Energipolitik på villovägar

elanvandning sverige

Klimathysterin har gett oss en energipolitik på villospår. Ett mardrömsscenario.

Svenska Kraftnät (SVK) har gjort en uppdaterad rapport om framtidens elförsörjning – Långsiktig Marknadsanalys (LMA). langsiktig-marknadsanalys-2021.pdf (svk.se)

Den svenska energipolitiken är resultatet av  inkompetens, önsketänkande och fanatism. Det är hårda ord, men den här rapporten bekräftar det omdömet. SVK är den myndighet som varnat för den här situationen i åratal och är troligen överrumplade av den snabba ökningen av förväntat elbehov.

Om kontentan av LMA 2021 når en bredare allmänhet kan ansvariga politiker och myndighetschefer börja röja ur sina tjänsterum. De skulle åka ut med vindens hastighet. Det kommer förstås att bli dyrt att försörja den så kallade elefantkyrkogården. Men det är nödvändigt!

Vi lever i ett märkligt land på många sätt. Besatta av en tro att människan kan styra klimatet ska vi elektrifiera allting utan eftertanke och konsekvensanalys. Vi ska byta ut hela vårt elsystem till ett nytt, som inte kan klara grundläggande behov i ett utvecklat högteknologiskt samhälle samtidigt som vi ska dubbla elanvändningen. Omfattningen av koldioxidens klimatpåverkan är en obevisad hypotes och omställningsåtgärderna är meningslösa och helt utan klimateffekt. Ändå driver hypotesen världens ledare till dessa åtgärder i vår del av världen. Manifesterat i president Bidens klimattoppmöte nyligen.

Liknande åtgärder pågår dock  inom EU och Nordamerika. Kina däremot ökar sina utsläpp dramatiskt och startar nya kolkraftverk nu och fram till 2030 i en rasande takt. Deras utsläpp av koldioxid kommer att öka i proportion till detta. Jämfört med Kina och ett antal andra länder verkar det som att västvärlden lever i ett parallellt universum med en religion som hyllar självskadebeteende och där man inte insett att ökande CO2-utsläpp är ett globalt problem om det nu överhuvudtaget är ett problem på annat sätt än att de fossila bränslena är ändliga resurser.

https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2021/02/China-Dominates-2020-Coal-Development.pdf

Nu är det som det är och SVK har analyserat hur framtiden kan komma att se ut. Analysen studerar olika alternativ:

SF = Småskaligt Förnybart  Lokala lösningar. Solkraft med batterilager och liknande.
FM = Färdplaner Mixat       Branschernas indata.
EP = Elektrifiering Planerbart   Kärnkraft finns kvar i någon omfattning.
EF = Elektrifiering Förnybart     Kärnkraften borta. 100 % förnybart.

Rapporten är på 118 sidor och vi får koncentrera recensionen till det scenario som är politikens inriktning. Alltså alternativ EF. Det borde leda till folkstorm nu, men den kommer säkert när sjok av abonnenter måste acceptera att bli bortkopplade eller att en eller upprepade blackouts inträffar med tidskrävande återstarter.

De två flitigast använda orden är flexibilitet och utmaning

Flexibilitet betyder att en ansenlig del konsumenter frivilligt genom incitament eller tvång blir utan ström vid toppbelastning i nätet och import inte finns tillgänglig eller att nätkapaciteten fallerar. Utan flexibilitet i elanvändningen visar scenarierna på effektbrist redan 2035 och situationen blir ohållbar 2045. Effektbrist kommer att leda till att kunder inte kan använda el när de vill till konkurrenskraftiga priser. Sammantaget visar analyserna att Sverige blir helt beroende av flexibel elanvändning och import från grannländer under ansträngda timmar vid så hög elektrifiering. Men grannländerna satsar också på vind och sol, så det är långt ifrån säkert att någon produktionskapacitet finns att importera. Räcker inte detta till måste elförbrukning kopplas bort i elområdet. Manuell bortkoppling av elförbrukning har hittills aldrig gjorts i vårt land.

Utmaningar kallas allt som det inte finns lösningar på idag eller att det inte blir så enkelt  att få medborgarnas acceptans för nödvändiga inskränkningar i elförsörjningen jämfört med det vi är vana vid.

Här är grundförutsättningarna. Avser Elektrifiering Förnybart.

Svensk elproduktion / kraftslag MW installerad effekt

elproduktion sverige

Den stora andelen förnybar energi i form av vindkraft och solkraft ger en verkningsgrad på endast 32 procent av installerad effekt enligt analysens data. Solkraft ger ju faktiskt noll nattetid och väldigt lite över huvud taget på vintern. Det är väl ändå förhoppningsvis otänkbart att fortsätta subventionera solkraft i ytterligare 30 år. Kärnkraften är borta 2040. Notera att med 100 procent förnybart är installerad effekt 2,3 gånger effektbehovet vi topplast och det saknas ändå 28,4 GW. Systemet enligt grafen levererar 17 procent säkert tillgänglig effekt. Blackout utan flexibilitet inräknad eller import. (Alla grafer i den här artikeln är från SVK:s rapport. Linjediagrammet med SVK:s tabelldata.)

Här kommer den verkliga utmaningen in.

effektbalans

Den här informationen är ju explosiv. Tänk om någon journalist orkat läsa utredningen. (Heder åt Peter Wennblad i SvD som har gjort det). Klartext att utan flexibilitet har vi en effektbrist en normalvinter på 28400 MW. Lite mer än den totala topplast vi är dimensionerade för idag. Grafen visar att det fattas 6800 MW en normalvinter trots att abonnenter stängts av från 21600 MW i flexibilitetens namn. Residuallasten definieras som differensen mellan simulerad elanvändning inklusive eventuell flexibilitet och elproduktion från vind – och solkraft exklusive eventuellt spill. (Observera att MW och GW blandats).

Det ingår i planen att hoppas att det finns tillgänglig produktionskapacitet att importera. Vi har visserligen kablar som kan klara 11700 MW import, men då får vi också hoppas de matchar den eventuellt tillängliga importkapaciteten. Med traditionell metod utan flexibilitet inräknad ger ett extremt stort importbehov vilket ytterligare visar på behovet av flexibilitet i elanvändningen. Alltså stäng av strömmen för tillräcklig många för att kraftsystemet inte ska braka samman.

Stängningen av kärnkraft och revisioner i kvarvarande reaktorer och arbeten i nätet som reducerar överföringskapacitet gör att det blir problem med otillräcklig effekt även sommartid i södra Sverige redan idag.

Vätgaslagring och förbränning beskrivs som nyckelkomponenter i detta framtida ödesscenario. Samtidigt vet vi att vi i utgångsläget 2021 helt saknar både tekniska lösningar och därmed också ens något embryo till lösningar i full driftsskala för framställning och lagring av vätgas i de kopiösa mängder som det handlar om. Proportionerna och volymen på ett vätgaslager för 14 dagar som nämns i rapporten är så enormt att kan ingen ens kan ha tänkt på det.

Samuel Furfari har gedigen erfarenhet både av tekniken och EU-byråkratin i Brüssel. Han är kritisk till att vätgas kommit upp som en räddningsplanka för den omöjliga vind- och solkraften eftersom frågan är utredd och avfärdad redan på åttiotalet med argument som inte lämnar något över för de som hoppas den tekniska utvecklingen ska rå på naturlagarna.
The hydrogen illusion: interview with Samuel Furfari on his explosive new book [GasTransitions] (naturalgasworld.com)

Den här hemkokta soppan är ett mardrömsscenario. Det här är det värsta alternativet. Elektrifiering Planerbart är lite bättre. De två andra klarar inte ens energimängden. Alternativet Småskaligt Förnybart innehåller en ansenlig del hembatterier för att lagra solel och att mängder av bilbatterier står till förfogande för nätnytta vid brist.

Vi fortsätter ändå på spåret Elektrifiering Förnybart då det verkar vara regeringens huvudspår.

Saxat ur rapporten. Någon tolkning behövs inte. (Våra understrykningar.)

Med ökat behov av el i kombination med en ökad andel icke planerbar elproduktion kommer flexibel elanvändning vara en nyckelfråga för att på ett kostnadseffektivt sätt möta utvecklingen. Elanvändningen behöver i större utsträckning anpassas till när produktion finns tillgänglig. Smart laddning av elbilar och lagringsmöjligheter i form av batterier skulle kunna bidra med flexibiliteten. Vätgaslager kopplat till industrier är ytterligare exempel där det finns stor potential för ökad flexibilitet. Även stora överskott av elproduktion behöver hanteras. Integration mellan el- och gas kan komma att spela en viktig roll. Detta i och med att gas kan produceras vid överskott av billig förnybar elproduktion och användas för att ersätta fossila bränslen i till exempel industri-, värme- och transportsektorn. Gasen kan även användas för att producera el under bristtimmar. Dock innebär omvandlingsstegen stora energiförluster.

Havsbaserad vindkraft får en stor roll. Men för att den ska vara möjlig ekonomiskt tänker man sig att SVK som har uppdraget att anpassa stamnätet för detta ska finansiera denna jätteinvestering via nättarifferna. En utmaning det också då både Baylan och Ygeman lovar att nätavgifterna ska minska som svar på folkets ilska.

I slutet av rapporten finns en gnutta hopp under rubriken Ytterligare systemutmaningar.
Sådana är det ingen brist på. SVK ska senast den 1 september 2021 redovisa vilka pågående och kommande satsningar på stödtjänster och avhjälpande åtgärder de har för att upprätthålla kraftsystemstabilitet. Det menas de utmaningar som intermittent elproduktion ställer till med. Åtgärder som rejäl baskraft som vattenkraft och kärnkraft inte behöver för att klara effekt, spänning, frekvens, rotationsmassa och anpassning av ledningsnät.

De slutsatser som dras i LMA är att med en ny elektrifieringsvåg när vårt energisystem ska ställas om till noll nettoutsläpp av växthusgaser leder till ett kraftigt ökat elbehov. Rapporten kan vara i underkant då osäkerhet råder om genomslag för elbaserad vätgas, omställningstakten och vägval för industrisektorn, digitalisering och effektiviseringspotential.

Scenarierna i LMA 2021 visar med skrämmande tydlighet att inte mycket blir sig likt. Elpriserna kommer att svänga mycket mer beroende på att vädret i stor utsträckning bestämmer variationen i elproduktionen.

Lite till som inte behöver tolkas. Det är tydligt nog. (Våra understrykningar)

Utvecklingen i scenarierna innebär ökade utmaningar med att balansera kraftsystemet samt upprätthålla kraftsystemstabiliteten och effekttillräckligheten. Förändringarna går fort, redan idag ser vi hittills sällsynta driftlägen förekomma i allt större utsträckning – en utveckling som alltså kommer att tillta framöver.

Om överföringssystemet inte utvecklas i takt med förändrade produktions- och förbrukningsmönster så kommer klimat- och energipolitiska mål bli svåra att uppnå och samhällets välfärd och utveckling kommer att försämras. Vi behöver arbeta proaktivt för att fortsatt säkerställa att kraftsystemet är hållbart, säkert och kostnadseffektivt.

En slutsats som låter som en vädjan om konsekvensanalys för de grandiosa målen som vi sätter för att vara bäst i klassen.

Läser man rapporten med våra ögon ser det ut som den är skriven med ambitionen att försöka få politikerna att vakna upp till verkligheten. Ett rop på hjälp utan att förarga uppdragsgivaren men ändå kunna peka på att man faktiskt talat om att det är på väg åt skogen med alltihop. I själva verket behövs det i stället några rejäla käftsmällar för de politiker som utan eftertanke och konsekvensanalys har satt Sverige i denna situation.

Vi vanliga elabonnenter gör klokt i att förbereda oss på att vi via smarta elmätare kan bli utan ström när som helst och att elräkningar vi klagat på kommer att få ett nostalgiskt skimmer när vi ser tillbaka. När vi tvingats på elbilar för inget annat finns att köpa får vi räkna med krav på att batteriet ställs till förfogande som en allmännytta!

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Att tala om detta för svenska medborgare, eller till de som är kapabla att läsa text som innehåller siffror, kommer säkert att innebära att bli klassificerad som ”klimatförnekare”.
  Andersson och Kälvemark kan därför räkna med att hamna på Ekengren Oscarssons SOM-lista över ”klimatförnekare”!
  Detsamma gäller alla de som läser detta och likaledes inser vad som kommer att hända om man inte snarast sätter in kompetent folk i ledningen för landets energiplanering.

 2. Det blir såklart en katastrof för såväl industri som enskilda människor. Och då är ändå inte alternativet med kallare klimat och ev slopad reglerkraft, dvs vattenkraft, analyserade. Något eller några år med utebliven eller begränsad tillrinning blir inte bara en katastrof, det riskerar blir dödligt för ett stort antal medborgare. Siste man har ingen lampa att släcka.

 3. Lars Thorén

  Det var ju ett smart drag att ”privatisera” och göra valet av så kallade ”elbolag” till en individuell grej. Många reflekterar över elpriset och snackar om att det är 30 öre och 50 öre och 80 öre per kWh. Egentligen spelar det ingen roll om det är 10 eller 80 öre från kraftkällan. Pålagorna gör elpriset skyhögt i alla fall. Framför allt nätavgiften som kommunala, statliga bolag kan ta ut utan incitament att effektivisera och spara. Bor man i lägenhet är inte den totala energiförbrukningen synlig på avgift eller hyresavi. Enbart den lilla individuella för den egna ytan. Den övriga bakas in i driftskostnaden och döljs i den allmänna kostnadsökningen. Bor man i villa är den desto mer förvirrande. Särskilt om man har delat upp elleveransen mellan ett elbolag och ett nätbolag. Det är inte många som kan reda ut vad det kostar per kWh för elförbrukning i detta fall. Om framtiden är fördyrad el, vilket verkar oundvikligt, kommer många att åka på en överraskning när de ser sina elkostnader. Dyrare el, högre räntor, höjda matpriser och allmän åtstramning av offentliga och privata löneökningar kommer att göra många förhoppningsfulla ungdomar och oss andra lite fattigare i framtiden. Vart leder det politiskt?

 4. mattias

  Några journalister verkan ändå något yrvaket inse att vissa saker helt enkelt inte är realistiska (försäljningsförbud för fossildrivna bilar 2030):
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/X8PlO7/klimatminister-bolund-ar-en-politisk-sol-och-varare

 5. Lars Thorén

  Idag kl halv nio står vindkraften för 2,2 % av totala elproduktionen. Snart har vi 198 stycken 350 meter höga vindelgeneratorer utanför Arkö!

 6. Ann+Löfving-Henriksson

  Igår fick Sverige ”stoltsera” med att vara ett särskilt utvalt land i FBIs kamp mot den internationella brottsligheten. Inrikesministern som just fått en rejäl käftsmäll pöste av stolthet över sitt land och medias allkunniga pk-reportrar blev tagna på sängen. Platt fall! Väl att vi har FBI!
  När det gäller vår energiförsörjning finns det inte något motsvarande FBI att hålla i handen. Såväl USA som EU och Storbritannien har tappat fotfästet och går en mörk, grön framtid till mötes.
  Vissa inhemska Akademier marknadsför sig dock som en kraft att ge vederhäftigt, jordnära stöd i särskilda frågor.
  Är IVA, Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien ännu någorlunda fri eller har den politiserats som det mesta? Såg just att klimatpolitiska rådet är representerat i denna fria(?) akademi.
  Evert A. och Mats K., än en gång stort Tack för era Fria Ord!

 7. Ann+Löfving-Henriksson

  Igår fick Sverige ”stoltsera” med att vara ett särskilt utvalt land i FBIs kamp mot den internationella brottsligheten. Inrikesministern som just fått en rejäl käftsmäll pöste av stolthet över sitt land och medias allkunniga pk-reportrar blev tagna på sängen.
  Platt fall! Väl att vi har FBI!
  När det gäller vår energiförsörjning finns det inte något motsvarande FBI att hålla i handen. Såväl USA som EU och Storbritannien har tappat fotfästet och går en mörk, grön framtid till mötes.
  Vissa inhemska Akademier marknadsför sig dock som en kraft att ge vederhäftigt, jordnära stöd i särskilda frågor.
  Är IVA, Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien ännu någorlunda fri eller har den politiserats som det mesta? Såg just att klimatpolitiska rådet är representerat i denna fria(?) akademi.
  Evert A. och Mats K., än en gång stort Tack för era Fria Ord!

 8. Lasse

  Svetsaren talade nyss om att han bygger ett nytt samhälle som skall klara klimatet!
  Kanske är han ledig eftersom ström saknas?
  Vind nu 344 MW av 10 000 installerad.

 9. Simon

  #8 Lasse
  Jordklämman har lossnat. 😉

  Mkt bra och genomlysande artikel. Tack för den Evert och Mats.

 10. Simon

  #4 Mattias
  Ja ett litet fall framåt möjligen men Kadhammar skjuter som vanligt utanför målet. Frågan han ska ställa är inte var boende i hyreshus ska ladda sina bilar när laddstolpar saknas. Frågan är varifrån strömmen till de eventuella stolparna skall komma ifrån.

 11. Daniel Wikund

  I dagens kurir läser jag att ”Hamnen i Luleå kan bli basen för vätgasfabrik”. ”Nu lanseras nästa steg mot fossilfria samhället. En vätgasfabrik i närheten av Luleå hamn för tillverkning av fossilfritt fartygsbränsle”. Projektet finns redan, kallat Botnialänken. Elen kommer att hämtas från antingen vindkraft eller vattenkraft. Projektet har sökt stöd från IPCEI, en EU-mekanism för att främja investeringar i gränsöverskridande forsknings och industriprojekt av särskild betydelse för europeisk utveckling. Vätgasteknik är en av 6 prioriterade industrisektorer. Det kommer att kosta uppåt 2 miljarder kronor. Hamnchefen i Luleå säger ”Vi tror att idén som sådan är hållbar”. Det låter mycket förtroendeingivande. El har vi ju så det räcker och blir över. Hållbart är ju ordet för dagen. (ibland önskar man att somliga kunde HÅLLa käft istället.)

 12. Staffan Wohrne

  Skrev för en gångs skull ut fakturan från Eon vad gäller elnätsavgifter. Så här såg det ut för maj:

  Månadsabbonemang: 266,25 kr (bor i en liten villa)
  Elöverföring: 14,40 öre/kWh
  ENERGISKATT: 44,50 öre/kWh
  är det så här vi elanvändare subventionerar vindkraftutbyggnaden?

 13. Lasse

  Bolund talar nu om satsningar som ger jobb.
  Allt skall drivas av vindkraft-främst havsbaserad sådan.
  Elen från dem kostar 4 SEK per KWh.
  Om vi är lika effektiva som Amerikanarna.
  https://wattsupwiththat.com/2021/06/08/blocking-the-wind/

  Lite oups så blir det dyrare 😉

 14. Ivar Andersson

  ”Flexibilitet betyder att en ansenlig del konsumenter frivilligt genom incitament eller tvång blir utan ström vid toppbelastning i nätet och import inte finns tillgänglig eller att nätkapaciteten fallerar.” Tidigare hette det smarta elnät men det duger tydligen inte längre när efterfrågan på el ska anpassas till produktionen.

  Effektbrist blir stopp för nya jobb i Nynas
  https://klimatsans.com/2021/06/08/hot-om-stromavbrott-blir-stopp-for-nya-jobb-i-nynas/
  I vintras stoppade Holmen en pappersmaskin pga oacceptabelt elpris.

  Sommaren 2020 fick kärnkraftverk återstartas tidigare än planerat pga effektbrist.
  Konsekvenserna av den gröna energipolitiken dyker redan idag upp då och då och det lär inte bli bättre framöver.

 15. Ivar Andersson

  #11 Daniel W
  ”En vätgasfabrik i närheten av Luleå hamn för tillverkning av fossilfritt fartygsbränsle”.
  Duger inte vinddrivna fartyg? 🙂

 16. Jan

  Snart kommer svenskarna den hårda vägen äntligen lära sig skillnaden mellan effekt och energi samt hur dessa begrepp förhåller sig till varandra. Den svenska journalist och politikerkår får dock betraktas som hopplösa fall.

 17. Ivar Andersson

  Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman borde utnämnas till effekt-, energi- och digitaliseringsminister så att han inser skillnaden mellan effekt och energi.

 18. Lennart Svanberg

  DN skriver idag, som vanligt, att nu har vi extremvärme på grund av klimatförändringar. Dock stannar jag till vid sista meningen som borde få de mest inbitna CO2-jägarna att inse att den medicin som utfärdas ej fungerar. Citat från Michael Tjernström:

  ’– Men jag är lite besviken på att det inte har hänt något. Det är bara att titta på kurvan på hur koldioxidutsläppen ökat sedan mitten på förra seklet. Det finns i stort sett ingenting som tyder på att vi lyckas komma tillrätta med det här problemet.’.

  Trots säkert miljonen vindmöllor, solceller så fort det finns en ledig yta och förbud mot plastsugrör (den är nästan roligast) så bryr sig inte moder natur särskilt mycket. Om man slår huvudet mot en sten tillräckligt länge, kommer den till slut att gå sönder eller blir du hjärnskadad först?

 19. Simon

  #18 Lennart
  Det är därför det borde vara obligatoriskt för journalister och politiker att alltid bära hjälm. Förutom att man oftast är uppe i det blå och cyklar så är det många stenar på vägen.

  Dessutom kan det ju också finnas hackspettar…

 20. Lasse

  #18
  Michael Tjernström är expert på gränsskikts- meteorologi i Arktis.
  Just idag går luften i Arktis över nollan-vintern är över.
  En sträng vinter som skapat ovanligt mycket is där uppe.
  Nån som vågar gissa hur temperaturen kommer att utvecklas under sommaren där uppe?
  Jag gissar att denna kurva maxar kring 2 grader och är relativt stabilt mellan 0 och 2 grader fram till 15 Augusti.
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php
  Oddsen för detta är extremt låga!
  Stabilt sen 1958!
  Trist utveckling för en klimatalarmist!

  Centern stoltserar i debatten över sin satsning på vätgasen-de får få partier emot sig!
  Förnekaren(som såg vätgasen som utopi) är fullt sysselsatt jaga förnekare som inte ser att isen smälter i Arktis!
  Vi lever i en väldigt unik period!

 21. pa

  #17
  Spelar ingen roll vad de titulerar sig med. I slutändan är det det en person gör som avgör. För mig är han liksom övriga ministrar en inkompetensminister.

  När någon av dem öppnar munnen hoppar det enbart ut grodor. Just nu hoppar dessa grodor runt överallt och kväker, hållbar, förnybart, co2-neutralt, klimatsmart med ett brunt innehåll förpackat i gröna paket.

 22. Björn

  Ja, det lär nog bli en kollision på toppnivå. Alltså mellan regeringen och dess egen myndighet SVK. Vi får hoppas på, att efter att röken har skingrats, att man kommer till sans och inser att kärnkraften måste vara kvar och att Ringhals 1-2 sätts i bruk igen. Vidare, att en omedelbar planering för nya reaktorer sätts igång. Med tanke på att vi nu samtidigt sannolikt går in i nedkylningsperiod som sträcker sig över 2050, borde väl ”försiktighetsprincipen” och ”ansvarsprincipen” tillämpas om inte vårt land skall genomgå en destruktiv utveckling.

 23. Magnus

  Såg Bolund i riksdagsdebatt. Han tjatar om att vi måste ha förnybart. Jag tror många väljare inte kan skilja på förnybart och fossilfritt. Inte politiker heller eftersom de inte bemöter honom. Sverige är fossilfritt sen länge. Han borde säga att han vill byta ut kärnkraften mot väderberoende el. Räddningsplankan är vätgas. Men det kommer kosta att framställa vätgas även med vindkraft och elöverskott. Vindkraftverk har driftskostnad och det är inte överskott när all el används till vätgasframställning.

 24. Lennart Svanberg

  #19 Simon – klockrent 🤣

 25. Lennart Svanberg

  Åh så är en ny rapport ute som varnar för jordens undergång.. Europeiska forskare varnar för havshöjningar:

  https://www.aftonbladet.se/a/R9vR8d

  Att ingen av dem ’åtgärder’ som gjorts de senaste 30 åren har haft någon som helst effekt bryr man sig inte om utan samma otäcka medicin, dvs helst stopp för all mänsklig aktivitet, skall göra att vi når nirvana så att naturen slutar att förändras.

 26. Lasse

  #25
  Det var en fint färgad bild som målas upp-med mest rött vid Nederländerna-Check på det:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=150-001

  Periodisk trend med max kring +2,4 mm/år som uppnåddes 1910 och 1980-nu minskande trend.
  Rött ger oss +0,8 m-om inget görs!
  10 mm/år krävs för detta , trenden måste vända och accelerera. Beprövad vetenskap hos Kungliga akademin
  Eller snillen spekulerar?

  Trovärdighet NOLL!

 27. Håkan Bergman

  Lasse #26
  Krävs lite trixande för att få upp den kompletta bildtexten, men får man väl upp den så framgår det att det handlar om RCP8.5, igen! F.ö. så verkar det vara värre än jag trott, ja kvällstidningsjournalistiken alltså.

 28. Lars-Eric Bjerke

  #20 Lasse

  Sommartemperaturerna i Arktis har varit stabila men vintertemperaturerna har stigit med 5-6 C sedan 90-talet.
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n_anomaly.php

 29. Daniel Wikund

  # 38 Lars-Eric B Det är glädjande nyheter att vintertemperaturen har stigit i Arktis. Det tycker väl du också. Det är märkligt att värmen ska förknippas med sämre tider. Det finns mycket mycket större problem på andra områden än hur temperaturen utvecklas i Arktis. Den kan vi ändå inte påverka.

 30. En annan

  Kanske en omändring av betalsättet för den el ett hushåll förbrukar, dvs. att förskottsbetala för den tänkta förbrukningen vara en bättre lösning?
  Då kan man ju inte klaga om man har betalat för lite innan köldknäppen kom, som alla visste lurade runt hörnet, som de i Texas i februari…
  Sverige styrs just nu av den mest inkompetenta politiska adeln någonsin, ta höjd för det!

 31. J T

  Det kanske mest knäppa i allt detta är att ju att det uttalade syftet att minska CO2 utsläppen från elproduktion motverkas med denna politik. Ju mindre kärnkraft och ju mer vind och sol så ÖKAR CO2-utsläppen per kWh.

  Vi får alltså ett system som är funktionsmässigt sämre, dyrare, och ger mer CO2utsläpp.

 32. Mats Kälvemark

  #31 JT
  Spot on!!
  Det är det som är det infernaliskt idiotiska.
  En meningslös jakt på CO2, där det enda som är bevisat genom observationer i verkligheten är att klimateffekten är väsentligt mindre än i IPCC:s modeller. De är därmed falsifierade. Och så det av MP-politik drivna beslutet att lägga fullt fungerande, helt CO2-fri kärnkraft, senaste exemplet Ringhals 1.
  Om vi stänger Sveriges alla CO2-utsläpp (en dryg promille av de globala) så blir med IPCC-matematik temperatureffekten minus två tusendels grader till år 2100. Försumbart! Men med drakoniskt negativa effekter på välfärden i Sverige! Hjälp till att få ut detta faktum till politikerna av alla färger!