående och hur den ”respektabla institutionen” NASA kan torgföra det på så bristfälliga grunder, är mer öppen för att lyssna till andra skeptiska argument. Det som därefter är svårast att övertyga om, är att det skulle vara något fel med de officiella temperaturkurvorna, eftersom det tycks förutsätta att det pågår en världsomspännande konspiration, vilket många har svårt att tro på och inte vill bli förknippade med att tro på.
Jag försöker övervinna detta hinder på två sätt. Framför allt genom att peka på vetenskapliga fakta, men i viss mån ( ett kapitel) också genom att försöka visa hur en sådan ”konspiration” skulle kunna vara möjlig och vad som kan tänkas vara drivkrafterna bakom – jag överlåter dock åt andra att försöka bevisa den.
I kapitel 11, som återges i förkortad form nedan, har jag haft ambitionen att lyfta fram fakta som utgör mer eller mindre ”obestridliga” argument för att den officiella kurvan över den globala medeltemperaturen inte är att lita på. Jag är tacksam för tips på ytterligare argument och infallsvinklar, och givetvis för synpunkter som kan bidra till att korrigera uppenbara felaktigheter och täppa till eventuella luckor i resonemanget.
Vänliga hälsningar
Staffan Mörner

Hur mycket varmare har jorden blivit sedan 1800-talet?

Global medeltemperatur är inget enkelt begrepp. Så här svarade en meteorolog på NASA:s Q&A på webben sommaren 2016 (numera borttaget):

Q. What exactly do we mean by SAT (Surface Air Temperature)?

 1. I doubt that there is a general agreement how to answer this question. Even at the same location, the temperature near the ground may be very different from the temperature 5 ft above the ground and different again from 10 ft or 50 ft above the ground. Particularly in the presence of vegetation (say in a rainforest), the temperature above the vegetation may be very different from the temperature below the top of the vegetation. A reasonable suggestion might be to use the average temperature of the first 50 ft of air either above the ground or above the top of the vegetation. To measure SAT we have to agree on what it is, and as far as I know, no such standard has been suggested or generally adopted.

Mörner 1

De officiella temperaturkurvorna från NASA-GISS och NOOA som vi får se i medierna bygger på mätningar med termometrar vid mark- eller fartygsbaserade stationer. Grafen nedan är grunden för hypotesen om ett allvarligt klimathot:

Mörner 2

Om den här kurvan stämmer är det inte osannolikt att klimathotet är på riktigt. Den visar en kraftig temperaturökning som nästan perfekt matchar ökningen av koldioxidhalten i atmosfären.

Men den officiella bilden har ändrats dramatiskt under de senaste 20 åren. I rapporten från FN:s klimatpanel 1995 beskrev man temperaturerna sedan 1958, baserat på data från både väderstationer, väderballonger och satelliter, på ett helt annat sätt:

Mörner 3

På 20 år har den officiella bilden ändrats från milda cykliska variationer kring det normala, till en brant uppvärmning.

Och sedan 1979 har den globala medeltemperaturen även börjat mätas med satelliter, som visar en mild uppvärmning fram till 1998, och ingen alls sedan 2000 – UAH är University of Alabama, Huntsville, och RSS är Remote Sensing System (värmetopparna 1998, 2010 och 2016 beror på väderfenomenet El Nino):

Mörner 4

Mörner 5

Hur kan temperaturkurvorna skilja sig så kraftigt från varandra?

Det finns många svagheter med den mätteknik som NOAA och NASA bygger sina kurvor på, dvs termometrar vid väderstationer på marken (och i viss mån fartyg).

Det finns ju ingen ”global termometer” där man kan läsa av den ”globala temperaturen”, utan markstationerna är ojämnt utspridda över jordklotet, och mätningarna från fartyg täcker inte de enorma ytvattnen utanför handelsrutterna, särskilt inte sedan Panama- och Suez-kanalerna byggdes:

Mörner 6

Antalet stationer har inte heller varit konstant (Källa: Ross McKitrick, University of Guelph, CA):

Mörner 7

Framför allt skedde en drastisk minskning 1989, i samband med att Sovjetunionen föll samman. Att den globala medeltemperaturen plötsligt steg kraftigt i samband med det skulle kunna hänga samman med att många mätstationer på jordens kallaste platser slutade rapportera efter denna omvälvning. NOAA har förlorat 80% av sina stationer sedan 1980, framför allt i norr, vilket medfört att stationernas genomsnittliga latitud har förskjutits 8 grader söderut.

Antalet stationer har naturligtvis inte heller varit konstant längre bakåt i tiden. När det förkunnas officiellt att den globala medeltemperaturen ökat si eller så mycket sedan mitten av 1800-talet ska man komma ihåg att det baseras på ett extremt magert underlag. På 1800-talet fanns det knappt några mätstationer utanför USA. Inte ens när markstationerna var som flest på 1960-talet är det egentligen rimligt att påstå att de ger en tillförlitlig bild av ”den globala medeltemperaturen”. och sedan dess har det bara blivit sämre.

Andra förändringar som påverkar mätningarna från markstationer är byten av teknik eller material och ommålning med nya färger, men den kanske viktigaste förändringen av alla är urbaniseringen. Stationer som från början låg lantligt står numera omgivna av asfalt, betong, hus, maskiner och människor i takt med att städerna och flygplatserna vuxit.

Det ger en s.k. ”heat island effect”, särskilt på nätterna, då värme som staden absorberat under dagen strålar tillbaka till atmosfären:

Las Vegas är ett bra exempel (data från NOAA):

Mörner 8

Stapeldiagrammet högst upp till vänster visar hur staden vuxit, och de tre övriga diagrammen visar hur max-, min- och medeltemperaturerna uppmätts mellan 1937 och 2012.

Medeltemperaturen har stigit, men det verkar främst vara en effekt av att min-temperaturen stigit. Max-temperaturerna är i princip oförändrade, med en svagt avsvalnande trend. Det beror helt enkelt på att max-temperaturen mäts på dagen, medan min-temperaturen på natten påverkas av att byggnader och vägar strålar ut den värme de absorberat under dagen. Medeltemperaturen ser ut att öka, men ökningen beror helt på den urbana värmeeffekten.

Följaktligen skiljer sig temperaturkurvorna från stads- eller flygplatsbaserade mätstationer och lantligt placerade mätstationer åt (www.ncdc.noaa.gov/cag):

Mörner 9

Temperaturangivelserna till höger i diagrammet ovan avser vad förändringen motsvarar i grader Fahrenheit per århundrade på var och en av platserna.

Temperaturskillnaden mellan stad och land har ökat kraftigt i USA sedan 1960-talet (Källa: Dr. Edward Long, Contiguous U.S. Temperature Trends Using NCDC Raw and Adjusted Data for One-Per-State Rural and Urban Station Sets):

Mörner 10

Men vad menas med ”Raw data” (rådata)?

De temperaturkurvor som offentliggörs är inte vad termometrarna visat (”rådata”), utan en i hög grad processad produkt. Man gör olika typer av ”administrative adjustments” för felkällor som att mätstationer ändrats, flyttats eller försvunnit, eller med hänsyn till stationens placering. Det är en komplex process, som inte är helt kvalitetssäkrad och inte alltid hänger med i utvecklingen.

När den oberoende forskaren Anthony Watts upptäckte att många av mätstationerna i USA var mycket olämpligt placerade på grund av att städer och flygplatser vuxit – omgivna av betong och värmealstrande maskiner – gjorde NOAA (under ledning av Tom Karl) en utredning (Menne, M.J., C.N. Williams, Jr., and M.A. Palecki, 2010).

Överraskande nog kom man fram till att dessa stationer i själva verket hade visat för låga temperaturer – vilket skulle bero på att man bytt mätteknik:

”Of significant note, the sign of the bias is counterintuitive to photographic documentation of poor exposure because associated instrument changes led to an artificial negative (”cool”) bias in maximum temperatures and only a slight positive (”warm”) bias in minimum temperatures.”

​Så löste NOAA både problemet med värmeöar och med illa placerade mätstationer i ett enda slag, och därför justerar NOAA för den urbana värmeeffekten genom att höja temperaturerna, även vid de sämst placerade stationerna.

Så här har NOAA justerat de faktiskt uppmätta temperaturerna för 1900-talet (grafen nedan hämtad från Tony Hellers blogg RealClimateScience.com:

Mörner 11

Man har i genomsnitt sänkt temperaturerna kraftigt före 1980 och därefter successivt allt mindre, för att i början av 2000-talet börja höja dem alltmer.

Antalet ”administrativa justeringar” av medeltemperaturen i USA har ökat dramatiskt de senaste 50 åren. Många justeringar beror på att stationer har slutat rapportera (de sköts ofta som fritidssyssla), och då fyller NOAA i med data från kringliggande stationer, eller uppskattar/gissar värdet (samma källa som ovan):

Mörner 12

Under 2000-talet har NOAA på så vis ändrat sina egna data för 1900-talets temperaturer, så att den officiella kurvan blivit allt brantare – kallare förr och varmare nu. Grafen nedan (samma källa) svisar skillnaden mellan NOAA:s kurva från 2016 och den man presenterade 2001:

Mörner 13

Justeringar görs alltså även retroaktivt, för hela temperaturserien ända tillbaka till 1880, och resultatet av ändringarna mellan 2001 och 2016 är en brantare värmetrend mellan 1880 och idag.

Wibjörn Karlén, professor emeritus i Naturgeografi, noterade under vintern 2012–13 att NASA-GISS utan förvarning eller förklaring hade tagit bort de tidigare lättillgängliga dataserierna från världens olika markstationer.

Men han lade också märke till att dataserierna hade ändrats, som kurvorna för Reykjavik nedan visar:

Mörner 14

Han publicerade sina iakttagelser 2013 under rubriken ”GISS/NASA manipulation of temperature data”, och skriver bland annat:

Adjustments of data that are several decades old may be justified in some specific cases. However, this would require very strong indications that they are necessary, which then, of course, must be carefully spelled out. The number of stations found with data from both 2012 and 2013 is small, but the extent of changes to their data is startling. As the two sets of data series differ significantly, none of them can be accepted as the real temperature for calculation of a global mean.

Mycket av äldre data har ”försvunnit”, men det finns exempel på liknande justeringar av temperaturdata från orter över hela världen (blått=rådata, rött=justerade data):

Mörner 15a

Mörner 15b

Mörner 16aMörner 16b

Mörner 17

Skillnaden mellan den uppmätta och justerade (som rapporteras numera) medeltemperaturen i USA under 1900-talet framgår av grafen nedan. Det som ursprungligen såg ut som en odramatisk kurva över cykliska klimatförändringar, där 1930-talet var varmare än 2010, har blivit till en långsiktig värmetrend, genom att äldre data justerats nedåt (nedan, Tony Heller, RealClimateScience.com):

Mörner 18

Statistiken över värmerekord visar dock att det var varmare i USA under värmeböljorna på 1930-talet (the ”dust bowl era) och 1950-talet än idag:

Mörner 19

Och det även värmerekorden var fler förr:

Mörner 20

Mörner 21

Intressant nog tenderar alla justeringar att gå en viss riktning: äldre data justeras nedåt, och nyare data justeras uppåt, vilket resulterar i att kurvor med rådata som har en avsvalnande trend istället får en uppvärmande trend.

NASA-GISS och NOAA justerar alltså temperaturdata, både aktuella och från hela 1900-talet, över hela världen, och ändrar därmed bilden av den globala klimatutvecklingen de senaste 100 åren, så att kurvans uppvärmande trend blir brantare, och perioder med avkylning snarare framstår som platåer.

De prestigefyllda organisationernas egna data för 1900-talet har förändrats med tiden, så att kurvan över den globala uppvärmningen blivit mer och mer dramatisk.

Diagrammet visar de globala temperaturerna som de presenterades 1981 och, i justerad form, 1997 respektive 2015 (Tony Heller, RealClimateScience.com):

Mörner 22

Kurvorna nedan visar hur NASA-GISS förändrat 1900-talets globala klimathistoria steg för steg, och förvandlat den 40-åriga köldperioden mellan 1940 och 1980 – den som fick forskarna att befara att en ny istid var på väg – till en temperaturplatå med svag uppvärmning. Chef för NASA-GISS var under hela denna period James Hansen, som är den globala uppvärmningens klimatprofet framför andra.

Mörner 23

På så vis har man förvandlat en långsiktigt harmlös trend av uppvärmning på 0,4°C 1880–1990, med en lång period av avsvalning med -0,3°C, och med lika höga temperaturer 1940 som 1990, till en brant och accelererande temperaturökning där huvuddelen av uppvärmningen sätter in efter 1950, och skenar dramatiskt efter 2000.

Justeringar av äldre rådata nedåt och nyare uppåt förklarar NOAA med att det handlar om vad man kallar ”time of observation bias adjustment”. Anledningen till att man antar att äldre rådata är för höga är att man menar att man på den tiden läste av termometrarna på eftermiddagen, vilket teoretiskt borde leda till dubbelräkning av varma dagar. Omvänt behöver data från senare tid, då termometrarna istället blir avlästa på morgonen, justeras uppåt, eftersom det teoretiskt borde medföra dubbelräkning av kalla dagar.

Men Tony Heller, som arbetat med kvalitetssäkring av bland annat klimatmodeller, har visat att valet av mätmetod inte gör någon skillnad när det gäller temperaturtrenden – i USA, som har världens mest utbyggda och bästa nät av mätstationer, har rådata både från stationer som mätt på morgonen och stationer som mätt på kvällen i själva verket samma avsvalnande trend under 1900-talet.

Mörner 24

Dessutom framgår det tydligt (ovan) att ”morgonstationerna” i genomsnitt har högre temperaturer än ”eftermiddagsstationerna”, inte lägre som NOAA antar. Det beror antagligen på det enkla faktum att det finns en geografisk skillnad mellan de båda typerna av stationer. Stationer som blivit avlästa på morgnarna ligger helt enkelt längre söderut:

Mörner 25

Hittills har de manipulerade dataserierna från markbaserade stationer inte bekräftats av mätningar från satelliter och radiosonder – men det är på väg att förändras. Numera ”justerar” man nämligen även dessa data för att visa en mer dramatisk temperaturstegring, och det görs med hänvisning till redan manipulerade markdata. Så här justerade RSS sina satellitdata nyligen:

Mörner 26

Den grå linjen representerar den tidigare versionen, den röda den nya, som stämmer bättre med de data från markstationer som NOAA publicerar.

Det är svårt att undvika misstanken att RSS gett efter för trycket från klimatalarmisterna på NOAA, NASA-GISS och FN och börjat korrumpera sina data även de. Roy Spencer, som tillsammans med John Christy leder forskargruppen vid UAH förutsåg att det skulle ske, liksom att RSS snabbt skulle få sina nya resultat publicerade utan att få granskas av UAH-gruppen.

UAH fortsätter dock att visa mycket små förändringar ända sedan 1979, och särskilt sedan 1998. Vilket hittills har stämt bra med data från radiosonder.

Hittills – för även dessa data har ”justerats” på senare tid. Sedan James Angell vid NOAA’s Air Resources Laboratory (ARL) i Silver Spring, Maryland, gick i pension 2012 har även data från väderballonger (1950-2017) ändrats så att de stämmer bättre med markstationerna:

Mörner 27

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Arne Nilsson

  Vi som läser här har redan förstått att data manipuleras. Att några gör det för att tjäna pengar, Al Gore tex. Men varför de som inte tjänar pengar på det håller på med det kan man ju fundera på. Förr i världen hota de prästerna med helvetet. Är klimatalarmisterna dagens präster. Det verkar så. Betala klimatskatt – avlat – så slipper ni helvetet. Förr var avlaten personlig, nu ska den vara allmän.

 2. Björn

  För det första är mättekniken tvivelaktig, eftersom det är oklart i vilken proportion termometrarna mäter strålvärme från marken eller luftens egen strålvärme. Detta problem är i högsta grad relaterat till urbaniserade områden. Fördelningen av termometrarna är i högsta grad också ett problem. Och för att inte tala om alla manipuleringar av rådata. Sammantaget bör markbaserade mätobservationer inte längre få ligga till grund för en global temperaturuppskattning. Den enda trovärdiga temperaturserie är för närvarande UAH.

 3. tolou

  ”associated instrument changes led to an artificial negative (”cool”) bias in maximum temperatures ”

  ”…och därför justerar NOAA för den urbana värmeeffekten genom att höja temperaturerna, även vid de sämst placerade stationerna.”

  Pudelns kärna?

  Men håller detta verkligen vid en närmare granskning? Vilka mätförändringar menar de, är det skillnaden mellan eftermiddag- & förmiddagstemperaturer som avses? Eller är det den infamösa ”Karliazation” effekten från fartygens kylvattenintag som spökar även här i den sk. globala homogeniseringen mellan land och havstemperaturer?

  Varför får vi inte klarhet i dessa frågor? Är det för att storpolitiken lämnat vetenskapen bakom sig och lyckats sälja in propagandan på den intet ont anande allmänheten? Då blir steget alltför stort att bryta normerna och få gehör för alternativa förklaringar.

  Åren går, utan några egentliga framsteg…
  Förhoppningen står väl nu till Blue – Red team inom amerikanska EPA, med Scott Pruitt.

 4. Rolf Hammarling

  Redan 2006 skrev Christopher Essex, professor vid University of Western Ontario, en artikel med titeln ”Does a global temperature exist”. Han visar där att det inte går att meningsfullt tala om en global medeltemperatur, den saknar fysikalisk mening. Utifrån samma mätvärden kan man matematiskt visa både på stigande och fallande temperaturer. Så om Essex har rätt är hela diskussionen om den ”globala uppvärmingen” fysikaliskt meningslös.
  Se länk: http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/globaltemp/GlobTemp.JNET.pdf

 5. Roland Salomonsson

  Jag förstår inte hur forskningen kan acceptera att någon aktivistisk institution skall ges ensamrätt till att kalkylera den globala temperaturen. Varje forskargrupp borde göra sina egna kalkyler baserade på de ursprungligt uppmätta rådatan. Skall jag gissa att sådan rådata numera är stängd för åtkomst? Ett bevis för pågående manipulationer. Varje forskargrupp måste vad jag ser själv besluta om ev ”justeringar” och principerna för dessa och inte låta sig ledas av aktivistiska institutioner.

  Det nämns vad jag såg inget om presentationsmanipulationer. D v s att grafer presenteras med mot varandra ”oproportionerliga” x-/y-axlar. Det säger sig självt att om tidsaxeln är typ årsvis och ställs mot 10-dels graders temp-skala så blir utfallet tendensiöst manipulativt. 1 år bör ställas mot en 1-gradsskala när tidsspannet är typ högst 50 år. Om tidsspannet är flera 100 år så bör fortfarande 1-gradsskala gälla.

  Invändningar typ att ”då ser man inga tendenser” är falska, då sanningen kan vara ”att det inte finns några tendenser”!

 6. Totte

  Varför alla dessa lögner? En anledning kan vara lögnarens dröm om en enad värld, drömmen om Global Governance. Drömmen har funnits länge. De som spionerade för Sovjet efter kriget drömde ofta om en värld utan krig, enad under kommunismen. Senare tiders drömmare såg problemen med miljöförstöring som man inte själv var skyldig till. Tänk på försurningen av svenska sjöar pga att den vanligaste vindriktningen förde med sig svaveldioxid från England till Sverige. Dessa drömmare ansåg att bara en värld med en gemensam front mot miljöförstöring kunde lösa sådana problem. Det enda politiska system som kunde fungera och ena världen var enligt dessa drömmare ett system som inte satte vinsten i högsätet. Det var det kommunistiska systemet som man då såg som det ultimata. Det hade dessutom fördelen att inte bara skapa en värld fri från miljöförstöring utan skulle också skapa ekonomisk jämlikhet. Nej, alla var inte korkade men de ville inte se eller höra något som kunde krossa drömmen. När det till sist stod klart att kommunismen inte fungerade och att det ingen stans fanns så mycket miljöförstöring som i det Sovjetiska imperiet så började drömmarna drömma om FN som den organisation som i framtiden skulle leda länderna i kampen mot miljöförstöring och omfördela nationernas rikedomar. För att nå sina mål har drömmarna alltid varit beredda att ljuga. Målet helgar medlen.

 7. Ann lh

  #1 Arne Nilsson, ju mer man gräver i klimatfrågan desto tydligare blir det att Naomi Klein, Christiana Figueres m.fl. sedan länge har gett oss svaret – det handlar inte om klimatet, klimatfrågan handlar om ”den stora omställningen”. Den har många namn och skepnader.
  Det stora problemet är att vår samlade politikerkår har anslutit sig till ”den stora omställningen” vägledda av miljörörelsen, som driver detta ”det stora sveket” mot nationernas självbestämmande och rätt att arbeta för det egna landets välstånd och välmående. Agenda 21 var ”bara” en liten aperitif, nu är Agenda 2030 så färdigbehandlad i det tysta att de som bestämmer kommer att tala om för oss vad som gäller.
  Angela Merkel har varit med från början dvs COP 1. Idag befäster hon troligen ledarrollen ytterligare för de närmaste åren, men nu med den revangesugne, hövdingen av ”träsket”, Obama som mer eller mindre synligt men nog så aktivt ger stöd åt nedmonteringen av det Väst vi vant oss vid.

 8. Jan-Åke

  James Hansen och Gavin Schmidt har väl kanske lyckats få till en MAN MADE global warming , alla tempserier utom UAHs from 1979 är förändrade.Hade man i motsvarande grad höjt 1880-1950 och sänkt efter 1950 istället hade kurvan varit horisontellt rak.
  Finns väl kanske ett visst hopp om att Scott Pruitt på EPA , Jim Bridenstine på NASA och Donald Trump i Vita Huset på sikt får ordning på graferna ?

 9. Jan-Åke

  …sen finns väl ”termometrar” som inte är så lätta att ”justera” , glaciärer i bergskedjor , havsisutbredningen kring Antarktis , Arktiska Ishavets havsisutbredning , Grönlands inlandsis och West Antarktis glaciärer.

 10. Björn

  Faktiskt många kloka och balanserade kommentarer hittills idag. Ingen nämnd, ingen glömd.

 11. Lasse

  Det finns fler som noterar hur temperaturen justeras.
  http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_August_2017.pdf

  Även med alla dessa ”justeringar” så stämmer takten inte in på modellerna.

 12. Thomas P

  ”Men den officiella bilden har ändrats dramatiskt under de senaste 20 åren. I rapporten från FN:s klimatpanel 1995 beskrev man temperaturerna sedan 1958, baserat på data från både väderstationer, väderballonger och satelliter, på ett helt annat sätt:”

  Notera här hur fiffigt Mörner bara tar med en kurva från mitten på troposfären i IPCC:s rapport från 1995 , där vi dessutom vet att Spencers data från den tiden var rätt värdelösa givet hur mycket de korrigerats sedan dess. Hade han istället tagit rekonstruktionen av markdata som fanns i samma rapport, figur 3.3, för att jämföra med de moderna markdata hade han inte kunnat hävda något om hur ”den officiella bilden har ändrats dramatiskt”. Det gäller att vara selektiv med sina data om man har en agenda att driva.

  På samma sätt har han sett till att få med version 6.0 av UAH:s data som sänkte trenden kraftigt, men av någon anledning har han bara gamla versionen av data från RSS där de istället höjde trenden i sin senaste version. Men, som sagt, det gäller att vara selektiv och bara plocka de data som passar.

 13. Thomas P

  Rolf #6 Ja, för en fysiker har den artikeln onekligen vissa komiska poänger. Än roligare blir den när man inser att Essex ibland räknade ut medelvärde på temperatur genom att helt sonika ersätta saknade mätdata med temperaturen 0 C. Är det konstigt om man kan få lite vilka trender som helst med sådana metoder? Artikeln passar bäst på historiens skräphög.

 14. Sören F

  Synpunkter på detta lagom koncisa från dagens facebook? (gruppen: Scientists Skeptical of Anthropogenic Global Warming)

  Gregorio Enrique Sandoval:

  And here is all you need to know about this satellite thing:

  There are two satellite datasets one, UAH, maintained by Roy Spencer and John Christy, the other, RSS, maintained by some AGW folks.

  Although the two datasets are virtually identical in their relative change through time, they have been diverging for well over 10 years. One is becoming cooler relative to the other or the other is becoming warmer compared to the one.

  The claim has been that orbital decay has been changing the orbits and, so, has made the recent satellite data appear to support no heating (the pause) or cooling. And now those climate deniers have to accept that their claims are due to messed up data due to satellite orbital decay they were too clueless to detect and adjust for, leaving it up to the REAL scientists to fix the record.

  So based on the claim, you’d thing the people with the falsely cooling dataset from a failing satellite were Spencer and Christy.

  But, no, they haven’t been using that satellite system for quite a long time. Theirs is the relatively warmer dataset. And the satellites they use carry fuel to keep them in the proper orbit.

  So the people with the defective dataset have found a way to adjust the faulty data, causing it to warm up in such a way to make the accurate dataset appear defective (simply by being different from the incorrectly-adjusted bad data from the satellite with the decaying orbit and by the adjusters claiming it to be).

  So the AGW proponents are engaging in a two-pronged fraud:

  1) Smear the opposition. Using their own defective RSS dataset to imply that the conclusions of those maintaining the UAH dataset are derived from a defective dataset, but draw attention to the fact that the spurious cooling is in their OWN dataset obtained from their OWN aging satellites

  2) Portray themselves as the good guys riding to the rescue. Writing it all up to look as though they have uncovered a grave problem that their scientific integrity just will not allow them to ignore, they do so in a way that covers up or redirects attention from their own malfeasance while blaming it on those whose clean dataset has long been a giant pain in the collective AGW ass.

  http://www.drroyspencer.com/2011/07/on-the-divergence-between-the-uah-and-rss-global-temperature-records/

  http://www.drroyspencer.com/2011/07/more-on-the-divergence-between-uah-and-rss-global-temperatures/

 15. Ingemar Nordin

  Thomas P #12,

  ”av någon anledning har han bara gamla versionen av data från RSS där de istället höjde trenden i sin senaste version”

  Det är ju inte precis någon hemlighet att VDn för RRS, Carl Mears http://www.remss.com/about/profiles/carl-mears.html, varit en klar motståndare till RSS-data eftersom de inte stämde med det politiska budskapet. Men han lyckades att så småningom genomdriva en revision av RSS-data (baserat på vad?) så att de fick en rejält höjd temperaturtrend. Revisionen verkar vara baserad på en ren gissning om vad sjunkande satelliter betytt för deras mätserier, inte på reella data från icke-sjunkande satelliter hos UAH.

 16. Olle R

  Ett riktigt bedrövlig bloggpost. Trams, körsbärsplockning, äpplen mot päron-jämförelser, bluff och båg..

  Orkar inte bemöta allt strunt utan fokuserar på den sista delen.
  En fejkad graf över NOAAs radiosonddata, som egentligen heter Ratpac A, och som bara funnits i två versioner sedan 2005 då den skapades, med J K Angell som medförfattare. Det är minimala skillnader mellan version 1 och 2, och skillnaderna beror enbart på en ny databas (IGRA2) med bättre metadata och färre saknade data.
  (Det finns även Ratpac B som bygger på ojusterade stationsdata, men där finns inget 850-300 mbar index)

  Det satellitdataset som ändrats mest av alla är UAHv6, särskilt då under perioden med AMSU-instrument som inleddes hösten 1998. UAHs ändring är högst anmärkningsvärd och varningsklockorna borde ringa. Det äldre datasetet v5.6 byggde nämligen på ickedrivande AMSU-satelliter som inte behöver justeras. Version 5.6 har fortfarande den högsta trenden av alla satellitserier, även sedan RSS uppdaterat till version 4. När RSS skapade v4 använde de experimentella ickedrivande serier i stil med UAH.5.6 (kallade REF_SAT och MIN_DRIFT) som fick bli rättesnöre och verifikation för den nya produkten.

  UAHv6 TLT kan inte verifieras av radiosonddata under AMSU-perioden. Trendbrottet är tydligt och tappet nära 0,2 grader per decennium:
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaRXJzeHhfWG54VEU

  UAHv6 har klart lägst trend av alla produkter som mäter temperatur i troposfären; radiosonder satelliter, reanalyser. Den är en klar ”outlier” som inte kan verifieras av något annat, vare sig högt i det blå eller vid jordytan;
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaYUdhcjdFOFJ3ZTA

  Förklaringen till att UAHv6 ligger så lågt beror bristande objektivitet och brott mot god vetenskaplig sed (till skillnad från RSS).
  -De körsbärsplockar godtyckligt satelliter med den lägsta trenden när det råder osäkerhet (och de plockar fel)
  – De inför en ny korrektion av diurnal drift som ger lägre trend än den hos ickedrivande referenssatellier
  De väljer bort en ickedrivande satellit (Metop-A) med en bristfällig motivering.
  Nyligen har de lagt till en annan ickedrivande satellit (Metop-B) med data från mitten av 2013. Enligt Spencer gör det ingen större skillnad, men denna ”utspädning” av deras undermåliga driftskorrektion ökar faktiskt trenden en aning …

 17. Guy

  Temperaturmätning med ojämt fördelade metare, som manipuleras, justeras och extrapoleras kan aldrig bli en rättvisande ”global” temperatur. Lika lite kan man få en rättvisande trend av densamma.

  Det enda rätta vore att ha en mätare som kontinuerligt avläses. Sedan vänta 50 eller 100 år. Kanske den visar en trend för den tiden. Tyvärr visar den inte en trend för dom följande 50 till 100 åren. 🙂

 18. Guy

  Glömde att säga att det dessutom vore betydligt billigare samt att käbblet skulle ta slut. 🙂

 19. Thomas P

  Ingemar #15 Alltid skönt att läsa dina inlägg som håller sig på en så vetenskapligt hög och saklig nivå snarare än att halka ned i rena personangrepp. Själv är jag mer burdus och påpekar rakt upp och ned hur Spencer är kreationist och styrelsemedlem i George C Marshall institute och att hans vetenskapliga objektivitet därmed kan ifrågasättas 🙂

 20. Roland

  ”Klimatförändringarna en tickande bostadsbomb”
  Skriver Luleås kommunfullmäktigeledamot, Bertil Bartholdson (V)

  ”Låglänta kustnära områden utgör en tickande bostadsbomb i Florida. Nästan en miljon bostäder löper risk att bli översvämmade av havet 2100. ”
  ”2100 är inget slutdatum för havsnivåhöjningen. Den kommer att fortsätta med en eller flera decimeter varje nytt årtionde därefter under lång tid ”skriver Bertil
  http://norran.se/asikter/debatt/klimatforandringarna-en-tickande-bostadsbomb-893890

  Ja Bertil tyckes veta mer än många andra, han har en kristallkula och är säker på att det ska bli så. Vist har det talats om just om Bertil här på klimatupplysningen förut ?

 21. tolou

  forts. #3

  Från Conclusions i PDF
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2009JD013094/pdf
  Menne, M.J., C.N. Williams, Jr., and M.A. Palecki, 2010

  ”The reason why station exposure does not play an obvious role in temperature trends probably warrants further investigation. It is possible that, in general, once a changeover to bad exposure has occurred, the magnitude of background trend parallels that at well exposed sites albeit with an offset.”

  På ren svenska läser jag:
  Vi har egentligen inte den blekaste aning om varför mätstationens läge inte verkar ha någon betydelse.
  Det är förstås fullt möjligt att vi godtar mätningar som borde klassats som ”för varma” och då istället tolkats som OK utifrån den förväntade trenden.

  Vaa!? 😳

 22. Gunnar E

  En enklare väderavläsning
  http://www.imgrum.org/tag/väderstation

 23. Michael E

  #19 Thomas P, Gorge C Marshall Institute upplöstes 2015 men var i grunden en konservativ think tank. Ska jag tolka dig som att om man är konservativ och ifrågasätter CAGW så kan man alltså inte vara vetenskapligt objektiv?

 24. Guy

  Thomas P # 19

  Märkligt hur du alltid går till anfall med personligheter. Är du av den åsikten att människors vetenskapliga objektivitet automatiskt kan ifrågasättas, om dom har en tro av något slag. Så allt vad religiösa vetenskapsmän har åstadkommit kan direkt slängas i slasken som varande värdelöst.

  Det gäller väl dej också. Var det nu agnostiker eller ateist du är?

 25. Thomas P

  Michael&Guy Så symptomatiskt att ni inte har ett kritiskt ord att säga om Ingemars insinuanta inlägg utan bara om mitt svar.

 26. tolou

  forts. #21, #3

  ”…och därför justerar NOAA för den urbana värmeeffekten genom att höja temperaturerna, även vid de sämst placerade stationerna.”

  De justerar inte alls för UHI utan betraktar den urbana värmeffekten som obetydlig jämfört med skillnaden morgon-eftermiddag som alltså medför en justering uppåt.

  I samband med att ”för varma” mätstationer då betraktas som välplacerade smittar de också av sig sin värme på närliggade stationer som i sin tur jämförs med andra ”varma” stationer vilka då också plötsligt kan godtas som hög kvalitet…

  Och på den vägen är det. Ni ser mönstret?

  Krydda på med lite kylvattenintag-justeringar på 0,12° från de 70% viktade världshaven så får vi ytterligare lite högre temperaturtrend! Så oerhört bekvämt!

 27. Svempa

  #24 På något annat sätt kan man inte tolka vederbörandes uttalanden vilket i sig måste betyda att han dissar Lemaitre och Einstein och därmed kvantfysik och relativitetsteorin.

 28. tolou

  Vill bara också passa på att rekommendera filmen

  Kingsman: the secret service

  Även om den är en blodig action så har den politiska undertoner med speciellt klimatfrågan och befolkningstillväxten som huvudspår.

  Det är en närmast briljant anspelning på hur enskilda vanföreställningar fullständigt kan spåra ur.

 29. Lassse J

  Väldigt intressant med en artikel om de 0.8 gradenas temperaturhöjning. Har alltid undrat med vilken noggrannhet man kan mäta atmosfärens globala medeltemperatur. Och om man sedan ska jämföra den med medeltemperaturen i slutet på 1800-talet, måste man väl också ha en uppfattning om hur noggrannt man kunde mäta då? Eller tänker jag fel?
  Finns det någon som har analyserat och redovisat mätnogrannheten idag och för hundrafemtio år sedan? Typ på formen:
  idag: 13,7 +- 0,2 grader C
  1867: 12,9 +-0,4 grader C

 30. Bim

  Thomas P, Olle R.
  Tror ni verkligen fortfarande på en katastrofal global uppvärmning?
  Har ni fortfarande inte begripit att det handlar om pengar och makt.
  Enda anledningen måste vara att ni på något sätt är involverade i propagandan. Jag har frågat förut, vem betalar er?
  Man behöver inte hålla på att diskutera hundradels grader hit och dit, agendan om klimathotet är så uppenbart politisk, så vem som helst begriper att det är precis så som ni kan kan läsa i Ann LHs # 7
  Hennes inlägg är kristallklara, logiska och utan en massa dravel.

 31. Svempa

  #29 1850 genomfördes i princip inte några globala temperaturstudier. Det mättes på några få ställen som lär ha omfattat mindre än 1 promille av klotet. Man är därför hänvisad till mycket spekulation baserat på de få stationer som fanns kopplat till diverse proxies. Ur perspektivet ”en global medeltemperatur” lär felkällan vara större än 1 grad, dvs man har ingen nytta av sådana spekulationer. Man kan inte säga något i det ärendet. Lokalt där man verkligen mätt kan man se att temperaturerna varierar rejält upp och ner och med kortare och längre periodicitet på ett tämligen kaotiskt sätt.

 32. Guy

  Lasse J # 29

  Mätnoggrannheten 1867 var knappast +-0,4 grader.
  https://wattsupwiththat.com/2011/01/22/the-metrology-of-thermometers/

 33. Guy

  Thomas P #25

  Har du tänkt på att ditt symptomatiska svar knappast kan kallas ett svar. Närmast ett häftigt personangrepp. :-/

 34. Thomas P

  Guy #32 Det var ett sarkastiskt svar på Ingemar Nordins personangrepp. Aldrig att du skulle säga något kritiskt mot honom dock.

  Sen är det attans hur svårt folk har att se skillnad mellan Spencers form av bokstavstrogen fundamentalism och mer normal kristendom där man accepterar vetenskap och löser konflikter genom att se de delar av bibeln som direkt går emot vetenskapen som allegoriska. En artikel som den här säger mycket om Spencers syn på vetenskap, och inget av den smickrande:
  http://theevolutioncrisis.org.uk/testimony2.php

 35. Björn

  Thomas P [33]; Religiösa föreställningar har väl alltid varit människans följeslagare, men ändå har vi nått den utvecklingsnivå som vi nu har. Utvecklingen av hjärnans framlob har möjliggjort detta. Alla tänkare har kan man säga levt ett dubbelliv, för den religiösa föreställningsvärlden fanns alltid närvarande. Den logiska tankens konsekvens var starkare än den religiösa inre rösten hos en del, annars hade vi inte suttit och skrivit och läst här. Jag tror nog att Spencers logiska tankegång överröstar den inre religiösa rösten, precis som nutida och tidigare tänkare och vetenskapare har brottats med.

 36. Thomas P

  Björn #34 Du ”tror”, jag går på vad Spencer faktiskt skriver. Eftersom Einstein drogs upp, jämför hans syn på religion med Spencers bokstavstroende och du skall finna att det är en himmelsvid skillnad. Men visst, det är väl roligare för er att återigen diskutera Spencer för att avleda uppmärksamheten från Ingemar Norins personangrepp på Mears som ingen av er vill låtsas om.

 37. Guy

  Thomas P £ 34, 36

  Läs Ingemars kommentar på nytt. Som jag ser det innehåller kommentaren en mängd tveksamhet utom på ett ställe. Dessutom behandlar den den vetenskap Mears har gjort, alltså sak.

  På vilket sett anser du att din kommentar om Spencer behandlar vetenskap eller sak? Du dissar allt han gör på basen av hans tro. I och med det dissar du all vetenskap. Direkt barnsligt att försöka jämföra Einsteins och Spencers religiösa övertygelser. Vem kan gradera dom?

  Diskutera sak och inte person. Det finns faktiskt dom mest konstiga personer som gjort helt fantastiska upptäckter. Inlåsta själar lär inte komma med något nytt. Spegeln , spegeln!

 38. Olle R

  #34, #35,

  Spencer och Christy ”tror” verkligen. När två satelliter avviker kraftigt i trend ( NOAA-14 och NOAA-15) tror dom sig veta att den med lägsta trenden är rätt, så de körsbärsplockar NOAA-15 och hittar på att NOAA-14 är fel.

  RSS gör inte så, eftersom de ärligen inte kan avgöra vilken satellit som är rätt eller fel. De behåller båda satelliterna och går medelvägen. De väljer att inte låta reanalyser och radiosonddata avgöra vilken satellit som är rätt eftersom de vill att satellitserierna ska vara oberoende av andra data.
  Alla jämförelser med oberoende data tyder dock på att NOAA-15 är fel och NOAA-14 rätt. Det finns absolut inget som styrker UAHs val, utan det är ren tro och körsbärsplockning. RSS objektiva ickeval blir bara halvfel.

  UAH fuskar genom att körsbärplocka för att konfirmera sin bias. Fusk kräver iofs uppsåt och det kan ju vara så att UAH-teamet har så grandios självuppfattning att de inte inser att de fuskar, men kontentan är ändå att de bryter mot god vetenskaplig sed..

  Jag brukar likna Spencer & Christys fusk som vetenskapens motsvarighet till ”Guds hand” av Maradona i fotbolls-VM 1986.
  En förmildrande omständighet för Maradona kan vara att han väl kände till fotbollens regler och att han med uttalandet ”Guds hand” syftade på att det var oavsiktligt, skedde reflexmässigt i stridens hetta och missades av domaren.

  Men vad gör Spencer&Christy?? Jo de anklagade RSS för fusk när de nya v4 TMT och TTT kom ( för att RSS vägrade körsbärsplocka satelliter)
  Hur skulle det ha sett ut i fotbollstermer anno 1986? Jo, att Maradona skulle ha anklagat engelsmännen för fusk för att de inte använde händerna att slå bollen i mål med.. Ridå..

  Läs gärna min enkla raka fråga till Spencer på hans egen blogg ( som givetvis inte besvaras):
  http://www.drroyspencer.com/2017/07/comments-on-the-new-rss-lower-tropospheric-temperature-dataset/#comment-254539

 39. Svempa

  #34 Nu är TP och Sovjet-Olle inne på sina specialområden. Att diskutera påvens skägg samt dela in folk i goda och onda troenden.

 40. KM

  Olle R. #38

  UAH utgår inte från NOAA-15 som du påstår, utan NASA AQUA AMSU. Data kan man hitta här:
  https://ghrc.nsstc.nasa.gov/amsutemps/amsutemps.pl

  Läs här vad NASA själva skriver om AQUA och NOAA-15: https://ghrc.nsstc.nasa.gov/uso/images/msu_sample.html

  ”AQUA is a spacecraft with on-board propulsion and thus has stable station-keeping. Thus, AQUA’s AMSU will not be subject to diurnal temperature drifts.”

  ”At this time we are merging AQUA into the time series while keeping NOAA-15, with its slight, spurious warming, in the mix through the present.”

  Sammanfattning: NOAA-14 mäter mycket fel, och NOAA-15 mäter lite fel. Båda ”går varmt” jämfört med verkligheten. Medelvärdet mellan NOAA-14 och NOAA-15 blir därmed också fel åt samma håll.

  Det går säkert att hitta någon bra fotbollsanalogi för vad RSS håller på med. 🙂

 41. Lasse

  #40
  Vi på ståplats tyckte det var ett självmål!
  Vi avvaktar dock reprisen.

 42. Olle R

  #39 Svempa,
  Jaha du. Du tycks inte förstå mycket. Och de ideologiska etiketter du gladeligen, men föga träffsäkert, klistrar på andra är förstås antitesen av ditt eget brunsvarta jag. Jag förstår att du har svårt att skilja på rätt och fel, gott och ont, tro och vetande..

  Hur skulle det se ut om ”alarmister” på NOAA valde (körsbärsplockade) väderstationer med de högsta trenderna när de skulle räkna ut nationell eller global uppvärmning?
  Hur skulle skulle det se ut om NOAAs homogeniseringsalgoritm skapade en långt högre trend än den hos referensnätverket USCRN?
  Rätt svar är att det händer inte. Men hos UAH är detta tydligen OK.. För att de är av den rätta tron, eller för att deras förfuskade produkt tilltalar de med den rätta tron..?

 43. Sören Arne Gannholm

  #34 Thomas P
  Jag finner inte efter att ha läst Spencers artikel att den inte vittnar om bokstavstrogen fundamentalism. Han är mycket väl medveten om att Jorden är mycket äldre än 6000 år. – Men de som är religiösa har väl en föreställnimg att det finns någon gud som styr utvecklingen. Och det bör väl gälla många religiösa vetenskapsmän.

  Jag har själv läst bibeln men fann Gamla Testamentet vara en lång blodig historia. Det hände t.o.m att Israelerna blev extra straffade av sin gud när de inte döda alla sina fiender.

 44. Svempa

  #42 Olle R.

  Du har skrivit att de forna kommunistiska sovjetdirektoraten (typ Polen, de baltiska länderna, Tjeckien etc) inte fått det bättre sedan polackerna till slut tvingade bort kommunisterna från styret 1989 och startade en kedjereaktion. Vädrar man Sovjet-nostalgi här så är Sovjet-Olle ett bra epitet. Ger också en bra fond till din vurm för kommandoekonomi samt din omvärldsignorans.

 45. Olle R

  #40 KM Du förstår ju inte heller särskilt mycket. NOAA-15 är ju en drivande satellit och vid det tidiga överlappet med Aqua drev den mot varmare. Alla jämförelser jag talar om gäller förstås driftskorrigerade satelliter
  Nasa-rapporten du hänvisar till är skriven av John Christy, och vad han säger/ tycker präglas mycket av tro och bristande objektivitet
  Det finns absolut inga oberoende data som styrker att NOAA-14 skulle ha för hög trend, snarare för låg trend.
  Vi kan ju skippa jämförelser med väderballonger, reanalyser, total water vapor, etc som alla antyder att NOAA-14 ligger för lågt i trend ( och NOAA-15 ännu lägre) och istället jämföra med andra AMSU-data, ett medel av grannkanalerna AMSU-4 och -6.
  Enligt följande graf så faller UAH som en sten när NOAA-14 väljs bort och NOAA 15 får gå ensam. RSS faller bara häften eftersom de splittar felet hos NOAA-15. När ickedrivande Aqua kommet in avstannar fallet:

  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaSkpnOUxBVGNpWm8

  Skillnaden mellan UAH-TMT och bakgrunden AMSU4-6 är ungefär lika stor som skillnaden mellan AMSU och MSU, dvs NOAA-14s riktighet styrks..

 46. Svempa

  #40 KM Man behöver ju inte begränsa sig till fotbollsanalogier utan bredda till hela sportfältet à la Lex Olle (r). Klimatalarmister hantering av data och deras slutsatser är ungefär som när Nordkorea lät meddela att Kim Jong-Il slog 11 hole-in-one första gången han gick en golfrunda.

  Kongenialt är också att Kim Jong-Il sades kunna påverka vädret med tankens kraft samt att han under 3 studieår skrev 1500 böcker – en slags nordkoreansk Michael Mann alltså.

  http://www.expressen.se/omtalat/nyheter/7-bisarra-logner-om-kim-jong-il-som-nordkorea-lurat-folket-med/

 47. Thomas P

  Guy #37 Ingemar skriver ”Carl Mears varit en klar motståndare till RSS-data eftersom de inte stämde med det politiska budskapet. ” Dvs han insinuerar att det för Mears del bara handlar om politik, detta helt utan några sakliga argument. Jag konstrade med att det finns betydligt bättre skäl att i så fall tro att Spencer påverkas av politik, religion eller båda.

 48. Ingemar Nordin

  Sören G #43,

  Schhh. Stör inte den dogmatiska slummern hos våra klimathotstroende här på bloggen!

  Du förstår att för Thomas P så är hans läsningar av Spencers vittnesmål om hur han blev kristen ett dråpslag, ja ett totalt haveri, mot all kritik mot Thomas egen trosåskådning. Genom att angripa Spencer för att han också är religiös, fast på ett annat sätt och då det inte handlar om klimatvetenskap, så anser Thomas att all saklig diskussion om klimatvetenskapen och Spencers argumentation, och dennes många publicerade artiklar, inte behövs. Spencer är noll värd eftersom han tror på den kristna skapelseberättelsen (ungefär som miljontals andra kristna i världen). Spencer ljuger och bedrar. Spencer är fejk. Spencer är ett troll. Osv. Allt enligt Thomas Ps logik.

  Men vi låter Thomas och hans gelikar sova ostört i sin dogmatiska slummer.

 49. Thomas P

  Ingemar #48 Efter ditt #15 tycker jag du skall hålla tyst om ”dogmatisk slummer”. Det var ett totalt osakligt påhopp på Mears baserat på betydligt mindre än min sarkastiska replik om Spencer. Skillnaden är att Spencer tillhör era husgudar som inte får ifrågasättas medan Mears är lovligt byte.

 50. Lars E

  Utifrån ovanstående underlag så får man vara extremt korkad eller ignorant om man inte ser att det uppenbart var varmare på 40-talet än vad det är idag. Varför hör och läser man då även skeptiker säga att ”ja, det har visserligen blivit varmare men ….” ?

 51. KM

  Olle R. #45

  Personangrepp hjälper inte dina dåligt underbyggda argument.

  Utöver tveksamheterna med NOAA-14 och NOAA-15 så använder RSS uppenbart felaktiga klimatmodeller som korrektionsfaktor. Antar att det är det som du kallar för ”driftskorrigering”?

  För dig som gillar liknelser, så är det ungefär som att diska finporslinet med kloakvatten.

  Mer finnas att läsa här:
  http://joannenova.com.au/2017/07/satellite-battle-five-reasons-uah-is-different-better-to-the-rss-global-temperature-estimates/

 52. Ingemar Nordin

  För de som är intresserade av att fördjupa sig i debatten om RSS så kan jag rekommendera Spencers svar här:

  ”The evidence suggests that the new RSS v4 MT dataset has spurious warming due to a lack of correction for calibration drift in the NOAA-14 MSU instrument. Somewhat smaller increases in their warming trend are due to their use of a climate model for diurnal drift adjustment, compared to our use of an empirical approach that relies upon observed diurnal drift from the satellite data themselves. While the difference in diurnal drift correction methodolgy is a more legitimate point of contention, in the final analysis independent validation with radiosonde data and most reanalysis datasets suggest better agreement with the UAH product than the RSS product.”

  http://www.drroyspencer.com/2016/03/comments-on-new-rss-v4-pause-busting-global-temperature-dataset/

  Judith Curry skriver:

  ”Roy Spencer’s comments substantially reduce the credibility of the new data set. Their dismissal of the calibration problems with the NOAA-14 MSU is just astonishing. Presumably Christy’s review of the original submission to JGR included this critique, so they are unlikely to be unaware of this issue. The AMS journals have one the best review processes out there; I am not sure why Christy/Spencer weren’t asked to review. …

  There is a legitimate debate on how to correct for the diurnal cycle, but based on my assessment, the UAH empirically based approach seems better.”

  https://judithcurry.com/2016/03/06/end-of-the-satellite-data-pause/

 53. Lars Kamél

  Ni fattar väl alla att Thomas P och Olle R är nättroll? Räkna inte med att någonting av vad de påstår är sant, även om det finns undantag. Det är frestande att ge sig in i meningslösa diskussioner med dem, det medger jag. Personligen håller jag mig till regeln att inte mata trollen.

 54. Slabadang

  He he he he! 🙂

  De fanatiska klimataktivisterna försvarar återigen sina fanatiska klimataktivister utklädda till ”klimatforskare” … vikken överaskning!
  Trollen och astrosurfarna Thomas P och Olle R försöker förtvivlat blanda korten och sprida rökridåer över trådens kärndebatt. Patetiska försök med guilt by assosiation till deras egen hemmasnickrade nymarxistiska postmoderna djävligt helsjuka totalitära ”värdegrund” som utgångspunkt.
  Man förstår ju vilka suuuuperlooooosers de är när de viftar fintar och gör de mest absurda sambanden. Tomma burkar som skramlar. Herre min skapare vilka vanföreställningar dessa gubbar besitter! Det är inte så konstigt att det lätt blir en korsbefruktning med klimathysteri?
  Det glesnar nu allt mer i leden bakom de hysteriska klimatfanatikerna. Allmänheten drar bara en trött suck vänder blad eller swappar kanal när Algoreitmisk propaganda kräks ut från media. Folk har redan genomskådat lögnerna och skiter högaktat i Thomas P: are och Olle R: are. Klimathotandet som röstvärvare är STENDÖTT! I Sverige har allmänheten världens lägsta förtroende för Grinpiss journalister och NGOER å MP åker ut ur riksdagen, och sossarna krossas i vartenda EUropeiskt val i land efter land. De sket sig så det skrek om det för klimatfanatikerna med sitt fejkade klimathot!
  Vi har fått en nytt fall av fascism att bokföra. Klimatfascismen med dess ledare.

 55. Thomas P

  Ingemar #52 Ja, om man håller sig till att läsa Spencer&Christy är dessa helt överlägsna och alla deras kritiker en väldigt suspekt skara som knappat klarar att räkna ut 2+2. För den som har följt debatten har det varit så ända sedan början. Det är ju bara det att det gradvis avslöjats en massa fel i S&C:s tidiga beräkningar, men de som påpekat dessa har först utsatts för denna nedlåtande kritik innan S&C så småningom tvingats ändra sina beräkningar. Mitt förtroende för dem är nere på noll vid det här laget.

 56. Svempa

  #55 Zzzzzzzzzz

 57. Guy

  Kul kommentar, Thomas (55).

  Om du ändrar namnet till M. E. Mann & Co så funkar den precis lika bra 🙂

 58. Olle R

  #51 KM
  Ja, jag vet ju sen tidigare att du far med osanning och gärna återger de lögner som tilltalar din ideologi.

  Låt oss granska din trovärdiga källa, ”five reasons”:

  ”1. UAH agrees with millions of calibrated weather balloons released around the world. RSS now agrees more with surface data from equipment placed near airports, concrete, airconditioners and which is itself wildly adjusted.”

  LÖGN
  UAH stämmer inte med väderballonger under AMSU-perioden:
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaRXJzeHhfWG54VEU

  Om man ”tror” att det är fel på just Ratpac, så ökar faktiskt avvikelsen lite om man jämför med ett medel av alla väderballongdataset:
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaSWtIeVlackxzcWs

  ”2. In the latest adjustments UAH uses empirical comparisons from satellites that aren’t affected by diurnal drift to estimate the errors of those that are. RSS starts with model estimates instead.”

  -Knappast en gedigen empiri. Är det verkligen OK att bestämma all driftskorrektion utifrån skillnaden i ETT satellitpar, NOAA-15 och Aqua för kvällssatelliterna och NOAA-18 och NOAA-19 för middagssatelliterna. Vad säger en statistiker om antalet frihetsgrader och konfidens i detta förfarande? Ska man lita på att dessa satellitpar är felfria? Kan man lita på NOAA-15? Kan man lita på NOAA 18 och -19? Båda driver ju .. UAH har inte gjort någon som helst validering/verifiering av metoden (kanske för att det inte går så bra?)

  RSS v4 använder för övrigt en vädermodell för grovinställning och empiri för finjustering av driftskorrektionen. Dessutom verifierar de resultatet med andra modeller, reanalyser samt de experimentella serierna REF_SAT och MIN_DRIFT (vilka bygger på AMSU-satelliter som inte driver, respektive driver minimalt).

  3. Two particular satellites disagree with each other (NOAA-14 and 15). The UAH team remove the one they think is incorrect. RSS keeps both inconsistent measurements.

  -Precis vad jag har sagt. UAH väljer/körsbärsplockar de satelliter som de ”tror” är rätt. RSS beter sig vetenskapligt objektivt och ”väljer” inte eftersom de inte kan bevisa vilket satellit som är rätt eller fel. De väljer båda och splittar eventuella fel.

  ”4. Diurnal drift probably created artificial warming in the RSS set prior to 2002, but created artificial cooling after that. The new version of RSS keeps the warming error before 2002, but fixes the error after then. The upshot is a warmer overall trend.”

  Bullshit och tomt snack. UAHv6 och RSSv4 har samma trend under MSU-perioden medan UAH har lägst trend av alla dataset under AMSU-perioden. Även RSS ligger lägre än väderballonger och reanalyser här, men inte lika mycket.

  ”5 UAH uses a more advanced method with three channels. RSS is still using the original method Roy Spencer and JohnChristy developed with only one channel (which is viewed from three angles).”

  Tyvärr så bygger UAH på osäkerhet i tre kanaler. Före 1987 saknas data i TTP-kanalen (MSU3/AMSU7) så UAH gör här en ren rekonstruktion/påhitt av data.
  UAHs TLT-index (TLT= 1,538*TMT-0,548*TTP+0,010*TLS) subtraherar dessutom den uppvärmning i övre troposfären som registreras av TTP. Detta pressar ner indexet under AMSU-perioden, eftersom TTP märkligt nog har högre trend än TMT.
  Festligt nog så får man en enorm tropisk hotspot under AMSU-perioden om man avlägsnar den stratosfäriska kontaminationen i TTP (det sk TUT-indexet, föreslaget av Roy Spencer):

  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaZl9UdEEzc00zVGM

  Så det är bara att välja, antingen finns hotspoten eller är också det fel på TTP, TMT och TLT

  RSS har sitt tvåkanals index TTT= 1,1*TMT-0,1*TLS som i atmosfärsprofil liknar UAHv6 TLT. Man undrar varför inte UAH anammade detta enkla väl beprövade index som skapades av Fu et al i början av 2000-talet (Det är iofs lätt för envar att skapa ett TTT-index med UAH-data). TTT är tänkt att emulera det fria troposfärsindexet 850-300 mbar som sedan länge använts för väderballonger.

 59. Olle R

  #52 Ingemar Nordin.

  Det där är gammalt, det var där jag började nysta för snart två år sen. Det finns inget stöd för det som Spencer påstår. Han har inte ens undersökt saken grundligt utan ”tror” och ”tycker” bara.
  Till skillnad mot RSS som verkligen går på djupet och försöker hitta fel, för att kunna utplåna denna stora osäkerhet. De hittar dock inget fel , agerar strikt vetenskapligt objektivt, ”tror” inte och ”väljer” inte…

  Om man utvärderar UAHs subjektiva val och RSS ickeval mot en bakgrund av grannkanalerna AMSU4 och 6, så är tappet hos UAH ca 0.08 grader medan RSS bara tappar ca 0,03 grader:
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaSkpnOUxBVGNpWm8

  Som jag sa tidigare (#45) så motsvarar detta ”tapp” skillnaden mellan MSU och AMSU under NOAA-14 och NOAA-15s överlapp. (Dvs NOAA-14 riktighet styrks medan NOAA-15 är fel)

  Skillnaden mellan MSU och AMSU hittar du i figur 7 c här:
  http://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/JCLI-D-15-0744.1

  Specifik diskussion om MSU/AMSU-skillnader och ställningstagande i denna artikel hittar du under rubriken 4 f. ”MSU/AMSU difference trends”

  Spencer och Christy däremot (i sin metodartikel) smyger igenom sin körsbärplockning i en figurtext ”We do not use…., NOAA-14 after July, 2001 (excessive calibration drift)….
  Det känns ju vetenskapligt gediget eller hur, ingen bevisföring, ingenting..
  Däremot har de en lång text och figur hur de framgångsrikt kompenserar för kalibreringsdriften hos NOAA-14 under MSU-perioden, för under denna period tycker UAH att NOAA-14 är helt OK. Det är först när lågtrendande NOAA-15 kommer in som de helt plötsligt får för sig att NOAA-14 är fel och att kalibreringsdriften inte längre går att kompensera för.
  jaja..

 60. Svempa

  #59 Olle (r) Det där påminner mig om hur KFML (r) :are anno-dazumal staplade termer på varandra i oändlighet i hopp om att ingen orkar gå igenom alla floskler.

 61. Christopher Enckell

  #60 Svempa

  Men du måste ju ändå faktiskt inse att om man väljer ett isomomentant dataset som LLX/GOPEv3.2, filtrerar med en Lazlomask av 4:e graden med ett subset av MNY_780mb, sedan kalibrerar mot data från ERF00v6.3 (givetvis justerat med 0.1243259 för altlantiskt kylvatten 1941-44 och smoothieT från 18 utvalda McD) och avslutningsvis slänger på en Hockemüller-transformation…

  … då ser ju alla och envar att Spencer är en ljugande kreationist.

  http://tylervigen.com/correlation_project/correlation_images/pedestrians-killed-in-collision-with-railway-train_precipitation-in-howard-county-mo.png

  😉

 62. KM

  Olle R. #58

  Hört talas om projicering?

  Du länkar till diverse dokument som ligger på Google Drive, utan att ange den ursprungliga källan. Blir svårt att bedöma trovärdigheten då. Det verkar närmast vara din egen ideologi som styr dina slutsatser.

 63. Ingemar Nordin

  Christopher E #61,

  Värre än vad vi trott! 🙂

 64. Thomas P

  #60-#63 Verkligen trevligt hur ni bemöter försök till seriös debatt.

 65. Guy

  Thomas P # 64
  Det är ju så är man kommer in på försök till en seriös debat, eller? Kanske det skulle hjälpa att försöka på nytt? På annat sätt? Som man ropar i skogen får man svar.

  ”Ett riktigt bedrövlig bloggpost. Trams, körsbärsplockning, äpplen mot päron-jämförelser, bluff och båg..”
  ”Jaha du. Du tycks inte förstå mycket.”
  ”Ja, jag vet ju sen tidigare att du far med osanning och gärna återger de lögner som tilltalar din ideologi.”
  ”Jag brukar likna Spencer & Christys fusk som vetenskapens motsvarighet till ”Guds hand” av Maradona i fotbolls-VM 1986.”
  ”Bullshit och tomt snack.”

 66. Svempa

  #61 Christoffer Enckell – Det där gav lite ståpäls-känsla!

 67. Svempa

  #64 Thomas P. – Då hoppas vi på att vi enbart får se seriös debatt från dig framöver.

  Eller håller du med Olle (r) som anser att om man är östeuropé och/eller har en kristen tro så sprider man irrläror? Typ Kopernikus, Kepler och Mendel som inte har bidragit med något för eftervärlden.

 68. Christopher E

  #64 Thomas P

  Som när du brukar skriva ”ni i er lilla sekt”, associera till förintelseförnekeri och sätta påhittade ideologiska etiketter på de som saknar ”rätta tron”, menar du? Sådär superseriöst?

  Jag rekommenderar Olle att publicera sina rön i någon seriös facktidskrift om han har något på spåren. Vill han övertyga andra får han anpassa hur han uttrycker sig. Medvetet technobabble som härskarteknik är faktiskt inte seriös debatt. Sedan får jag erkänna att sportreferenser för mig som aldrig sett en fotbollsmatch i hela mitt liv är totalt obegripliga, men jag ligger inte vaken för det.

 69. Thomas P

  Christopher #68 Du har rätt, det är så mycket elegantare att som Ingemar i #52 istället länka till ett proffs ”technobabbel”, vilket då i praktiken blir ett rent auktoritetsargument, alternativt att som i #15 avfärda Mears med ett rent ad hominem helt utan att ens låtsas komma med sakliga argument.

  Men jag skall komma ihåg ditt inlägg här nästa gång du försöker trassla in dig i något komplicerat argument.Det är bara avfärda det som ”technobabble” och härskarteknik så har man vunnit debatten. (Bäst på den metoden är annars i särklass tty som älskar att gräva ned debatten i tekniska detaljer för att gömma den övergripande bilden).

 70. KM

  Thomas P. #69

  Ja, visst vill vi ha en seriös debatt där man är öppen för att ta till sig andras sakliga argument och inte fastnar i prestige.

  Hur gick det med tomaterna förresten?
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/09/16/oppen-trad-205/#comment-453062

  Tror du fortfarande att det är sämre näringsinnehåll i växthusodlade tomater som berikats med koldioxid, trots att rapporten från Livsmedelsverket visar motsatsen?
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/09/16/oppen-trad-205/#comment-453072

 71. Svempa

  #69 Thomas P. Ett stort steg mot en seriös debatt på denna sida vore att du slutar skriva inlägg här och istället skriver hos UI. De skulle höja nivån på bägge.

 72. Peter F

  # 71 Svempa

  UI verkar ha självdött. Inget nytt inlägg sedan 5 juni. Men det är ju klart,,,,sience is settled

 73. AG

  #59
  Internet är vår vän och i ditt fall – din fiende (åtminstone vad det gäller substansen i dina tillrättalagda argument).

  Låt oss se vad peer-reviewarna Christy och Spencer säger om Mears et al. (just det – artikeln blev refuserad då den var så undermålig)

  ”The paper is for MT, not LT…but I think we can assume that changes in one will be reflected in the other when Mears completes their analysis.

  From what little we have looked at so far, it appears that they did not correct for spurious warming in NOAA-14 MSU relative to NOAA-15 AMSU…see their Fig. 7c. They just leave it in.

  Since this spurious warming is near the middle of the whole time period, this shifts the second half of the satellite record warmer when NOAA-14 MSU (the last in the MSU series) is handed off to NOAA-15 AMSU (the first in the AMSU series).

  Why do we think NOAA-14 MSU is at fault?

  1) AMSU is supposed to have a “Cadillac” calibration design (that’s the term a NASA engineer, Jim Shiue, used when describing to me the AMSU design, which he was involved in).
  2) NOAA-14 MSU requires a large correction for the calibrated TB increasing with instrument temperature as the satellite drifts into a different orbit. The NOAA-15 AMSU requires no such correction…and it wasn’t drifting during the period in question anyway.

  So, it looks like they decided to force good data to match bad data. Sound familiar?”

  https://wattsupwiththat.com/2016/03/02/the-karlization-of-global-temperature-continues-this-time-rss-makes-a-massive-upwards-adjustment/

 74. Svempa

  #72 Peter F. Ja man har ju sällan anledning att gå in och läsa där. Trötta inlägg med nästan inga kommentarer. De verkar mest vara en LBt och Heidruns hönseri som kommenterade. Den senare förkroppsligar väl hela sajten.

 75. Ingemar Nordin

  AG #73,

  Bra. Tilläggas kan också att Mears et al helt struntat i Christys och Spencers påpekande om bristerna hos mätdata hos NOAA-14 MSU. Och att dessa inte bör blandas utan vidare med NOAA-15 AMSU.

  Jag tycker att Mears forskning tyder på en bristfällig vetenskaplig metod. Har referees (hur mycket man än ogillar dem) påpekat något som de tycker är en brist så ser man i nästa version till att antingen ha goda argument för att inte ändra sig eller också ändrar man sig. Mears gör varken eller.

  Alla forskare råkar ut för att få kritik av referees. Konstigt vore det annars. Kritik är en del av forskarlivet. Att helt sonika strunta i det, utan vare sig motivering eller ändring, är ett brott mot god vetenskaplig sed och skulle i vissa fall kunna leda till en reprimand från universitetets disciplinnämnd.

 76. Thomas P

  AG #73 Du kör med bloggens vanliga ’fake news’ ser jag. Artikeln vart publicerad vilket du skulle insett om du gått så långt som att ens läsa inlägget du länkade till eftersom det innehåller en länk till artikeln. Förvisso är sen peer reviewers anonyma (utom när Spencer kände för att namnge en granskare som han inte gillade), men jag tror ändå vi kan anta att det inte var Spencer som granskade Mears artikel.

  Inte heller Ingemar har uppenbarligen läst det hela eftersom även han fått för sig att det är en officiell peer review som lagts upp på Watts blogg. För honom blir bara det en ursäkt att åter ge sig ut i personangrepp på Mears. Jag är ledsen Ingemar, men Mears har ingen skyldighet att ändra i sin artkel för att Spencer på en blogg, efter det att artikeln kommit ut, kritiserat denna. Det finns andra metoder där Spencer kan skriva en kommentar eller en egen artikel om han inte är nöjd.

  ”Alla forskare råkar ut för att få kritik av referees. Konstigt vore det annars. ”

  LOL! Då tycker jag du skall gå tillbaka på Spencers blogg och läsa hur han reagerat när han fått artiklar refuserade.

  Vad gäller att bedöma Spencers kritik i sak kan ni glömma det. Responsen på Olles försök var talande nog. För att låna från Christopher är Watts&Spencers inlägg bara technobabble avsett som härskarteknik, det skall låta fint inför en okunnig publik. Inget talar för att ni har något genuint intresse att sätta er in i frågan på en nivå att ni faktiskt kan bedöma vem av dem som har bästa argumenten.

 77. Ingemar Nordin

  Thomas P #76,

  Jag har för länge sedan gett upp hoppet att få till en rationell diskussion med dig. Du har uppenbarligen inte läst vad jag (citerande Judith Curry) skrev i #52 om en första version av Mears paper i JGR som refereeades av Christy och som inte publicerade artikeln.

  Mears struntade i kritiken som framkom vid detta första försök och gick istället vidare till en annan tidskrift. Föga vetenskapligt.

 78. Thomas P

  Ingemar #77 Du verkar rent allmänt gett upp om att hålla dig till rationella diskussioner. Christy rekommenderade inte refusering till JGR och Mears reviderade artikeln innan de skickade den vidare. Hur sakligt relevant Christys kritik var kan du uppenbarligen inte bedöma och inte heller i vilken grad Mears tog hänsyn till den i sin omarbetade version. Låt dock inte sådana trivialiteter hindra dig från att anklaga Mears för bristande forskningsetik.

  Du skriver ”påpekat något som de tycker är en brist så ser man i nästa version till att antingen ha goda argument för att inte ändra sig eller också ändrar man sig. Mears gör varken eller. ”

  HUR VET DU DETTA? Har du studerat frågan? Vet du hur ens Mears olika manuskript såg ut?

  Du älskar smutskastning av alla som inte delar din syn, och eftersom du skriver på hemmaplan kommer du i stort sett undan med det eftersom grupplojaliteten är så stark bland er ”skeptiker” (som alltså inte är ett dugg skeptiska). detta syns ocså i hur du berömmer AG:s inläg trots att han missuppfattat hela frågan och trodde att Mears artikel refuserats och att Spencers kommentar utgjorde en peer review.

 79. Ingemar Nordin

  Thomas P #78,

  När man beslagit dig med felaktigheter så svarar du med personpåhopp. Hur konstruktivt är en sådan ”debatt”?

 80. KM

  Thomas P. #78

  Eftersom du inte ens kan erkänna dig överbevisad i en enkel fråga kring näringsinnehållet i växthusodlade tomater, så är det nog förståeligt om Ingemar Nordin m.fl. börjar ge upp hoppet om dig.

  Visa lite ödmjukhet istället så kanske fler skulle lyssna på dig.

 81. Thomas P

  Ingemar #79 Du inledde dina bidrag i den här tråden med personpåhopp på Mears och så har det fortsatt. Du har dock rätt, en debatt med dig är inte konstruktiv. Du kommer bara med påståenden och ber man dig motivera blir det tyst.

 82. Svempa

  #78 Thomas P. Då är det bara för dig att förflytta dig till din hemmaplan, UI, och börja skriva egna inlägg istället för att tycka synd om dig själv här. Heidruns Hönseri står säkert givakt för att börja debattera.

 83. Christopher E

  #69 Thomas P

  Jag tror inte ironi och parodi precis är din paradgren.

  Men du har fel om tty. Tty är kunnig, men jag ser att texten normalt är pedagogisk och anpassad efter publiken, precis det vissa inte klarar. Och det senare är lite kul att driva med. Om du gissar att det syftar på någon särskild, var jag tydligen rätt ute.

 84. Thomas P

  Christopher #83 Jag provade på ironi redan i #19, men det är lite svårt på det här forumet.

  Annars är det ofta svårt att skilja allvar från ironi. Försök t ex avgöra om följande inlägg är allvarligt eller ironiskt menat i sin beskrivning av växthuseffekten:
  http://www.frihetsportalen.se/2017/09/koldioxidens-egenskaper/

 85. Guy

  Thomas, ironi är inte din paradgren. Christopher har rätt i det. Men du kan trösta dej med att skriven ironi är närapå en övermäktig uppgift för vem som helst så det kanske inte lönar sej att försöka. Åtminstone inte på ett subtilt sätt. Bättre att hålla sej till fakta och klartext. 🙂
  Du är inte ensam 🙂

 86. KM

  Thomas P. #84

  Din kommentar om inlägget på Frihetsportalen känns lika träffsäkert som att ställa frågan om evolutionsteorin är en allvarlig eller ironisk beskrivning av bibelns skapelseberättelse.

 87. Thomas P

  KM #86 Inte för att jag förstår hur du tänker här, men det känns som ett bra tillfälle att dra upp hur Cornwall alliance (med Spencer som undertecknare) jämförde IPCC med ”Darwinismen” i betydelsen att båda var lika fel.

  Vad tycker du annars om inlägget jag länkade till? Hög kvalitet, eller är det vad som händer om man förläser sig på bloggar som denna istället för att lära sig riktig vetenskap?

 88. KM

  Thomas P. #87

  Roy Spencer kan absolut ha fel om darwinismen. Han är ju en s.k. ”luke-warmist” som tror att det finns en växthuseffekt. 🙂

  Vad jag menar är att om man har en (närmast religiös) övertygelse om att den gängse beskrivningen av den s.k. växthuseffekten är korrekt, så blir det nästan omöjligt att ta till sig en alternativ förklaring till varför troposfären är som varmast närmast jordytan. Kanske är även Spencer ett exempel på detta?

  Beskrivningen i inlägget är givetvis kraftigt förenklat, men har trots det vissa poänger.

  Vi har kanske lite olika syn på vad som är riktig vetenskap. Jag anser t.ex. att det kan vara värt att notera att en stegring i temperatur i geologisk tidsskala alltid har inträffat före en ökning av koldioxidhalt. Kausalitetsprincipen ger därmed vid handen att koldioxid inte kan styra temperatur, oavsett hur många datormodellkörningar man lyckas spotta ur sig. Vad anser du?

 89. Thomas P

  KM #88 Jag borde förstått att oberoende av hur idiotisk text man länkar till finns det alltid någon här som snabbt håller med. Till mitt försvar får jag dock säga att jag vände mig till Christopher, även om han valde att inte svara. Han brukar ju hävda att ”ingen” förnekar växthuseffekten, så du får väl vara välkommen till den ständigt växande klubb av personer Christopher inte anser finns.

 90. KM

  Thomas P. #89

  Jaha. Verkar som du undviker att besvara min fråga i sista stycket i post #88. Nytt försök?

 91. Thomas P

  KM #90 Du har fel. någon sådan entydig kronologi finns inte. Dessutom bortser du från att CO2 bara är en av många faktorer som kan påverka klimatet. Det är dessutom att göra det onödigt komplicerat för sig att försöka utröna om det finns en växthuseffekt med geologisk data när vi har så mycket data och kunskap om fysik här idag.

 92. KM

  Thomas P. #91

  Kronologin är helt och hållet entydig. Titta bara på Al Gores Oscars-belönta film ”An Inconvenient Truth” (men stäng av ljudet) så ser du att kurvorna följer varandra och att temperaturen alltid ändrar sig strax innan CO2-halten.

  Vi har nu fått bevis på att du inte tror på kausalitetsprincipen. Lycka till med din fortsatta karriär inom forskningsvärlden! 🙂

 93. Thomas P

  KM #92 Geologiska historien är lite äldre än de där iskärnekurvorna. Sådär 10 000 gånger längre. Det var inte lätt att veta att det bara var den sista tiotusendedelen du avsåg.

  Under istidscykeln anses CO2 fungerat som positiv återkoppling och då är det helt naturligt att den ändringen ligger lite efter i fas. Nå, jag antar att ditt huvudsyfte med det här är att avleda uppmärksamheten från Mats blogginglägg så då är det inte så noga med detaljerna.

 94. KM

  Thomas P. #93

  Ja, det var tydligen ett misstag att lita på Al Gore denna gång. 🙂

  Men nu blir jag nyfiken. Menar du att kausalitetsprincipen är satt ur spel just under istidscykeln, där vi nu befinner oss? Vad är det för hittills okänd naturlag som slår av och på denna?

 95. Thomas P

  KM #94 Ta och bemöt vad jag skriver istället för att älta samma misstag!

 96. Daniel Wiklund

  Pekpinnarna yr när Tomas P är i farten. Det är lättare att spå vädret 100 år framåt i tiden än att få Thomas P att svara på frågor, och att erkänna fel.

 97. Guy

  Så här kul har det inte varit på länge 😀 Thomas vägrar svara men spänner ögonen i andra som nog skall bemöta hans argument som är till för att förvilla spåret (red herring you know).

  Styrningen av diskussionen verkar inte lyckas denna gång heller, Thomas.

 98. Svempa

  #95 Thomad P. DU är en fegis. Tala nu om hur Lemaitres, Newtons, Kopernicus, Mendels etc. kristna tro gör att deras forskning inte är trovärdig. Du har tidigare i denna tråd klagat på att inlägg möts av tystnad

 99. Thomas P

  Guy #97 Jag har svarat även om KM m fl inte tycks förstå det:
  1. Det finns inget entydigt samband att CO2 kommer före temperatur
  2. Temperaturen påverkas även av andra faktorer än CO2 så att bara titta på dessa två variabler bevisar inget.
  3. Specifikt under istidscykeln anses CO2 fungera som positiv återkoppling. Temperaturen påverkas primärt av banvariationer och albedo och CO2 kommer till som förstärkning och bör då rimligen ligga efter i fas.

  Klart så? Det komiska här är att som alltid så är det *ingen* av alla påstådda skeptiker som har ett kritiskt ord att säga om Mats eller KM:s skriverier, trots dessas tossighet. Ni klarar helt enkelt inte av det. Det är bara när vi otrogna uttalar oss som ni klarar av att vara ”skeptiska”.

 100. Thomas P

  Svempa #98 Den där diskussionen har vi haft otaliga gånger tidigare på forumet, och svaret är nej, deras forskning är inte mindre trovärdig. Det är inte kristen tro i sig, utan sättet Spencer går emot evolutionsläran med, ärligt talat, rätt barnsliga argument som visar att för honom övertrumfar tro vetenskap när dessa kommer i konflikt. Man ser även många spår av samma sak där i klimatfrågan där han uppenbarligen vill att AGW inte skall vara ett problem och då gladeligen hittar på väldigt krystade argument för att så skall vara fallet.

  Sen är det rätt knäppt hur så fort jag yttrar mig det hoppar fram ett halvdussin personer och KRÄVER att jag skall besvara just deras inlägg, samtidigt som det finns en annan (eller ibland samma!) grupp som klagar över att jag skriver för mycket.

 101. Christopher E

  #89 Thomas P

  Du förnekar dig inte med dina halmgubberier, du. Att du orkar. Varför inte försöka styrka dina egna åsikter istället för att uppfinna andras, för det senare har motsatt effekt.

  Vad gäller din länk har vi ju redan etablerat att du svårt med ironi och parodi. Tydligen även hos andra.

 102. KM

  Thomas P. #99

  1. Helt korrekt, ändringar i CO2 kommer inte före temperatur eftersom CO2-halten inte styr temperaturen. Kul att vi äntligen är överens på den punkten.

  2. Jättebra, vi är återigen överens. Det finns massor av andra faktorer som är mer relevanta. Men berätta gärna detta för diverse klimathotstroende forskare också som levererar underlag till IPCC, så kan de skruva ner CO2-känsligheten i modellerna och börja ta hänsyn till andra faktorer såsom solintensitet samt skillnader i molnbildning p.g.a. kosmisk strålning.

  3. Om CO2 verkligen är en positiv feedback, hur kan i så fall temperaturen flera gånger under istidscykeln plötsligt sjunka samtidigt som CO2-halten ligger kvar på en hög nivå? Enda rimliga slutsatsen är att CO2-haltens eventuella inverkan på temperaturen är obefintlig. Såvida man inte bortser från kausalitetsprincipen förstås.

  Du har möjligen övertygat dig själv, och det kanske räcker för dig. 🙂

 103. Torbjörn

  Tyvärr Thomas har du nu målat in dig i ett hörn.
  Dags att inse att CO2-halten inte påverkar temperaturen på det sätt du beskriver?

 104. Svempa

  #100 Thomas P. Så vad tyckte då Lemaitre om evolutionsläran? Inte vet jag. Men det oavsett så förminskar det inte hans vetenskapliga insatser. De får bedömas på sina egna grunder.

 105. Thomas P

  Christopher #101 Och åter får vi det bekräftat hur totalt oförmögen du är att kritisera medlemmarna i din egen sekt, oberoende av vilka dumheter de säger.Mats inlägg var tyvärr helt allvarligt menat, han tror verkligen att växthuseffekten förväntas fungera på något av de konstiga sätt han beskriver, och att om den inte gör det kan den inte existera. KM tror verkligen han kommit på något revolutionerande med sin ”kausalitetsprincip” som motsäger växthuseffekten. Du kan inte bara blunda och låtsas som allt som är dumt är tänkt som ironi.

  KM #102 Klimatkänsligheten för dubblad CO2-halt är 1,5 till 4,5 grader, troligen ca 3 grader. Det kommer du inte ifrån med dina krystade argument. Man har studerat effekter av solintensitet och kosmisk strålning och finner att de är av mindre betydelse, vad du än vill tro.

 106. Guy

  Thomas P # 99

  Det är var och ens sak vem eller vad den är kritisk mot för tillfället. Du gnäller om det här i tid och otid. Det är din sak att komma med motargument som kan bemöta. Gnäll är svårt att bemöta.

  I #89 hävdar du att om man inte anser, att CO2 styr temperaturen, förnekar man växthuseffekten. I #99 anser/inser du att temperaturen påverkas också av andra faktorer. Alltså kan man se en temperaturhöjningockså utan CO2:s inverkan. Härav följer att växthuseffekten inte har förnekats oberoende av CO2.

  ”Gud spelar inte tärning”. Vem påstås stå bakom de orden?

 107. Thomas P

  Svempa #104 ”De får bedömas på sina egna grunder.”

  Och hur bra fungerade det när Olle försökte sig på en saklig debatt?

 108. Olle R

  Håller ni fortfarande på? Ämnet tycks ha glidit lite dock..

  Fortfarande har inget annat framkommit än att Spencer & Christy körsbärsplockar satellter.
  De väljer den med lägsta trenden (NOAA-15) för att de tycker att den driver ( jämfört med NOAA-15).
  Enda motiveringen är en anekdot från en Nasa-ingenjör, att AMSU-instrumenten har en ”Cadillac calibration”.
  Mears et al körsbärsplockar inte satelliter utan bevis, vilket de noga redogjort för i artiklar 2011, 2016 och 2017 utan använder båda och splittar felet.
  Mears et al vill inte använda oberoende data för att vägleda viktiga val av satelliter, för de vill att datasetet ska vara oberoende av andra data.
  Jag som inte har sådana skrupler har utvärderat valet i jämförelse alla tillgängliga väderballongdataset, reanalyser, total water vapor, ytdataset, intilliggande AMSU-kanaler, och ALLT tyder på att NOAA-14 är det bästa valet och NOAA-15 fel
  Det här att jämföra med intilliggande AMSU-kanaler skulle kunna accepteras av Mears et al. Jag tror de känner till möjligheten nu. Kanske är det något på gång typ ” Reconciling x and y” …?

  AG #73 samt # 75-78

  Mears et al drog inte tillbaka sin artikel för att den var undermålig och refuserades. Troligtvis drog de tillbaka den och omarbetade den grundligt, för att Po Chedley (2015) hade publicerats, vilken inspirerade Mears et al att skapa en långt bättre produkt.
  Och nu har de publicerat två metodpapper (2016 och 2017) där deras vetenskapligt korrekta ”icke-val” godkänts i peer-review.
  Spencer och Christys val (a la Maradona fotbolls-VM 1986) har inte godkänts i peer-review. Valet har smugits igenom som en bisats i en figurtext.

  Annan körsbärsplockning av Spencer och Christy: De verifierar sitt nya dataset med två väderballongdataset; Ratpac B och Raobcore. Av sex möjliga val har dessa två den absolut lägsta trenden och är av olika skäl mindre lämpliga för uppgiften. Dessutom delar de inte upp jämförelsen över tid i MSU och AMSU.
  Trendbrottet finns även här:
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaNHBSR2w4YTJLRmc

 109. Michael E

  #108 Olle R, Ingemar har redan i #52 & #75 svarat på detta, du har fel. Läs Ingemars kommentarer igen.

 110. KM

  Thomas P. #105

  Den påstådda klimatkänsligheten på 1,5 till 4,5 grader kommer från James Hansen m.fl., som tydligen inte heller förstår sig på kausalitetsprincipen.

  Enligt Hansen så gäller alltså följande: Om temperaturen först stiger, och sedan CO2-halten, så är det ändå på något magiskt sätt CO2-halten som är styrande.

  Bevismaterial A. Se följande artikel från 1990-talet med titeln ”The ice-core record: climate sensitivity and future greenhouse warming”:
  https://atmos.washington.edu/2003Q4/211/articles_required/Lorius90_ice-core.pdf

  Artikelns Abstract lyder som följer:
  ”Data from cores drilled in polar ice sheets show a remarkable correlation between past glacial–interglacial temperature changes and the inferred atmospheric concentration of gases such as carbon dioxide and methane. These and other palaeoclimate data are used to assess the role of greenhouse gases in explaining past global climate change, and the validity of models predicting the effect of increasing concentrations of such gases in the atmosphere.”

  Tabell 1 visar precis de uppskattade klimatkänslighetsvärdena på upp till 4,5 grader per CO2-fördubbling som du hänvisade till. Som alltså endast kan ”bekräftas” genom tillämpningen av en omvänd kausalitetsprincip – där orsak kommer efter verkan.

  Du och Olle R som båda brukar kalla diverse forskares arbete för ”bluff och båg” har nu ett gyllene tillfälle.

 111. Thomas P

  KM #110 Skattningar av klimatkänsligheten kommer från en massa håll. Först att göra en någorlunda riktigt analys var antagligen Hulburt redan 1931 då Hansen inte ens var född! Om du sen faktiskt läste Hansens artikel som du länkar till skulle du se att han är fult medveten om de problem du tar upp. Kritisera den metod han använder om du vill, men se i så fall först till att första vad han gör, nu slåss du bara mot halmdockor.

  I ett komplext system som jorden där olika faktorer påverkar varandra åt alla håll är det väldigt trixigt att skilja orsak och verkan. Det vore trevligt om vi hade någon tidigare period i historien där CO2-halten snabbt stigit av en anledning som var helt skild från klimatförändringar, men någon sådan har vi inte så man får försöka analysera de klimatförändringar vi har och sortera vilka delar som beror på vilken faktor. Vad jag vet har ingen lyckats få ihop en rimligt realistisk modell över istidscyklerna utan att inkludera temperaturinverkan från ändringen i CO2-halt.

 112. KM

  Thomas P. #111

  Jaha, men hela CAGW-retoriken bygger ju på att det finns en väldigt enkel koppling mellan orsak och verkan: Ökad CO2-halt -> ökande globala temperaturer. Menar du nu helt plötsligt att det påståendet inte stämmer?

 113. Olle R

  #109 Michael E
  Du och Ingemar förstår visst ingenting…
  Det enda som talar emot NOAA-14 är NOAA-15. Man måste alltså subjektivt välja vilken som är rätt, eller låta att välja, vilket är det vetenskapligt objektiva sättet, och ange valmöjligheterna som osäkerheter.

  I Spencer och Christys värld existerar inga osäkerheter, de VET vilken satellit som är rätt när två avviker mot varandra.
  Mears et al. tror inte, de gör inga subjektiva val, utan ickeväljer objektivt medelvägen.
  Mears et al har gjort Monte Carlo-simuleringar för att reda på osäkerheten i trend pga alla valmöjligheter ( s k strukturell osäkerhet). Spencer och Christys körsbärplockade serie ligger i nedre delen ( eller t o m utanför) detta konfidensintervall.

  När jag en gång frågade Spencer varför UAH avvek kraftigt från väderballongdata svarade han att väderballongdata var feljusterade och borde justeras kraftigt åt andra hållet. I samma blogginlägg raljerade Spencer över objektiva automatiserade justeringsmetoder, och menade att det var bättre att experter justerade data (efter eget godtycke???)
  Spencer måste tro att ”djävulen bor i data” och att dessa trotsar slumpen och vandrar iväg åt fel håll, såvida de inte justeras åt ”rätt” håll genom guddomliga expertingripanden..

  I övrigt bollar jag frågan vidare till världens radiosondproducenter. De har succesivt utvecklat produkter som är mindre känsliga för falsk soluppvärmning. När nya sonder tas i bruk uppstår en kall bias som måste justeras. Man kan göra det enligt tillverkarens specifikationer och jämförelsedata. Eller som Ratpac A kapa serien och börja en ny serie vid produktbyte.
  Men Spencer tyckte visst att justeringarna borde göras åt andra hållet….

 114. Thomas P

  KM #112 ”Ökad CO2-halt -> ökande globala temperaturer. Menar du nu helt plötsligt att det påståendet inte stämmer?”

  Det påståendet stämmer, men det innebär inte att det inte också finns andra faktorer som påverkar temperaturen, speciellt om du ser över geologisk tid.

 115. Ingemar Nordin

  Olle R #113,

  Det inger knappast något förtroende för Mears et. al, när de väljer att mixa dåliga värden med bra. Om de inte vet vilket som är bra och vilket som är sämre så varför bygga en ny dataserie överhuvudtaget? Det vetenskapliga sättet vore förstås att avvakta och först försöka ta reda på vilket som är bäst.

  Jag vet inte varför du håller på att försöka försvara en dålig vetenskaplig metod.

 116. Thomas P

  Ingemar #115 Om nu data är dåliga, är det mer enligt ”det vetenskapliga sättet” att som Spencer bara självsäkert proklamera vilka data man anser bäst? Eller är det som vanligt dubbla standarder som gäller?

 117. KM

  Thomas P. #114

  OK, du menar alltså att det är bevisat att CO2 styr temperaturen…

  …men över geologisk tid är sambandet ”komplicerat” eftersom det även finns andra faktorer som dominerar.
  …och under istidcykeln fungerar CO2 istället enbart som en positiv feedback eftersom den stiger och sjunker efter temperaturen.

  Men bortsett från dessa små ”undantag” så är det såklart HELT KLARLAGT (obs! ironi) att CO2 styr temperaturen.

  Antingen är du själv lättlurad, eller så tror du att vi övriga är det.

  Slutligen: CO2 behövs inte alls för att förklara historiska temperaturer, vilket du påstår i slutet av #111. Se t.ex. här: http://notrickszone.com/100-papers-sun-drives-climate/

 118. Thomas P

  KM #117 ”OK, du menar alltså att det är bevisat att CO2 styr temperaturen…”

  Och var har jag sagt något sådant? Det är du som envisas med att använda ordet ”styr” för att försöka ta billiga retoriska poäng. CO2 halten *påverkar* temperaturen. Andra här kanske är så lättlurade att de går på dina finter, jag gör det inte.

  Kan du sen ur den där långa listan plocka ur en artikeln du menar kan förklara istidscyklerna utan att blanda in CO2-halten.

 119. Ingemar Nordin

  Thomas P #116,

  I motsats till Mears et.al. så har Spencer et al goda argument för sina val av satelliter och mätinstrument. Måste jag dra alla länkarna igen?

 120. KM

  Thomas P. #118

  Återigen, CAGW-retoriken bygger på påståendet att det finns ett enkelt samband där CO2-halten styr temperaturen, och därför måste vi minska våra CO2-utsläpp för att undvika en katastrofal temperaturstegring. Jag tolkar ditt svar som att du inte (längre) tror på CAGW.

  Milankovitch-cykler i kombination med albedomodulering p.g.a. masstillväxt/massdöd av vegetation kan förklara temperaturväxlingarna under istidscykeln, utan att blanda in ökad/minskad växthuseffekt via variationer i CO2-halten:
  https://sciborg.uwaterloo.ca/~mpalmer/stuff/ellis.pdf

  En populärvetenskaplig sammanfattning finns här:
  https://www.forbes.com/sites/realspin/2016/06/30/new-theory-co2-and-climate-linked-but-not-in-the-way-the-consensus-tells-us/

 121. Thomas P

  Ingemar #119 Du citerar ju bara Spencer rakt av. Jag har inte sett något tecken på att du har sådana kunskaper att du kan bedöma vem av dem som har rätt. Själv finner jag Mears medgivande av osäkerheterna mer vetenskapligt än hur Spencer under alla år tenderat sopa många problem under mattan.

 122. Thomas P

  KM #102 AGW baseras på att ökad CO2-halt i atmosfären ger högre temperatur. Håller du med om det eller inte? Ditt ”styr” är fortfarande ett helt missledande ord som leder dig snett i dina argument eftersom du försöker implicera att CO2 är enda faktorn som kan påverka klimatet.

  Den där långa artikeln är kanske intressant, men det tar en väldig massa möda att sätta sig in i den, och jag kan inte se att någon citerat den än så det går inte att bedöma vad den får för professionell respons. Tills dess ställer jag mig skeptisk. Att albedo stiger för dammigare glaciärer kan jag köpa, men att glaciärerna gradvis blir mörkare under en glacial period samtidigt som klimatet förblir kallt innebär bara att det blir än mer nödvändigt med någon annan faktor som håller temperaturen låg, dvs den låga CO2-halten.

 123. Guy

  Thomas P #122

  ”KM #102 AGW baseras på att ökad CO2-halt i atmosfären ger högre temperatur. Håller du med om det eller inte? Ditt ”styr” är fortfarande ett helt missledande ord som leder dig snett i dina argument eftersom du försöker implicera att CO2 är enda faktorn som kan påverka klimatet.”

  Thomas, har du märkt att åtminstone klimatalarmisterna är av den åsikten att CO2 styr klimatet. Alla åtgärder som görs, föreslås och samlas in pengar för går ut på att minska CO2 utsläpp. Utsläppshandeln till exempel, en miljardbusiness, är en följd av detta missriktade miljöflum och den gör varken till eller ifrån utom att den berikar någr smarta typer.

 124. KM

  Thomas P. #122

  Vi kan vara överens om definitionen av AGW. Men de siffror för klimatkänslighet som du hänvisade till rör sig mer inom området för CAGW. Därmed blir dina uttalanden i någon mån motstridiga.

  AGW kan ju innebära hur liten effekt som helst, t.ex. en klimatkänslighet på 0,0001 grader per CO2-fördubbling. Då finns ingen anledning att i förtid minska på användningen av fossila bränslen.

  Jag har inte läst artikeln i detalj, men om jag förstod det hela rätt så kommer dammet som bildas mot slutet av en istid till en början finns i troposfären, vilket ökar albedon. När det efter några tusen år lagt sig på isen minskar istället albedon och isen börjar smälta. Förloppet blir därmed väldigt snabbt.

 125. Thomas P

  KM #124 AGW är den korrekta termen, ”CAGW” är en hemsnickrad term ni vill hålla er med för att kunna säga att ni inte förnekar AGW utan bara tror på ett mycket lägre värde. Den klimatkänslighet jag anger är den vetenskapligt accepterade.

  Damm i atmosfären stannar bara uppe dagar eller möjligen veckor, så att det skall kunna hänga kvar där i årtusenden för att plötsligt falla ned låter minst sagt konstigt.

 126. Christopher E

  #105 Thomas P

  Lite oavsiktlig underhållning från din sida att du inte kunde låta bli ”sektpratet” trots att jag redan redan påpekat att det är precis där din reyoriknivå ligger i #68. 🙂 Du kan helt enkelt inte kontrollera dig.

  I övrigt:

  Jag bestämmer vad jag kommenterar, inte du.

  Du är själv totalt oförmögen att kritisera din egen sida och saknar därför i vilket fall talan i den frågan.

  Jag visste att din din länk inte var parodi, du tyckte det svårt att avgöra enligt egen utsago. Nu säger du annorlunda, så det första var alltså bara lögn eller sedvanlig retorik i vanlig ordning?

 127. Thomas P

  Christopher #126 ”Jag bestämmer vad jag kommenterar, inte du.”

  Naturligtvis, men jag har likafullt rätt att påpeka det väldigt tydliga mönster du uppvisar.

  ”så det första var alltså bara lögn eller sedvanlig retorik i vanlig ordning?”

  Ironi är visst inte din paradgren. Men jag förstår, roligare att kommentera min kommentar om texten än själva texten.

 128. Daniel Wiklund

  Thomas P är motsatsen till bibelns Thomas tvivlaren. Thomas P vet alltid vad som är rätt och fel. Han är bloggens facit.

 129. KM

  Thomas P. #125

  Aha, men om min CAGW är lika med din AGW så borde du istället ha skrivit följande i inlägg #122:

  ”AGW baseras på att ökad CO2-halt i atmosfären ger högre temperatur, och att detta kommer leda till katastrofala följder såvida inte mänskligheten inom en snar framtid kraftigt minskar sina totala CO2-utsläpp.”

  Som ”bevis” för den enligt dig ”vetenskapligt accepterade” höga klimatkänsligheten verkar du hittills endast ha anfört följande i #111: ”Vad jag vet har ingen lyckats få ihop en rimligt realistisk modell över istidscyklerna utan att inkludera temperaturinverkan från ändringen i CO2-halt.”

  Angående din sista kommentar: Växtligheten dör gissningsvis ut kontinuerligt under ett antal tusen år på grund av den låga CO2-halten, och i samma takt tillförs biologiskt material (”damm”) till troposfären. Det är ju inte så att det sker omedelbart och att allt damm flyger runt i några dagar eller veckor och sedan lägger sig på plats.

 130. Thomas P

  KM #129 Varför borde jag skrivit som du förslår? Jag diskuterade vetenskapen, inte dess konsekvenser för mänskligheten, det är en senare fråga.

  Du drog upp istidscyklerna, så då påpekade jag att dessa är svårförklarade utan att ta med effekten från CO2. Om du vill ha en mer komplett lista på uträkningar av klimatkänsligheten rekommenderar jag att du går till IPCC:s rapport.

  Om växtligheten minskar pga mindre CO2 och mängden damm som tillförs atmosfären därmed ökar bör jämvikt likafullt snabb inställa sig. Mer damm tillförs men detta faller ut lika snabbt som det tillförs. Inlandsisarna kan för all del, speciellt i torra områden, gradvis bli allt dammigare och mörkare, men det räcker inte för att få till den process du föreslår.

 131. KM

  Thomas P. #130

  Vi är överens om att AGW-begreppet innefattar den påstådda kausaliteten ökad CO2-halt -> ökande temperatur.

  Men du måste bestämma dig. Antingen anser du att AGW per automatik innebär en hög klimatkänslighet (1,5-4,5 grader/CO2-fördubbling) enligt dina andra inlägg, eller så anser du att detta ligger utanför AGW-begreppet. Du har i dina tidigare inlägg argumenterat åt båda håll.

  Du påstod att det inte gick att förklara istidscyklerna utan inverkan av växthuseffekten/CO2. Jag visade att det gick alldeles utmärkt. Jag har läst artikeln jag länkade till mer i detalj nu, och tycker den är mycket seriös och bra. Rekommenderar dig att göra detsamma!

  IPCC har, som väl är, inte monopol på frågor som t.ex. klimatkänslighet. Det finns andra källor som jag litar mer på.

 132. Christopher E

  #127 Thomas P

  Du blir helt klart purken när du inte lyckas bestämma vad andra ska skriva och samtidigt får ditt eget alltför tydliga mönster påpekat.

 133. Svempa

  Den som så vill kan ju få kolportera att DTemp/DCO2 = K. Men det blir lätt patetiskt.

 134. Ingemar Nordin

  Teorier om vad som orsakar istider och uppvärmning av intresse:

  ”Den genom proxy-data kända temperaturutvecklingen under den senaste kalla perioden fram till den sista interglaciala perioden före 130.000 år, visar att den så kallade Eemian interglacial plötsligt fick en relativt brant temperaturökning på mellan 6 ° och 7 ° C till en nivå på 14-17 ° C. Havsnivån hade då stigit till en 6 m högre nivå än i dag. Dock varade denna varma period endast 12 till 14.000 år. Sedan blev det först en stark, senare en långsammare minskning av temperaturerna i den s.k. Würm nedisningen till mellan 4 ° och 9 ° C . Eemian maximum var högre än idag på ca 16,6 ° C, en ökning med cirka 2 ° C, även om CO2-halten i atmosfären på den tiden var bara 270-290 ppm. Någon påverkan av CO2-nivåer på temperaturen syns inte i kontrast till IPCC påståendet.”
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/04/26/ingen-koncensus-om-istider/

  ”Teorin, framförd av Ralph Ellis och Michael Palmer, föreslår en mekanism som kan förklara detta: Allteftersom istiden kyler ned jorden så binds alltmer koldioxid i de kalla haven. Ju kallare desto mer koldioxid försvinner från atmosfären. Men luftens koldioxid utgör näring för växtligheten på jorden. Många växter dör ut på grund av CO2-brist (ned till 190 ppm) på många ställen på jorden, bl.a. i Gobiöknen. När det sker så friläggs ökensanden från gräs och buskar och sanden kan blåsa iväg fritt över stora områden. Intressant nog så har man hittat sand från Gobiöknen i islagren på Grönland.”
  ”Vad händer? Jo, menar Ellis och Palmer, sanden som lägger sig på isen minskar reflektionen av solljuset (albedot). Istället så värms isen upp under det mörka sandtäcket och börjar smälta. Avsmältningen sker successivt sommar efter sommar samtidigt som solinstrålningen ligger på optimum på de nordliga breddgraderna. I sin förlängning så försvinner istäcket bland annat här i norra Europa; värmeperioden är här!”

  https://www.klimatupplysningen.se/2016/07/03/ny-teori-om-istiden/