Den försummade ytvattentemperaturen

Gästinlägg av Tage Andersson
Klimatdebattens viktigaste parameter är den globala medeltemperaturen. Den är medelvärdet av den marknära luftens temperatur över hela globen och brukar ges för månaderna och året. Beräkningen av den är komplicerad och i vissa avseenden godtycklig. Mätpunkterna är ojämnt fördelade över klotet, man mäter över olika underlag, observationstekniken ändras med tiden, bearbetningsmetoderna är nationella osv. Haven täcker 70 % av klotet och där blir observationerna glesare eftersom de flesta måste göras från fartyg. Observationstekniken blir också annorlunda än över land. Det finns också otillgängliga områden, som öknar, berg och polarområden där observationerna fortfarande är få. Från polarområdena finns knappast några observationer före år 1950. Den geografiska täckningen är bättre från satellitdata, men där tillkommer andra problem. Satellitdata finns endast efter år 1978.
Det är alltså inte frågan om en enkel, rättfram beräkning av ett medeltal. Man tvingas till en massa antaganden, som kan vara godtyckliga. En olycklig omständighet är att dominerande ansvariga för dessa beräkningar, som Jim Hansen vid Goddard Institute for Space Studies och Phil Jones vid University of EastAnglia, är utpräglade aktivister. Rimligtvis borde dessa personer betraktas som jäviga i klimatfrågan. De historiska data som dessa institut publicerar tycks ständigt modifieras. I och för sej är det inte orimligt att metodiken för att ur nog så osäkra rådata beräkna representativa värden förbättras, s.k. homogenisering. Anledning till misstankar är att äldre värden tenderar att sjunka och yngre att stiga så att temperaturökningen med tiden växer.
1
Havens ytvattentemperatur borde vara ett bättre mått på klimatet. För att mäta luftens temperatur måste en rad försiktighetsmått iakttas. Instrumentet måste skyddas för strålning och ventileras. För att få representativa resultat måste också omgivningen beaktas. Närbelägen bebyggelse skapar värmeöar. Lufttemperaturen har en daglig gång som kan vara stor och är svår att ta hänsyn till om man bara har ett fåtal observationer per dygn. Mätteknik och observationstider ändras med tiden.Det är enklare att mäta en vätskas temperatur. Eftersom dessutom globen till 70 % upptas av hav borde havsytans temperatur ge ett bättre mått på klimatet. Havsytans temperatur har en obetydlig dygnsvariation och påverkas inte av växlande bebyggelse. Frånsett att observationerna blir få erbjuder kartläggning av den dock svårigheter. Yttemperaturen mättes fram till andra världskriget främst med hinkmetoden. Vatten samlades upp med en hink och temperaturen mättes. Först saknade hinkarna isolering, senare infördes sådan Metoden gav något för låg temperatur. Under kriget övergick man till att mäta vattnets temperatur i kylvattenintaget eller med sensorer på skrovet. 1900-talets temperaturökning blir mindre efter korrektion för metodikändringen. Smith and Reynolds, 2002. Dessa instrumentella svårigheter är dock mindre än för luftens temperatur över land.
2
Havsvattnets större termiska tröghet borde medföra att ytvattnets temperaturer varierar mindre än luftens över landytan och svängningarna borde komma efter landluftens Havsytans temperatursvängningar tycks också mindre än landluftens, men skillnaden mellan dem ligger omkring noll fram till 1980. De tycks också svänga i takt. Efter 1980 blir det annorlunda. Bägge stiger, men havsytans mycket långsammare än landluftens. Fortfarande tycks svängningarna samtidiga. De senaste åren har stegringen upphört för bägge, men landluftens temperaturhöjning efter 1980 är dubbla ytvattentemperaturens. Inte underligt att aktivisterna föredrar landluftens temperaturer. Det ligger nära till hands att tillskriva skillnaden den ständigt växande bebyggelsens värmeöar.
Havsytans temperaturstegring 1910-1940 är större än den 1970-2000. Om man antar att större delen av uppvärmningen 1970-2000 beror på koldioxiden måste man medge att andra minst lika stora faktorer var verksamma 1910-1940 eftersom koldioxidens ökning då var obetydlig. Enligt NCDC är den linjära ökningstakten för ytvattentemperaturen under 1900-talet 0,65oC/sekel mot 0,82oC/sekel för lufttemperaturen. Motsvarande data från CRU (Climate Research Unit, University ofEastAnglia) ger ungefär samma värden. Bägge instituten är ense om att landluftens temperaturökning efter 1980 är betydligt större än havsytans.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Jonsson

  Tack för en bra genomgång.
  Kan bara från min gotländska horisont konstatera att jag i mitten av 2000 talet ofta kunde se att grågäss, gravänder, tofsvipor och större strandpipare anlänt vid denna tid, ofta redan i mitten av februari. Nu de senaste åren har de lyst med sin frånvaro. tredje mars och våren tycks inte vara allt för nära förestående. Grågässen, tufast av den första vågen vårfåglar har dock kommit.

 2. Lejeune

  OT: Ett nytt ord ”Klimatmanipulering” lanseras i SVD:
   
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/klimatmanipulering-ar-snart-verklighet_7961936.svd
   
  Är inte detta ett klassiskt exempel på att ”låta dårarna sköta dårhuset”?

 3. bom

  #2 Ja Stiernstedt är inte en bit bättre än ”Blaffan”.

 4. Tack för bra sammanfattning Tage A. Givetvis borde man koncentrera mer resurser på att mäta havstemperaturen. Som någon här på bloggen sagt. ”Atmosfären blir så varm som haven tillåter”

 5. Lejeune.
  Läste artikeln. Otroligt korkat. Lekstuga med skattepengar. Varför tar man in sånt.

 6. Tege Tornvall

  Dagens tvåsidesartikel i SvD om olika tekniska sätt att minska CO2-utsläpp och -halt visar vådan av att dra absoluta slutsatser på så vaga grunder. Den inleds med påståendet att det kommer att vara 1 grad varmare till år 2036, framfört som ett faktum och en förutsättning för artikelns innehåll.
  Det hjälper inte om damerna Baltscheffsky resp. Bpjs lämnar sina tidningar. Nya skribenter träder i deras ställe som en självgenererande process. Av människan orsakad global uppvärmning är en livskraftig planta som horder av troende ständigt vattnar och gödslar – med andras pengar.

 7. Tege Tornvall #6
  Man frågar ju sig vad vi skall göra om det är en grad kallare 2036. Uppenbarligen kommer det inte att funka med att tillsätta mer koldioxid till atmosfären.

 8. LBt

  Lejeune #2,
  naturligtvis, bara att man tänker i dessa banor, söker metoder att manipulera klimatet, är skrämmande. Lika skrämmande är att vi redan genom vårt fossila bruk påverkar klimatet utan att veta med hur mycket och utan att veta vilka konsekvenserna det får om tex 100 år.
   
  För övrigt belyser Tage A delar av vad som naturligtvis är ett problem. Hur mäter man en global medeltemperatur? Och hur skall man tolka ett mått?
   
  Lufthavet är en lättrörlig massa med lågt värmeinnehåll, haven ett trögt värmemagasin. Vi lever i lufthavet, växtvärlden likaså och av historisk data vet vi att stora regionala klimatförändringar kan drabba regioners livsrum med avgörande betydelse för regionens livsförutsättningar. Det globala medelvärdet som vi är fokuserade på är rimligtvis betydligt trögare men ändå lättrörligt i förhållande till haven. Någon, jag tror Sten K, fällde för ett antal veckor sen kommentaren att jorden inte blir varmare än vad haven tillåter. Säkert en riktig värdering men påståendet har troligen sin riktighet bara över mångtusentals år, inte över 10 eller 100-tals.
   
  Hur är det tex med isbortfallet i Arktis? Det har varit exceptionellt de senaste 15 åren och forskarna uppskattar bortfallet till nära 10000 km3 de senaste 30. Detta motsvara ca 3*10^21 J, en aktningsvärd värmemängd som i det korta perspektivet framförallt bör drabba havens ytvatten och den jordnära atmosfären.. Räkna gärna på hur stor del av denna värmemängd som skulle kunna förklara 0,2 graders globalt temperaturfall. Därmed inte sagt att detta förklarar den eventuella platå man kan skönja de senaste åren.

 9. Tege Tornvall

  Perfekt. 7: Raggsockor, toppluva och åkarbrasor?

 10. inge

  ytvattnet värms  väl  mest av solen på kort sikt och på lång sikt också av luften 

 11. inge

  Så  eftersom kurvorna följs  åt  bör vattnets uppvärmning bero  på  solen 

 12. Ingemar Nordin

  Lejune #2,

  Jag har i och för sig inget emot utvecklandet för ”klimatmanipulering”. Tänker dock mest på teknik för att kanske styra bort otrevliga orkaner och stormar, eller för att locka fram regn i torra trakter.

  Men även om det skulle handla om klimatmanipulering och inte bara vädermanipulering så är det ju en sak att fundera på tekniker och en helt annan att tillämpa dem. Låt oss först se vad som händer om vi tillsätter lite mer koldioxid. Mycket tyder på att det blir bättre för så gott som alla

  Jag misstänker dock att klimathotarna bara kommit på ytterligare ett sätt att hota: ”Om ni inte avvecklar fossilbränslet omedelbart så kommer vi forskare och FN att se det som nödvändigt att tillgripa dessa medel!”

 13. Tege Tornvall #9
  Du gav mig just en idé för hur jag skall hantera en eller flera graders uppvärmning. Jag kommer helt enkelt att vid lämpliga tidpunkter minska min användning av de nämnda persedlarna och proceduren.
  Tänk om jag kunde få ett forskningsanslag för att utveckla dessa tankar och få dem publicerade i Nature!

 14. Lasse

  Ytvattentemperaturen är väl en utmärkt indikator på uppvärmningen. I alla fall där vi har ett varmt ytvatten med en gradient mot kallare vatten mot djupet.
  Här är väl de bojar som satts ut av betydelse. Dessa gav ju en annorlunda bild och resulterade i att havshöjningen justerades ner från 3 till 1,5 mm/år. Fungerar väl sen 2005?
  SVDs genomgång är väl ett bra sätt att förminska alla problem till en teknisk lösning.
  För er som ogillar detta (LBt) så kanske svarta vägar är ett bekymmer och vita tak lika så. Manipulation? Eller eruptiv svaveltillsats i atmosfären.

 15. Hans H

  Det känns verkligen tryggt att veta att politikerna nu kan ta beslut om att utlösa artificiella vulkaner och liknande snart.Den samlade visdomen i FN och EU finns ingen anledning att ifrågasätta.Bara dom inte tillsätter nån etisk kommite nu som försenar nödvändiga åtgärder.Klimatforskarna har gått in i den militanta fasen.

 16. Mikael

  Hans H, #15. Politiker vet ingenting. De har hittat på klimathotet! Har inte myntet fallit nere ännu? CO2 har INGEN effekt på klimatet. Iallafall INTE uppvärmande. Vattenånga och CO2 avkyler Jorden.

 17. Hans H

  Oj..Tack Mikael….jag måste markera hårdare när jag är sarkastisk 🙂 Det har ramlat ned många poletter här….inget i närheten av de miljoner som ramlar ner över vulkanbyggarna i Linköping dock 🙂

 18. Peter Stilbs

  Om geo-engineering – jag skrev ett inlägg här för ett par år sedan
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/11/01/geo-engineering-var-tids-mad-science/

 19. Iven

  Hans H # 15:
   
  ”Klimatmanipuleringsforskarna” finns på betydligt närmare håll än hos EU och FN! På universitetet i Linköping!
  <där finns ”klimatforskaren” Björn-Ola Linnér, som – enl. Jenny Stiernstedt på SvD – redan idag kan lista ett imponerande antal möjliga åtgärder mot den sedan 15 år uteblivna, men 2036 återkommande globala uppvärmningen: Artificiella vulkanutbrott, rymdspeglar, CO2-dammsugare, mekaniska träd, vitmålade tak, ljusare moln och hav. Åtgärder, som man förutsätter att de kommer att beröra oss alla.
   
  Klimatmanipuleringsteamet vid Linköpings Universitet vill nu dra igång sina studier och satsningar med namngivna deltagare tekniksociologen Anders Hansson, kommunikationsforskare Victoria Wibeck och klimatforskare Björn-Ola Linnér.
   
  Jag kommer helt osökt att fundera över ifall beslutet att stänga dårhusen en gång för länge sedan, verkligen var så klokt. Sådana kan ju behövas, ifall den globala temperaturen skulle ha stigit 2036 med 1 grad av helt naturliga orsaker. 🙂
   
   
   
   

 20. Hans H

  Nykter betraktelse Peter. Helst vill man ju slippa den diskussionen på ena sidan en yster hop i klimatpanik och på andra sidan en växande chemtrailsrörelse som fotograferar varje avgång till Las Palmas och tolkar igång på alla cylindrar.Det debattklimatet gör ju att man känner sig som statist i ett avsnitt av Arkiv X.

 21. Slabadang

  Klimatvetenskapens huliganer!
  M Mann är ute och pratar på sig igen. Inför sin okritiskt följande fårskock på AGU är han trygg och kan presentera vilket klimatvetenskaplig sörja som helst. Det var bara ett problem …. S McIntyre satt i publiken, och avslöjar ett nytt trick ”to hide the decline” där M Mann inte tagit med de sista åtta årens tempdata och dessutom visar upp äpplen och påstår att de är päron. Mann är så klumpigt uppenbart partiskt oseriös att han utgör ett vandrande stort skämt och är ett gigantiskt blysänke för vetenskapens rykte och varumärke.
  Klimatvetenskapen måste ryckas ifrån sin vetenskapliga status. Den har totalt ballat ur och domineras av pseudovetenskapliga aktivistiska ”drama queens” som kläcker ur sig precis vad som helst. ”Greenpeacepseudovetenskap”.
  McIntyre is back!!
  http://climateaudit.org/2013/03/02/mikes-agu-trick/

 22. Hans H

  Iven…hos forskarna kan man ju i.a.f. spåra ett rationellt skäl..pengar. Vad anslagsbeslutande organ har för skäl vill man ju inte veta.

 23. Hans H

  Slabadang den föreställningen av Mann var ju fullt i klass med min självdeklaration. 🙂

 24. HenrikM

  Slabadang #21
  Jag läste kommentarerna till CA-artikeln. Det finns en med signaturen Nick Stokes som försvarar Mann. Men hur kan man? Om jag föstår det rätt så tycker han det är ok att manipulera/inte använda senate tillgänliga data om det ”bara” är en presentation och inte en vetenskaplig rapport. Jag har bara ett ord… osannolikt! Jag tycker det borde vara tvärtom, i en vetenskaplig rapport kan man ju skriva vad som helst, vetenskapen kommer förr eller senare rätta till felet. Men i en presentation så finns ju ingen ”opposition”, då bör man vara mer försiktigt! Jag kanske tänker fel!

 25. Slabadang

  Henrik M!
   
  Nick Stoke och Thomas P måste vara enäggstvillingar ?

 26. Det skall bli spännande att se om TP rycker ut till Manns försvar den här gången också. samt vilken taktik han använder.
  Blir det Plan A, Mann hade helt rätt, vilket styrks av nåt babbel på SkS, eller blir det Plan B, Mann har inte gjort detta, vi har bara en utsaga av oljeindustrins hantlangare som påstår det.

 27. Pelle L

  Perfekt #26
   
  Det här blir inte lätt att slingra sig ur.
  Jag tror snarare på Plan C: Titta en skock fåglar.
   
   
  Förresten, har du fått något svar på din fråga om demonstrationen i NY city?
   

 28. Argus

  Ahmen. Jag tror det var Perfa (Pehr Gyllenhamar) som tyckte att nog borde man få experimentra lite granna…….
   
  Och, jo, det borde man få. Lite grann. Men var vill man ha gränsen? För en tid sen såg jag idoga jobbare som – håll i er nu – målade berg vita i Anderna (!).
  Jahaja!
  Nog är det så att det ’medmänskliga’ engagemanget i att stoppa den ödesdigra globala uppvärmningen ger carte blanche för allehanda stolleprov. Och då grundförutsättningen är ’settled’ är det fritt fram att frammana allt möjligt skitdyrt och bortitok. Protagonisterna är ö-v-e-r-t-y-g-a-d-e om att deras hållning inte bara är beundransvärd utan också GOD.
  De anser att deras verkande är GOTT och bör prisas. Så illa tror jag att det är. De överväger ej kostnaden/insatsen/konsekvenserna.
  Efter allt detta kommer det behövas en Monumental Pysskologisk Marshallplan. För att hugsvala dem som gjort så illa för så många. De flesta har verkat i god tro. Men ändå förstört, rivit ner och förvillat. De ska ha sin behandling. Sen har vi dem som verkat i ond tro. De ska också ha sin kur.
  Ändå bär jag på ett slags hopp inför de nästkommande åren/decennierna!
   
  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning’.
   

 29. Ann L-H

  Först nu har jag läst Svd´s artikel om projektet klimatmanipulering på Linköpings universitet. Det framgick tydligt i höstas att en av Jacob Nordangårds tidiga handledare var Björn-Ola Linnér och att han med tiden ryggade tillbaka för all den klimatmanipulation Jacob grävde fram. Nog måste man  undra över hur ett sådant projekt som beskrivs i Svenskan kan ledas av personer som tagit del av Jacob Nordangårds avhandling.
  Men, respekten för Jacob Nordangård ökar än mer! 
   

 30. Gaupa

  Geoengineering är verkligen den galna konsekvensen av uppfattningen att människan påverkar klimatet.
  De höga kostnaderna för dessa projekt gör väl att de aldrig kommer att genomföras i någon större skala, men…som Ingemar Nordin i # 12 säger, det förstärker ”klimathotet”. Även tveksamheten till geoengineering gör ju det!
  http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_12_08_01_en.html&item=Infocentre&artid=26293
   

 31. ThomasJ

  A propos ’rörelsers’ förändrade inriktningar, verkanden & handlingar, läs- och tänkvärt här:
   
  http://news.investors.com/ibd-editorials-viewpoint/022713-646000-green-movement-policies-lead-to-death-misery-in-third-world.htm
   
  Mvh/TJ

 32. En ny idé till stolleprov:
  http://wattsupwiththat.com/2013/03/03/impractical-proposal-dry-ice-sequestration-on-antarctic-ice-sheets/
  Finns det ingen hejd på vilka idiotidéer som ”vetenskapsmän” kan vräka ur sig?

 33. PelleL#27
  Skrev ett svar igår som försvunnit och nu har blivit obsolet, varför jag istället presenterar denna nyhet, The Mann has spoken:
  http://bishophill.squarespace.com/blog/2013/3/4/mann-says-mcintyre.html
  I god TP-stil gör han ett mindre ”medgivande”, men ”glömmer” andra frågor.