EU jobbar vidare med att införa en grön planekonomi

hallbart skogsbruk

BILD: https://www.skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin/vad-gor-skogsindustrin/skogsbruk/

Det är inte helt lätt att hålla reda på alla program och lagförslag som EU vill genomföra för att genomföra världens strängaste miljö- och klimatpolitik. Så här skriver de https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/71/miljopolitik-allmanna-principer-och-grundlaggande-ramar  om sitt senaste  miljöhandlingsprogram:

”Det nya programmet stöder och bygger vidare på miljö- och klimatmålen i den europeiska gröna given genom sex prioriterade mål:

 • Uppnå 2030 års mål för minskning av växthusgasutsläppen och uppnå klimatneutralitet senast 2050.
 • Förbättra anpassningsförmågan, bygga upp motståndskraften och minska sårbarheten för klimatförändringar.
 • Göra framsteg mot en regenerativ tillväxtmodell, som frikopplar ekonomisk tillväxt från resursanvändning och miljöförstöring och påskyndar omställningen till en cirkulär ekonomi.
 • Eftersträva en nollföroreningsstrategi, inbegripet för luft, vatten och mark samt skydd för medborgarnas hälsa och välbefinnande.
 • Skydda, bevara och återställa den biologiska mångfalden och stärka naturkapitalet (särskilt luft, vatten, mark, skog, sötvatten, våtmarker och marina ekosystem).
 • Minska miljö- och klimatpåfrestningar i samband med produktion och konsumtion, särskilt på områdena energi, industriell utveckling, byggnader och infrastruktur, rörlighet och livsmedelssystem.”

När dimmolnen börjar skingras så har en och annan politiker och ledarskribent börjar reagera inför vad det hela egentligen betyder.

En del kallas för Fit55 och fokuserar främst på att till varje pris få ned koldioxidutsläppen. Här verkar alla partier utom SD att vara med på tåget. Per-Ola Olsson i GP https://www.gp.se/ledare/varfor-ger-regeringen-sd-overtaget.7b3f8eb5-a889-4064-84f8-c438d0b9ddcb skriver bl.a.

Nyligen meddelade Sverigedemokraternas Europaparlamentariker Charlie Weimers att partiet under nästa mandatperiod vill reformera EU:s klimatpaket Fit for 55. Paketet som syftar till att år 2030 ha minskat unionens utsläpp av växthusgaser med 55 procent jämfört med år 1990 föreslogs redan år 2021 men baxades i hamn under det svenska ordförandeskapet i fjol. ”Det är en stor framgång att vi lyckats gå i mål med EU:s stora klimatpaket”, sade energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) till SVT Nyheter (16/6 23).

SD:s klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen delar sin partikollegas kritik mot Fit for 55. Han pekar bland annat på de delar som rör skogen och menar att EU saknar kompetens i skogsfrågor. Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) håller dock inte med, och avfärdar SD:s kritik som ”swexit-fantasier som är destruktiva för svensk ekonomi och svenska företag” (AB 26/2).

De som förespråkar Fit55 menar dock att lagarna är nödvändiga för att ”skydda” Europeisk industri för ojust konkurrens från t.ex. Kina och andra länder som inte har EUs fina klimatlagar.

Men, fortsätter Per-Ola Olsson:

Den analysen delas inte av europeiskt näringsliv. I veckan som gick presenterades nämligen Antwerpdeklarationen. 108 företagsledare i 18 sektorer, allt från läkemedel och fordon till skog och smältverk, uppmanar i deklarationen EU att lätta målen för nollutsläpp, sluta med överreglering, sänka energikostnaderna och öka investeringarna. ”Medan det fortfarande finns industri kvar.” (20/2)

En annan del av EU.s miljöprogram kallas ”restaurerings-” eller ”återställarlagen”. Idén är tydligen att vi måste återställa stora områden av land- och havsområden mellan 2030 och 2050. Så här skriver Martin Berg på https://naringslivets-medieinstitut.se/svt-bagatelliserar-effekterna-av-eus-nya-miljolag/ Näringslivets Medieinstitut:

”För att nå EU:s övergripande mål måste medlemsländerna återställa minst 30 procent av de livsmiljöer som den nya lagen täcker (allt från skogar, gräsmarker och våtmarker till floder, sjöar och korallbäddar) från dåligt till gott skick senast 2030. Målet ska sedan breddas till 60 procent fram till 2040 och till 90 procent fram till 2050”, skriver Europaparlamentet.

När Skogsstyrelsen tidigare räknat på den nya lagen kom man fram till att cirka 1 miljon hektar produktiv skog kan behöva tas ur produktion och ytterligare cirka 500 000 hektar som måste skyddas. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har också uppskattat att kostnaden för att ersätta skogsägarna skulle uppgå till cirka 175 miljarder kronor fram till 2050.

Man undrar om EU vill att svenska skogar skall återställas till medeltiden? Om detta återställarförslag råder det dock en viss politisk enighet på den borgerliga sidan om att det är mycket dåligt, inte minst för Sverige med sina stora skogsarealer. EU kommer att reglera, förbjuda och beordra hur våra skogar skall skötas. Det är liktydigt med att Bryssel tar över stora delar av äganderätten.

En av de få politiker som överhuvudtaget nämnt detta EU-förslag är  Jessica Polfjärd (M). Polfjärd har i andra sammanhang pläderat för en grön linje i EU, där hon för övrigt är kandidat till parlamentet. Men nu tar hon chansen att kritisera Centerpartiet. Hon skriver bl.a. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/mQOqv4/m-vi-maste-stoppa-lagen-om-naturrestaurering-i-dag :

I dag avgörs frågan om den nya europeiska naturrestaureringslagen. Moderaterna kommer att rösta nej till ett förslag som riskerar att slå hårt mot den svenska landsbygden och de gröna näringarna.

Frågan är om Centerpartiet, som hittills varit med och drivit igenom förslaget, är beredda att göra detsamma? 

Förslaget som ligger på bordet är ett hot mot det nationella självbestämmandet och äganderätten. Det ställer krav på EU:s medlemsländer att avsätta omfattande ytor för strikt miljöskydd, vilket i praktiken innebär att skogs- och lantbrukare riskerar att förlora kontrollen över sin egen mark.

Moderaternas linje har varit tydlig från början: det här är ett förslag som aldrig skulle ha sett dagens ljus, än mindre gått vidare till förhandlingar med EU:s regeringar.

Vi har sett med djup oro på de långtgående krav som ställs. Svenska myndigheter har själva varit tveksamma till om kraven överhuvudtaget kommer gå att uppfylla.

Hur Centerpartiet röstade i slutändan vet jag inte. Men det spelar nog inte så stor roll så länge EU-parlamentet är fullt med miljöpartister från vänster till höger. De har alla varit med om att ta fram ramverk, program och klimatmål för den Europeiska Unionen. Medvetenheten om vad deras beslut egentligen betyder för ekonomi, industri och folks vardag verkar ha varit mycket låg fram till nu. Lagförslagen verkar knappast heller ha intresserat dem. Och medvetenheten om klimatvetenskap skall vi inte ens tala om. Där är det religion snarare än vetenskap som gäller.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mycket bra Ingemar.
  ” Återställa” markerna innebär Idag enorma vindkraftindustrier i våra känsligaste miljöer och att genomdriva en enorm/abnorm kortidsreglering av våra skandinaviska vattenvägar.

  Våra skogar, berg och hav I Skandinavien har beslutats bli möjliggöraren för genomförandet av eu: s gröna mardröm.

  Det som händer över våra huvuden nu är en industriell invasion – inte någon gullig grön återställning.

  Den dagen klimatbejakarna och alarmisterna vaknar upp och tar bort skygglappar- kommer dom att få en chock.

 2. Dagens industri hade uppe dessa nya regler för skogen i veckan.

  Detta kan du råka ut för som skogsägare.

  Du köper en fjällnära skog för 2 miljoner, du nekas avverkningstillstånd och kompenseras av staten med 2,5 miljoner och skatten läggs på hela beloppet med 65%, du får 900 000 och har således kvar en skuld till banken på 1,1 miljon.

  Staten och EU däremot kan sedan bygga en vindkraftindustri på marken – med hänvisning till det gröna klimathotet.

 3. Lasse

  Bra Ingemar
  Återställa våtmarkerna är och förblir en utopi i dagens jordbrukslandskap.
  Kan bara skicka en passning till Närkes Allehanda som ondgjorde sig igår om en höjd vattenyta vid Hjälmaren på 32 cm.
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/de-stora-sjoarna/fakta-om-hjalmaren-1.4776

  Sänktes 1,3 m på 1800 talet.
  För en växande befolknings försörjning.

 4. pekke

  Svenska och nordiska politiker skulle kanske kräva att länder som odlar vin, oliver, apelsiner m.m. återställer dessa marker till naturmarker.
  Skulle nog bli ett j..la liv i Sydeuropa !

  Finns nog många i vårat land som tror att vi klarar oss utan skogen och malmen, men dessa är fortfarande en viktig del av Sveriges produktion och export.

  Många européer ser de nordiska länderna som nån sorts naturparker och inser inte att även vi måste leva på olika produktioner.

  Utan Nordiska råvaror/resurser så skulle EU behöva importera mera från andra utanför EU.

  Man får hoppas att allt fler politiker i EU inser att utan inhemska resurser och produktion som risker EU att bli en fattig mus.

 5. Stefan Eriksson

  (E)USSR, är det första jag tänker på när parlamentet i Bryssel omnämns. Men,,
  ”Högervindarna” har uppnått ”kuling-styrka” emellanåt, och det borde borga för en mer sansad politik gällande äganderättsliga förhållanden.
  Man bör väl släpa sig till valurnan, frågan är bara vem man skall rösta på. Risken är överhängande att något parti på ytterkanten får min röst.

 6. pekke

  Lasse #3

  Där har EU ett rejält projekt att ta tag i, återställ Hjälmarens nivå till den gamla naturliga nivån.

  Skulle nog bli ett ramaskri från alla som bor runt Hjälmaren och även Mälardalen.

 7. Ann lh

  Tack Ingemar!
  Det enda man kan lita på är att makt berusar.
  FNs Guterres har sedan länge tappat det fotfäste i verkligheten han möjligen en gång haft.
  Putin är Putin och vänder sig till Kina när han inte får sälja sin olja till EU.
  Och! Vem kan tro att Biden är vid sina sinnen? Hans tal till nationen var minst sagt uppseendeväckande och EU, FNs försökskanin för genomförande av Global Governance, visar numera huggtänderna utan att skämmas.
  Man kan ängsligt undra vad vår statsminister tänkte kring Bidens skådespel när han plötsligt satt där vid Jill Bidens sida under talet till nationen. Vad hade han där att göra?
  Tidigt under denna bloggs tid debatterades Vaclav Klaus’ upplysande bok ”Blue Planet in Green Shackles – What is Endangered: Climate or Freedom, (2007)”
  Han visste verkligen vad han talade och skrev om, men vilka maktberusade småpåvar brydde sig och nu sitter vi där vi sitter med facit och alla dessa FN-marionetter vid makten här i väst.

 8. Christer Jendrén

  En samling galningar utan kunskap borde inte få bestämma sådana saker, man kommer att köra hela västvärlden utför stupet till Putin + Kinas stora glädje.
  Efter att ha plöjt boken Green Murder skriven av Professor Ian Plimer som har gått tillbaka i geologin samt klimatet sedan jordens tillkomst så kan jag säga att det bara är galenskap som IPCC samt övriga västländers Politiker hittar på vad det beträffar klimatet, det är enbart naturliga svängningar det som sker.

 9. foliehatt

  Karl Eider pekade i gårdagens öppna tråd på ett mycket obehagligt och oroande fenomen – bildandet av ett Svenskt medborgarråd om klimatet

  (https://fairtrans.nu/medborgarrad-om-klimatet/)

  Enligt uppgift håller nu 60 slumpmässigt, men med sortering, utvalda svenskar på att ”ta del av forskning, diskutera lösningar och komma fram till förslag på hur Sverige skulle kunna uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet.”

  Styrgruppen och föreläsarna är alla kända klimathots-taltrattar. Några av dem har ordet ”klimatkrisen” som en beskrivande del av dagens verklighet, i titlarna på sina respektive föreläsningar.

  Ingenstans hittar jag namn, kontaktuppgifter, till de 60 utvalda.

  Jag misstänker starkt att:
  1) gruppens framtida slutsatser kommer att presenteras som ”det svenska folkets vilja”
  2) Slutsatserna kommer att vara mycket alarmistiska
  3) Förslagen på åtgärder kommer att innehålla mycket planekonomi.

  Den klimatalarmistiska rörelsen är minst lika tossig som en gång den socialistiska på 60-70-talet. Den är dock bättre organiserad och effektivare i att sätta dagordningen. Hua!!

 10. iah

  pe på det goda samhället har idag skrivit om just EUs hybris och det kallas omsättningsmaximering. mer regler och nya rutiner ger mer makt och en större organisation. detta har dessutom ingenting med verkligheten att göra. vad som är sant eller inte spelar ingen roll. dessutom förstår dom flesta svenskar ingenting om naturen. idag bor bara max 10 till15% på landsbygden beroende på hur man definierar begreppet.

 11. Ivar Andersson

  EUs planer påminner om Sovjets femårsplaner. Orealistiska mål spikas. Vi ser Tysklands Energiewende som avskräckande exempel på hur luftslott inte är hållbara (tål inte att möta verkligheten).

 12. Fredrik Forsberg

  En aspekt som inte riktigt belysts är kopplingen mellan EU-förslag/beslut och uppkomsten av aktivistiska organisationer som helt plötsligt får utrymme i media.

  Exempel 1: EU kommer på att alla hus ska isoleras till enorma kostnader för husägare. Helt plötsligt så får organisationen ’Insulate Britain’ uppmärksamhet som då är nån sorts del av ’Extinction Rebellion’ som tidigare fick utrymme. Jaja, UK är inte med i EU men verkar bete sig likadant ändå 😀

  Exempel 2: EU tar beslut om att ta över bestämmanderätten för stora arealer produktiv mark. I Sverige uppstår organisationen ’Återställ våtmarkerna’ några år tidigare och gör medialt gångbar aktivism.

  Säker på att varenda EU-land har motsvarande NGOer. Har inga bevis, men är 100% säker på att alla dessa NGOer är fejk och finansieras av EU-byråkratin eller andra skatter för att skapa opinion för nästkommande knäppa EU-beslut.

  Det är väldigt tveksamt att aktivistiska vänsterliberaler på eget bevåg skulle hitta på organisationsnamn som är karbonkopior på EU-beslut några år senare.

 13. Tege Tornvall

  Ingemars utmärkta genomgång förtjänar att spridas och visar att vi har ett etiskt ansvar att utifrån fakta och konsekvenser granska och kritisera EU:s övernitiska och rent skadliga klimat- och energipolitik, driven av gröna krafter i nästan alla partier.

  Identifiera dem, motarbeta dem, rösta ut dem, rök ut dem! Jag ser det som en avgörande, existensiell och manande kamp.

 14. Bubo

  #2 Magnus blomgren

  Har själv skog. Låter extremt. Alternativt att man har så dålig koll på skatteregler att man absolut inte ska äga skog.

  Vet en kille som köpte aktier för 100 kkr, sålde för 120 kkr men gjorde inte avdrag för inköpet och tog kapitalskatt på hela försäljningsbeloppet. Ja , då ska man inte ha aktier heller.

 15. Tudor

  Om skogar skall återställas, innebär detta att man då måste montera ned vindkraftverk? Om älvar skall återställas, innebär detta att kraftverksdammar måste rivas? EU vill att vi skall satsa på ”förnybar” energiproduktion. Jag tycker mig se en målkonflikt här.

 16. Benny

  Ann Ih, det är inte bara Kina som köper rysk olja det gör hela världen inklusive USA! EU köper rysk olja via mellanhänder som Indien, Kina och många andra som ser lukrativa affärer då korkade EU-politiker tror att sanktioner fungerar på en marknad! Affärsmän runt om i världen ger blanka f-n i vad politikerna sysslar med utan hittar nya vägar.

 17. iah

  engelska väderstationer kan ha upptill 5 graders fel
  på 29,7% av stationerna. 48,7% kan ha upptill 2 grader fel. bara 13,6 % av väderstationerna beräknas inte ha någon osäkerhet i sina temperaturmätningar, enligt metoffice + wmo:s cimo-klassificeringar.
  artikel i EIKE

 18. Tege #13,
  Hade vi haft ett SVT/SR värt namnet så hade de naturligtvis sedan länge gjort intervjuer och dokumentärer om denna EU-katastrof. I andra länder så har man t.ex. uppmärksamma bondeuppror och annat. Men i Rapport eller SVT så får vi knappast veta vad demonstrationerna handlar om, och när en intervju sker så kommer frågorna från den gröna vänstern som klagar på att lagstiftningen inte är tillräckligt radikal. Tyvärr tror jag inte att politiker och media vill att vi skall veta.

 19. Om våtmarker m.m.
  https://www.tn.se/article/35936/bondeprotester-kan-falla-klimatlag/
  ”Den gröna partigruppen pressar på från andra hållet. Visserligen har också de kritiserat lagen – men då för att de anser den vara alldeles för urvattnad.”
  Hittade formuleringen i ett stycke av Horace Engdahl i dagens pressreaderversion av SvD, där han också diskuterar begreppet klimatförnekare och kommer fram till att det bör heta klimatvän.

 20. foliehatt

  Håkan Bergman, #19,
  artikeln du länkar till är ett TT-alster. Som vanligt från TT så är vinkeln klimatalarmistisk. I detta fall genom en positiv syn på den lag som skulle klubbas. Man kan också notera ett för ändamålet vinklat språkbruk för att förstärka budskapet. Exempelvis så ”riskerar” lagen inte bli antagen på grund av den konservativa gruppens omsvängning.

  Detta är endast ett av otaliga exempel. TT bedriver åsiktsjournalistik. Tro inget annat.

 21. foliehatt #20
  Det är jag medveten om jag ville bara ha citatet om urvattnat. Tyvärr hittar jag inte Engdahls artikel i SvDs webtidning, men den i pressreaderversionen är väl värd att läsa.

 22. Berra

  #15 Tudor:

  Vindmöllorna är säkert undantagna

 23. Micke

  Västerbottens-Kuriren
  https://www.vk.se › aterstalla-vatm…
  Återställa våtmark kan vara en dålig idé

  Enligt slu så är det bortkastade pengar.

 24. Micke

  Angående återställa våtmarker så så har slu i Umeå forskat på det.
  Det finns ingen påvisad effekt på klimatet.
  Jag vill minnas att slutsatsen var det är bortkastade pengar om man vill jaga koldioxid.

 25. Lennart Svanberg

  Det behövs knastertorra personer av revisorskaraktär som synar vad som pågår för att poletterna ska trilla ner. Hur du än vrider och vänder på ekvationerna som ställs går ingenting ihop.

 26. Claes-Göran Carlsson

  Håkan Bergman #21
  Horaces artikel är bra. Jag snor ett citat: ”En dansk vän, filosof och författare, utger sedan flera år tillbaka det månatliga nyhetsbrevet MetNef, riktat till en utvald skara läsare, om ”vädret sådant det verkligen är”. Han varvar meteorologiska iakttagelser med teoretiska resonemang, framlägger äldre och nyare temperatur­statistik, analyserar med fin ironi de retoriska greppen i mediernas klimatrapportering och belyser vetenskaps­samhällets strategier för att vidmakthålla och skydda en omhuldad hypotes.”
  Såg en bra benämning på demonstranterna för rädda våtmarkerna: Träskfolket.

 27. pekke

  Medborgarråd, vilket skämt !

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/vanliga-manniskor-ska-losa-klimatfragan-i-nytt-medborgarrad

  Kriterierna för utval:

  ” Medborgarrådets deltagare har rekryterats genom ett ”demokratiskt lotteri”. En inbjudan skickades ut till 7 000 personer baserade på uppgifter från Statens personadressregister (SPAR). Nästan 500 mottagare anmälde intresse för att vara med. Av dessa valdes 60 ut med hjälp av en algoritm för att spegla det svenska samhället. ”
  https://www.su.se/nyheter/nu-startar-sveriges-f%C3%B6rsta-nationella-medborgarr%C3%A5d-om-klimatet-1.720530

  Undrar ur det ursprungliga urvalet såg ut och de 500 som svarade tycker och tänker och slutligen de 60s åsikter brukar vara.
  Inte ens 10 % procent var intresserade.

 28. Brutus

  OT : Värsta undergångsskildringen hittills ( åtm för mig) i SR:s klotet om AMOC.

 29. Lars Cornell

  #9 foliehatt.
  Det kan bli som du beskriver. Men det är inte säkert och det beror på urvalet. Det visar sig vid samtal med gymnasieelever här i Västerviks kommun att flertalet inte alls är okunniga i klimat- och energirelaterade frågor. Men de är landsbygdsbor med naturen nära. Det kan vara annorlunda med elever i större städer som kanske använder andra källor till kunskap.

 30. foliehatt

  Lars Cornell, #29,
  om du tittat på hemsidan:

  https://fairtrans.nu/medborgarrad-om-klimatet/

  Så är det ”the usual suspects” som står som organisatörer av spektaklet. Jag skulle bli fruktansvärt förvånad om något nyanserat och balanserat publiceras vad gäller denna klimatpanel. Skulle panelen komma fram till några nyanserade ståndpunkter så kommer dessa inte publiceras.

 31. Patrick Lindahl

  Stockholms universitet skriver följande om medborgarråd:
  …slumpvis utvalda medborgare …. har rekryterats genom ett ”demokratiskt lotteri”.

  Deltagarna kommer att diskutera, lära av varandra och ta ställning till olika argument. Till stöd har de några av Sveriges främsta forskare och experter, som kommer att presentera sina kunskapsområden.

  60 st slumpvis utvalda personer som aldrig träffats tidigare ska komma överens? Forskare och experter till hjälp? Blir det Rockström då?
  Milda makter!

 32. Brutus

  # 31 Patrick : Vad jag förstod var det ett ”urval” i flera steg. De slutligt 60 utvalda var ej slumpade i sista omgången. Dessa utvalda skall ”utbildas” av ”forskare” och ”experter” om den rätta läran. Jag skulle vilja kalla det hjärntvätt. Därefter kommer att trumpetas ut resultatet , som kommer att omnämnas ”detta är vad representativa medborgare anser” och resultatet blir ett ifrågasättande av den demokratiska processen. Dessutom skulle ett antal universitet och högskolor stått bakom. Falsk marknadsföring! Utgår från att styrelsebeslut saknas för detta. Jag har verkligen ingen lust att betala skatt till sådant taskspeleri.

 33. Lars Cornell

  Du #30 foliehatt är nog på rätt spår. Ta av dig hatten och lyft på mössan.

  Det är inte många jag känner igen på fotografiet av Fairtrans, men Mikael Karlsson står i mitten. Om det är signifikant då har inte den drivande gruppen avstamp i vetenskap och välstånd utan i grön politisk aktivism och extremism.

  Det är så de arbetar.
  Om du tar en grupp okunniga och talar upprepat om för dem att koldioxid är något farligt som vi skall jaga till varje pris. Förstärker det med beskrivning av vardagliga extrema väderhändelser som vi alltid haft, men talar inte om att det är det normala. Koldioxidens nytta omslutes med tystnad.
  Sedan frågar du gruppen, så som SOM-forskarna Holmberg och Weibull vid GU mfl gör i sina undersökningar, ”var anser du om koldioxid?” Då är svaret givet.

  Det SOM-institutet undersöker är i grunden inte svenska folkets åsikter utan hur framgångsrika olika påverkansgrupper är där SVT har obalanserat stor inverkan.

  Dessutom, och det är ännu viktigare, gruppen skall inte ta ställning till parisöverenskommelsen och klimatalarmismen. De är i stället utgångspunkter som inte skall ifrågasättas trots att mer än hälften av jordens befolkning inte står bakom dem. Dessutom är flera länder med Tyskland, med sitt katastrofala Energiewende i spetsen, på väg att ej följa avtalet eftersom de inte kan. Några länder har signalerat att de vill lämna överenskommelsen eftersom de inte förstod kostnad och konsekvens.

  Någon konsekvensanalys får gruppen inte befatta sig med.
  Det är systematiskt att i gröna prospekt och i synnerhet när ordet ’förnybart’ nämns saknas kvantifierad konsekvensanalys.

  Dessutom är de flesta i SD med >20% och dessutom ett stort okänt antal i andra partier motståndare till parisöverenskommelsen som de ifrågasätter och vill riva upp på grund av extrema negativa konsekvenser. Men det får inte nämnas eller beaktas inom Fairtrans.
  .

 34. #30, 31, 32, 33#

  Naturligtvis blir rådets medlemmar utvalda så att deras rapport blir starkt klimatalarmistisk. Läs hur det gick till i Frankrike när Macron tillsatte ett medborgarråd 2019:

  https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-535/#comment-453593

 35. Daniel Wiklund

  I boken Paket av Tage Danielsson läser jag om olika söndagar. Bl a Blå dunsters söndag. Där dagens text är Politik är det mjöligas konst. Där församlingen sjunger Det fordras list och ränker för att få folk att välja oss. Så mjöligt som vi tänker kan ingen annars välja oss. Det gäller ju att sälja oss. Eller Kappan efter vindens söndag. Där dagens text är Det är ett helvete när det är stiltje. Varför inte Lilla ljugsöndagen eller Stora ljugsöndagen. Vore bra om våra politiker inte tog sig själva på så stort allvar. Texten till Stora ljugsöndagen är Lögnen är vackrare än sanningen och framför allt roligare. Församlingen sjunger När sanning liksom inte duger blir allting bättre om man ljuger. I livets stora centrifug är mjölken sanning, grädden ljug. När det kniper får man väl ta till med Klämkäcksöndagen.

 36. Minns ni de där ”Putinpriserna” som de rödgröna åstadkom genom obligatorisk inblandning olika saker som säd, oljeväxter och djurrester från hela världen? De visade sig vara möjligt att eliminera putinpriserna genom att sänka inblandningskvoten. Och ja, Putin sitter fortfarande kvar.

  Hur som helst så läste jag någonstans att Fit55 tyvärr innebär att man måste höja koldioxidskatten med c:a 40% till 2030. Så då blir det väl nya putinpriser på drivmedlet igen? -:( .

 37. länk till ovan https://klimatupplysningen.se/putinpriser-nej-priset-pa-drivmedel-ar-framst-en-foljd-av-klimathysterin/

 38. Lars-Eric Bjerke

  Dieselpriser
  St1 säljer idag sin vanliga diesel som enligt hemsidan har ”en stor andel biokomponenter” utan att ange mängden för ca 18,40 kr/l. I varje fall i Göteborg säljer man på 9 mackar RE+ med ”garanterat minst 50 % biokomponenter” för ca 18,80 öre/l. Man kan undra varför priset på diesel var fyra kronor högre innan man vid nyår sänkte kvotplikten från 30,5 % till 6 %.

 39. Ann lh

  #8 Christer J.
  Vill bara instämma! Ian Plimer har berikat den som så vill med ett antal böcker som breddar klimatfrågan, ofta dessutom med en skön glimt i ögonvrån.
  Green Murder är upplysande och inte sällan lite roande.

 40. Karl Erik R

  #38 Lars-Erik Bjerke

  ST1 diesel RE+ innehåller ca 6 % FAME och ca 48 % HVO. Okänt hur de kan sälja den för samma pris som låginblandad diesel när HVO kostar flera kronor mer, när den säljs separat.

  Denna diesel RE+ byts mot E85 som har blivit en marginell produkt då nästan inga etanolbilar säljs längre.

 41. Ivar Andersson

  Idag är priset på HVO cirka 22 kr per liter dvs samma som vanlig diesel före årsskiftet. Efterfrågan på HVO100 har tydligen minskat så mycket att priset har sänkts rejält.
  Inblandning av råvaror, som blir bristvaror, är bara gynnsamt för producenten men inte för konsumenten. Klimatet påverkas ej mätbart.

 42. Anders

  De fyra första ”EU-målen” är i mina ögon uppenbart kommunistiska. Endast de två sista är realistiska.

  Vänd därför på steken och börja jobba med verkliga problem istället påhittade!

 43. Berra

  Märkligt att detta har seglat under radarn en hel vecka utan att media tagit upp det (eller egentligen inte då grodan inte är färdigkokt.

  Nu ska batteribilarna betala för sina CO2-utsläpp.
  Kommer nog att bli populärt…

  https://carup.se/chocken-elbilar-ska-fa-co2-utslapp-per-km/

 44. Berra #43
  Klart som korvspad att det blir populärt, i Bryssel alltså. Idag fungerar systemet så att kommissionen fastställer en utsläppsgräns som en tillverkares fordonsflotta jämförs mot, ligger den flottan över gränsen får tillverkaren betala en avgift och nu ska alltså elbilarna också in i systemet, för ingen har väl på fullt allvar trott att kommissionen skulle skjuta sig själva i foten genom att frivilligt avsäga sig den slanten, den går nämligen rakt in i kommissionens budget. Vi har blivit lurade som vanligt, dom skulle ju inte ha nån beskattningsrätt.

 45. Berra

  #44:

  Då saknas bara att mp:s förslag om att fordonskatten ska baseras på fordonets vikt för att ta död på batteribilarna:)

 46. Christian H

  #Berra och #Håkan Bergman
  Fordonsskatten var från början tänkt att finansiera vägunderhållet. Beskattningen var progressivt utformad så att tyngre fordon betalade proportionellt mer i förhållande till sin tjänstevikt. Man har beräknat att vägslitaget är ungefär proportionellt mot kubiken av vikten, så att en dubbelt så tung bil anses öka vägslitaget 8 gånger. Om man, fullt realistiskt, antar att en elbil väger 26% mer än motsvarande bensinbil blir resultatet att elbilen orsakar dubbelt så stort vägslitage som bensinbilen. Därför vore det mycket rimligare att elbilsägarna fick betala 100% mer i fordonsskatt. Nuvarande system med att elbilarna bara betalar 360 kr i fordonsskatt är orimligt, då motsvarande bensinbil kan ha en skatt på 10000 kr de första åren. Man stjäl från de fattiga och ger till de rika. Hur är det egentligen ställt med solidariteten med de mindre bemedlade?