Atmosfärens koncentration av koldioxid

Artikel av Wibjörn Karlén:
Inom kretsen av klimatalarmister framhålls koldioxid (CO2) som den stora faran för mänskligheten. Om en klimatkatastrof skall kunna undvikas anser dessa alarmister att tillförsel av CO2 till atmosfären måste upphöra. Dokumenterade variationer i atmosfärens koncentration av CO2 redan före den industriella revolutionen föranleder dock viss tveksamhet till att denna gas har den hävdade centrala betydelsen för klimatet och människans framtid.
Alarmister framhåller den sentida snabba ökningen av mängden CO2 i atmosfären som skrämmande. För det senaste tusentalet år visar IPCC-rapporter små förändringar i koncentrationen av CO2 (medelvärde ca 280 ppmv) fram till den industriella revolutionen varefter koncentrationen stigit i en allt hastigare takt till ca 385 ppmv. En skrämmande snabbt ökad koncentration av denna gas! Informationen är baserad på mätning av mängden CO2 i luftbubblor i iskärnor från Antarktis och sedan 1957 utförda direkta observationer av luftens innehåll av CO2 vid ett laboratorium på Hawaii. Data om CO2 från iskärnor har ifrågasatts då CO2 kan förflyttas i vertikal riktning i ett istäcke trots den låga temperaturen i Antarktis och det är därför inte säkert att data från iskärnor ger korrekt information. Ytterligare tveksamhet om den CO2-kurva, som IPCC stöder sina prognoser på, kommer ifrån en publicerad sammanställning av ett stort antal direkta observationer från början av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Dessa visar stor variabilitet i atmosfärens innehåll av CO2 och inte den jämna och, för det senaste 100-talet år, branta stigning, som data från iskärnor visar. Den snabbt stigande koncentrationen av CO2 är tillsammans med den kalkylerade effekten på klimatet av central betydelse för den skräck för CO2 som nu framhålls.
Läs mer:
Atmosfärens koncentration av koldioxid
Figur 1
Wibjörn Karlèn
Figur 1. Koncentrationen av CO2 i atmosfären i ett historiskt perspektiv har bestämts med flera metoder. Ofta refereras till studier av luftbubblor i iskärnor från Antarktis (röd prickad linje). Dessa studier visar små variationer fram till mitten av 1700-talet varefter koncentrationen stiger i en allt snabbare takt. En annan metod är baserad på att antalet klyvöppningar, de celler som reglerar en växts upptag av CO2, är relaterat till koncentrationen av denna gas. Den blå, heldragna linjen visar resultatet av en rekonstruktion av mängden CO2 sedan 900-talet. Variabiliteten är, till skillnad mot resultaten baserade på iskärnor, avsevärd.
Figur 2
Briffa
Figur 2. En del av en dendrokronologi som visar variationer i temperaturen på norra halvklotet sedan 800-talet (Briffa 1999). Variabiliteten är, liksom variationen i CO2 avsevärd. Om denna rekonstruktion ger en riktig bild av förändringarna i klimat och klyvöppningarna en bra bild av variationer i CO2 är det möjligt att det är temperaturen som styr atmosfärens innehåll av CO2 ( Briffa, K., 1999: Analysis of dendrochronological variability and associated natural climates in Eurasia – the last 10,000 years (ADVANCE-10K). PAGES 1: 1999: 6-8.)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lena Krantz

  Har du någon länk till klyvöppningsundersökningen (eller titeln på arbetet) i fig 1 och vad visar fig 2?
  *kliar mig i huvudet*

 2. Torsten Wedin

  Lena #1:
  ”Har du någon länk till klyvöppningsundersökningen ?
  Det låter litet ”ekivokt”. 😉
  Totte

 3. Lena Krantz

  Totte
  Ha ha, det är nog mer du som har livlig fantasi!
  😉

 4. Jonny Fagerström

  Källhänvisning till tabellerna finns i huvuddokumentet, under länken läs mer

 5. Lena Krantz

  Jonny #4
  Ja jag såg det sedan, men det hade sett snyggare ut om det hade varit källor  direkt i din artikel!
  😀

 6. Lena Krantz

  Att iskärnor visar en utjämnad kurva har jag fått bekräftat av en glaciärforskare så därom råder nog inga tvivel i forskarvärlden s a s.

 7. Jonny Fagerström

  Det är ordnat

 8. Jan Suhr

  DN har idag en artikel om laboratoriet på Hawaii och Keelingkurvan. Den avslutas med en snyting från Karin Bojs till alla förnekare. Hon skriver att knappast några forskare ifrågasätter sambandet mellan koldioxid och uppvärmning, men däremot många andra debattörer.

 9. Adolf Goreing

  Det finns ju metoder att se andelen antropogen CO2. Det tillskottet är väl knappast satt under debatt längre? (Isotopandelen från antropogen CO2 är annorlunda jämfört med naturlig). Däremot helt säkert så att osäkerheterna i CO2-halten gör att man inte kan säga att halten är ”högre än någonsin” eller ”har stigt snabbare än någonsin.”
  En annan faktor som inte uttalat beskrivs i artikeln är den c:a 800-åriga eftersläpning som CO2-halten har efter temperaturen. Kan man ana isåfall att tempuppgången i modern tid härrör från topparna på 1000-1100-talet?

 10. Adolf Goreing

  Jag menar CO2-halten i modern tid naturligtvis!

 11. Gunbo

  Finns det någon forskning som visar att ”Co2 kan förflyttas i vertikal riktning i ett istäcke trots den låga temperaturen i Antarktis”?
  Vore intressant med en länk till sådan.
  Den CO2 som mäts på Hawaii är ju bakgrundshalten. Att det förekommer stora variationer regionalt och lokalt har vi ju sett på satellitbaserade kartor. Klyvöppningsdata kommer väl från träd som vuxit lokalt – eller?

 12. Christer Liss

  Karin Boijs skriver om Keeling och hans CO2 kurva i DN idag.
  Men ledaren i dagens DN visar också att ett mer kritiskt förhållningsätt till alla larmrapporter börjar bli mer accpterat även i stora tidningar. Det är bra.

 13. Gunbo

  Adolf G #8,
  ”Kan man ana isåfall att tempuppgången i modern tid härrör från topparna på 1000-1100-talet?”
  Tittar man på fig.1 syns inga extraordinära toppar i CO2-halten förrän på 1300- och 1500-talen (Lilla istidens århundraden). Jag får inte ihop det.

 14. Jan E M

  Som Wibjörn Karlen påpekar så är det stor osäkerhet i rekostruktionen av CO2-halten från luftbubblor i iskärnor. Det är väl bara det att osäkerheten med att rekonstruera CO2-halten utifrån antalet klyvöppningar i barr är ännu större därför att frekvensen klyvöppningar beror på mer saker än mängden CO2 i atmosfären, bl a tillgången på vatten. Det är färre klyvöppningar i torrt klimat.
  Det är likadant med att försöka rekonstruera temperaturen innan mätningarna påbörjades. Det är stor osäkerhet om de är riktiga. Det man kan se på den som redovisas här (Briffa 1999) stämmer dåligt med den uppmätta temperaturökningen från 1950 och framåt.
  Wibjörn Karlens påstående om att CO2 kan förflyttas i kall is verkar det inte finnas någon bekräftelse på. Ur fysikalisk synpunkt så har de mindre molekylerna kvävgas och syrgas något lättare att läcka igenom ett annat material än vad den något större molekylen koldioxid har, så det låter väldigt konstigt att koldioxiden skulle läcka ut men inte syret eller kvävgasen.

 15. Kent Forssgren

  Med ett längre tidsperspektiv kan vi bättre förstå varför halten koldioxiden varierar på jorden. Perspektivet skall lämpligen vara från det att allt liv bildades på jorden till i dag. När livet startade anses jordens atmosfär ha bestått av ca 95% CO2. I dag 0,04!
  CO2 var en förutsättning för att livet skulle starta. CO2 är en förutsättning för att livet skall bestå. I dag är halten CO2 begränsande för livet på jorden. Det är läge att börja tänka…
   
  Evolution of Animals and Plants Changed Planet Earth
  Since the dawn of life, it has been changing the atmosphere and climate
  From out of the dim reaches of the past, through the extremes of the nebular condensation, to the heavy bombardment and ending in the stabilization era, Earth was not suitable for life.
  But starting about three and a half billion years ago, there was a dramatic change. Life appeared and began to change the Earth in a new way…
  …Life began in the sea and started early in adapting the environment…
  Complex multicellular life began in the oceans and it took some strange twists and turns in evolution. The first forms that are still present today, were jellyfish and worms. Slowly fish, shelled and bony evolved. These creatures were able to extract carbon dioxide and form shells and bones using calcium carbonate. Almost all of the accumulated calcium carbonate in the form of chalk to limestone was formed by sea creatures from the beginning to now. Otherwise, it was chemically made during acid rains on limestone and then washed to the sea. This is one reason why there is so little carbon dioxide in Earth’s atmosphere compared to Venus’ and Mars’ atmospheres, which are almost entirely carbon dioxide. The shell fish and bony fish extracted it to make armour and skeletons…
  http://hubpages.com/hub/Evolution-of-Animals-and-Plants-Changed-Planet-Earth
   
  Mer information t.ex. här.
  Evolution of the Atmosphere: Composition, Structure and Energy
  How did the atmosphere evolve into what it is today?
  What gases in the atmosphere are important to life and how are they maintained?
  What natural variations occur in atmospheric constituents and what are the important time scales for change?
  http://www.globalchange.umich.edu/globalchange1/current/lectures/Perry_Samson_lectures/evolution_atm/index.html
   
  Ytterligare information här:
  CO2 bildas också i jordens inre och hamnar i atmosfären bland annat vid vulkanutbrotten.
  Carbon (C), the fourth most abundant element in the Universe, after hydrogen (H), helium (He), and oxygen (O), is the building block of life.
  …Under the great heat and pressure far below the Earth’s surface, the limestone melts and reacts with other minerals, releasing carbon dioxide. The carbon dioxide is then re-emitted into the atmosphere through volcanic eruptions…
  …The balance between weathering, subduction, and volcanism controls atmospheric carbon dioxide concentrations over time periods of hundreds of millions of years. The oldest geologic sediments suggest that, before life evolved, the concentration of atmospheric carbon dioxide may have been one-hundred times that of the present, providing a substantial greenhouse effect during a time of low solar output. …
  http://earthobservatory.nasa.gov/Features/CarbonCycle/
   

 16. Michelangelo

  Det vore intressant med en opinionsundersökning där man jämför antalet som menar att astrologi är en vetenskap med antalet som menar att klimatforskning är det.

 17. Lena Krantz

  Gunbo #11 och #13
  På Antarktis bildas isen genom tryck från ovanliggande lager av snö och nästanis (firn). Eftersom det snöar ganska lite på ställen som ex där Tayler dome är upptagen tar det ca 800 år innan isporerna sluts. Innan dess finns det en rörelse i vertikal riktnining vad gäller luftbubblorna. Självklart flödar de inte helt fritt och mindre och mindre ju mer nästanis som de är i men de är inte förrän isporen sluts som det inte händer något mer.
  Men det där med tiden får inte jag heller ihop, dvs att det skulle vara en 800-årig eftersläpning för koldioxidnivån. Nu är det ju det som de har kommit fram till även om just jag inte förstår.

 18. Gunbo

  Tack Lena, för svar! Jo, jag vet att det tar tid för luftbubblorna att sluta sig helt men jag har för mig att jag någonstans läst 70-80 år. Men det kanske är på sådana ställen där det snöar mer.
  Jag är lika konfunderad som du när det gäller den 800-åriga eftersläpningen. Varför just 800?

 19. Lena Krantz

  Gunbo #18
  Jag vet i alla fall att de håller på med en undersökning och tar upp nya iskärnor och då på en plats där det snöar mer just för att få en kortare isbildningstid. Nu minns jag inte om det är så lite som 70-80 år men i alla fall mindre än dem som de har tagit upp tidigare.
  Ja det är märkligt med den där eftersläpningen faktiskt men det hänger väl samman med att koldioxid är kvar i atmosfären även sedan det har blivit kallare? En tanke (fritt spekulerande) kan ju vara att den där isotopen (tror jag att det är) som visar temperaturen och koldioxiden divergerar i iskärnorna dvs om ex en av dem är mer rörlig i de här lagren än den andra. 

 20. Lena Krantz

  OT
   
  Har ni förresten sett WWF:s senaste pigga idé? De har en bild på en rovfågel och så skall man bli Östersjöfadder. Herregud! Det bästa man kan göra är ju att sluta sätta upp vindkraftverk i närheten av rovfåglars områden. Känns en aning snurrigt men helt klart har WWF inga som helst skrupler.

 21. Jan E M

  #16 Michelangelo
  Om en opinionsundersökning skulle göras i det här forumet om vilka som menar att astrologi är en vetenskap jämfört med antalet som menar att klimatforskning är det, så skulle astrologi vinna stort.
  Resultatet skulle bli ett annat om det vore vetenskapsmän och forskare som röstade.
  #17 Lena Krantz
  Någon eftersläpning av CO2-halten i iskristallerna verkar det inte ha varit de senaste 100 åren om man tittar på den streckade linjen i figur 1 som stämmer bra överens med verkliga mätningar. Vibjörn Karlen påstår visserligen att de mätningar av CO2-halten som gjorts på andra ställen än Hawaii visade på varierade värden att man inte kan påstå att CO2-halten ökat innan 1957. Han ger inga länkar. Det man kan säga är att lägstavärden som uppmätts före 1957 har aldrig uppmätts senare.
  Wibjörn Karlens påstående om att varmt CO2-halten i atmosfären ökat för att det blivit varmare stämmer inte med Fysiska lagar. Haven världen över har inte ökat temperaturen lika mycket som luften, endast någon 10-dels grad vid ytan. Det gör att det skulle bara avge en bråkdel av en promille av den CO2 som finns haven under förutsättning att CO2-halten i atmosfären är konstant. Men CO2-halten har ökat med 30% i atmosfären. Enligt Henys lag så borde CO2 gå över från atmosfären till havet i nuläget.
  Det är så mycket som Wibjörn Karlen påstår som inte stämmer med känd fysik.

 22. Ingemar

  Jan EM #21

  ”Om en opinionsundersökning skulle göras i det här forumet om vilka som menar att astrologi är en vetenskap jämfört med antalet som menar att klimatforskning är det, så skulle astrologi vinna stort.”

  Från tidigare tråd:

  Och så har vi ju alla dessa ”alias” som dyker upp och släpper en kommentar, typ: ”Jag har varit skeptiker ända till jag började läsa på denna blogg … era inlägg har fått mig att att tro på AGW … det är bara personangrepp på denna blogg … ni är ena riktiga skitstövlar allihop!”

  Osv, den typen av kommentarer framkallar numera på sin höjd en gäspning. Rätt så.

 23. Måste bara dela med mig av denna kommentar av en av IPCC’s medarbetare. En kommentar som dock sopades under mattan för att dyka upp 10 år ! senare i email högen :
   
  I guess that my point is that climate continues to fluctuate within broad bounds. Everything that we are now calling ’climate change’ is well within the bounds observed within the prehistoric record of climate fluctuations.

 24. ThomasJ

  Det börjar bli allt tunnare ’atmosfär’ inom ’Kyotoismen’:
  http://www.smh.com.au/environment/climate-change/kyoto-deal-loses-four-big-nations-20110528-1f9dk.html
  Ingen vill ju sitta kvar med svarte petter – förutom Sverige då naturligtvis…,  😯
  Mvh/TJ

 25. Ingemar

  Thomas J #24,

  Glöm inte Tyskland. Och England. De är också villiga att sitta med Svarte Petter. Alla andra drar öronen åt sig innan det är för sent.

 26. Ivh

  Ingemar #22
   
  Alla som hittar den här sajten och börjar läsa den är väl skeptiska mot klimatforskarna. Att man sedan ändrar uppfattning när man sätter sig in i frågan kanske inte är så konstigt.
   
  För övrigt har Jan E M rätt i att det enligt fysikens lagar borde vara så att CO2 överförs från atmosfären till havet och inte tvärt om som Wibjörn Karlen felaktigt påstår.
   
  Det är väl värt att påpeka att Wibjörn Karlen tidigare ljugit om att jobbat med polarforskning. Han har aldrig bedrivit någon form klimatforskning. Så man skall ta det som Wibjörn Karlen påstår med en stor nypa salt, för han har uppenbarligen ljugit vid ett flertal tillfällen.

 27. Slabadang

  Thomas J!
  Inte bara tunnare. Kolla in tempen i atmosfären den är historiskt svinkall på alla höjder. På 17 km finns 20 åriga Higs and low record. Fasen det verkar vara en ny istid på gång. 🙂
  http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/execute.csh?amsutemps+006
  Jag säger samtidigt vilken ren flax vi har att alla vitala klimatdata strejkar mot klimathotarna. Inte en enda kurva går åt rätt håll. Tänk bara om de hade haft ren flax och tex stormar ökat under dessa år… vilket djädra skrik de hade varit…
   
  Climatechange is here!!!!!! Its Reeeeeeeeeeeaaaa!

 28. Slabadang

  IVH!
  Har du koll på hur mycket co2 det finns i haven kontra atmosfären?

 29. Inge

  IVH
  Du är den första jag hört som påstår att han gått från att vara skeptiker till att bli alarmist. Du kommer med samma elaka anklagelser som vilken alarmist som helst och du verkar inte speciellt trovärdig.
  CO2 förs mellan hav och luft i ett utbyte. Blir havet varmt släpper det ifrån sig CO2 till luften. Detta är välkänt och inget alls konstigt, det är du som behöver plugga på ett och annat!

 30. Gunbo

  Slabadang #27,
  ”Kolla in tempen i atmosfären den är historiskt svinkall på alla höjder.”
  Det var väl en överdrift! På 4 km:s höjd i är den rätt normal.
  http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/execute.csh?amsutemps

 31. Slabadang

  IVH!
  Tack för att du uppvisar ett totalt tomt huvud med absolut NOLL kunskaper om klimat och om polarområdets utbredning. Du är en av flera airheads som dyker upp och rappar en massa skit med total nollsubstans.Jag börjar bli säker på att det går inte att kombinera en IQ på över 70 med att tro på klimathotet. Kan man huvudräkna tvåsiffriga tal så fattar man att man inte kan slänga ut vilka lögner som helst men det fattar uppenbarligen inte du.
  Du får lida med ditt handikapp var du nu befinner dig: Jag tycker du ska ta kontakt med någon som kan läsa en karta du vet en sån där färgladsak som farbrorn eller tanten pekar på med moln och sånt utritat på precis innan ditt barnprogram börjar. På en sån förstår du kan någon visa dig polaromerådets geografiska utbredning. 30 och kollar fortfarande på bollibompa???
  Pateetsikt IVH patetiskt!!

 32. Ingemar

  Inge #29,

  Du missförstod min ironi. Rätt skall vara rätt. Citatet från en tidigare tråd var vara en travesti på hur det brukar låta från från diverse alias som då och då dyker upp här, och sedan försvinner utan ens försöka bemöta invändningarna som kommer här på TCS.

  Slabadang #31,

  🙂

 33. Ivh
  Tror du verkligen på det du säger? Alltså att där sker en nettoström från skeptiska till troende? Nästan alla som berättar om sin resa berättar en omvänd story, att de till en början var bekymrade, att de trodde att där låg något i ett ev kommande klimathot osv, men ju mer de har satt sig in i det, desto svårare går det att bibehålla en sådan tro.
  Samma sak gäller ju dom (seriösa) men klimathotstroende forskarna, de reviderar och modifierar sina hot-scenarios nedåt hela tiden, inser att fågorna är mer koplexa, svårare, fler faktorer, naturliga sådana, större osäkerheter mm, att alla dessa medför att den tidigare påstådda tvärsäkerheten inte går att upprätthålla. Och (tandgnisslande) att sådant som skeptiska personer malt på om under många år, att det ligger en hel del i detta.
  De som gått ’all in’ i klimathotet visar ju också bara större och större desperation. Och försöker skruva upp allt mer bisarra anklagelser … (’Astrologi’ var det senaste försöker)

 34. Slabadang

  Gunbo!
  Javisst! De helt i linje med ”modellerna”. Med den tolkniongen av atmosfärsdata så har du en naturlig läggning för klimatvetenskap ala IPCC. De läser på exakt samma sätt som du. Oohhhhhhhh vilket förtroende man får Gunbo. Ohhhhh v a ärliga och uppriktiga ni är Gunbo!! 🙂
  Speciellt är ju området för ”hotspoten” speciellt tydligt varmt… ja ohhhja Gunbo jättevarmt ska du se. Inget ska få rubba dina cirklar… vyssan lull koka kitteln full … de komma en hotspot i atmosfääääären …. inte nu i år…å inte heller i går…men kanske kanske nån gång i framtiiiiiiiiden… Vyssan lull… så ja så ja titta inte på dumma kurvor nu … dröm om hotspoten!!!

 35. Åke N

  lvh #26
  Om jag minns rätt (vilket jag tror) har Wibjörn Karlén varit glaciärforskare (Tarfala). Jag har aldrig sett honom påstår sig varit polarforskare.

 36. Åke N

  Wikipedia:
  Karlén, Wibjörn: Holocene climatic fluctuations indicated by glacier and tree-limit variations in northern Sweden, Naturgeografiska inst., Stockholms univ., Stockholm 1976, Forskningsrapport – Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet – STOU-NG, 0346-7406 ; 23 (engelska). Libris 117614.

 37. ThomasJ

  Ingemar #25: Vad gäller England ska, enl. ’gwpf’ för någon vecka sedan, Cameron begärt en översyn av samtliga (278x) lagarna avseende ’klimathotet’ som föregående regering (läs fullstolpskottet Ed Miliban, f-n tá mig nästan i klass med A. Carlgren…  😉  ) antagit.
  Som f.d. ’tysk’ är utvecklingen i Tyskland (såvitt nu bekant) rejält oroande, även om där finns mer hopp om en tillnyktring tack vare bl.a. ’FAZ’ & ’Die Welt’, men även ’Focus’, och deras rapporteringar/ skrivanden av grävande/undersökande art. Sistnämnda totalt renons i svensk MSM… suck! Lägges därtill de enormt viktiga och starkt påverkande, korrekt så, näringslivsintressena + radder av institut, t.ex. RWI, som formligen sprutar ut rapporter över verkligheternas verklighet. så tror jag (ok, hoppas då.. 😉  ) att där kommer en kursändring inom snar tid. De har helt enkelt inget annat att göra! Punto e Basta!
  Mvh/TJ
  PS: jfr med Svenskt Näringslivs ’agerande’… suck! /DS

 38. Gunnar Strandell

  Ivh #26
  Från Svenska Wikipedia:
  ”Jordens polarregioner är de områden som täcker de geografiska polerna, norr om Norra polcirkeln eller söder om Södra polcirkeln.”
  Du får själv kolla var Tarfala ligger.
  Jag hoppas att du har lärt dig göra lite faktakontroll innan du kalllar någon lögnare i en offentlig diskussion.

 39. Karin

  #21
   
  Angående astrologi så tycker jag den här liknelsen från ”Watts up” tål att upprepas:
   
   
  ”Imagine a drugcompany seeking FDA approval for a new drug, based on an analysis that says simply: ”Our supercomputers say this drug is safe and effective. We have no clinical data to support this, but can think of no reason actual results would contradict what our computers predict. Moreover, failure to license the drug will be disastrous for patients suffering from the targeted disease.” Failing to demand actual dose-and-respons studies, before licensing the drug, would be gross negligence on FDA’s part.”
  http://wattsupwiththat.com/2010/10/30/disputing-the-skeptical-environmentalist/

   
   
  Astrologins föreslagna framtida scenarier framfördes länge utan dator. När det nu finns astrologiprogram, då kanske det blir rumsrent igen? Eftersom det hela körts genom en dator, vår tids orakel!   😉

 40. Lena Krantz

  Jan E M
  Jag menade nu den långa rekonstruktionen som går ca 650.000 år bakåt i tiden. Den i diagrammet här ovan vet jag inte var den kommer ifrån från början men det kan ju i alla fall inte handla om iskärnor från Arktis.
  I det långa perspektivet är det dock så att koldioxiden släpar efter temperaturkurvan med ca 800 år.
  Jag gjorde faktiskt en högst ovetenskaplig liten undersökning där jag tog utsläppsnivåerna kontra koldioxidnivåerna och jämförde med temperaturen. Det var ett enkelt excel-diagram (men jag är rätt bra på excel) men man kunde ändå se att när temperaturen ett år var hög (som ex 1998) så gick koldioxidnivå upp mer än ett kallare år (som 1997) trots att det i det här fallet släpptes ut en aning mer 97 än 98. Jag känner mig lite förbryllad ang detta eftersom koldioxidhalten tycks följa temperaturen per omgående. Men jag inser att det finns stora och små förändringar och olika långa tidsskalor s a s.

 41. Lena Krantz

  Min egen #40
  Rättelse:
  ”Jag känner mig lite förbryllad ang detta eftersom koldioxidhalten tycks följa temperaturen per omgående.”
  Skall vara:
  ”Jag känner mig lite förbryllad ang detta eftersom kodioxidökningen tycks följa temperaturen per omgående”
  Det har varit en ökning hela tiden från 1957, det jag i så fall har fått fram kan vara den naturliga ökningen pga av ökad temperatur. Till detta har vi haft en antropogen ökning.
   

 42. Thomas

  Karin #39, tänk dig ett energiföretag som söker tillstånd för att släppa ut gaser i atmosfären i stora mängder baserat enbart på en analys med superdatorer som påstår att detta är säkert. Nej, visst nej, fossilbränsleindustrin har ju aldrig ställts ens inför den typen av krav. De får släppa ut koldioxid bara för att de började med det innan någon kom på det här med att miljökonsekvensbeskriva och för att industrin nu är för stor för att göra något åt.
   
  Läser man Karléns dokument och finner en passage som denna blir man närmast chockad: ”I haven finns stora mängder CO2 i löst form. Eftersom mindre CO2 kan lösas i varmt vatten än i kallt avger haven CO2 vid varmt klimat och absorberar samma gas vid kallare klimat. Ansträngningar för att sänka utsläppen av CO2 påverkar därför inte atmosfärens innehåll av CO2 och den globala temperaturen märkbart eftersom människans utsläpp är små jämfört med de mängder CO2 som genom naturliga processer årligen förflyttas från hav till atmosfär och i motsatt riktning”
   
  Har Karlén i huvudtaget inte studerat kolflöden? Vet han inte att haven f.n. tar upp CO2, därav problemet med försurning av oceanerna?

 43. Fredrik

  Co2 halt på 385ppm är nog ett par år gamma siffra, just nu är halten 393ppm
  http://co2now.org/

 44. ThomasJ

  Karin #39: Very good!  😀 
  Mvh/TJ

 45. L

  Thomas, är du säker på att ”försurningen” av oceanerna är ett problem?
  I så fall, vid vilken CO2-halt i atmosfären blir/blev det ett problem?

 46. Åke N

  Thomas #42
  Slutsats. Det har blivit kallare, vilket oxå visas av Argobojarna.

 47. Slabadang

  Stomata= Hårdporr!! 🙂
  http://www.google.se/imgres?imgurl=http://images.kish.in/2011/03/stomata2.jpg&imgrefurl=http://kish.in/stomata/&usg=__fkeKWG-kelrgJ-yNy2xWnMdwWx8=&h=483&w=663&sz=45&hl=sv&start=0&zoom=1&tbnid=tkXkf3vTByovwM:&tbnh=140&tbnw=192&ei=RqLiTfzRJoeq-gbrgPX3Bg&prev=/search%3Fq%3Dstomata%26hl%3Dsv%26sa%3DX%26rlz%3D1T4WZPA_enSE348SE348%26biw%3D1345%26bih%3D587%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&iact=hc&vpx=504&vpy=87&dur=254&hovh=192&hovw=263&tx=76&ty=112&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:0&biw=1345&bih=587

 48. ThomasJ

  Där förekommer ingen, utom naturliga förändringar, försurning av oceanerna. Där förekommer ej heller ngn havsnivåhöjning, variationer ok´+/- ngn centimeter, i Gbg-arean snarare liggende mot -2 mm/år. Och då sitter ett gäng ’experter’ och kräver införande i nya ’PBL’ att ’ta höjd’ för höjda havsytenivåer… Man baxnar och blir mer än förb–nad…  😯 
  Mvh/TJ

 49. Lena Krantz #40
  Det är väl så att koldioxidhalten i atmosfären ökar stadigt på grund av mänsklig aktivitet, men den ökar mer när havet på sina håll blir varmare.
  Som 1998 med en kraftig El Niño…
  Kalla år är nog i långt och mycket beroende av kallt ytvatten i haven, och då tar haven upp mer koldioxid.
  Kan det vara så?
  Om det då blir allt kallare, som en del tror, så blir alltså haven allt bättre på att ta hand om fortsatta utsläpp av koldioxid och blir surare ju kallare det blir. Och det är väl inte så bra?
  Men jag vill inte gå så långt att jag använder ett tänkbart kallare klimat som ett viktigt skäl till att minska våra utsläpp av koldioxid till luft och hav.

 50. Gunbo

  Slabadang #34,
  Vad yrar du om???? Jag visade ju bara att Near surface temperature (ch04) är normal enligt UAH! Och det är ju den som påverkar oss – eller hur? Hur kan du få det till att vi får en istid genom att hänvisa till temperaturen på 17 km:s höjd?

 51. Lena Krantz

  Uffeb #49
  Just nu minns jag inte vilken temperaturkurva jag använde mig av men jag tror att det var Hard/Cru så då är ju havstemperaturen med (vid ytan).
  Men visst är det så, dvs att kallare hav kan vara koldioxidsänkor. Vad det i sin tur innebär kan jag inte uttala mig om.
   
   
   
   

 52. Gunbo #50
  Bra rutet!

 53. Karin

  Tomas #42
   
  Precis! Det är därför jag är förvånad att man koncentrerar sig på CO2 istället för att försöka stoppa andra, mer trängande utsläpp som tex plutonium, kvicksilver, svavel. För min del är jag mer orolig över kväve- och svaveloxiden som släpps ut när betong framställs, (även om de har blivit mycket renare på senare år) än koldioxiden! Skulle jag vara tvungen att välja ett ”miljö-utsläpp” i min närmiljö tar jag helst det senare. Vilket skulle du välja?
   
  Bilarna har fått fortsätta släppa ut avgaser (visserligen mycket renare, de också,) fast man redan för femtio år sedan kunde bevisa skador från bly och svavel på miljön. Där rådde väl verkligen konsensus!  Vad menar du är så hemskt med de teoriserade skadorna från koldioxiden?
   
  Menade man allvar skulle det verkligen satsas på att strukturera om samhället så att folk och varor inte forslas hit och dit! Behöver vi verkligen franska eller holländska äpplen? Är det rimligt att så många Malmöbor jobbar i Lund och Lundabor i Malmö?
   
  Och, jag vet att jag upprepar mig: Hur kan det vara tillåtet att tillverka och transportera varor av dålig kvalitet?! När man pratar om ett ”sustainable” samhälle, anser jag det resursslöseriet vara helt oförsvarbart!!

 54. ThomasJ

  Lena K. ## (flera): Det är i sanning av intresse men ändock ett typ ’papperlapapp. Kärnan (nucleus) i frågan cAGW, på vilken bl.a. denna blogg bygger, är ju [för böfvelen!] huruvida där ’finns’ ett ’klimathot’ eller [inte]?
  Min övertygelse är att där finns inget ’Klimathot’. Period.
  Där finns förvisso en hel del andra hot som borde/torde ägnas mer uppmärksamhet; malaria, elenergi & (vs.) vkv, vattenförsörjning, fisket det djuphaviska, osv…
  I vad mån, respektive hur, kan medvetna medborgarer i detta samhälle få gehör för slika (o/e andra) tankar/tänken?
  Svar: som nu är, är denna kanal stängd, 100%. Sorry.
  Mvh/TJ

 55. Slabadang…
  OT, men en påminnelse från långt tillbaka…
  Hur gick det med din propagandafria propaganda-TV?
  Saknar ni kapital, eller var det fler än jag som trodde att affärsidén kunde få svårt att nå en tillräckligt stor och intresserad marknad?

 56. Fredrik

  @ L  
  Försurningen av världshaven är ett problem eftersom organismer med kalkskal inte kan bilda dessa när ph:t är för lågt, plankton tex.
  Känner inte till om man vågat sig på att sätta ngn gränsnivå för co2 för detta i atmosfären, så vitt jag vet kan den redan vara passerad. Alltså även om lyckades stabilisera nivån på 393ppm ökar ju co2 halten i haven tills en ny ballans uppnåtts. Var denna nya ballans är är ju inte så lätt att veta eftersom det dessutom är temperatur beroende.

 57. Skogsmannen

  Fredrik!
  Du kan kanske bistå med information om hur mycket CO2 som lagras i haven jämfört med mängden CO2 som lagras i atmosfären.

 58. ThomasJ #54
  Jo så är det (ungefär). Maggie var tidigt ute med att prata om viktigare problem i världen än koldioxid.
  Men var i den här bloggen kan de som vill diskutera de frågorna få igång en dialog eller diskussion om de problemen?
  Här handlar det bara om att hacka på individer eller företeelser som försiktigt vill vinka vit flagg och säga:
  – Hallå. Det finns annat än skatter, mystiska konspirationer, politikers och journalisters inkompetens och en sorts New Word Order att engagera sig i.
  Men det fungerar tydligen inte. Och Maggie har funnit en ny roll som enbart tycks vara fokuserad på att samla supporters för ett utvecklat hackande och kackande på medmänniskor.
  Men om man börjar engagera sig i de verkliga problemen i världen så blir man idiotförklarad och inplacerad i någon sorts undergångslåda som befolkas av ”gröningar och kommunister”.
  Men desbättre är det inte den tonen som används ute i vardagen.
  Det är väl någon sorts bloggfenomen i stil med att flitigt använda halmgubbar.

 59. Bo E

  Fredrik..
  Läs på i t ex AGAś Gashandbok om CO2.
  Du lär bli rätt så förvånad över vad som där står att läsa innantill.
  Ingen politik….. bara fakta.
  Lycka till!!

 60. Gunbo

  Uffeb #52,
  Jag hade kunnat ryta till ännu ljudligare men vi ska vara snälla mot Slabadang. Han har det inte lätt just nu. Rädsla gör människor förvirrade!

 61. Thomas

  Karin #53, du förstod alltså inte min poäng. Du ironiserade över att man skulle tillåta medicin baserat bara på datorsimuleringar, jag kontrade med att man, under ivriga hurrarop på denna blogg, tillåter CO2-utsläpp utan ens sådana, tvärtom finns starka argument både från teoretiska beräkningar och historiska data för att CO2 leder till klimatförändringar.
   
  Några betydande svavel och kväveutsläpp från betongtillverkning kände jag inte till. Kan du ge en källa, det låter intressant. (Däremot är CO2-utsläppen betydande)
   
  Du talar om vilka utsläpp du föredrar i din närmiljö, och där har vi en betydande förklaring till att just CO2 är så svårt att kontrollera. Svavel inverkar lokalt och regionalt och det är då lättare att begränsa utsläppen från en viss fabrik i grannskapet. CO2 slår globalt så det spelar ingen roll var utsläppen kommer ifrån. Den lokala effekten från just fabriken utanför din port är försumbar.
   
  Vi har ägnat stor möda åt att hindra utsläpp av plutonium, svavel och kväve, så åter blir ditt argument något mystiskt. T ex skriver du hur bilar får fortsätta släppa ut bly trots att bly är borta ur bensinen sedan lång tid tillbaka. Vi har även katalysatorer som tar bort nästan allt kväve och svavel från bilar har väl aldrig varit något problem.
   
  ”Hur kan det vara tillåtet att tillverka och transportera varor av dålig kvalitet?!”
  Du får väl fråga Ingemar, jag har en känsla av att han är den som med störst entusiasm kan förklara varför det måste vara tillåtet. Själv har jag lite svårt att se hur någon myndighet med uppdrag att förbjuda varor med ”dålig kvalitet” skulle kunna fungera rimligt effektivt, även om jag skulle välkomna om man på något sätt kunde få bort varor med högt pris i förhållande till prestanda.

 62. Fredrik

  @ Skogsmannn
  Tja, vi släpper ut ungefär 30miljarder ton co2 om året ungefär hälften stannar i atmosfären. den andra hälften upptas för närvarande av ökad vegetationstäthet och haven. Det uppskattas att ungefär 1/4 bidrar till ökad försurning av haven, alltså ca 7,5miljarder ton co2. varje år. Vi får väl hoppas att havet och vegetationen fortsätter att vara stora kolsänkor, så vitt jag vet råder stor osäkerhet angående detta. Såvida nu inte haven blir försurade då förstås….

 63. Thomas

  Gunbo #60, Slabadang har ju inte ens fattat att växthusteorin förutsäger att temperaturen på 17 km höjd skall sjunka!

 64. Karin

  ThomasJ #54
   
  Det är så jag också tänker. Till hotlistan tycker jag att man numera kan tillägga ”maten”. Snart sett allt innehåller någon form av tillsats, t o m bröd och salt! Var finns utredningar och simulerade modeller av den cocktailen?
   
  Angående klimathotet ges här en 5 min snabb och enkel sammanfattning av läget. Den är från 2009, men jag har inte hittills uppfattat någon värmande rapport som motsäger mannen. Förutom då att vi nu inte ska ha kärnkraft heller..
  http://www.youtube.com/watch?v=XQ1gniHYH4s

 65. Skogsmannen

  Fredrik!
  Jag omformulerar frågan för att vara extra tydlig:
  Hur mycket CO2 finns det i haven (mängd massa) jämfört med mänden CO2 i atmosfären.

 66. Ingemar

  Fredrik #62,

  Det finns mycket publicerat om både framtida koldioxidhalt (som kommer att peaka vid c:a 500 ppm, plana ut och sjunka efterhand)

  http://www.co2science.org/articles/V13/N17/EDIT.php

   

  och om vilken effekt detta har på havet; (det finns inget entydigt samband mellan halten CO2 i atmosfären och havets surhetsgrad)

  http://www.co2science.org/articles/V13/N17/EDIT.php

 67. Fredrik,
  Haven är fortfarande basiska, och de problem som alarmisterna målar upp är mestadels just uppmålade. Än så länge har ingen kunnatbelägga några negativa konsekvenser av en måttligt ökad CO2-halt, och du skall veta att fok har försökt …

 68. Rosenhane

  Uffe#58
  Orkar inte läsa ikapp trådarna ikväll men du verkar som vanligt vara på högvarv.
  Coola ner lite:
  YouTube – Louis Armstrong – When You’re Smiling 😉

 69. Jonas N #67
  Helt rätt att haven är basiska. Det påpekade jag för länge sedan när det pratades försurning på den här bloggen.
  Men mindre basiskt kan också kallas försurning och vara lika illa som det låter.
  Vilka misslyckade försök till att påvisa negativa konsekvenser av ökad halt av CO2 i haven känner du till?
  Vore intressant med referenser.

 70. L

  Fredrik, jag frågade om ”försurningen” är ett problem, Thomas svarade inte och du pratar om plankton som inte kan bilda kalkskal…
  Alltså finns inte problemet.

 71. Skogsmannen

  UffeB!
  Ja, man kan nog inte säga att det är fel att använda uttrycket försurning Men rimlighetens borde väl uttrycket ”försurning” användas i de fall man passerar den neutrala punkten (Ph7) och går in i det sura området. Mer korrekt (om man nu inte är ute för att provocera) är väl i detta fall att säga att haven blir mindre basiska. Eller hur!

 72. Skogsmannen

  Men rimligtvis – skulle det stått

 73. Rosenhane #68
  En gång i världen när jag tyckte att jag var rackarns musikalisk så var trumpet det instrument (eller trombon) som jag helst ville spela.

 74. Fredrik

  @ Ingemar, 
  Jag brukar inte fästa så stor vikt på hemsidor som Co2 science det blir så rörigt att skilja på vad som är sant och vad som är lobbyism då. Jag antar att du känner till att Co2 science får stora bidrag från Exxon mobil? fast det förstås om ni inte kan insupa information från vetenskapligt håll kanske ni inte har så mkt annat att välja på?
  Och självklart finns det ett samband mellan co2 halt i atmosfären och i haven, diffusion tror jag det brukar kallas.  Fast det förstås ökar temperaturen i haven minskar mättnadsgraden och då kan haven bidra med co2 istället för som idag fungera som kolsänka.

 75. L

  Uffeb, visst vore det intressant med referenser på misslyckade försök! Brukar du ofta läsa såna artiklar? Själv har jag aldrig hört talas om att man publicerar sina misslyckanden…

 76. L

  Fredrik, kan du specificera Exxons stora bidrag..?

 77. Skogsmannen

  L!
  Kanske en faktoid, men jag tror att ”Post-it”-lappen var resultatet av forskning (på ett företag) som sökte få fram världens starkaste lim.
  Försöket misslyckades totalt men blev ändå ganska lönsamt……

 78. Fredrik

  @ L  # 70
  Så om jag tolkar dig rätt tycker du inte det är ngt problem att botten på näringskedjan i haven riskeras att slås ut?
  Eller menar du att plankton klarar sig fint utan kalkskal? 
  Eller menar du att ökningen av co2 inte ökar försurningen?
  När du bestämmer dig för att försurningen inte är ett problem låter det som du gör det på minst sagt lösa grunder, eller för att var lite mer precis utan några grunder alls.

 79. Gunbo

  Thomas #63,
  Helt rätt, men vi ska, som jag skrev, vara snälla mot Slabadang! Han har det inte lätt när det gäller fakta.

 80. Karin

  Rosenhane #68
   
  Tack för det leendet. Kanske kan jag bjuda ett tillbaks? Även det med Ludde.
  http://www.youtube.com/watch?v=CMu8qmC2JtA&feature=related

 81. Ingemar

  Fredrik # 74,

  Varför vägrar du att läsa peer-reviewad litteratur som finns i länkarna jag gav dig? Tycker du att det är bättre att bara avfärda allt som talar emot dina förutfattade meningar?

 82. Fredrik

  @ L  
  Javisst, hemsidor som co2 science verkar som vilka försvars advokater som helst, vad som är sant är inte så viktigt utan bara vad som låter som om det kunde vara sant och naturligtvis är till fördel för sin klient. kanske inget fel med det men som läsare är det ju bra om man känner till det.
  Vad jag tycker är ruttet dock är att paketeringen är som att det skulle ha med vetenskap att göra.
  Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change has received $100,000 from ExxonMobil since 1998.
  1998
  $10,000 ExxonMobil Corporate Giving
  Source: Exxon Education Foundation Dimensions 1998 report
  2000
  $15,000 ExxonMobil Foundation
  project support
  Source: ExxonMobil Foundation 2000 IRS 990
  2003
  $40,000 ExxonMobil Foundation
  Climate Change Activities
  Source: ExxonMobil 2003 Worldwide Giving Report
  2005
  $25,000 ExxonMobil Foundation
  Source: ExxonMobil 2005 Worldwide Giving Report
  2006
  $10,000 ExxonMobil Corporate Giving
  DISCREPANCY: 2005 Corporate Giving Report: no description. IRS 990 form 2005: Climate Change Activities.
  Source: ExxonMobil 2006 Worldwide Giving Report

 83. L

  Skogsmannen, Post-it var en applikation som man inte hade planerat, men limmet var tänkt som det blev. Minns inte nu vad man planerat, men jag jobbade åt 3M ett tag och hörde den sanna historien då.

 84. L #75
  Jag tror inte att du vet vad du kommenterade för försök till dialog… 😀

 85. L

  Fredrik, ja det var ju STORA bidrag, inte riktigt i klass med vad Postkodlotteriet delar ut till alarmisterna dock…

 86. L

  Uffeb, det var bara ett svar på en korkad fråga, ingen dialog.

 87. Skogsmannen

  L!
  Du menar väl 3M-s variant på den sanna historian. 🙂

 88. Gunbo

  Uffeb #58,
  Bra kommentar!
  ”Men om man börjar engagera sig i de verkliga problemen i världen så blir man idiotförklarad och inplacerad i någon sorts undergångslåda som befolkas av ”gröningar och kommunister”.”
  Orsaken, som jag ser det, är att man måste etikettera folk för att kunna bemöta dem på ett sätt som förminskar hotet de utgör mot ens övertygelser.

 89. L

  Fredrik #78, du måste först peka på att problemet existerar innan du kan tolka vad jag tycker om försurning av oceanerna. Är det ett aktuellt och pågående problem, eller är det ännu ett hypotetiskt larm..?

 90. Ingemar

  Fredrik, den andra länken skall vara

  http://www.co2science.org/articles/V12/N22/EDIT.php

  (Jag förstår att du inte ens gitte klicka på mina länkar – en meningslös diskussion med dig således.)

 91. L

  Skogsmannen, varför skulle 3M ha två historier om samma lim som av en slump blev Notisar?

 92. Fredrik

  @ Ingemar #81
  Kanske för att artiklarna är skrivna av en hemsida med  stöd av oljepengar och inte är som du påstår peer reviewade? 

 93. Gösta Walin

  Havet försuras inte! Det handlar om att havet blir något mindre basiskt. Sura sjöar har pH mindre än c:a 5, havets pH skulle vid ett tiodubblat koldioxidtryck i atmosfären ändock vara över neutralt, pH 7, sannolikt ännu högre.
  Mer koldioxid är en enorm fördel för mänskligheten, om vi bortser från den människofientliga eliten.
   

 94. Gunbo #88
  Jo så är det. Man ser det ständigt.
  ”Orsaken, som jag ser det, är att man måste etikettera folk för att kunna bemöta dem på ett sätt som förminskar hotet de utgör mot ens övertygelser.”
  Man förminskar mäniskorna som individer och klumpar ihop dom för att slippa diskutera sakfrågan.

 95. Skogsmannen

  L!
  Två historier? Får inte ihop det!

 96. Ingemar

  Fredrik #92,

  Det är rätt. Vägra sätta dig in i saken! Du kommer att gå långt inom politiken.

 97. Gunbo

  Uffeb #94,
  ”Man förminskar mäniskorna som individer och klumpar ihop dom för att slippa diskutera sakfrågan.”
  Amen!
  God natt!

 98. Fredrik

  @ Ingemar
  jodå jag gitte klicka på länkarna och jag tackar för att jag lärt mig lite för hur ni inhämtar era åsikter i ämnet.
  En liten upplysning som jag trodde var självklar. Hemsidor med stöd från exxon är inte per automatik peer reviewade, snarare kan man nog anta motsatsen.
  kanske inte så konstigt att ni är så upprörda som ni är, däremot känns det lite prekärt att skaffar er lite grundläggande källkritik.

 99. Håkan Sjögren

  Thomas # 61 : Du skriver att det ”tvärtom finns starka argument  både från teoretiska beräkningar och historiska data för att CO2 leder till klimatförändringar”. Men det hjälper ju inte med teoretiska beräkningar och historiska data när verkligheten visar att CO2 är helt betydelselös i klimatsammanhang. Mvh, Håkan.

 100. … tillägg #94
  Kanske något för samhällsprofessorn att börja borra i.
  Men det är nog svårt att få anslag till forskning i demokrati nu när de flesta tycker att det är en liten rättänkande elit som vet bäst och bör ha sista ordet.

 101. L

  Skogsmannen, du säger att det skulle blivit världens starkaste lim, medan 3M såvitt jag vet alltid hållit sig till historien om det ”svaga” limmet som plötsligt fick sitt genombrott som Post-it.
  Egentligen handlar det inte om limmet, utan att det är inneslutet i små bubblor som man trycker sönder så att nytt lim kommer fram och fäster.

 102. Karin

  Uffeb #100
   
  ”en liten rättänkande elit som vet bäst och bör ha sista ordet”.
   
  Syftar du på bankeliten i Tyskland samt övriga ekonomiskt intresserade som anser att demokrati och öppen forskning är ”besvärande” om det når ut till ”folket”? 🙂
   
   

 103. Skogsmannen

  L!
  Jag skrev följande:
  Kanske en faktoid, men jag tror att ”Post-it”-lappen var resultatet av forskning (på ett företag) som sökte få fram världens starkaste lim.
  Det jag fortfarande inte får ihop är din kommentar 
  varför skulle 3M ha två historier om samma lim som av en slump blev Notisar?”
  Jag får det till en historia från 3M.

 104. L

  Skogsmannen, det var du som insinuerade att 3M hade en version som inte stämde med den du tror. Det blir två historier i så fall.
  Eller menar du att det inte alls var inom 3M som limmet kom till?

 105. Skogsmannen

  L!
  Men Hallå!!!!!
  Du skrev:
  varför skulle 3M ha två historier om samma lim som av en slump blev Notisar?”
  Gå tillbaka till ditt #91 om du glömt detta!  

 106. AOH

  Fredrik # 78
  ”…….Så om jag tolkar dig rätt tycker du inte det är ngt problem att botten på näringskedjan i haven riskeras att slås ut?
  Eller menar du att plankton klarar sig fint utan kalkskal?
  Eller menar du att ökningen av co2 inte ökar försurningen?…..”

  Det som gör bloggen T C S intressant är att det från och till dyker upp s.k. BESSERWISSER oftast långt till vänster på den gröna kanten. Du kan säkert få en sammanställning av diverse namn om du önskar det.
  Gooogla helt enkelt under PICTURE OCEANS POLLUTION så kan du se på verkliga problem hur näringskedjan i haven riskerar att slås ut. Märker du inte själv hur du förlöjligar dig och dina K A M R A T E R med dessa ”kloka” inlagor som du har haft här hos TCS.

 107. L

  Skogsmannen, gå tillbaks till din #87 där du skriver; ”Du menar väl 3M-s variant på den sanna historian”. Det tolkar jag som om det enligt dig skulle finnas minst två varianter på historien? Sov gott!

 108. Slabadang

  IVH och Fredrik! Japp!!
  De är så skönt att inse att co2hotarna är totalt luftlandsatta i alla avseeenden.
  Det är ren intellektuell lytes komik med högt underhållningsvärde. Fredriks lilla lista på Exxons bidrag saknade liksom elfanterna. Fredrik kan ju inte tro ett ord på vad S Schneider sade eftersom Exxon sponsrade Stanfords klimat och energiforskning med över 100.000.000 dollar. Vilket genuint korkhuvud!
  http://gcep.stanford.edu/about/exxonmobil.html
  http://www.exxonsecrets.org/html/orgfactsheet.php?id=81

 109. Slabadang

  Thomas tomburken Palm!
  Gunbo #60, Slabadang har ju inte ens fattat att växthusteorin förutsäger att temperaturen på 17 km höjd skall sjunka!
  Du kan verkligen inte samla ihop till en enda poäng Thomas utan att fuska.
  Risken är att du inte kan göra höjdavläsnngar själv på 10km. Men ”hotspoten” ärkallare nu än någon gång sedan den redovisad mätningarna började. Men som vanligt du kastade ut en lögn och hoppades att ingen skulle kolla.
  Tyvärr har inte 10 km nivån lika bra grafik som 17 km. Men det blir inte varmare i atmosfären för det Thomas. Det är en coldspot helt enkelt och då föll ditt lilla korthus igen.
  Sagor om atomubåtars hemliga isregistrering so skäl för att dölja mätdata.Fan va du e pinsam Thomas. Vilken själslig fattigdom det måste vara att föröska ljuga och fuska sig fram varenda meter. Ska du hoppa på mig ska du se till att ha djävligt dammtorrt om fötterna.

 110. Thomas

  L #70, det är klart problemet med försurning finns, även om jag inte orkar varje gång rabbla upp förklaringar för en grupp trångsinta som i alla fall ”glömt” det tills nästa gång samma fråga dyker upp. Att olika grupper av organismer får svårare att bilda kalkskal är allvarligt, och att vänta och se tills vi får så tydliga indikationer att inte ens ni här på bloggen kan erkänna det är inte så välbetänkt.
   
  Slabadang #109, bedriver du en tillsammans med Torsten kampanj för att tvinga Maggie att moderera den här bloggen? Ni två lyckas sänka nivån till rena blöjstadiet. (Eller för att vara mer exakt, ta bort AGW-förnekares inlägg, att andra inlägg kan bli ”censurerade” vet vi ju sedan tidigare).

 111. L

  Thomas, det var du som påstod att problemet existerade, men uppenbarligen saknas ”tydliga indikationer”. Varför då ta upp det som ett problem?
  Jag vet tusen problem som kan uppstå OM bla, bla, bla…

 112. Tolou

  Blanda inte korten nu(igen)… Försurningen av haven är ett miljöproblem, inte ett klimathot. Att på detta sätt ikläda ett problem i annan skrud är ju precis denna typ av förvilling som vi avskyr.
  Alltså även om försurning är ett problem så är det inte nödvändigtvis som ett resultat av global uppvärmning, utan faktiskt tvärtom eftersom haven binder den Co2 som annars skulle vandra upp i atmosfären.

 113. Kent Forssgren

  Tolou #112. Försurning av haven är vare sig det ena eller andra problemet. När halten CO2 i havet avges till atmosfären är halten i havet mättad. Överskott går dels till atmosfären i gasform och dels til bottnen i fast form, carbonater. Under årmiljonernas lopp har detta i naturen så ofta förekommande system som vi brukar kalla buffring uppstått, genom evolutionens försorg.

 114. Jag har också mycket mycket svårt att tro på att en måttligt högre atmosfärisk CO2-halt skulle vara ett problem för haven eller organismerna i dessa.
  Thomas P försökte ju ett bra tag hävda att en sådan var ett problem för växtligheten också.
  Ofta får jag intrycket att miljörörelsen ropar ’varg’ så fort de öht kan se ngt som orsakats av människor. ’Förändring’ är i deras ögon liktydigt med ’problem’

 115. Gunbo

  Slabadang,
  Varför inte läsa på lite mer om ”hotspot” t ex på Roy Spencers blog.
  Så här skriver han bl a:
  ”Thus, while possibly significant from the standpoint of indicating problems with feedbacks in climate models, the lack of a hotspot no more disproves manmade global warming than the existence of the hotspot would have proved manmade global warming.”

 116. Thomas

  Kent #113, visst har vi buffring som stabiliserar havens pH under årmiljoner, tyvärr är våra utsläpp typ 100 gånger för stora för att denna buffring skall hinna med. ”Evolutionen” har aldrig behövt anpassa sig till fossilbränsleeldande männniskor.

 117. Måns B

  Angående försurning av haven
  Precis som vi varit inne på tidigare på den här sidan så är det främst i de grunda kalla haven som det riskerar att bli ett problem på kort sikt. Där ser man redan att de plankton som bygger sina skal av aragonitformen börjar få lite problem.
  Anledningen är att satureringen av kalk i dessa grunda kalla vatten redan är låg och att precis som nämnts några gånger här att utbytet mellan luft och vatten sker i ytan.
  Varmare vatten håller högre absoluta nivåer av löst kalk så där ser man ännu så länge inte några större effekter in i djupare varma vatten i alla fall.
  Vilka de exakta konsekvenserna kan bli av detta vet man ännu inte så mycket om men det finns en hel del deskriptiva studier ute för den som är intresserad. Problemet med just de kalla vattnen är att dessa också är mycket viktiga för reproduktionen av en del fiskarte med komersiellt intresse, vilka i sin tur är beroende av zooplankton som äter växtplankton. En förändring av sammansättningen på de senare lär få återverkningar hela vägen genom den trofiska näringskedjan.

 118. Kent Forssgren

  Thomas #116. Skall buffring i ett ekosystem ske genom evolution? Jag skulle rekommendera en grundkurs i Evolutionslära och ekologi.
  Under årmiljonernas lopp har det, tack vare en evolution skapats mekanismer där kemiska, fysiska och biologiska processer kan regleras med avsevärd hastighet. Till och med momentant! Försök till exempel förstå hur livet på jorden kunde börja, med en atmosfär bestående av ca 95% av den ”livsfarliga” gasen CO2.

 119. Adolf Goreing

  #82 självklart cherrypickar co2science artiklar som stödjer argumenten. Varför tror du inte vi vet det? Titta på ref.listan. Vill du verkligen påstå att det inte rör sig om peer-review artiklar? Du har missat poängen totalt. Poängen är att det går utmärkt för varje pro-AGW-argument att hitta artiklar som inte stödjer eller luckrar upp de tvärsäkra påståenden som slängs ut från AGW-rörelsen. Vad säger det i sin tur om de rapporter som sägs stödja åtgärder för att minska klimatförändringarna?
  DET FINNS INGEN SOLID, ENTYDIG VETENSKAPLIG GRUND FÖR CAGW SOM KRÄVER ”KRAFTFULLA”  ÅTGÄRDER:
  Om du ändå tycker det så beror det inte på vetenskapen utan på ett rent politiskt ställningstagande. Var ärlig och säg det. Göm er inte bakom ”vetenskapen” som om ni vore objektiva i frågan.

 120. Michelangelo

  ”116” Angående din ”försurning”. Ta en Samarin. Skölj gärna ner med
  ”con gas”. Gå sedan ut i det vackra vädret , bada gärna i det basiska havet.
  Åk ofta ut i naturen – bilburen. (Tunnelbanan når inte alla destinationer).
  Var glad – njut av livet – vi är bara här på livstid.

 121. Måns B

  Kent, Jonas N och Thomas
  Sedan spelar det ju roll vad man har för perspektiv på problemen också.
  Att en förändring i atmosfäriskt CO2 ger en effekt i en del av haven råder det ingen tvekan om, ju större förändringen blir destom mer dramatiska kommer effekterna också att bli.
  Ur ett evolutionärt perspektiv så ser jag inte att vi kommer nå den nivån att alla arter kommer att dö ut och evolutionen att upphöra. Vissa arter kommer att klara sig lite bättre, nya kommer att bildas och anpassas till de nya förhållanden. Jo det stämmer, frågan är hur många och hur snabbt.
  Kan det leda till ett nytt massutdöende i haven, ja det kan det absolut, om utvecklingen på atmosfäriskt CO2 inte upphör eller åtminstone inte börjar gå långsammare eftersom takten på pH-förändringana nu sker så fort att många planktonarter inte hinner anpassa sig. Men det är omöjligt att ge någon kvatitativ uppskattning på skalan varesig i tid eller rum eftersom dessa är beroende av men än endast CO2.
  Kommer det att få betydande effekter för människan eller åtminstone människans möjlighet till fortsatt utnyttjande av de mest produktiva have för fiske. Eftersom detta är det som på sikt är närmast förestående så är svaret att det sannolikt är så. Men det förutsätter att utfiskningen fortsätter på dagens nivå eller högre, vilket även är vad vi ser i dag.
  Jag hinner inte i dag ge mig in på de scenarier som går i olika riktningar här. Och de utgår från att vi fortsätter nyttja de arter som i dag fiskas hårdast. Vad vi redan ser är att det håller på att ske förändringar i artsammasättningar i alla trofiska nivåer beroende av olika faktorer (där tillkommer varmare ytliga subtropiska vatten).
  Så frågan är på vilken nivå vi bedömmer detta (ovanstående exempel) som katastrofer.

 122. Fredrik

  @ Slabadang #108
  Att exxon satsar på ccs teknik är väl inte så konstigt, det ligger ju i deras intresse att fossilbränsle lever kvar så länge som möjligt.
  Att det inte förnekar kretsar kan hjälpa dem med det är ju uppenbart eftersom det inte förekommer ngn forskning i förnekarkretsar.
  Det verkar dessutom som om Exxon har minskat sitt stöd för think tanks de senaste åren, kanske de blivit skrämda av sin egna framgång. Jag menar hade jag varit styrelseledamot för exxon hade jag tagit mig en funderare när jag sett effekten av sin propaganda. Att det har skapat dumma idioter mest lite överallt är ju ngt man krasst kan konstatera. Långsiktigt har ju inte ens exxon ngn vinst i klimatförändringen.
  Dessutom precis som tobaksindustrin fick erfara vet ju Exxon att det inte kommer att vara möjligt att sprida tvivel hur länge som helst. Co2 effekter är ju redan nu uppenbara för dem som inte stoppat huvudet i sanden.

 123. Fredrik …
  Du är för rolig du, skall du nu berätta för oss hur det går till att driva stora företag också!? 🙂
  Njae, jag tror inte du har så mycket koll på det. Heller.
  Men din hang-up ang Exxon och tobakslobby tycker jag du skall vårda och utveckla. Och posta mer om. Här!
  Några empiriska mät- eller observerbara effekter av CO2 finns inte idag. Den eventuella signalen är ju långt mindre än naturlöiga fluktuationer. Men nu kanske jag talar ovanför ditt huvud igen …

 124. Fredrik

  Adolf Göring # 119
  Tack för att du själv säger att Co2 science cherrypickar, tyvärr är det nog inte sant, datan de klistrat från vad man får anta peer reviewed artiklar stödjer AGW efter vad jag såg. CO2 science kommenterande var däremot vad man kan förvänta sig från förnekare, tvärsäkra och retoriskt snärtiga oneliners utan intelektuellt värde. 
  Om nu länkarna ska kallas peer reviewade får man nog länka till artiklarna co2 science klippt ur istället. 
  Och nej jag kommer inte erkänna att jag gömmer mig bakom vetenskapen. Ett förövrigt annat retoriskt sunkigt lågvatternmärke av språkbruk. Jag stöder däremot mina åsikter på gängse fysik och forskningresultat till skillnad från förnekare som uppenbarligen bildat sin uppfattning efter ha läst ett par exxon lobby hemsidor. Om du kallar det för att gömma sig får du väl göra det. 
  Försök att släppa egot en sekund och tänka lite klart.    

 125. Fredrik

  @ Jonas #123 
  Tack Jonas för att du så tydligt visar att din övertygelse är av rent emotionell karaktär 🙂
  Att du enbart går in för att förlöjjliga och inte ens försöker komma med några motargument längre tolkar jag som en seger för förnuftet. 

 126. Fredrik ..
  Du har ingen gängse fysik som stödjer att CO2-halten kan driva klimatet på det sättet som du tycks tro. Och det ändrar sig inte genom att du upprepat stampar med foten
  Men Exxon-argumentet är bra. Fortsätt med dem!
  😉

 127. Tolou

  ”Co2 effekter är ju redan nu uppenbara för dem som inte stoppat huvudet i sanden.”
  På temat tvärsäkra och retoriskt snärtiga oneliners utan intelektuellt värde. 

 128. Håkan Sjögren

  Tolou # 127 : Jag har inte huvudet instoppat i sanden och för mig är CO2:s effekt helt uppenbar. Den är av noll och intet värde när det gäller att påverka klimatet. Molekylen kan inte värmas av strålningen från jordytan, den kan bara absorbera cirka 5 % av strålningen på sin höjd och den återstrålar mot jordytan bara omkring hälften av den energi  den genast gör sig av med och max hälften av den värme jordytan gjort sig av med han komma tillbaka. Mvh, Håkan.

 129. Slabadang

  Fredrik!
  Du måste komma ifrån en liten isolerad miljö där ingen kan nånting och du därför kan påstå vad som helst. Du kan fortsätta att hävda en massa gojja om du vill men ska du uppnå¨nån form av respekt istället för att göra dig till åtlöje så bör du nog hålla dig till saker som är sanna och det är svårt att hitta ett enda argument som håller.

 130. Fredrik är ett roligt inslag här på TCS
  Det har varit lite mupp-varning över honom hela tiden. Men ett tag trodde jag faktiskt att han medvetet kom med riktigta dum-AGW-inlagor, som ett utslag av någon slags sjuk humor.
  Nu är han tillbaks till troll-mupp igen. Jag tycker han skall posta mycket här, och gärna om Exxon. Han är expert på dem 😉
  Ibland vill han antyda att Exxon vet sanningen om klimatet, men betalar folk för att försöka dölja denna sanning. Själv kan han skåda in i framtiden. Och mäta saker ingen annan kan. Från sitt skrivbord. en seger för förnuftet kallar han detta …

 131. Slabadang

  Gunbo!
  Du vet att jag tröttnat på undanmanövrar sedan länge och du är så begåvad att du fattar vad du inte ville svara på med hänvisningen till Spencer. Det handlar om ”klimatvetenskapens” trovärdighet i de modeller de byggt och nu så vill du hoppa över det faktum att den viktigaste beståndsdelen i IPCC klimatmodeller lyser med sin bevisade frånvaro.
  Man får liksom välja i vilken verklighet man vill leva. Hotspoten existerar helt enkelt inte och utgår man från den slutsatsen så öppnar man upp för ANDRA frågor.Men det är liksom ingen ide att hoppa över det faktumet innan man tar itu med alternativa modeller och orsaker.
  Thomas har ju sin stil där du får brotta ned honom och kittla honom till han tappar andan innan han mumlar ” jag ger mig …. nästan!….inte”

 132. Adolf Goreing

  http://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100127134721.htm (ojdå väldigt liten förstärkningsfaktor.)
  http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/JCLI3611.1 (lägsta intervallet för klimatsensitiviteten satt till 1K inte 1.5 K som IPCC skrev trots att denna artikel är från 2005 och borde ha varit med i senaste rapporten. Varför inte tror du? (Hint: ”cherrypicking”)
  http://www.nature.com/nature/journal/v467/n7316/full/nature09426.html
  OOOOj? Solen kan kanske ha något med klimatet att göra? Annars kan vi ta bort den. Man får ju bara hudcancer. Skämt åsido. En artikel som MYCKET försiktigt antyder att IPCC förenklat solens inflytande på temptrenden.
  vill du ha mer? Det är inga problem att fylla den här hemsidan med artiklar som visar upp en betydligt mer nyanserad bild av olika pusselbitar. Lägg märke till att de är från high-impact journals som är respekterade t,o,m av ”the team”.
  Jag säger det igen. Det går inte att dra några slutsatser från dagens kunskapsläge. Det spretar åt alla möjliga håll. Ringer det inte en alarmklocka någonstans (motsatsen till skeptikerklocka?) när en biased sida som CO2science utan svårigheter kan hitta peer-reviewed artiklar som styrker deras tes? Om du skule ta dig tid att granska artiklarna skulle du se att CO2science tolkning – trots oneliners – är korrekt. Det går naturligtvis att hitta AGW-stödjande artiklar på samma tema, vilket i sig är ett bevis för att det inte finns några bevis i vanlig mening: bevis = oemotsäglig sanning

 133. Kent Forssgren

  Håkan Sjögren #128. Dina förklaringar om hur CO2 fungerar på molekylär nivå, och därmed på alla andra nivåer också, den vill man inte förstå. Då är ju matchen slut för alarmisterna. Men vi som är nyfikna på hur koldioxiden verkligen fungerar, läser gärna fler försök till förklaringar från dig. Så småningom kanske också vi förstår hur det går till.
   

 134. När EAP började med kampanjen mot klimatbluffen använde vi just koldioxidmätningarna i atmosfären. Vi använde en kurva sammanställd av historiska internationella mätningar av växtfysiologer, faktiskt också av den svenska botanikern Lundegardh. Den visar på på stora variationer, och ibland mycket större än vad IPCC varnar för idag.
  Jag frågar nu Wibjörn och andra som driver denna debatt här:
  !) Varför använder man inte den kurvan.
  2) Växtfysiologerna måste fortsätta göra mätningar direkt i luften idag. Varför syns aldrig de i klimatdebatten?
  3) Jaworowski har gjort mätningar på olika glaciärprov och visat hur opålitliga de är. Varför används inte hans undersökning?
  Se flygbladet från 15 mars 2007: http://www.larouche.se/svenska/media/200703-global-uppvarmning-ohallbar-logn_0.pdf

 135. Thomas

  Kent #133, om du skall lära dig något om CO2 och absolut inte kan tänka dig att göra det från någon annan än en AGW-förnekare rekommenderar jag att du lyssnar på Peter Stilbs snarare än Håkan Sjögren. Stilbs är för det mesta inte fullt så långt ute i snårskogen och cyklar, han får i alla fall den grundläggande allmänvetenskapen rätt och spårar ur först när det kommer till specifika klimatfrågor. Lyssnar du för mycket på Håkan är du snart igång med att bygga evighetsmaskiner.

 136. Håkan Sjögren

  Kent Forssgren # 133 : Kanske kan Du finna det Du söker i mitt inlägg #9 på ”Lars Bern ger en känga åt meterologer”. Oavsett vad Thomas påstår håller jag styvt på termodynamikens första och andra huvudsats. Låt Thomas hålla på med sina evighetsmaskiner! Mvh, Håkan.

 137. Kent Forssgren

  Håkan Sjögren #136. Jag har läst dina tidigare inlägg också. Och förstått dom. Lite grann av bl.a. Häggs tegelsten, Oorganisk kemi finns kvar någonstans i bakhuvudet.

 138. Fredrik

  @ Adolf Göring # 132 
  Att du tror dig hittat ngt som styrker förnekar sidan förstår jag inte riktigt.
  första länken som handlar om co2 feedback förstår jag inte alls hur du menar. Co2 feedback är inte med i ngn klimatmodell man hoppas helt enkelt precis som ni förnekare att metanhydrat på havsbottnar och co2 och metan i tundror ska förbli stabila trots temperatur ökningar. Och hur det är med det lär inte framgå av studien som du hänvisar till eftersom temperaturen varit relativt stabil under den period studien studerat. Däremot vet man att stora mängder co2 frigjorts historiskt tex under förra gången jorden gick ut ur en istid.   
  Andra länken: att det finns studier som med osäkerhets intervall visar låg klimatkänslighet är inget nytt. Själv tycker jag co2 halten sist jorden var isfri vid polerna är ett intressant mått, det var 425ppm co2 +- 75ppm alltså antingen passerade vi tröskeln för en isfri jord för 20 år sedan eller så kommer vi att passera den om 50år med dagens utsläpps takt förutsatt att våra kolsänkor inte sviker oss vill säga.  Slutsatsen för en tänkande individ borde vara att det kanske vore lägligt att lugna ner utsläpps takten oavsett var i osäkerhetsintervallet vi ligger. Det är nämligen illa oavsett.
  Solen ja den saknar liksom korrelation, finns inget samband mellan dagens temperatur ökning och ngn solcykel eller solfläckar eller ngt annat. Vilket också är precis vad artikel författarna själva skriver, om du bemödar dig med att läsa artikeln. Dessutom, om det nu inte skulle vara nog, handlar osäkerheten i ett mkt lågt intervall. Alltså även om artikelförfattarna skulle ha rätt förändrar det inte co2 klimatdrivande effekt mer än marginellt.  
  Du ska dock ha stort tack för att du skickat länkar som inte kommer från oljelobbyn, fortsätt att läsa sådant så kanske du får en ballanserad bild en dag du också!

 139. Gunbo

  Slabadang #131,
  Jag får en känsla av att det mesta här går ut på att brotta ner IPCC. Jag är inte intresserad av IPCC utan av sanningen om klimatet. Därför läser, och länkar jag till, forskare inom klimatvetenskapen.

 140. Gunbo ..
  IPCC brottar (snarare grottar) ner sig själva.
  Vad menar du själv att den saknade hotspoten har för betydelse för frågorna som dryftas här?
  Och om du verkligen främst vore intresserad avsanningen om klimatet, varför vill du tro illa om så många människor som bevisligen inte är lika religiösa i sin tro ang hur det hänger ihop?

 141. Håkan Sjögren

  Gunbo # 139 : Om Du är intresserad av sanningen om klimatet, bör Du akta Dig för alster av ”forskare” inom ”klimatvetenskapen#. Jag anser att dessa hela tiden talar i egen sak och jag skulle aldrig i livet överväga att köpa en begagnad bil från någon av dem. Mvh, Håkan.

 142. Gunbo

  Jonas #140,
  Eftersom hotspotten, enligt hypoteserna, kan uppstå av vilken forcing som helst – inte bara av CO2 – och uppenbarligen inte kan hittas finns det två alternativ.
  1. hypotesen är fel eller
  2. uppvärmningen är inte tillräcklig för att hotspotten ska märkas.
  ”varför vill du tro illa om så många människor som bevisligen inte är lika religiösa i sin tro ang hur det hänger ihop?”
  Jag tror inte illa om andra än de som av politiska eller ekonomiska skäl är villiga att förvränga, misstolka eller direkt undanhålla sanningen. Jag ser tydligt att sådana finns på bägge sidor – inte bara på en!  

 143. Gunbo

  Håkan Sjögren #141,
  Jag respekterar din tro! Vi har alla någonting vi tror på eller absolut inte tror.

 144. Håkan Sjögren

  Gunbo # 143 : Tack för de vänliga orden. Mvh, Håkan.

 145. Gunbo …
  Men Gunbo, det stämmer ju inte! Du letar efter ’lögnare’ precis på samma sätt och på samma sida som Olle Häggström. Och blunder för dem där han också blundar. OK, du är inte i närheten av lika folkilsk som han. Men du har ett tydligt behov av att misstro, av att måla upp somliga som ohederliga mm ..
  Och denna misstro, denna önskan om att hitta ohederliga eller värre motiv, den har också en väldigt tydlig riktning hos dig.
  Jag undrar varför det är så. Eller är du totalt omedveten om detta? Det är definitivt inte så att du inte tror illa om folk, tvärtom är det ofta din utgångspunkt, alltså att vissa skulle vara ute i oheliga syften!
  (Varje gång jag frågar, svarar med ngn märklig kålsuparteori, men undviker totalt kärnfrågan. Varför?)

 146. Labbibia

  Gunbo # 139
  Vad bra!
  Det måste ju innebära att du (precis som jag och Slabadang) reagerar med både ilska och vämjelse på det som Mainmedia, i form av SVT DN SVD etc sysslar med…..
  Alarmistisk Propaganda, propaganda och åter propaganda, när det gäller ”klimathotet.”
  Men jag hör dig aldrig klaga på ensidigheten i ”informationen” där? 

 147. Gunbo

  Jonas #145,
  ”Men Gunbo, det stämmer ju inte! Du letar efter ‘lögnare’ precis på samma sätt och på samma sida som Olle Häggström.”
  Jag behöver inte leta efter lögnare. De är fullt synliga.
  ”Men du har ett tydligt behov av att misstro, av att måla upp somliga som ohederliga mm ..
  Och denna misstro, denna önskan om att hitta ohederliga eller värre motiv, den har också en väldigt tydlig riktning hos dig.”
  Jag har inget ”behov” av någonting utan ser objektivt på olika yttringar från de båda lägren. Om du uppfattar att jag är ensidig i min bedömning beror det mest på din egen enögdhet och tro att AGW-anhängare är ”de onda”, de som vill ta över makten i världen, kommunister, fascister eller vad det nu råkar vara. Och det i sin tur beror på din ideologiska slagsida.
    

 148. Gunbo
  Joddå, det har du, och det är hur tydligt som helst. Labbibia noterade samma sak. Du bekräftar det återigen genom att tillskriva mig en massa åsikter jag inte hyser.

 149. Adolf Goreing

  #138
  Det här är ingen tävling, men antingen saknar du vana att läsa vetenskapliga artiklar eller så har du AGW-selektiva glasögon på dig? Låt oss ta exemplen igen:
  Från artikel 1:
  ”Recent attempts to quantify the feedback by examining the co-variation of pre-industrial climate and CO2 records yielded estimates of about 40 parts per million by volume (p.p.m.v.) CO2 per degree Celsius, which would imply significant amplification of current warming trends.
  In this week’s Nature, David Frank and colleagues extend this empirical approach by comparing nine global-scale temperature reconstructions with CO2 data from three Antarctic ice cores over the period ad 1050-1800. The authors derive a likely range for the feedback strength of 1.7-21.4 p.p.m.v. CO2 per degree Celsius, with a median value of 7.7.
  The researchers conclude that the recent estimates of 40 p.p.m.v. CO2 per degree Celsius can be excluded with 95% confidence, suggesting significantly less amplification of current warming.”
  Måste jag översätta texten också? OK, det betyder att förstärkningsfaktorn som används i modellerna för CO2 är överdriven. IPCC-modellerna är felaktiga.
  Artikel 2:
  OK, din reaktion är väl av typen: ”i´ve made up my mind. Don´t confuse me with facts”. Du tycker alltså inte att det är signifikant att det dyker upp alltfler artiklar som inkluderar en allt lägre klimatsensitivitet (jämfört med IPCC). Du ser inte heller hur IPCC ”cherrypickar” vilt?
  Artikel 3:

  ”The Sun may have caused as much warming as carbon dioxide over three years.

  An analysis of satellite data challenges the intuitive idea that decreasing solar activity cools Earth, and vice versa. In fact, solar forcing of Earth’s surface climate seems to work the opposite way around — at least during the current Sun cycle.
  Joanna Haigh, an atmospheric physicist at Imperial College London, and her colleagues analysed daily measurements of the spectral composition of sunlight made between 2004 and 2007 by NASA’s Solar Radiation and Climate Experiment (SORCE) satellite. They found that the amount of visible light reaching Earth increased as the Sun’s activity declined — warming the Earth’s surface. Their unexpected findings are published today in Nature.
  Jag förstår att om man läser allt med AGW-glasögon så faller osäkerhetsintervallen bort. Det är bara det att i verkligheten är det inte så.
  Nu var det inte meningen att diskutera just dessa artiklar så djupgående utan att visa på just det som hände. Du lyckades tolka att resultaten inte på något sätt minskade osäkerheten i AGW-hypotesen. Alla kan själva göra bedömningen av hur trovärdig din tolkninhg är av artiklarna.

 150. Gunbo igen ..
  Du kan förstås lika lite som Olle Häggström avgöra ifall folk du inte känner väldigt väl ljuger eller bara är dåligt insatta. (Normalt kan du inte ens avgöra vad som är sanning i en utsaga, vad som är tveksamt resp vad som är felaktigt).
  När du hävdar att du kan se igenom lögnare, att de skulle ljuga pga av politiska, ideologiska, eller andra skäl, bekräftar du ytterligare en gång att du vill leta efter precis detta: Ohederliga uppsåt hos (vissa) andra.
  Är du verkligen totalt omedveten om detta ditt ack så starka behov? Du som emellanåt berömmer dig för att kunna förstå hur människor tänker!?

 151. Gunbo

  Labbibia #146,
  ”Alarmistisk Propaganda, propaganda och åter propaganda, när det gäller ”klimathotet.”
  Men jag hör dig aldrig klaga på ensidigheten i ”informationen” där?”
  Läs mitt svar till Jonas!
  När det gäller MSM vet både du och jag att media rapporterar om det som är sensationellt och som säljer. MSM vänder kappan efter vinden. Så har det alltid varit. Vill man söka sanningen är det inte MSM man ska vända sig till. Inte till bloggosfären heller. Där publiceras enskildas eller gruppers tyckanden och tolkningar. Det enda man kan göra är att läsa forskares rapporter och sedan förlita sig på sitt eget tänkande. MED VARIERANDE RESULTAT! Det är därför jag fortfarande söker svar på alla frågor. Det är därför jag inte är säker på att jag VET. 

 152. Gunbo

  Jonas,
  ”Du som emellanåt berömmer dig för att kunna förstå hur människor tänker!?”
  Jag har lång erfarehet av att ”förstå hur människor tänker”. Det ingår i mitt yrke så att säga!

 153. Torsten Wedin

  Gunbo #152:
  ”Jag har lång erfarehet av att ”förstå hur människor tänker”. Det ingår i mitt yrke så att säga!”

 154. Torsten Wedin

  Gunbo #152:
  ”Jag har lång erfarehet av att ”förstå hur människor tänker”. Det ingår i mitt yrke så att säga!”
  Det var det roligaste jag läst på länge
  Totyte

 155. Torsten Wedin

  Totte skulle det stått i 154!
  Resten var rätt!
  tte

 156. Tydligen har en del AGW selektiva glasögon,man kan inte ha några
  ’selektiva glasögon’ inom forskning,det blir ett dåligt utfall då’
  Detta är mycket trist.
  ALI.K.

 157. Labbibia

  Gunbo # 151
  Har väl ingen betydelse i sammanhanget.
   Vanliga människor ”tror” på det de läser i de stora tidningarna och det de ser på TV. Och vad jag undrade över var varför du inte reagerar på dessa uppenbart propagandistiska artiklar och Tv-program, som SVT matar oss med. Eller menar du på fullt allvar att du inte tror att SVT, statliga verk och myndigheter har i uppdrag att propagera för ”klimathotet”?
  För det är ju som sagt inte bara lösnummersäljande dagstidningar som skräckpropagerar…..
  Jag betonar extra noga: Även om tidningarna är ute efter att sälja lösnummer, så finns det väl ingen anledning att ha översende med överdrifter, halvsanningar och rena lögner, när det gäller ”klimathotet”?
  Du borde reagera om du vore ute efter ”sanningen”…….

 158. Gunbo

  Torsten Wedin #154,
  Och jag läste ditt ”Totyte” som Toyota vid första anblick. Det roligaste jag läst på länge!

 159. Gunbo

  Labbibia #157,
  ”Och vad jag undrade över var varför du inte reagerar på dessa uppenbart propagandistiska artiklar och Tv-program, som SVT matar oss med. Eller menar du på fullt allvar att du inte tror att SVT, statliga verk och myndigheter har i uppdrag att propagera för ”klimathotet”?”
  Det kan man undra över bara om man är fast övertygad om att klimatdebatten är ”settled”. Det är inte jag – ännu! 

 160. Gunbo #152
  Ja, du säger så. Ändå gör du dom mest banala och uppenbara (och som det ser ut önsketänkande) dikeskörningarna om andra, och du gör det om och om igen. Jag kan knappt minnas hur många ggr du försökt tillskriva mig de ena eller andra mer hysteriska egenskaperna. Och när du blir tillfrågad vad du egentligen menar måste du fly, skämta om Toyota, eller bluddra något annat strunt.
  Jag undrar faktiskt fortfarande, och ärligt, varför du har ett så starkt och tydligt behov av att tillskriva andra dåliga egenskaper ifall de inte delar din tro … Vet du inte det själv? Vet du verkligen inte hur du självtänker? Trots vad du skriver i #152?

 161. Karin

  Gunbo #151
   
  ”När det gäller MSM vet både du och jag att media rapporterar om det som är sensationellt och som säljer. MSM vänder kappan efter vinden. Så har det alltid varit.”
   
  Du kan väl inte mena att du tror det där är hela sanningen med MSM? Våra svenska medier har tydligt visat på senare år att det rätt upp och ner handlar om PROPAGANDA och undertryckande av motstridiga åsikter, till och med censur! (Vi hade ju en diskussion om svininfluensa-debatten i fjol, om du kommer ihåg?)
   
  Nå, skulle inte sanningen nu, när det visade sig att det inte var så särskilt hälsosamt vaccin, med djupgående artiklar om medicinindustrin och WHOs kopplingar dit, vara säljande? Skulle inte ett budskap om hopp och att det kanske inte är så farligt med CO2 vara en njutbar sensation?
   
  Tror du att folket är mer intresserat av att höra skandaler om kändisar än skandaler om industrier, vilka eventuellt kan medföra skadliga effekter på både miljö och hälsa?
   
  Svarar du JA på detta, så fråga dig om DU tycker så, och hur många du känner som håller med. Därefter kan man sedan börja undra vilka ”de andra” är och hur stor del av befolkningen de utgör!
   
  Sanningen om MSM är att den tjänar sina herrar till att hålla folket lagom vaket/sövt allt efter de styrandes behag och så har det säkert varit för det mesta! Det började redan med kungörelser i kyrkorna.
   
   

 162. Gunbo

  Jonas, Jonas,
  ”Jag undrar faktiskt fortfarande, och ärligt, varför du har ett så starkt och tydligt behov av att tillskriva andra dåliga egenskaper ifall de inte delar din tro …”
  Jag undrar exakt detsamma när det gäller dig!

 163. Gunbo #159
  Det är ju i dessa kanaler det hävdas att ’the science is settled. Trots att i närmast varenda fråga motsatsen är sann. Det vet ju även just de som så gärna skulle vilja hävda att det är så. Det är ju just därför de framhåller sådant och samtidigt är livrädda att verkligen debattera med andra.
  Eller tror du på allvar att samtliga som hävdar sådant är helt omevetna om att de framhåller helt ohållbara ståndpunkter?

 164. Gunbo #162
  Jag är ganska försiktig med att tillskriva andra onda avsikter. Eller bara ohederliga. Inte ens dig, trots att jag vet att du vid några tillfällen behövt ljuga (om din expertis) och vid andra för att smutskasta folk.
  Men jag vet inte varför du har detta behov. Jag ser dig faktiskt inte som en falsk manipulativ lögnare. Snarare som en ngt osäker sökande person som börjar leta bortförklaringar (även för egen del) när du blir ifrågasatt och får påpekat när du snurrar till det ..

 165. Gunbo

  Karin,
  Jo, jag håller med om att vaccineringskampanjen ledde till en katastrof för ett 60-tal barn och det beklagar jag verkligen. Jag har reviderat min syn på vaccineringar med Pandemix efter att detta blev känt. Men när det gäller andra vaccineringar, mot mässling, smittkoppor m m håller jag fast vid att de gjort med nytta än skada.
  ”Skulle inte ett budskap om hopp och att det kanske inte är så farligt med CO2 vara en njutbar sensation?
  Ja, det tror jag absolut! Men till skillnad från dig vill jag inte invagga mig i en falsk trygghet.
  ”Tror du att folket är mer intresserat av att höra skandaler om kändisar än skandaler om industrier, vilka eventuellt kan medföra skadliga effekter på både miljö och hälsa?”
  Ja, det tror jag verkligen! Vi har en benägenhet att sålla den information vi vill ta till oss och det som är jobbigt sållar vi bort. 

 166. Gunbo

  Jonas #164,
  ”Jag är ganska försiktig med att tillskriva andra onda avsikter. Eller bara ohederliga.”
  Hm, då har du nog dålig självkännedom.
  ”Snarare som en ngt osäker sökande person som börjar leta bortförklaringar (även för egen del) när du blir ifrågasatt och får påpekat när du snurrar till det ..”
  Den tolkningen får du stå för men du har dåliga kunskaper i psykologi märker jag. ”Sökande” kan jag hålla med om eftersom jag är ärlig nog att tillstå att jag inte VET vad sanningen är.

 167. Gunbo, du som inte ens vet varför du har det behovet  som du inte är medveten om att det lyser igenom så tydligt bör kanske inte prata om självkännedom.
  Och nej, Gunbo, du är bara ’ärlig’ så länge det går din väg. När du blir trängd skarvar du så genomskinligt att det närmast blir löjligt. Både om dig själv, och om andra. Sorry .. men självkännedom verkar du mest ha när du får medhåll. Inte annars …
  Notera att jag inte vet vad dina motiv är (något du ofta vill tillskriva andra). Men att du skarvar, alternativt behöver hitta på dumheter om andra är väldokumenterat …

 168. Karin

  Gunbo #165
   
  ”Ja, det tror jag verkligen! Vi har en benägenhet att sålla den information vi vill ta till oss och det som är jobbigt sållar vi bort.”
   
  Gör DU så? Eller pratar du allmänt om ”folk”? Jag för min del vill hellre hålla mig informerad så att jag vet hur jag ska agera! Det trodde jag faktiskt gällde de flesta!!!
   
  Vad gäller vaccin så är där mycket som inte har rapporterats i massmedia..!!  Dock ids jag inte dra den historien en gång till!  😉
   
  Men är du inte ens lite fundersam över våra myndigheters agerande när de försäkrade (ivrigt stöttade av censurerande MSM) hur bra och säkert ett otestat vaccin var??
   

 169. Det är ingen ’psykolog’ blogg detta,utan en klimatrelaterad blogg.
  Kunskaper i psykologi förändras ständigt så länge männsikan finns.
  ALI.K.

 170. Kunskaper i psykologi, har AGW nått samband kanske?
  Finns psykologer som driver ’förnekar tänkandet’ liknar
  rasbiologin mest.
  ALI.K.

 171. Psykologin bör vara förlåttande och positiv i sitt innehåll,detta är
  grundläggande humanistiskt perspektiv,se bara utvecklandet av
  den behandling av psykiskt sjuka mm.
  Men som sagt detta är en blogg med klimatrelativa ämnen.
  ALI.K.

 172. Gunbo …
  Han har inga kunskaper i vare sig miljö, klimat, biologi eller ekologi. Likväl vill han ofta antyda att han vet vad som vore rätt i just sådana frågor. Men han säger att han har kunskaper i hur människor tänker. Och just där gör han bort sig rejält när han försöker. Både när han vill tala om för folk hurdana dom ’egentligen’ är, eller han skall förklara sitt eget beteende  ..
  Inte av ondska, eller medveten ohederlighet, utan som försvarsmekanism. Mot verkligheten och för att försvara självbilden och förklara varför ingen annan delar dem, för det måste ju vara fel på dem då .. Eller hur?
  Att veta exakt (nästan) hur  andra människor tänker är ju en slags  förpliktelse, speciellt när de dessutom självmant pratar om sådant och det inte stämmer med pladdrandet. Då måste det ju vara fel på dem, eller hur! Speciellt när man ju ändå vet hur de tänker, mot deras bättre vetande …
  Suveränt Gunbo! 😉

 173. Karin

  Jag hade en liten upplevelse i, vad jag tycker, är ett bra exempel på snedvriden information:
   
  Det gäller Wikipedia (det är väl ingen här som anser det vara en objektiv källa?), men den är ju väldigt utbredd och använd av många, varav en del säkert okritiskt tror det mesta är sant.
   
  Jag ville kolla upp den ryske forskaren Abdusamatov, (chef för rymdforskarlaboratorirt i St Petersburg, bl a.), eftersom han har skrivit en artikel 2007 där han hävdar att solen har värmt upp både Mars och jorden. Han baserar det på data lämnade från Mars Surveyor 2005. I en artikel från 2009 säger han att solen styr klimatet, en vinkling som även NASA tycks ha kommit fram till.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Khabibullo_Abdusamatov
   
  I Wikis artikel om honom, uppdaterad i mars 2011, hittar jag bara referens till två artiklar han skrivit, en 2004 och  en 2006, samma rubrik. Redan efter ca 7 rader läser jag att han är ”Global Warming Sceptic”, med en hyperlänk dit.
   
  Klickar man på den länken kommer det en låååång artikel, med 207 referenser, om ”The Global Warming Controversy”. Uppdaterad senast 23e maj, men senaste medtagna undersökningen om hur viktigt folk anser den globala uppvärmningen vara, är från 2009!
   
  Där finns också en länk till en speciell ”Climate deniers”- artikel, inte lika lång, men över 50 referenser. (Ingen länk till ”30 000 vetenskapsman skrivit på lista mot hypotesen AGW”, men den kanske finns med under Controversy-artikeln? 😉 )
   
  Där står också mycket om Exxon och tobaks-lobbyn. Det är kanske därifrån Fredrik har fått sin information?
   
  Ok, sedan måste jag ju bara kolla ”Climate Change Alarmist”. En ganska kort artikel där jag kvickt får veta att det oftast är ett nedsättande uttryck.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_alarmist
  Sedan fortsätter artikeln med vad forskningen tycker och senaste kritiska referensartikel är från 2009, fast sidan är uppdaterad 25 maj 2011.
   
  Men en länk till ”Climategate: A different Perspectiv” från 2010 finns med. Där får jag veta att Climategate är ytterligare ett försök att smutskasta vetenskapen och att e-mailen helt enkelt visar några få forskare ”behaving in a manner unbecoming scientists and genlemen”.
   
  Ja, på det hela, en intressant studie, tyckte jag. Det trista är att den ytterligare bekräftar min ”fördomar” om ohederlig information!

 174. Gunbo

  Ali.K #169,
  ”Det är ingen ‘psykolog’ blogg detta,utan en klimatrelaterad blogg.”
  Helt rätt! Men allt som rör människors sätt att diskutera och interagera har att gör med psykologi. Inklusive klimatfrågam.
  ”Kunskaper i psykologi förändras ständigt så länge männsikan finns.”
  Ja, det är som inom andra discipliner – utvecklingen går framåt.

 175. Gunbo

  Jonas #172,
  Varför ödsla tid på mina funderingar om du känner dig säker på att du har rätt? Verkar mer som att du är rädd för att andra på bloggen ska förledas att tro på tankar hos en ”avfälling” (vilket jag inte tror är någon fara). Du är fortfarande idol hos många på den här bloggen.

 176. Inge

  Karin #173
  Tack för din research!

 177. Labbibia

  Karin # 173
  Tack!
  The ”wikiwar” har tyvärr bara förlorare.

 178. Labbibia

  Tillägg till # 177
  Och precis som i alla krig är sanningen det första offret.

 179. Gunbo, jag frågar dig för att jag är nyfiken. Pratet om att ”[jag] känner [m]ig säker på att [jag] har rätt” är missledande, samma sak om ’rädsla’. Utan: Jag kan förvisso observera något, men måste ändå fråga varför denne gör så.
  Så jag frågar igen: Gunbo, du som gärna pratar om självinsikt, varför är det behovet så starkt?

 180. Labbibia

  Jonas N # 163
  Tack för att du besvarade Gunbos svar till mig. Jag hade hoppat i slafen, men ditt svar är närmast identiskt med det jag hade givit honom.
  Gunbo har lite svårt med logiken ibland! 🙂

 181. Karin, det var intressant. Som sagt, det verkar vara många som är rädda för sanningen. Och dessutom för att det och de belyses .. Jag undrar hur man är funtad när man känner att man måste bedriva ’krig’ på det sättet.
  Om Gunbo skulle kunna vet (nästan exakt) hur människor tänker, skulle man ju kunna fråga honom 😉 Men nu kan han inte sådant …

 182. Fredrik

  @ Karin
  Det var ett tag sedan jag läste hur den där listan på 30 000 vetenskapsmän kom till. The oregon petition tror jag du refererar till. Det finns några få personer som faktiskt har naturvetenskaplig utbildning och relevant bakgrund inom klimatforskning flera av dessa har när de upptäckt att de är med bland de 30 000 namnen bett att få sina namn omedelebart strykna, detta har inte hörsammats. Namnen har samlats in via nätet utan ngn fakta koll alls, om det är upphovsmännen (klimat förnekare som störts sig på konsensus argumentet) som felaktigt lagt in namn eller om det är någon annan är inte klarlagt. Hur som helst är den där listan lika fabricerad som alla andra förnekar argument. Skaffa er lite källkritik tack och inte bara för argument som inte passar in i era konspirationsteorier. 

  Fake Names including The Spice Girls
  According to the May 1998 Associated Press article, the Oregon petition included names that were intentionally placed to prove the invalid methodology with which the names of scientists were collected.
  The petition included the names of ”Drs. ’Frank Burns’ ’Honeycutt’ and ’Pierce’ from the hit-show M*A*S*H and Spice Girls, a.k.a. Geraldine Halliwell, who was on the petition as ’Dr. Geri Halliwel’ and again as simply ’Dr. Halliwell.’ ” Of the fake names, Robinson is quoted as saying: ”When we’re getting thousands of signatures there’s no way of filtering out a fake.”
  News articles on the Oregon Petition:
  Scientific American: Skepticism about skeptics

 183. Adolf Goreing

  #173 Karin! varför går du inte in och redigerar? Ju fler som förklarar krig mot desinformationen desto bättre.

 184. L

  Fredrik, visst är det kul att raljera om listor som innehåller fel, men bevisa gärna att alla 30.000 namnen saknar betydelse och presentera lika många namn på klimatforskare som stöder CO2-larmen…

 185. Fredrik …
  Du glömde Exxon och oljelobbyn  🙂
  Men du skjuter dig lite i foten. De som försöker lägga in fejk-namn är förstås samma slags aktivister i undervegitationen som leker krig på Wikipedia ..
  Dessutom är/var flera av dessa fejknamn tidningsankor, dvs helt legitima namn som dock var snarlika någon kändis.

 186. Fredrik

  @ L # 184
  Du har nog missat poängen, att Oregon listan är en fabrikation, de få seriösa namnen som är med har inte själva valt att vara med. 
  Men upphovsmännen har ju lyckats ändå, vissa väljer ju vad de tror på uttifrån idiologisk ståndpunkt och då är ju vad som är sant inte så viktigt.   
  @ Jonas fejknamnen är nog inte det som är värst, värst är nog att det inte fanns ngra riktiga namn på forskare som själva valt att vara med. Syftet var ju att ge en illusion om att inte en förkrossande majoritet av forskarvärlden är överens om att Co2 utsläpp är ett problem. Vilket man också i vissa kretsar lyckats med. 

 187. Fredrik … du glömde oljelobbyn igen (men fick med fabrikation iaf 😉 )
  Men du har fel. De som skrivit på är allehanda personer både högt och lågt. Och där finns både duktiga ingejörer och vetenskapare, och andra som avlagt doktorsexamen mm. Och de har själva skrivit på och de forskar i alla möjliga områden.
  När du säger ’fabrikation’ snackar du dynga!? Vad är du rädd för egentligen? Ginger Spice?
  IPCC hävdar ibland att där finns 2500 forskare bakom deras rapporter. Men de allra flesta av dessa har precis noll med forskning om hur klimatet styrs och varierar att göra. De studerar istället effekterna av att det varierar, vilket är ngt helt annat.
  Och en förkrossande majoritet är ju inte ’överens’ om det du påstår angående klimatet. Det finns tex inte en enda vetenskaplig akademi som har frågat sina medlemmar om ngt dylikt.
  Var får du alla dina märkliga idéer ifrån Fredrik?
  Sitta där bakom din desktop och hitta på strunt om nästan allt du skriver. Oljelobby, vilka som är seriösa, fabrikationer, hur oljebolag sitter inne med sanningen men konspirerar för att hålla den hemlig.
  Man skulle ju nästan tro att allt du kommer med har du skedmatats med av oseriösa aktivister (som inte kan ngt själva, men ist ljuger hejvilt för att fylla tomrummet)
  Är det verkligen så?

 188. L

  Att som Fredrik vara både okunnig och oseriös är ingen bra kombination.

 189. L – jag tycker han är gullig .. och det är isbjörnsungar också, och oseriösa

 190. Fredrik

  @ L och Jonas
  Förstår att ni är frustrerade det är ju alltid lite jobbigt när argumenten tar slut.
  Jonas jag har en liten fråga alldelles särskilt för dig:
  Det är ju så att om det inte fanns några växthusgaser alls på jorden skulle medeltemperaturen vara -13°C. Alltså nästan 30°C grader lägre än vad medeltemperaturen är. 
  Oom man fördubblar co2 och dessutom ökar metan halten, vattenånga är som jag hoppas du redan förstått bara en funktion av temperaturen en amplifier alltså. 
  Så du och för den delen dina gelikar menar alltså att temperaturen nu helt plötsligt skulle vara i princip opåverkad? Är inte det lite konstigt? Tänker man linjärt skulle ju temperaturen gå upp 30°C till fast så är det ju gudskelov inte.   
  Så hur kommer det sig att de första 280ppm co2 med hjälp av ngra andra växthusgaser höjer temperaturen 30°C och en fördubbling av co2 helt plötsligt inte leder till ngn tempökning alls? Är inte det ett tämeligen märkligt fysikaliskt samband ni uppfunnit?
  Jag kan svara på varför temperatur uppgången beräknas bli så måttlig som 1,5-4,5 °C fast det tror jag inte du kan, sedan länge har förstått att du inte ens vet vad det är du inte tror på.

 191. Toprunner

  Fredrik #190:
  ”Är inte det ett tämeligen märkligt fysikaliskt samband ni uppfunnit?”
  Det kallas inom matematiken för logaritmiskt regression. Studera kurva 4 med tillhörande samband och föreställ dig att du står långt till höger på kurvan:
   
  Tänk vad du får lära dig här på ”forat”
   

 192. Fredrik ..
  Du glömde Exxon, oljepengar, thinktanks mm igen. Du vet dom som du menar sitter inne på den verkliga sanningen men som försöker motarbeta den i det fordolda 🙂
  Jag noterar också att plötsligt släppte Oregon Petition (appropå ”argumenten tar slut”) när dina dumheter visade sig vara just sådana. Men jag undrar faktiskt allvarligt: Var har du fått sånt ifrån?
  Du tycks sedan gissa att vattenångan skulle vara en slavparameter som styrs av CO2. Detta är rent nonsens, jag tror inte ens du hittar några pro-AGW anhängare som hävdar ngt så skruvat. Jag undrar faktiskt allvarligt: Var har du fått sånt ifrån?
  Du tycks (som så många andra) inte ha en susning om vilka mekanismer som reglerar väder, och i förlängningen, klimatet. Dessa är så uppenbart och så in-i-bängen olinjära så att dessa smål lekar om ’lineariserad klimatkänslighet’ och förståelsen av återkopplingar, deras tecken och magnitur helt och hållet missar det väsentliga.
  Peter S har en ny post upp om vattenånga och moln. Dessa mekanismer är 100-falt starkare än den du vill hålla fram.
  Jag inser att jag återigen talar över huvudet på dig, men det kan inte hjälpas. Och jag tar heller inte illa upp av dina försök till förklenanden (eller om oljepengar).
  Och som så ofta verkar du inte ens veta vilken min position skulle vara (du pratar om ’gelikar’ men det är ju bara fantasifoster du beskriver)
  Du kanske skall läsa igenom dina stycken nyss en gång till, de låter nämligen lite mer förvirrade än de kanske var menade. Alltså även från ditt perspektiv sett.
  Och svara gärna var du får dina lustiga idéer ifrån.

 193. Fredrik

  @ Jonas
  Läste igenom hela din post och konstateterade att det bara består av raljerande och förlöjjligande.
  Du bemöter inte någon av sakfrågorna utan hänvisar bara till dina egna husgudar. Fast det är ju så det är med emotionella övertygelser du tycker kanske attt det räcker med att du tycker ngt men jag är faktiskt inte så intresserad av vad du tycker utan mer varför du tycker som du gör.

 194. Fredrik

  @ toprunner
  Javisst tack! Det var faktiskt en snygg post.

 195. Fredrik ..
  Om du verkligen (?) tycker att det raljeras och förlöjligas för mycket, hade du behövt anslå en annan ton i många av dina kommentarer.
  Jag är helt medveten om att din förståelse av ’klimatkänslighet’ är rudimentär. Det gäller dom allra flesta som drar upp den.
  Jag talade om för dig vilka mekanismer som verkligen behöver förstås för att öht kunna göra ngt vettigt av det hela. Alla som är lite insatta vet förstås att det är så. Att innan man kan förklara molnbildningen kvantitativt är allt annat bara gansla lösa gissningar.
  Du kanske inte visste om det, men då vet du det nu. Där finns förstås även andra effekter som behöver förstås, tex havsströmmar. Och där finns också en ev påverkan av CO2.
  Jag har faktiskt svårt att förstå vad du öht ville ha sagt. Begreppet ’husgudar’ är fullständigt obegripligt. Samma sak med ’emotionella övertygelser’.
  Som jag har sagt till dig tidigare: Inte så sällan får jag känslan av att du medvetet spelar dummare än du är. Men jag kan förstås inte vara säker. Alla sådant virrvarr du försöker med här förekommer ju därute på riktigt. Det lustiga är väl mer att så mycket finns koncentrerat i en enda person …

 196. Glömde att fråga:
  Fredrik, var får du dina hysteriskt roliga idéer ifrån?
  (Tex dem du nu glömde: Exxon, think-tanks, oljelobby,. fabrikationer mm)

 197. Håkan Sjögren

  Fredrik # 190 : Du har ju helt fel. Utan s,k. ”växthusgaser” skulle jordens temperatur vara helt oförändrad.  ”växthusgaser” är ett falskt påfund, avsett lura dem, som inte är naturvetenskapligt skolade. Det finns inga ”växthusgaser”. Det är bara bluff och båg- Mvh,
  Håkan.

 198. Håkan, du brukar ju säga så titt som tätt, men jag aldrig riktigt förstått vad du egentligen menar. Att CO2 kan sprida strålning tycks du hålla med om. Att H2O har samma egenskaper men i ett bredare spektrum tror jag också du är med på.
  Jag tror inte att ’definitionen’ växthusgas har så värst mycket mer innebörd.

 199. Håkan Sjögren #197
  ”Utan s,k. ”växthusgaser” skulle jordens temperatur vara helt oförändrad.  ”växthusgaser” är ett falskt påfund, avsett lura dem, som inte är naturvetenskapligt skolade. Det finns inga ”växthusgaser”.
  Vad menar du – du som är vetenskapligt skolad?
  Är det omöjligt att förklara för någon som inte är vetenskapligt skolad, men har fattat ganska väl hur vetenskapligt tänkande, och vetenskapliga försök fungerar, och hur vetenskapliga slutsatser publiceras och granskas.
  Det blir ju inte trovärdigare eller bättre vetenskap bara för att en vetenskapligt skolad upprepar sin högst personliga ”sanning” stup i ett.

 200. Håkan Sjögren

  Uffeb # 199 : Sanningen kommer att segra, även vid kraftigt motstånd. Mvh, Håkan.

 201. Håkan Sjögren

  Jonas N # 198 : Du flyttar växthuseffekten dit där den verkligen hör hemme nämligen till semantiken.

 202. Håkan Sjögren

  Uffeb # 199 : Det är naturligt vis lättare att sälja galna ideer om naturen till den som inte har elementära naturkunskaper. Mvh, Håkan.

 203. Thomas

  Håkan #197, du menar att Peter  Stilbs, Roy Spencer, Richard Lindzen m fl inte är naturvetenskapligt skolade?

 204. Håkan S, att växthuseffekt och växthusgas är dåligt valda begrepp är alla medvetna om. Likväl att det inte är CO2:n eller H2O:n som förväntas bli varmare genom den. Utan att avsvalningen går ngt långsammare iom att viss IR-strålning sprids, och därför också nedåt. Även du vidgår detta om jag förstått det rätt. Att effekten är liten är också givet, men du låter ofta som om den öht inte finns, eller kan ge ett bidrag …
  Den delen är jag inte med på. Molnen om ngt fungerar ju efter samma principer. Dvs hindrar utgående IR-strålning nattetid och den effekten är det ingen som tvivlar på.

 205. Torsten Wedin

  Thomas #203:
  Som jag skrivit i en annan tråd. Jag ser fram emot att läsa din ”bakdörr” när sanningen om CO2-myten kommer fram.

 206. Fredrik

  @ Jonas
  Jag läser böcker, det är därifrån jag får min information. Särskilt intressant tycker jag är att läsa om hur forskarvärlden de senaste decennierna lagt det pussel som lagt fram den bild vi har idag. Intressant för er kanske kan vara att under 70 80-talet var forskarnas inställning inte helt olik den man ser här (lite mer openminded och vetenskaplig korrekt kanske men ännu inte särskilt bekymrad) man trodde att det borde finnas ngn stabiliserande okänd effekt som inte hittats än. Problemet är att man tyvärr fortfarande inte hittat ngn sådan.  
  När glaciärer såsom gruvornas kanariefåglar nu visar tydlig signal om att jorden håller på att ställa om sig till ett nytt ännu okänt jämviktsläge.
  borde detta fungera som väckarklocka för alla som inte valt att blunda. 80 kalorier går det åt att omvandla 1g is till vatten , jämför med en kalori för att höja temperaturen på 1g. vatten.
  När inte den ökade kvarhållna energin går åt till att omvandla is till vatten längre vart tar den vägen då? ökad temperatur i atmosfären tills en ny jämvikt uppstått kanske? tinande tundror? uppvärmda fyndigheter av metanhydrat på havsbottnar? Fast det är klart trots att till och med vår egna lilla glaciär på Kebnekaise sydtopp minskat både i yta och höjd (trots att den ligger på så hög höjd att den klarar sig bättre än många andra glaciärer) antar jag att ni hävdar bestämt att glaciärer inte minskar nämnvärt. Havsytans höjning är väl också bara ngt att bortse ifrån.

 207. Håkan Sjögren

  Thomas # 203 : Jag tror inte att Peter Stilbs et al var avsedda måltavlor för propaganda, som var huvudsalkigen riktad till politiker, administrarörer och vanliga medborgare, men även de skarpastr hjärnor kan drabbas av skickligt genomförde bedrägerier. Du kan säkert hitta mängder av exempel på detta inom ekonomin. Hur är det med Dig själv? Du tycks ju också ha svalt be falska propåerna med hulling och hår. Jag vidhåller emellertid att det är LÄTTARE att sälja galna ideer om naturen till dem, som saknar naturvetenskapliga kunskaper, med det senare är inget absolut villkor.

 208. Thomas

  Håkan Sjögren, antingen är alla vi andra lurade eller också är det du som är det. Som du själv medger så gör naturvetenskapliga kunskaper inte att du är immun. Vill du bli tagen på allvar med dina spekulationer får du se till att skriva ihop dem på ett tillräckligt noggrant sätt för att kunna få dem publicerade i vetenskaplig press, och vem vet, kanske lyckas du rentav under dina försök att göra det inse hur fel du hamnat.

 209. Torsten Wedin

  Thomas:
  Spotta ut betet och läs på!

 210. Torsten Wedin

  Thomas:
  Vad menar du med ”vi andra”? Det fåtal som fortfarande tror på CO2-hysterin? Ni är faktiskt en minoritet idag. Folk vaknar. Nästan alla i alla fall.

 211. Thomas

  Revolutionen äter sina barn heter det ju. Nu är det Peter Stilbs, Roy Spencer m fl AGW-förnekare som försöker hålla någon, minimal vetenskaplig standard som är i skottgluggen när Håkan och Torsten fyrar av. Nu är det de som inte är tillräckligt extrema för att få vara med i deras växthusförnekarklubb…
   
   

 212. Torsten Wedin

  Thomas:
  Jag har frågat förut, vilka ekonomiska vinningar förväntar du dig av ditt envisa kämpande för CO2-hysterin? Eller har du bara ”målat in dig i ett hörn”, precis som ”gammelmedia”?

 213. Håkan Sjögren

   Thomas # 208 : Jag värderar min tid alltför högt för att jag skulle förspilla den  på att försöka övertyga någon fjärrstyrd,troende redaktör att han skulle riskera sitt jobb genom att låta mig publicera någon icke PK vetenskap. Jag skulle uppskatta om Du ville specifisera vilka ”spekulationer” som Du skulle vilja påstå är felaktiga, gärna med motivering. Mvh, Håkan.

 214. Torsten Wedin

  De intelligenta förstår att CO2-hysterin är fel. Så är det i min bekantskapskrets i alla fall.

 215. Torsten Wedin

  Thomas:
  Lägg av! Du är ute och cyklar! Läs på!

 216. Fredrik …
  Så du har läst böcker i vilka du har ’lärt dig’ om Exxon, oljepengar, thinktanks mm i hemlighet konspirerar för att dölja (eller iaf grumla) sanningen!? Att där fabriceras felaktiga saker som skall spridas? Är det vad du säger?
  Vad för slags böcker är det?
  Du har rätt i att det som kallas ’klimatvetenskapen’ inte har hittat många faktorer som styr klimatet (fast det var nog inte så du menade), och det beror på att somliga stirrat sig totalt blinda på en enda faktor, och sedan försökt passa in ändå allt som inte stämmer mha märkliga tilläggshypoteser.
  Men det funkar allt sämre. Kanariefåglar avgör inte orsaken till ngt, och du vet faktiskt inte hur många glaciärer som minskar resp ökar. Den kvarhållna energi (som CO2-hypotesen stipulerar) saknas ju, och allt mer av den saknas ju längre tiden går. Hade du missat det? Havsytor stiger med samma takt som de har gjort sedan länge. Inte heller de avgör vad som orsakar uppvärmningen, eller bristen av sådan sedan dryga decenniet.
  Jag undrar fortfarande var du fått dina idéer ifrån!?
  Försök gärna att hålla dig till ett ämne åt gången. Eller är det som jag ibland misstänkt, att du bara hasplar ur dig fraser på måfå?

 217. Torsten Wedin

  Jonas N #216:
  ”…..att du bara hasplar ur dig fraser på måfå?…”
  Precis som Thomas då?
  Totte

 218. Thomas

  Håkan #213, dålig ursäkt!

 219. Torsten Wedin

  Thomas:
  Läs på!

 220. Torsten Wedin

  Thomas:
  Nu instämmer jag med Håkan, min tid är för dyrbar för att slösas bort med debatt med okunniga. Adjö!

 221. Inge

  Fredrik #206
  På sommarn är det varmt, på vintern är det kallt. När uppstår jämviktsläge?

 222. Michelangelo

  ”221” I havets djup ? +4 C ?

 223. Fredrik

  @ Inge # 221
  Tex när det smälter ungefär lika mkt is på sommaren som det fryser till på vintern. Jämviktläge mellan årstider är inte vad som avses utan att årstiderna och klimatzoner inte förändras övertid. Alltså inte som nu när våren kommer allt tidigare för varje decennie som går. 
  Temperaturhöjningen har visst orskat problem för vissa fågelarts populationer redan. När ungarna kläcks har insekts larverna de skulle matat dem med redan utvecklats färdigt. Alltså insekterna har anpassat sig snabbare än fåglarna efter den nya temperaturen.

 224. Fredrik ..
  Du har nu dragit till med en ny term ’jämviktsläge’ efter att ha försökt mend många andra ofta konstiga saker tidigare. Om du hade studerat historiska växlingar av kliamtet hade du vetat att begreppet inte har någon relevant betydelse i sammanhanget (förutsatt att du öht vet vad det skulle betyda)
  Och nu kommer fågelungar också ..
  Som sagt, oftast låter du som någon som slumpmässigt rabblar diverse saker …

 225. Fredrik

  @ Jonas # 216
  Jupp böcker de går att köpa på amazon, prova gärna det nångång. Om du inte är så noga med vad som är sant eller inte finns det en hel uppsjö förnekar litteratur också.
  Jag blev riktigt nyfiken på debatten efter att ha sett great global warming swindle. Blev helt förbluffad av filmen och efter att ha dissakerat en del av argumenten blev jag rätt sur över att det överhuvudtaget är lagligt att sprida desinformation av den typen. Mest förbannad blev jag av att vissa saker inte bara är kraftigt vinklat utan ren lögn. Dessutom framförs det av folk som själva måste vara helt medvetna om ”felen” i sína egna resonemang. Här är ngt som jag ännu inte riktigt fått kläm på, är folks idiologiska övertygelse så stark att man inte inser ens enkla logiska felslut eller ljuger de medvetet?
  Hursom helst det väckte vidare nyfikenhet att kolla vad det är för intressen bakom desinformationen. Flera av böckerna jag läst handlar därför delvis om bakgrunden av Singer, spencer, tim ball, lundtzen och ett par till som är upphovsmän till de flesta av de förnekarmyter som är så populära här. Flera av dem är gamla i gamet jobbat för tobakslobbyn tidigare, de vet hur en slipsten ska dras. (lundtzen och Fred Singer om jag minns rätt)
  Känns som alla förnekares minsta nämnare är tron på fria marknadskrafter och starkt ogillande av alla slag av styrmedel och regleringar. Inget fel med det men när det går ut över sanning och absolut nödvändiga regleringar blir det obehagligt.

 226. L

  Fredrik, berätta mer om den här Lundtzen..?

 227. Fredrik

  @ Jonas,
  Du menar att vår civilisations utveckling de sista 20 000 åren inte har haft ett stabilt klimat? Och du menar dessutom att det inte har ngn betydelse? Att jordens historiska klimatsvängningar orsakat en hel hop massutdöenden är ngt som gått dig helt förbi? Eller är det det du hoppas på?
  Du ar de mest märkliga åsikter helt stick i stäv med vad alla som vet ngt om ämnena i fråga tycker. Inte helt osökt får jag en känsla av allt som talar för att klimatproblemt bör tas på allvar enligt dig är fel och allt som talar för att det inte är ett problem är rätt. Sen spelar det ingen roll om det är en tobaksadvokat som möter en förenad forskarvärld sådana detaljer tycker du inte är så viktigt. 
  Jag är mkt fascinerad av dig måste säga.  
   
   

 228. Håkan Sjögren

  Thomas # 218 Till skillnad mot vissa andra har jag ingenting att be om ursäkt för, åtminstone inte i bloggsammanhang. Mvh, Håkan.

 229. Lejeune

  #225
  Fredde lille:
  Tullat på helgspriten redan ser jag!

 230. Fredrik …
  Precis! Klimatet har varierat ganska påtagligt även under denna interglacial. Precis som under tidigare. Kom inte och säg att detta är helt nytt för dig!?
  Jag delar också Lejeunes observation, men vet ju sedan tidigare att du halspar ur dig rent random saker, ofta helt utan kontakt med både vad du pratat om tidigare, vad folk har skrivit, och hur det förhåller sig.
  ’förenad forskarvärld’ .. du har verkligen ingen som helst aning, va?  Tobaksadvokater!
  🙂
  Men du har fortfarande inte svarat på var du hittar alla märkliga konstigheter du försökt med här. Vilka böcker menar du att du kan hitta sådant i!?
  Eller tycker du att frågan är för svår?

 231. Inge

  Fredrik
  Det folk i allmänhet upplever som ett problem med klimatet är de numera svinkalla vintrarna. Men de har du tydligen missat???
  Din uppfattning om ”The great global warming swindle” är i sanning märklig. Den plockar ju ner och förklarar många av de överdrifter och osanningar som Al Gore hade i sin film.

 232. Fredrik …
  Som sagt, du verkar ha gjort massor av precis det du vill måla upp att andra har gjort. Läst ’förnekarliteratur’ och desperat letat efter ’bekräftelse’ av din tro. Så att du till slut hamnar hos Exxon och tobakslobby …
  Jag skulle gissa att din förståelse av annat du läser är ungefär på samma nivå. Vilket ju framgår av dina fågel-hopp med Ginger Spice mm …
  Men även givet detta är ju dina många hopp totalt obegripliga, bara slumpmässiga gissningar ..

 233. Thomas

  Michelangelo #222, densitetsmaxiumum vid 4 grader hittar du bara i sötvatten. Salt havsvatten blir tyngre ju kallare det blir ända ned till fryspunkten.
   
  Inge #231, vad är det för konstigt med att inse att filmen ”The Great Global Warming Swindle” är precis vad titeln säger: ett stort bedrägeri?

 234. Thomas ..
  du låter nästan lite fanatisk i din aktivism … 🙂

 235. Bäckström

  Inge
  Jag tycker iofs inte att svinkalla vintrar i Sverige är ett hållbart argument.
  Det säger faktiskt väldigt lite om hur temperaturen utvecklats globalt.
  Med det sagt.
  2010 var globalt sätt varmt, (p.g.a. El Nino), trots det var det jädrigt kallt här i Norden. 
  Vad drar vi för lärdom av detta?
  Global medeltemp är inte = linjär lokalt.
  Den lokala temperaturen (vilken i praktiken betyder något för oss som de facto lever i vår närmiljö), kan fluktuera 2-3 grader från ett år till ett annat. Alldeles utan påverkan från AGW.
  /Bäckström

 236. Thomas

  Håkan #228, om du sitter på en teori som skulle förändra hela AGW-debatten och är för lat för att orka skriva ihop och publicera den tycker jag du kan börja med att be om ursäkt till alla AGW-förnekarna här. De skulle behöva lite vetenskaplig draghjälp om någon sådan finns att få.

 237. Kristian Grönqvist

  Thomas
  Du kommer att upptäcka efter ett tag, att de mest högljudda är de minst kunniga, ingen nämnd ingen glömd. Man har så länge umgåtts i den typen av kretsar, att man på riktigt tror, att låter man övertygande så har man rätt. Så ytterligt pinsamt.

 238. Fredrik

  @ Inge,
  Du menar på fullt allvar att du tror på Great global swindle filmen? Den har till och med i domstol blivit sågad som grovt vilseledande. Kan du inte göra dig själv en tjänst och se den filmen igen, ta ngt av de retoriskt smaskiga argumenten och faktiskt gå tlll botten med vad de säger och vilket vetenskapligt fog de har för det. Ta gärna också reda på bakgrunden hos de som figurerar i filmen och vad de själva tycker om sin medverkan. Ett flertal är kända förnekare men några som är med har bara några utklippta kommentarer. Dessa är naturligtvis mkt väl valda.