Afrika och den gröna klimatfonden

 
1036649deb
En av de bärande idéerna i den politiska filosofi som formulerar den internationella klimatpolitiska agendan är tanken på att  ”de länder som var minst skyldiga till den antropogena klimatförändringen kommer att drabbas värst”. Därför är det den industrialiserade världens skyldighet att hjälpa just dessa utsatta länder. En tanke som i sig själv skulle kunna vara rimlig om man tror på CAGW men som hårdlanseras av de många hjälporganisationer som redan tidigare varit verksamma i t.ex Afrika. Tidigare under nittonhundratlets senare hälft när många av länderna i Afrika blev självständiga har bristen på utveckling varit kolonialismens fel, vilket på samma sätt föranlett den vite mannen att få dåligt samvete och skänka pengar till de fattiga i Afrika. I samband med upptrappningen inför COP 15 i Köpenhamn blev utvecklingsländernas krav på kompensation från den rika världen en viktig faktor för deras engagemang. Det talades om förtroendeskapande åtgärder, dvs överföringen av teknik och kapital till Afrika söder om Sahara, liksom till olika ö-nationer som skulle visa på att de rika utvecklade nationerna tog sin skuld på allvar. The Green Climate Fund (den gröna klimatfonden) blev en del av Köpenhamsöverenskommelsen (The Copenhagen accord) och ca 100 miljarder dollar utlovades ad hoc till år 2020.  Tanken var att en gigantisk klimatfond skulle byggas upp genom UNFCCC (United Nations Framwork Convention of Climate Change) vilken skulle ge kapital till de fattigaste länderna att göra ett tekniksprång förbi fossilberoendet och samtidigt möjliggöra olika anpassningar för att undvika de värsta effekterna av de förväntade klimatförändringarna. Den gröna klimatfonden blev delvis ett sätt för de rika nationerna i Köpenhamn att åtminstone skapa något påtagligt, dels blev det ett sätt att få många av FN´s medlemsländer att rösta i linje med de mest högröstade företrädarna för en ny politisk världsordning. Mer om fonden kan hittas här.
Riktlinjerna från COP 15 utarbetades under Cancun-mötet (Cop 16) och blev mer verklighet i Durban (Cop 17). Styrelsen skulle bestå av 24 medlemmar varav hälften från utvecklingsländer och hälften från de utvecklade nationerna. Riktlinjerna skulle utredas av en annan styrlese den så kallade övergångskommittén (Transitional committee) som bestod av 40 medlemmar (vilka syns på bilden ovan), varav 15 från utvecklingsländer och 25 från de industraliserade länderna, dvs det är i denna organisation som makten lades initialt. De dagliga förehavandena och besluten skall skötas av ett skretariat som är ansvariga mot styrelsen. Det är i praktiken där som uppdragen och de framtida utbetalningarna förbereds och framställs till styrelsen, och makten kommer att vila. Fonden avser även att bekosta de olika styrelserna och anställda inom sekretariatet. Medlen förväntas komma dels från de rika länderna som ingår i UNFCCC, och de skall även kunna ta emot privata medel. För närvarande finns det löften om ca 30 miljarder dollar, vilket med stor sannolikhet kan bära fram denna organistaion under ett flertal år. Under det senaste mötet i Geneve i augusti debatterades rena procedurfrågor, som var fondens säte skall vara, skall Kina vara med och betala eller vara mottagare? etc, allt detta på välkänt FN-manér. Det lär dröja innan några reella bidrag betalas ut. I statuterna står att även privata initiativ i olika länder kan ta emot bidrag från GCF. Allmänt sägs att den gröna klimatfondens uppgift är att:
”Inom ramen för hållbar utveckling stödja paradigmskiftet mot en utvecklingsväg mot låga utsläpp och motståndskraft mot klimatförändringarna genom stöd till utvecklingsländerna att minska sina utsläpp av växthusgaser och anpassa sig till klimatförändringarnas verkningar, och särskilt ta hänsyn till de utvecklingsländer som är speciellt utsatta för klimatförändringarnas verkningar”.
Formuleringen känns som en perfekt utgångspunkt för en tung administrativ organisation med många experter från de rika länderna som skall frälsa de fattiga, ånyo, genom att fördela allmosor i enligt med diverse naturlagar vars innehåll formuleras av likaledes välbetalda experter i andra internationella organisationer. Världsbanken är även inbjuden som interimistisk medlem.
Då Afrika kan ses som en viktig bidragsgivare bidragstagare kan det vara intressant att se hur Afrika presenteras i den den fyra grader varmare värld som Världbanken lanserade, rapporten som jag berättade om igår. I varje sammanställning som rör förändringar i samband med de antropogena klimatförändringarna används Afrika som ett slagträ. Till en början var exemplen mer infantila, Kilimajaros is och snö försvann på grund av AGW vilket skulle resultera i att människorna vid dess fot skulle få brist på vatten. Numera hörs mindre rop från Kilimanjaro, hela tankepiruetten var påhittad och de flesta intresserade känner idag till att det är människornas skövling av skogen kring dess fot som minskar tillförseln av fuktighet till dess topp. Generellt sätt så har de fattigaste områdena i Sahel varit NGO-érnas främsta mål för både omtanke och marknadsföring vid insamlingar. Då det inte finns några bärande argument för att just Sahel, det torra bältet söder om Sahara skulle drabbas av en eventuell ökning av temperaturen är det ofta skrattretande att höra propagandan om att de torraste områdena skulle bli torrare och om de inte blir torrare så drabbas de av skyfall. Enligt IPCC´s rapport (AR4) är norra Afrika och de sydligaste delarna de område som förväntas bli torrare medan just Sahel förväntas bli mindre torrt. Jag har skrivit om detta tidigare och alla rapporter tyder på att Sahara blir grönare vilket är den förväntade utvecklingen när temperaturen i Atlanten blir varmare, liksom Indiska oceanen, då den tropiska konvergenszonen flyttar längre norrut. Mest regn faller ju som bekant kring ekvatorn. Därför har jag tittat lite närmare på vad den nya rapporten från Världbanken, läs Potsdaminstitutet skriver om Afrika. Att Afrika har en rad olika problem är känt för de flesta och kan enbart lösas genom ett större inflytande av demokratiska regeringar och fördelning av befintliga tillgångar. Afrikas problem är inte klimatförändringar per se utan interna politiska och sociala strukturer. För den som verkligen bryr sig om Afrika borde lägga ner allt tal om mänskligt orsakade klimatförändringar. Att kontinenten är utsatt för ett klimat som innebär att olika torrperioder drabbar stora områden med viss periodicitet är en grundläggande förutsättning som både människor och fauna har utvecklats med. De stora humanitära kriserna är i de absolut flesta fall resultatet av krig och konflikter. Att skylla på AGW som orsak är syniskt och visar på att de organisationer som gör det då enbart sysslar med sin egen marknadsföring. I rapporten från Världbanken/Potsdam finns en box om just Sub-Saharan Africa som börjar med följande påstående:
 Sub-Saharan Africa is a region of the world exposed to multiple stresses and has been identified as particularly vulnerable to the impacts ofclimate change. It is an example of an environment where impacts across sectors may interact in complex ways with one another, producing potentially cascading effects that are largely unpredictable.
Vad som sägs är att påverkan från klimatförändringar kan ske över olika sektorer och att det finns en potentiell risk för kaskadeffekter som inte går att förutse. Med andra ord man vet inte vad som händer men förutsätter att det blir negativt.
Sedan påstås det att i en värld som är 4°C varmare Afrika kommer att uppleva värmeböljor som är väl över dagens mest extrema värmeböljor (heatvaves). När man funderar på vad detta innebär, så är det att om, och jag säger om, jorden blir fyra grader varmare kommer de extrema värmeböljorna bli ännu varmare, en slutsats som faktiskt får anses som löjeväckande i sin kan det tyckas självklarhet. Värmerkordet för Afrika finns i Libyen från 1920-talet (minns inte riktigt men jag tror ca 58°C) och det kommer kanske slås i en fiktiv värld som är fyra grader varmare. Vad som känns något absurt är att de flesta vetenskapliga underökningar visar tydligt på att under innevarande mellanistid, den varmaste perioden inföll under perioden 6-8000 år före vår tid. Möjligen var temperaturen då tre grader varmare än den nuvarande perioden. Tiden karakteriserades av ett grönt Sahara med skog långt norrut. Vore det inte rimligt att anta att en värld som är typ fyra grader varmare även skulle ge en liknande utveckling i Sahara. Sahara har ju under innevarande värmeökning blivit grönare något som ju bevisligen skett under den senaste tiden i samband med en generell temperaturökning. Den senaste genomgången av temperaturen under satteliteran ger för Afrika en liknande utveckling som för övriga världen, dvs ingen temperaturökning under de senaste 12-15 åren. Det ser onekligen ut som att den modesta ökningen sedan 1979 ligger väl under en halv grad C°
africa temp1
Graf från: Temperature Variability over Africa JENNIFER M. COLLINS  2012
Världsbankens rapport radar upp en rad påståenden om att tillgängligheten till brukbar mark minskar, att många grödor kommer att bli svårare att odla, samt ge mindre skördar etc. Ett påstående som jag kände krävde en närmare undersökning var följande:
For example, with 4°C warming, of 5,197 African plant species studied, 25 percent–42 percent are projected to lose all suitable range by 2085 (Midgley and Thuiller 2011).
Detta är signifikativt. Jag har förvisso enbart läst abstractet då artikeln finns bakom en betalvägg. Men uttalandet ger känslan av att av över fem tusen afrikanska växter en fjärdedel och upp till 40% kommer att försvinna tills 2085. Artikeln avser dock enbart Sydafrika och arbetet gäller främst de områden i söder som har vinterregn. En stor del av en eventuell förändring handlar om igenväxande savanner på grund av ökande koldioxidhalter, dvs mer träd och mindre örter. Här drar Potsdaminstitutet med stor tydlighet iväg en hårresande uppgift som skall tolkas som en generell effekt över hela Afrika. En känsla av gedigen vetenskap med ett exakt antal angivna arter och procentsatser skapar känslan av auktoritet. men syftet är enbart att förvilla läsaren. Samtliga av de slutsatser som dras i denna rapport avseende Afrika är dåligt underbyggda eller körsbärsplockade. Där står vidare att:
 Human health in Sub-Saharan Africa will be affected by high temperatures and reduced availability of water, especially as a result of alterations in patterns of disease transmission.
Det vill säga att hälsan i länderna söder om Sahara kommer att påverkas av högre temperaturer och minskad tillgång på vatten, speciellt som ett resultat av förändrade mönster av hur smittsamma sjudomar sprids. Vidare anses det att vissa delar kan uppleva en femtioprocentig ökning av risken för malaria, främst på grund av att nya arter av myggor etablerar sig. Dessa påståenden är lösrykta ur sitt sammanhang blir inte bara meningslösa utan helt felaktiga. Det är med andra ord sammanfattningar av dylika slag som skall ligga till grund för fördelningar av hundra miljarder dollar till projekt i Afrika, blir det skogsröjning i Sydafrika för biodiversitetens skull, eller utdikning av nya vattendrag i Östafrika, eller kanske luftkonditionering i Libyen som skall tilldelas pengar?
Men antagligen har hela hysterin lagt sig när de första 30 miljarderna dollarna spenderas på utredningar, personaladminstration, resor och konferenser. Då har Kina redan förvandlat Afrika till oigenkännlighet. Slutorden i den afrikanska boxen i rapporten sammanfattar den gungfly som den befinner sig på:
It is important to emphasize here that each of these impacts would undermine the ability of populations in Sub-Saharan Africa that are often already facing poverty and precarious conditions to adapt to the challenges associated with impacts in other sectors. In this context, the potential for climate change to act as a “threat multiplier,” potentially making such existing challenges as water scarcity and food insecurity more complex and irresolvable, is cause for particular concern.
Med andra ord eftersom klimatförändringaran kommer att agera hotförstärkare kanske hela frågan om vattenbrist och matsäkerhet blir ännu mer komplex och till och med olöslig. I backspegeln var det inte givarländerna eller styrelsens fel att de bortkastade pengarna på klimatåtgärder inom den gröna klimatfonden inte kunde lösa problemen i Afrika, det var det oberäkneliga kaskadeffekterna av klimatförändringarna som är boven.
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack Lars, Utmärkt igen. 
  Som av en slump kom en bokrecension i dagens SvD (Kultur) – undertecknad Fredrik Sjöberg. Den handlar om en sakprosabok av en Shora Esmalian -”Ur Askan”  – en ganska ung Iransk dam, vad man kan se av bilden.
  Det verkar vara en orgie i att besöka områden där det är torka eller översvämningar, speciellt i Afrika och Mellanöstern, och tolka allt som klimatförändringar pga Koldioxid – i bästa Mattias Klum-stil
  Recensionen finns här
  http://www.svd.se/kultur/litteratur/viktigt-men-ensidigt-om-klimatflyktingar_7686082.svd

 2. tty

  En bagatell, men WMO har nu justerat bort temperaturrekordet på 58 grader i Libyen 1922. Det är nu Dödsdalen, Kalifornien 56 grader 1913 som gäller. Enligt uppgift är WMO ute efter att bli av med det också, vilket dock kan bli svårare eftersom det råkar vara mycket väl dokumenterat.
  De här gamla värmerekorden börjar bli besvärande. I Dödsdalen har man flyttat väderstationen från Furnace Creek till Badwater som ligger 60 meter lägre, har eftermiddagssol, är omgivet av höga klippor i norr öster och söder och ligger i kanten av en saltsjö som reflekterar solstrålningen, men lik förb-t har man inte lyckats överträffa rekordet från 1913.
  I Algeriet blir det i allafall inga nya rekord. Jag fick höra av en god vän som arbetat mycket i algeriska Sahara att enligt algerisk lag har man rätt till (betald) ledighet från arbetet när temperaturen går över 50 grader, så därför rapporterar de statliga väderstationerna aldrig några temperaturer över 49 grader. 

 3. Peter, din länk fungerade inte. Kan du försöka igen?
   

 4. Peter F

  OT
  Vad är detta för nytt elände http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.475943/mm50—sveriges-maktigaste-och-hemligaste-hallbarhetsklubb

 5. Peter Stilbs

  Lars #3 – det var åter ett extra mellanslag på slutet som kom med via klippa & klistra – värt att kolla jämt. Nu är länken rättad.

 6. Den Gröna Klimatfonden, ännu en avstjälpningsplats för politiker och högre tjänstemän som visat sig odugliga på hemmaplan.

 7. Peter F

  forts 4
  Per Bolund (Mp):
  ”På middagsmöte med Sveriges #miljömäktigaste 2012. Vi jobbar på att bli en stor miljökonspiration och ta över Sverige. Och sen världen… ”

 8. bom

  Det handlar alltså mycket om de stackars, stackars Sahelländerna! Kanske har Rockström (hans avhandling handlade om just Sahel!) skrivit smörjan alldeles själv? Stanken av R blir tydligare ju längre man läser. En given ordförande för de trettio miljarderna?
  Samtliga av de slutsatser som dras i denna rapport avseende Afrika är dåligt underbyggda eller körsbärsplockade.

 9. Mikael

  Den som har makten över sitt folks historia (sann eller falsk) och dess domstolar styr landet. Tänker nu på temperatur-revisionismen som sprider sig i IPCC:s fotspår. Skrämmande. Bara diktataturer håller på med revision av historien eller dess temperatur.

 10. Tack för ett mycket intressant inlägg!
  Vad gäller en hel del åtgärder får jag intrycket att vissa vill ”göra något” men de vet inte vad och så blir det fel. I det här fallet få man ändå hoppas att man använder pengarna på något slags vettigt vis ändå.
     

 11. bom

  OT
  Jag läste just Havsutsikt på Xenosidan. En riktig, ateistisk dr i Teknisk Fysik, men hottroende humanist. Han visar bild på ett Stockholm till >50% täckt av havet! En intressant och välartikulerad person (och hövisk Thomas!). I kommentarsfältet visar han att han läst och köpt Rockström/PIK-smörjan.

 12. Slabadang

  Bra Lars!
  Fråga befolkningen själva i dessa länder vad de behöver främst.Då finns inte den gröna fondens problemformulering uppe på dagordningen överhuvudtaget.
  ” Vi behöver mat,vatten, fred ,gödsel, medicin, demokrati och ordning och reda” Den gröna fonden … ” Nej! Ni behöver vindkraft och speglar i rymden”
  De vilar en mycket tung cynism över hela det gröna kalifatet. Vi möter de misantropiska Malthusprästernas omprioriteringar av livets nödtorft till att istället bli till att erlägga den gröna tionde först. De ”grönas” behov först, äta överleva och må bra ? …… helst inte … NI är redan för många!!
  Jag har svårt att titta när man vet vilken faktisk människosyn som ligger bakom hela Club of Romes genuina människoförakt. Holdren sitter vid Obamas sida och har väl bara missat cyklon B som slutgiltig lösning för att mänskligheten skall anpassas ner till hans Miljard.Annars har han förslagit i princip alla abortmetoder tvångssteriliseringar barntillstånd (varför inte auktion till högstbjudande med begränsat antal födslorätter) som finns att tillgå.
  Enligt senaste rapport har fonden fått in endast 798 t dollar och jag hoppas att det inte blir en spänn till!
   

 13. bom

  #10 Lena
  De trettio miljarderna USD finns väl inte ännu? Jag hoppas att dom aldrig får dom heller! Jag tittade noga på bilden (speciellt på frontraden) för att se om där redan fanns någon (med tättsittande slitsögon och vassa armbågar) som vi kände igen. Det verkar dock inte som att han armbågat sig in ännu. Om bara pengarna börja rinna in så kommer han nog! 🙂 .

 14. Lasse

  Klimatmötet i Köpenhamn visade upp en delad syn på ansvar. Efter det har man kommit på att kolröken är väl så förorenande som koldioxiden. Detta för att skapa en ansvarsbalans mellan länder i olika utvecklingsstadier. Kina har nog sett kolets avigsidor tydligast. Det finns ingen anledning att blunda för något problem.
  Har Obama fått en befolkningsexpert vid sin sida. Verkar vara en bra utveckling. Kanske kan de lära ut Kinas ettbarnspolitik. Eller satsa på kvinnors utbildning.

 15. Peter F 4.
  kolla på hans Twitter nov 7
  https://twitter.com/bolund
  eller direkt
  https://twitter.com/bolund/status/266238563794948097
  fast konspiration blir det ju inte längre eftersom han har publicerat det.
   
   

 16. Lars Jonsson.
  Utomordentlig research, sammanfattning och kritik

 17. Sten Kaijser

  Tack Lars för två fantastiskt bra inlägg
   
  tänk om vi kunde få alla våra vänner att läsa TCS 
  då skulle vi kanske kunna få lite mer sans i vårt avlånga land

 18. LBt

  Det är beklagligt att en i övrigt intressant artikel så totalt spårar ur när resonemanget kommer in på konsekvenserna av 4 graders förhöjd medeltemperatur på jorden särskilt som denna förhöjning kan tänkas ske inom något eller några sekler.
  Referensen till en fungerande jord för 6-8000 år sedan, som ju är populär i skeptikerkretsar, är väl närmast ett argument man tycker låter bra men knappast själv tillskriver värde. 5-10 miljoner människor hade säkert inget större problem att söka ett fungerande behagligt livsrum de 1000 år eller vad det kan ha varit som man fick på sig. Ett grönt Sahara låter också bra men är knappast ett argument för en 4 grader varmare värld om 100-200 år.

 19. Mycket bra Lars!

  Med sedvanlig träffsäkerhet hittar du de ömma punkterna i dessa byråkratiska

  dokument.

  /C-G

 20. Peter F

  https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?PageId=22039&MenuItemId=16716&ProjectId=2858
  Här ska det festas i hopp om att rädda vindkraften.

 21. Peter F

  forts 20
  Kolla programmet och vilka som är med.

 22. Björn

  Ambigiöst inlägg! Visst är Aftika som kontinent i behov av bistånd på många plan, men det är fel väg via den FN och den gröna fonden. Problemen i Afrika ligger på ett helt annat plan. Hur skall denna kontinent kunna identifiera problemen om man uppfinner pseudoproblem i form av hotande klimatförändringar som västvärlden sägs vara orsaken till. Det afrikanerna behöver är en stabil infrastruktur och utbildning för att kunna upprätthålla ett modernt samhälle. Klimatets förändringar kan vi inte göra någonting åt, men anpassningen till dess skiftande natur, blir mer smärtfri med ökad självkontroll på alla plan. Det är till detta som bistånd skall ges och inte till påhittade pseudoproblem.

 23. Lbt
  Problemet är att det inte finns någon empiriskt grundad vetenskap som säger att det kommer att bli 4°C varmare i genomsnitt på jorden. Vi har för närvarande knappt 30% mer CO2 i luften än 1958, och en ökning av temperturen på ca 0,3-0,4°C sedan 1979 (ingen ökning mellan 1958-1979). Ökningstakten av CO2 är och har varit relativt konstant kring 2ppm de senaste tio åren trots att världen, tror jag, ökat utsläppen med 40%. Om vi tänker oss 2 x 50 år är lika med 100ppm, dvs 490 ppm år 2060. Då kan man tänka sig att temperaturen ökar med ytterligare 0,3-0,4°C. Detta borde vara den rimliga slutsatsen, om inga andra förändringar sker, t.ex att  temperaturen står still ytterligare 10 år som mellan 1960 och 1980 (eller snarare minskade). Att spekulera i en uppgång på 4°C kunde te sig rimligt när man såg på åren 1985-2000. Men verkligheten har inte visats sig följa den väg som flera klimatforskare förutspådde. Låt oss istället spekulera i att nya energiformer ser dagens ljus före år 2050, t.ex säker kärnkraft i någon form. Sedan skulle jag vilja veta vad du tror sker i Sahel om världen skulle bli 4°C varmar. Troligen innebär det att tropikerna enbart får en ökning på kanske 2°, eftersom enligt teorierna fördelningen ger störts utfall i norr.

 24. Tyskar med humor? Global Worming! Kanske något att läsa för dem som vill hjälpa Afrikas bönder?
  http://www.uni-jena.de/philosophie/germlit/start.htm 

 25. Lars J,
  mycket bra analys och genomgång! Jag är imponerad! Det är precis så här de internationella/FN – organen fungerar och verkar. Jag har sett det i fält i Afrika o Latinamerika.
  Fattigdom är brist på varor och tjänster. Då behövs lokal produktion av detta. Hur kom vi i Sverge från ha varit ett u-land med stor fattigutvandring till att på 100 år bli ett av de rikaste (1870 – 1970)? Varför har miljoner och åter miljoner lämnat svält o nöd i KIna o Indien på 20 år? Genom bistånd och internationella organisationer?
  Kinas intåg i Afrika ser jag som mycket positivt. Vad är det för kineser som är i Afrika? Vad gör de? Jo mycket konkret: utvecklar produktion och infrasruktur – utan flummiga ”administratörer”.

 26. ThomasJ

  It’s all and only about the money (& power!) Inför COP15 lovade nuvarande statsminister att Sverige skulle ge ett ’kick-start-bidrag’ till nämnda fond om åtta (8) miljarder kronor – en rejält stor säck pengar m.a.o. Uppgiften fick mig att kolla med RRV varifrån dessa pengar nu skulle komma och fick efter visst ’sökande’ (hos RRV) info att det handlar om ’nya pengar’ – jag hade utgått ifrån att medlen skulle tas från SIDA… Åtta miljarder… och det utan ngn som helst form av demokraturiskt (obs ordet!) beslut, än mindre förfrågan hos de som deFacto äger pengarna; medborgarna!
  Som tur är bröt ju Nopenhagen samman, dock lever en hel del av vansinnigheterna kvar i välmåga.

  Det måste la för böfvelen finnas billigare sätt för att åstadkomma ingenting, oder? 
   
  Mvh/TJ

 27. Håkan Sjögren

  Lars Jonsson , kommentar : Det kan väl inte bli mycket till”terkniksprång” av 100 miljarder dollar, när alla mellanhänder fyllt sina fickor och alla styrelsearvoden betalats ut. Mvh, Håkan. 

 28. Lars Jonsson

  Peter #1
   
  Läste först nu Fredriks recension av ur Askan, av Shora Esmailian. Tydlig kritik av en engagerad men blåögd ung världsförbättrare som ser vad hon vill se.

 29. tty

  LBT #18
  Referensen till en fungerande jord för 6-8000 år sedan, som ju är populär i skeptikerkretsar, är väl närmast ett argument man tycker låter bra men knappast själv tillskriver värde. 5-10 miljoner människor hade säkert inget större problem att söka ett fungerande behagligt livsrum de 1000 år eller vad det kan ha varit som man fick på sig. Ett grönt Sahara låter också bra men är knappast ett argument för en 4 grader varmare värld om 100-200 år.”
  Lägg märke till att när den varma perioden tog slut och det blev torrare och kallare för 4200 år sedan (”the 4,2 KA event”) så blev det stora problem. I Kina föll Majiayaokulturen sönder. Induskulturen kollapsade och reste sig aldrig mera. Det Akkadiska riket i Mesopotamien och Gamla Riket i Egypten föll också sönder och flera hundra år av inbördeskrig och hungersnöd följde.
  Det var förresten då som det gröna Sahara tog slut.

 30. Lars Jonsson

  Håkan,
  Jag håller med dig. Antagligen är de kinesiska statliga investeringarna i strategiska resurser i Afrika uppe på nivåer i paritet med the Green Funds 2020-mål. År 2009 var de uppe i 10 miljarder dollar och de har trefaldigats varje år under tjugohundratalet. Dessutom sker många kinesiska investeringasr via lågskatteländer, Kina har investerat över 40 miljarder dollar de senaste åren via Virgin Island och Cayman Island. De enskilt största landet (numera en del av Kina) är Hong Kong med sina låga skatter dit ca 140 miljarder dollar investerats undert åren 2004-2010. Många av dessa investeringar sker antagligen i Afrika via bolag i dessa lågskatteländer. Kinesisk kommunism kallas det visst!

 31. Ingemar Nordin

  Tack Lars J.!

  När fondmedel samlas, eller då det finns löften om en sådan samling, så dyker genast gamarna upp. Bra att du är fågelintresserad Lars. Se hur de flockas!

 32. LBt

  tty #29,
  tack för kommentaren, intressant.
  Stora regionala klimatförändringar får förvisso långtgående konsekvenser för etablerade samhällen och torka måste varit förödande på den tiden. Vad som drabbat dessa samhällen om det blivit några grader varmare, vet vi emellertid inte. Idag är vi 1000 gånger fler och globalt beroende dvs regionala störningar ger globala ekon och därmed, menar jag, är vi idag känsligare och sårbarare.

 33. LBt

  Lars J #23,
  det är inte jag som fantiserar om vad 4 graders förhöjd medeltemperaturen innebär men att försöka framställa det som annat än en mänsklig katastrof förefaller mig ogenomtänkt.  
  Vad 4 grader skulle innebära regionalt är inte bara ointressant utan skulle dessutom vara ren spekulation.

 34. Lbt#
  Alldeles riktigt, vad 4 grader varmare skulle innebära är ren spekulation, vilket kanske inte vad jag förväntar mig av Världsbanken, eller en miljöminister som tycker att vi måste ta den rena spekulationen på stort allvar.

 35. LBt

  Lars J #34,
  nej, vad 4 grader varmare skulle innebära är ingen spekulation, det skulle innebära en katastrofal situation för mycket stora människormassor, är du inte medveten om det har du mycket att hämta in.
  Men vad 4 grader får för konsekvenser avseende en utpekad region blir ren spekulation.

 36. AKG

  LBt, ingen spekulation, skriver du. Menar du att spådomar om framtida klimat inte är spekulationer? Det verkar vara du som har en hel del att hämta in.